Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

399 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 02 April. Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden. Geraadpleegd op 27 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/696zw19f6m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ponderriag 2 April 1914 5 esnitemen -- 2Q centiemen per week 7de Jaafgang -- eSp 209 abonnementen ■péi i«ar : 10 fr — Zes maanden : 5 fiî Drie maanden 2 fr. 50 J0 ocniiemen p<r »«* aa« huit testeli, Voor 't buitenland, met bijvoegiBg der verzendingskosten. Abonnementen worden aangenomen in (Ciebureelen, Baron Joostensstraat, St Antwerpen, en m aile postkantorêa. te1.EJFOOH1 4SOI U1TGAAF ® © Volkstribuun Dagfelad voor1 Onafhankelijke Vakbonden Eedactie en Administratie s Baron «Joostensstraat, S, AMTWEEPJKM aankondègingen 4d* bladzijde, per kleinen regel - 0.30 Reklaam fonder stednleuws; dan regel I.GO Stadiùeuws, den regel « • «. « 2.00 Begrafenisbericbt • •••<« 5.00 Voor sankondigingen zich 1o vrenden lot onze bureelen Baron Joostensstraat, 2, Antwerpen TKLEFOO\ 4391 L8ta Uitgaaf ® © 2d* Uitgaaf Uit de Internationale Vakbeweging Het weltelijk gedwongen scheirîsgerecht in Noorwegen Do veorgtaande iveek is tu Christian!!?. het | buitengewone congres gehouden van het Vakv<£Jbond in Noo^-wegfon, naar aainleidingi t van dfc plannen derRegeering otn het dwamg-| BCJheJJdfe gei-echJC in te voeren, waarover wij ' reeds vroeger het .een. qu ande*? hebben mede-godeedd'.| Wij herinneren ecr aan, dai de W>rige Noor i weegsche regeeri'ng een w^tsontwerp lut-| diendJe, waarbtij weïd ingestel'd dat d'e arbeiders GEDWO'NGEN zouden wordietri, nîet alleoD.bij loonoonflicten of andere aetieS van de vakveraeoigingtn een wetteLijik i'n te btelles BKMIDDELING, maar ook een. daar^ (tan verbonden SGHEID8GE REÇUT le aan> vaardcai, >va'ajrdoor de eigendijjke stakiingj o^ mogielïjk zou zijn geworden. De tegenwoordige, liberale r.ogicfcring. h^eft dat ontfwenp aan dfe patroonsvereenlgingew en aan do valcvetreenigingen "ter beoordeeling " toeg^aojiidon, die zich er eohtei; |31ÉLDË'N TE&kN hebben verklaard. De vakvereenigingien hebbem daarna nog eene met 600 handteekeningen vooirzîene pe-tilie aan die Regeering gezonden, waarin wèî me} de GEDWONGEN bemiddeUng bij &o-schilîen genoegen wordt g^nonnen, maar het GEOWOxNGiE/N SOHEIjDSGERECHT VER-WERPËN, wijl daarmede liefc stetfkâte snid-del der ar,beâders, het STAKINGSRE'CHT, illusoir zou worden gemaakti. Maar m,en weet nu nog niet, walt de. re-geering doer zal,. en het congres was bij-eengeroepen orn de maaJtregelen tle beratmon voor het geval, dat het wetsontwerp, TEGEN den wil van arbeiders en wei'kgevers in, tôch mocîit wordien geiiainditi&aM1. De braacMagdngen van het congi*es had!-den in het geheim plaats. Dat is ondfer de gegeven oflnsoandiighedein noodig, da»ar de re-gn-erilng zidi mieiei. en. meer alsi reailiti'on-aaire doet kennen. De volgiende publieke oproep, d'oioi het congres aangenomen, is gepubliceerd! . "Aan dei rqgeoring ! ^ Het contres dlor Noorvveegschie vakveaeenig|ngen pxo/testeei't , ftllei*e©i*st met de meeste kracht tegen de een,-i saur, dtooi de Regieeri'ug - ui^eoe^Mi/I tegjcin f h polâdeke postzegiole, d/ie door de acrfjei-i ^rsbovve^âng wordep gebruikt. Een deîrgé-lijke cen,saur siiyijdt tegen de poliliekie vrij-held de6la,tids, en tegen de gezonde onbwik-kelirLgj vûd het volkeleven. " De motie is gerieht tegen de maaliïegelon (lie de regeering neenit tegenover d'e a-nlâ-Dnilil^rïfetiôche pi'ojjaganda. Ilet congirjss, dJooi 230 giedelegeea'dein. be-zocht, toomde In hare houdinig een vast-be-sloienheid, die doet cer.moeden da(t dJo aa*bei'« iers zich in staat voejen, om het inoge k0&-teai wat het wil, de gehaAe wet op het ge-iwongen scheidegiereelit te keenemi. Er wei-den vervolgens afgevanrdigid'en ge-kozen voor het Internatûoiaaal coDgres' te Weeneft, waartoe Lian. en Iversetn werden aang^vezem, die in opcti-aehit lcregen. om zich i eventaeel te verklarei? vôôr do reso-lutîe Variant Keir Hardie, om iin geval van oor log d'e algemeeaie staking uit *e roepen-. Ce staking dier hnvenarfoeiders te Kopenhagen Refeidfe dirie maanden duur* thans de sta-| king des haven^-arb ©id erp te Kopenlia.geB, en nog steedS wordt de strijd' met onverzi\va,k'te i energje ^oortgezet. De stakers staan nog | even vast en eendrachtig als op d'en eer rten dag den staking. De ondemennOTS tieb-ben ailes wat er in het land aan oinder-I kruipeirswfclefniénten ce vindlen i&, reeds ge-I probeerd, maar zij hebben het Ook aile we-der opgegeven Niet mindea d'an 1200 à 1400 onderk/r^iperei zijn tôt nu toe gelioiraen en weer heengegaan. Thans is dje bernchte bende bea.'oeps>onder-! ^rulPeT9 uit Hamburg atangelcoimeni, maar oo^ aaaraee zal het niet gelukken, den 6triid brekeai'. Do gporgabiseeirdô arbeiders vani Kopen-■gen zâj,n te stetrk en te eendtachitig, om, eenmaal ernstig een strijd begonmen, d'eizen geveneeiX tro^ onderkruipers weer op te Dp opbloei der vakbeweging in Ruslanti a"e m"««Kiklied)an. heen, als een ■ natuur-noodzakeUjko bewegine, baant «Jhl ook in Bueland do vakSwl-g ng een weg in het majj,tsehappelijto leivein. omtre,nt de «tori-H» der vak-te»eSi ? J° veraamelon, oundiit do teiï? eSS , fî'ouwbare pubiicatie op dat wran oiiiDidûeltijk in bcsîag . neemlt. um nu on dan lttomt uit. do woel«nd^î en Eet buîteotad' 1 6411 ook^vii8 W» ^ n'am'TOr venschonen en hrf ^ ^ m beslag geno:men, van ! wa&rih?^ u BflTjba " in StPeteièburg? > riin oœtrent db nieuwe valibeweging be-|n.]Ke medodeetliingen wordeto gsdaan. aan "î6ze medaleelingen beslond«n ej tonri n fttn 1912 ree<is weder 63 valt tal « ' î*8"1 siecito TOn 24 was liet led'eii-«to den schfijver bekond gpwoîdien D6ïe IxWcv-eireeloIgingoD telden 11,7000' leden PpS! gweetigâ iB' de groote stedien, St-sameii ur®', Ro&tow «d Moskou. Te- wnisinn^1^ ?' aa,ntal (edeil der rakver-«mangen geechat op i5,«)0a, omterdinaail worden de valrverelenigingen ®aal verniietigd, en bouder^ ÏC- m?* «8 n arbeiders -weiar op, Ont m elatuteo, en vrage» er goedktwrmg hardmekkigfaeidi ' , zoq »aL. t-? , ^ver' wordt statuut na stataut oveT,ie<îeai («i. goedikeuring in-le Jr u vakbonden ltojnen, na L^r6 âa jareu de» bl9^ r«ftsUo, wtuer toi Batwajâna ® hanû in hand1 diaannoe giaat de wed^rgebopr^e vaœt de v^cvereenigi'ngeP. in de provineie. De vroegen* stelselHoos! uitbr^endie etn w'eea* wegiziïxkendfe confticteû. en ruimoeren komen meeii en me:tr onder leiding dea* vakv^reeaii-gingen, en de leiden eti'ooimen toa, GEDURENDE 1913 HBEfFT ZICH HET AANTAE CiivTALENDE LEDEuN DERVAK-VEHiB^I GINGEiN ViERDRIEDUlB'BELD : AAN HET EINDE VAN 1913 TEL.DE MEN REEDS 114 VAKV:ER|EENIGINGEN. EN 7 2 DEZER OfRiGANïSAlIlESi TELDEN -TOEN REEDS 34,266 LEDEN. De andere valcveireenigingien woirden gesohat op 5000 leden, zoodiat bij het begin deaes jaars het aantal vakvereenigjing&leden resde tôt 40 dui2;enfd was gesteçjen. Hefc centraal puni dozer mod'eirne vakheweu ging is St-Petors'burg ; daarop volgen Mo^-lvou, Riga, Rostow, Odessa en Kiew. Een siîerke opbloei is ook waar te niemen in LUtauen. maar zij zîjo gedjwoingôa aJCe© i)n 't geliteim te doen, en liaar ledental is NIET bel: end1. Het best georganiseerd zjjpi de haJmdKver-kers en dé handelsbediendeni, terwijj vain de groot-industrie de metaalbewerkens hrooi'aan staan, met 11 vakvereonigûngien, va» wolke er 7 tesamen 11,000 leden tellen. Zoo* schrijdt ook in Ruslantd: de vakbeweging voort, aile mo<eïlijkheden ten elo-tte oiveo> v/innend'e. Het zal een gecDuchte veï-sterking zijp, wanneer eenmaal de Rjussiselie arbeidfclrfcbe-weging haar plaafcs in de Internationale in* neemt* Vaif hef kamp-veld De Biàrlijnsiclîe brouwersgezeHen, zijn in &taking gegaan1 voor den 8-URXGEN V/ERK-DAG.In RIGA zijn aah de fabrl'edî1 _ van goiraimi-waren " PTOwodrick ''. 3800 arbeiders ift staking gegaan om loonsverlioogiingi. In NANGYlegdeîi 800 arbeid'ers en ar-beidsiters het w'erlt neer, als prol'est teJgien het wiUôkeurigiQ ontslag van diie coJllega's. H. S. Va» Etad es Land Havenhewaging le Antwerpen, Rotterdam en Hamburg Gedurendo de maand Maart werd de Antwerpsche h.aven bezoeht door 6156 schepen, melende te samen 1,293,549 ton tegen 6S6 scliepen metende te samen li,215,895 ton in Maart 191®, aijnde dus vooi Maart 1iM4 eene vermeerdering van 30 tjcheipen en eene vermeexdering van 77,654 ton. Voor de 3 raaand«li van het jaar be-di'oeg onze totale bewegdng 1748 sche-pen; metende 3,491,870 ton, tegen 1756 sehepen, metende 3,490,901 ton in 1913, zijnde in vergelijking met verleden jaar, eene yermindering van 51 sehepen en eene vej'meerderixig van S6ft ton. — De haven van Rotterdam ontvtag in Maart 191H het bezoek vam 912 sehepen, metende 1,101,238 ton, tegen 866 sehepen, metende 1,051,289 ton in Maart 1913, zijnde dus voor 1914 eene ver-meerderingj van 46 sohepeoi en 49,919 ton. Sedert 1 Januâji 1914 kwamen er te Rotterdam 2441 scheperi, metende 2 mil-lioen 9S6,64il ton tegein 2440 çèhepen met 2,312,970 ton gedurende hetizelfde tijd-perk van 1913. zijnde voor dit iaar eene vermeerdering van 1 schip eo eene vermeerdering van 73,671 ton. — In de haven van HambWg liepen gedurende de maand Maart 1911 bmnen 1352 sehepen, metende 1,361,840 ton, tegen 125J7 sehepen,,metende 1,242,980 ton u> Maart 1913, zijnde een vermeerdering met 125 sehepen ©n met 1H8.904. Sedert 1 Januari 1914 kwamen er te Hamburg binnen 3387 sehepen metende 3,417,039 ton tegen 3-23H sehepen metende 3,319,247 ton gedurende hetzeltde tijdperk in 1913. Zijnde een vermeerdering van 153 sehepen en een vermeerdering van 98,782 ton. Gemeenteraadsleden voor de rechthank Men zal zich de woelnigen nog her-inneren die over eenigen tijd in den Antwerpsehen gemeenteraad door den h Bongers verwekt werden. De gemeenteraadsleden Stroum en Wou-ters zijn nu - op aanklacht van de hee-ren Bongers en Van den Bergh, voor de correctioneele reehtbank verzonden wegens smaad en elagen tegenover ge-noemde raa-dsleden. Op bevel van den procureur-generaal zal door onderzoeksrechter Denis ook het raadslid De Gueldre vervolgd worden voor smaad- Festival De stad Antwerpem richt dit jaar haar 30e bestendig festival in. Het wordt aan- ! geboden aan al de zang-, faniaren-, harmonie- eD aymphonieniaatschappijen van het land en den vreemde en zal plaats hebben de Zondagen der maanden Juli, ; Augustus en September, alsook den 1D>, 11 en 16 Augustus. Elka maatschappij mt.g voor hare deel- , penilng, den dag kiezen die haar het i best bevalt. i De waarde der premiën en medaliën bedraagt meer dan 8000 frank De eer-ste premie is 1000 frank voor de maat- sehaippijen en 300 frank voor dé be-stuurders,| De maatschappijen die geen prospectus zouden ontvangiein hebben, gelieven er een per postkaart te vragen aan den Burgemeester der Stad Antwerpen. Beiaardconcerten Zooals verleden jaar zial er dezen zo-mer wederom een reeks ' beiaardconeerlen met het klokkenspel in den toren der hoofdkerk gegeven worden. Van Juni tôt Augustus krijgen wij eene reeks Maandag- en eene reeks Don-derdag beiaaa-deoncerten, tel'kens van 9 tôt 10 uur. Voor de Maandàgconeerten zijn aan-geworven de volgende beiaardiers : Rol-liers, St.NJkolaas ; Redouté^ Bergen ; Steeinackere, Boi-gerhout j Vandenplas, Leuven ; Nauwelaerts, Brugge. Voor de 12 Donderdag-beiaardconeer-ten zijn er 6 toevertrouwd aan onzen bekwamen stads-beiaardier, Guslaaf Brees en 6 aan Jef Denyn ; en in September de twee laatste uitvoefingen van het sei-zoen door Brees. Dezo uitvoeringen worden door de liefhebbers, en dat beteekent heei de be-volldjig, met bel^ngstellfjnjj te gemoet gtaien, Zeemanshuis Het zeemanshuis van Antwerpen heeft zijn 22b jaarverslag openbaar gemaakt :i De vergrooting dezer instelling werd in het afgeloopen jaar voltooid en de nieuwe vleugel uifgevend op de Stijfsel-straat, ter beschikking gesteld sinds de maand September. De nieuwe lokalen steHISn ops in staat een vijptigtal' zee-lieden meer te huisvesten, zoodanig dat wij thans over een totaal van 109 ka-mers met 158 bedden besehikken- De vergrooting heeft tôt hiertoe geen merkelijken invloed op den gang dei instelling uitgeoefend. Hel bezoek is na-genoeg hetzelfde gebleven als tijdens het jaar 1912 toen men 2293 kostgangers had aan te boeken. In 1913 steeg het tôt 2322- De Ê321 kostgangers welke in 1913 door gehuisvest werden, brachten te samen 22666,1- dagen in het hu'is door.Dit duidt een gemiddeld verblijf van 9,8 dagen per man aan en eene dagelijksehe bevolking van 66,1 man- S99 vroegere kostgangers keerden dit jaar naar het Zeemanshuis terug. Nieuw tarief De abonnenten aan de telefoon begin-nen opzeggingen te krijgen van hun kon-trakten en dit tegen ï Mei a.s., daar alsdan de nieuwe tarieven in zwang ko-men.Voor Antwerpen is de grondslag fce-rekend op 1,031 tôt 10,000 verbindingen, tegen d'en prijs van 120 frank per jaar-Daar te buiten moet de abonnent beta-len : 40 frank tôt 1,200 aangevraagde gesprekken, 80 frank voor 3.6.X), 130 fr voor 6,000 en IsO fr. voor 10,000 aangevraagvie gesprelcken. Boven de 10 duizend gesprekken is de abonnent ver-plicht een bijgevoegd abonnement té ne-men. Voor onze groote handel6taizen kan dat hoog oploopen. De kleine za-ken kunnen er eenig voordeel bij vin-den, daar in de toekomst een abonnement voor hoogstens 1,200 aangevraag^ de verbindingen slechts kosten zal 120 + 40 = lfiO frank. Om over de gevolgen der nieuwe tarieven te oordeelen. zal 't nu maar best zijn eerst een tijdije de toepassmg ervan ua te zien. Verhoden te rooken in rfs *rams> Voor eenigen tijd werd door het be-roepshof van Brussel vonnis geveld in sen procès door de trammaatschappij aangedaan, aan een persoon, die met sen brandende sigaar in een tramrijtuig had plaats genomen. De aangeklaagde verweerde zich met te zeggen, dat hij niet gerookt had in lieï rijtuig, doeh alleen met een buiten langestoken sigaar daarin had plaats genomen, en doze had laten uitgaan Hij werd dooi het Hof vrijgesproken. [n vérband hiermede heeft de Antwerp-sche maatschapjpij aan haar bediendeD loen weten, dat aij het rookverbod in. îien zin wil uitgelegd zien dat het ook ferboden is met een brandende sigaar, sigaret of pijp, in een rijtuig der tram naatschappij plaats te nemen In dien jeest moeten de ontvangers ook de pas-sagiers bij voorkomende gielegenheid ïvaarschuwen. Het genot der vrijheitt verleertf Zondag M werden in een park te Schaerbeek zeshonderd zangvogels in irrijheid gelaten uit een groote muit en rorsipreidden zich in de boschjes en het *eboomte van het park. Men hoopte dat lei gevederde rangers daar Soudan paa'en sn hunne nestjeb in het park bouwen Het schijnt een teleurstelling to zulien ivorden. De groote muit. o.penstaande. whp te midden van het grasperk blijven staan, daar men ^ich wilde vergewissen .of de gevleugelde kostgangers, na een Soertje in de buurt niet zouden weerkeeren.,. Den eersten avond kwam de helft te-Tug ; 's anderendaags waren ze aile weergekomen en zelfe een groot aantal nieuwe gasten hadden de oude pension-narissen vergezeld. Invoer van aerdappelen in de Vereenigde Staten Blijkens eene mededeeling van de re-geering der Vereenigdt Staten van Ame-rika, werd de invoer aldaar van aard-appelen in België gekweekt, verboden na 2<> M&art jongstleden. Dit verbod berust op het îeit da> het poèderaichtig schiurft(powderiy scab, sftlfl-ehyb'ium endobioticum) vastgesteld werd op knolien herkomstig uit België- De Belgisehe aardappelen ter bestem-ming eener haven der Vereenigde Staten verzonden, welke vôôr 27 Maart in-gesclieept werden, mogen nog ten invoer aangenomen worden, doch op voor-waarde dat ze vrij erkend worden van ziekten. Fotografie en kunst Het Beroepshof van Montpellier, in Frankrijk, heeft geoordeeld dat fotografie geen kunstwerk is. Het breedvoerig gestaafd vonnis zegt dat de bijvoegingen aan de wetten van 19 en 24 Juli 1793, tôt bescherming van kunsteigendom. deze bescherming enkel .uitgebreiid hebben tôt bouwmeesters, tee-kenaars en beeld'hcuwers, zonder van de fotografie te spreken. Het BeroepshoJ oordeelt dat de wet enkel bescherming verleent aan die wer-ken, welke de vrucht zdjn van een ver-standelijken arbeid, die het kenmerk van tet persoonlijk talent dragen, die zoowel te danken zijn aan de vermogens van den geest als aan de behendigheid der hand en aldus een waar kunsitkarakter hebben, wat met de fotografie het geval <piet is. De groei der visschen — Gij meeut dus dat dif visschen snel groeian ? — Zeker geloof ili da.t, papa heeft er verleden jaàx een gevangen die ieder-maal als bij er van spreekt tien centi-metei's grooter wordt. In de Kamer ZITTING VAN 1 APEIlJ Do zitting begint tca 2 uur. M, SOHOI* IsAERT zit voor Elegrooting van oorlog M. TERWAGNE behandelt verscheîdeîio vnaagBKjukken betreffende den gezKDndih)iid£»-dienst en de voeding bij hejt leger. Men wil een pupillensciiooil oprîchten te Maaseiyek ; zulks in de nabrjheid van een Iterkhof en van een verrotte beek. Wat denkt dte ge^ondheâdsiliensl' van het léger d)&ar-van ? Èew bataajoaisdokter heeft een gel^wéfet soJdaat uitgesch'oldlen voor gck, omdat' hij nietsi dian VJaamseh kende. Iiiji heeft d'en tongen niet eens verpleegd1. is daarovear een ond-arzoek ingesield ? De voeding van den soldjaat dient sneer ve-rzon-gd. Men zou do beroeps^oks moeten aansJteïlon. Spreker klaagt erover, dat men de b'eschadïgde beseliuiten. aan d!e soldajten heeft _ te eten gegjeven ; de wormen kropen er uife. Toen een officie® te Brussel daar. over een klacht inzond', werd ziji terugge-stuiuirdi.Spreker han<Mt vervolgens btreed(Voerig ovea* liet geval van den krijgsd'okter Chapeau vf:lle t'e Aarlen. Deze dO'ka1! lilad; re-den ta klagjen over den krijg^aalinoezenier aldaar en zond! daarom een ^jlaagfschirift naar den minister. Zijn grief tegen den aal-moezensar was n.l. dot' deze de ziieike sol-daixii opgehjiiet had tsgen den diokter. Hi| diende een klacht in, waariu h'dj zegde, dat de zieken m het krij^pgasthuis flecht werden behandeld. Uït eetn oinderzoek, door den kmjgsgezoïndheidîsdiefns'c tngesleld^ bleek evenwel dat daarvan nieis was. Om zich te wreil^en oiver Dr Chapeauville, die een klacht tegen hem h ad! ingediiend, be gon de aalmoezenier doot aile middelen moei.-lijkhedlen te zoeken aan de® kirijgsdoktetr. 'En het gevolg was dat miran een onder ziek insteUxa ''egen dloktei Qiapeauvîlle, inr itede van tegen den aalmioeaenier, zooals {ogischeriwljzif he1 gevaj had moeuen zajp» Do feiten, die dr Chapeauivl'lle krachtteeia dit onderzoek werden ten laste gelegd1, ble-f:en eoluter nïeit vokioende om hem op rust geld te kunnen steilen en men zoriht maar andere middelen uit. De vervol@inge{n tegen dk". Fhapeauville werden nietteanjin voiorigezct. Een stelseJ van varWilakitigen werd- me'i behulp van gendarmen op de hand' vo/n deD krij^Kidmoezenier iingesteld Een dezer be weerdb /:elfe, da> d.r Chapeauville opzette l'rjk ean nuimimer van het eocialistisch diag^-biad " Le Peuple op zijfi bed hadi le.ten ligg'en > Ten slotte werd de krïjgBdokter op rustgeld gesteld, omdat lui) te sbreng zon geweeei zijn jegeiifi de ziekein En al dç soldaten, dtel on' der zîjn behandeling zijn ge^veestf;, s»pred£en i'IleoTh met lof over dr. CMpeauville. Een verdàensterfijk man, dte deriig jaai oeiiij(ke en aauwgezette pliblitebetrachiti ng -evehter zich heeft, wordt m? ziide ^osteld oiol dat hij Vrijdenikfer is. Op de beweringen van cens krlijgôaalmoezeniea* wordt ingegaan, doch wanneen an,dere, in aile opziolaen geloof waardige mensehen ten v.oordeele van d!r. Chapea'u^lll koanen getuigen, woirdt geen rokening gelioiuden van h;un zeggen. Is dat veo-draagzaamheid, is da-f. reohtvûar diglieid ? M1. VANDERVEIiPB. —■ Maar de mindstei heeft integendieeil gezegd dat bij al wie vrij-melseP.aai' wa&, treffen zou ; zf jn heudlingi in dat opzioht i/s gieheel ©n al slfrijdig moi die van mjinister Renkin in Kongo. M. TERWAGN'E. — De mini&ter handclt al's de man, die esn masker van vrij^id en verdraa.gzaamheâd aantreikt om dîet3; te ge îmakkedijjker het vo'lk onder het juk ite kunnen brengen. (Zeer wd, linlcs.) Stemmingen De buitengewone tiegi*ooting Het wetsentwerp tôt vaststelling van de begrooiting der buitengetwone omtvangsïen en uitgawn, wordt aangenomen mot 76 tegem 54-stemmen en 11 onthoaidingen (liberalen). Begrooting van 's lantis schuld De begrooting van 's Lands schuld wordt aangenomen met 80 tegen 59 stemmen en 2 ontlio'udângen. Begrooting van oorlog Voortzetting der besprefcsEig Op voorstel van den hèe^ VOORZITTÎ0R bes'liuit men dfân sipreektijd op 10 miiiutetn te bepalen. M. DEVEZE s"preekt ten voord'?ele van heo burgerlijk petrsoneel van het leger. M. C. HUYSMANS klaagit et over d\at men de leerli'ngen der sohool voot: paardenrijden te Ieperen ongestraft de gtrootste baldadig-heden tegen de bevolking laiat beg>aan. M. PEl-XL pleiit voor betere inaehjineining, deir gpEond'h^dsvoorscJikili'teD' ini het k^mp van -Beverloo. M. OOMS viraagt verbeteaing van de1 ka-zerneiea.*ing te 'Beverloo en zou ©chetrper t#e. zicht willen «ien oefenen op de viea-maak-hui'zen aldaar. M. MONVILLiE vraagt betere beizoldiging vooir de intendeenentein. M. VANDEiPERRE klaagt er. ovett dat de wet op het gebruik der taken bijj het leger ailes bchalve s'tiipt woa-dit nagi?ileeid, M. BORBOUX handelt over, den schiet-stand te Verviers ; herstedlingen zijn daan noodzakeliik, zegt hij. M. DONIJ liandelt ovet dla vestingslwerken te Antwerpen. M. "WOÊSfTE klaag|fc er over dat de slol-daten der "korrektie" te Djiest zoo' geîh'uiSr vast zijn, dut er al te dikwijl's hoogst on1-zedelij{ke handejingen tusschen hen voorkio-jnen.M. DE BROQ'UEVILiLE, manis'ter van. oorlog\, belooft de vragen om lotsiverbeteri'n.gi voor militairen en vooa* burgei*s ijn dlianst bij het léger, cuet' weiwillendlhield te zulien onderzoek en . Wat betreft de kïachten oVct niet naieven der taalwet, acht sip'rekptr het begrijpelijk dat ea* niog eenige misbrul^n bestaan ; hij zal echter het mogieljjke doen om ze te doen ophouden. Komende tôt het geval van het krijgslÀiis te Aarlen, zegt die minister dat, er langjB beide kanten bekach'tigiugen zijn genomen Er was gevraagd tegen den aai'meezenier e?D blaam uit te spreken omdat liâj de legtoarc-glementen over h;3t hoiold had gezien. Hij is uitgetnoodigd! ontslag te nemen, wat) dan ook gesohied is. Èn dient echter bijgcvoegd dat de klajcîh-ten tegein dr. Chapeauville allée beihalveon-gesgromd1 waren. Reedis van in 1805 werdhij aangeiklaagd als stremg en weorbarst'ig, en die klaohten zijn later herhiaalde malen her-nieuwd.M. BUTE Maagx er over dat officieren te Oosteinde niet aarzelepi hun medewerking te veileenen om de soldaten naar den klerika-Ien 'cring den " Volksbond " te doen gaan. M. D.cMBLON betoogt dat de aangeklaugde, misbruiken een reden te meer zijn om liet bestaan van het leger zelf te veroorçte?3en. De bospreldng' wordt daarop gesloten. De verachiHeadfe arlikele.n der be^rootilngi gaaJn Zonder opmerking d.o0i. De zitting wordt om 6 % uui opgehteKren. In den Senaat ZITTING VAIN. 1 APRIL De zitting wordt om 2.15 u. c„eopenà, Onder çoorzitterschap van M. DE F AVERE AU. Een reizigersslatie in de GroenBaan M. iPJAlNREZ ondervraagt den minister yan spoorwegem, over de besttistëing tôt in-richittn© eener statie voor reizigers aan de Groenla-an te Brussel, terwijl de aaneenslui-ting Noord-Zuid d^rgelijke statiee. zou moeten verdfwijnen. M. SEiGERS antwoordt diai de fetatie aan de Gfcoenjaan nooclzalcelijk is gewordea wegens het groof verkeer. Wan de aan-slujtin|p zal gedaan. zijn ■sal Ûai niet meer het geval wezen. Begrooting van Jandbouw M. DE NEVE DE RHODE vestigt deaan daehit van den minis>ter op het inonda en klau^vjzeer. M. DE iKEROHOVE D'EXAERDE vraagt v€rhooiging van toelagen voor d^n bond der Land'bou'wmaatscîiappijen en vestigt de aan-dacht van den minister op de landbouwvoor drachton. M.CATTEAU Spreekt over den Belgischen veetsftapel evenals over de w^ze van Invoer van het vreemd vee, waarde or groote vee-fokkers eom© worden begunsttigd.IBj zegt dat maar al te veel tegen den invoer van het vreeiind) ve? met mono- en klanwzeer wordt geschermid1. m. van DER wolen epreekt ovgt de |a.cht en klaagt over de ontoea'eikeiidiiid der iandel^jke politï» M. V'INOK. —De kîndersterfte isi verba. zingnv|ekkend. In 1911 stiierven er in Belgife 28 OpO kdndern, nog geen één Iaar tedlend in l^lB 20,50!3. Zijn die cijifers niet ijzinglwek:loeind,en moé« (en ea* geen middelen worden geirofien om dit cijjfea' vooral in yiaanderen, ta yermSnde-ren ? Spreker vraagt dus dat er maa-tregelerii,zoo als in Dimite'cRiland zouden worden genomen, en het oog op de rnelkvervta.lsohtng en deij verkotDp van zuivere melk zou worden ge-hoitden.M. H|A[NREZ vestige de aandaeht op het slachtan van het vee en op den verkoop van het vïeeselï, vooral van 't paardenvleescii, dat gteimakklelijk door beVrozen vleeech zou kunnen worden vervangen. H)ij laat uitse-îûjw nen dat duizenden oude paardep hier worden' mgevoero vooraj uit En^feland, o?n te worden geslach't. De zitting wbfrDt om 't kjwajt y'oor 5 uni opgieheven1. Uit de Arlîeitierswerelfl fdog dreigende staking in Italie Naar Italiaansche dagbladen meiden, ïieefl het cen!viiale comiteit yap de post- en tele. gra-afbeaimht^n bee'loïen een' refea'endum1 t« houden onder het personeefl/ oan na te gtaan1, of 0en ultiw.atuimi zal worden gei'iehl tôt de regeerin^, over de vtaag of zij vcW'oen wil aan de eise'hen der beambten- •Hfct comitei' lieeft bes'loten verdere ag^tatde in overl'eg met de spo orwegambt^inaren te voeren. Stakingen te §t»Petersfourg De werklieden in vele kleiné fabrieken zfij^ gipteren mjorgen in staking gegiaan en de werklieden d'en Poeti:l>offabrieken hM?bben zich' bij hen aanigesloten. Tegen den m(i'ddû(? sitaak? ten ongieveer 70,000 werk'lieden. Nadat de stakers de fabrieken hadden ver-laten, hebben zij betoogd, o prodige lieleren ge^ongen en roode viaggen ontplooid-. De pp'. litiie joeg de betoogers uiteen en heeft er ongieveer 100 gevangen genomen. Eep politie agent die in 't gedrang raakte heeft ineit re-volvei*eohoten twee stakers verwond. De g^imlmifabriek Treugolnik heeft hare 12 duizend arbeiders voorloopig \Ti.faf g%even, met behb.ud m loon, ten e'inde de oairuët over de vergiftigiing van tal van wietrkliedecf door benzinedampen te doen bedaren. Oe epistemee onder eie fîaijriekarfoeid* sters te Riga en te St-FetersEiurg In de Doema is de geheiinzinnlige epiUemiQ ontier de fabnieksai'beid^tei-s to Riga en ook te 6i-Petersbarg ter spràke gekomen U.i d« beimnldeling der vraag of een onidet'vragjn@ over de 'wer'keiooityedd \ian het staat&onder-jso.ek der fabrie^en tegenbver de fabriek vaq Profwo.dnik te Riga, w<aaj- zoo'n épidémie bet eer®t is uitgebroken, aj dan niet zo,u wor-(Den toegelaten. Falinr:kâ,de bes'tuurder van het departemeoi van najverjieid zeide, dat bij naniw^aurig onderzoek Avas geblekep dat de zieken in twee groepon waren te verdeelen. Een deel was verlnrjedeilijk vergiftigd. De versulidjuselcn bij de tweode gsroep wezen er op, dot men met een g^val van epidemische hysterie te doen had1. Falinski meende dat de épidémie do^r de overdreven verbalen in de pere wias vgr-erg,ei-dNa veredheidene heftige redevoea-ingen van sociaifetei) Aierklaarde Falinski in uaaïn der, re|@eei<in^, dat zij zou voortgaan klaarheid d-azo gëheitnîzflnivige zaak te brengem Zoodra' de uit;.:la.gen van liet ingestelds onderzoek bekend zijn, zal de Doema er kennjs va^ krijgen. In verband met aanhoudende ziektegevai-len ondjer arbeiders, Jieeft de minister ^n hanJdei voortdurende geneeskundige liJulp in de fabrieken, waar de meeste vro.uwm we^v ken,- gelas*? 1 ' SKechte tijden De uitjwerking van den elechten tijîj to handel en nijverheid op de arbeJd'ersoîrgtani-satie koi.ut duidelijk aan het licht in de vol- • gende cijfers, genomen uit het oCfic^eelo Duit-, sche "Rij^earbeiklBblad/" maandt5>cîirift Ze be-vatton gegevens over h,et laatste kwartaal van 10] 2 en 1913 : 1912 Aahta)i georganïseorden 2,161,430 2,028,051 waaronder manen 1,640.570 1,804,339 en vrOiUAVên 2i?0,8iSO !218',652 Aantal werkloozen 156,393 SfcLft,688 Dagen werkloasheid 2,242,644 8,00^,667 Ondtersteunden 26,7v3 32,604 UUkeeringi werkeloozen Mark 2,041,854 â,330,3'02 Ten c^rete dus lieelft? de organiteatite een deel van haar leden verloren; 7 profcont bij de enannon, 1 pCt. bij die vronwen geheel 6.4 p.Ot. Het werkeloozoneijlîer is met 40.5' pCt. gestegen, dat van de ondersteundén met 22.4 pCt. de som var de uitkeerîng meï. 63-1 pCt.' Men zietdat de eigen ver^ekerinlp tegen werk^ooslieid een grooten omvan^. heeft ge-no:men. In deze drie maanden is biina vier millioein frank door de vakvereenâgiîngeto a<in haar leden betaald of ongeveer 44,000 fr.per dag. De staking in Yorkshiro In Yorkeliire staakten giis'teren 120,000 miitoi werkters. El* is kan s da t er nog eep sehik. lcing tôt stand komt met de mi.peigeniaars.De ' Tinues" verneemt althtins dat Vrîjjdag, ver-tegenwoordî'gers van ' beide paitjjen de onder,| h'andfeîingen ^^er verhooginig van het mini* mumj-loon zulien hervatten. De giisteiren te Londen begonnen electricien staking. zal, voorloopig althane, iang niot ajgeméen 23ijn. De vakvereeniging. heeft na. ineiijk besîoten dat aan de gemeentelijke centrales en aan groote bedrij\ en niioc zal wor^ den f^staakjt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1907 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes