Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

585 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 08 Mei. Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden. Geraadpleegd op 25 november 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xg9f47hx2f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Vriidag 3 lei 1914 —gBaSgggS*"1""' ■""HIW. WJS 5 cenQemen « 21$ çentiemfn per week 7de iaargang . S33 ABCKi>IEMENTEN per Jaar : 10 fr. — Zes maanden : S ft« Drie maanden : 2 fr. 50 20 oentâemen per loeeh aan huu be&teML Voor 't buitenland, met bijvoeging der verzendingskosten. Abonnementen worden aangenomen in aze bureelen, Baron Joostensstraat, S Antwerpen, en in aile postkantorep TELEFOON 4391 (JITGAAF © © Volkstribuun Dagbiad voor Onafhankelijke Vakbonden Redactie en Administratie : Oas-ora Joostensstraat, fè, AAN KO N 01 GIN G EN 4d* bladzijde, per kleinen regel . 0.30 Reklaam (ondor stadntauw} den regel 1.00 Stadnieuws, den regel .... 2.00 Bçgrafenisbericbt . . - 5.00 Voor aankondigingen zich te wenden tôt onze bureelen Baron joostensstraat, 2, Antwerpen TËLEFGOX -4 391 i«u Uitgaaf 2d# Uitgaaf m i i ii ■ i m i t i ■ 11 i n 11 m n in rm'i^ le tapfcb Mkifi Onze Londenefche correspondent schrijft i De Board of Trade heeft de nieuwe, cimiers openbaar gemaakt over de sterkte van le Engelsche vakbeweging in l'9l2. De En gelsche vakbeweging oxaakt een tijdperk van herleving door, want ongclukkig is er een iijd gev.eest niet alleen van stilstand maai \an achteruitgang, vooral de eerstc vier jaar dezer eeuw. En toevallig was liet wel niet dat juist in diezelfde jaren de loonen om-làag kwamen. Qedurende die jaren van stilstand en achteruitgang hebben do 'werkgevers hunne rnachts-positie /ersterkt en de Engelscbe vakbeweging dreigde machteloos te worden. Gelukkig echter is er een gunstige ver-andering gekomen, en het aantal georgani-seerde arbeiders is met meer dan een mil-lioen toegenomen. De Board of Tirade geeft de volgendé tabel ln de periode 1800—1912» Aantal valc- Ledental op het irfirfiftnifino'nn einde van het. iaar 1OT 1,301 1,86-1 ,pOO' 1900 1,205 1,971,000 1901 1,290. 1,978,000 1903 a,S<L6 1,94,1,000 1004 1,320 l,9lO,OJO 1905 1,218 1,933,000 1906 1,210 2,127,000 1907 1,231 2,123,000 1908 1,203 2,3t#,000 1900 1,1.86! 2,36-6,000 1910 1,153 2,411,000 1011 1,17:2 3,011,000 1912 1,131 R, 2S1AKX* z.ooais men ziec is nei voorai ae îaatste twee jaren dalt de groei gekomen is Gedurende de periode 1899-1910 was de ian-groei 580,000 leden, terwijl in de wee jaren 1911-1912 die aangroei bliO.OOO was De massa bewegingen van 1911 hebben honderd-duizende ongeschoolde arbeiders in dp vak-vereenigingcn gebracht, maar daaraan alleen is de aangroei niet te danken. In 1912 is de slaatsverzekering tegen ziekte en werlie-loosheid in werking getreden en het belang der arbeiders was zich aan te sluiten bij een 1 onder de wet erkende vereeniging. Dp keue I was tusschen de gewone ziekenveroeniging^n ){ vakvercenigingen en massas cti'beidera beb lien den vôorkeur gegeven aan de eakver-f.emgjjAgPîr*- Wat dan ook de verdienste van île slaatsverzekering mogen zijn, het is on-hvislbaar dat de wet een grooten mvloed neeft ge/jad op de ontwikkeling van de vakbeweging die dan toch de boofdvoorwaarde is roor hoogere loonen en korter werkuren. De loonsverlagingen hebben plaats gemaakt voor loonsverhoogingen al werden die dan ook weer ongedaan gemaakt door duurder Jeven. Over het ledental van de Engelsche vakbeweging zijn er geen cijiers na 1912, maar het is onbetwistbaar dat de aangroei in I.-H3 heeft aangehoudcn en genoeglijk mag iiorden aangenomen dal het aantal georgani-reerden nu rond de 3 en half millioen is of het dubbel van 15 jaar geleden. De trage voortgang der Engelsche vakbeweging tôt 1910! was in sterke tegenstelling net de ontwikkeling der Duitsche vakbeweging.De zoogezegde roode vaKbeweging in Duitschland j had ln 1901 een ledental van 577,000, terwijl dat ledental ln 1900, 1,690,000 was en in 1911, 2,321,000. In al die jaren Is de vooruitgang der Duitsche vakbeweging onafgebroken gcweest uitgezonderd ln 1COS. loen als oorzaak van de wereldkrisis» het cijfer eenigszins terugging. Deze cijfers van de Duitsche vavbeweging b'elden echter alleen de moderne vakvereeni-gingen, terwijl in het Engelsche cijfer aile vakvereenigingen begrepen zijn, ook de ver-eenigingen die dikwijls niets anders zijn dan labrieksorganisaties, dio met -dejl elgenlijke vakbeweging niets te maken hebben en er ook geen voe"ling mede onderhouden. Als wij bij fle Duitsche cijfers de ledentallen voegen van de christelijke en Hirsoh-Dunkersche bonden ilan was het aantal georganiseerden ln 1911 hooger in Duitschland dan in Engeland Het lotaal was 3, »92,000 tegen 3,011,000 in het-telfde jaar in Engeland. Duitschland heeft daardoor reeds lang het aude vakvereenigingswezen in Engeland over-vleugeld. Niet alleen in ledental maar ook in soliditeit. Het moet daarom niet verwon-dcren dat de loonen in Duitschland sneller ïmlioog gaan dan in Engeland. De Duitsche rakbso.veging is een voorbeeld van organi-Batie en discipline De Engolsche vakbeweging is een ander voorbeeld van- versnlppe ring en verwarring Met de Duitsche vakvereenigingen onderstaan de Engelsche geen vcrgelijking. De administraties van de Engelsche vakvereenigingen laten dikwijls ailes le vrenschen over, en het is algeimeene re-k'el b. v. dat de contributies van de leden «og met een roestlge pen ln de lidboekjes "'orden geschreven, juist zooals dat over 100 hel geval was. De sterkte van de Duitsche vakbeweging is niet alleen haar leden-fcl maar liaar centralisatie. De Duitische vak-preenigingen zijn machtige organisaties om» *at zij zoo weinig talrijk zijn. De lingelsche l'akvereenigingen zijn dikwijls machtelooiïe, Heine vereenigingen die elkaar vliegen af-JAngen met lagere bijdragen en meer voor-Seelen. Zie maar het aantal " vakvereenlgin-ï°n ' die de Board ofvTrade opgeeft în 1809 'Varen er 1,304 vanbonden. In 19l2 was het santal nog 1,134|. De vermindering i8 niet loomenswaardig. £r is een strekking ten voordeele van meer wntralisatie. Het voorbeeld is gegeven door ie ®poor\vegarbeiders, die nu eene organisa-, hebben van rond de 300,000 leden Die centralisatie dringt zich op in aile nijver-Dcaen. Aie er niet meer eenheid komt in de '«lUelsehe yakbe\reging, niet meer pamen- werking en administratie die op de hoogte van den tijd is, zullen de Engelsche arbeiders voor die tekortkoniingen in een naaste toekomst duur belalen. ?ai Stad en Teç/en de tuberculose Dolçter De Bie, bestjiurdei vaD het provintiaal bureel van caadpleging voor teringlijders heeft een uitmunteiide bro-chuuï ailgegevea die (lrib lessen over de tering en de uiiddelen om haai w voorkomeD on te bestrijden bevat. De schrrjvei dringt ook vooral aan op de ga-oote roi weike de verzekerïngs-kaseen tegen ziekte zouden kunnen en raosten vervulleai Hij wijst teai audere op de gebreken der ge-zondheidstaizen, die aeer diuir kosten en n,iet in de mate der opofferingen welke zij vergen to! den strijd tegesn de tuberculose bijdragen.Een gemengde eommiseio onlangg door het provintiaaj bestuui ingesteltt gewor. den houdt zieb bezig met bestodeeren der wijze waarop de werking dei zieke-beurzen zou dienen te gobeurcii. In afwachting dat de werkzaamheder deBSr commiseie tôt een uitslag geraken sporen wii eenieder aan zich. de zeer leerzame brochuur vaD Dr De Bie aan te schalfen waarvaai 5,COO exemiplairen gedrukt werden Men kan deze kosteloos bekomen door zich te wenden aaq het adres van den sohïijver. Koningins^raat, n- 6. Dr. De Bie verzoekt ons ook te wil-len melden dat de rrnituaiiteiten gratis exemplaren zijner voordrachten over tuberculose Kunnen verUrijgeni aaxi het-zeltde adres. De veranderingen op de Meir Ojj de Meirpiaati> worden sinds e&ni-ge jare<n voortdurend oude huizen afge-broken en aieuwe îd de plaats opge-richt Waai vroeger stille doodsohe 'aee-renwoningep stonden, treît men nu prach-tige ivniltels, bazars en bankhuizen De uitlaii4ige smjooi-, die in de laatsto twin-tig jaâr 'ZijïK geboortestaà niet bezocht heeft zou thans de Meir niet meer hev-kemien."En de Tansformatù, duurt nog voort. Nu wordt vernomen dat de Irai zen dra-gende numnier 4 en 6 veroordeeld zijn tôt afbraak. Deze huizen werden iiangekocht door de Berlitzschool en zullen weldra plaats maken voor een kolossaal gebouw.waar deze tnsteiling een zestigtal klassen zal inrichten. Prijsuitdeeling van de '• Vrienden der Weeuen " In 1908 besloten de "Vrienden der Weeaan" af te zien van het iaarlijjçsch feest dat zij de weezen aanboden eu hunne beschikbare gelden aan te wenden tôt het stichten van jaarlijksche biji&on-dore prijzien. met name drie Leopold de Waelprijzen bestemd voor de weesjon-gens en drie Jan-van-Rijswijckprfj^en, bestemcl voor de weesmeisjes. Deze prij/en worden plechtig «litge-reikt aan de weezen dte zich in den loop van het jaaa het meest door hiun goed gedrag en tmn.ne oppassendheid hebbeD onderscheiden. De volgende uitl'eiking zal plaat» hfeb-ben toeiiomenden Zondag, den lOn Mei, om I0y2 uur, in de Leyszaal ten Stad-huize.Inzenden der verzoekschriflen De gewone zittijd des Provineieraads van Antwerpen, zal op Woensdag, 1 Ju-Ii aa-nstaande, geopend worden. Kraeh-tens eene aangenomen sohikking oioeten de verzoekschriften, aan den Raad ge-richt, 's minstens eene maand vôôr den aanvang des zittijds, ingeuonden srijp. om in aanmerking te komen en, gedurende dien zittijd, onderzooht te worden. Bedoelde stulcken ziullen derhalve ten laatste op 1 Juni a-s., moeten toegeko-meffl zijn, Post- en teletjF a m manda ien Te vekenen van 1 Mei is voor allé soortgelijke mandaten van Beigië, op Frankrijik getrokken, eene premfe van 2 frank per dnizend verschuldigd. Invoer ven kooion en vaarzeti hr.gs heu iolkantoos van Arendoncik Te rekenen vam le Mei i9 het tolkan-toor Arendonck opengesiteid vooi deo invoer van melkkoeien en vb&rzm her-komstig uit Hoiland en aan de quaran-taine-maatregelen te onderwerpen. De invoer mag gebeureon per aarden-weg em pe» Uuurtspoorweg, den le en lofe van iedere maand, van zonsopgang tôt zonsondergang, mita er den heei Bellekens, controol-veearts, te Turnhout 24 uren op voorhand van ce verwittigen;, (Minist. besli£6ing vaD 2 April 1914), BoschcuHuui Wij vernemeD dat liet département van Ooi'Ioé met dit vaD landbouw onderzoeist om te Leuven Vlaamsehe teergangen van bosehoultuur in te i-ichten, zooals er in de Fransehe taal plaats hebben te Bouillon. Pleziertrein naar Parijs Door het Beheer van f3pom-wegen wordt, op 30 Mei een pleiziertrein uit Brusaal-Zuid naar Parijs ingericht. - De biljetten zfjn verkrijgbaar ter sta-tiën Àntwwpen-Cenliraal, Antwerjjon-Zuid, Bergen, Brussel-Zuid Doornijk, Gent-Zuid, 's Gravenbrakel. Zij worden afgeievtrd op 26, 27 en 28 Mei van 8 tôt 18 jiu Vooi verd.ere inlichtingen, leze men de plakbrJeven betrelïe'nde dat uji-tiapio. V/it fosfoor M. Hubert, minister van nîjverheid en arbeid, heeft een weteionihverp neerge-legd. waardoor het fabrikeeren, verkoo-pen of bezitten van wit fosfoor verbo deri wordt- Onderscheiding aan een Belgische geleerde Heden Vrijdag zal te Kopenhagçn aan dokter Bordet, van Brussel, den prij,a E. Hansen wordeD overhandigd, prijs ge-sticht door den vennaarden Deensehen mikrobiologjst, ter erkenning van dien-steri bewezen door geleerden,die zich op dezen talc der svetenschap toeleggen. De prijs wordt voor de eerste maal toegekend en bestaat uit een gpuden pe-nning. gesneden door lieeLdhouwer Brandstrup en eeue beui's van 2800 tr. De heer Bordet kwam vooral in aan-morking door zijne werken over de kroep. Het was een internationale jury., die de onderscheiding verleende. Alkool-vei'bruik Een buitenJandsche Antf-alkooljsche Bond, heeft de volgende siratistiek opge-maakt ; Weet men hoeveel geld er jaa>rlijks,in elken Sbiat. voor alkoolJtche ifeanken wordt verteerd ? Duiîschsland — dat aan vwt hookl staat — verieert n.iet min dan 5 milliard 800 iflillioen. De Vereenigde Sta-ten weinig minder Daarop volgt Frank-rijk met 3 milliard 575 millioen , Engeland 2 milliard 9.00 millioen , ver der, mat een aanmerkelijk versohil Oosten-rijk en Italië. Voor Rusiand worden geene cijfers opgegeven. Geen kazlkoofdigen meer Uit Budapest wordt gemeld. dat Dr. Szekely, geneesheei in het. g&sthuis van St-Stephanus, de kaalhoofdigheid bepaald heeft overwonnen. Hij doet het haar niet meer uitschieten, hij plant nieuw haar. Hier bij ga-at hij als volgt tewerk: Hij neemt een nogal lang haar, van een andei persoon gewoonlijk van eene vroaw, omdat het malsch zou zjjn, en hij plant het middendeel in het hoofd van dep verpleegde, bij middel van een goudtsn draad, die ecrst geiste^rieeicrd werd. Diè draad houdt de haren voor altijd tn de hoofdliuid vast.Da gebruikte goudraad is zoo fijn, dat heel, de hoe-veelheid.om eene voiiledige haarbostvast te ietten, zij het 50,000 haarkensi, maar ééc gram weegt, De heer Saekely1 heeft een bijzondei tuigje uitgevonden om die haarkens vast te naa'ien , in een kwar-tuurs plaatst hij er 500 en de verrich-ting veroorzaakt geene pijn , de veroor-zaakto ontsteking verdwijnt na tien of twaalf dagen De dokter heeft reede een cliënteel voor zeven jaar Ot het aldus geplante haar ook groei-en zal, moet de tijd ons leeren. Onreahfvaardig veroordeeld De Cormoran — ook zeeraaf en rot-gans genoemd — hoort tôt het vis-schersgjlde, maar een hengelaar is hii, niet , men weet, dat de Chineezen hem africhten voor de vischvangst. Men vond hem op de boorden van den Murray m Australie,, waar hij voor ei-gen rekenmg werkte De overvloed'ige aalm werd er zeldzamer en men beschul-digde hem van kruitroof. Hij werd dus buiten de wet getteld en weldra dekten de vogellijkien de oevers van den stroom maar het geboorte-cijfei dei zalmeUi bleef dalen. Eveu werd het vraagstuk nauw-keuriger bestudeerd en kwam men tôt de ondervinding.dat net de Daling was., die de fcalmeieren als een lekker gapje be-achouwde, terwijl defctî meer lievelings kost van den Cormoran is Toen de Cormoran verdween.verscheen de palingi in onzeggelijke hoeveelheid, kwam op als onkruid Nu zal >non traeh-Éen den Cormoran weei in te voeren. Een -jesprek Se>geant|e, to» eeo rekruut — Wel iongen, kent gij hanscb ? Rekruut. — Ja, sergea.nl, een beetjo. Sergeant. — Vertaal dan een,s . Je suis un ane- Rekruut. .— Ile vola een ezel In de Kamer ZITTING VA'N 7. MEI De «itting begjnt ten 2 uur, M. SCHOL-LAE-fi/T zit voor. M. de VOORZITTOR geeft lezing, in afwachting dat de Kamor in getal zijn van de artikelen var verschillende kleine ;wjetsont-werpôn.Het zijn De oprichting der gemeente Sou-gné-Remouchftmps (prov. Luik) ; de goed-keuring van. de overeenkomst betreffende de oprichting van een internationale liundelssta-tistiek , de wijziging aan de grenssclieiding tusschen de gemeenten Borgerhout en Deurne; de goedkeuring van de overeenkomst tusschen lielgië en Rusiand tôt bescherming van de werken van letterkunde en kunst. M, ROYERS protesteert tegen de cijfere van den minister van oorlog, betreffende den onteigeningsprijs voor de tweede lijn van de versterkingen van Antwerpen. Men stemt bij naamafroeping over art. 4 der wet op de vervreemding van de domaniale goederen, Deze wordt aangenomen rechts tegen links. Hetzelfde gebeurt met het geheele van het ontwerp. M. BiERiRYER, minister van Binnenland-sche Zaken, legt een -wetsontwerp neer tôt wijziging van de grensscheiding tusschen de gomeenten Antwerpen, Austruweel en Eecke-ren.Op voorstel van den heer PEOHpGR wordt, wegens de hoogdringendlieid van dit ontwerp, besloten het dadelijk door een bijzon-derc kommissie te. laten. onderzoeken. Er wordt overgegaan tôt een reeks stem-mingen : Met 119 stemimen en 1 onthouding wordt het wetsontwerp goedgekeurd, ^v>aarbij aan de personen, die de Belgische nationaliteit /er-wierven uit kracht van de urtikelen 7 en 17 der wet van 8 Juni 1909 een termijn y an een jaar wordt verleend om die nationaliteit ai te wijzen. Worden vervolgens gestemd : Het wetsontwerp tôt oprichting van de gemeente Sougné-Remouchamps , de overeenkomst op 31/18 December 1913 te St-Petersburg gesloten tusschen Beigië en Rusiand tôt bescherming van de werken van letterkunde en kunst. M. DE KERCKHOVE d'EXAERDîE legt het verslag neer namens de kommissie be-last met het onderzoek van het weîsont\yerp, houdendc- wij«zigingen aan de grensscheiding tusschen de gemeenten Antwerpen, Eeckcren en Austruweel (mot het oog op het aanleg-gen van nieuwe dokken). Er wordt bij hoogdringendheid over dit wetsontwerp gestemd. Het wordt goedgekeurd met algemeene stemmen der 126 aanwezigen Worden vervolgens nog bij eenparigheid aangenomen i het wetsontwerp tôt goedkeuring van de internationale. akten betreffende de bescherming van nijverheidseigendom, on-rlerteekend te Washington op 2 Juni 1911, dat tôt bestrijding van den handel in vrou-•wen en meisjes, dat-' betreffende de wegenis-politie.Zitting gesloten te 5 uur- In dèn Senaat ZITTING VAN 7 MEI De zîttihg wordt ten 2 uur gc'opend.onder voarzittei'scliap van M DE FAVEREAU. Kei Schoolwets&nftwerp De bespirjQliing van art. 13 wordt voortge-zet.M. BflMUN s'nreektovei de leerlân^^n welke, op vexzbek der ouders. den leergang. van ^odBd'iejnsfc niet volgen en zeg.t dat 1 et aan de O'iidlerwijizers in de officieele scholeti niet niaig wiord'cn toegelaten aan ouders; of kinde-ren de te dàen einde gievergdo out&'iagiagsl.e-wjjzen a,f te lover en. M. ROLLAND protesteert te©en de woor-deik venM. Braun en haait voorbeelde/i aan uit de stad Bea*genl waat dair/enk-oliniteiten d.rukkîngi uitoefcnen op de oudears om l^inde ren ui't de ofi'icieele schoien te trekken M SiPEYER \ait M Bv an. hevi^p aan 0:n de bcschuldigingen, dooi neLii uiïgebr^ht te. gien h'etOnd'Gnichtsverbond, daai dit de o»|i ciecle s»±olen verdeditot. M. POUL'LET, minister, bestirijdt de <wee amendement en ingediend b:j aptikeî 13 ; h.-'t e.^ne betreffende de godsdiôusîleasen: hct an-dei*e aangniande het in voeren van een 'eer-gang van zedenleeav voor de van de gods-dienr-;tles' onitehilagen lunderen. Wat den leergang van «edenilcer aan.^dat, zoo is h^t niet noodfig dezen in to voeren. daar zooivel dé kinderen die de lessen \ûi> godlsdJicinet volgan als dei/.e die er van oiit-slagein worden, in de g!roiid)lieginselen der zedanleer wor-l^r» ondlerriobt. ^ De onderwijzers zijn daar wettelij^toe ge-dwongen.M. HiALLET zeg' dit niet-geloiovtgen recht l.eibben op het onderwijs eener moreel, me't huintne detnkbeelden oC'er^elntSte; mmfendl. M MIAGIS bestnjcb de redenen welke de îiiinTiS'ter aamhaalde oui geen leergajigi van zedele.er te moeten inrichten. Dei miini.ster beweert dat er zonder gbds-dienst geen zedelôe* bestaat De reienaai pr,o testeert krachidadîg tegen deze beweririgi M. COLL-FAUX spree^t in denrolfden zân. Hiij legit uit dat. zoo de kloostei-seOriiolen hleir on daar vol leerlinge» zitten, dit groo> tendeels aan drukking toe to s:chrijvetn is. De vîrijiheid van den hiuisvaderb in de we' voorg.esch^evon, is eelne kïucht. Die Virijjhe'td zal op den bunen niev bestaan. ,M H'ALiLET feesr. uit ylug^Ggîr^ten uit-trekseite voor oi'ii aan te toonem tbt wTlkei lage mMdjel^n do klerikalen hto t'oevluoîht nenner om de kinderen voor h'onue solioleu te win-non.]\li. CAiRlPF.NTIER SprPc'rt over het leer-programma en doet uitschijnen dat de leer j gangr?n van algemeene geschiedenis on na tutirwl'î ensbhappeai zouden dîenen fie word'ei uit^eJbrefid. M. L1EKEU spreekt tn denzelfden ein. M. DE BAST s-preekt oiver de in ^flOer wiji^za'k'en toe te kennen macht aan de ge meeniei-aadsloden. M. POULLET, A-nt-woordeind' op MM C'aî} pentietr en Lekeu, zegr dat er in het leer progra/ni|ma reeds vclodoeiaing is gegever •uo°v'JA 5u0tuopueum trnt{ ftz uiîi Daarna wtordt oveorg^gaan toi de «temminf ovier artike! 13 on d'e vjck-s'cîitillende inge dionde a/jnendementen, welke aile woroen ver, worprm De artikeis 13, 14 dat ei meido in Ter-bdin s/taat, evenals 27 wielk' het onderriclr der voorschriften der moTaal aan.gaat, wior den daama bij naamafroepingi aangenoener reùhts ieigen links. M. DE VOORZITTER sitel'c voor Caterdag te zetelen. M. HIALLET protesteert. M V'AODENPEEREN'BOOM verdetfigt de ihouding der rechterzij.de die vo r pJicht l'.eef de wet te do en stemunen. De zitting wordt cm 6 are geheiven. — —— Dit de Arkiderswereltl Cja (Sen spsorweg De minuter van Spoprwegen heeft de vol. gendb vea-klaring gedaan.aangaando de fcucht iv.aa^regfclen, t'oepasse,ij^ op het personeel : "Wanneeir de straffen aanleidiing geven to' Iclaeh'tcn vanweg© de getroffen agenten, wor déjà zâj silejohts bepaald toeigepast als zij ii beroep be^rachi.iud worden door de over hèdten, oiumiddieillijk hooger siaa-nde dan dezen die bevo£gd:h'eid h'eeft om de Straffen uil te siprejten. Alvoren? uitspraak te doen, On-rler^oeken. do verschillende overheden db ver deSi^ing^eniilddelcn, ingei>riàcht d'oor dien be l'rôlfckjetn ag^ïit. Voor cte erge strafen, weg zendJiing, ointsilag, enz., wordt op eisch var het poï-soneep, het oordeel gevraagtll vajn d'ei bei-oepfcraad, die een grond'ig onderzoek' d'oel en d'e betrokken partijon hoort. Daarenboven ma@ iiedeire agent rechtstrceks to*r den minis. ter epra verzoek of eene Maoht richten. SSakSncj e9ei* bakkersçiasfleit te Parijs De bakkeir&gasten van Parias en omiiggfsn de gemeenten hebben eene vorgadering ge houden, waarop in grondbeginsei de aige meene staking werd besloten. Het stilleggen van den arbeid zaf onjver- v.-aohte gisbourein. De eisehien der, wérklieder zijfi : b^tialing der overuren etn toepaesine der Zondagsrusfc. In de Duitsche textseinîjuerheid De vakbeweging onder de duitsche textiel-bewerkers heeft onder de crisis van verleilen joar erg geleden. In den loop van het jaar 1913 was er hier en daar eenige beternis vastgesteld, jmaai gedurende het jaar 1913 was het aanhoudend weer versleehf in aile vakken der nijver-heid was er stilstand, achteruitgang od groole werkeloosheid in al d6 vakken der nijver-heid en nergens zag het er uit om te bete-ren, het land door. Van maand tôt maand zag men den werk-tijd verkorten, inrichtingen sluiten en het getal werkeloozen vermeerderen. Op het laatste van het jaar had men hei hoogst gekende percent der werkeloosheid bereikt, 2.49. Over het heele jaar berekend was de werkeloosheid gedurende '13 dubbel zoo groot als gedurende '12. Rekent daarbij dat het in de duitsche tex-tielnijverheid gewoonte is van zoo lang mo-gelijk te werken en den arbeidetijd met uren per dag of met dagen per week le verkorten — want de nijveraars weten dat werk-lieden die zich verplaatst hebben moeilijk terugterug te krijgen e!jn. In '12 had de vrije textielbewerkersorga-nisatle 236 loonbewegingen in 766 fabrieken te doorstaan waaraan 73,S96 werklieden deel-namen, terwijl zij in 1913 slechts 187 bewe-gingen te leiden had. In meer dan een geval, en > voornamelijk in den grooten strijd der verwers van Kre-feld, die de heele textielbevolking ineesleepie. hebben de 'christelijke antisociallstcn ;weer klaar gctoond dat zij echte verraders dei werkerszaak zijn en daarvoor beloond en be-taald worden door de uitbuitersbende. Niettemin heeft de vrije organisatie gedurende het afgeloopen jaar voor 5,885 harei leden eene vermindering van 7,148 uren pei week en voor 22,14-1 leden eene vermeerde-ring van 36,558 mark weten te bekomen. terwijl zij voor veel andere leden verbeterinj der werkvoorwaarden wist al. te dwingen. Voor wat den algemeenen onder stand ge durendo het jaar betreft vinden wij in hei jaarverslag do volgende cijfers ln marken : 1912 1013 Aan werkstaker9 , 708,066 896,9/ Aan vervolgden 48,266 91,05' Aan p«ocedeerenden 11,024 ll.GO! Aan werkzoekenden 41,429 5d,62t Aan uitwijkelingen 13,784 10.?&] Aan zieken 366,'.-117 42!3.21- Aan werkeloozen 141.031 310,^4; Aan noodlijdenden 10,233 l£>^59i: Aan begrafenissen 17,233 17,6Li l,ODt3,010 Il,ed0,4£5. Er ïs dus bijna een half millioen meei uitgegeven aan algemeenen onderstand ei vooral aan werkeloozen, aan slachtoffers vai de nijverheidscrisis en den georganiseerdei strijd der uitbuiters tegen de werkersorgani satie. Ondanks de allerhande tegenslagen van eei crislsjaar, ondanks al de moeilijkheden di< haar in den weg gelegd wo:de) door d heeren en de regeering, ondanks het eller dig geknoei van, de dompers en de geeste lijkheid, kan de vrije organisatie nog wijze op eene kleine vermeerdering van haai U dental. Men was het jaar begonnen l 140,214 leden en bij slot van rekening telde men er 141,484 — terwijl de liberale, da katholieke, en de protestantsche bonden aile-. maal achteruitboerden zoowel in ledental ala in vermogen. Siahing te St-PeSersburg Woensdag avond is, als blijk van s'y m pathie met de voor den duur van lf> zittin. i gen uitgesloten Doemalodeni, een staking uit ' go)jro:ketn- Oi&teren middag werd in 78 be ' drijven door 50,00o' arbeidea-s giestaakt. Pogipigen der stokers om te betoogeoi zjjl do or1 detpolitde verij^ old. Stakâkig van personee! tiei1 koopvaar-lipji vSoot in Spanje Tengevolgo van de staking ligg^n e^, lfe Spaansche &3liOpen stil in Spaansohe en bui-tonlandfeche havens. De Afrikaansclite mail ig buiten de staking. Stakea-s en reeders blij;veïi op huny stuk , staan. De laat=!fcen hebben s!cheidsrechterlijke tu5S)dhmkompt verwoirpûn. Uit aile Spaansche havens en uit overzeiesche havens heeft liei personnel dei- koopvaardij^chepen doen w€ten. dat liet zich bij de staking àansluiti. Mexico en de Vereenigde Staten Generaal Carranza seint uit Chihuahua naar Woensdag nabij San Luis de Potosi 36ÔO man regeeringstroepen versloeg. Generaal Arzameni en heel zijn sla£ en 1800 man werden krijgsgevangen genomen. Drie militaire treinen en groote hoeveel-heden wapens en wapenvoorraad werden buitgemaakt. Generaal Obreaon, die op de Westkust op. treedt, heeft Cuponeta ingenomen, de gan-sche bezetting krijgsgevangen genomen en 3 kanonnen en 2000 Mauser-geweren buit gemaakt..Chamberlain, de voorzitter der commissie voor militaire zaken. heeft gisteren in deb Senaat een voorstel ingediend om den président te machtigen de sterkte van het legër op te voeren tôt'boven 100,0100! man (de grens in de grondwct gesteld). In hel voorstel komt de volgende zinsnede voor : " De' huidige politieke toestand kan elk oogenblik nood-■ zakelijk maken, *het geregelde leger der Vereenigde Staten zoo krachtig endoortastend mogelijk te doen optreden. " Te San Diego (Californie) is gisteren een draadloos telegram ontvangen van het voor Mazatlan liggende oorlosschip " Califorïiia>'>, volgens 't welk eergisteren te Mazatlan vier menschen zijn gedood en acht gewond door de ontploffing van een bo,m, die uit een vliegtuig van de opstandelingen in de stra-ten der stad was geworpen. Het vuurgevecht tusschen belegeraars en belegerden duurt voort. De opstandelingen zijn tôt dusverre aan de winnende hand. Het Engelsche gezantschap le Washington heeft bericht ontvangen dat de^texicanen wei-geren het Amerikaansclie en Engelsche per-soneel van de petroleumondernemingon te Tampico te Tampico op die ondernemingen toe te laten, tenzij aile voor, Tampico liggende oorlogsschepen vertrekken. In ver-band met die w^igering is het personeel op. gedragen, alleen met toesteanming van den Engelschen gezagvoerder ter plaatse in eenige haven aan land te gaan. Blijkens een telegram van den Engelschen onder-consul' aan de Engelsche ambassade zijn twee Engelschen en een Acierikaan in de mijnen nabij Guadalajara gedood. Een ander Engelschman, iRandell genaajmd, en zeven Amerikanen zijn door bandieten orasingeld.; Goeverneur. Goethals deelt het departeVnent van oorlog mede, dat volgens de liera ver-strekte onderrichtingen twee compagnieën infanterie te Oatoen, een te Pedro Miguel en een te Miraflores zijn gelegd, om het .Pa-namakanaal tijdens de crisis in Mexico te beschermen. Volgens den Mexicaansclien, correspondent van de " Daily Telegraph " is hot. on juist, dat de Zuid-Amerikaansche republieken, die als bemiddelaars optreden, besloten hebben zich te bepalen tôt het incident van 1 atn-pico. Zij hebben het program van hun werk. zaamheid nog. niet vastgesteld. Bestrijding der tuberculose van gemeentewege B erl i on eberg mag zich et op bcrG , m'en do eecr^te s'Uid te zijn in h<et .Ouitsche ; Rijk, d)ie de bestrijding der tuberculose ois een taak der gemeente heeft erkend en naar deze âpvatling handell In een van wege de , s'tad u,ilt^3govon, .door Dr. Ratenow ivoi.verkte brochltiur wordt .nedeged'eeld, wiolke maa/tre-gelen Scbioneberg tôt dusver toi betcui ling 1 vao d'e gevreesde ziekte heeft genomen en ' wejk resultaat daarmede ts bereikt i Ate orgaau van den gemeetntelïjta ge> i zondheiflsdienst is in 1005 een sipeciaa.' co1-arâteSt in 't leven geroepen, met een ci gen ^taati vain Inkomst^n en uitgaven,we'i^fe werkj-i zaaimtiieid' het woningvraagetuk, de icn-;d'jQ. ] schertninig en de besitriiding van besmetteCijkç ) ziekte n omvat Met wolgolukken werkt, h'elî . coimteii samen met de Vereeniging der be?-strijdittig dier Tuberculose te Schonebe^g!. Het . doar een particulière vereeniging opgertehte ï bureel voor jeugdboschormingi nam de stad in i li?t06 In edgen beheer. Het is de e<"rste ge-, miefeiitelîjke» instelling va-n dien aard • Zîj be. . schikt over do door de vereeniging glôleide, ton doele dooir de stad over^enpmen invicli- 1 tin^iOn. Zoo heeft men het boschherstc:il!ing£-. oord' voor kinderen K r vdli'.amp, waar 60o 2 kl&inem. van 1 Mei tôt einde September Pen - ond^tritomen vinden. V'ooi'ts is er het sedert 1909 in exploit^tie u genomen. kinderhuis Schoneberg in W^. lc-'Bol. - dixum ». d1.. Fohr, het eenige door er>n Duit^eh t siAdebestuu* opgefrichte zeegaeth.uis.De midde

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1907 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes