Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

433 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 03 Maart. Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden. Geraadpleegd op 17 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mp4vh5dd4x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

pjnsdag 3 Maart |9«4 5 centiemen ■» 20 centiemen per week 7Je Jaargang — H1' 183 ABONNÊMÈNTEN Per ]<» : 10 ■— Zos maanden : S fr# Drie maanden : 2 if- 50 %0 centiemen per toeek aan huis bestelt* Voor 't buitenland, met bijvoeging der verzendingskosten. ^bonnementen worden aangenomen in >nze bureelen, Baron Joostens»traa*s 2 Antwerpen, en in aile postkantoren. XELEFOON 4L3ÔI U1TGAAF S 6 Volkstribuun Dagblad voor Onafhankelijke Vakbonden îîedaetie en Administratle : Baron Joostensstraat, S, AMTWERPIil^î AANKONDIGINGEN 44« bladzljde, per kleinen regel . 0.30 Reklaam («nd«r «Udnieuwo; den regel 1.00 Stadnieuws, den regel • » • • 2.00 Begrafenisbericbt 5.00 Voor aankondigîngen zich (a wenden tôt onze hureelen a* Baron Joostensstraat, 2, Antwerpen TELEFOO.\ 4391 Uitgaaf ^ 2«*« Uitgaaf Sociale Feiten Een voorbeelciîg plan voor kleinwo» ningbouw De voornaa/mste eisch, die aan de wonîng}-hervorming in- onzen tijd te steilen is, luidt : weg met den kazerneJbouw, weg met dte lee-liike, eontonâ'ge, vieirkanle fntoekshvoning j Vooir de arbedd'ersgpzâinineai, mouton er komen : nieuwe wijiken, beb0iu<wd mec kleine gebouwen, waarbij voor elik gez*n, qÎ lioog-stens voor twee gieziruneai, in éèn gebouw een woning-. De gebouwen moeten vrij siaan;, moeten zoo gebouwd worden dat zij of de acte , ôf de voorramen gertchit toëbben naar het zuiden, en moeten oltzion op tain of grasveld. Vo-or de kilnderen m0et er sipeelter-rein Z'iju in het zonliobt, voor de iyrouwen gelegjmheid oan d'à wasoh te doen buiton liei. woonvartrek, ctr moeien slaa*pgele^eniheden ssiin voor kindereai &n> volwassenen aîzo-ndeir-lijk, en de slaapgelegenheden moeten steeds direct met die buttemlucht in verbïncLing staan. Wat er op dit gebied in Engeiand tôt stand geibracht in de laatste jaren, daarvan beb-beû we reeds mieermalen: voorbeelden ge-gevenIn Holland woirdt, met boliulp van rijjkg voorschottan (95 pot. van die bouwkostem) eveneens in de laatste jaren op dit gebied vee] goeda gedhan. In Diïsseltiorf is een oomiplex u|i)tnemende wonimgen ges/ticht van gemeento, waarvaD we indertij,d reedfe een beechr^viing hebben gegeven. Thans is er een plan ui)?gewerkt), door eene coopérât ieve arbeûdea^bouwveireenlilging in de fajbrieiksstad Chemnitz, hetwelk als een uituemend voorbeeld van k lein-wo n itugboorw gelden mag Zij heeft zioh- verzekerd1 van een teirein van 15,000 vierk. meter, tegen den geringen prijs van 4-75 mark per vieirk meten". Eem oors^roiikolijilc plan om op dil terrein uitsluitend ééngezinswoningen te zrt-ten, werd evonwel mot goedg^ikeiuxi. TbanS is er een nieuw plflai uiigewerkt, volgens hetwelk er zullem gebouwd worden l8 hui zen, bevattende 84 woningen benevens ee>n winkolhjuis vianwege de oooiperatieve veir-bruiksveroenig!ingon, die voor dlezen botUw- îwi kapitiial versclia'ffen, Te midden der bolKmwin,-j z&V grfisveLd kotnan van 1000 vie^kanta me-ter. aïs bfieekveild em sp^eiplaiats voor de kindieren,- verder zûl elke woning nogi be-schikken ovei een giroentebuin', er zal een centirale waschgelogenheàd koimen, enz. In elk der fou'zen zullan de woningen be-3taan uit mânstens) daie kamers1, bestoandte ui't woonkeuken, woonkamer, en slaapkamier, tenvijl in andere wonûngen nog een voor-kamer zal zijin, NAAST do woonkaj.ner, die dus oo-k direct van buiten licthlt oiatvaogt. Het grootste verlrek zal de edaapkaJMier zijni, O'ni-geveer 15 vierk. meter groot. De %voonkeu-ken zal eveneens flink ruHan gebouwd worden. 'Bovctidien heeft elke woningi no® de besclwkkin© oveir een bergplaats en een kelder. Het geheeï la door beluvame architecten ontworpen. Aan bloermvers^ctnijng en harmo-rctech gevormde gevels is groo-te aorg besteedï, aaader dat zulks hoogo koston met zieh zal brengen. Dit plan Is een nienw voorbeeld', welk een drang «r ondei de arbeidefr» der Dutiltsebe fabriokssteden bestaat, om dooir beiere wo-ningen zicb een gelulddger lavea te ver-ovomi.Behoort de vrouw werhzaam te zijn bij de openbare armenzorg Veol te lang reeda heeft men de vrojaw oit verschill'ejide functièn iln bat openbare leven geweerdi, waar ztj een hoogst nuttigie, ook met haren aard en hare bekwiaa) mlueJen overeenk-oanende, taak zou kunnen vernobten. TeirwijI b. v. in de kerkelij^ke armenzOfg, Aie m GESTlCTFrE'N beoefond1 wordît, de vrouw al9 verpieegsiter ee>n belangrjjke ro>l speeK, en zij ook in de pubi*eke ziekenbiui-zon een zwaair en verantwoordlelijk werk heoflt te verriehten, heeft men haar uit do OP N1BA.RE AIMENiZORG tôt nu toe in de meesite landen zorgvuldig gewoeird'. Tooli is men in Dujitsohland daarvan in de laatste jaren raeeir en meer ra:d9 terug-gekomen, en zàjn in Straats^burgi, iBerlijn en verschillendlo andere stoden recds tal van vrouwen bij de Armonzorg aan 't werfk ge-steld.Dezer dûgOn heeft een bokende sehrijfsteir over d/it oudorwerp, d'r. Alnce Sal oms^n, voor eene voreeniying voor s^cialen arbeid va^, vrouwen, te "Borlijjn, oen veordtracht gehou-den over de vraag ; " Behoort ook de vrouw thuis jji die leiding van de ojpenbarô Alr-ûienzorg ? " Behalve de inleidster, ttradeti nog vers^hil-iendfe andere spreeksters in deze vergadering ep, en daarbij werden treffend>-jiiiffie dingen gezegd. Helene Lange, eon der woerdvoer-sters, wees er op, dat de werkzdamheid d'er vroiuw bij de openbare armenzorg niet slechts uit een oogpunt van REOHT, ma-ir, oo.k eQ vooral orn zakelijke overwegângen zeer ge-weneehit is . Het arbeidisvedd der gemeente breidit zich voortdurand uit, en hare bemoeung streku zich ook meer en 'meer uit tôt het gezi'nsleven der menschen. De gemeenbe is als een groote huishoudiiing), en zooala de in° huishouding, kan ook de moderne ge-meente-huishouding de holp der vrouw niet meer ontberen En in het bijzondbr de ge-weentelijke armenzorg heeft noodigi : kennis • n de meer intieme verhouding in velei ge-znsleven, waarbij, practisdie kennia zoo drin-ffCTia noodig is, en daarover kan in de eor-. plaats de vrouw aoo uîtnemend besehSc-Qn. Aan de vrouw di ait o-p dit terrein van ^arkzaaill^ei^ 0011 plaats W worden De verçadleriag nam èen resolutie aan, «a&nn do bemoeiing der vrouw met de gemeentolijke armenzorg voor dringendi ge-verkJaard werd* ArbeiderssoSsdariteit tegenover de wer-keloozende BerUjnsdhe moderne vakvetreenigintgen een prachtigl voor beeld gegevon. Met Kerstniis werd van wega de Berlijiiische vakverosnigingen oen ex%ia-eollect» gehouden ondetr de arbeid'ers van d'e hoordotad, om de werkdoozen een extra-oiidersteuning te geven. De opbrengsb van deze arbeidors-collecte i9 thans bekendJ ge-maakt. Aan ruiiu 29,000 werkoloozein (welk een blende mag achtai'. dit cijster vetrborgen zijn !) werd een soim «van 147,0010' mark in goldi uitbécaald, en bovendietn nog voor 91.500 mark in lovensimidxlelein aan de werkelooze kameradon verstrelU. Vorder kregen ongeve,er 20,,000 kinderen nog voor ongeveer 28,000 mark aan giesehenken. Behalve deze enôrme sOmmen befcaalden de Berlijosche vakvereenigingon inèg. 180,000 m. EXTRA aan Kerstmiy londlursiteun^gi, zo0dat met Keratmi8 bijna een half inii^ioen ext^a-onderstounf-ng werd uitbetaald, diooir peniiin-gen van arbeidera hijeen gebi^acflit. Verjgelijk daarmeo nu eena hetgeen de be-zittende klasse van haren overvloed doet ! Het is maar droevig weinig I Vakvereeniging en cooperatie Het vraagstuk, op welke w^jze de coope-ratieve beweging en d)e vakboweging samqn kunnen wea'ken om door vereenigide lçraciiten m:'(6r voor de vorfiossiing der arbeiderskiasse te kunnen doeni, laat dia Engelsohe arbeiders-beweging niet l'os. Onlangis hebben we gemeld', hoc de _ centrale leidling van de cooperatieve bewegîng _ i»0, Engeiand1, het besjtuua der " CoopPirattve Union een voorsio'el om met de vakver-eonlSigingen in ovcrleg te treden, had ver-wotrpen.Maar de gëbeurtonis'sen Van den laatsten tijd, vooral de felle strijd te Dublin, waarin de coo.poratiea zulk een belangrijke roi hebben gespeeld, bobben niet nagqlaten, invlocd uit te oefenen, en zoo heeft het bestuur van de " Coopérative Union", het beâluit dat do coopratiovo boweging \n diit opzieht niefca te doen hoeft, weder INC^lDTROKKLûN. De beweging ten gunste dezer samenwer-king werd ongeveer anderhal'f jaar geleden feitelijk BEGONNEN dioor d'e ooOperatoi'S, d^e evenwel hun denkbeelden in wat al te idca-listischen vorm ni t tan. De centrale leidirig der Arbeiderspartij gr/eep dit denkbeeld onmiddeVli^k aan, on ontwiei'p praktdsehe voorstelloii 0rn tôt zulk een samenwerkinig te komen, en eventuoel- een AANSLUITING van dfe machtige en ri.i.ke cooperatiea bij de Ar-beiklerspartij t'e geraken. Toen evenwel krabbel'den d'e cooperaties terug ; op nun laatete congrts te Aberdeen \-erïdaarden Zijn, alsinog voor samenwerking bereid' te zijn, maar aîléén met de vakvereenigingon. In poli'tiek opzieht wHden zij neutraal blijveîi. Thans jg door het bestuiur dbr ' Coopérative Union " ddt standpunt nador positief omschlrovon, en zullen 1 de onderhandolingen met de va;kvetreenigingen wedccr beginnen. Do baan ia dus weer vrij. Is de zaak eennvial aan het roillen, dat zaA' door de Oimsta^d'ighclen de 0>niVermii|i'cli.(kh^iidi \anzelf geboren woi-dicm, oiin ooik Arbeiderspartij in den drtebond op te nRimen-. Dat zal echter niet ontiidig mogen geschieden. H. S. Van Stad en Land Ha venheweging te Antwerpen, Rotterdam en Hamhurg G-edurende de maaiid Februari werd onze h&iven bezocht door 5TO schepen, metende te samen 396,3^8 ton — tegen 537 schepen metende samen 1,065,289 ton in Februari 1913. zijnde dus voor Februari 1914 eene vermindering van '28 schepen en eene vermindering van ton 6s,9H. Voor de 2 maanden van het jaar be-droeg onze totale beweging 1026 sche-pen, metende 2,199,203 ton, tegen 1127 schepen, metende 2,i375,006, ton in 1913, zijnde in vergelijking met verleden jaar, eene vermindering van 35 6chepen en eene vermindering van 75,743 ton. * * * De haven vam Rotterdam ontving in Februari 1914 het bezoek van 736 schepen, metende 885,340 ton, tegen 751 schepen, metende 868,178 ton in Feibi 1913, zijnde dus voor 1914 eene vermindering van 15 schepen en 2,838 ton. Sedert 1 Januari 1914 kwamen er te Rotserdam 1529 schepen, metende 1 mil-iiben 885,«108 ton tegen 1574 sobepen met 1,861,683 ton gedurende hBtzelfde tijdperk van 1913, zijnde voor dit jaar eene vermindering van 45 schepen en eene vermeerdering van 23,722 ton. m * * In de haven van Hamburg zijn in Februari binnengekomen 993 schepen, metende 938.953 ton, tegei) 970 schepen metende 1,000,256 ton in Februari 1013. zijnde een vermeerdering. met 23 schepen en een vermindering met 61,303 ton Gedurende de twee eerste maanden van het jaar werd de haven van Ham burg aangedaan door 2035 schepen, metende 2,065,199 ton, tegen 2007 schepen met 1,861,681 in hetzelfde tijldperk van 1913, zijnde voor dit jaai een vermeer dering van 2S schepen en 20,112 ton. Nieuwe postzegels Er zal een nieuwe reeks postzegels worden uitgegeven van 13 verschillende waarden. Negen daarvan. tôt de waarde van veertig centimes, zullen de beelte-nis van den Koning dragen, en van het gewone formaat zijn. De vier overigen zullen even groot zijn als de zegels van Belgisch-Congo. Op de zegel van 50 centimes is afge-beeld een sytnbolische voorstelling van de nationale onafhankelijkheid : een ge-wonde soldaat, die de driekleur aan een medostrijder overrijkt. De afbeelding op den zegel van 1 fr. stelt voor de opening van de Schelde ; een schip met opschrift: "Schelde vrij", "Escaut libéré". Die van 2 frank stelt voor de over-neming van den Congo en op die van 5 Erank zijn de drie koningen, Leopold I en II en koning Albert afgebeeld. Do postzegels van 1 en 2 centiemen zullen typografisch blijven getrokken worden, doch veel volmaakter dan de te-genwoordige. Al de andeire posltaegiels zullen getr-okken worden in gravuur en zullen dus veel fijner van druk zijp dan de tegenwoordige. Met de nieuwe ma-chien die de minister daarvoor besteld heeft, zal men 450 millioen postzegels per jaar kunnen voortbrengen, Thans brengen er onze werkhuiz.cn van Meche-len 750 millioen voort . 250 millioén van 1 centiem, 150 millioen van 2 en 5 cen-liemen en 350 millioen van andere waarden.De Behjischs stedon op de wereld- tentoonstelliny te Lyon De deelneming der Belgische Eteden en groote gemeenten aan de wereldten-toonsteliing te Lgwn, aal buitengewuon schitterend zijin, te oordeelen naar de in-lichtingen van het inrichtingekomiteit vérstrekt. Beslist werd dat deze tentoonstelJing een gèheel zal vormen en niet verdeeld zijn. Zoo zullen de verfraaiïngspljajinen van al de steden en gemeenten in een enkele klas worden tentoongesteld. Dit-zelfde geldt voor de werkmanswoningen, do openbare verlichting, de siraatreihi-ging, enz- Voegen wij er bij dat de burgemeester van Lyon aan de Belgische regeering heeft laten weten, dat ondanks de groote verwoestingen door den storro aange-richt, de tentoonstelling op vastgestelden dag zal geopend worden. De Zondagrust in de posthureelen De "Beroepsvereeniging der Postkler-ken" veraond aan dagbladen een ver-zoek waaruit btijkt dat minister Segers, op verzoek der beroepsvereemgingen van postagenten, a^lerJei maatregeiein heeft genomen, om het Zondaggwerk in de postbureelen te verminderen.De aandacht van den minister werd gevestigd op de diemsten. waarvan het publiek op Zondag geen of althans zelden gebruik meer maabt. De groote massa gaat op Zondag niet meer naar een postbureel wat de andere personen aangaat, zoo hoopt het postpersoneel dat zij door hun gos-den wil zullen bijdragen tôt net invoe-ren van uitstekende maatregelen, genomen ten gunste van beambten die zoo ruimschoots de Zondagrust verdienen.De belanghebbenden zullen het hunne bijdragen — zoo besluiten ze — om het publiek zoowel onder het nieuwe als ondes- 't oud' dienststeteel, tevreden, te steilen. Sociale verzekering en weidadigheid Sinds 1909 i's in Engeiand een wet op de sociale verzekering in werking ge-treden die — zoo ze niet als een ideaal mag geroemd worden — toch reeds mooie uitslagen opgeleverd heeft. Haar invloed op de openbare weidadigheid is ontzag-lijk geweest. Op 31 Maart i906 bedroeg het getal ondersteunden door de openbare weidadigheid van 70 jaar en hooger ouderdom 229,474. In Januari ]®l3 was het getal oude menschen die ten laeto der openbare weidadigheid vielen ge-daald tôt 57,770. Een vermindering dus van zoowat 75 ten honderd. Ziedaar dus het bewijs van den groo ten invloed, die een welopgevatte wet over sociale verzekering heeft op het weldadigheidswezen. Wij zullen onge-twijfeld een zelfde verschijmsel zich hier zien voordoen, eens dat de wet op de algemeene verzekering, die na hei Paaschverlot voor de Kamers komen zal aangenomen en in werking zal getredeD zijn. Al grooter en grooter Wij hebben melding gemaakt van hel te water laten van de "Britanic", hel grootste schip tôt dusver in Engeiand gebouwd Dit schip is echtei kleiner dan de Duitsche "Imperator" en dan de vooi aanbouw in Duitsobland ontworpen "Va-terland" Blijkbaai wil men in Engeiand Duitschland niet de eer gunnen.de groot ste schepen te bezitten. De "Observer1 deelt thans mede, dat lord Pirrie, var Harland & Wolff, met het havenbestuu: te Belfast een overeenkomst heeft geslo ten voor de uitdieping van de haven omdat hij den bouw wil doen beginnei van een \schin van 60.01 '0 ton ; ruin lCfOO ton grooter dus dan de "Vater-land", tienduizend ton grooter dan de "Britanic". Een meteor-regen In "Himmel und Erde" deelt Hiipkc een «n aoader jnee omirent een merk-waardige meteoor-regen, die onlangs in Arizona werd waargenomen. Binnen de minuut tijd vielen er meer dan 14.WKJ meteoorstukken die te zamen ongeveer 120 K..G. zwaar waren. De mees-le wa-ren niet grooter dan een erwt. Bij het chemtisch onderfcoek bleek dat leemkie-zelzuurverbindingen het hoofdbestanddeel vormden, nauwelijks 4 pCt. ijzerverbin-dingen werden gekonstateerd. Deze meteoor-regen is een der merkwaardigste die ooit werd waargenomen. In de 19e eeuw waren er 7 groote meteoor-regene, o.a. in Oostenrijk, Beieren en Amerika. Langdurige vrijagies De jonge meisjes van Rusland zijn niet vijandig tegienover langdurige liei-desbeti-ekkingen, die het huwelijk vooraf-gaan en aoeken aile middelen uit om den trouwdag zoolang mogelijk uit te steilen. Doch in geen enkel land ter we-reld duren die liefdesbetrekkingen zoo-danig lang als in Bohemen.Deze duren in dit land van vijftien tôt twintig jaar. Overtijd stierf daar, in den ouderelom van negen-en-megentig jaar, een man die op vijf-en-zeventig-jarigen ouderdom liefdfeS'beSrekkmgen met eene vrouw had aangeknoo.pt en die huwde op zijn doods-bed.Voor den vrederechter Do beschuldigde. — Ik was niet zal. mijnheer de rechter ! Ik had maar wal veel gedronken. De rechter. — Zoo, dat is wat an-ders ! Ik wilde u tôt vijf frank boet ver oordeelen. Nu zal het honderd halfsoes zijn. { Nieuwe wetgbving tegen de trusts in de Vereenigde Staten Men wieet, dat het tegengaan van deheer-schappij! detr trusts in de Vereenigde Statuai sedert vole jaren bovenaan hee.fc gestaan Of de verkiezïngsiprogriamana's en d&arna oolii nog wel op de regeeriingsprogramma'si dei elksunaer opvolgende presidenten der gi'oott repuïjiiek. Men weet ook dat tôt nu toe, d< pogingen om deze verkiezing©- en regeerings beloften tôt werke'Kj-kheid te maken iWK.<1 zeei rumoenig zijn geweest, diocli weinig doeltref fend. Do vervolgîng der trustst, hur ont bmding, de stffafbaarstelling der leidfctrsi.boud' thans reeds jaren der dagblvidpera bezig er houdt tevens een aantal der onder de heer sChappjj der trusts zuchtemde verbiMdkiers ir wel '/.eer geduldige bli.lide ver.'wo-dliting. Pre sident Roosevelt vond zijn wapenen tegen dk trusts vooral in sterke woorden. Het eent jaar na het andere zond hij ""boodachannen' de were-ld in — te vergelijken *n|rt troon redes in konstitutioneel ..geregcei-de koninkrij-ken in Europa ! — die er op berekenft16che nen de trust® doedelijk te treffen. Ook hielc hij bij passende gelegenheden groote poHtiokc redevoei-iiigen van dezelfde strek-lng-Wie nie befesr wist, kreeg t^Ikens den indruk:nu zijr deze reuizen'-komibinaties der groot^kapitalistei did vervoer, nijverheid en handei voor eer groot deel beheersehen, die op het eene voor brengingsgebied na het andere monopolies to stand brachten, of in elk geval de konkur rentie zoo ver wisten te verminderen dat d< toostand met monopolistisfcàie beheer^chinf vee'lal vrijwel gelijkstond, nu zijn dfcze trust mprsidood en voor goed! De trusts echtej b leven na hunne herhaalde terdvjodbr^enginf wonder gezond. Zij groeiden en bloeiden te gen aile "vervolging" in. Hunne machtwert volfledtgisr, hunne wilnsten -w^rflen grooter Na Rooaevelt werd Tnft presiaent. Hij gin< vooral met gerechteli.i'ke ver voisin gen te li if Op grond van "overtredingi" dei sînd'e veh jiron bestaande Sherman-wet, d'ie de "ophef fing der konkurreintiie" ver'bfedt werden hoo<z-geld'boeten en langdurige gevangeSds(?traffe] uitgeslproken. De geld'boeten -werden etdhte: niet of weinig betaald. De gevangenlisstmfiVi werden niet uitgezeten. De vonnissen werdei vee»lal door hoo,,rere rechtbanken vernietigd Behalve veroordeeld. werden de trusts oo: bij gerechtelijke vonnîssen ontbonden.Dat hlee een nog vroolijker blijfi'pel. De ontbonde-trusts bleven nà hunne ontbinding precio even sterk als tevoren. In pLaats van éé maitschappii die bi.ivoorb®eld den tabakahan dei beheerschte waren er dan Zes of zeve mQalBaha npi jen. Zîi h^d 'en op het eerste-g; zîoht zçiNandige besturen. Doch de Opp-nrc't leidingi bleek gebleven te znjn in de/elf' han^en aïs die van vroegere 'truste''. D 1 pTijspolitiek bleef precies dezieilMe aïs voo de "èntbmdinrr" De zes of zeven "zelINFair d!ip-e" maats^h!a)|>piien maa-kten niet mdl rlc doeh meer winst dan de vroe^ere *tmst".0 winst kwam in dezel.fde z^i-L-en. Door à trnsifdooderi.i van président Taft was1 . weïnii meer veranderd dan door die van presadet Roosevelt. Ook thans bleven de ovei-lede trusts b'izonlei* wel var end. Na prévient Taft kwaiin pre-iident Wil^^i Nu zou het komen. TTij zou de trusts do< don cloor de afsehaffing der hv>oce besclie mende reohten die den buitenla-ndscîien li voer van een groot aantal artikelen onvmog< lï ik mhakten, en ald^s voor d'e reuzenmaa , RChappi.i^n die een tak van n:iverheid ffehe ' nf în voldoonde mate beheersch-fen,de scherï: uitbuïtînc: der verhrnikerS rn e$<?en land1 (t ' maTckeliik maakten- Door den -weder mogeli; i goworden invoer nit hôt buiifenfand zou ( i vriiQ konicurrentie worden hersteld. Onder het bewind van président Wilf-ei kwlom hiderdaad met prijKens.Avaardige enel heid een taimelijk ingrijpende herzieningi de; invoerrechten in de Vereenjgoe Staten to stand. Als gevolg daarvan werden zonder twijfe eenige tru^t tôt eenige matiging in hunni prijspalitiek,gedwongen. Evenwel werden d< trusts door de vermindering der invoerrech ten vo"lstrokt niet in hun bestaan aangataist Ook bij deze gele©enlieid bleek ^oor wi< het noig niet wisten, dat hooge iaivoerrecb ten in een bepaald land we? de trusts wiostei kunnen verhoogen, doch dat bij, hunne ver mlndering of opheffing der truets volstrek niet ophouden te bestaan. Er i's in ee aan eejis'luiting der bedrijveai zooveel voor deel ge legen, zij hcCft in zoo sterke mate verlaginc der produktiekosten en verlagpjg d'er ver koopkoslen al's gjevolg', zij is in die mati het rechtstreeksche gevolg der ekonoiinlseh< ontwjkkeling en van den vooruitgang der tecl niek, die zij evSn goed, ■zij het iets mindei s/nel, tôt stand komt: in landen zond'er o •mlet kleine invoerredme-n als in sterfc be sehertmdo landen, zich ev'engeed handhaaft er allonge uitbreidt in onbesehermdc als in be sehenmde arltkelen. Zoo is président Wllsoi na de doorvoering der verlaging van invoer rechten dan ook niet, ^ooals vejen verwach ten, aan het eind van zijn trustbestrijding doch nog slechts1 aan het begdn. Dît begin heeft hij aangekond'ig>3 in zijr ''boodschap" van 20 Jamari aan htet kon gresi. Zelf heeft de président van zijn aangekon digde trustwetgeving, de allerbeste verwaeb ting. HSj zoekt niet zooals Roosevelt zijx kracht in groo'te woorden. Hïj zoekt zi.ii kraoht in goeduiioedige woorden en in ver trouwen • op de verstandige medewerkingi vai het Orootlvapitaal, dat een eind zal hebfoej te zien mftken aan zijin eigen monopoliteti sche macht: "De groote zakenmjensehen' ,zeg hij[, '"'die de monopolies hebben gevestigd eo: in staind gehouden" hebben de openba-re mjeo ning "tegen zich. De gemiddelde zakenman is • overtuigd (Bat vrijheid in het bedrijîf een ver. eistèhte is voor vrede in het bedrijf en ool< voor Succès, en eindeli^k beginnen de 'heer schers in de zakenwereld zien ook gereei te mtaken voor een eervolle over gave. He antagonisme tusschen de. groote zakenwerclc en de regeei-hig loopt op een eind. Rcgoe ring- eu. groote zakenmenselien koimpn elkan der halfwog tegemoet in " de gemeeaischappe Jijke pogjng om de methode© van zakendoei in overeenstomrning te brengen met de open baro oneening en met de wet. Er moet aar de groote kembinaties voldôende tSjd' worder > {^egieven om zlich aan te passen aan de nieu we wetgexing die konnende is. Doch dai komt a'Ucs terecht. Want: net regeeringl^pro grajm is wel ingrijpend nmr niet ontwriicb tend en niet onaannomelijk. Het zijn, naa: mjun ziet, geen strijdkreten zooals we ze vai Roosevelt hoorden. Maar het zijn evenzeer b< loften dat vTijliPid In de zakenwereld ea worden her6te?d. Doeh wie nu de beginselen detr nieuwe trustwetgevLng van président Wilsijn ietwai kritisch bekijkt, moet zien dat zij, evenalf de d/ruldcerc gebaren zijnea* voorgangers, to onmacbt zal zijn gedoeiiid Hier zijn de voornaajuiste maatregelen die preBident W il son wil nemen om de moinopo listisehe bebeersehing der g.uoote kombindtie£ van giroiotka/pitalis-ten, ti'u^lnagki.at'en te bre ken : 1. "Do Siierman-wet, de anti-,1rustwefc die 1 de boperking of ophesffi'ug. der konkurrenlde 1 verbiedt zal verdviîdj lij^t wordien, zoodat oun 1 tient hare t0epasiselii|iiieid geen twijifôl mee] , blijffc. Zoolang echter de opheffing der konkur - rentie in het guioot-bed;njt als noodzakefilij|lc : heid voortspruit uit do kàpi'.aiis'isclie ont ; wikkeling, zal de best gefoi) nuileerde we 5 daaj;' naehtel'oos tegenover sta,an. Wat d< ■ anti-trust sederc 1890 niet heeft knnnen be ; roiken, zal bij iedere andere formuleerinj ■ der wet even onmogelij,k blijken. I 2. " De Kommissie vooT- het ITandeîsver . keer (Interstate Comuerae COiinmission ; za'c toezioht houden o'p d!e opcnbaarh-eid vqji ■ het optreden van trusts, a!dus vetrgemakke : kijken dat aile onweltig optreden zal worder ■ belet. ' - De werkelijkheid echter is, dat deze taal 1 reeds jaren aan een trustburoau (Bureau 0 • Cor[po ration y) was opgedi-agien , met het ro 1 sultaat, dat wel hier eu d'iar de allerslechtst 1 praktijken werden aan de kaak gesield ei • so-mtijds dooir den s'trafwetgever konden woi f den tegengegaan, doch dat de uitbuiting do0: < de gi'ootste en sterkste trusts, onaangeta<3 î bteof. 5 3. " Verbod van gelijktijdlige waarnejnm-1 door dezelfde personen van bestuurstfunkt'ie " in een aatutal vetrschillende ondernei.nijigen I die met elkander in betreldûng siaan ban ken, spoorwegen, telefonen, groote industries 0 enz. " G Indîien het verbod uil'Voerbaar blijikl 0 hetgeen boogst twi/elachtig.is, zullen de geU r koningen en ïndustriekoniingen meer dan te " nu toe stroomaniién moeten gebruïken, di r als hunne ondergesehikten hunne lastiijovitige 6 uitvoeren in de .besturen d©r ondea-nemingei e De maatregel vetoorzaakt dan eenige 1ft.s " doeb belet niet d'e scu nentrekking in de hat II den van weinige kjLpttaalmaignaten en " n dustriekoningert van de opper-tei leiding de zaken waarin hunne kaoitaalbelangen ove ' heeirschonde //iin 4. " Be.perkingi van het strwecht van di j* zel.fdlr personen in verscbillende maatscha] pijen «m verbod van instellinge© dife zishr u: t fduitend de uitoefening van de_ »ei*ltng do< het stemrecht (Holdeny-Companies) tob tac e steilen. " Oolk hior wordt niet anders 'jereikt d^ ji een bemoeilijking om ' de leàding van ve [e naamlooze vennoor.sebanpen in weinig ha ,den to brengen, die echter al weder door h 1 gebruik van " gemaehtigden " zal woidJeû tg • boven gekemen. : " Toezioh'c van de Kopmisste van Han-t delsverkoer op de geld'leeniingen der spoor-wegen. " I In de geld'wereld wordt deze maatregel met ingeniomenbeid' begroet. De goedkeuiing der, leeningjsplannen door- de komiuissie zal, naar men vorwaeht, voor de geldbedt^ggers een aanbeveling zijn. 0. " Indîien eén trust bij vonnis onwettig wordt verklaard, hebben personen die door de .rust benadeeld weiden, kraohtons dit vonnis oen vordering tôt scliadevergoed i n g. Een soortg^lij^e welsbepaiing bestaat eedorb jaren, doch heeft de trusts weinig gese^inadl on de doon hen uit hun bedrijf gedrovenen Aveinig! baat. Hieft' is geen gpwaagde voorspellfng, dat de nieuwe trustrweegeving van preït-den* Wilsoin, niet veel afdoender zal blijken in het werke-lijJvte tegen gaaii der bedri jfeaaneenel uâ4ng, dan. de sedert 1>90 bestaande trustwetgeving ir» de Vereenigde Staten tôt Gnu toe is geweest. Do poging om de met een wetgeving dio honderd jaar geleden de toepasang van do stoomunachien, die immers ook veel ela^btof-fers niaalitfe, zou hebbên willen tegengaan, of veertig jaar geleden de toepaasing van de elecOificitoit. Zooals de sltoom en dlo elooiirid-teit om hunne besrparing in produl4ie-koste^ onaPwendbaar waren, zoo is de bediri^saan-eenslui'ting het ook.Wanneer men de bedni^s-aanoenal'uiting aanivaai^dti, îs opheffiing der konkurrontio, in meer c mindero volledîge mate, is monopolie, niet tegen. to gaan. Een dor nâeuwste voorbeelden van die misln'kkingr der pogingen in de Vereenigde Staten, isliet vonnis uitgesproken teger. de sa'menvoeging; van twee groote spoorwegimaatsdliappiijen, d^ " Union Pacifio " en de " Soutiiem Panifie Het vonnis tôt ontbinding der sainenveegjingj ,s uitgesproken. Ook is bec nagdloefd. De !>oido thans zelistand'ige maatscliappûj^n echter s«taan elk afzonderilijk onder de op.perste loidingi van dezelfdt kapitalistengroep die zû voor hei vonnis teziauieni beb^eersolitia. De lezer, dit is ons bosïui't. moet zieb door ailes wat do grooee dagbladen melden omtrent do wondere daden van preswient W'ilson niet van de wijs laten brengen. Dq overhieersoliing van het Orootkapitaal, van oppermachtige groepon grootklapitaiî'u^&en, over groote gebieden van he£ bedrijfdleven der monsdhheid;, is niei te weren^^ zoolang hl^t kapitalisme in stand blitf De " miisbruâken zitten vasÉ aan hot stelsex. Oinz® doelmatigfl str,ijdi gaat tegen het stelseil. , F. M. (W. 1 — —< Dit lie Arbeiderswerelïl De Zuid-Afrikaansche verbannen arbeidereSeiders 1 De betooging vàn Zondag 1.1. ter eere i van de verbannen arbeidersleiders uit 1 Zuid-Afi'ika moet indrukwekkend geweest zijn. De bladen venzekeren, dat nooit grooter volksmenigte in het park heeft | betoogd. Naar schatting waren er 10J , duizend betoogeru en tienduizenden toe-schouwers.Bain opperde het denkbeeld van een ■ staking in het geheele Britsche Rijk op ' 5 Juli, ter herinnering van het bloedbad te Johannesbm'g. Volgens een spreker wendt de Arbeiderspartij sen poging aan om van As* . quith voor de negen bannelingen verlof ■ te verkrijgen om te verschijnen voor de balie van het Lagerhuis en een verzoek. schrift aan te bieden. In socialistische kringen is het plan ' opgekomen, de regeering van Botha aan , te tasten, door uit Engeiand af te zen-. den partijgenoolen : Tom Mann. Ben Til-; lett, misschiien ook Larkiln. Hot zal merkwaardig zijn, te weten of de re- ■ geerders deze mannen zul'len toelalten, ) terwijl zij hun eigeoi medeburgers weg-1 sturen. Als Engelsche onderdanen zal hun de landing moeiUjk verboden kunnen worden. De stahïngsveef ira Znid-Afe-îkn ! De stakingswet, bij het Unieparlemenl ■ ingediend, geeft de regeering uitgebrei-3 de macht. De politie zal zonder opdracht 1 van hooger hand in hechtenis kunnen ! nemen al wie zij van "verraajT'of aan-t sporing daartoe verdenkt. De wet be- dreigt met straffen : vreesaanjaging (en , opziichte van arboiders en conu'actbreuk s van arbeiders bij bedrijven van open-, baar nut, wanneer die conlraetbreuk ge-- vaar oplevert voor de openbtire veilig-:l heid' De regeering krijgt bevoegdheid om oproerige vergaderingen te beletten j' en uiteen te jagen en mannen, die ver-, oordeeld zijn wegens oproerigheid ot van 0 aansiporing daartoe, te verbannèn, teiiaij a zij iu Zuid-Afrika zijn geboren. 1. Staking geeindigd '■ Een officieel bericht uit Madrid ver-luidt dat de staking te Valeneia is ge-r eindigd. i-. Een nîeuv»îe arbeîderspai'lij in Frankriik î- Een congres tôt oprichting eener nieu->- we arbeiderspartij is Zondag te Parijs 1 gehouden. Honderd-acht-en-zfietig groe-,.1' pen werden door honderd-eeu eu-twTïntig afgeva&.rdigden vertegenwoordigd. Het congres Jieeft de verklaring geedge-Î'J kourd, waarin vooreem gwz»sd wordt, r>. dat de arbeiderspartij noch do richtùig et van Allemane of Guesde weni,cht te vol.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1907 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes