Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

345 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 15 April. Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden. Geraadpleegd op 27 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/tt4fn11t48/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

WoénsJag 15 April 1914 I MWIIIm" IIII lîli ■! II II IW I|V» lin I»'.. 7d* Jaargang « Nr 220 abonnementen t>«T li« 10 If. - Zos maanden : S (f. Drlc maanden : 2 il. 50 20 centiemen per week aan huit buteUL Voor '1 mitenland, met bijToeging der 'eïzendingskosten. Abonnementen worden aangenomen in œzebureelcn. Baron Joostensstraat, 2 Antwerpen, en in aile postkantoreu TKLEFOO» 4391 UITGAAF 0 O Volkstribuun Dagblad voor Onafhankelijke Vakbonden Sledactie en Administratie : Baron Joostensstraat, S, AIVTWERPSM aankondigingen 4ds bladzijde, per kleinen regel . 0.30 Reklaam (ondar »Udnl«uw») den regel 1.00 Stadnieuws, den regel • o . • 2.00 Segrafenisbericlit .••••• 5.00 Voor aankondigingea zich /a wencten tr' onze bureelen Baron Joostensstraat, 2, Antwerpen TELEFOO» Ai » »1 !«• Uitgaat t" Uitgaaf I frneÉg in Riisland ]<; venais in allé anuere landen, waar het ;auUahcULe heeràcht, Kunnen we ook m Rus-laiid een vooitOiuijeiKle stijging van helt aantal vrou'welij.ce arbeitltskjachten in aile in- (histrion waarnemen. Over het algemeen is de outwii^e'linë van de Russische aj-beklstera zeer g).#ng, en fret is van groote Detee-Kenis • oar de iUissische arbeiderçlbeiweging dat deze ongeschoolde elementen tôt het bewusUijn van haar to^vand zullen koimen.. En werkelijk be-g'ait de arbeidersvrtouw te ontwaken, zooals wo trouwens een geheele emancipatie *an de Rusaiauhe vrouw kunnen waarnemen, waur aan ib't i^etre hoog'te ook de m deto îaat-sten tad tôt stand gekomen wetgevmg medo. wer»a..bkuiige dagen geled'en werd dte> wet be-krachligd', dfr een u^tbreiding van die per 30014',-.c- en eigendouisrechien van de ge-hnwde Russische vrouiw inhoudt, oa. ib d0 Liissltaaid opgeheven, dat de geli'uiwde vrou.w vooral in de lagei-e klassem geen efgendoan-a>en hebben',, zak.en doen, een betreKkwg zoe-ken, ot een p&s aanvragen kan, tfmaer toe-stetmming van haar echig^noot- De sooiual -democratische dlgevaardlgde Sjko-belew, heeit bij gelegenheid van de discusKie vaii deze wei kans gezien een gïoedvolle rede •1D te lasscheD over de toen nog aanstaande viau-vendag. Deze propaganda heeft hij te boeten met vier aiaanden kerkerstraf, oia^ar ni^wiun hebben de ç>oren van de reaktào-uaire bourgeoisheeren getuit toen zij hoorden \an ueai moed der, ontwakende Ruseische oro letariërsvrouw. . Sjkobeletw zette het doel vaïi den vroiuwien-daj; ojiteen, en voegde er '^an toe, dat de Ku«-aische v'rouw en het gehieele ^nd. geea\ ver. beterde toestand van de overlieid vetwacliten kan. Alleen d^aar in de dàepte van het land zelf, in de rijen van de levenekniaditigie ble-uxuîten, in de njen van de schoppende klaa-ee, van de arbeiiderak^asse, iigt dte -wajarWrfi van een betere toestand van giehee] het land, en daarmee ook van de vrouw. E«r. groole stoot tôt de bewn&t/wordi'tig (ter prolL-tarische vrouwen heelt de verzekerings wet van 1^12 geg©v©n. Bii de ^va^^\ieirv.ckè. ring voor ziekte hebben d^ vrouwen bij de bestrnws*v erk iez> n gen dezelfde rechten^ als de tnannen Ni et da^ de wetgever zoo>'n voar-nandor van de^e gelijke rechten is.maar "ij Meft juist g^spok'aleerd op do achterliikheid r«n <t« vr<ntw«», in den begin miseehien met een guns.tig resviltaat, opden dauv uitloopend op ean. versterking van d'e arbeiderski'asse, zooals het met dergelijke proefnejniingen al tijd gaat. Lien gevolg van de beweging ondei de vroïkwein was de opriclii'Ing van een blad voor georgA^iseerde arbeidsters, die met veel nioedte gopaard ging, en waarvan het eerste nu/nûner op den vrouwendag, zou versehi.;nen oiider den naan, van "De ArbeLdeler'' Voor do verschijnâng var dat eei'Ste blad, nam dfe poliUe dé" geheele redaktie etn eenigic medei.verksters gevangeD, Hefc blad versoheen wel, nifutr niet op de wij)z/e 'waa^op mue» gewild had- Aile polîti«maatregeIen ten 6pijt slaagd^ d!e vrouNvôndag toeh uitmuntend!, en is, er een proipaganda van uifcgega.an, die zeker îh de toekoinei naar vruditcn ri^kellikl zal alSver-pen.De kranfc van d'e Petersburgsohla arbeiders "De Weg der Waarheid" ', heeft een flinke aktie voor den vjrouwendag gevoerd, in dion gees'f, dat het de Vrouweiiid&.g wenschte a-la een dag, die het karûkter rao^st dragen van een demonsti'atie van aile led'en der arbe'dws klasse zondier onxlfea sdliei|d, en dte bereftKimg van het vToiutwenkie^techt alleen mogelijk tchtte -wainneer één strijd ervoocr êén zou worden; nuet den sitrijd vo0r het proletariaat — ook àe vakvereenigingen beroidden den Vtrou-wendag voor. De angst sloeg de regeering o'm h'et laffe h art en zé \vist niet beter te doen iin Pe-tfi-sburg, dan verschillende arbc»Vl(sters\ i!ntd-le!( ueeien en va'kvea-eenigingsbestkuurdiore in heclitenis te nemen, v6ôr deai VTouwend&g cti aile yorgaderingen op d'fen dag aangjekondigd niet één mkele uitzonderlng te verbieden. Die Zaterdagavond, de vtooaSavond van dien pooton dag echter, werd'en in aile fabrieken m Pe.^ersbiiirg vergaderîngen gehoudielii en ovnral ,reig,çrdien dô arbeidlsters Zotnrlbgfclvr-k verr^c^^en- Zondiags stroopnden do ar-beiders en arbeîdsters van aile kainteai naatr fe xailen vergadeiringen zoudien plaats infjiîn pti besiprakefn de gronden van het vergaderïngsverbod'. 's Avonds werd' de eesai-ge toegesiane vergadeiingi gehoudeo en hoe-, ,zaa^ sleohts ruiœte bood aan 700 iinen <î>r^n' a wamen er eenige duiernden toege-- oohid. Aan het elot van de meelting sîoot menigte /ioh aaneen tôt een lange rii etn fo? -^ roo<^e vl<î6 6n zingendte voort, ^rdf M teel gtov uit 'rirïrF a,to''1'ei bijeeiikorosteu vata valtVajeenl-^ dag °0k' ^ m>U- nifMnJ" Vïerde mïta Jen aas.cemï™ jJWrags Wdten ,j0or aa poKtio uitnenge. twE,°r« v1^15 RœsîSîite wtoJettefiM ten lit? m î 0 Vr^V.vendag, tehviij d0 p» dat ta ^'ol^ionaîre L « niet ™ ' vcrtooSd werd, Dat wij Primol-'ir 0ver ^'^en kond^in, is lie K?**S ^^.hce moeiliiW k!an- ™ ZXinlT * ^^«^'egina tôt _ (Het VolkV ——— | Van S tad eu Het gohruik vdit 'oodwh eT vee' tegenetr jdige meeningen ®er, mi'J<îen wordea gebracht ovet het ! van lood-vit bij het scbilderen,, heeft de Bond van Schildersgasten aan Dr Stiénon zijn advies over de zaak gevraagd, en dit advies tuidt als volgt: "Ik aeht, zegde de arts, dat het ge-bruik van loodwit moet verboden worden door de wet. Welke ook de geno-mon voorzorgen zijn, is dit gebruik een bestendig gevaar voor den werkman.De ziekten die het lood, opgenomen in hèt oiganism, veroorzaakt, kunnen door nie-mand betwist worden. Het loodwit moet als een gevaar worden aanzien voor ûe werklie die zijp blootgesteid aan lood-stof."Eene militaire spoorwegstatie in het kamp van Beverloo Eene overeenkomst is op het punt.ge-trofïen te worden tusschen het spoor-wegbestuur ea het legerbestuui voor het tôt stand brengen van hooger genoemde statie- Dftze zou enkel voor het leger die nen en aanzieulijk het werk in de sta-ties van Burg-I^eopold en Wijgmaal,die tôt nu toe het kamp bedienden, verlich-ten. , Het spoorwegdepai-tement aou het maternai leveren en het legjerdiepartement zou den wegenbouw en den dienst voor zijne rekenmg nemen. Voor het kamp' van Brassehaat zou eene gelijke overeenkomst worden geslo ten met het plaatsen van eene baan met smai spoor. Lijkverlirandintj in Duitscklanit In aile staten van het Duitsche Rijk, behalve in Beijeren is gaaiideweg de lijkverbranding toegestaan, liet laatst in ' 1913 m Pruiseta. Dit heeft een groote toeneming van het aantal verbrandingen in Pruisen teweeggebraeht. Alleen te BerLijp werden 1000 lijken verbrand ».n te Poessneek een klein stadje, z>ijn var de 111 overleden volwassenen 71 tein vu-re besield. In de 40 grootere stedeii zijn 6117 mannelijke en 4051 vrouweljj-ke lijken verbrand. Huidziekten bij boekdrukker<î Het Tijdschrift voor Sociale Hygiëne meldt dat in de ziekenfonds-praktijk der boekdrukkers te Berlijn îd de laatste ja-rep verschiilende gevallen van huidziek-te voorkwamen. Een nader onderzoek is naai dat verschijnsel ingesteld en er is gebleken, dat - de oorzaak daarvan ge-zochjt moest worden in he1 waschmiddel, dat de boekdrukkers voor hun letlers be.zigen. Daarvoor worden gebruikt ter-pentijnolie of in plaats daarvan benzine, petroleum en andere middelen. Vooral bij het gebruik van benzine, loogen en oude verharde tarpenUjnolie kwameii huidiziekten voor. Ter voorkoming dezer gevolgen bleek het beste middel te zijn het gebruiken van gezuiverde paraflne-olie, ofschoon deze duur is, en vea'der goed gazuiverde en van benzine bevrij-de petroleum en zuivere, niet vervalsch-te en niet verharde terpenti^nolie. Verloving van een eckterneef van Napoléon i Te Washington heeft zich Charles-,Te-rôme Bonaparte, een aanzienlijk «burger van Baltimore, verloofd met mevrouw : Blanche Strebeigh, gescheiden vrouw : van den heer Piereh. Ongeveer tien jaar geleden, toen deze Bonaparte advokaat te Baltimore was, benoemdde Rooseveit hem tôt mîmister van zeiewezen en deee mi-nister wist zich in America door zijnen strijd tegen de bestaande omkooping be-mind en populair te maken. Eerst braeht hij de ontzettende post- 1 schandalen aan 't licht en ontmfvskerde toem de lajidzwended iuhet lndianengcoied. Deze kleinzoon van koning Jerôme van Weslfalen die, als nader familielid van den Franschen keizer Napoléon I. mëer aanspraken op den Franschen keizers-troon «ou hebben dan de thans in Brus-sel wonende prins Louis Napoteon, is rééd.- eenige malen ajs ernstige kandi-daat voor den presidentszetel van de Vereenigde Staten genoemd. Oogst in Amerika De correspondent van "The Econo-mist", te New-York, jchrijft dat de voor-uitziiehlen van den oogst in de Vereenigde Staten uitstekend zïjp. De tnei wintertarwe bebouwde oppervlakte is grooter dan ooit te voren, terwijj de vorst opmerkelijk weinig schade heeft toegebracht. Buitengewone daaci De heei C. Frank, 80 jaar oud, we-duwnaar zonder kinderen, wonende te Weenen, Oostenrijk, heett drie millioen : kroneD geschonken voor een herstellings-oord voor arme kinderen, die na het verlaten van het gaMhuis goede lucîït, licht, zon en goede voeding noodig hebben. Hij heeft daartoe een aantal boer-der jea tn Lil'lienfeld gekocht en voor dit doel laten inrichten. In Le;,issin, in Zwitserland, bestaat een inrichtmg, waar zieke kinderen stel-selmatig met zonlicht wordeD behandeld. De uitslagen zijn zeei gunstig en het schijnt dat de heer Frank een dergelijke kuur op het oog heeft. Hij is de eerste kleermaker van Weenen, werkt zeer duur maar ook zeer joed. Het is dus het geld door zijne gasten ;n zijn initiatief gewonnen, dat hij de irbeidende klasse deels terugschenkt. De Panamatentoonstelling Hoewel nog ongeveei een jaar moet rerloopen eer de Panamatentoonsteûling ;e San Francisco zal. worden geopend, schiet men met den aanleg van net ten-;oonsteliingsterrein en de voorbereidin-jen der tentoonstelling reeds flink op. Een groot deel van de gebouwen is al jereed, en hard wordt thans gewerkt tan den bouw van de paviljoens die de verschiilende staten dek Unie en tal van n-eemde staten zuilen opnchten. Geld tcordt hierbij niet gespaard en de in-richtingskosten der tentoonstelling zul-en ver over de honderd millioen bedia-;en.Vier-en-dertig landen hebben gelioor jegeven aan do uitnoodiging van de imerikaansche regeering tôt deelneming ian deae tentoonstelling. Van de Euro-peesche staten behooren hiertoe : Frank-rijik, Nederland, Portugal, Zweden.Span-;e, Denemarken, Italie, Bulgarije en Tur-iije. Maar al aijn dat de Europeesche staiten_ die officieel deelnemen.de met oî-jcjeel veiHegenwoprdigde ^uflien'daairom ;och niet geheel ontbreken Zoo hebben reeds tal vain Duitsche en Engelsche tir-nas te kennen gegeven. dat ook eij op le tentoonstelling vertegenwoordigd iuî-en zijn. Men verwacht een reusachtig bezoek n de metropolis van westelijk Amerika 5n allerlei vereenigingen zullen in r>15 in congres te San Francisco bijeenko-men. Reeds is to1 het houden van rneer Jan tweehonderd congressen besloten en dagelijks nog breidt die lijst oich ait. Ten behoeve van deze congreesen ivordt, ter. lcoste van een millioen dollars een gehoorzaal gebouwd. die 10 luizend hoorders zal kunnen bevatten, :n daarnevens worden nog verschillen-le andere gebouwen voor de bijeenkom-sten in gereedheid gebracht. Russische stuaenten Do meeste studenten van de Russische loogescholen, en ook dezen die in Eu-ropa komen studeeren, zwemmen door-jaans niet in 't goud. In Europa ver-jenoegen ze zich weinig uitgaven te loen en hier of daar wat schrijfwerk te rerrichten. In Rusland, evenwel, voea-en se allerlei ambachten uit. Zoo kon men in de Aula der liooge-school van Tomsk, in Siberië, een be-[•icht lezen, waarbij een student dezer iniversiteit aan de kameraden bekend naakte, dat hij in zijne vrije uren bar-lier speelt en de haren knipt tegeii hal-re prijs en zoo goed werkt aïs de bes-;e "friseur" De man vond dadelijk klanten en een-eder is voldaan over zijne dieneten ,zoo-lat de jongelmg, die met wetenschappe-ijk werk te verrichten, te vergeefs ee-lige kopecks trachlte te verdienen,thans n betrekkalijke weelde zwemt met rijke tollega's den baard af te doen ! lehoorten en sterfgevallen in Pruisen Naar de Stàtistische Korrespondenz nededeelt, zijn in Pruisen voor .1912 1,222,168 geboorten en 672,22S skerfge-?allen (met inbegrip van 35,905 geboor-;en v&n doode kinderen) aangegeven en 528,3'ip huwelijken gesloten In 1913 sijn volgens de voorloopige opgaven 1 niiiioen 170,9'l5 kinderen geboren en 3ôG,011 mensohen gestorven (met inbe-;rip van de doodgeborenen) ; voorts werden er 3f?3,7l7 huwelijken voltrok-ten. Het geboortegetal beweegt zich dus 10g steeds in dalende richting, wat te nerkwaardiger is, omdat het aantal hu-ivelijken over het tijdvak 1P03-1912 is ;oegenomen. Alleen 1913 toont tegeno-/er 1912 een vermindering in het aan-;al huwelijken. Tafeireglement Do heeren die over 250 à 300 jaar lan het Oostenrijksche hof verkeerden, schijnen niet bijtaonder de lessen dei wel-jemanierdheid bestudeerd te hebben of sr al heel weinig van te hebben onthou-Jtxni.Dat blijkt uit het tafelreglemtent van jezegde hof in 1642 dat in vrije verta* .ing luidt : "Heeren officieren worden beleefd verso cht : 1. Niet met hun stoelen te wippen of sich met hun rug tegen de leuning er van te schurken. 2.. Geen te groote slokken te nemen ;n hun mond en knevels af te vegen ?ôôr zo drinken. 3. Niet met de handen te eten of de ifgekloven beenen onder de taiel te wer-pen.4. Niet hlun vingers af te likken, met lun handen hun bord schoon te maken; noch m het tafellaken hun neus te snui-ten.0. Zich niet beestachtig te bedrin-ken."Familiezaken De zoon van een landbouwer veatel-de in de school aan zijn makker — Zaterdag heeft mijn vader twee hollandsche varkens gekocht. Maar de andere zegde hem spoedig : — Ge moet me dat aiet zeggen^ jon-gen, ik stel geen belang in uwe familiezaken.29" Jaarlijksch Congres det Bel-gische Werkliedenparxij van. 12) 13 en 14 April I9S4 gehouden in het Volksfiuis te Brussel NAMIDDAGZITTING VAN MAlANDAG ■ De zitting wordt te 2.35 u. geopend onder 't voorzitterschap vani M. Jozef "VVAU-TERS.Herziening der Staiuten Voortzetting der bespreking. M. BOND AS. — De partij moet versterkt worden. Nieuw leven moet in de aderen der partij stroomen, want buiten den kiessirijd is er geen beweging, geen werking op de massa. Dat mag niet langer duren ! Is het omdat de inkomsten te Klein zijn ? Dat ze klein zijn is ontegensprekelijk, maar zullen wij beter werk verrichten indien wij rneer geld hebben ? Het geld kan natuurlijk veel, maar wat wij hebben moeten is een degelijkere inrichting onzer partij. Want ik bon overtuigd dat de partij leven kan zonder de syndicaten en de sainenwerkende maatschappijen., Zoo gebeurt het in Duitsch land waar onze partij stellig buitengewoon sterk is. M. DBBARSY — Wij hebben verstaan dat men de socialistische partij wilde eplit-sen en nevens de politieke partij een eko-nomische vormen. De socialistische partij moet BEN zijn. Meer niet, want moest men de partijgangers verdeelen in politiekers, sj'ndicalisten en samenwerkers, dan zou het ras gedaan zijn met ons bestaan als partij. M. JAOQUK'MOTTE.— Het ware beter ge-weest dat lie. Bureel niet gewerkt had in een ivoren toren l Had het de gedacbten van haar nieuw stelsel aan do federaties medegedeeld, de kwestie zou ook beter bestudeerd zijn geweest. v • Wat' meer is, ik vind de syndikaten een beter wapen dan de politieke kringen en ze moeten dan ook neer recht hebben. Wat er ook van zij, onze Belgische pro-letariër is de armste van bijna gansch Europa. (Onderbrekingen.) De vorça der partij heéft dus den werker niet kuunèn op. dezelfde hoogte helpen als de vreemde wer-kers.De Vakvereenigirig der Bedienden, Maga-zijniers en Handelsreizigers van Brussel stelt het volgende voor ; " Het congres : " Overwegende dat het ontwerp der kom-,niissie voor de herziening der standregelen de bestaande gelijkwaardigheid der politieke en syndikale organisacies, ten koste van deze laatste, afschaft ; " Dat het een evenredige vertegenwoordi-ging voorstelt die niet gësteund is op het ledental, .naar op den vorm — politieken of syndikalen vorm — der aangesloten or-ganisatie ; " Dat - het de directe vertegenwoordiging derder groepen atschaft door in de plaats ervan de vertegenwoordiger der politieke arrondissementsfederaties te brengen ; " Dat het de leden der vakbonden be-rooft van de hoedanigheid van partijlid, ter-wijl aan de vakorganisaties de betaling der aansluiting wordt opgelegd ; " Het congres, " Verwerpt het voorgesteld herzienings-ontwerp," Is nochtans van oordeel dat eene herziening der bestaande standregelen noodza-kelijk is, " Gelast een nieuwe komçnissie met de stu-die van een nieuw ontwerp van herinrïch-ting der partij, zonder van die studie de heji-zieningsvoorstellen uit le sluiten, die ge-gesteund zijn op de niet-aansluiting der vakvereenigingen. " M. Fil'KEL',rlRS (Antwerpen), (Nederl.) — Zij, welke tegen de nieuwe statuten gespro-ken hebben, zullen die zeker niet grondig gelezen hebben, want als zij zeggeo dat een nieuw règlement een scheuring zou tëweeg-brengen, zeggen zij iets dat totaal valsch is. Een nieuwe studie is dus nood&akelijk. De Landsraac. der Partij Het débat wordt onderbroken om 8 leden van don Landsraad te verkiezen. De uit-tredende leden worden herkozen. Het zijn MM. Baeck, Jozef ; Bertrand, L., de Brouc-ltère, L.; Debunne, Aug.; Delporte, Ant.; Lekeu, Jules; Yandervelde, E.; Wauters, Jozef. i Hernemsng vasr fae€ M. TROOLET, volksvertegenwoordlger — Ik heb naar de nieuwe voorstellen goecl geluisterd, inaar ben niet overtuigd dat. ze zouden voordeelig zijn Het ware ailes ver-liezen, wat wij tôt nog toe gewonnen hebben. M. Jaoqueinotte en anderen zouden recht op een scheiding loopen en weldra zouden de leiders der syndikaten- en die der politieke, beweging tegen elkander opstaan. Het statii-quo schijnt me dus wenschelijk. M. DELWONE (Luik). - Ikvraag mij af ot de socialistische partij, als partij, geen nadeel doet aan de uitbreiding der ekono raische werken. Men vergeet meer en meer, dat wij het volk moeten ondcrwijzen in de socialistische doktrieh. Wie zal dit doen ? De syndikaten? De samenwerkende vennootschappen ? Ik ook vind dat, als er iets te veranderen is, het moet zijn een l'.rachtvi rmeerdering der politieke werking, maar nochtans altijd hand aan hand met de syndikale beweging. Ik weet wel dat men hier en daar reeds in dien zin werkt, maar het zou moeten algemeen worden. M. UITROEV'ER. —. Moest men instem-men met het voorstel der nieuwe statuten, dan' gaat mien regelrecht naar de scheiding. Wij willen dat ieder groep hare zelïstan-digheid beware in de Partij. Wat de vertegenwoordiging betreft in de congressen, moeten wij ons derwijze verstaan, dat wij min-der afgevaardigden hebben, maar afgevaar-digden dan die beter, die degelijker de Partij zouden vertegenwoordigen. M. DE 'BROUOEjERE antwoordt op de voorgaande redenaars en volhardt in zijn besluitselen, na ze ietwat gemilderd te hebben. Hij stelt de volgende dagorde voor : " Het congres verzendt den tekst der herziening van de Parlijstatuten naar den Land-raad om, van nu tôt het toekomende congres — een nieuw voorstel op te stellen, rekening houdende met de op dit congres voorgestelde wij/.igingen. Na enkele woorden van M. YANDERSMIS-SEN moet ek gestemd worden. Het voorstel De Brouckère wordt aangenomen met de algemeenheid der stenimen; min zes. ZITTING VAN DINSDAGM.ORGEN De vereeniging van ^imbten M. RMiPEDBERG. — De kumulatie is 2en plaag voor onze partij, want de partij zou over een veel grooter leger ontslaafden beschikken dan thans het geval is, indien elk betaald mandaat en elk betaald ambt door een verschillenden partijgenoot bekleed werd. Spreker stelt in naam van den Werkers-bond van Molenbeek, de volgende dagorde voor : " Het is verboden geiijktijdig imeer dan één ambt in de Partij te bekleeden. Een-zelfde persoon mag dus terzelfdertijd noch twee politieke mandaten, noch een politiek mandaat en een ambt, noch twee ambten in de Partij vervullen, wanneer elk dier mandaten of dier ambten, voldoende betaald is." M. BOULANGER- — Wie zou daarvan het slachtoffer worden ? Juist die welke het meest gewerkt hebben : een Anseèle, een Delporte, een Bertrand ! Wat meer is, die welke geiijktijdig meer dan een politiek mandaat bekleeden, doen het met de toestemming hunner groepen. Maar wat wij moeten verbieden, is hetgeen wij vragen, in de volgende dagorde : Wij stellen voor dat het verboden zou wezen aan degenen die een mandaat aan-vaarden of aanvaard hebben : voor hunne rekening of voor rekening van personen die met tien wonen, handelaars of belanghebben-den in hetzij .velke maatschappij te worden, met als dat zij mededingmg zouden doen aan de instellingen der partij oï geroepen zouden kunnen worden leveringen te doen aan openbare beheeren twaar zij mandatarissen zijn. M. TILLMANS. — Het voornaamste ls dat die welke geiijktijdig mandaten bekleeden, goed werk verrichten ! Bn daarom zijn zij onder het toezicht van hun gemeentefede-ratie. Als die er niet overtevreden is, weet zij wat haar te doen staat. Ons règlement laat toe het inkomen te belasten van die welke meer dan 6,000 frank winnen. Dat men het doe ! . x . M. HTNS- — Springt met op, vriendten ! AV^et gij wat in den grond'. dier vragen lio-t ? Jal,oerschhe?d! Andeus niiet! Met dat diewellce de voorstellen ïndienden nijd'igaarde 2}im. maaa* zij zijn door de massa aange-spooiid. H«l eenige middël is1: dfe KonSkoo te doen utoetfenen door het volk Kelve Dat het naar d'e PoÏÏs kome en z&^n steim laat hooresn! (Zeer wel.). M. GILMANT. — MSjns dunkens lichen wii voordeeH zoovec^ mogeliik begaafde man-nen te hebben; daarom zoolang zij goed'hun niûintcl'aat vervullen, valt ei niets te veranderen.Mu DELtfINNE be^ampt de ziensiw'ijze van Molenbeefc. . Dat iodere groep het oog hebbe op tïaar mandatarissen ! * i M. JAGQUEMOTTE. — In Brussel heeft de Werkei\sbond liât verboden; in aairlere ste? den insgeilijks'. Gaat het daarom1 slechten:? Het volK is er t'egon. Een man, eein paals. Maar dlLe pïoet g^-noeg betaald -worden. M. DE BROUCKERE. — M. Jacquemotte had ditmaal gelijk. Dat gebeurt hem ook wel eens>! (Gelachj. Dat iedere groeP die kKvCetie opklare ! Maar kunt gij een geneesheer, een advoïkaat, een rentenier' in de onniogelij^heid stellen sociavli--|tisch volksvertegenwoordigtT te \vorden ?. En .varen zij enkej volksvertegen-woordlger, zonder iets daarbij te doen, het ware een Soort luiaards. iGolaob). Ieder werk moet loon krijgen. Uw voioiretel heeft enkel den schifn demo-kratisch te z.ijn ma ai îd de werkelijiklieiid komt het tegen de waarUiglicid dei partij op. Dat men tracilit ieder maa) den besien kan didaat aan te duidien liebt gij een onbekwa me gokozeni, liet is uw schuld Gij moêst er ;naar in den Poil niet voor stemmenj M. ELB'ERS. — Men heeft mijn vetrslag op de Paid'ementaire werking niet tegenge-sprokeoi. De sooialisfcische volksvei^tegeaiiwoor-digers hebben liun pheht gedaan Hij. verzet zich hevig tegen li'etg'een M. Jacquemoite hem — ■ onderduims — heeft ver weten Ik ben slaolitofler geweest van de jaloer=iCihiheid. van enkelen. Men heeft mij verplicht mfjjn ontsiag te nemen als Schepen îadnt 2k volksiver.eg.enwoordiger gekozen werd. xïn een gloedVolle rede. legt l^ij de ro.l uiteen die hij vertvulà heeft en als hjj ein-digt, wordt hij levcndig toegejuioht. M. DE JARDIN, volksvertegenwoordiger • -J-Het voorstel van Molenbeek is ônkel t^g^D de werkende klas gericht M.Jacquemiot/3 heeîJ van een werkman gesproKen, dlie salie peu van Brussel werd' M Maes. jslaar hlïieJt m^n iets gezegd als M Max Hallet, soliiepen, sp-naflor werd ? En waaro.m nie, ? Zou hel zijn omdat de plaats die M. Maes moest ver laten betaald was en de nieuiwe plaalts van M. Max Hallet onv^rgeld bekleed wordt? Het ware aan de parti vgangecrszeggien tiachi eerst in de burgerij gela te winnen, dan en dan alleen moogt gjj volksvertegiernwoordigeij worden... en men zaj u niets verw'ii<ttfn!He< voorstel ie dus wel antft-demokratiBCÛi. Het voorstel Boulanger wordt aangenoimea met bijjua ^lgemeeiio stemmen. Het voorstel van Molenoeek 19 ver\worpen. Het volksverzoekschrî^t van A. S. M. VlAWDERSiMltfjSbN gCe/t uitleg _ over die kwestie en zogt dat de goede weg is inge-slagen.In Gfeïit, gedurende do "Roodo Weeik" al. Ieen, zij;n meer dan 11.000 hiano\eiefceningen ingOza^nield. Het Algemeen S ternir echt zal ze-gepralen.M-. Eug ROUSSEAU, vindt diat h<at zou raadzaam zijn te antwoorden ôp eem plakbrdef der klei»':kalen waarin zij spioenen noemien hen d'ie de handi^ekeningen ïny.ameilten. M. TROCLLT stelt voor tn(«irtnaHionale comimiBGies te oenoemen, die zdch mfift, dfl ataliangen zoudten. bezighotiden Het duuf leven De kîwôstiè van de aanhoudond'e Btiiging der levensdiaurte zal op het cônga-es te Weenen besproketn worden. M. JoKef WAUTERS verdedîgt het ver-slag door M. Bertrand opgeniaakt en waarvan de besMjselen luidon, dat mien voor België in t bijzonder, tôt den vrijhandol z^u mooten terugkeeren. Op zijne beurt verdeddgt hij zijn versîag over het duur leven, uit lantîbouwooglpunt bo. schouwd. Het vfersl&g Wauters wordt algeimeen aangenomen'.Iniperialism en wijzigingsvoorstel Keir Hardie-Vaillant M-.DE BROUOKERE doét ver&lag In naam van M. VandOrvdldei, afwev.ig. iBet amendement Keir Hardde zegit het volgende: AlgjeHneene wetrkslaking' in ali'e landen wanneer een oorlog zou verlclaard! wor-dfeiif.M. De Brouckère r/ënscht in het congres te Weenen de vraag te zienstellen o£ de so-cialististische wereldpers zich niet zou kunnen vereenigen om te vermijden dat val-sche geruchten de pers komen besmetteiî. Van zoohaast aan den politieken hemei zwarte wolken verschijnen, zou een congres bijeengeroepen Avordçn, dat een algemeene regel zou opmaken, ten einde den oorlog te vermijden. M. De Brouckère stelt In dien zin twe*. amendementen voor, die aangenomen worden. De aikoholplaag M. Dr LE Y, ook in naam van M. "Vai*-dervelde, zou den strijd tegen het alkoho-Jisme willen zien voeren zoowel tegen de dranken minder dan 4.0 graden bevattende, als tegen de andere. Hij geeft voorbeelden, welke die zinswijzo kracht bijzetten. De socialistische leiders zouden moeten het voorbeeld geven. (Zeer wel.) M. DEBUNNE denkt dat het verslag van M. Vandervelde zou moeten naar het Bureel van den Algemeenen Raad verzonden worden.M. Dr CAP ART is het daarmee niet eens. ^en klein débat ontstaat over die kwestie. M. DE BROUCKERE zegt dat een congres die maatschappelijk© kwestie niet kan oplossen, want zegt Dr Capart ja, Dr Ter-wagne zegt neen ! Moet het congres de eene of de andere in het ongelijk stellen ? (jGe-tach.) Laat ons dus het verslag Vandervelde niet aannemen. Eindelijk trekt M. Dr Capart het amendement in. M. DE 'BUNNE richt eenige woorden to* de congresleden en liet 29*3 congres loopt aldus ten einde te 13.40 uur. Dit de Arheitierswereli! Bij de handschoenmaakoters ■Handschoenmaaksters van Sotteghem, Ni-nove en omstreken hebben bij het parket klacht ingediend tegen jwërkuitgevers of tusschenpersonen, wegens op de vrijheid van den arbeid (art. 310), doordien geen werk werd gegeven dan op onaanneembare voor->vaarden. De onderzoeksrechter .heeft vijf bazen in verdenking gesteld, die voor de rechtbank moeten verschijnen. De -^îscEieat der irsijnwerkers van Yopkshire In den loop eener bijzondere vergadering van afgevaardigden van den Mijnwerkersbond van YorKshire gehouden te Barnsley, werden de voorstellen besproken, gedaan door het verzoeningsbureel der mijnen. Men kwam t'akkoord om in al de^ secties aan te raden deze voorstellen te aanvaar-den.De dreiejende spoorwejjstakjng «n lîtalïê Wegens de dreigende spoorwegstaking zijn de garnizoenen in Milaan, Genua en Bari aanzienlijk versterkt. Thans zijn ook tusschen het syndikaat van spoorwegarbeiders en de regeering niet-officieele onderhandelingen geopend De Voor-zitter van de Kamer van Koophandel, te Ancona, het brandpunt van de stakingsbeweging, is op bezoek geweest bij Salandra, den mi-nister-voorzitter, en bij Giuffelli, den mi-nister van arbeid. Gisteren verwachtte .tien het uitvoerenc komi-eit van hel syndikaat. te Rome. Mer. heeft nu lioop, dat er althans geen ahre-, meene staking zal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1907 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes