Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

866 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 24 April. Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden. Geraadpleegd op 25 oktober 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7w6736mw0w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

tfi<3jîΣag 24 Aprea $9û$ 5 cenlieitieei « £0 oentiâsneii net* week 7''® JaareiasîK -» I0P 227 abonnementen t,,r jaar : 10 r. — Zes maanden : 9 fr# Drie maandon : 2 fr. 50 20 ceniiemen per week aan huit beatelâ, Yoor 't buitenland, met bijvoeging der verzendingskosten. abonnementen worden aangenomen in onzebyreelen, Baron Joostensstraat, S AutwerpeD, en in aile postkantoren. XELEFOO^I 430) uitgaaf & a Volkstribuun aankondigingen 4d* bladzijde, per kleinen regel . 0.30 Keklaam (cnd«r «ttdnlouw») den regel 1.00 Stadnieuws, den regel • • • • 2.00 Begrafenisbericbt •••••« 5.00 Voor Bnnkondigingen zich io trenden tôt onze hureelen Baron Joostensstraat, 2, Antwerpen TELEFOO\ 4S01 m i t Ciia : i » Dagblad voor Onafhankelijke Vakbonden ïtedactie en Administratie ; Baron Joostensstraat, 5î, AMTWERPEÎS limpieie vao ! en Amslet De anarchistische vakbeweging Tijdens de Paaschdagen werden in Nederland' als gewoonlijk talrijke congressen, van jueer of minder belang gehouden. Dat van de S. D A. P. pleegt de inceste belangstelling te wekken, — een belangsiel-liDg, die niet altoos van onzuivere smetten vrij is. Met name de tegenslanders der so-ciaal-democratie spitsen de ooren, om op te vangeu wat er , ten congresse gesproken ffordt, en spieden met loerenden blik, om le ontwarer of bijgevolg de bacil der on-eenigheid dat groote partij-lichaain niet fnui-kend >veet aan te tasten. Voor dit maal zijn zij weder teleurgesteld geworden. In een-dracht en 'verdraagzaamheid werden de be-raadalaginger gevoerd en ^ ele punten van inwendig partij-belang werden tôt helderheid gebracht- Een ander congres, mffider val]end in net brandpunt der publieke belangstelling, was dat van het Nationaal Arbeidssecretariaat. Veel belangwekkends is er dan ook den laaisten tijd niet aan die vrij-gevochten ka-meraden, maar lielbebbers van eenige vroo-lijke momenten aouden zich waarlijk een bijwonon dier onderlijke besprekingen niet beklaagd hebben. Daar wordt do ten top gevoerde onafbankelijkhéid ln de /akbewe-giug ten tooneele gevoerd. Daar kan men die befaamde vrijheidszin, dat vrij zijn van allo banden der anarchistische v^akboweging naar harielust bewonderen, proeven, betasten, ruiken — zich een roes drinken aan die hoog-geloofde vrijheid en — met " Katzen-jauiuier " naar bais gaan. Maar nieltemin bleek, hoezeer de mannen 1er "vrije" actie zich izcll begoochelen met ledig woordgeschetter. Er bleek namelijk, hoe de onverbiddelijke praktijk hen meer en meer de gesuiade " moderne " richtingj op-irijft. Gesalariëerde bestuarders zijn in de anarchistische vakbeweging geen onbekende. rerafscliuwde wezens meer. Integendeel, zi; ielt cr hee) wat. En blijkbaar gevoelden fêle ten congresseï aanwezigen zeer veel poor een meer gediscipliueerde, centralis-lisclie vakvereenigings-praklijk. De vergade-ring sprak als liaar meening uit, in weer wil van het verzet, dat daarlegen door iiei \iestiiur werd aangeteekend, dat coilectievc wbeiçlacontracten wel degélTjk dôor de ^ vrije •ak-arbeidera konden geteekend >vorden -, nel jras geen kwestie van Vieginscl, maar eei l'an tactiek. Zoo bleek, 3at de wcrkelijkheid de voor-standers der anarchistische vakbeweging in botsing doet komen met1 de door ben ge-koesterde vrijheids-beginselen. De andere anarchisten-konferentie, die tijdens de Paaschdagen werd gehouden, was aen vreel klucktiger vertooning. Daar tierder jen bende door vrijheidskoorts "bezetenen. De »rijze Domela Nieuwenhuis. aan liet boofd. Uij lieeft betere dagen gekend, dan te mid-den van een stel mallotige quasi-anarchis-en een belachelijke roi ie spelen. Wat er eigenlijk op die coriferenl.ie verhandeld is fîeet iiiemand der aandachtige toeschouwers sn luisleraars precies —■ de oeraadslagers zeli waarschijnlijk 't minst van allen. Maar tëuk en aardig was het buitenkijf, en dat Is toch maar de liooîdzaak, voor iemand die ?icb amuseeren ./il. Zij hadden bet onder meer over de mo-aal en gaven daar uitspraken over ten beste, waarvoor bet Plythisch orakel dee-moedig zijn minderwaardigheid zoa moeter erKennen. Wat over de afvaardigin# naai het internationaal anarcnisten-congres «verc te berde gebracht was ook \vei grappig. Ja, 't >vas atlemaal beel grappig, leuk, •.ardig, potsierlijk. Meeir valt er eigenlijk niet van te zeggen, Parijsch bezoek Gedurende eenige dagen hebben de leden pan den Parijschen genieenteraad in de stad Amsterdam, vertoefd, om kennis te maken ®et en van bewondering vervuld te worden voor de onafzienbaar /ele vermakelîjkheden en merkwaardigheaen der stad Alinsterdam. Dit bezoek is eigenlijk bet antwoord op 3o eer, die verleden jaar de Amsterdammers de stad Parijs hebben tiangedaan. Den groep ftethouders en gemeenteraadsleden lieeft toei eenige dagen doorgebracht. in la ville lumière " en zijn op echt-Fransçhe, liarte-'ijke wijze door de Parijsche gemeente-over-heden ontvangen en onthaald. Het bezoek van thans was niet heelemaal 'r'j yan Fransche uitbundlgheid en Fransche hoflelijkheids-overdrijving. Uitbundigheld lag jn den lof, die blj den gala-maaltijd in den ûiiize Couturier, aan het Amsterdarasch ge-nieentebeheer en aan de Ameterdamsche ener-6le werd toegezwaaid. Ilet-wekte den in-Wuk, alsof Amsterdam juist de stad is, die andere steden ter wereld ton voorbeeld eii ter leering zou kunnen strekken ; en alsof slechts een toeval de stad Parijs weer-bouden lieeft, om in zijn gemeente-bedrijven 'acli nauwkeuriglijk te spiegelen aan do on-uayolgbaar-geniale gewrochten, die Aulstér-jaui te zien biedt. Maar dat was in aile ge-Vîy goed bedoelde en als zoodanig dan ook Dnnzaam ontvangen Fransche beleefdheid. verschilîende toasten werden natuùrlijk tij-uens den officieelen maaltijd uitgesproken oj welzijn van Amsterdam en Nederland. a van Parijs en Frankrijk, en van de wîide koninklijke huizen. Daarbij verhiever e aanwezigen zieli van hun aetels. Uok de nieuwe wethouder Wibaut en dri( jnaere sociaal-democraten zater aar bii der leestmaaltijd. Parijsche gemeenteraadsleden hebber •°orts een boottocht langs het i^oordzeeka ™ gemaakt en, gelijk gezegd, kennis ge nieB van de inrichting der Amslerdams'chi 4le,!'-t*ntebedrijVC^ -€Gr vajl ^en tram Herdenking Het !s de^er dagen vijftig jaar geleden dat de stad Amsterdam in het bezit kwan van zijn grootste en seboonste park . he Vondelpark. In 1864 vatte een 24-tai bekendf Amsterdammers het plan tôt stichting var dit wandel-oord en allengs, door uitbrëiding op uitbreiding, kreeg het park de grootte en de schoonheld, die het thans kenmerken in he< geheel zijn ongeveer vijftig bundei moerassige > een- en weidegrond hersebaper in een tuin, waar het een lus» is, te wan-delen. Bij de Amsterdammers ia het Vondelpark dan ook zeer gezocht en geliefd aie wandelplaats. En natuurlijk blijkt he* nôg veel te kleii van omvang. Want 's zomers, op Zondag-middag, concurreeren de wandelaars elkaai eenvoudig dood, om een stukjp uatuurschooi op te vangen met hun bliK, een weinig wo gelzang te genieten met liun oor. Dan is het Vondelpark voor een normaa' menscb volkomen *ongenietbaar. Maar hieruit blijkt : het stadsvolk vn\ «vel graag eens buiten onder het boomgroer tangs den graszoom wandclen ! Doch ei is ruimte te kort ! Meerdere parken moei Amsterdam hebben, meer boomen en groen om de Amsterdammers te verkwikken, Renners dood Maandagmorgen 1.1. bleek wel, dat, ook d( Amsterdammers ten zeerste mee-leven met d< sport en als een pop.ulair beoel'enaar daarvai lA)iut te vallen, hoezeer zij dan dit uileindt bejammeren. De begrafenis van den beken den wielrenner Piet Van Nek, die reeds iiienigniaal zegevierend uit den strijd trad had geweldige belangstelling gelokt. J\len kent zijn uileinde. Tijdens een wed strijd op de Leipziger wielerbaan liad Var Nek een bandbreuk en kwam daardoor oi deerlijke wijze te vallen. Hij stierf aan eer schedelbreuk, zonder tôt bewustzijn te tziji gekomen. Het is niet te verwonderen, da iiet tragische uileinde van den 28-jariger Amsterdamschen renner het mededoogen var vele zijner sportvrienden opgewekt heeft er dat het Amsterdamsclie volk, dat graag naai het opwindende ,/ielremien kijkt, bij duizendei was uitgeloopen ojio de begrafenis van dei internationalen beroeps-renner gade te slaari l'Jen zoo overstelpende belangstelling, ge lijk de ter-aarderbestelliug van den beminder Helgischen renner Karel Verbist indertijd tei deei viel, ver^ezelde natuurlijk niet de uit vaart van den jeugdigen Van Nek. Maar voor Amsterdam was het toch stel , lig buitengëwoon, zoozeer als het publiel zijn deelneniende belangstelling toondo. Ir de Van VVoustraat, waar de jmoeder var den omgekoméne woont en vanwaar de stoe zou verlreicken, was de drukte geweldig. De politie moest dan ook ruim baan maken. D< lijkwagen werd gevolgd door een drietal rij tuigen, die gevuld waren .net kransen. lr de eerste plaats vele uit Duitschland, bij zonderlijk uit Leipzig en verder ook ni België en natuurlijk talrijke uit Nederland Acliter de lijkkoets schreden vele sport vrienden van Van Nek — leden der vereeni gingen " Olympia " en " De Germaan Di stoet trok de Utrechtsche straat door en ver volgens over het Rembrandtplaats en langs d( Amstelstraat naar de nieuwe Oosterbegraal plaats, Vooral in de stad — 't was om streeks twaalf uur — had zich een gewel dige menigte cpgehoopt om den stoet te zien langs trekken. 'lu op het kerkhof, aai ele Kruislaan, waren zeker duizenden ver zameld om de uitvaart van den populairer jongen man bij te wonen. Aan het graf stonden verscheidenc groot heden uit de' wielren-wereld, onder andere de bekendo lange-afstandsnjder John Stol Jan Van Gent en de eertijcls beroemde Jaai Eden, die pas besloten heeft weder op de wielerbaan uit te komen. De Duitscher Di .Jaegcr, van de Sportplatz te Leipzig, brach een laatsten groet aan den eloode en na hen voerden nog eenige andere sporilui he woord, die hulde brachten aan Van Nek'î preestaties en zijn vroeglijdig verscheiden om de vele «-erwachtingen die de sport nos koesterde van den renner, ten zeerste be treurden. De tragische dood van Van Nek schijn inderdaad sensatie onder bet Amsterdamscl publiek te. heuben gewekt. Het gevaarlijk< vennerSïVak heeft wederom iemand geslacht offerd, wederom een jong, krachtis menscl ter dood gebracht. Rennerslot... BRINIO. A/\AvA» Van Stad en Land De havenwerken van Antwerpen De heeren ministers Holleputte en Vai do Vyvei'O hebbep gistei'en, Donûerdag eone afvaardiging van de stad Antwer pen ontvangen voor het bespreken de. vraagstuldien betreftendo de uitbreidinj der haven van Antwerpen en bijjïonder lijk de overname van de twee zijdolcUer De \rerschillig© punten die hangend. zijn tusschen de twee beheeren werdei achtereenvolgens onderzocht. Uit de gedachtonwisse-ling 19 geWekei dat eene verstandhouding kon vorwezeii lijkt worden. Aile vertrixging to.1 vernie den «vorden voor de uibedrijlstelling de twee aijdokken, die op het. punt staai 1 voltooid te worden^ ^ 1 Dp îjtad Antwerpen ,vae vertegenwoor : digd door den beer De Vos, burgemees ter er do heeren Strauss en Cools.sehe penen, bij wie de heeren Gouis Franc' ; en G. Royers, volksvertegenwoordigers zich hadden aangesloten. De heeren D . Wintér, /hoofdingenieur en Gysedynck ■ bestuurder van stadseigendojnmen, vej Jgezeîden de atgevaardigdejj Tcokenleergangen, tenioonstelling De jaarlijksclie tentoonstelling van de werken dei' îœrlmgen van de stedelijke , lèergangen voor teekenkundt voor vol-' wasseûen '.al plaats ueb'oen op Zondag, 26n dezer, van 10 tôt 12 uur, m de lo-: kalen de;- leergangen : Jongensschool 16. Groote Hondstraat Jongensseliool 21, Zwartzusterstxaan longensschool 22,Van lierckhovens:tr. Jongensschool 23 Kasteelstraat. Graanzuigers op de S n h ni de Onlangs werd op aanvraag /an De-langhebbenden door het collège besloten dat de graanzuigers voortaan ook m de Sehelde zouden kunnen gebruikt worden. In gevolge dit besluit is er nu een der graanzuigern uit de dokken in den stroom gebracht, waar hij reeds aan het lossen van een sehip gebezigd is geworden. Vroeger stemde het college daar niet in toe om de zoogezegde gcvaren en om de reg'lementen die de snheep-vaart in de Sehelde beheerschen. Bestelling van hrieven in de Staats werkhuizen ; Het &poorwe.gdepfu-tement korrit een : rondgehi'ijven te i.ichten aan de beamb-. ten en werklieden vaD de spoorhallen, ! werkhuizen, enz. van het sipoor, waarin gezegd wordt dat het voortaan verboden is zich brieven of nieuwsbladen te la-ten bestellen per post in de kantpren en m de werkhuizen. Dergelijke poststukken zullen yoortaan | door de overheid geweigerd worden.Een ' uiteondering wordt gemaakt voor sipoéd^ : bestellingen eai telegiammen. 1 De liloemen versiering der spoorhallen De wedstrijd, jaarlijiks door den ï011 ■ ring-Club van België ingericht, onder de 1 slaliet-ovcrBlfen, die zich oindea'scheddein 1 door de bloemenversiering hunner stalie of halte, zal tn i|lJl4 loorbehouden zijn aan de statiën en halten van den Bel-gischen staatsspoorweg, gelegen langs de lijn en van Mamen naar 'eine>lie,vai! Jeniolle uaar Dinant, van Ciney naar Yvoir, van Yvoir naar Mettet en Tami-nes, Chatelineau-Chatelet naar Doische, Acoz naar Mettet, Couillet naar Jami-oulx, Charleroi naar Couvin en Treig-ne'a, Florennes naar Walcourt, Senzeille naar Ei'meton, Morialmé naar Vogenée en van Berzée iiaar Laneffe. Do prijeen ten bijdrage van 15C01 fr. zullen als voigt verdeeld vvorden :> een groote prijsi van '200 fr., een eereprijs van 130 fr-, verderf prijzen /an 10), 50 en 20 fr., en eeicineldingen, aJlen met diploma. ; De Koninklijke nwat^app'13 van t.andbouw en Iiruidkunde van Gent heeft den Touring Club van België veraocht zich te gelasten met het inrichten van eenen prijpkamp voor de bloemenversiering der statiën, uitsluitelijk voortjehou-den - aan de spoorhallen en halten van Oo6<>Vlaanderen. Er zal eone som van 250 fr. voor d'e-zen wedstrijd bestemd -worden, vei'deeld in prifeen va.n 100, twee van !>() en twee van 2"i frank, benevens dipîomas van mededinging. Konderdjarigen ' Den 27en dezer, zal de eeuwelinge, ' Madame Isabella Tack, te Meiredheto, * luisterrijik gevierd worden. Zij is geboren te Wacken en geniet | nog eene goede gezondheid. ' Te Calclcen viert Madame weduwe De Viilder, "toekomende maand haar hon-derdsten verjaardag. 1 Aile dagen doet do eeuwelinge nog : een wandelingsiken in de gemeeiltej 1 Verhruik van Engelsch 'lier <n Beiqio Blijkens eene door de Engelsche re-geering afgekondigde statistiek, zouden de Belgen in het afgeloopen jaar voor 6 millioen frank Engelsch bier hebben vverbruikt, dan Vvajmeci Duitschland slechts voor l millioen fr. en Frankrijk 1 voor 760,000 fr. Engelscha bieren ver- ■ bruikten. Deze eijifers verwonderen ons niet. ; Zelfs tôt in de verstafgelegen dorpen ' ziet men thans plakkaten in de hei'berg hangen, die Engelsche dranken aanbeve-' 1er en sederl enkele jaren àjn talrijke 5 groote drankhuizen geopend te Brussel, 1 te Antwerpen en te Luik, waar Engelsch bier wordt geschonken-1 Doch wie had ooit vermoed, dat er in 't kleine België meer stout, scotch en pale-ale wordt gedronken dan in 'I 1 groote Duitschland. Een zoontje van Leopold II over leden Men weet dat wijlen Leopold II bij de zoogenaamda barones de Vaughan twee aoontjes had. Deze barones de Vaughan i. -net -ekere neer Dui'ieux ge-trouwd geweest ; doch liet zieb spoeiiig scheiden. Di( naakt nu aochtans dat ha-re ^oontjefj den paam van Durieux dia-gen.Men moldt nu dat een der zonen dèi barones Vaughan, Ph. Durieux, ia over leden. Hij wss jaar uua- Bloemenhollenhandel in Holland De uitvoer van bloemenbollen heeft ii Holland eene grooti uitbreiding geno mein. De oijifers van 1>J13 Bewijzen inder daad dat den handel met den dag toe neemt, en men voorziet dat het loopen ûe jaar nog» hooger staan zal. holland verkocht in 1913 aan Enge land. 10,19'2,50'v) kilos bloemenbollen; aai Duitschland en Oostenrijk 5,201,400 kil. ; aan Skandanavië en Denemarkeu 2 nul lioeni 011,600 kil. ; aan Bu&laud 841,60v kilos ; Frankrijk, België, Italie, Spanje Portugal, Griekenland en Xurkije koeh ten 1,008,000 kilos ; de Vereemgde Sta ten 5,413,000 kilos ; nog andere landei 288,400 kilos. Het gezamenlijk bedraj beliep 24 millioen "160,000 kilos. Vergeleken met 1M.2 >vas er eene ver meerdering van 2,210,400 kil. of 9-7% Telefoontarief De Belgische- en Fransche regeea-in gen onderhandelen op dit oogeublik o\ei het heizien van het internationaal lele loontarief, vooral met het 00g op de be langen van de grensbewoners. De hestrijding der kunstmatige gehoorteheperking Het wetsontwerp tegen kunstmatige ge boonebeperking, door een paar honderi burgerli.tjke afgevaardigden bij den Duit schen Kijksdag ingediend, wordl in eei openb&ar en gemotiveerd scbrijven vai het aanzienlijke geneeskundigo lichaan de maatsehappij voor Verloskunde ei Vrouwenziekten te Berlijn, voor onaan neineli.'rk verklaard. De handel in midde len tôt voorkôming van z.wangerschaj mag volgens haar, op een enkele uit zondering na, niet worden belemmerd. Ten eerste dHenen ook van zoodanig< instruinenten tevens tof voorkoming vai verdertelijke gesIachtfBiekten, en verdei moet het een gevaarl[jke dwaling heeiei aal als eenmaal de ./il tôt be.penung va! de geboorteti aanwezig is. wettelijl'a maatregelen daarleg'ec iets kunnen be reiken. Poszie sn proza Hij (met zijn meisje in het park zit tend). — Zie toch eens, Amelie, lio prachtig de maan opkomt ! Zij. — Van maan gesproken, — 't i: goed dat. ge 't me heipt hermneren : il moet voor vader een flesch haarwate: meebrengen ! In de Kamer Z1TTTNG VAN 23 APRIL-De zittln^ Oeglnt tea 2 uur, M. SOH*/u IlAKRT zit voor De sociale /erzekering M. C. H'U'VtiMAJN'S zet iiei socdWistisc] onthvei*p i/iteen. liii stelt- vast dat zij die voô heim B'pa-aiien, elk e^n vers^hiilendi vooiutt vooj uit zetten. M. Vcriiiiegcn 1s echter In den kelder g* bleven, M- ivloyei-soen îs maar io' op ^e: be^anen grond .yeraaiit,tflrwti.iil .Ml.Péchor tiet to d« v-eirdàeping livofi geu-raent. Wi.{ socialiste willen het yebouw der s,ocdale verzeuterin, gehecd opgietioivivon ien, met btil dak e °1) iHet is te betreu.veni dat de heefr minute nog niet he^ft '^esoroken, wawi er loopen i de nea» en m de ^andcling geruchlteus dj een opiosejoig' van bei Nveteo*Jivwern iate weezea. Wi vragcji da d'e T-egeerïng niiSit ope kaart spele. Wi.] dringen «l genoeg op een oplossdïig aan en oun uiizen gooaen >vîl t toomen. haoben wij «clf het geiai oaiîzer spr< kers op d'rlie oeperkt Wij sillon ex geen schuld1 van dragtaïi zo de 'ecliterzrjdei tôt geen opiossing- \rii kc men TroiUiwéna, de be«prekin,o: van heden iP i goed \roorbereid Opdaf wii liaai thans nb zouden dioorzeften. MM. Moyersoen en Pécher hebben de g< wostelijke m.utuaii'eûten beknibbelelh weVke i mijn ontwerp voorzien worelen Maar il< moi hun dioer oplRienkeai, dat deze lûftitu&liteite geensizn'ns den bureaukxani schen gromdslag bel ben dien *4\ m Duitscliland 1 rageai. Het stelsél van JN1 Pèche i vaarborgt ni< genneg d'e vrijheid der werklieflen. ',erw5iJ e! li'eer Moyersoe" de gewe6'neili:,ke vaden w veixl'cd'igen.. Hi' ^n zijn vrienden kunnen zic niej vrijiinaken van. liîun zuchfc oui hnn parti belangen te d3eneji en ailes ot> klerlkaie te« te schoer.en. M- Moyere'oen bad jn gelijk ziclV verwoi derd te toonen toen wii de recthterîflijdJe vq weten haar bedoften jet t'e noueien in zaV de ondérdomspensioenen Miaaj lieeft bij da zijn engen beloften .ergeten ^ (Getlaeh). ^I^reiker licrlinnert aan ele. oeiloi'.en, diite 1 .191*2 do or de klerikaîe kandidaien in 't a rond.is'sement l^otoelare-Tbielt werd'on geda-a en .vaarover dest'ids M. De Bunne bij b ondierzook dej gpiloolsbne\'(?ii spi*ak. Menbeloofde aan 'edfcreen een penfii'oen, Vf 6én frank daags op 65-jo.rigen oudèretor» < vaji fr , 1.50 aan al wie veeds stortingeu '.c hebben ge^i^an. Deze beflofte îë niet alloten gedhan clm M Djelfeeke, maar nok door a] zijnê med kandjidaten. en ook door VI. \ran de Vywei dâe toen reedls minisxer was. M. Delbeke b&sveei-tle dat de regcerii znlts bel on Tel had. Zooails men 'ziet., is das van tôt d'usverre weinig in bluis geùvomeri > . aie er dan t'oeb iets gedaan woi-dt dan z£ liet nog maar een pemsioen van 120' ini sted van 300 frank z«jn. Toen ik M1. Verhaeigefn zijn standtpu|n!t booi de uiteenzetlen, beb ik den indiruk g-ehtaxl de bij van zeetr verre kwtum. H6j uefweerde dat de Engelsche werklietd'e tegen de verplicliting waren. Da* is teenc n-.iaJl ongiôglrond. Nerg.ens niceft d'e verpiieli fing betca'v uitslag,en Op^eleverdi en ztt.ii word er el'aai ook algemeen toegîejuicht Er is voel gesproken ovei de klwcetie vît] de kosten. "VViji hoiiidien ea* aan te vCrklaren dlifl -wj bereid ijn o:p ditgenied ons deel der verani woordelijikheid te dragen. Wij zouden be huftliiMe vraagst'uk in kiescpzdeîht tegen d reditorzrijdte kunnen uit'>a.ten, dooh. >vi^ dioei het ndet eni wij yerkjaren on® bea-eid eei overeenkoinist te treffen om tôt een spoedig oplossfing te geraken. 'Pen andere, de rechterzijde moet thans he bezwaar der kosten niet opwêrpen Toer d> heei De ^roquevillle de iegeirivve< voorstelde heeft hij zelf gezegd dat die kwesliie dbr kos ten eersit nadlien kon ter s-pralce komen. Spjreker verdedigt dan breedKloërig «ljn ont werp. Men wil thans der werkman doen be talen voor de verzekeain,g tegen in validfJteit Maair heeft ëen weri|man er schuld aan wanmeer hij invalied wordt ? Is het met il de OPirste plaats de sclioiM1 van d'e ndiver heddi wBJsurin hi\ werMz&am isi? Derhlailve be taamt het niet den werleanan te doen beta len vooi de veu'zekering- tegen înivaâi'd'iJteit Het recbt vergt dat ele werkgever» en niet d' wetrman, daarvoor betalô. Wi} vra^en het koetettoos oude^dlotoiapen sioen, niet aâleen voor de wêrkliieden aiaa; ook voor de kleine burg^rs. El gaan in dezeu tijd hondierden kltSne burgCrs ten onder. Ii he.t Bi-nisselscb godshuis voor onde mannei zln erv 3iè t h. klein- butrgier®. Dat ze^tge noeg ten vooreleele van liet kosteloos iMMisdoeJ voor de kleine burgers. Men geeft wel een Kfosicloos pen sioen aai de atinbtenairen en aan de paeiiboi^nmen ma; het dti<3 wel geven aan de wetrklîoden, di d'en rij'-idioun van de natie vormen ! (Zee. wel! links). Ook ttfr wfille- van de zedelijkhieidi s'raigei wij het ko&teloos ouderdom&pjensioen. De be hoeAige grijsaard is al te dfikwijls een lae voor zijn kinderon of Kleinlfinderen wat il veel gev^Hlen aaaiiUiidinig geeft toit al&'eridlnoe \ig,ste toéelainden. CZeer wel! links). Ik idlip dan ook met gctioegen aan dat d libérale Vlaameohe miiaualisten zich biji he kosteloos piens-ioen bebbeai aanges4ioten. Sprekei- verdedigt dlan zijn stelsel van> ) westelij^e cnutualitelitecnj 'ï is het eenige mid elei oun aan de werklieden de vol e onafliar > kesUiildiedd te gejven wûaj-op zij recbt het r ben. " dien d'e mntualiteir be^ordieren. De geweeteilijke mutuaLileiteni • znWen bo'ver M. Vetrsteylen, vCrsloggover, lieefb gespre " ken Oivei* de houding der sociaal -demokéate ien Qip/iehte van. de verzetceriiigE^secten 4 Dnitseliland. Zij hetiben deze niet gestenid on dat zij onvoldoende waren. Het verwTij,t va M1. Versiteydeni vali to^en hem zelf uit, war om loiïisoh te "■i.in moet hij onze verzeJcering wet stemtmen, welke nog lang zoo goed oâc > is aïs de Duiitsche. (Gelacli, lin^S). blpreker bœlnit met te zegjgem dat blot on-I werp der regeeritng in aile Oi>/ichtep onvoi doende is.I Kfhoop dan ook. zegt h5j, dat he maar een proefneirmng zal zijn. Wat er oo van zai wij socialisten hefl)ben niet9 te vre< J zen zoo de rege>ering ons de doeln'aticre w< niet wiP ge\^en, en wif vertroutwen dan oo 1 dût nen rot eene oplossing zal geralcen (Zee I wel ! en toejùicbingen bij d)e uiterste linkei L" zijd'e) • p Opdemotitt — De epoorwegregie .i A. VANDERVELDE. — De regeerdn^ hee e het voornemen te icennen gege\'en œn weU o onlwerp in to d'ienen tôt instelling van ee nafiioinalt spooii'weigregie. Ile pen in begin& ri par<ijganger van dit ontwe>rp, doeb daar li< e van aard is talrijke pol'itieke en -anikiilîen e bezwaren ait te iokken en daarom eetn gpx)i ►. dig oineleriroek noodi^. is, vrâag tic dat h /oo m o gelijk nog in dezen zittiid zou wo o den "neerg|e>iegd. rierneming der bespreking m JOE POINTEIEdlE bet.reurf dat ele r gcering liet belooîde pensioen vai; 3' 0 fr .ni wil geven en dat zif alleer iet« toestiaatn w waarbi: ele werklieden nog niindei /eudr ^ hebben dan de heift van wat de verzeklereiïi n te'-ren de i.nva'liditeir hun ge^er zen. M ONf- R.'VY ondbrzoeMl toti %velkb lo; [> pas^ing de wet in l^ixemburg zou leiden e komt toit het beslui^ dat zv daar een wer tuig in de hanelen der Iderikaien zou ziu '' Do aitrânfe. wondt ojm 5 u. 25gesioten. e " In den Senaat |t ZITTING VAN 23 APlîIIi De zittîng wordt ten 2 u. geopend, onfl' i- roorzitterschap van M. DE FAVEREAU Het Schoorwetsontwerp 0 Incident II M. LF,1£F;D protesteert tegen de woordf van AI. "Braun, tegen Mi Vandersïnisse 11 wien hij woorden toeschreef, die hij»noc 1 heeft uitgesproken. Jj M. BRALFN antwoordt. dat hij textuee1 ti verslag van de " Dernière îleure " hee aangehaald. Na eenige vinnige woorden tusschen bel r senatoren, wordt het incident gesloien. 1 Herneiïting der bespreking ,r W. LAFONTAIN'lf zegt dat de kwesl c van het onelerwijs buiten aile partiibvisi e zo. moeten blijven. Docli uit de ro.devoeri go» der klerikale redenaars heeft men tlia i(îT kunnen opmaken dal deze willer dat he r- het onelerwijs konfessioneel wow. ISpreker vraagt voor het kind een scht } zoo volledig mogelijk, waarin het leert den-Q ken en onderzoeken. M. COLLEAUX zegt ontroerd te bvezen, •. omdat hij- de zaak van het werKvolk gaat i bepleiten, en weet voor een verloren zaak te strijden. ^ Spreker stelt de klerikale partij aar> de _ schandpaal, vvelke enkeJ aan het werkvolk - dan iets verleende toen het gedwongen werd t door de omstandigheden. Spreker beweert ten siotte dat deze wet ! weer een stap dichter tôt de bestuurlijke sebeiding wezen zal. > M. COPPIlî/r.bRS oestrijdt de /wet aia . noodlottig voor het land 1 Hij stipt aan dat hij vastgesteld heeft dat ? er tôt liedcn 60 op 100 ongeletterden waren y op den Vlaamschen buiten en spreeKt daama t ten gunste van net beroepsonaerwijs. 3 \t P biLTZ.E11 spreekt eveneems ten gunste van net beroepsonderwijs en ,veidt daarna t uit over de .vijze bot het kloosteronderriehc in sa.mmige streken var t Waienland wordt gegeven. M. BERGMANN protesteert tegen de school-wet. Hij vraagt zich at of er ln 't Vtaam-sche lano een enke' dorp zal zijn waa* de vrijheid van den huisvade* nog zat aijn ge-waarborgd. In de Kempen bcstaat vroor een andersdenkende geen enkele vrijheid meer. Spreker zegt dat net doel der regeering enkel is het wereldlijk onderwijs ait te voeien ten gunste van 't kloosteronderricht ! M. 'KEUfîARD herinnert, als plaats ver-vanger van den beer Wiener, aan diens tragischen dood, waarna hij de wet op. krachtdadige wijze aanvalt. De redenaar zal Vrijdag voortspreken. De zitting wordt om 6 uur 10 min. ge-heven.^ ^ DE 1e MEI Het Meikomiteit der Federatie van vakbonden en der werldiedenpartij heeft vol-gende brief gestuurd Lta-n de patroona van Antwerpen en omliggende : Geaehte Heer. Den len Meidag wordt door de veree-nigde werklleden van Antwerpen en oui-liggcnde op luisterrijkt wijee gevierd, als Feestdag /an den arbeid gewijd. Er zal dien dag door het moeremdeej der arbeiders niel gewerto worden; ons echter will^nde !bilooti5Keilitn aan moêiiykheden of geschillen met de na-troon& daarovler zoo v'erzoeiken wij U met dezen awe werklieden de toelating te geven dien dag hunne wericzaunihe-dep te mogen schorsetn Het geldt hier eene prineiepszaak die zeker ' door U zal erkend worden, Het is geen dag van - slemperij, maar een waar dige feeetvie-ring, die door de wei-klieden op de det- 1 tigsto wijze zal doorgebracht worder ; 1 een dag van propaganda voor den ver-" korten werktîjd- t Immers, o ver heel de werela, daar . waar de werktîjd het icortst is, wordl t door de patroons erkend dat de g^-vol-gen heilzaajn zijn voor de aijverheden; :- er wordt beter werk gemaakt , d» ijvei - en do energie der axbeiûers staigt en op ' gebied van gezondheid en ontwikkeling : wordt eene groote vooruitgang vastge-'' steld. ;5 Wanneer overal verminderde werktij.d r ingevoerd wordt, kan voorffi©ke<r nie-.. mand schade lijden, schade dir enKei op verkeerae gegievens berust, daar de werkelii,kheid en de ondervinding bewe-ft ■aen heeft dat het eerdei vooraeelig dan aadeelig is. Er wordt 's minstens zoo-d \?eel en voorzefeer beter werk voortge-'l Dracht in een korten werk'tijd dat door it arbeiders wier geest en krachten door e lange en overtollige arbeidsduur is ver-1 zwakt en oaardoor slecht voortbrengen. , ln 't belang der arbeiders en dei nij-verheid, streven we naar verkoi ten werk. tijd en aanzien daai-om den len Mei als de dag waarop over geheel de -vereld ^ voor dat doel propagande gevoerd werd. If Het is met het oog daarop dat wij 0 t, verzoéken! Geaehte Heer, dien dag tr.ve j: werklieden te laten verletten zonde. dat U maar eenigsains gesto.ord iij ovei dat ï kort oponthoud uwer werkzaamheclen. n Aanvaard, ftlijnheér. met onuen -dank 1 op voorhand, de verzekering on«et lioog- 1 achting, Het Meikomiteit. Uit fle Arjieiderswereld De hEimmendc sterkte der arheïders^ ;r vereenigsngen in Engeland De Board of Trade te Londen heeft thans de statistiek der arbeidersvakvcreenigingeB in het Vereenigd Koninkrijk over l'Ti in n het licht gegeven, waaruit blijkt. dat de ^ groei van het eloor deze vereeuigingen ge-•i'' vormrle arbeidersleger daar te londe blijft aanhouden. Wij ontleenen aan deze statis-tiek enkele hoofdcijfers. Op het cinde van ift 19*12 bestonden 113-1 trade unions tegen 11)3 een jaar te voren. Sedert 18% neemt ton-le gevolge van samensmolting van Vroeger zelfstandigo vereenigingen, dit cijfer ni ; liel leden ta), neemt echter bijna onafgebro-ie ken toe. Op het einele van 1912 was het m reeds 3,281,003 of 8.8 pet meer dan in n l!Ml. Jn welk jaar het reed3 met 23.1 pet. lu was gestegen. Sedert 18% is dit cijfer mocr el élan verdùbbeld. De moéste georga Twer l-n vindt men in den. mijnboir. (757 1^) , l>»t ol aantal yrouwelijke leden was ia 1 >12 toi

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1907 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes