Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

426 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 21 April. Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden. Geraadpleegd op 28 oktober 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8w3804zc9w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Cinsdag Zi Aprel IMI* 5 centleanen » 29 centiemen pep week 7da Jaargang «» I H- 224 abonnementen p„ tau : 10 fr; — Zes maanden : 9 £W Drie maanden . 2 Ir. 50 jO ccntiemon per week cum huit heslel<f, yoor 't buitenland, met byroegiDg àer veïzendingskosteû» jllionnementen worden aangenomen in .Betrareelea, Baron Joostensstraat, 2 ' Antwerpen, en in aile postkaiitorea. ïELEFOOi* 4381 UITOAAF @ © Volkstribuun AANKONDIG1NGEN 4d8 bladzijde, per kleinen regel . O.SO Reklaam (ond»r tîadnUuw») den regel 1.00 Stadnieuws, den regel • • • • 2*09 Begrafenisbericbt .«««•• 5,00 Voor aankondigingen zich ta wenden tôt onze hureelen Baron Joostensstraat, 2, Antwerpen TELEFOO.t 43»! !"• TJitgaaf <8 © 2e" Uitgaaf Dagblad voor Onafhankeiijke Vakbonders îtedactie en Administratie : Baron Joostensstraat, Sï, AMTWERPlslV il js UerulÉÉ Mtaep ljjt den stswjd der Russische arfeeâder Opnieuw vraagt hetgeen in den laatste: (i'id in de arbeiderswereld van Rusland vooi ilt onae aandacht. Het is een woeste, wild îtriid die daar gestreden wordt, die nu e: San tôt uitbarsting kçmt, niet zelden op or ^elwatige wijze omdat voor een regelms tjg°e wijze ontwikkeling de w.tegen versper jijn; het is een afwisseling van verzet e: lijden, van valleD en strijden, een tragisch fforsteling eener naar licht en vrijheiddoi gtende massa, die echter kunslmatig en m geweld wordt néergedrukt. Ka het opzienbarende ziekworden van ee eroot aantal fabriekarbeiders en -arbeidsters i.aarvoor de overheid geen andere verkle ring kan vinden dar " kwuadwilligheid ' ,-iiiiû de uitsluitingen gevolgd, en is» er than een nieuwe periode van eiiende aangebrokei De Bailisciie scheepsbouw- eii macliienfabrie en de groote guiwnâ-warenfabriek " Ijrer f0Jink zijn stil gelegd, andere, ïabrieke zijii gevolgd,- ioodat thans reeds het aante uitgeslotener gesehat wordt op 40,000, di ïôor dezen wiUekeurigen emaatregel thans (e*en daf het- Paaschfeest in Rusland aar breekt, aan ellende zullen worden prijs ge eéven -De arbeiders, die çich van buiten S' petersburg in de hoofdstad hadden gevestigd en ihans werkeloos -ziijn, worden uit hunn woningen gezet, zoeken een onderdak bij ai dere arbeiders, rnaar de grootste nood stae voor de deur, en de gemeenteraad heeft zic dan ook gedwongen gezien, 100,000 roebt voor de noodlijdenden toe te staan. Het erg ,;:e zijn 01 aan toe de arbeiders der gunmn warcnfabrieK, waar net eerst de vergiftigir gen werden bestatigd. Vrouwen en kindere: uiedegeteld, zijn hier ongeveer 20,000 pei sonen door de uitsluiiing getroffen, zonde liet geringstei weerstandsvermogen. Wan hun looi) was ontzettend laag, bedroeg 1 roebel per maand, terwijl voor de tabrieks onderneming, die het laatste jaar een div Jend uitkeerde vaD M pet., en over ee reservekapitaal van 18 millioen roebel b< schikt, de sluiting nauwelijks eenig naeri baar nadee* brengt. Maax de verschrikkelijke, toestanden, d: In deze fabriek heerschten, zijn than? pi bliek geworden, en zelfs burgerlijke blade wi de Russlsehe hoofdstad noemen dq arbe \crstoeslanden, aooals die nu bekend zijn g< worden, hemeltergend. Ook \v Riga staat eeD -nieuwe uitsluitin roor de deur, alç een strafmaatregel vau (3 iverkgevers wegens de staking der arbeidej iildaar op 6 April. De patroons willer d patroons daar voor " straffen en 50,00 arbeiders gedurende drie dagen op, strai tctlen.-' ' Door deze gebeurtenissen brengt het a: beidersvraagstuk geheel westelijk Rusland w< 1er in beroering, en is het te voorzien, dî langaanxerhand sveder een révolutionnaire b> iveging in 't leven wordt geroepen, waa] van de beteekenis thansj nog niet is 1 overzien. Een nieuv/e staking in de haven van Napels Terwijl ongeveer een maand geleden in ( haven van/ Nfapels een staking tôt ee .bevredigend einde is gebraeht, hebben thaï aile categoriër van arbeiders, in de have -vederom een staking geproclameerd. De st king iaat zich thans wel ernstiger aanzie dan de vorlge. De hoofdoorzaak ls de ui -luiting van ongeveer 200 losse bootwerker lie als de voornaamste "raddraaiers" vt de iongste staking. waren gebrandmerkt. B Iialve tegen- deze uitsluiting is do stakir Ihans ook gerichfc op het verkrijgen y s loonsverhooging. ; Reeds gedurende de eerste dagen is ' h lot confiieten gekomen, vooral doordat h bedrijf in handen is van tusschen-personei die zich onder de arbèiders begeven o. lien aan te zetten, het werk te hervattei en daarbij vechtpartijen uitlokken. Voor h< eerst is thans een groot aantal havenarbe tters aldaar bij den Oentralen Bond. van Hj venarbeiders aangesloten. Loonbeweging en s^akingen in Zwitserland sederi 1860 Een zeer intéressant statistisch overziel ls openbaar gemaakt door het Zwitsersc Arbeidssecretariaat, ni., over de loonstrijde en stakingen sedert den aanvang van c moderne arbeidersbeweging, ni. sedert 18/6' van elke 5-jarige^ periode is hetgeiniddelc aantal loonbewegingen en stakingen opei baar gemaakt. Uit deze cijfers ziet men c voortdurende toenajue van aanta) en or vang der confiieten, d. i, een > toename va aen klassensfcrijd. Loon Totaal aa ioS'SS. oewëgingen, Stakingen conflictei 1006/031 H.7B 222b 14^ miM 10 4 14 1865/69 19 30 49 1870/74 30 55 89 W75/79, a 22 24 1880/84 ^ OLO 10 1885/89 44 122 }S M 117 216 S 31V 162 300 1900/04 410 258 693 Het maximum is dus bereikt 3n fie lai w o-iange periode, toen er zôôveei. Co pî?ta von<len. als in aile 15 iarc fleae 8tatiS«iek aan voo tiee nrLiM ,-18 le„ver,kl^en uit de krae ^wcsinJ S6 Î"S ^10 aè Zwitserschs va: ook in 0,ia6Igaan, maar daarnevej te levenf-IS'^i 86 Va? de priiZ' waarte- elen gedurende deze period riIi: . ^eîl de arbeiders wel door loonbew toiS en Btakingen t*1 verzek mpeste ' OpyaHend is nog, hoe het aantal staki von ^ ^R-TIOUDING tôt de loonbewegi ôteeds kleiner wordt, waaruit bliikt, d Ihoe meer de organisatie toeneeant, hoe méér zij ook weet te bereiken ZONtDBR staking, door, de kracht van de organisatie. s De sfrijd dep mij^werkere in Yorfcshire i Reeds gedurende drie weken staan thans - in Yorkshire 170,000 mijnwerkers in sra-3 king ; het verzet tegen de poging der on-i dernemers om langs een ornweg een loons- - verhooging, die door de wettelijke looncom- - înissie was toegestaan, weder aî te nomen, I reeds eerder het een en ander medegedeeld i Aile pogingen om éénheid te brengen, zijn e mislukt, en een einde van dezen reusachti- • gen strijd, die ook andere bedrijven tôt stil-:t leggen noopt, is nog niet te zien. ; De cojmanissie tôt vaststelllng van het mi-a nim'um-iôon had het loon dezer arbeiders vast" gesteld op 7 shillings en 3 pence per dag. De mijnbezitters echter namen nu ren loons-, verhooging, die zij hadden toegestaan vôôr s de looncornmissie bestond weer terug, waar-. door de arbeiders in de _ wérkelijkheid in k 't geheel geen loonsverhooging, ja, somuni-gen zelfs nog een loonsverlaging krijgen. 1 Zoo is deze staking gecompliceerd, en ,1 hardnekkig houden beide partijen vol. IT*3t e is een voorbeeld voor de energie waarmee i, de Engelsche arbeiders) voor hunne loonen - kunnen strijden. Maar anderzijds is deze staking zeer te betreuren, want de kas. van den Mijnwer-, kersbond, die gevuld was met het oog op de 3 mogelijkheid van een groot conflict in 1215, r wanneer de wet op het minimum-loon her-,t zien moet worden, wordt thans door deze 2 onvoorziene en tusschentijdsche staking, zeer I geplunderd.. H. 8* i Van Ststd @n £jsmd Het 8e Haie t De staf, het muziefe en het 2fe batail-î Ion van het fie linieregiment verlèeten i* gisteren Antwerpen, om naai het kamp ■- van Beverloo te vertrekkeai, daar eeni- II ge manoeuvers te verriehten met de 10e en 13e regimenten en het le jagers te voet, samen de 13e legerdivisie nitïna- e kende. !. De staf en het muziek van het 8e n sedert 45 jaar In gamizoeai te Aniwer-l~ pen, zullen hier niet meer terngike^renv i- maar voortaan.met het De bataillon,gar- nizoen gaan houdeD te Laken s Te beginnen van 20 Mei zal het Se ® liniîe dus verdeeld zijn ait volgt ; Mu-e ziek, stat en 1 bataillon te Laiten, 1 g bataillon te Vilvoorde en 1 batiaillon it nog voorloopig te Antwerpen. De h s ienhe weging ta Cent Gedurende het eerste kwartaal van het t loopende jaai heeft de Gentsche haven • 22 aeilschepen, met een gezamenliike - maat van 7331' ton, en 346 stoomsohe-e j>en, metende te saam 269,971 ton, ont- vangen. Dit maakt een geheel va-ii 368 schepen ; tonmaat : 2i77,30(2 ;i o£ een middencijfer van 750 ton-^ In vergelijking met de eerste kwarta-s len der voorgaande jaren, is de tonmaat n aanmerkelijk hooger, al telde het eerste j,- kwartaal van be# jaar 1911 een schip i) meea?. In 190Û waren er 240 schepen, t- met 152,563 ton ; in 1885 : 172 schepen, 3> met 162,563 ton ; in 1885 : 172 schepen 11 met o6,905 ton. Er is sedertdîtn heel e~ wat verbetering en vooruitgang merk-„ baar. Dood van esn volksvertegcn-ît wcordiger j' De katholieke volkavertegenwoordiger ^ voor Dendermonde, de heer Dr. Va_a i Sande is Maandagmorgen overleden. 't Een lanclclaçf der tolheambten J" De tolbeambten hebben Zondag 1.1. te Luik een landdag gehouden waar zij hunne belajogen hebben besproken en hunne grieven blootgesteld. Ongeveer 1500 tolbeambten hebben aan h deze vergadering deelgenomen die voor n afgegaan was door. een stoetsgewijze le wandeling _ door de straten der stad en '■ een ontvanget door den burgemeester ® Kleyer op het stadhuis. e De zitting van den landdag wérd door j. een viertal volkaveMegienwoordigers bij-n gewoond. De eisdien en grieven der doeaniers n werden in hunne verslagen vooruitgezet 1 door de heeren Gaspar, Brussel ; Sal-petier, Verviers j Masson, Aarlen; Mees, Antwerpen. Algemeen werd gewezen op den on-dergesehikten toestand die de tolbeambten innemen, tegenover andei'e beambten van hun rang in het staatstouishouden, zoo wat de loonen als de rangopklim-ming hetreft. t Het tolweaen is eteeds vergeten ge-weest wanneer verbetering in den toe-n stand der bedienaars van openbare dien-r. sten werd ingevoerd. Ook de Zondage-i- rust is in dezen dienst over het hoold c- gezien. 's' De landdag stomde e©ne dagorde, die !n aan den minister der schatkist zal wor- den overgemaalct, vragend : ^ 1. Aigemeene lotsverbetering met l(50o frank aanvangswedde als grondslag en i- 100 fr- verhooging om de drie jaar : a- 2. ,.Kosteloos vorstrekken der dienst-atlkieediii ea verbliifkosten j, 3. Volledige rust van 24 uren om de zi 14 dagen ; m 4. Herzieningi der pensioenwet.de rust m verplichtend op 60-jarigen ouderdom, gc doeh toegankeljjk gemaakt op 56 jaai-, sti het rustgeld berekend Bdintk naar het w< gemiddeld loon der di'ie leatste jaren. de Naar het voorbeeld der werkiieden In de afgeloopen week heeft de "As- sociation Amicale de la magistrature", z" dat is een vereeniging van rechters.haar ?® jaarvergadering te Parijp gehouden.Daar ie zou niets bijzonders over te zeggen zijn m' ware het niet dat die heeren naar het" voorbeeild van gewone werkiieden daar sl' onderling geklaagd hebben over de duur- ? te van het leven en een motie aangeno- c men waarin mes klem aaingedrongen werd ' op tegemoetkoming aan de herhaaldelijk geuite wensehen tôt verbetering van de W1 salarieéring rechterlijke macht, zoodat , haar leden ook daadwerkelijfc in volko- 1 men onafhankelijkheid hun hooge taak 1 kunnen vervullen. Tevens werd geprotesteerd tegen de m' pogingen, om invloed te oefenen op de m' houdïngi en bes}is»ingen van mag-istra- ® ten. Het zou dus wel kunnen gebeuren dat wij weldra in Frankrijk een werksta- v king van rechters zullen beleven, van de mannen die zoo ijverig eijn on», de arbeiders tôt gevang te verooi'deelen die de voor hun goed recht strijden. In Als 't eens zoo ver komt, wie zal dan da hun plaats op het gerechtshof innemen tij en er hen doen aehter draaien ? Het verkeer in Londen Aan een banket van beambten van de 1_ Aigemeene Londensehe OmnibuS'-maat-schappij zijn Zaterdag eenige getalleni meogedeeld die van het verkeer te Londen eenig denkbeeld geven. In de vier feestdagen, van Goeden Vrij,dag tôt twee- sp den Paaschdag, hebben de bussen van te de maatschappij 5% millioen menschen sli vervoerdj Verleden jaar heeft de maat- schappij et 676 millioen vervéerd, iets nil minder dan de helft van de mwoïiers 80 der aarde. De inwoners van Londen zijn in dat jaar dus honderd maal per hoofd vervoerd. Aan plaatsbewij,zen was in dat ° jaar opgéhaald 3% millioen pond ster- ^ ling, waarvan l'Z millioen aan loon ve was1 uitbetaald. Het personee] is sterk va 18,000 man, met die van verbonden za- st< ken mee, bijna 20,000. In en om Londen bÂMeïit de maaï^chappij 8W K.M. weg, met 3000 bussen en 1Ô,0C0 koet- de siers en conducteurs. Verleden jaar heb- Zi ben de buseen gezamenlijlc 168 millioen n.e kilometer afgelegd. els Aerdappelen aïs geneesmiddel Een Engelsohe geneesheer heeft ont- Te dekt dat het sap van den aardappel esn va aelfstandigheid bevat, van aard om de vo pijnen veroorzaakt door de verschillige °P soortlen van jicht te heelen ! J"1 tej Een nieuv/soortig kompas SU Op een Arnerikaanschen onderztseër. in worden proeven genomen met een nieuw model kompas, stelsel-Smits. Dit toestel ® geeft op hoogst eenvoudige wijze de juisj- de te ligging en richting van de boot aan. er Het bestaat uit een onderzeeër in minia- ge tuur, die in een eveneens miniatuur-zee st! drijft; een met water gevuld réservoir ge in dit geval. !>e De waterbak is voorzien Van een heel J*a bijzonder tuig en aan den rand ia eene ' sehaai aangiebraeht die in dezelfd# ver-houding als het kompas scheepje, in meters, voeten en vademe, is ingedeeld. Aile bewegingen van de boot voert het g5 model vanzelf gelijktijdig mee iiit. Daalt o\ de groote boot bijvoorbeeiid, dan biet on men den miniatuur-onderzeeër ook zin- g' ken, door den vefanderden druk op de ^ vloeistof in den reservoir. Voor lien stuurman. is dit stelsel kompas uiterst gemakkelijk. v; Draadlooze telegrafie W Sedea-t eeuweip is bij een aantal Ron- Tf goleesche stammen een toestel voor een JJ' soort van draadlooze telefonie in ge- „ bruik dat, hoe eenvoudig en oorspron- gj kelijk het ook is, toeh groote diensten ni kan bewifzen. v. Dit toestel wordt; namelijk aie volgt g' gem<vaKt. Een stuk boomstam van groo-te dikte en ongeveer twee meter lengte wordt op vernuftige wijze geheel uilge- jj1 hold, langs een gat van nauwelijks 6 ^ centimeter middellijn. Door het slaan w met een knots op dezen uitgeholden st.am d. wordt een geluid verkregen, dat mijien k: ver hoorbaar is. Door eene bijzondere en ovei'eengekomen afwisseling var ge- °' luiden, door aile negers begrepen, kun- * nen aldus de belangrijke tijdingen dade- j, Iijjc op grooten afctand in het ronde sî kenbaar worden gemaakt. Voor de be- t, diening van het toestel is echter zulke ai geoefendheid noodig, dat dit arnbt ge- d woonlijk alleen van vader tôt 2ponwoidt overgezet. ^ De schoonmoeder bij de Indianen ■Terwul menig Europeesch spotblaadje r( ;h vermaakt ten koste der "sehoon-5eder", en in werkelijkheid de schoon-jeder in vele huisgezinnen een zeer waardeerde roi vervult, zijn er vele immen ter wereld waar de mannen een izemlijke vrees koestei-en voor de moe-v van hun vrouw. Die mannen uit den stam der Nava-s, in Mexiko, die het huwelijksjuk op ;h genomen hebben, maken voor llun hoonmoeéer heele omwegen. Valt er a met de vrouw te bespreken, dan jet een tussehenpersoon zij,n pli'oht doen mt het zou een rarrçp van den heelen im zijn, wanneer de man in kwestie t gelaat van de moeder zijiier weder-Ift moeBt aanschouwen. Vreestl eien tva.jo, dat ziijn schoonmoeder in de bijheid is, dan barrikadeert hij zijn gwam en verstopt zich er in. Deze eigenaardige fcierl>iedsbetuigin^ ngt sfimen met godedienstige tegrip-n.Bij de Tinneh-Indianen is de schoon->edervrees nog sterker. Daar mag een m niet eens haar naam weten. Of dit , altijd het geval is, valt te betwijfe-i; moeht de naam den man onverhoed tvalien, dan haast hij zich, door knie-ll'en zijn vergrijp goed te maken ! Het we/lsrzien Juffrouw Jansen (op bezoek bij den minée). — 0, wat naait ge daai mooie loopen aan het vest van uw man! Re, t is toevallig, mijn man heeft inder-d ook precies 'iulko knoopen gehad. Dominées vrouw (vriendeîijk). —• Ja, j vonden ze een tijd lang 's Zondags iijfl ijn 't k'erkez&kjte. Dit tle Ârljeiderswereid GfeGnn sp^erwegstaking in Ifaiië De aigemeene raad van het synidkaat van Dorwegpersoneel heeft in zijn vergadering Ancona besloten de staking tôt een gun-sçer oogenblik uit te stellen, al zijn de tatregelen, door de regeering getroffen, it van dien aard dtvt zij het spoorwfegper-îeel tevreden stellen. Staking -le ^enefië Het personeel van den stedelijken stoofn-otdienst .te Venetië staakt. Dit veroorzaakt i storing in het verkeer, die thans in het orjaarsseizoen bij de aanwezigheid van le vreemdelingen en vlak voor de opening n de groote kunsttentoonstelling bij uit-:k hinderlijk is. StaEiing aan c9en SâmpEontunneS Naar uit Dounodossola wordt gemeld, zijn 1109 Italiaansche arbeiders, die aan den Lidelijken kant van de tweede Simplontûn-l werkzaam zijn, in staking getreden. Zij chen 20 pet. opslag. Staking van criskeibaîtnakers Bigenaardig is een staking, die heden te •nbridge zal beginnen — een staking ni. n cricketbalmakers. De mannen verlan gen or elk dozijn ballen dat ze maken 6 frank slag van loon. Een van de fabrikanten idt den eisch volkomen billijk. "Wat ze ;enwoordig verdienen, zei hij aan een ver-Lggever, is gemiddeld nauwelijks 36 frank de week, en dat is te weinig voor het tarlijk moeilijke werk, dat ze doen, ^ maar prijs dien de ' handel ons betaalt is te iinig om meer loon te geven. Alleen als beste soort ballen duurder worden kan aangedacht worden, het loon te verhoo-11. Gisteren werd de fabriek gesloten. Er tken ongeveer 300 man. Een ander En-Isch blad zegr, dat de fabrikanten zich dagen over den tusschenhandel. De goede lien worden in het' klein Avel duur ver-cht, maa.r de fabrikant trekt er slechts ringe profijt van. De Gtriid der iabakai beiders in Ziait9-IV3acecionië Wij h'ebben verleden weeK. gtevvaagdl Van de oote werk&taking die te Solo-niioa en. verdea* «r het do oi- Griekenland' op Tur^ije ver-erde gebiedi was uitgebroken. In ean brioi richt aan de "Peuple" vernamm W^j over zen strijd nadere inliolitingein. De àtgtpïieeoiio werketaklng Tfitt die ar-idters in de tabaks'nijverheûd] van Grî'oks'oh ijcbdbnië is uitgeschreven door het bestXLUr ni heb te gikavalla gevestigd vakverbond. ©ken geîeden zonoen die vei-teg.enwoordlige'ra ,n de arbeiders eea venzooksichrift aan de ,trobns tôt lierstel van een reeksi van gî-ie. ii. Tegieiljjk werd een overeieaikomst aauge-.an tuss'chen do beilaiigitiebbende vakvereeni-ngssn te Kawa*tla, De^uia, Pravii en Salo-ka, vloor die wdlicht noodiiig.e maattt'Cg'elen m vei*weer. Erkenning van die vakver^ni-ng, ontslag van db n^t-aangesloten werk. <]>en, liiear misBbhien meer dan ergens ^ in ui-opa een levensbeSang voor Ket fabriteks-'oktariaat, en een loonsvea-boogitng van 40 •ocent — zieihier de eâschen van de aruei-i-s. Het antwooi-d van de patroon» ver-iai*le over de loonsverhooging te willéin. o^ a'îiandelen en wees de andei-e pmiten viep-mt af. Aangczien de vO-kv^eeinigingien vôôr don rt'lo-g dyjOT de pati*oons erk-end -waren ge-ordon, beschouwden de arbeliders deze vol rdkto w»eigeiriiig als een opeulijkje uitdaigin^ Kleirdaad; hdjben de ondernemers van. de kri-gavDigd op de beide oorlogen ge-mik geraaakt om' hun arbeiders de r fichier 1 te netiim welk© zij in het jaar 1S08 had m moetori toes^aan Trouwens, reed& fcwet ar gëieden yas d© reaktie begonnen, zon ïr <l«t héfc de arbeiders niogclijk was zi<^ veirrw"Oren. De leiders voor mannen wer ?n vervolgtl1 en ontelagén, en dbor kreatn ;n van de patu-oona vervungeu. Mel dea t( grooteir sirijdiusjt zijn de fabiriekspetrsfeineeilein ^ in liiet gohjeel'e tsajbaiksdistrikt op dit oogenblik bezftekî, met gœs^rdrift is het stakingsbeSiuit r van de oirgan^sacies overal ontvangen. Ca-valla, da hotofdpiadts van deze indtueferie, telt -meer dan 201,001) werkiieden, liet diehtbi;; ge- » legen Prair 4000, Drama 6000. Te Saïoniki d werken 30o0, te Serre© 2000 man — een ge- v heel van 35.POO arbeiders, de grootste massa 6 <lie ooit op liet Bàlkanschïereiland aan den i] ekoifiomisie-heoi krijg, deelnaiai. "Vloor dit doél d gaan aile nationa-l&eiten samen1: G-rieken, t< Turken, Bulgaren, Xsfraëlieten, allen georgani a seerd in éôn bond, allen vereenigd tenenden ^ zelfdien vijand: het Kapitaal. De naar giehalte sterkste groep vindt men in S&loniki, waar ^ het groote^stadsn,'©rbliif het k/.asse-be^ef het e meest heeft ontnvikkelcF, en waar het socia* - Kisme het verst gevorderd is. c. De socîalistische partij sleunt natauri:jk de IT werkstaking met aile kracht. De kansen staan ni'et sTeeht. de tabalcsivocTtraden zijn groot en kujinen niet zonder schade onbewerkt bli.i- ven. Van hun kant doen de regeeringsper- ^ sonen wat zij oveial doeai in zulke geval- len: met politie en gendarmerie kiest par- li tii voor de patroons. De toegangen tôt de J1 fa'brieiken zijn dbor agenten en soldaten of-gezet om d'e oinderklruipei-s te beschermen. Toeh is het niet gelukt de werkzaamheden h in gang; te ho.uden, de staking is overal d zoo goedl als algemeen een aantal " werk- jj willigien " zjjn reeds vertrokken, doch niet dan na eenige scherpe gevechten ta=sch°n staker" en politie. De socialislen en vakver- J vereeniging protesteeren tegen het misboruik *■ van de gewapende macht onder ieidin^ van ^ een regeering^ nog wel, waarvan men zegt C dat zij deu arbeiders een goedt harfc toe- draagt. s1 Mexico en de Vereenigde Staten t< In ©an boodschap vraagt président Wilson het comgras goedlceuriag voor het gebruik drr -p gewapendb macht om Huerta te dwingm tôt L enU'enning van de rechten en de waardigb^id der Vereenigde Staten. Van een aanva-llende li politiek ter vea-grooting van gvondgebied is, v naar die boodtechap uïteenzet, geeu sprake e " Wij gjaan geen ooriog voerèn tegen het Mexicaansdhe yolk, maar alleen tegen Huer- v ta". Oisclioon de inhowd van Wilson'y ultima- , tuim aan Huerta niet officieel bekend is ge- mp,aikt', weet de Aanerikaansehe pers mee te e deelen, dat dlaarin wordifc gedreigd ;.,et or-.n k blo A^adte der Mexikaanisck© .kust, t vea-mees- d teren van Tampico en Vera Cruz, benevens van enkele mijjlen spoorweg van laatstgenoem c de hlaven naar de hooMstad, ten eiindfc een snellen cpjnarsch daarheen mogelijk te ma- ^ ken. f Huerta s we5igering van d'en eisch zou zijn -vervat in een door liem zelî ondexteekend te- Iega'auii. . z De buitenlanders beginnen de Mexifeadtnsche r lw>oidtet^d in alilerijl te verlaten. Zij reiken.cn g er due dat er o°rlog komt, pre&Mûnû Wi'ï- o son moige dan zeggen g©en ooriog, maar a rechit te wi'llen. De "Time©" verneeuit uit Was)h'ingiton dat de regeeiring veel gf ld be- g steedt Oimi den uiittocht van Armeri^ainen uit . ! Mexico te vea^e:»akkei'ijVfen. Diiitscliiand! hleieft ; ie Vera Cruz twee. giroote stoomsteliepen ge- 1 cllarterd voor de vVuOhitelingen en de Brit- c s-.'ihe nederz^tting neemt ook vioorz-oirgien in dien zin. "v Men verheeK zich te Washington niet, d^-t het gevaar voor de buitenland^ie eerst necht t zal' begjnnen met den val van Huerta, die v tlians nog met luarde band de ordie weet te z bewaren. Zoo-dta hij verdwijint zudlen bende -avonturiers stelJâg trachten hun slao;, sitaan. Over de lieudding dicr opsltandeilingen loo- c' pen. tegon6!tTiijdige geruchten. Generaal Villa zou hebben ge/egd, dat hij, onzijdîg zal blij- ^ ve-n', zoola.ng de AcnerikaanSelie troepi^n oe t nooirdefij|ke provlnties onlgemb.eid laletn, dioch (] te Washington aciht iraen het \vaàrsch$ipli;jjk©r v dafc hiij zich tegen de Vereenjgde Staten zal j-keereo.Van de Attoerik'aansclie vloot, die ondôrweg . is, heeft de vloov'statie te Jupiter (Floaida) | Zondag 't vojg.eud draadlooe telegi-aan ont- ' vangien : ^ ' Wij zijn ter hiooste van Florida Ke)ysi,met -vallon stoom onderweg^ naaa. TamjpdJco'. Wij denketn er Woensdag miorgen aan te koonen. De toeibereddselen voot, een landing zijn vol-tooid".j Rooverijen in Rusland i Hiet optretlan van roiovers in Russjsch- 1 Polen neenH steede gixKxtea-en omvang aan. t In den nachlt van gpeden Vï'ijdag: werd d'e i landeigenaar Nowak, (Me met zijn lS-jarige ( dochier van. Petrikau naar Sulejof reed, door ^ bdmdieten 0ve,rvallen en doodgeschotetn. De ] doohter werd eei-st gruweljjk; miegandeld en , daarna doodgeatoken. Een afdeeling politie met een poliueh©nd, uit Zawiercze ontboden, ; vervolgide hot sipoor der bandieten.Toen deze de politie zagen naderen namen zij een sterke ' psitie in en openden eêû geweeav.uuir: op de ; politie. Een persoon, dfie ge\Tangen genomen werd, erkende mel den rooverS"liooWman Dahhiel aan dien over val op Notwak te hebben deedgeaio-mei:.Ee,nige dagen la ter drong d^zeiide bend'e, onder Dahnel's aanvoering, het bnreel van den gemjeenteoniivanger te Reezire binnen ; de o'ntvangrir werd doodgeeehoten, die kas ge-plunderd, on eenige duizenden irtoebeîs mee-genonic-in. Vandaar gingen de roovers naar de herberg, vielen plotsel^ig de aanwezige . Ijoeaen aan, die zij met pistolen bcdreigxlen : en van ailes beaTOoIden. De politie kwoi:n ook hief in gevecht mpt de roovers, waar bij de L wfitelliiuieeetefr door ©en schot in het hoofd gedood "werd. Mjaandag werd in de nafjijhcid van Reez-i lie opnieuw eea reizigey uitgeplunderd^n een Aaohtmeesteii- der politie doodgjc&c^hiocen. De regeering heeft een belooning van 500 oebels op het hoofd vjan dw rooverhooifdj' tan Dahnei gjezetJ. In Pejersburg wea-d Donderdag een for-raeïe kio^jachit op roovers georgani ^eerd, ie met maskers voor 't gezjicht, db baikiverij an Filippoff over;vielen, even vfeordlat de.e ee-loten werd1. De roovers hadçlen revolvers i de liand1 en traden de zaak binnen met an uSitroep: "Hhnden oimhoogi!" Zoo moes-m do bedîendien bhjven staan, terwfijil de anvoei-der de kas pkuïderd'e die tweesduizend oebel meenani. De pelitie organfis'eerdie eon klopjacililf:, aairbij een der roovera werd' doodgeschoten a dirie andleren werden gervangen genomen. Irach van verscheidene mHlioenen te Brussel August Collet, de voornaamste betieli-), werd te BrusseJ geboren den le tfep->mber 18S91 ; hij trad op als wissel-gent in 1882' en is een der oudsie agen-;n te Brusisel'. Eeieids jarenlang, evenwel, verscheen ij ter Beurs niet meer, de afhandclingi er zakei overlatend aan zijn schoon-roeder De Coen. Collet bewoont een prachtig« heeren-oon aan de Gulden-Vlieslaan, nabij da lallepoort, doch zijne kantoren ziijn ge-estigd in de Jourdanstraat, Wj Da loen. Victor De Coen iâ geboren te Bnig» il den 4e Juli 1857 ; hij is de schoon-roeder van Collet, daar deze zijne aussi- huwde. De Coen stond ter beurs hoog aange-■liroven, daar hij voorzitter is van de .eroepavereeniging der Wisselagenten. Na hunne ondervraging, zijn de be-laagden Collet en De Coen in de ge-angenis te Vorst opgesloten en mogen e niemand ontvangen. Heden zullen ,zij voor de l'aaclkamei' erschijnen' Collet heeft eijne bekentenis aan on-erzoekerechter Van Damme ^ernieuwd a de hem ten laste gelegde feiten er-end, er bijvoegend dat hij nog veel an-ere ontvreemdingen had gepleegd. Nieuwe lclachten zijn door het parkel ntvangen. Uit het onderzoek der boekenvanliet dseelkantoor, door de deskundigen Bas-né, Hart- en Van Elsuwe, zou blijken at de moeilijkf toestand waarin Collet ich bevond opklimt tôt verscheidene ja-en- In de boeken s'taat De Coen aan-eboekf als ziijnde 430,000 fr. schuldig an de kas van het huis, terwijl Collet angeschreven staat voor 1,500,000' fr. De Goen, nochtans, houdt hardnekkig taande, dat hij volkomen onschuldig is r de zaak en de bedriegelijke hande-ngen van zijpe schoonbroeder niet heeft ekend. Het onderaoek z&'l verder uitwijzen rat hiervan dient onthouden te worden. De opzoekingen in de bariken gedaan .ebben doen ontdekken dat omstreeka oor drie millioen waardem in report ijn geplaatet geworden waarop 70 tôt 5 t.h. der waarde is geleiend gewor-en.Het aantal klachten vergroot aile da-;en. Voor het oogenblik zijn er een der-îgtal door het parket ontvangen. Tôt usverre hebben de deskundigen gean alschheid m geschrifte ontdekt in. de oeken. Collet heeft aïs verdediger gekozea en heer Wendeler ; wat De Coep be-reft, deze zal bijgestaan worden door [Mrs Schoenfeld en Lecocq. Afschuwelijk treurspel in lerland Een vea'schrikkelijk treurspel viel des aoi*gons heel vroeg. voor in het dorp 5allmamulin. niet verre van Omagh, in erland. Een pachter, met name Owen lac Alleer, heeft zijne vrouw en zijne wee kinderen 3 en 6 jaar oud, ver-Qoord, door ze met eene tang te slaan, >n heeft dan zellmoord gepleegd. Ver-vittigd door de buren, snelde de politie îaastig toe, maar dat was slechts om te ;taan tegenover de lijiken van Mrs Me Alleer en h are twee kinderen. Het lijk ,ran de moeder werd op een vijftiental neter van de hoeve gevonden,half naakt m met ijjselijjc verminkten scèiedel. De }eide kinderen droegen insgelijks alschu-svelijke wonden. Gezond en we1 in z-ij,-ae wieg, siiep een derde kind van den pachter, slechts eenige maanden oud, nog even rustig als ware er niets gebeurd. Wat betreft den moordenaar zeU, z-ijn lijk werd vijf honderd meter van daar opgevischt uit eene oude met water ge-vulde steengroei, waar de ellendeling was ingespi'ongen. Mac Àlleer, die dik-wijls den kost genoot in een krankain-nigengesticht, deed in den 1 aabsten tijd maar°aai-dig en was als een tempelier beginnen te drinken. Hij leefde in on-min met zijne vrouw en bracbft den laat-sten naeht, dezen van het draina, in de wo.oû van zijn schoonbroeder door. Een

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1907 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes