Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

857 0
06 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 06 Januari. Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden. Geraadpleegd op 27 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pv6b27qr1n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Çingriag 6 jlanuari 1914 S centiemen .y jP owfepew pw weefc 7*e Jtargassg < H1* 136 ABONNEMENTEN ter Jtax: 10 tr, -r 15qs mtandop : 0 ÛR urie maàndon : 8 tr. 5w ES çeniiemcn ptr w»* """ At«û Voor 't Imltanlaad, met bjjvocging der vgfjenâingslotten. Abonnementon worden aangenomen in DI1ÉQ bureelen, Baron Joostenssfpaat, 9 Atttworpen, on in ajle postkantorqn. TELEFOON 43 01 UITGAAF O 8 Volkstribuun Dagblad voor Onafhankelijke Vakbonden Bledactie esa : lSai*on jroostens§ti*»at9 S, AANKONDIGINGEN 4',a bladzijde, per kleinen regel . 0.33 Réklaam (oniUr jtadnleuw») den regel 1.89 Etadiueuws, den regel • • « • 2.06 Begrofenisbericbt .<•••• 5.00 Voor aankondigingen zich io Y/cnden toi onze hureelen Baron Joostenssiraat, 2, Aptvtgrpen TELEFOO.1* 4S9I 1*» Ùitgaaf Z4' Uitgaaf j I k InlmiinnÉ ïatafiiiii] Ull HW IUIWII»"»«v«».V . . » ■■ S9e ScancSÈBsaafscfoe as-beiderstaeweging en fse2 wetteïâjfc scheïdsgerecht Tegen 15 Januarï, dOL. dag waarop het Btorthmg weder b;.jeen komt, heeft het hooM-bestuiur van het Verbond dier Vakverefenigiln-gen iii Noolrwegen ©on buiitengewoon congres 'bijeen geroepen, ton eindte stéîlïng te nomen tegenover de houd'ing der Regeering van Noorwegen i'nzake het bekende W-HIBlO^'T. WERR TOT INYOERINÇr VAN GEDWON'-CrEN SC'tHEIDSGiEjl^EGHTEN 'BIJ. ARiBEI-DBRSCONFLlC'iTEN.- Djt wetson.twerp, waalrovcr reeds vtro^ger itû dit blad. het een en andejr: word! meego-cteold1, wil wettelij|k voorgeschreven zien, d!at 'bij het ujtbreken ' van een co«^iofc het wetie-lijk st-hcidsgerechl tusschenbeide moet wojrçten gèroepen, om te bcoordeelen of het <tonfli'ct gerechtvaardigd i£. Stellon b.v., do arbeiders! e&n eisch tôt be-taling van hooger lbon, dasi. bos|li$t heti soîiettdsgeriôCftit, of de ondernemers in staat geacfofc kunnen worden, het hoogere loon te betalen. Wordt de eisch te hoog geacht, dan ...Itblt het scheidsigerecht de eisota. ^gor, wîjst deze geheel af. In beide gQvaJlen zijn die parjUjen VERPLlûHT, de oits'praak van het Scheidsgerecht op te volgen ; nôch, eon staking, nôch een uitsluitiDg mag in dat geval pïaafe vinden. Ook andeire a^b.<tidbra-eisohen waaruit conflioben kunnen vootrtko-nieni, als : vrerkorting. van wetrjktijd, mede-zeggensoliap, enz-, zullen alan do beslisfeing van dît' scheicfsgereicïit onderwoi'pen zîjp. Door zutk een vorplicht sehadsgeroclit zou natunuiijjk voor die arbeid^rs dfe werkstiaàn'g oiunogeli|k zijn g^wordon ; inaar ook in aliar-Ieî andere opzicMen z,on fîet b^staan dCr vakvereeniigiinig nutteloos zijp. gowordJeii.Wan.t hefc hangt dan ni'et meer a! van dfe kracht der organisalies, of dîe arbeiders goede loo-nen zullen hebben en aldoor k'orteren wejrk-li.'td zulie^n verkrfijgtsm, maar, van do bevindilng van het soheidsgerecht, b'estaan^e uit twee arbeid'erg, twee werkgevors, en een onpar-ti^ge, door de Reg^erlng ie benoenaen voor-zitler.Hot geheel wietsontwer^p fe tiog een erfe-nia van de vi'oeg^re oonserv'atâeve rege^ring, welk ontwerp eohïer door <Te " libéralev re-ge&rîlng die haar als een gevolg. van den uit&lag der verk^ezingen je opgevolgd, wei'd aangenomej^.. - - - • Heù Sto^hing heeft reeds eenmaal over dit wetsont"werp bèraadslaagd, maar besîoot, vôôr er veisler-mcie door te gaan, eerst do meening v'an de belanghebbe'n.den, weirk'gevefa en alrbeidersj etr, over te winnen. Het bestuur van het Verbond van V-akviejreenigiiïiglen be-noQrade toen eon conwnissie in sajmen'we'rking cuet dèn bo<nd van werkgievCrsvereenigî.'ngen, bïi deae commissie kwam toen écnstieminiig tôt de conclusie. dat ztûîc een verpliclht scheâdM jereoht afgewezen moet woa'd'On, omdat aan beicïe zijd,on d'e vrijbiei<i er dôor zou worden geknot. Ilet oonjjge wat men meendé, <îat toe-[aatbaar z!ou zijn, zou wezon die verpti'chtrng om, oadat een coinfliot zo;u zijjrij uiHg'ebro'ken, bemidxîe'ling' te aanvaardon, liierop neerko-mendie dat goen sta^j'ng of uitsluifilng zoj. word'en geproclameerd, wanneer niet , vôôra! \vaa getracht, door een wetteîsj^ in te steJ-lem oonuiiissie of een daartoe ' beaio^md aiinb-.'enaalr, bemiddeling te aanvaard^ïi. Echter zou ^t ook zonder wet zeer goed kunnen, daa-r inmers de organisïitie? van beide zi]d5on dttar-toe <k verplichtiTig op zàcih zouden kumneti, aemejn.1 Daarop, ^fag echter de regieeriiig niet) in, loch hield aan het •wetsonitu'éi'p vas't. "Wèi vveird het rapport van dé vakveraen;i'gingen en d;e patroonsvexeehl'gingeai aan de Kamer overlegd. "Thans heeft hdt Bestuur van blet Verbond van Vakvereenigmgen een buitengewoon congres bijeengaroepen, waar be&loten zaï wor-ien wat men zal dben, wanneer dit ontwerp lot wet mocht woxden v'erheven. Een afrekening met Cornelissen Ieder die eenigsains d'e geachiodenis der (îollMndsche vakbevvegd'ng kent, w.eet ookwio Cornelissen ls». . Christiiian Cornoliisls'en heeft iin de oprich-ting van het Natton&al Ar^edd^sieiclreîtai-îaat een belangfrij,ke roi gespeeld, heeft eerst het N. \ S. alléén^g'Ol^, en heeft daarna, van uft Parijs, waar hîj al sinds jjaretn gjavesiùgd1 [s, op die! ontwikkeling vani bjet N. A. S. invloed .geoefenxî. AHaar dîle iiivl'oed i's aan h'et N. "AI. S. n0g ufcnmor ton goede gielcomon • Integendeel. Cor-nelissen hee^t nimmer het ân^roMstoe -s^Een aanvaardiein ; _ maar tovefns heeù hfem 4fceed&i een onoverwinneiijjve haat jegens dç moderne vakbQwegJng em & sociaaî-<ïleinooratw bezield, en doze ûvv'erosla^ti'tigheid h|e«etft< ; zijn arbeid steeds belast met d'en vloek . detr onvrqcht-baarheid. Hij is e^n âyndicalist en traa'nt claaraan een wetenachappeiijjken basia te ge-ven, maar hiet syndicalisme is zèff de bew lichamîng van twee-slkichitigiieid1, en tôt onder-gang ged'oemd'. Onlangs Is er, naair aanleidîng Van het in Afugu^tus te Londen gehoud'ein Internatio-naal Trajisporlarbeid'tli^congres, waar hetsyn-dicaJisme wederVjm zuîkl eien fellè nederloag heeft geleden, en " Oproej) aan die ka'mera. den ila aile landen d1. w. zs. de transport-arboiders, verschenen van de Italianon Ciardj en Signarini, twee Syndical!sien, bestuiurs1-feden eener styindicalistisofro j spo.oi-weg-verîoenigïng, die, nu het onmogeilijk ia ge-bleken om een zeifetandiige ^(adicalifetische Tranâportarbeidersfederatïe to stîchjten, het op rteze wijze probeoren. Ze zjjp op het congresl te Londen geweest, tfr zeg'ge'n, dat zA over het resiultaat hunnor >ppositie fcegen de stîrijd.'aiet'hodio der Intér-nafcioi}ale Federatîo... nog al tevreden z?Jn. " We waren, zeggen -ze in hlun 'manlfest, »û8 bewuai, dat, wij met buitengierwone lo kqanpen zond^n hebben. Voorloo-axa vas fat om ex 3leohtâ ota te dœa, otù het siuXfe congres, op te potrren uit ziifn get-woonle o® niéts te do en, niets te o'njdtôrriemeih; zich aan het juk der moderne leidànig té Ont-worsteien. Wij wïlden d'e afgevaSard^dfen lot aofcie brengien,.".. " •De oproeptng eindigt dan met een opwek-king om een NIKITW ceilbraal c'omxteit te benoefinen, en dan wordt voorgeslagen om daarvoor Parijs aan te wijaen, waar Gfriis-tîaan Cornelis&en zich bereid heeft veirklaard, voorloopig het secretariaat op zich te ncmen. Naar aauleiding h'i,er\ran schrijft hc.t "Wo-chenberlcht '* van de Internationale Federatie vani Tran^po-rtarbeidjeirsi ;! ''' De heer Cornelissen zal d'us de internationale caatrool over onze orgaoiuatie voe-ren. Aiia ! Dus van die zipo wâait de mnd ! NU pas woTdt ons het Ojptreden van Cmrdi en Signorim dujdeljjjk. Wie is deze heer Cornelissen ? Hij fe de geesteîijke aan." oerder van de wij,bu,iters in de infcornal'ionalo ar-bepersbewegîng-, !hdj iâ ook de geestelijke în-spirator van het onlangs irt laonden, gehouden, deeffilijk mislukte internatdonale atnaiJche-congres. Nu, ons deerde die grappen.makerij niet, en ook, met den heer1, Gornelissetn Lebben we NIEŒB uilstaande. Éjj staalL geheel buite:i de orgaivsalie dler transportairbeidjers. En we maken ons ook omirent die beide Italianen, Ciard'i en Signariai, niet ongerust. IVo moe'-ten met doze menS'Cïhen nog wat geduldl hebben en hebben er alleen maar op te 'letèten, diat d!o tijdielijke SC-iade, diet zij aan âo Intternalfcionale oi'ganisatio der Tran^io(»tiarbe'i!d!er& toebren-gengen, niet al te groot wordfc. " Tegem deze rusitige, va^e, doorta^tende leidliJng zullen de heet-hioofdfge sfe'-ndicalist^n, d'i'e voor internatoale sohe.uird'ng niet ticrug-deinzetn, weinig aitrich-ten. H. 8. ■ i., «N/N/\r^ 1 -u ■» ■ Van Slad en Land Havenhe weging te Hamhurg, Antwerpsn en Nieuwe Waterweg Ziehier de cijfers der havenbeweging vs.n de 3 groote havens van het vaste-land, voor de jaren lplâ en 1912 : Hamhurg Antwevpep N. Waterweg Scliep. Ton Schep. Ton Schep. Ton 1913 18073 14XS5.000 7056 14143.647 10459 13036.194 1912 6??3 t.37Cj.?91 102S6 12?50.303 Verschil : -j-299 + 617^000 + 83 +382.056 +173 +785.891 Kanongieterij te Antwerpen Aan een dagblad dezer stad werd ver-zekerd dat, ondanlîs het ontkennend ant-woord van minister de Broqueville aan een volksvertegenwoordiger van Luik, die hem in de Kamer vroeg oî er, zioo-als het gerucht liep, inderdaad Bpr'aak van was, de kanonnengieterij van Luiik naar Antwerpèn te vérplaatsen, die veï-plaaitsdng toeh " zal plaats hebben. De fabriek zal gevestigd worden te Merxem, waar het Goevernement er reeds grond voor heeft gekocht. ht het ministerie van koloniën De klachten geuit over de aanwerving van ambtenaren en beambten voor het Kongobestuur in het moederland, echij-nen aan hooger hand indi'uk te hebben gemaakt. Er wordt, inderdaad, aangekondigd, dat de minister van Koloniën aan het personeel te Brusael heett iaten weien^ dat voortaan geene beno'eming of bevor-dering zoude geschieden, zoo de belang-hebbende niet een termijp in de kolonie heeft uitgediecd. Dit was voor dt meeste kozijntjes van politieke lui, een emmer koud water op 't hoofd. De maatregel komt nogthans wel wat laat, want al de goede plaatsjes zijn be-zet, zoodat er in een geruimen ti.id niet veel benoemingen aullen moeten gedaan worden. Het namaken der zegels Het beheer der spoorwegen heeft eene bijzondere kommiaeie gelast met het be-st'udeeren der verbeteringen die zouden kunnen gebracht worden aan de vervaar-diging der zegels, om te. beleiten Be na te maken. Dit schijnt inderdaad hoogst noodig te zijn, want in lSlS.werden voor 18 millioen frank zegels verkocht, voor het verzenden van kleine kolies. Tegen de ongevallen in de steties Het Belgisch spoorwegbeheer heeft in overleg met de Duitsche spoorwegen,een aantal maatreg<elen getroffen om het steeds grooter wordend aantal ongevallen in groote staties te beperken.Ze gel-den zoowel voor reizigers als voor personeel.1. Niet buigen buiten een rijdenden trein ; 2. Tijdens den dîenst Ietfen op de na-burige sporen ; 3. Grooter achtzaamheid bij het aan-koppelen der wagens ; 4. Bij het aankomen van een trein tij-dig het spoor verlaten ; 5. Zich niet onnoodig op de lijnen begeven ; 6. Bij het oversteken der exentriek op-passen dat men niet met de hielen er in blijft haken ; 7. Alvorens oversteken linke en rechte uitzies 8>. Bij het oversteken letten op nade-rende treinen en wàgens in beweging ; 9. Vooral z-ich in acht nemen bij hiet doorgaan tussehen twee rij'tuigen ; 1W. Nooit onmiddellifk aehter een voor-bijgàanden af stilstaapden trein doorgaan.De " Aquitania" De "Aquitaniaf' van de Cunard-lijn zal eerst van den zomer in de vaart op Amerika komen, maar een Engelsch bïad geeft alvast eenige bizonderheden. Als het klaar is zal het sehip twee millioen pond kosten, bijn& zooveel als een dread-nought van het nieuwe type, Maar de "Aquitania" is aanmerkelijjc grooter, aij heeft een waterverplaatsing van 49,OOj ton, de nieuwe dreadnoughts naderen nog maar de 30,000. Het sehip zal 23 mijl loopen en is ingeriehit op 3^0 reifcigers en een bemanning van 1000 koppen.Om het "onzdnkbaar" te maken heeft hefc twee wanden, met een tusschenruimte van een 4)4 meter, welke ruimte door schotten in ettelijke waterdichte vakken zijn verdeeld. Ook de binnenwand is voor het water ondoordringbaar. De in-richting kenmerkt zich door gn'oote weel-de.Het uitstorven der swaluwen an ooiBvasrs De twee meest populaire vogelsoorten, de zwaluwen en de ooievaars.dreiger. uit te sterven. De Fransche en Duitsche kranten staan er vol van. Hoofdarîike-len worden er aan gewijd. Wat er de oorzaak van is ? Gebrek aan voedsel. In Duitschland, langs de Weser bv., waar vroeger bijjna aan ieder huis de zwaluwen nestelden,worden thans de vogels slechts sporadiseh ge-2,'ien.Met de ooievaars is het niet veel be-ter gesteld. Door het verdwijnen van ve-le moerassen en wateren is er geen voldoend voedsel meer voor ' hen te vinden. Ben ooievaar is in plaatsen, die vroeger door duiztînden bezocht werden, thans een rariteit. Broedende ooœvaars komen bijna in heel Duitschland niet meer voor. Vooral in den zomer van 19X1 leden de ooievaars gebrek, het gevolg van de dorheid en de droogte. Een misdadig tulg Henri Guerre>: luchtvlieger te Lyon, heeft proefnemingen gedaaD met een pijj, door hem uitgevonden en die goede !?.! uitslagen achijnt te geven. Het toestel is 40 centimeters lang en wesgt nauwelijks een kilo ; het levert geen gevaar op, zelfs bij ongeluk, zoo-lang het toestel aan boord is van de aeroplaan. Maay, als het noodig (^! ?) is, om eene wijk, een voedermagazijn of dergelijke in brand te s.teken, heeft de loods maar op een knopje te duwen.een vuurpijl schiet ios en de minste aanra-king verwekt vlainmen, die ailes omirin-gen.Welnu, wij daehten, dat in onze we-reld aile misdadigheid gestraft werd ? ! Dit denken was dus al te naïef, want moordtuigen en anderen, om misdaden te bedrijven uitvinden, wordt officieel ge-steund en beloond, daaraan worden mil-lioenen besteed. Belangwekkende uitvinding Naar Amerikaansehe bladen weten me-de te deelen zou er door een bediende der Draadlooze Telegrafie een phologra-phisch toestel zijn uitgevonden, dat aan den tbip van den mast eens vaartuigs ge-heoht, de opvarenden van 't sehip in de gelegenheid stelt des nachts waar te nemen, wat er binnen een straal van ver-scheiden mijlen van het vaartuig ge-beurt.Aanvaringen met schepen of ijsbergen zouden daardoor vermeden kunnen worden. Het toestel zal aan het ministerie van zeewezen te Washington door ctes-kundigen worden onderzocht. Onn'er huurtjes — Mijn lieve man zegt altijd, dat h,ij zijn werk beter doet, als hij aan mij denkt. — J si, ja, dat dacht ik van morgen al, toen ik hem zoo ijv'erig de matten zas kloppen. Uit de Arîîeiderswerelâ Uit liet Fransche syndiEcaBisme In de maclïienen(abriek van die fiirma Hotschkissf en Brasier was onlangs een on-geoiriganiiseertfe staki'ng uillgebrok'en, nfi'tgelokt door eenige leden van het hoogere personeel die reden mèendien te hebben om zich te verzetten tegen de benoeming van een nieu-: wen chef. De arbeiders trokken partijj vooi de bedienden, -waarop een uitsluitog^ volgde. De organisati'e, trouwens in_ die faibriek zoo goed alsi niet rvertegenwoordigd, was niet ge-kend geword'en. Middellen om die sllalters te steunen, waren niet Voorhanden. De vaklver-eeniging), vervolgens* fee hnlp geroepen, imoest weigeren. Er bleef d!us niefe», andors over dan het werk to horvatten, dat in dezie omstandig-heden niet had neerge^egd mogen worden. Het meuikwaardtote evcn-wel fe wfà in het vakvefreenigi(Digtsorg(aan " ©ataMe Socialifctei " over d'èzo geschic.dèhîs woi'<Îg gèschreyen!. Na d'e U|i'ieenzetuing Vah hefc: geva}1, komt d'e ré-daktie tôt d'eze slotsom : " Wij hebben nu gènoeg, vajn diie ongere-geld'e, wïlde akties, opgezweept en, in het leven geroepen door onvera.nt:woordëljjke, âoim-tijds zèlfs verdaoh'le peraoonlijl-îhed'en, en die, als bij Brasier, uitloopem op nederl%ein met schande waarvan de gevolgen drukken op dfô geheelè aa*bei^er^beweging. Tegenovej*i d'e machtige pati"00*ns0rgandsatie in ate toaeitaal-nijvOrheid, moeten wij de arbeiders waiarse'hu-wen d'at een werltetaking ond'er d5e om^.an-digheden begonnen, niet andei's dan een jam-merlijk avontuur kan «worden. De onder^'n-ding heeft gefeoond datj met zulk'e tegiensfcanr ders men voo'ijberc-id moet zijn op een la/ng-durîgen en mooilijketn strijd. Het gebrekkige midc&l van s'teun^sten is. daarvoor nièt'vol-doende, de stakers hebben don zedelîjken b'ij-stand noodig die enkel d'e vakveree.nigâng hlun kan versohâffen. De werketaker nïoet boven-dien volkomen overtruigd zdjn dat hij voor een geheel recftitvaardige zaaik strrdt, en om redenen, die rijpeldjk' zûjn overwogen, d'at zijn. inspanning blij.vend'e vrueliten kan afwerp.cn. Wij kunnen het dlns met StqTligheid1 Ver-klaren : de werkataktng is een w'apen waarvan alleen de orgariîsatie zich! be&ienefn kan met zekerheid en mieft kracht. " Dat het nood'ig is voor een arbeiflersor-gaan o.nd'er gesehoolde wërklieden in de Fransche hoofdfôtad1 het a), b. c. van den v$k-stiiM1 te prediikens aegt zieer veel over, d'en, stand van die arbeiderabeweging in Fratolcrij^. Ook, dat hot als een gjunsttiig teeken moet worden beschouwd, in dei arbeidersperS met vreugcïe begroet, dat M vakvereenjgings-orgaan er to,e komt zulke anti-anarcbistiiscih'o lesson uit te d'eelen. Onrust in de apbeidei'swfireld in Zuâti-AfrÊka D(e bericht^fti omtrent de arbeidsconflioten in Ziiid-Afw^a' zjijn thans weer onguns.tiger. Het echijnt dat ook in Natal, waar eerstoeen schôkking lot stand scheen te zullen k'omen, de k-\v»estie van de wederaanfc'telling van aile stakers mo eî li |l\hed>en b er olvkent en de neigiitig in Transvaal om zich bij do stajkingi aan te slui^n, sehiint bl^ens berichten uit Johannesburg!, sterlc toe te ne.men. Er werden door de leidorS van de mi.inwerkerS aan dC(n Rand vo or o er eidlingen getroffen voor Cen al-gemeone Staïking, te beginnen op 7 Jainuari- Haar komt nu nog bij, dat er Ook onrust heerscht onder het personeel van spoorwegen en havens. In een door het bestuur van den bond' van d&t personeel te Pretoria gehoudien vérgtad'ering is een motie aangenomen^die aan generaal Bofha iâ toeg^zondlen, en waarin Werdi verzocht een exride te mfak!on aan de perron,ejelsinkffcnping, die op bez.umegilngsre-denen in d'ejn laatsten ti,;d is toegiopast. Het bestuur verlangdie van den minister een on-middc'jijk antwoord, maiar^ deze heefl] ver-klaard eer-st met den minister van spoorwegen (Burton to mioetên overleggen. Indien het tôt een algameene mliinwetrkers'«-stakiing impch't komen, zal er dus niejt heel veel rioodiig zijn om oov een de?l van het spoorwogpèrSonQel tôt meedoen aan die aofcie te bewegen. ■ ' " " 1 1 In SVlexico Ern Melxè'ko zijn d!e toesta-nden na de ver-drijving) van den ouden Porfirio Diaz dtoor Madero, niet) meer norniaal gewordien-. L De bedoelingen van Madero waren goed, dochhij was nie/t kraohtig gienoeg. om zich te hand-havetn teg'ien de opstandelingen en rooveL-s die over ai in ^Ijexilco tegen hem^ in ver»'~t kwa-men, en die i'n OrofJeo en Zapata Won ge vaarfijikste leidJers vonden. Ook generaal Félix Dlaz, een neef van pori'irio, k%aaà tegton Madero in opsDind-. Een poging, te IViera1 Cruz door hem gewaagd om, daar leger en vloot tegeîn Madero in actie te brengen misiukte, en Fdiix Diiia werd! gevangien genomen- Madero. sipaarde zijn leven. Doch Feildlc Dia^ wlisit eenigen tijd later uit de gevangenis te Mexico (.stad) te ontsnappen; en een nieuwe pogflngi om Madero's; bevvind o'mver te wer-pen, slaa.gde beter. Na bloed'ige straatgevech-ten in, de hoofdstad' liep de bevelliebber der regeerings'troepeni, Heurta, plotselmg naar Diaz over en liet Madoro, den vîce-presi'idont Suarez en eenige mini'sters gevangem nemen. BijN de overbr®nging van Madero en Suarez naW d'e gevangenils, werdein dezen vermoordi. Iluer ta was> nu mees!ter van den toestand1, maar hij begreép, zich van Feliix Diaz te moeten ontslaan, die ten deele dioor beloftem, ten d'eele door dreiigem)?nten -sverd ovei-ge-haald,' het land te verlatein. Een later door Feliix Diaz gjewaagdla poging om' zijnpositie in i-lie'xjioo te herwinnen, liep vrij s'mladelijUt voor hem af; hiij moest vluchten aan boord van een Amierikaatnscih oorlogsogip. Inmiddele was Heurta er toe overg^gaan met kraclntige hand rust en orde in Mexico te liersitellen; hij verzoende^ zich met Oroz-co, dbcli Zapata en — in h'et Noordcn — Villa, Carnanza e.a1. bleiVen l'hiem bestk)ken. i Voor die onderwerping van zijn tegiensibanders had hdj echter geid noodig; doch tegemwer-: king van de zijde der Amierilfaans'che regee-ring md'akte dathij dit geld niet Iwn krijgen, Président Wir;son sîteld'e ziieh n i, op het sthnd punt, dat hiet Huerta-,bewind (betrokken als het was bij>-_ den moord' op Madero en Sua-rez) niet lion worden erkend'. En aan dit be-sluit heeft men in Washington —-teg|ôn de adiriézm en belangen van de buitenland&cihie dipïomftten te MexisO (.stad") van d'en Afcueri-kaanschen gezant Wilson aldaar, evenals han de huitenianders in Mexico — va^gehOuden. HneTta zach1 zich edhter prkend door aile mogeindheden, behalve d'e V. St. en hij blee! aan het bewind1. De gjeldverlegenheidi waarin de MexScaan-eche regeering thans gewikkeld1 werd1, bleek em gxoot voordeel voor de opSiandelitngen,die tal Van sfacces'sen beUaftlden. Vooral o«W m het pettroleuiiïii-gie'bied in den staat T^;raou(li|pa.3 ( hebbein zâj| zich nediucht geweei-d. De aan- j wezigheid van AimerikaansChe troepen langs j d'e Can'adleeeche gren® en het feifc db-t e)r bui- < tenlandisehie oprlogstechepien in d^ Mefxîcaan , sche wateren liggen, hebben geluk'kig no^ wat | rem|miend gewerkt, anderS waren d'e bélOTigjan £ der buitenlanders! in iiexico nog veel' ea-ger ( gescJiaad1 da^i tha.nsi het gevaï is1. [ {De poL)\ti]efe( van de V'. S't.ftpn optzf;ic^e> ] van Mexico is wellisht e.thisch te billijikeiri^in 3 de prakitij^ heeCt zij verderfeil:ij,k gewerkt, en j ook wordlt oeweerdl dat zij geenszins zoo be- ^ langfiOos is ais te Washington .-wel word't vipoi^iegieven.'. Een verbikterdk strijd tus'slqhen . Atmie^ikaarasiche en EngelsChe belangib^bbende bij de p e'troleuîn-indiKStrîe en de pelroleunt- [ terrei|nen in Mexico selilijnt aan h'et M)exico- 2 beleid vaJn Wilson en Brya'n niet vreeimd te ] zipu. Hoe het zij — de regeerinig^troapen en ; de opstandeiingeii in Mexico zetten dien ver- i delgingsoorlog, dien zij wedierzijds voerein,met ( de grootste h'ardhekkigheid en wreedhekl ^ voort. H)e(t a^maken van gevangen^n — ook , gewonden — is thans iets zeer gewwonsf. 1 Oï op den duur de politjîek der V). St., om Beurfca dOor een staatsibankcroet tôt af- 1 tredien te dwingen, zal slagen, zal de toe- ï koçist moeten leeren. _ c Nog d'ient vermeldy dat Huer ta' zich door £ een âtaats'greep beAi-ijdde van het Congfres j dat hem* tegen-werkle en bij, ziich door een nieuW-g^ozen parlement tôt presfàUent liet j verklaœen. Nadat deze ^ wllîB^'ertegenwoordi- ging5-' Huerta's posiiie aldivs "gieregeld''' haid J en hem bovendjien nog allerlei be\7oegdheden J en volttnachten had verieend, wè!rd zfij d'oor 1 Geurta tôt nadier oi-der naar IMs gfestiuurd. 1 « ' DE RUSSiSCHE GALG f De Russi)sche Senator c-n Rijks?a.act Tagan . zevv, d'ie tôt de in politi'ek opzicht zeer ge-matigde kringen beiioort, heelt een daad van moed verri'cht, door een zee-r opzienbarend gesebrift te richten tegen de wjjze waarop de vetrfo.eili^ib reak.tie in Ru^and d'e dood- ^ straf hanteert tegen haar politielce tegenslan-derst, d'e' s'ociaal-demokraten. Flij deelt inede, i bli])kton^ ovlerzicht dat het RuSE'i&ctoe Bul- ( letin van zijri boek geeft, dat in liet laatstip 3 kwart dfer vorige eeuw, van 1876 tôt 1%0, , in Rusland in totaal 419 pers'onen of 16 à l 17 per jaar, justitieel ter dood werden ge- ( bracht, een cijîer dat ook in de cercle vicr 5 jaar dezer eeiùw njet steeg. Na de revolutio van 19Q'ô echter waren de enfers :, i 1905 KV l 1B06 14141 ] 1C07 1^0" j 190S 823 ï 1909 51)7 mo 12131 iQ.u 53 ; Te s'amen d'us 2B&2 persbnen, die in zee J jare-n hnn leven liaten aan de gaig. Voîge^s 1 een ander» staWfstiek zouden het er zetfs 1 4306 zijn in de jaren 11)06—1910, waarvan < 0741 polildeke veroordepld'en. Ilierbîj z?j|n niiet ] gerej;end de duizcnden die door van over- ] heid'swege aangestieliite progroms of als sQaeht- , offer van mâliiaire straf-eixpedities naar op- J roerig'e streken, vielen. D,e auteur beschrijift do aefmoralîefeeereDde gevolgien d^eaer galgp.justifie aldus : "Is het niet verbazil'igiwekkend, dat in een land), waar m,en tôt diasver zelfs opd'er de . ergste misdadigers slechts' met moeiteeen beul kon vindjen, maar de boulon ; kon vinden, waar de beulen zich' vea>sichtolen : moestetn houden en zelfg door ingtekankerde < boo^wioh.ten met Merachiljing bejegndi word'en ( dat in dat land zich thains' dozijpeai vri.ihvil-ligers aanmeld'en, die voor een kleine v.er-good^Lg o£ ee>nr70.udïfe' uit liefhtbher^j hun ' diensten als beul aanbieden ? Is het niet op-merke'ljjk, dat als voltrekldng der maatsfcha.p. i pi|, màar soms gemaskerde heeren optreden, ' die de laatste oogenblikken der veroordeeldcn de doodstnjipefn der gehangenen. met perverse ; lust genieten ? , Een regeering, die op de'zei wïjze de be- , strijders .van haar misdadig gezag met den strop uitroeit, is e'e<n s'chandvlek ter aardie-1111 ■ 11 11 1 ■■ Tegen de trusts Omtrent de jongste ontwikkeling der antitrust-politiek in de Vereenigde Sla-ten leest men in het finanoieel overzicht in het "Handelsblad" : "Dat het président Wilson trnst is met aijn streven om een eind te maken aan het monopolie van het grooll-kapi-taal, is duidelijk gebleken uit de krach-tige wijze waarop de verlaging van hot tarief van invoerrechten is doorgeset, hetgeen voor de buitenlandsche konlcur-rentie de gelegenheid heeft geopend om den strijd tegen de Amerikaansehe trust-koningen te aanvaarden. Deze wijze van bestrijding der monopolies is zeker heel wat krachtiger dan die der schijn-"ont-bindingen", welke onder Roosevelt en Taft werd gevolgd, al moet men er zich op voorbereiden, dat bij voortgaande concentratie zelfs openstelling der gren-zen slechts een tijdelijke verlichting'geeft getuige het feit, dat in een santal arti-kelen reeds internationale kaqtels be-staan, die de konkui'rentie niet mdnder Sterk beperken dan door de nationale syndikaten pleegt te geschieden. Het schijpt, dat de heer Wilson er niet tegen opiziet om desnoods nog een an-der middel in toepassing te brengen, in gevalllemi waarin de gienaemde takîiàek niet kan worden aangewend, n.l. naas-ting der desbetreffende bedrijven-Dit mid-_ feitelijk hei eenige, dat afdoende reaultftat kan geven, maar waaraan in le Unie groote bezwaren verbonden zùjn n verband met het lage moreele poli-ieke peil, — zou tegen de American felephone & Telegraph Company zijn ;ebezigd, indien deze niet vrijwillig af. itand had gedaan van de kontrôle over le Western Union, welke haar eulk een iverwegende machtspositie had gegeven. \Tu de regeering met deae oplossing ge-îoegen heeft genomen,verwacht men, dat indere maatschappijen een soortgelijk be-;luit zullen nemen." Naasting of onteigening der monopoles door den Staat — het "eenige af-loende middel" om de nadeelen van den ongst'eïi en laatsten vorm van het ka-)italiisme te verhelpen — wij zijn het, legt "Het Volk", met den bekwamen fi-lancieelen medewerker van het "Han-lelsblad" volkomen eena. In het a!ge. neen is het socialisme het bcvt.e midael egen de nadeeJlen van het kapitalisme. )at onteigening van de trusts enzi. on-rermdjdelijk zou blijken, tevens,dat hier-née de overgang van kapitalisme tôt so-lialisme belangrijk wordt bevorderd, zijn itellingen die door de socialisten werden letoogd van het eerste oogenblik at dat ;ioh de monopolies begonnen te vertoo-îen. In Amerika, overigens, heelit de )rofcektie de trustsvorming in de hand ;ewerkt, maar de protektie heeft da rusta niet geschapen. Wij ondersehirij-ren ook deze opmerking van den 'Handolsi,; '"-man,, dat de tariefverla-;ing "slechts etr tijdelijke verlichting" ;al aanbrengen. In Zuideiijk Albaflië ^ De toestand in zuideiijk Albanie laat ;ich bij den dag ongunstiger aannien. /olgens een officieus telegram, uit Salo-îik.i te Weenen- ontvangen, zullen de 30 luiizend man der "heilige bataljons"bin-îenkort worden versterkt met een even ;root aantal vrijwilligers. Wapenen en nunitie zijn reeds in overvloed vooruit-;ezonden-Op don dag, bepaald voor de onlrui-ning door de Grieksche troepen,zal Zo-;rafos, de Grieksche gouverneur van Dpirus, zijn ambt neerleggen om zich: lan het hoofd der vrijwilligers te etel-en.De Grieksche regeering, vasthoudend tan het beginsel dat de Albaneeschë nvestie onverbrekelijk verbonden is met lie der Egeïsche eilanden, begunstigt dp jeweging in Epirus openlijk. Italie wil le twee kwesties buiten verband met e!-taar beslissen en Oostcnrijk en Duitsch., and deelen die zienswijze van hun bond~ renoot. * ■ n De Zabernerzaak Gisteren is te Straatsburg hot tweed«| Zabern-proces en wel tegen den oversia ?on Router, die door zijn optreden dç jrootste sehuld di-aagt van de gebeurte. îissen in Zabern. Het procès zal ver» ieheidene dagen duren daar niet ni in der, lan 120 getuigen zijn gedagvaard. In de aanklaeht wordt de overste ten ierste besohuldigd, dat hij zich doojr. ^oortdurende handelingen het uitvoerep.a ;ezag in Zabern wederreohtelijlc heeft ;oegeeigend en zoodoende artikel 132 /an het strafwetboek heeft overtredeu, De opsluiting van burgers van Zabsra loor den overste, is eene daad, die hij slechts in opdracht der burgerlijke over-leden had mogen uitvoeren. Verder woa'dt Von Reutter beschuldiigd ?an vrijheidsberooving, waarvoor hij slecMs tôt gevangenisstraf kan veroor-leeld worden. Von Reutter en zijn medô-beklaagdfl luitenant Schadt, worden door advocaat 3rossart verdedigd. i i. Groote brand op de De Brouckère* plaats te Brussel Zondag, rond 5 uur 20, schoot de trap yan de Pharmacie Centrale, op de De Brouckereplaats te Brussel gelegen.eens-klaps in brand, men veronderstelt door kortsluiting. De zolder stond weldra in lichtlaaien gloed en het dak waar gloei-advertenties zijn aangebracht, was eene vlam. Terwijl het personeel der apot-heek de gevaarl'ijkste stoffen en vochten bergden was de brandweer aan 't blus-schen gevallen met haren gewonen spoed en iever. Het was echter hoog6t gevaar. lijk werk : op ieder oogenblik Vieïeu stukken van de lichtodvertentic ten gronde en kletsten in stukken op enkele stappen van de nieuwsgierige menigte, die niet scheen te besefôen aan wels eçn groot gevaar hare overdreven en rumoe-rige nieuwsgierigheid blootstond. Vea'-scheidene maal werd de politie over het lijf geloopen en kwam de menigte dg aangewezene afdammingelijn over. Zelfs werden een vijftal al te oproerige Rebjea eenvoudig n&ar den amigo gebracht we-gens al te luidruchiige tusschenkomst. Een ander incident deed aich in do

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1907 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes