Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

517 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 23 Mei. Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden. Geraadpleegd op 26 september 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9k45q4sf7b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zaterdag 23 Mei 1914 £ çerefâam&n — S9 çgyitâeitae^ ppp wree11 T1*8 — 881- 851 ABONNEMENTEN Tôt jaar : 10 fr. — Zes maanden : 8 fr# Drie maanden : 2 fr. 50 20 eentïemen per week aan huis besteîA Voor 't buitenland, met byvoeging der verzendingskosten. _L — Àbonneinenten worden aangenomen in )ûie bureelen, Baron Joostensstraat| S Antwerpen, eu in aile postkantoren. TELEFOOM 420B U1TGAAF Volkstribuun Dagblad voor* Onafhankelijke Vakbonden Redactie en Administratie : Baron «foosteEîsstvaat, S, A.1%1rF''$>VIE16I®EIV AANKONDIGINGEN 44> blôdzijde, per kleinen regel . 0,30 Reklaam (ondir itadnliuwa) den regel I.B0 Stadnieuws, den regel . « . • 2.ÎIO Begralenisbericlit ..•••♦ S.00 Voor aankondiglngen zich 10 wenden tôt onze bureelan Baron Joostensstraat, 2, Antwerpen TIÎLEIOO'V 4391 1"' Oitgaaf fi i> î1* Uitgaaf niwii11 ■! 11 IMMIIIH if ii M'rrrwrTiti^'^*^'tCT*?r7Vi*r^^ Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden Brieven uit Brussel (Bijzondere corrcspondentie) De schoolwei Het Staatsblad van 21 dezer kondigde den lekst af van de schoolwet zooals zij ge-stemd werd door Kamer en Senaat. De een-voudigen van geest, die gemjeend en ge-hoopt hadden dat de koninklijke goedkeuring zou achterblijven ten minste tôt na de ver-kiezing van 24 Mei, mogen die illusie aan de hanebalken ophangen. Verleden week heb ik u gezegd waarom de koning liet eens is met de regeering van den heer de Broque-ville. De wV.nd blaast ten voile uit het gat \ran het militarisme en de koloniale politiek. Men heeft den koning overtuigd dat, zoo hrj met een liberale regeering het scheepje inoest sturen, deze niet zoo goedmoedig in die za-ken zou meegaan, daar zij op eene anti-màli-Laristische en anti-koloniale linkerzijde van socialÉsten zou moeten steunen. Parijs ie wel eene mis waard. Hoewel de koning/ en zijn miililair huis niet veel van de parti] aan het bewind houden, versmaden zij de on-middellijke voordeelen niet van een samen-gaan met haar, zelfs ten koste van het anti-klerikalisme. De koning heeft de schoolwet onderteekend, omdat hij weet dat zjjne ineeste wenschen in zake 's landsverdediging en kolonie thans door rechts zullen verwezen-iijkt worden. Niets voor niets. Ziedaar de grondslag van de politiek - eens te meer be-vestigd.Slechi nîeuv/s uit Congo Ik kan stellig verzekeren dat slechte en bange tijdingen uit Afrika zijn aangekomen. Ue op stand der negers in den Portugeeschen Congo neemt eene voor onze kolonie onrust-Arekkende uitbreiding. De opstandelingen zouden de grens hebben overschreden om de inboorlingen van den Belgischen Congo aan te zettfin ook oproer te maken en zoodoende [le Europeëjrs te vermoorden. Het vooruit-cicht van die afrikaansfche metten o! Ves-pers verontrust niet weinig de hooge oomen van hier. De Jobstijdingea worden zooveol tntrgdijk gemilderd om hier gecne onrust oî paniek te verwekken. Er wordt gezegd dat men. te Borna zeer betreurt over geen paaï krijgssehepen te kunnen beschikken om de opstandelingen in toom te houden en de Bel-gische onderdanen, die kantoren hebben bi; 1e grens . krachtig te kunnen beschermen. Reeds lang gaart het en broeit het onder de jiegers van middenAfrika, die de geschikte ?èlegenheid afwachten om de blanken te l'erdrijven. De bestuuriijke hervormingen in Congo Een klerikaal dagblad, welk zich door .îijne razernij onderscheidt -wanneer het den ininilter van koloniën betreft, wist deze weel? ie vertellen dat de heer Renkin voor een iaar naar Congo zou vertrekken. Die boos-aardige kwakkel heeft niet ver gevlogen. Bo-vendien heeft dat papier er bij gevoegd dat het plan van bestuuriijke hervopmingen af-gekeurd was door den. koning en het mi-aisterie. Van daar besluiten dat Renkin zou \ftreden is de afstand niet groot. Het da->elijksch orgaan van den heer Helleputte, ' ollega. van den heer Renkin, heeft met zijne -cwone perfidie het laatste gezegde onder-lijnd. Welnu, van dit ailes is geen woord waar. Vôôr 1 Juni zal het koninklijk he-sluit, houdende hervorming van het bestuur onzer kolonie in het Staatsblad verschijnen. Dit beduidt dat de voorgestelde hervormin-gen goedgeheurd "àjn én door ministers én door koning Albrecht. Hoe zou het anders kunnen wanneer men weet dat het op de-zes wensch is geweest dat Renkin de her-vorrring , heeft doen bestudeeren ? M. Helleputte zal dus nog eens misrekend hebben, yvaar hij mieende zich van zijn gevaarlijkeri tegenstrever Renkin te kunnen ontmaken. Hi; zal nu iets anders moeten zoeken. Een geestig woord van Jules Lejeune Wijlen de oude staatsman en boezemvriend van Aug. Beernaert zegde van den ministei van landbouw : " ftîonsieur Helleputte a toujours les ciseaux de la Parque en poche... pour couper le fil à un ministre. " (Mijnheer IMleputte heeft altijd de scheet der Schikgodîn op zak om den levensdraad an een minister door te snijden.) Het mi-isterie de Smet de Naever weet op, dit ka tel mede te spreken. Renkin en Broqueville hoeden zich dar ok voor Atropos Helleputte. Grootheiû en ver va* fa het département van wetenschap ec ^cunst wordt stellig verzekerd dat de over-ste van het burgerlijk kabinet van den mi-nister van oorlog, den heer Depauw, in den loop van dezen zomer, zijn post zal verlaten om opnieuw in dienst. te treden van het département waartoe hij blijft behooren. Dank aan de nieuwe schoolwet zal de wer-kelijke minister van oorlog, zooals hij zich betitelt, een goedbeta&ld baantje vinden. Op de revue zat de heer Depauw te pronken in de tribuun van den heer de Broqueville — het paardrijden doet hij niet meer eedert zijne afstraffing in de Kjamer door M. Dte-^èze. Daar hij over de middelen niet be-schikt een eigen paard te huren kan hij bezwaarlijk nog een legerpaard bezigen dat Hem,- uit de stallen der militaire school door een soldaat eerst in uniform, later in bur-ger, werd aangebracht. Êen anti-klerikaal confrater zegde terwijl het hof zich rond de koninginnen verzamelde in afwachting van de komst der koningen : "Daar is het hol xaa Albrecht en ginder — hij wees op de tribunen waar Depauw, rood als een kalkoen, krophalsde — is het neerhof van de Baroque ville. " (In het ïransch luidde het : " la Ijasse-cour (Je De Broqueville.) Aile journ^listen riepen bravo. Zij hebben ook genoeg van vogels uit neer-hoven.Waarom al die eerbewijzlngen ? Menig sieumiiig burger heeft ziclil Voor-zeker afg^vr^aigd; w^uiroim d® koning van Denemiaivvcn, hier met eer en voorkomenîieid werd overladen ? Detnemarken is een Uein land1 d^t w.eiuig bevoïKt i$; D^neimarken heeft weinig uitstaaus met België; zijn hand'efe- en nijverheidjsbetrekkingerL zij,n oinbeduidend en wât den koning beu-eft, die is zelfs metver-want aan ons koninivlijk huis. Een l'oog© amtofileoiaaa:. va/n heit m^nisterie van butte-n-landsohe zaken-, heelt op die vrag[en will^n antwoorilen door te wijzen op het volgende: Koning Chîristiaan is de lieVelingi van den keâfcer van Ruslaoïd en van den koning Engrçla-ndi. Zijn inv^oed1 is groot en hij kon duiS Ojp dten geschikten ti.id aangeisvemdi worden tem gupisie van Belgii'ë; het pasfce den Littgen hoït^iik fe ziin ten aanzieh ym de gasaen van huai staats'hoofd'. (Zeer goed.d'och mien maakte zooveel- sipel niet voor koningin VVill^MtLa, voor den keizer en vOOii- d'en pre^idjent der Fransshe republiek). Het wor-dt tijd dat de kleine natiëin van het noorden elkandttr begrijpen en steuiv?n o-m niet dood-geidîi-uivt te worden door hunne reu^acMige buren. Bélgdë', Nederland, Denomarta, Zwew den em Notorwogen behee-rsclren ofwel de monddng van Scheldb, Maas en Ri.iP, ^e zee-engten tûssfchen de Oost- en Noordaee. Welnu, waarom zouden ziji ingeval vain1 een Eai'opeeiselhen oorlog geenerol s^eien, dank aan hVunn© strate,^i&shçi Hgging, \vel te ver-sJtaain ivanmie^fr- ziji betamfâlijk sterk eoud'ejn we-zm te watea- en te land ? En nog beter, waa.roffn zouden zij danik aan diio voordeelen aotieive factor zijn oim den vredie lté licifjpen behoiuden ? Daarom heeft men gezlcn dat Decnsehie oorlogsschepen veriedeia jaar de haven van Gent bezodht^n en er zeer goied rwprden on^an^ren. Op die wijze wild'e men dié drieimaal ftalrijjcer Bcl^.eia brdjedien, dat, zioo het kl&iner Defnemark^ oorlogs1-scluepen kan hebben, zonder zich dood) te bloetil'en, Beigië zïch look dite w'eelde kan veaxVotrHo-aven,. Dei koning der Belgi^n liCeft '/ijn gast wifllcin toonein wat udt de legerherfor-minig zftl komen. en dit lëgt uit waarom voor do eeo.-ste *nsuai cen troepefnxcvue plaats had vooir eetn vroeimd'en" vorsit. Tôt nog toe dien-de oin^ legirnrken enkel voor èen eere^ejeîide of voor fakkejltoichten wanneer we hier hoog bezoek uit den vreemde kregen. Bovend5en schrijint hefc dat . D'enemarken binnen kort be-hoeîte zou kunnen hebben aan Belgische ïn. genieuirs1. Ceknoei De Sienaat heeft dât jaaa* zi.fne laa'Me ve-ren verl.oren. Allé partijetn zijn het) eiensi om zijme afscliaiffing te vragein.'1 Wat lifij op sou ciaal geibied uitgemeten heeît, gaiat a,lie ge-dachii, • te boven. Aile wetten die maar een sociaal ' tintje aan hadden, werd'en verknoeid en oaitzenuwd. Dit lot heeft mede ondîergaan de weit op de goedkoope woningen. Doc-triwa/i'retn en ricXeiriJialeai, waar onder d'e ka-thclieke domoki-aat Braum, broeder van d'en liberalem burge'mees'fer van Gent, hebben den niiggtraiat den- wet' gçbrokien, door h'et prin-ciep van dfo onte%ening door aairugenomiein maaltsioliialppijen en de schatting d'er koston ^elf u/it de wet te sclirappen.1 Pater Pee-reboomi heeffc medd gelitoo-eid door uit d!o weft te dooin schroppem d'e verplichling voor de bureetLen van weldadigheid een tiend'o van hunne inkoimsten te bestedesn aan het _ belpe^ boiuhvien van goedkoope woningen. Hier ste-ken dfe ezeilsooren opni©aw uit. Door zoo te hand'elen zomdèn de besturenvan op&nbare wel-dad'igiheid de armsten âën menschcibijjc dak kuirunetn geven en dus zoud'en djie lui zoo zelfbenvuSJt kunnen worden dat) zij lierver zooi-deîn arbeiiden dian n^g aalmioéizen te willen. W'eii, diit kan n'.t. Do arbedd maalct vxiji, doch d'e aalmoes bindt. M^n heelt lie ver te doen met een arfche bdvolking zotnd^r ver-kraelifc, vei^lnaid aan en door de o-penbare WeJld)idli|gibeiidi ziooals dit is in veto "V%am-sche sted'en, dar met een zelHjeiwuSt voile. Datatnociii verkiest mien het sitelsel der aalmoe-zen vooi^' te zetten. Hij zal ook' d'e schuld van pater Peea-eboiom zijn, dat de wet voor een ja% word'fc uitgesteld. Intussduen magi <h annote be\'olking in. lichamelijik en zedelîi,k vuâj ploeiterefn, dit kan d:en milliomnair en dirtn lcwezelaa.r van Anderîeoht niet sohelan. TTij zal als een phari eer voortgaan' te mee-n'?n dJat liiji die beste is der christeaiien en ' een in het oog springend ftechgtroenein. man-tel aiantrefckeai om. zijiney aalm.O.eizen rondi te drag.cn. Dilt komt wel eens in de gazet en zulke politîeker^ vragen ni^ts anders dan ge-loofd en gieprezen te wordfen. Men v^aagf zidli onwilleikeiiirig af indfen zekere senators die die wet heibben d'oen verknoeien niet ui'l eigen bedan.g hebben gehandeld. Er wordi gCzegdJ dat een klerikaal stenator" d!oor zj%ie vrouw medeeigeiniaar is van bloïkken h^îl-^en, die aan schandalig hooge pîiiijzçn aan arbei-ders worden verhuurd. Heif, is te htopen da't de decnoctatisehelr Kal mer die verknoeide wet zaî verbettëi*e-n. Hel is a tè veel dat eeni Senaat sainienigesteld'.uit loulieré rijjkén verkoren door een kiezeerskorps dat klefiiner is dan dit van dieiK^mer, mei oipg'ezetten wil de social© wetten Dschiend'c. Jaimimer dat de Sénaat niet aile twete jaar ondJeirworpen is aan verkiezinden. Die kas-teelheeren zouden een ander lied^e wmeren. INTERIM. — Van ifad en Laad Het huis van Ruhens De bond der Antwerpsche k unsiienaara had dringende stapnen bii het stadsbestuui aangewend om de regeering te bewegen het huis van Rubens onder de historische mo-numenten te rangschikleen. Pe stad heeft onipiddellijk gevolg aan dit verzoek gegevêh. Zij ^erd nu verwittigd dat aan hare vraag een gunstig gevolg gegeven is. Voortaan zal het verboden zijn aan de praohtige woning te raken, waar de groote schilder leefde en waar hij zoovele geniale werken geschapen heeft, die hem onsterfelijk hebben gemaakt. Diesterweg's Hulpkas Donderdag 1.1. had in de Trouwzaal op het Stadhuis de jaarlijksche feestziitting plaats van Diesterweg's Hiulpkas. Deze zitting vverd talrijk bijgewoond en verscheidene overheidspersonen. vereerden do plechtigheid met hunne tegenwoordigheid1. - Door den heer Serneels werd een uitvoe-rig verslag over de werkzaamheden van Diesterweg's! Hulpkas gedurende het afgeloo-pen jaar voorgedragen, dat herhaalde ma-len werd toegejuicht. De penningmeester de heer Frans Yan Laer maakte den geldelij-ken toestand bekend, -waaruit bleek dat de ontvangsten in 1913 beliepen tôt fr. 57,403 $1, de uitgaven tôt fr. 59,585.47 en dat er op 14 Maart 1914 fr. 30,229.76 In kas bleef. Nainens het stadsbestuur bracht de heer Steger lof endank aan de werking van Dies-terweg, tevens de verzekering gevend, dat Diesterweg steeds op den steun van het stadsbestuur rekenen mag. Ten slotte werd overgegaan tôt de uitrei-king der belooningen aan de ondersteuners van het werk. De ze vende Olympiade Men vr&agt zich af of Antwerpen de eer zal hebben de z.evende Olympiade in lÔ20 in te richten. Er bestaat veel kans toe, de ledeu van het comiteit-, dat door onze stad zal afge-vaardigd worden om op 17 Juni a. s. het internationaal Olympisch congres bij te wonen zal zich geen moeite ontzien om de Oûy^n-piade van 1920 aan Antwerpen te doen toe-kennen, ten einde aan de vraag onzer stad een officieel karakter te geven, zal een sche-pen de Antwerpsche afgevaardigden naar Parijs vergezellen. Een treffende statistiek , De minister van binnenlandsche zaken van Engeland heeft, op verzoek van een Parle-mentslid, de volgende treffende statistiek over-gelegd. In Engeland en Wates aju ten ge-volge van brandwonden in 1909 gestorven 15S7 kinderen beneden de vijf jaar, in 1910 1259, in 19U 1285. In Iërland waren in die drie jaren de getallen 214, 212 en 214. Bij 2ulke betrekkelijke gelijkheid vans getallen kan men nauwelijks meer van onge-lukken spreken. Men aal zich herinneren, dat er een paar jaren geleden een wet ia aangenomen, die ouders of verzorgers van kinderen verplicht om kachel of haard een scherm te plaatsen, of het althans voor hen strafbaar stelt wanneer kinderen zich aan een haard branden en er geen scherm was. Tegen het omgooien van lampen of kook-toestellen met heet water, het spelen mfcl Iucifers enz. zijn echter moeilijk bescher-mende voorschriften te maken. Dood van een volksverfegenwoordiger De heer Alfred Mbnville, voilesvertegen* woordiger van Brussel, is Donderdag na-middag te 2 uur schielijk overleden. ' Alfred Monville maakte sedert een tiental jaren deel van de Kamer en werd voorgedragen door de doctrinaire " Ligue LibéraleHij was advocaat bij het Verbrekingshof. De heer Monville, die 56 jaar oud is, zal in de Kamer opgevolgd worden dooï den heer Eugeen Hanssens, advocaat. Tijdelijke noormaalieergengen Na vermelde tijdelijke normaalleergangen worden in 1914 ingericht, ten behoeve der leerkrachten uit de lagere! gemeentelijke, aangenomen en ondersteunde vrije lagere scho-len : A. Normaalleergangen in de Landbouw-kunde om. de onderwijaers en hulponderwij zers bij de voorbereiding tôt het bekwftani heidsexamën voor het lager landbouwonder-wijs te helpen. B. Normalleergangen in den Handenarbeid voor de onderwijzers en hulponderwij^ers. C. Normaalleergangen in de Huishoud-kunde en het Huiswerk, voor de onderwij' zeressen en hulponderwijzeressen. De kosten van het onderwijs zijn ten laste van den Staat ; reis, inwoning en kos zijn ten laste van wie tôt de leerganger toegelaten is. Kost en inwoning worden, tegen fr 2.5C per persoon en per dag, verstrekt door d< normaalscholen waar de norinaallfcergangeii gegeven worden. De leerkrachten uit de lagere gemjpente lijke, aangenomen en ondersteunde vrije la gere scholen, die een der hooger vermeld< leergangen wenschen te volgen, moeten daar toc vôôr 1 Juli a. s. hunne aanvraag 0} ongetzegeld papier, tôt den \Minister vai Wetenschappen en Kunsten. richten. Bekwaamheidsexamens voor onderwij zern Overeenkomstig de voorschriften van he koninklijk besluit van 28 Februar) 1390, zul len, op het einde der maand Augustus ei gedurende de maand September '191)4, be kwaamheidsexamens plaats hebben voor he onderwijs in het " teekenen " en ln d< " gymïiastiek " aan de lagere norroaalscho len en de lagere scholen. De inschrijvingsrechten, door de recipiend te betalen, zijn vastgesteld als volgt : 1 % frank voor elk examen ter verkrijging vài een diploma voor het onderwijs op de lager< normaalscholen ; 2. 10 frank voor elk exa men ter verkrijging van een bekwaainheide getuigsehrift voor het onderwijs op de lagere scholen. De leden van het leerpersoneel der Staats- ; normaalscholen en der aangenomen fiorïïiaal-scholen, de gemeentelijke, aangenomen of i vrije onderwijzers en hulponderwijzeressen 1 mogen zich vôôr de jury's aanmelden. Eenieder die de vereischte voorwaarden vereenigt, en wenscht ingeschreven te wpr-den voor een der examens, moet aan den kan- : tonalen opziener van zijn gebied een formu-lier van inschrijvingsbrief en een forimoilier van stortinglijst vragen. Bedoeld beamibte is inzonderheid gelast aan elken aspirant aile inlichtingen te be-zorgen die hem nuttig kunnen zijn. De vragen tôt insehrijving moeten in het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten toekomen vôôr den l5n Juli 1914. Later ingekomen vragen blijven zonder gevolg.Een gewichtig vraagstuk De conferentie der Advocaten, te Parijs, onder het voorzitte^schap van Mr Henri Robert, heeft de volgende stelling besproken: " Mogen de rechtbanken, op verzoek der moeder, den huisvader vervallen verklaren van zijn vaderlijk gezag, als hij zich ver-zet tegen eene heelkundige tusschenkomst op den persoon van zijn minderjarig kind, als deze tusschenkomst dringend en onmâsbaar verklaard wordt, volgens het eenparigi ad-vies der dokters ? " De conferencie beantwoordde de vraag be-vestigend, en met recht. Het inpakken van v rue h ten Ben Duitsch ooftbouwspecialiteit heeft al-lerlei proeven genomen met het inpakken van vruchten, zoolang ze nog aan den boom hangen. Hij voorzag appels en peren, ter grootte van een groote noot, van een pa-pieren hoesje, zoowel van ge-wioon kranten-papier als van perkament. Zoo'n omhulsel schijnt de ontwikkeling van de vrucht ab-soluut niet te belemunerèn ; het groote voor-deel is, dat de vruchten gespaard blijven van wormen of andere insgkten. Zelts kran-tenpapierenhoeejes doen nog hun plicht, hoewel de perkamenten veel meer aan te be-velen zijn om hun grooter w.'eer stands ver-mogen tegen den wind. AanschouweJijk onderwijs in de dierkundo Een Duitsch leeraar in de plant- en dier-kunde, die er van overtuigd is, dat de, mensch slechts liefde voor de dieren en planten kan opvatten, • wanneer hij veel met hen omgaat en ze leert beschermen, trekt er geregeld met zijn klas op uit naar bosch, veld en wei. Onder cijn leiding leeren' de jongelui de vogels aanspreken, lien voedufen en eindelijk mogen ze de dieren een ring aan den poot doen. De leeraar heeft zich tôt taak gesteld, het ringen der vogels, een arbeid, waarmee de vogelwacht Rossitten een aanvang m^akt, uit te breiden. Mon heeft met deze behandeling der vogels zeer veel bijval gehad. De dieren hechten zich aan de scholieren, en zorgen er voor, propipt op tijd in hun nestjes te zijn. Ze weten, dat er 's winters voedsel voor hen wordt mee-gebracht. Hun jongen laten ze ook, rustig omringen. Ook heeft men kunnen opmerken, dat een jonge geringde koolmees, zich bij voorkeur een eveneens geringd mannetje tôt brUigom kiest. Een zeldzaamheid 1^3 Blokzijl, Holland, is iets zeer zeld-zaams in de dierenwereld te zien. De kat van den heer S. Koopmans had jongen en een konijn had jongen. Moeder-konijn stierf, waarom men de zes kleine langoortjes bij de beide jonge poesjes in het nest legde. Moe-der-poes, anders niet afkeerig van een ko-nijnenboutje, nam, tôt aller verbazing, het konijnenvolkje aan en zioogt en liefkoost haar stiefkinderen zoo trouw, alsof 't haar eigen kroost is. Mis ver s ta nu — Wel, Jansen, ik hoor dat gij een zoon gekregen hebt ? — Zoo, kunt gij' dat vijf huizen ver ook al hooren. Ja, het is beestaehtig, zooals dat • kind schreeuwt. In den Senaat ZITT1NGEN VAN 22 MEI De zittingi wordt om 10 uur geo>^end(,ondetr , voorzitterschap van M. KINT DE ROODE-BEf{lE.Aanneming eener reeks kBeine wets-ontwerpenDe Senaat gaat ove^ tôt de goedketulrilng der arbikels dei vo'gende Avetscnftwerpen: 1 1. Wijzdging der gjrensscheiding der s'tad ! Aaitw'eapen en, der geimeente Austruweel en Eeckeron ; 2. Wfifz-iging der grensscTieiding) der ge- • meente Borgerhout en Antwerpen; 3 Heriinrrclitiing. van het personeel der be-1 stumrlijke diensten, van den gezondiheid»- en vc-eai"tsen(ijd,iensf in het leger; nieuiwe iregelen 1 'oi vasfetelling der gronden van mufaeklover-1 sten en toe^ichter, der muzieken van het léger ; 4. Wïjtz-igiing aan de wet van G Mei 188S over de bevord'ering der offioieren en do in-ridhlting dei- krijgsschool; 5. Vajgoeding' aan de politlei-offtcieren, ( dienaiid'oiendé als openbaar ministerie bi.i de politiereclitbonk. t Begrootâng van heï ministerie van buitenlandsche zaken Daarna begon men de bespreking vam het budget van Buitenlandsehe Zalceni. i M VAN DER MO LEN vi-aagt d'at^ men ) groindtigip hervormingen zou invoei-en in onze i konsujaire inrichting : M. LAFOtNTAINE vraagï waarom de re-- geeu-in© niet geildelijk Imi-chelnko'jnit in de •J v%rir:£- vap de lOOste verjaring van d!Q in- leniiing vap Gent. Hij vrraagt Ook w*iarOcn 3eiligdë geen deel neemt aan de tentoonstelling ?an Son Firanicieco1. M1- DAVIGNON kondigt aan dat de re-*eèringi aile mp#tregeleoa l^eft genomen ojm le bedangen der Belgeh <ae in Mekiko w6'-ien te beschermen. De algeimeene bespreking wordt gi.esjote'n. De artikels der begrooving J worden aange^ lomen.'. Nog een reeks goedheuringen De Senaat gaat over tôt de goiedkeuring îener andere reeksi kleine wetsombweirpen: I. GDedkering der te Washington ond^r-.eekende ilntieirna^iontalle akten betireiffende de ' aesehtu-mdng van den nijverheidseigiemdiom. I'Ii. Ovjeirëenkomst betreffenrle het opmp«ken | ïener injter(nationale handeigislatistie^, op 3Oi Decefnber 1013 geslo-ten. III. Overeenkomst op 31 December • 191.S te Sitit-Petea-sburg gesloten tusschen Beîgië en Ru^land ter bescherming der letterkundige- ni 1 iuTiistiweirken. Begroolins van nijverheifl en arbeid De toegekende kredieten bedirjagen ongeveer 27 millioen frank. Na e-enige opmerking! n van MM. OAT-rBA.U, LAFONTAINE; COPPIETERIS en COUI.OER en antwoorden van minister [TOBBRT, wordt de algeaieene besipreîtimgge âloten en de artikels der begrooting aangenomen.Begroofing van spoerwegest, zeewezen, posterijen en teSegr-aîen M. D'E BiA>ST vraag,t verbetering aan heà treinverkeer in de Gjents'che staties, evenais belier verkeer met het oog op de Bejlgisbhe hiavensledten. b' 'AI. SE)G'ERSr minister, beantwoordt de v0-rige sprefeera en d'e artikels de|r begro(<ting wo-rdten aangenomen. Dte zitting wordt te 18 u. 15 geschiorsï. NAMIDD AG ZITTIN'G De zitting wordt om 2 uur geopend, onder voorzitterschap van M- DE F AVERE AU. Zocidagrust in de niiverheisls- en handelsoncSernemângen De Senaat gaat over tôt het onder oek van ' het wetsomtwerp tôt wjj^iging aan art. 2,der wet van 17 Juli lqn5 over de ZondJagruSt in de ni|ve^heids- en handel^ondememingen. M. GiOBLET D'AiLVlEfULA. — Iedereen woorden "des Zondags" te vervangen doo rde woorden : " meer dan zes dagen per weak. Mu HfUJBjERT verwerpt het ame!nde)m.ent Gobleb. M. GOBLET D'ALVIELLA. — Iedereon heeft recht op een dag rijst in de week' ; loffelijik is het den Zondag te nemen, doch men mag, in geval van no'olzake]ij|klieid!,ge.sn dwangi u^toefenen. M, HAiLLiST. — Het ontwerp heeft tôt lofkeiijk doel de migbiruiken der gS'OOte ma-gazûjtnen fce keer te gaan, dbch ik ben voor de vrîjheid in voorkomend geval een ande-ren ruStdag dan den Zondag te stellen. M. OLAYS-iBOUUAERT, versjaggever ver-dtedigit de wetsbepaling wegetns de mjisbr.uiken welke. werd'en gepleegd. Magazij|nein waren over^nfeiëjlvomen., ten einde aile dagen per-soneel te luebbeu, een hunner dee-d den Zonr dag de beacnbten van ean ander magaySjn komen e.n dezie laatste nam, als veii'gpeding, bedienden van den eersten. Hefc amendement Goblet d"Al'viëlla wordt verworpen. Het wets'ontweirp,, art. 2, der wet van 17 Juli 1905 o.p de Zondagrust in de nijvetr-heiids- en han|dels'o nderjiiemiingen wjjiziigend, wordt daarna aangenomen, met 65 ste/mmen legen 10 en 11 onthoudinigén. Weî ogs den vrouwen» en kânderarbeid Daa/rna gaat de Senaat over toi de wij-zjgiïig toe te brengen aan de wet van 13 Deeember 1889 op den arbeid der vrojuwen, joingelingen en kânderea. ïie'c wetsontwerp breidt de wetteïij^e be-scheirumng uit ett) maa'<t deze toepaseelijik 0^ aile nij^ierheidsondern^mingen, eriu b-^girepen de kleiiie werkhuizén.. Heb ontwerp wordt met algemeene etemtmen aangenomen min 1 onthouding. gtemniingeat jDiaama gaat de Senaat over tôt de steim-mjng der volgende wetsontwërpen : I. — In-S'lelpngi eener nationale maatschlnp. pij v,an goedjkoopo woningen en woonver-trekken. (77 stemmen). II. — Begirooting- van het gendarmerie-koirp©. (.5S stemmen tegen 4 en 11 ointlliou-dingen).III. — Begrooting van het ministeii-îe vtin ootrlog. (56 stemmen tegen ^ en 17 on'tiiou-dingen).IV. — Horinirichting' van het pèrsoneel; Wordt daarna aangenomen: de begrooting van S'poorwegCin, zeewezen, posteiriijen en te-legrafen.De linkerz^jide onth'oudt zich bij; de stem-miing van eike begrooting wegeins d'en haasit waarmede men de bes-ureking doo'rdtrijjft. De begrootingen der openbare schuld en buiHenjgewone begrooting worden daarna aan-genofmeii rechts tegen links.' Beide beferoo-tingetn omvatten 400 millioen, waar over door den Senaat zonder eenigo bespi-el<ing in vijf minuten wordt beslist. Daarna gaat de Senaat over toi eeneheele reeks sifcemimàngon betreîfenda : Hfetrinrifchting van het personeel der bes'luuirlijike diensien, van den gieizoïnldheidsdie.nst, enz. ; wijV.igingi. aan de wei over de bevorderini? d'ei ofîici'e-ren en de inrichtTing der militaire sfcliool ; wfijzôgfing van de grensscheidinigen db-r 6tad >\lntwerpen en der gomeenton AiuÊtfniweel en Eeckeifen, evenals dei gemefrnien Boa-gerhout en Dearne; ver/oeding aan de politie.oWiicSe-ren, dienst doendie als openbaar ministerie ; beippnoiingi van het mâinisicrie van biuîten-\ landsche zaHcen; goedkeurinB der aktiei» be ;re|ffenide de bescherming van den nijvë'iv heidteedgendem en een tweetal andere wets. jntiwelrpen van heel ondergeschikt bdangl- De bejgtroo4ing van nâjK'triheid en arbeid, wordt aangenotnen.' De begrooting van weteinstehapjpien en kuni. a'ten wordt aangenomen, rechts tegen linkS. Wordiein daarna gesteind; : Wet over dfe betiuègejing van den hândiel n blanke slavinnen; herziening der, "weit van 1 Febmari 16144-05 Oogst 1607 over de we-giejnislpo.flitAo(i2He steimmng bij naam^airoeping.). De zittijd wordt te 7 uur giesloten. De Senaat giaat onder de kreten : "Leive le koning" uiteen. D© :iaoiaiistische linkerzijde was niet meer lanweizig. Albanie Uit Durazzo Tvordt gemeld dat opstan-folingen aich meeeter gemaakt hebben ran Tirana. Op last van den vorst zullen de brie-?en door Essad pasja aan kflpitein Arm-; strong orerhandigd op het oogenblik van zijn vertrek, worden onderzocht. De le-3en der comimiissie van onderzoek zija aog niet aangewezen. De sterkte der vereenigde Italiaansehe ;n O'osteni'jjicsche marinetroepen, is in averleg met den vorst vermindeTd. Er blijven 300 Italiaansehe en evenveel Oos-tenrijksche miatxozen aan wal. Deze julien geîeidtelijk t,erugg.etrokken worden. De toestand is onveranderd. Door de "Neue Freie Presse" wordt ait Durazzo vernomen dat naar uit Tirana wordt gemeld, een d'eel der famille Toptflni, die tegen Elsssa/c] pasja was, ioor de opstandelingen te Tirana is om-ïingeld.Te S'oekei, ten noorden van Sjak, is bet tôt scherpe gevechten met opstandelingen gefcotnen- 3ti|î) vrijiwilligea's. «net vier toachinegs-werein en twee stukken gescliut zijn onder bevel van Nedea-landsche offieiin-en aaar Sjal: en Tirana vertrokken om daar de le îiei J.ïîteu.' Nlaar d!e "Teimps" uit Rome verùcsst is tegeJijik met Essad pasja ook Malfid beâ, directeur van' openbare werken, ge-vangen genomen, na een heftige woor-JeiM'issfiilirg met den Oostennijkschen ge-zaïnt. Hfij is later weer vrijgelaten en heeft als vergoeding een decoratie van den vorst gekregen. Mexico en de Vereenigde Staten De vraag of Hiuerta bsreid is af te treden, speelt in de berichten over d'e bemiddeling., te Niagara Falls begonnen, een groote roi. De Amerikaansehe pers is op dat punit, trots herhaalde tegen. spraak, zeer optimistisch. Zoo seint de bijzondere eorrespondent der New York Herald aan zijn blad.dat de kansen op welslagen dler bemiddeling zeier gunistig staan. De vertegenwoordi-gers van Argqntin-ië, Braziliê en Chili, hebben hun plan aan de afgevaardigden van de Ver. Sltaten en van Mexico ont-vouwd en eerstgenoemd'en hebben er gunstig over uitgebracht aan de regeering te Washington, teriwijl de Mexieanen het reedls in beginsel zouden hebben aan-vaard.O'fschoon het plan wordt geheim ge-houdten, Kveet d'e correspondent ook mee te dleelen dat hjet bdhoudt : Iluerta treedt af ; e,r wordt een voorloopig bewind.be-staancte uit vertegenwoordigers der voor-naamste partijen in Mexico, ingesteld in afwachting van die verkiezingen voor een d'efiniitieve regeering. iGeneraal Villa heeft zijn beschermhee-ren te Washington, die hem daar hij in hun kaart speelt, gaarne willen doen dooi'gaan ^oor een correct krijgaman.een leelijke kool gestoofd |door bij; Saliillo generaal O'zorno en 32 offioieren van het regeeringsteger, te laten„.doodsehieten. », De kiesrechîvrouwen te Londen In het politiehof in Bow^-Street vielen gisteren woeste tooneelen voor.toen dûar de kiesreehtvrouiwen, die Donderd'ag zijn aacgejhouden, voor ,verden gebraeht.Aan-hangsters van haar verstoorden de orde dus-danig, dM db magistraat db zitting tijdelijjc -moest schiorsen. Versoh«M©n vrouwen wiea'pen in het wild'e weg met ■zakken meel on andere wea'ptuigen. Een der beklaagflen weigerd'e naar Bow-Street te loopen en moest gedeagen worden. Een and'ere kloeke vrouiw wil-de dte bank der beschuldigden uitloopen. Er waren vier politieagenten noodig om ha ai in bedkvang te houden. Tijd'ens dst tooneeil schorste de rech-tei de zitting , zijm mededteeling werd met een tiagelbui van allerlei werptuigen ba-antwoord.Na hervaumg der zitting wierp eeti Klein vrouwtje ean scbocri naar den recti-ter, die het ding gliimlachend opving. Een andere vrouw trachtte den rechter te oversehreeuwen en sehold hem uit voor al dat leeli>k was. De rechter deed oadanks aile runnioer, de zaken snel af

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1907 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes