Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

306 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 14 April. Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden. Geraadpleegd op 24 november 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3b5w669w4r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

flinsdag 14 Apnl 1914 B eentiemen •• 90 centSemen nei< week 7de Jaargang -- H1* 219 abonnementen P.r laar : 10 fr. — Zes msanden : S tli Drie maanden : 2 fr. 50 20 centiemen per week aan huis besteùh Voor 't buitenland, u;et bijvoeginè der verzendingskosten. Abonnementen worden aangenomen în onze bureelen, £at*on Joostensstraat, 2 Antwerpen, en in aile postkantorea. TELEFOOM 4391 UiTGAAF © © Volkstribuun Dagbiad voor Onafhankelijke Vakbondert Sfcedactie era A<!minisitratie s Baron Joosiensstraat, Sï, AANKONDIGINGEN 4a* bladzijde, per kleinen regel . 0.30 Reklaam fonder stadnl.uwj; den regel 1.00 Stadnieuws, den regel .... 2.0& Begralenisiericbt ... 2 S » 5.00 Voor aankandigingen zich (a wenden tôt onze hureelen Baron Joostensstraat, 2, Antwerpen TELEFOO.M 4391 !«• TTitgaaf fc) ® 2il Ditgaal Vaarom ben ik zonder werk ? Wat zou men aan een werkman, be-hoorende tôt een industrie welke lijdt ondei je* tegenwoordigei crisis, die deze vraag stelde, uioeten antwoorden ? * ik ben het gaan vragen aan een aanta] personen, die door hunne ?.naatschappelijkc positie of hunne studiën mij over dit onder-werp Het best konden inlichten. Verschillende onder hen hebben mij als onmiddellijke oorzaak de twee Balkan-oorlo-■'en aangeduid, de welke volgens Engelsche BChalting 216 miîlioen pond sterling, dus meer dan zes inilfiard hebben verslonden en een verlies van 318,050 menschen aan doo-den en gekwetsten hebben gekost. Deze oor-10"en hebben eene verineerdering van be-lâpening der groote mogendheden veroor-zoakt. Dit heeft aan Duitschland en Frank rjjk ekk een en half milliard gekost. Al deze niilliarden opgesJurpt door oorlogen en be-vapening, zijn als koopkracht verloren ge-gaan. De handel beroold van deze enorme boeveelheid geld moest er noodzakelijk onder lijden. De beroeringen in de Balkanstaten hebben êen gèyaarlijken toestand in het leven ge-roepen. i Ik oogenblik ontstaan daardoor moeilijkheden en conflieten tusschen Duitschland en Frankrijlc, tusschen Duitschland en Ëngeland. tusschen Duitschland en Rusland, lusschen Xtalië en Oostenrijk, en hunne lier *aling heett een toestana vol gevaren ge-schapenDe verontruste kapitalen durven zich niet kan industrieele ondernemingen wagen en worden in slaatsondernemingen gestoken. Hel j-eld wordt duur, de inningstaks stond zeer hoog. En de handel beroofd van de kapitalen, die hem onmisbaar zijn, begon van toen af te kwijnen. De Oostersche, de Verre Oostersche lan-den, de Zuid-Amerikaansche streken beschik Ken niet over het noodige geld meer on: hunne economlsche uitrusting te onder houden en nog minder om er| te koopen. 6ommige gouvernementen kunnen hunne be> aiendert niet meer betalen en toch leenen zi; nog geld om oorlogschepen te koopen. L In Zuid- en Midden-Ainerika heersch* als I eent; besmettelijke ziekte de ùurgeroorlog. JTaandaag k> het Mexico, morgen zal het | "Paraguay of Uruguay zijn» terwijl Brazilië ' tfnanciee* ten onder gaat. De overzeesche landen zijn verlamd door het felt dat de twee groote wereld-bankiers nàmelijk Frankrijk en Engeland lien geen geld willen leenen, ^andaai de opschorsing s*an hunne aankoopen. Dan heeft men de verschrikkelijke con-currentie van Duitschland, waar men aan elken prijs bestellingen aanneemt, ten einde fabrieken en werklieden aan den gang te houden. alzoo België en andere landen over-etroomende met waren die men, zoo noodig. onder den kostenden prijs. Het zijn juist deze toestanden die de eco-noraistén doen denken dat er geen ware 1 crisis is. Een van hen, namelijk de. heer Strauss, schepen te Antwerpen, zegde mij dat mon er eene verwachtte in 1914, maar dat de oorlogen ln den Balkan hare ontlui king hadden verhinderd.. Hij herinnert er aan dat een algemeene crisis van overproductie drie tijdperken heeft, 1. Eerstens het normale tijdperk. Het evenwicht tusschen vraag en aanbod. De prijzen zijn vast. 2. In het tweede tijdperk Is het evenwicht [ tusschen de vraag en het aanbod verbro- Ken. De productie is niet voldoende om te I voorzien in het verbruik. De prijzen gaan l ouihoog, de vooruitgang is algemeen. I 3. Derde tijdperk. Men gaat voort met koopen^ Men wil zich verzekeren voor de | toekomet. De hoogte çerwekt hoogte, de spe-| speculatie bemoeit er zich mede, 't is waan | zien, duizeligheid. Maar de markt is over-stelpt. De koopers verbruiken het bestelde niet meer. De werkhuizen krijgen geen or-aers meer. De prijzen dalen. 't Is de pa-niek. 't Is de tuimeling. De crisis moet door een terugkeer tôt den normalen toestand vereffend worden, die geWoonlijk eenige jaren duurt. J Voor den oorlog in den Balkan bevond toen zich in het tweede tijdsrip. Tijdstip van gezonden voorspoed. Maar deze werd tegen-gonouden door politieke verwikkelingen. De vermindenng van vraag kwam vroeger dan nofroale omstandigheden. Er' was verla-ging m de prijzen, maar het was geen tui-ffienng. De markt >vas niet belejnmerd. De _ oopers waren nog niet op het punt geko-van te veel koopwaren te be-I !. n .en te veel bestellingen nog in i ki1!70??1?® zijnde te hebben. Dat ver-art hoe het komt dat er zoo weinig I 1 Jjssementep waren. De politieke toestand J .,..7® markt beinvloed en de geldelijke r _ oeilijkheden der Staten hebben de regel-atige beweging der kapitalen belemmerd. Ueze zijn onroerend gebleven niet wetende : rangs welken kant zich te keeren. En M. k nrauSS, ; De crisis ging ontstaan. - A^rl°Sen van den Balkan hebben de ont- (vît^ • ervan weerhouden. : ziet men ner8ens die industrieele ram- ; n aie de criais van 1901 in Duitschland S inni j n^' en deze van 1907 in de Ver-! ÎB0 *en gekenschetst hebben. i Pdat de toestand opnieuw normaal worde î \nJ\T vUS,t ^°°dig» veel rust, en moeten aile i ri£Ss'>edreigingen verdwijnen. 't Is slechts ?le v°orWaarden dat de industrie haar , van reusachtige voortbrengst zal kun-len hernemen. \ iicW âua âe we^elooze arbeider în dit ' i?» 7an Xcrstoorin» en stilstand vraagt. • iam om zonder werk is ? " kan men antw°orden : " Omdat de Balkanvolke-goed gevonden hebben tegen Turkije te oaea en nadien onder elkaar te yechten, I Omdat de groote mogendheden, jaloersch op elkaar, zich niet kunnen verstaan over de verdeeiing van Klein-Azic en Afrika. Omdat men aan bewapening millioenen wegwerpt, die voor de voortbrengst onvruchtbaar blij-ven. Omdat er burgeroorlog is' in Mexico en de toestand der Zuid-Amcrikaansche Staten verstoord is. En om andere nog minder bepaalde redenen. " Zoo verschijnt, in de tijden van crisis, de arbeider, de menschen als een wrak dat op de ontketcnde zee onophoudelijk door de baren wordt heen en weer geslingerd. "Le Peuple naar AUG. DE WINWE, Vais Bt&à en Ii&nd Zegelrechi Art. 1. Ds axtikelen 22 en 'iGvanhet koninklijk besluit van 26 Maart 1891, worden vervangen door de volgende be-palingen : Art 22- Voor het zegelen der aetiën, obligatiën en effeoten, waarvau 't recht is vastgesteld bij de artikelen 14 en 16 der wet van 25 Maart 1S91, 41 der wet van BO Augustus 1913 en 10 der wet van 30 Deeembar 1913, alsmede voor het zegelen van de couponbladen dei vreem-de titels, behelzen da stemipelafdrulçken des Koniinge naamietljer oveu'topt met eene kroon, de woorden Belgique-Belgie en, bij voorkomend gevaj, het beloop van het recht. Art. 20. In de provincie Henegouw, Luik, Luxembtn'g en Namen, wordt het gehruik van tweetaiige merkijaèrs en stempels ingevoerd naar gelang van het buiten dienst stellen wegens slijting.der thans gebezigde mei'kij-zers eïi stempels.Art. 2. — Dit besluit treedt in wer-king, den 15en April 1)314. Reizigersvervcer Oastende-Do ver Gedurende de maand Maart lantsleclen, hebben de pakketbooten van de lijn Oos-tende-Dever 6751 reizigers vervoerd — 5714 gedurende de maand Maart 1912. Gedurende de drie ecrsle maanden van het loopende jaar waren er -19,237 reizigers, dan als er gedurende hôtjselîde tijdperk van 1912 16,760 waren. Onze volks ver tegen woorc! igers naar Congo De regeéring is voornemens, in 1915 voor de Kamerleden eenen uitstap naar Congo op touw te zetlen. Het spreekt van zelfs dat de vrijkaart voor vervoer, ook voor de reis naar de kolonie zou worden geldig verUlaard.In andere woorden de reis zou gesehieden op de kosten van den Staat. De deelnemers houden evenwel voed-sel, logement enz moeten betalen. Onderwijzers als agenten van inlich iingsagenoies Do heer minisler van wetenschappen en kunsten herinnert, in eenen oniejnd-brief aan de heeren gouverneur3.dat het aan de onderwijzers verboden is m de gemeenten, waar zij staan, op te treden als agenten eener agencie van inlichlin-gen.Ov.ertredingen zulleii voortaan streng gestraft worden, want de minisler acht het volslagen oneerlijk, dat ambtenarea de toestanden, die zij soms alleen ken-nen, tegen specie bekend maken aan agenoiea. Bewapening Men wee't dat na de la-atste gi-oote krijgsoeJeningen, de hondentrekkraeht voor de mitrailleuzon bepaald voor het leger aangenomen is. Men koopt nu vol-op de noodige honden, en weldra zul-len al onze gemengde brigaden vooraien zijn van eene compagnie mitrailleuaen. De vestingartillerie té Antwarpen is voorzien geworden van het Mauser-ge-weerDe 3000 Muser-karabijngeweren,die al-dus besehikbaar worden, zullen aan de bereden gendarmerie worden toegekend. De karabijn-geweren der bereden gendarmerie worden aan de veldartillerie gegeven- Bïnnen kort zullen al de ruiterijtroe-pen van het leger met de Mauser-kala-bijn gewapend worden. Vaste bruggen Toen graai De Smet de Naeyer cabi. netsoverste was en tevens Minister van Openbare Werken, werd er beslist, na het verbreeden en verdiepen der Kempi sche vaart, overal de draaiende bruggen te vervangen door vastliggende.Te Raevels is eulke vaste brug tôt siand gekomen, Tegen het ontwerp werd op vele plaatsen heftig geprotesteerd, Niet te min scheen men toch genegen de vaste bruggen overal te bouwen. Op vele plaatsen zijn de noodige gronden reeds ont-eigend Zou men nu eindelijk aan hoo-gei hand van die meening hebben aïge-zion ? Althanb weten wij niet dat meer dan êéne vaste brug gebouwd werd en wij vernemen nu dat het bestuui v.-it) bruggen en wegen een dozei dagan 'tal o.vergaan tôt de verhuriDfc dei onteieen. de gronden langsheen de vaart vai ïurnhout tôt Antwerpen. De schuimers van 't kamp van Beverloo De minister van oorlog heeft onder richtingen uitgezonden om de rijkewach in staat te stellen het kamp van Bever loo en de afhankelijkheden te zuiverei van de schuimers, die het onveilig ma ken. Onder voorwendsel kogels te gaan ra pen dringt dit vol.kje overal binnen weet de ieugd tôt allerlei driften op t< voeren On truggelt haai den laatstei cent al met het sipel "Anker en Zon' of de drie kaarten op den regenscherm Anderen weten de jongelingen ^ee ti lokken naar huizen waai ze aangenaan gezelsohap ontmoeten, doch aan groo gevaar zijn blootgesteld. Amerikaansche toeristen in Europa In een der Engelsche bladen word melding gemaakt van het gi-oote aanta Amerikanen, dat dit jaai- in Londen ver wacht wordt — 200,C09. Zij blijven daa: een dag of tien, of langer, voor zij di reis naar het vasteland van Europi voortz'etten. De meeste Amerikanen dii zoo'n reisje naar Europa maken, heb ben daar een goede 5000 fr. voor over Een bekend Amerikaansch bankier bere kent, dat de Amerikaansche toeristen ti z-amen 300,000,000 tôt 530,000,c00 franl per jaar in Europa achterlaten. Waren onze voorouders reuzen 9 Het feit zou eens te meer bewezei schijnen. Mon heeft te LYsart, graafscha] Lauth, drie menschengeraamien gevon den, in verschillige doodkisten. De schedel van een der geraamtei was nog geheel en was 18 duim lanj van aan de kin Lot op den schedel. De beenderen waren buitengewoon di! en in het geheel scheen het geraamti eene lengto te hebben gehad van li voet. Overvloed van haring De Friesche haringvisschers, die he vorig jaar zoo groote sehade leden doo het verloren gaan der netten, ten gevol ge van hevige stormen, worden dit jaa: ruimschoots schadeioos gesteld. In ver scheidene jaren is de vangst niet zo< overvloedig geweest als thans. Te Bar lingen kunnen de bokkingrookerijen.hoe wel dag en nacht wordt doorgewerkt den aanvoei niet verwerken. Ook de piùj zen blijven zeer loonend Een merkwaardige operatie Volgens de te New-York verschijpendi "Sun" heeft onlangs in het ziekenhui: te Baltimore een merkwaardige operatii plaats gehad bij een kind van 3 maan den Het jongetje was aan een oog blini geboren Een Amerikaansche geneeshee: kwam op het denkbeeld . het hoornvliei bij een jong varken weg te nemen ei dit in het oog van het kind over t brengen. Do operatie moet uitstekend ge lùkt -iijn Volgens de geneeslleer zal he kind nu met de beide oogen kunnei zien. De proef is reeds eerder bij vol wassenen geno.men, maar steeds zondej succès. De in vloec van den alcool op den mensch In het département van de Seine wor den de krankzinnigen vanaf 1867 eers naar de kliniek van St. Anne gszondeii Daar worden zij onderzocht, en van ie deren krankzinnige wordt een soort. le vensbericht gesehreven, een zieken-his torie, die onder ander bevat de waarge nomen verschijnselen door den ge>ue>:s heer, bijzonderheden omtrent ouders, op 'voed'ing, omgeving, enz- Een gedeelt van het archief van deee inrichting. i; nu onlangs uitgegeven. Het bevat aller lei stafetische gegevens, waaruit allei duidelijkst blijkt, hoe groot de invloei van den alcool op den mensch is. Het aantal krankzinnigen door alcool gebruik is ontzettend snel toegenomen In het jaai 1863 waren 14 pet der man nen en nog niet eens 2 pet der vrou wen alcolist. Twintig jaai later warei deze verhoudingseijiers 35 en 16, en ij 1910 was tôt 47, terwijl het bij de vrou wen de 20 had boreikt. Een bekend geneesheer heeft nage gaan, dat van 3271 kinderen, die naa St.-Anne worden gestuurd, 1156 eei dronkaard tôt vader hadden. Eene voor waar de Oude dame. — Die papcgaai zegt toc] zekei geen leelijke woorden ? Matroos. — Neen, madame, maar al gîij wilt; zal ik het hem leeren en dai kost h)j vijf frank meer 296 Jaarlijksch Congres der Bel g / se ht Werkliedenpartij van 82t 83 en 14" âpril1 8914 gehouden in het Volkshui- te Brusse Om 0 Yi iifux Zon lagtmorgeD was de gj-Oc te zaai vm 't Ylolkshuis bowvoii i Het kongres Is voorgezeten. door MM- D« Bumie, ■yblkevertegenwoordag^r, en Wautea®, hoofdopsteller van "Le Peuple". Zij zijn bij-gestaan door MiM. Vanderveide, A^iseele, Ber-ti-aaclk volks vei-tegienwoOTdligpire, Vlandei.'SniiBJ-- son en S»3rwy. t M. DE BUNNE wijst er op dat dt socia^ . listische partivan niiets tôt een groot iets 1 s gegroeâd. Overal rijzen volkBh-uzen uitdeai gîrond eai onze macht wordt niet meot in twijfel. getrokken De politieke toestand ief r^el zoo siecht dan men ligt rwel denikli: de UOmL * missàe der XXXI la^t wel wat de vlerken , hangCin, M. Woeste is wel dis aartsvijani'} vag i al wat volksgezind is, maar iets is buiten t kijX • lie! Algérien Sitcfmreclit zal etn mool ' et komen. Bjppejker breng'fc hnîde aan d^n bettreuti-dlen [ HeAÎor Denis, dooi- den dood wieggei\ikft. ' Ilij verkiaarx het KXIXe kongres ope«n. ; M. OTTO BRvA^ is afgevaarig<l door dç ' Daûfcsche "S.ooiaaï Detmokrdtische PartifHij brengt aan de Belgisiche socialiijsken liulde in naam der Puitsche soclalisten. k M. DUBRiJUILT, algemeen âecreiads der I socia-lft^.Eche parUij van FrajikrijJc. — Ik di'iciv do spijt ufit dat ik u de/n groet u/weir " Fransclie kameraden moet bretngeo^ want on-' deren zouden hel Avel beter gedaan heb'ben, } fnaar onzje grO;ote aanvoerders zijn in votlôn Ksessiirijd)- In Frankrijk, zooals hier, is nu de ) eenlieid^ m onze parti}. M.DE BUNiNB, voorzitter. — Hebban zich , laten v'p.rontsrchwldiigen: NfiM. Bologjie. Royôr, . Terwagne, Pépin, volksvërtfïgeinwoiordigere ; , Roland, fîajlet, senators. M C. Huysmans ' L afgevaardigd bij het kongres dei Engôlsch< Wetrkerstparti> M. "\rANDERSMISSEN mef:dt dat met de maand Moi een nieuw - dagbiad zal in hei leven gfôro<c*pen wwrden voor de p^ovi'ntîes Autwerpen, Brabant en gebeurlijic, Limburg. Het versJag van M. Vanderamissen wprdt goedgekeard. Het verslag van de werking der socialisa-iisiclie v olksvjertegènwoordiaier is insgelijjKs goedgclceurct, alsmede dîît van den AUgomee-nen Raad. 3e aEgemeene werksfakiiiig en de dag« bSadlen ' M. WAUTERS. - Wij meenen de aan-dacht' der Partij te moeten Vestigen op den toestand in Tvedken de arbsidfîpers zich binsl { de Aigirsniecns Werketaking bevonden heeîl daar dargelijke toestanden zich nogmaals, en met Silechterc ui'tkoms, sjonden kunnen voor-doeh.Vôôr de Ajgeimeenë Staking hadden wi; onderzocht welke de hoùding onzer dagblatlor zïjn moest; in het kosniteit was m«in- hel hicrover eens geweest dat het weigeîuUken der bewieging do breedst mogelijke deelnôâj|ng eischte van de letterz^tters, evenal's van 1 andere arbeiders, aan de Algemeene Stakilng; doch tevens was besloten geword'^n dat, zoe db "Peuple" en de audere socialiscisohe dug-blad'en ophonden moest en te verschijnen ein \Tan hnn personnel geen het mfnsfce voor-recht te /trgen hadden, het voor de benv^-ging toch onmisbaar Avas, over, een "Eulie. lijn''' te" tyuniijÇffi beechâkloen, om> de stakea-s op de hioogtè' te lioudien van den. ïtoop d°i gebeui-teniviSCTî,. De Vere&nigïng van Leiifcer^etÇers SteSmd1? daa-r niet mode in, beweren-d dat die inaat-regel voor uitwcrksel hebben zou be bow«-ging in de andere d^ukkerijen te doodeîn, en voo.rWend'sels te versohôffen aan hen dlie nieJ . geneigd warein om het Tterk op te gove/n- Het Komiiteit der '^neene Weçrke'aking bevond zioh defbalve ^«-wongen het '"Bulle-tijn" buiten Brussel te doen di'uldcen. Eeino beweging van AKgearieene Sta^ljdglje slis't zita^e, welk organisons moet daar d^ bij)'.07iderheden van regelen ? Als efen be-roepskorps de bêwoging bjjtreedt, kan dfcuj aangenomen worden da+ het efalceJ naar zijn goeddunken hadelde^ en a'ch als beooirdeedaai t aans'tellë van wat het beîang der gezamep . lijkje beweg"*Dng vergt? Zou hbt, in dien zin, . aan eein baldvierssjndikaat toegejatc'n zijn,on. . der voorwendsel dr Algemeene Wea-ketakilng . te steunen, te A^gercji brood te bakken v0oi de in den strijd betrokkene staketrjs ? Zoi hat ook aan de kameraden van de voecKing nijverheid toegielaten zijn te we^geren van d< * grimbenschiappelijke soepei> voor te bereîdtemf ^ en zel'fs^ahnrer het een onziidîg., doch bi> d< 3 Sivnçlikale Kam'miseie aangesloïcin syndKvua . g«Ht, kan het maar even bedaclit worden da . die vakibond, midden eener beweging alar j weike hij zijne medOwerking schenken wil naar zijn ei'g^n goeddunken handelo ? Mj(ta dankensL eindigt M. Wauter®, Icav hot kongrete voorhands onmogelijk aile mo gelijke gevajlen en gebenirdijkheden voorzftei eu daarover besli'ssoç, doch ik\ m;?en da+ he gerech^gd iS, de S,vndikfa,'le KiOpnimijssie t" verzoeken, de kHvestie in s't'udie te nemen eï dan besluilen voor te dragon.. M, WiAUTERS bestuurder van liet bla. "Le Peuple", verdedigt zijn verslag ovCr d working der soc^listisohe pers in 1911S. Hi zegt dat een krachtdadige wèrking zou moe ten aangi^zêt worden om lezers le winn.en. î'Jlt verslag over de sooialistj.schie per wordlt goodgekegi'd. Vorsclieideno verslagen over zaken van b( 1 stuuirllijlcen aard -worden opvolgôntlij]k| aang« nomen zonder bespreking. 3 Vee*sSa§9 van de Fedepatâe van (Se ) geineentera^Gaèieden der Weektieden» parti| M. D'TJÎBvRîlUCQ wenscht dat de provintie raadslfldeai der partij aan de federaie dfcr ë* m meenteraadslcden zoiuden ^medewerken. M). BAflBCE, schepen van Molenbeek, koar op de kwestie terug dei vernieuAving dier gas kontrakjlen Hi.} wil niet aangea-and rvprde on zeg^ dai anderen, in E-teene nam^lli|k, ht * gedfean hebben. i. Te Gen: heeft men den prijs o;p ,16 cen : iMfapacfli* in Niet vergf^en dat wii in ee: mo^ijken toestand 4jn, w&'n't kàpitaijsrjselie maatscliappijen geven die aan 14 cent. Reeds hve'emaat hebben wij het kontrakjt verwor-pfèn.M. VAN BELLE zegt dat de regie gesn pffinciep is van hét socialis^sch progràmpua. Tegens'praaik. Iedlea* maal dat men mij een voorstel ^al voorleggen dat beter is dan de regie zal ik niet aarzelen-, ik zzl\ de régie niet s'iemi-nen. M), VïNCK. — Het princicp van Vian©elle schreeuwt t^gen onsprogrO/ttihia. (Levendige tcejlaPkf îinfeela). M. DELPORTE spreekt insgeijks M. Van Belle tegen. M. ANSEELE. — Men betaalt 16 cent to Gent omdat de rogearing jn<ij niet toegelaten heeft heit in komen le belastejn. Hij verdedigt de regie met gfoed. Het is waanzin van wege kameraad 'N'an Belle,, het tegonovergestelde in een sbcialistlsch kongres te komen verdeddg'sn. (Levend- toej.). fn prlinciep) is een regie altijd beter voor, de wctr^endfe kias dan de beste kapitalistiSche maatschappij. Spreker wordt levendig toege-juiclit.M. VAiNDËRVELDF/. - Ik daclit mf,j. hier miaiar als ik An^eelo geboord heb, heb i U als do advokaat aan te stel'len vam/V&n Belle gevoeW dat van dti siteentjes die hij wi.errp wel enlcele in mijnen hof zou'den toreclhtko-naon. Ails V'an Belle zegde dat-de regie geen pim.t W v«*j het socialistisch programma heeft liij ovQrsfâhot van geïijk- en hjj heeft enkd herhaaïd wat Guesde, Engels en Marx reeds voor lang gezegd hebben. Maar Qls de etjge-naars der régie kapitalistep zijn, 'befitaau d(L« 1 vooi'dee^n niet. Gemeentea-egie, ja; landsre-gie, niet altiid, -\yant ik zou in Rusland en DuitscWlând zonder twijfel tegen die landsre-giën zijn. Maar daar waar een demokrîvtisch bestuur isç is de regie wensehelijk! AUes is dus een kwestie van on e andighe-den. Ik liefb echter liover een goede kon>-cessie ddn een sleehts régie, zegde Van Belle. Neen! want goede conces^ies bôstaan niet. Ik ben heit dus eens met Anseaie om te zeggen dat op geràfcéntelijk gobied de regie een noodzakelijkheid is. (Toejuiehingen). Do volgende dagorde wordt n.eergioleigdi: Het kongrries drnkt den wensch u*t dat de Nationale Federatie der Soclalistisc]ie gemeen. toraadteleden aan do dagorde zvan het Jiongres van 21) .Juni 19l;l het volgende punt stellc: "Hoùding doi* socialstische gemietenèe.raads leden in Irwei^ie régie en konceseie". Die dagorde wordt aangenomen 0n de werk. zaamheden van den eersten kongresdag loo-pen hjej»medo ten eindo. DE Z1TTING VAN MAANDAG Hei^ziening der partijstaiuten De openbare zitting wordt te 10 uur ge-opend.M. WAUTERS zetelt voor. Een débat grijpt plaats over het punt te weten hoe men die kwestie zal aanpak-ken.MM. DE BROUGRERE, LEEMPPEL, VANDERSMISSEN, ÎBREUEZ mengen zich in het débat. Het voorstel De Brouckère, volJedige be-spreking zonder een besluit te nemVm dit jaar, wordt aangenomen. M. VANDERSMISSEN. - Sedert. 1894 zijh de statuten der partij niet meer herzien geweest. Daar de omstandigheden niet te ver-gelijken zijn met die van vôôr 20 jaar, is het eene noodzakelijkheid de partij op een nieuwe basis in te richten. Wij kunnen vluchtig over drie punten glijdep : 1. Opvoeding der jeugd ; 2 kiesstrijd , 3. Betrekkingen tusschen de tederaties en den algcmeenei» Raad. De drie punten die wij grondig moeten onderzoeken, zijn de volgende • 1. Politieke organisatie ; 2. Geldelijke toe* stand ; 3. Samenstelling der kongressen. 1. POLITIEKE ORGANISATIE. - Wij dringen nog niet in aile dorpen. Nochtans is zulks een noodwendigheid M. Vander-smissen legt uit hoe de propaganda nu gemaakt wordt en wijst op de verbeteringen die aan de huidige manier zouden kunnen gebracht worden. De centralisatie verwijdert de valcv^reeni gingen meer en meer van de plaatselijke or ganisatie, die den grondslag moet 2iji> .van , de politieke propaganda en inrichting. Wij wenschen in aile gemeenten, waar wij eeni l gen invloed bezitten, de stlchting van poli , tieke groepen, die men " werkersbonden " of beter " Plaatselijke afdeelingen dei Fartij" kan noemen. 2. GELDELIJKE TOESTAND. - Een woord over de bijdragcn. Indien wij, aar . de politieke groepen cen hoogere bijdragt? i vragen, doen wij het omdat het noodzakelijk s is ten dienste van den Landelijken Raad, \ middelep te stellen die hem moeten toelaten de algemeene politieke propaganda kracht-I dadig te voeren, anderzijds omdat de maat-% schappelijké werken : vakvereenigingon, sa--, menwerkingen en mutualiteiten reeds ôijzon ûere lasten te dragen hebben in hunne cen traie inrichtingen. , Wij hebben besloten de bijdrage dezer laatste organisaties op 10 centiemen per jaar te laten maar tevens een minimum te bepa-len dat door elke groep aan hare arron dissementsfederatie moet betaald worden. 3. SAMENSTELLING DER KONGRESSEN. — In de huidige statuten wordt geen enkel voorbehoud gemaakt aangaande, het aantal afgevaardigden welke door de groepen naar - het kongres kunnen gezonden worden. Ten ► einde misbruiken te vermijden, stel ik het volgende voor : Aan de 411 1 huidige afge-t vaardigden toe te voegen de leden van den >. Landelijken Raad en van de parlementaire t groep, die door f de Arrondissementslederatie t niet afgevaardigd zijn, wat een kongres van ongevecr 150 leden zou vormen. t. M. Vandersmissen ' eindigt met het kongres i aan te sporen aan nieuwe omstandiebeden nieuwe organisaties te gevent om op de hoogte te blijven der huidige toestanden. (Levendige tocjuichingen.) M. DIE BR0UCKE11E spreekt in naam vaii den Landelijken Raad der Partij. Hij denkt dat geen grens moet beslîian tusschen de sypdicaten en: het politieke streven. Spreker houdt een overaicht van hetgeeD in de buitenlandsche werkersparlijen ge-beurt. Indien men de syndicaten buiten de politiek laat zullen onze politieke instellin-gen verarmen zoo niet sterven. (Levendige toejuchingen.), Spreker wenscht aan de dragers der par-tijkaart recht te geven de algomeene ver-gaderingen hunner gemeente bij te wonen en hun dus de gelegenheid te geven altijd hun lidmaatscliap der Partij te bewijzen. Hij acht het beter het aantal afgevaardigden te verminderen : hoe meer afgevaardigden, hoe slechter werk ! Wat de prijs der partijkaart aangaat, die zou moeten betaald worden door al de aan-geslotene groepen waarvan het lid deel uit-maakt. (Toejuichingen.)j De morgenzitting wordt daarop gesloten. Dit de Âriîeiîierswereid Telefobnbedienden De verschillende vereenigingen van Engelsche telefonisten hebben van de Paaschvaeantie gebruik gemaakt om te Londen eene vergadering te houden. Zij stemden eenparig eene motie, vragende dat Zij geheel zouden worden aigetchei-den van de andere postbedienden- Volgens haar zou de ontreddering van den teloEoondienst enkel voortkomen^ van dé dwingelandij der andere bedienden tegon-over de telefoonjuffers. Loon bïj regen Door de Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijiven, te Rotterdam, is . aan den gemsenteraad een verzoeksehvift ge-richt, waarin er op wordt gewe-zen dat in de bestekken voor gemeenlelijk'e grond en bouwwerkcn een bepaling voorkomtj bedoelende loondoorbetaling voor t ga* val de arbeid door vorst niet kan wor den voortgezet, dat echter bij regenval eveneens het werk moet worden gesiaakt en dat het dus wenschelijk is, dat ook de betrokken bepaling daarop van toe* passing wordt gemaakt. De lioriogienîiverheift erg betëreigd Voor tien weken ontstond, te Granges, Zwitserland, een geschil tuetchen de horlogiemakersbazen en hun g<,^len. In de laatste dagen zijn de werklieden, die in staking zàjn, onrustig geworden. De Staatsraad van het kanton Soleura heeft besloten troepen tei plaats te zen-den. Deze maatregel heeft de woede van de werkstakers ontstoken. De statie van Granges is door een peloton gendarmen met revolvers gewapend, bezet. In het stadje heerscht een eehte anarchie. Vrouwen en meisjes, deeluitmakcnd van het personeel der horlogiemakerijen en de werklieden die een deel der sta-kers vervangen, worden beleedigd ea mishandeld. Talrijko horlogiemakerijen zijn reeds naar andere gemeenten overgebracht De Bondsraad zal moeten tusschenkomen om een einde te slellen aan een staat van zaken die den ondergang van de plaatselijke nijverheid en de elleïide vpor honderden werklieden voor gevolg zal hebben- De fabrâekarlieideps le St-Petei-sfourg De Eussische Teehnische Vereeniging heeft naar aanleiding van de geheimzin-nige epidemie onder de fabrieksarbeiders te St. Petersburg, een buitengewone vergadering gehouden, die verscheiden leden van de stadsdoema, doktoren en inspec. teurs van arbeid bijwoonden. Do vergadering naui met algemeene stemmen een motie aan, waarin het volgende wordt vastgesteld- 1. De oorzaak van de epidemie is te zoeken in de omstandigheid, dat de di-recties van de fabrieken de vrouweli.ike en mannelijke arbeiders in lokaien.waar niet voldoende voor liuchtververstehitog wordt gezorgd, laat werken met grond-stoffen, die bij de bewerking vergli.tige dampen ontwikkeilen. De geruchten over opzettelijlce ivergii-tiging door stakers berustem op eon boosaardig verzinsel van de overheid. 2. De ontbinding van den bond van m-etaalbewerkers door de overheid en de uitsSfuitîing van de arbieilders doçr pa vereeniging van fabrikanten zijn af te keuren. 3. Het is wenschelijk dsit het stad&be-stuur tôt onderzoek van deze zaak een conferentie belegt, waar verlegenwoordi-gers van de overheid, alsmede van we-ténschappelijke en oeeonomisohe ver.eer nigingen aanwezig aijn. (De Technische Vereeniging. zal tôt hetzeWde doel een commissie benoemen, samenges.tekl uit bovengenoemde elemen-ten).4. De toeatond van het oogenblik is het gevolg van het feit, dat de arbeiders van recht versloken ziin.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1907 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes