Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

386 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 04 Maart. Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden. Geraadpleegd op 27 september 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3n20c4tb6r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Woenedaa 4 ISaarî S §14 S eenfiateiBii ■> SO eenliemr>n iîpî* iaeek 7de Jaargany « Kr ÊS4 abonnementen Per J«ar : 10 fr. — Zes maaiujon : 8 fr. Drie maandon : 2 tr. 5® £0 centiemen per week an» h.ui* uestel&ê Voor 't buitenland, met byvoegiDg der verzendingskosten. Abonnementen worden aangenomen in »nze bureelen, Baron Joostensstraat, S Antwerpen, en in aile postkantoren. TELEFOOIV 4391 UITGAAF © © Volkstribuun Dagbled voor Onafhankeiijke Vakbonden Redactie en Administratie s Baron Joostensstraat, S, A.MYV'Sy'lËSRLïP'J&ï^f AANKONDIGINGEN é.u bladzijde, per kleinen regel . 0.30 Rekiaam (onc!«r stûdnleuws) deu regel 1.00 Stadnieuws, den regel • • • • 2*00 Begrafemsbericbt 5.00 Voor aenkondigîngen zich le ■wenden tôt onze bureelen Baron Joostensstraat, 2, Antwerpen TELEFOO.V 43S1 !«*• Uiteraaf * 2d« Uitgaaf Staatsgevaariijk Ve welbekende Duitseha sociaal-demokrat< Rossa Lusoinburg hioeft dezer dagen tereclit gestaan wegensr oipruiing. Zij zo<u . in eei har etc redevoeringjen de soldaten heibbeai oip rcwekt, in oorlogfctàjd NIET oip dm vijanc te vuren en h an arjf^ersçlioj» naar behoo ren Je versiaan. Duitsohland iô <het land vain, de . streng? militaire tuûht en het lg)t voor dei-hand, da do redjOVoWng vaa iRosla Luxemburgi uiter mate den vaderlandsctoen waanzin der au'^ l'iteiten heeft opgewekt. Voor den khadî me den schuldige ! Dat zij boate voo'rj haar rç t beisohe taal l De " Roode Rosa "■ is ^lei roclifetrliikeai autoiriceli'ten reed© lan3 œi doorn in 't oog ; en 't was reeds te lflflig gtdéden, dat zij, wegene een dergeLijjta mis drijf als waarvan ztij thans beschuldigd iwordt in dletn kerker werd gesloten. Zoo hebbeu de hooge heeareai duô gpetu deze gielegenheid te baat génome© om Rosï Luxetnburg 'c®r veraaitwoording te roepen om haar innig-ware yejrtolking) van de re volutiofiuaire gevoeleois, die onder de arbei àerr van DaitsahJajid lèvera.. Zij heeft oii ongetneen fraaie wijze haar eigen verdtedigvu^ ter band gonoimen, bijgestaan dooi een paai leden hurei parti]. En zij zeif heeft stëui voor sfcuk de Sluw-giesiteide aanitijgingen weer legd, waarvoor de justifie naar een jaar ii de afzondaring der oel wil dioen dkjorbren gon. Het voornaamste mâsdrijf, waaTivan db fior« sociailistisohe strijdfiter vverd betdcht, was we haar aansporing tôt de soldaten onn in tijdiea van oorlog ni et op degi viûind te sohieten Het openbaar mlnisterie heert dif wel al9 d< voornaatiiMQ fcrioef woLen uit te apelen. D)< propaganda tegen het militarisme er tegen den oorlog,, moet noodzakeliiki leidei lot aansporin-gi, om ntieC te seliieitein in oor logsilijd. zoo meende de oesdlualdliger. Meeâ.erlijk ^vea^[eg•dle hem .Rosa Luixem burg. Zoolang de soldaten willooze tverk tuigen. blijYen in handen hiunineir) s^periaur%] zoo meent de ambben&ar van hiet openbaaf ministerie, is or geetn gevaar te dnohtaa. D( oavoorwaardelîjice gieihooirzaaiirjÛLGiid' van dei soldoat, van dlein undform zonderj natTani' -*■ d/lt rt^ordt besehonrwd als de waaa'borg yooc het blijven bœtaan van dien tegenwoor3%ei stand van zaken. Neem, zeii'die Rosa ^ JUixeun burgi, do sociali&ton zien bel eer weinig an iîers in. Het is jujLst d© gezîndiheliJ dter giroo-t/ massa, die boch het oigenljjke volk voinaiti, Nv^aaJj ûooir over oorlog of vredle wordit beslist. IIo meer hJet voJk in<ziet, dat de oorio'g een d'ooi en-do,ôr barbaarsoli^ iiisteUing is, die in d hoogste mate strijdig is met helt volksjbeLaaag — hoe meer do oorlog een onmOigelijk din« eal worden. De taak der sociaal-diesmo^r&ten nu is het meer en meer het besef wakker, te roepen dat de oorlog. zoo'n verderfelijke en noori'lot tige kaptialisliselie insiteliing is. Het woot< " wij do en dat niet zooals Rosa Luixem burg het in haar, getoartiiniriieerde rede be zigde, met het oog op sefceien naar dei vijamdl, kreeg dlus de beteokenis : wij, he Duitselie volk, dat îp laatsteai aanleg d< maeht over oorlog etn. vredie bezit„ "wiji doei dit nàet. En het was g,een praaitje voor dei vaak ilat' zij, dit zeggende, voor de rechtbanlc de biteoide ; geeai verzinôe], dat in het ktraain van die zaak to-pâs mraet ktoonen. Daarocx verweee zij naar een dooi haar, vooi vie; jaar tejrugi, in Frank fort uàtges{pro.ken red'o waarin dezelBde meêmngi verko-ndligd vvoidt. Wij — z<H heet het i'n deze rede — wij — dat. zijn do miUioonen pro-letariëtrs vai Prui9?n en van Duitsohland Ja, wij zjijr meer dian in ©en gsetal kan worden uiltgo druJ^t. Wij zijn de millioenen deirgenen vai \vier handenai^eid de goheelo maaiaohappi bestaat. En het is voldoende, dati dit eem v oudige feit giebeel in het bewustziir van de menigte oîvergaat, om he DOgenblik te doen nadk^ren, waarop aan d< heorsehende' klassen wordt getoond, dat, waie neer wij d'e aomen gekruist houden, de maal schappij geen 24 uui meer kan voortd'uiren.' Uit dozo passage van haar "BVank'Éorte: vede, olijkt wel, dat Rosa Lnxeoiburg boa: meoning o an tirent den oorlog en liefc miïitariiem zooater eenigie verwringâng vooi de reohtban heeft gehandhaafd. Zoodra hett proletariaat het ongeoorloofd van oorlogen inziet, zei Rosa Ln^emburg. tx recht, worden zij onmogelijdc. En zij bi*ach nog een doonment te meer bij tôt staving van de doou, haat en haar partijgenooten omtroc het militarsinjs gekoesiterde ineening. Reed in 1868 nam het iBrus^olseh intemationaa Congiree een resol'utie aan, waa'rin ondec ffi^r het vol gendre stond uitgeeproken : " De volken lcunnen reeds thans het aante oorlbigen venmj)ndeiren, door z^cih te verida ron tegen hen, die oorlogen voeren willem.. • ..Zij behoeven slechts huin arbeid ce s>:a kon om voor do regeeringen hot krijgvoe ron onrnogelijk t© maken. Het Congres rœn tfe ai-beiders op bij het uitbreken van eer land ©ET .WERR NIEEI En talrijkte amdere besJuIten kon Ros, buxemburg vermeldiem, die desgelijks vol koinen haa"r meening \âtd'ruktien en opweflcte propaganda vai> de gedaehto, dat oorlo, T.T]^0I1SGil"On^'i6Ten^e broederkrjjgi is. He f1 ' , van <5?n algeonoene werkataking ka daartegen dienen. d ko 5 en werkelijjce opruiâng lot muiterj 5 00^ tL^aroim gieen siprake jwjp ; d soldaten Zullen, door de vooridurende pre P^ganda zelf weten, wat bun te doen 6taa wqk zo/ndar oonîgerlei aanaporingj. • * » I Lnxemburg gaî deA officier va mstxtfe dan nog e*cn nootje ta kraken, cvve de besehoiLwi'ngen, well die ambtenaar ten beste had- gegeven naar aandeiidtngi van. het-geen zij over een algemeene werkëtaklmig gje-zegd had. De officier van justitie wekt d'en i iindli|ak, adéof dieze al^emeene wietrksi.ak^ngen • G-i-MAAKT kujinen worden ! sjprake ^ van ! Zij; zijn gebeurtenissen, die logisch voortivloeien uit den loop van den klassien t strijd1. Tôt hu/n ontsfaam geeft de toespitsing. • der klassetegenattellingen niedF en meer aan-leidiing. De taak der soeiaal-djeimooratie is, de } arbeidei*s reils voor te bereiden voor deze , beweigiing, zo ervoor te seholen en ontvanke- - lijk te maken. Dan zal de arbedderBF^lasse ■ moedig en vastberaden d'en sta.-djd aaubindon , en de rampen, die haar mogelijk vergezeilien, - groojtendeeia vermijden kunnen. L 9 m m Aan het slot harar indrukwekktende Ver-_ dedilgmg ricthlte Rosa Luxemburg het wooid persoomlijjk tôt den onwaardjiigen justitie-ahib-tenaar, (Ko zr.dh veilaagde de terminologie der . bu rgersspotbiadtem, diie van de "RoOdeRosa" '' sproken, tôt de zijine tè maken en haar perso o ni ijken moed zoozeer botw^jfelde, dat zij ' wel eens zou kunnen ontvlueilUen naar 't hui-tenland., Maar de officier kent de soeiaal-' demokratie niet, ze^de zii. I\>( zou zeer zolceiri vluoh'ten, wanneeu* h>àm gevangenisstraf ; dreigde, maar eon eotciaal-demokraat houd). . stand. * * * Eetn eere-groiet aan de moedigie en held-. haftige vrouw, die ten allen tijde dborglo-oid geweest is van het diep en vuirigi sooialis-k tisch gevoel, de vrouiw, die leven en bloed I veil heeft en oip het spel zet voor het best-k wil der arbcddersklasse ! CEaudiuSi C ! Van Sitad en I^asicI 1 De holethoudera en de wet op den vrouwen en kinderarheiù Het Verbond der Hôtel- de Spijshuis- ■ Ixouderfe van Belgiii heeft aan den heei ■ Hubert mimstei van Nijverheid en Arbeid, om eeD gehoor verzocht, en aullcs 1 om hem te sprokeai ovei de behandeling ] in twoede lezing door de Kanier van . het wetsontwerp op dea vrouwea- en i kindorai beid. Het Verbond zou graag aan den mi- ■ mister OetoomeD dat eene 'uitsondeïnig ' zou dienen gomaakt te worden voor de kashoudsters der hôtels die, votgens de a_ niouwe wet, maai tôt 9 uur 's avonds 3 rueer zouden mogen werken Zij zouden daartoe wijzen op het feit dat de kas-; houdster gewoonlijk maai om 11 uur des morgends begint en 's namiddags 3 uur , rust heeft. Ze zouden eene wijziging aan de wet j willen ingediend zien. Uitvoer van zilveren muni Blijkbaar om den handel in Belgische 1 vijf-frankstukken tegen te gaan werd '• volgend koninklijk besluit uitgevaardigd; | "Zilveren munt mag enkel uingevoerd worden per spoorweg, langs de tolkan-r toren gevestigd in eene sipoorwegstatie, . bohoudens de uitzondermgen die door den i Mi ni star van Financiën, mits de door 1 hem voorgesehreven voorwaardfln.zuKlen ' bepaald worden". Een record. — In 2 uren 15 minuten van Katantja naar Bergen i Men weet dat Laken tegenwoordig 1 draadloos telegrafisch verbonden is met Congo, ' Langs dieD weg heeft luitenant Faiig nart, te Bergen, van zijn btoei officiel j dei openbare macht, een telegram ont t vangen. j Het was uit Kongolo verzonden ten - 10 uu'i en het kwam te Bergen aan ten ■ 12 uui '15. Het Belgisch paard Hait Januari laatstleden is te Keulen □ eene tentoonstelling van liengsten gehou-s don, waartoe aile hengsten waren i.oege-laten, die ovei de geheele provincié wa-' ren goedgekeurd. '• Op de<ze tentoonstelling werden 18 prij-1 /»d toegekend, en van de 18 bekr-oonde | hengsten waren er slecbts 3 m de Bijn-5 provincié gefokt, de overige bekroonde 1 dieren waren uit België afkomstig. Van r de met eerste en tweede prijzen belcioon-de hengsten was er slechts een in de ■1 Rijnprovincte gefokt, die een tweeder ■ prijs veikreeg Wel een bewijs, dat de R/ijnlandsche koudbloedfokkerij nog op verre na niet j de hoogte van de Belgische heeft be-i reikt. 1 Rachten en plichten der Spaarkss Bezitters van spaarboekjes, afgeleverd 1 door de rijksspaai'Dank, wordeD nog-maals gewaarschuwd dat zij een wakend î oog op hun boekje moeten houden ,want l in geval van verlies of diofstal van het 3 boekje en opeisching van het. neergeleg-de geld door een derden nersoon.hebben i zij geen redht meer van verhaal tegen 0 de spaarkas. Zoo komt er een an-est vaii het hoo-'■ ger Verbrekingshof over te bealiSi<en, zeggende d*t aflevering van het boekje in handen der spaarkasagenten geltjk a staat met kwijting voor de getrokken r som, door wie het ook zii Dit is zoo waar, dat een staatsburge] ontheven is verklaard van iijn eisoh te gen de Staatskas, zelt's wanneei de be talmg van het ingeschreven geld werc opgeëischt met een valsch sluk, zijnili eene machtiging van den valsche haud teekening gewaarmerkt door den burge meester. Oppassen is dus de Boodschap Het hinnenroepen der ntilicieklsssen De mannen der klassen van l1 W 1911 en 1912 zullen in il!'14 terug onde, de wapens geroepeo worden op de vol gende datums . Klas van 1910. — le legerafdeeling van 1A Augustus tôt 5 Sepiember , 2< legerafdeeling, van 25 Maart tôt 1( April ; 3e afdeeling, van 1 of 2 Jun tôt 12 Juni ; 4e afdeeling, van 23 Apii' of 3 of 4 Mei toi '14 Mei ; 5e afdeeling van 24 Augustus tôt 5 September , G( afdeeling, van 26 Augustus tôt 5 Sep tember. Klas van 1911. — le legerafdeeling van 23 Augustus tôt 5 September , 2f afdeeling, van 2S Maart tôt 10 April ; 3e afdeeling, van 24 Mei tôt 12 .J uni ; 4e afdeeling, van 14 Mei tôt 1 Juin; 5( afdeeling, van 30 Augiustas tôt 5 Sep tombei ; 6e afdeeling, van 23 ot 24 Au gustus tôt 5 September Klas van 1912. — le legerafîeelmg van 30 Augustus tôt 5 September , 2< afdeeling, van 29 Maart tôt 10 April; 3i afdeeiing, van 31 Mei tôt 12 Juni , 4t afdeeling, van 30 Augustus tôt 5 Sep tember ; 6e afdeeling, van 30 Augustus tôt 5 Sepiember. Nieuwe gouden muni Het is deze week dat men in de Mun begint met het slaan van het nieuw< gouden geld, waarv,an wij de ultgift< aankondigden. Sederi 1878 was er in België geeni gouden munt geslagen. Verwachtinçjan van de der de Vredesoonferentle Ziehier de verwachtingen die senato' La Fontaine van de Derde Vredasconfe rentie koestert. — Een wereldverdrag waarbi] aile Staten zich verbinden al thans vooi bepaalde soorcen van gesoliil ]en de beslissing aan een Intemationaa Gerechtshof toe te vertrouwen De instelling van een waarlijk Besten dig lnternalionaal Gerechtshof voor ge schillen tusschen de Staten, bestaande ui 15 rechters, gekozen door de Eerste Ver tegenwoordigers der verschillende Statei op de Derde Vredeskonferentie, nadat ti voroD îedere Regeering 15 personen hiei voor zal hebben kandidaat geaield. Instelling van een lnternalionaal Ge rcchtahof voor geschillen van pairtiku lieren tegen vreemde Staten, en voor ge schillen tusschen parlikulieren onderlinj betreffende de uitlegging van een inier nationaal traktaat. Regeling van den reehtstoestand de: onzijdigen in oorlogstijd. Bestrijding v.an de sensatieherjch'ten welke den vrede kunnen in gevaar bren gen, door een internationale overeen komat tôt strafbaiarsteilling daarvan. Verbod van geldleeningen voor oor logsdoeleinden.. Beperking der bewapening Vastsfctlltng van de periodiciteit de volgende Vredeskonferenhet, en regelin, van hun vooridurende voorbereiding. De liananenteelt In Engeland is er. naar de "Bveniiij Standard" op gezag van een der groot iinportfirma's te Londen meedeelt, teger woordig een buitengewone vraag naa bananen. De vraag ove'rireft verre ht aanbod, hoewel bijv- deze eene ;mipor firma vijftig tôt zeventig duizend tros sen aanvoert. Er worden volgens de zogsman van het genoemde blad, eigei: lijk nog te weinig bananen geteeld,vooi al nu ook op het' vasteland de vraa; belangrijk toomaemt. Zelifs in Ruslaii' neemt de vraag toe Kort geleden wa de banaan hier nog onbekend en toe de eerste werden 'ngevoerd op een ter toonslelling te Moskou, zag men de Rus sen de vruehten met schil en al opeier Maar nu weet men in Rusland ook £ beter. De bananenhandel is (tas blijl< baar nog voor groote ontwikkeling va baar. De tentoonstelling te San-Frartcisco De bouwwerken voor de groote intei nationale tentoonstelling te San Francis co, bij gelegenheid van de opening va het Panainakanaal in 1915 te houden naderon hun voltooîïng. Het ij/.'er- en b< tonwerk van al de groote gebouwen i bijna gereed en de zes grootete geboi wen zijn reeds op de fijnere aïwerkin na klaar. Den 6den Juli zal men was: sch.ijnlijk met de installaties beginnen. Te San Francisco wordt tevens ee groote ina.1 gebouwd om de verschillei de bezoekers te ontvangen, en conferei ties te kunnen beleggen Tevens zal h gemeentelijke traniverkeer in de om-tr ken der tentoon^teiiins een aanzienlijl uitoreiding ondergaa» Uit de d'elta der Saicramerrto riwifâr • zijn aanzienlijke hoeveelheden grond aan- • gebracht om prachtige bloemen- en plan-: tentuinen te kunnen aanleggen. Vijftion vreemde jiaties . Engeland, ■ Frankrijk, Rusland, Duitschland, Italie, ■ Nederland, België. Denemarken, Spanje, i Rortugal, Noorwegen, Zweden Zwittser- land, Oostenrijk-Hongai-ië en Australie zouden de uitnoodiging om troe.pen te zenden naar een inlernationaal kamp aangenomen hebben Met troepen der V. St. zullen de afgevaardiigde mVlitairen dezer naties een groote revue houden- Een der intéressante aantrekkelijkheden , die men aan de tentoonstelling denkt te verbinden, is een reis rond de wereld per vliegmachien,. waarvoor prijzen julien worden uitgeloofd, die samen meer dan 300,000 dollar bedragen. Rechtzinnig gebiecht Madame las de aanbevelingsbrieven der nieuwe meid die voor haax stond en lei ze voldaan terug — Uwe papieren zijn in regel, sprak ze, maar nu moet ge mij rechtzmnig ' biechtcn : hobt gij een Deminde, — Ja, wel, Madam, maai ilt verzeker u, hij zal nooit aan g.ebraad komen... hii is voeetarianer ! !n de Kamer ZI'mNG VAjN 3 MAAET De zitting wgrdt ten 2 uur geopend, ordeï ; voorzitterschap van M. NWRINCX (tlijnoverstroomêng te Strép^Sraque» g suies M. DE BROQTJE V IL.LE deelt aan de lCa-f mer do vreeselijlve raaup mee van Strépy-, Braqjuegnies, De mija 5s door het jyvatei- overstroomd. Y^eirseheidene hondeidein werkliedan waren 1 bedrei^id. Negen hunner zijn er het slaeht-offer van ge.worden. De minister van arbeiid is aanstondS naar de plaats. van het oh'hèil verîrokken. (Hlj zal den koning den uitsla.g van &ijn ondei-zoek nieede^en. De hoofvi'minister zendt een eetrbiedigei> groet aan de dappere werkl-lie^lon, op het arbeklsvekl gevallen. Hij stuurt aan al de faunilieleden de uitd'rakking van zVjine diepe deelneiming in het ongeluk dat [ huin fcreft. (Zeér wel op a] de banken). Het overctoevetu getaB wer"«uren (lier spoorvtfegarbeïtiei'S en bedÉenden M. DAKNS ontwikikelt zijne interpellatie t aan den minister van s^ioiorwe@an, over het . al tJa groot aantal uren weri<', opgelegil aan t de k lei ne bedienden en aan de werklied)^. , 4 Spreker hi-alt talrijke gievullen aaai waarin ' het perSiO-neel vijftien en zestien uren dienst moest verrichlten. Opvallend is het dat deze lange diensturen altijd opgelegd1 wtorden aan het perseneel met de laa/gste loonen. Voor groote praalwerken die dikwi^ls zon-der eenig nut zijn, houdt men ait .d millioe* nen besbhikbaar, doch wanneer het er op aankomt den toestand van de epoorwegMiien den en arbeiders te verbeteren, is e^- nooit gelcl aanwezig. (.Zeer wel op versidheild'ene banken). i M. FOiNTEN'E sipreekt in denzelfden zin en vrawgifc dat de minisner meer orde en regel-. maat in de dienstregéling voor het stpfcor-weuTperStoneel zou bi'engen. M. DE VOORZITTER houdt lezing) van eene diagorde, onderteel<end door MM- Dacns, Fonteyne, Oseray en Ansede, waarin ^e 'Ka-in'er. zegt de lange diensturen vain het spooi 1 wogperS'oneel te bot ren ren en vraagt dat de l werkduur van 30 uren per week niet zou mogen overschreden worden. M. DEVEZE vraagt dat zijne internellatit over den ziedeRjikfio. en gezondheidtstotstand bij ? lioogdrmgendheid in behandeling zou • komen. e Aangenomen. Aï. S. iGERS, minister van Spoorwegen en r Zoewezen. — De gevallen door M. Da^ns t aangohaald, zijn uitzonderi'ngsgevaJlen, In re gel arbei d'en de meesbe werklieden maar 1] uren per dag. Spreker somt de verschillende kategortëin van werklieden on. dien ten hoop 1 ste li-'n ùren per dag dienst hebben. MM. Daeins etn Fonteyne be^veerden dal " wij niots detlen voor <>e lotsverbetering, dei l werklieden. Maar verleden jaai reeds1 wer<ï ;1 daarann in mijn département twee millioer ? nes^^, en dit ja<ar 5«al dnarvoor nog- .ineei j dan t'wee mdllioen word^i* uil-gegeven Men vraagt den arbeidsdag van al g\ * werklieden op ten hoogste 10 uren terug te " brengen.Maar die hervormin in eens doorvoe ren zou eene uitgave van meer dan twaai -1 m!i!lioen me'lebrengen. M DENriBLON — Dait fis h& derd'c v'aï het deficiet van Congo ! 'Mîinister SEtGERS vat dan zjjn rede in he Frainsch siimen en besluit met hulde te bren gen «an den opoffprinjrsgeest van het per '» soneel, nu de ontrerldering op het spo^r do'O] is (.protest Ijuks1) hoopt hij » dat de Kiamei Q hem bijstaa.n zal om nog meer verbeteringei . voor het personeel in te voeren- M. D.;\ENS. —. De minister heeft van loon' verl\ooging gesproken, een punt dat wijnoct 8 tanis niet aangeroero hebben. Welnu, danroi l" antrwoorden wij hem>. gjj betwisten.hecr 8 min «ter, dat vele loonen no? géheçi ontoe > rei^eind zijn. Zal een werkman zich bi?v kunnen tevreden stellën met een loon vai n B fr. of lr. 8 00 en dat voor 12 ureïi ar ^ beid? De minister heeft zorg gicdragen daai . van niet te spreken. , TTtet personeel it> vol opofferingSgeest, do fTrtcent içdéréen, .naer efiî buit de hoedRnie bfrd uit en .oaakt misbruik van de aroioed •e van one volk. Doch p«G op voor de toe .komtJt. Do .nacht zal uit uwe handen valle omdat gij niet luistert naar de steoni van het volk. (Zeer wel op talrijjke banken). M. DE BCJÎNNË. — De vrees vpor de ki.ôzing is het begin van de wijsHiedd voor de klerikalo regeei-ing. Dat legs uit waarom de Loonen verhoogd zijn. De minister roept d'e medewerking der Kanier in, om nog meer verbeteriugen in te voeren voor zijn per^neel. Maar dat hij dan onze dagorde ôvememe, dan is iedereen te-vreden.Spreker kent talrijke ba.ri-ëehva chterS en wisteehvaohters, die dagelijks vèertien -uren dienst hebben1. Die werklicdeai he.bbou nauwe-lijks' dentijid om te éten en nooit hebben zij een oogenblik flaïaiïlieleven, want zij zijn op post van 's morgens vroeg bot '© avonds zeer Jaat dikwijls. Spreker kondigt aan dat hij: hij de behan-doliing der begrôoting van spoorwegein op-nieuw zaJL aandringen op ver'iuindiering der arbeidsuren. M. OZERAY sluit ziclï aan bij de opmer-kingen van de vorige diensturen der nia~ chlnisjjen. Sp-Tfcker haalt- gevallen aan van mfrtlhjnisiien, die 's1 morgens tien mtnutetn votor zes uur beginnen en tôt 10 uur 's av. dienst hebben. Is het monder dat er onge-lukken pJaats vinden met znlk een overlast personeeli ?. Het is niet geoorloofd het publiekl aan der gelijke gier\-a.rOn bloot te stellen ! M. LA'MPENS. — De minister veraekert dat het een uîtzondering is wtanineor een wiark)m|wi of bediiende m^r dan tien uren werken moet. Uit gegevens welke spreker bezit, b'ISjkt noôhtans het tegeno\i&rgesté1de De bedSleïiden en werklieden van de meest6 ^baJp?illhiu.i,%en werken ten manste elf uren per dag. ; bar-reelliviachters en seinhuiswachtere werken 14 uren merr. Te Rocsel-iei-e hebben twe© wis-selwachiters 15 uren dienst per dag. Bij e-ea ongelmk dat ohlan.gs aan een overwe^ ge-beurde, steîde mon vast dat de barreelwach. ter dair reeds vijftien uren op post was. Spreker hoopt dat M'. SegerSt, dde nu ook minuter van spoonveger is g!e!wordJ?n, bij dit, dispartement dezelfde leng&e van den ar-beidisdaçr aïs bij de no s ter n'en zal învberen. M. GALOPIN Aerde^digt eene w^iîziging aan de voorgie>s|-?ldè dagorde, str^ki-^nrl om den tien n ri gen arbeiklsuag: trap&getwijze in te vjoe-ren.M'. DE 'BETFTlTTNE etélt eene dagorde vain vertrouwen in de regeer*ng voor. El* «al dam-over Woens'dag gestemd wtor-dlen. u<q aitting, woroir o,m 5 uur gesaoten. Dit i!e Ârlieiderswereld De EngcEsche Werkeispartij en de verbannen /uid-Afs-ikaansche leiders De uitvoerende komiteiten van al de bonden der Engelsche arbeiders en der werkerspartij hebben aan generaal Bot-ha een telegram gezonden, hem de hou-ding der Engelsche arbeiders tijdens den ZWd-Afl-ika-anschen oorlog hei'iininea'Bnd en vragend dat het artikel van het wets-ontwerp betreffende de ballingscha.p der leidea-s van de mijnwerkers zou worden ingetrokken. Generaal Botha antwoordde, zeggend dat de regeering getroffen was door het aanbod, maar ook overtuigd té weaen dat het intrekken van bewust artikel niet in het belang der in Zuid-Afrika ingerichte werkers zou wezen Over dit dwaze antwoord Julien do Engelsche arbeiders zeker met voldaaD wezen. De uerbaiEniiiy Do Volksraad heeft het artikei waarin de verbannmg van de negen wordt bevestigd en bestendigd met 75 tegen 15 stemmen aangenomem. Vermoedelijk bestonden de tegenstem-mers uit leden van de arbeiderspartij en ettelijke unionisten. Bij de bespreking hebben inderdaaa eenige unionisten lie! verbannen van de negen ztrmdei dat z.ij zich voor den rechter hadden kunnen verantwoorden atgekourd Misschien zijn er ook enkele Hertzogianen bij De mees-ten zullen zich donkelijk van stemiming hebben onthouden.De Volksraad telt 121 leden. Er hebben en dus een dertig niet raeegestemd ■ De werhelooshesd in de tlep, Siaten Wij hebben gisteren het ge'-ial gemeld van 85 werkeiooaen die zich m de Près bytiaansche kerk m Fitth Avenue te New York hadden genesteld en met wil-den weggaan voor ei genoeg geld vnr zameld was om allen biood en nacht verblijf te verschaffen Dit in bezit nemen van kerkgebouwen is de laatste dagen door di. werke'.oozen in New-York op groote schaal toegepast . Wel is nog pas ferni sneeuw gevallen in de metropool aan, de. Hudson en zijr ! tal van werkloozen aan het sneeww ' scheppen gezet ; maar de ellende blijf ' groot Leiders, die — naar zij zeggen - be hooren toi de voormannen vao de Tndus i trial Workers ol the World, wekkec c< werklooBen en behoeftigen op toi he plegen van daden van geweld En di verkleumde en hongerige dakloozen a'.ji ' maar ai te geneigd, aan die raadgevin gen gehoor te geven. Vrijdag.ivond trol ; een duieendtal werkloozen van een ver i gadering, waar het woord was «evoeri door een leider van de Induetrial Workers of the World naar den Tabernakél van de Oudé Baptisten, waar dienst werd gehouden. De werkloozen verzoeh-ten in de banken te mogen slapen;doch de predikant wist door zijn tact le voor-komen, dat het tôt een botsing kwam ; en spoedig was politié ter plaatse. Za-terdagavond werd deze manoeuvre m ta) van kerken herhaald ; en de politie had druk werk om de invallers te weren. Toen deden drie of vierhonderd werkloozen œn inval in een bioscoopzaal. Zij wilden en zouden daar blijven overnach' ten ; natuurlijk kwam de politie er aan te pas ; en het was enkel met de groot-ste moeite dat zîj konden worden ver-wijderd.Ook Zondag werden tal van werkloo zen-ven'gaderi,ngen gehouden. De New-Yorksche correspondent van de "Daily Telegraph", die een dier vergaderingen bijwoonde, hoorde een spreker den raad geven om, indien de honger drong, ds winkels te plunderen. Het was beter zei-de hij — in de gevangenis te komen dan dood te vriezen. Zaterdag is te New-York onder het voorBitterschap vôn burgemeester Mit-ehell een congre» over het werklooeen-vraagstuk geopond. Zesfaonderd nfge-vaardigde, o. w. staats^gouverneurs.bur-gemeestea's, bestuurders van werklieden-organisaties enz. namen aan de confe-rentie deel. VaBcvereenïqînifleiders foefticht van medeplicfctSffheÉd aan moord John Hupta, secretaris der Soutb Ran-ge-afdeeling van de Western Fédération of Miners er twee leden van dien be-ruchtran vakbond, zijn in hechlenis ge-nom»n op de beschuldliging, betrokken te zijn geweest. bij den moord op drie Engelsche mijnwerkers. Deze drie, Thomas Daily., Harry James en Arthur James, waren niet bij den vakbond aange-sloten Zij waren in den nacht van 7 op S December te Painsv.ille met ge-weerschoten gedood, torwijl zij, in de woning van Daily te bed lagen. De daad was gepleegd ten tijde van ernstige slakingsonlusten Sclîrikkelijke Eoolmljnraiiip Oî MET CE^'TRUM Oversss'oomiing eener mijn Eene mijnranip, welke negen slaolij'.offors eiscluie, maar welke er bijina vele hondeiden, maaki.e, viel Maa/ndogia>vond voor, in den put van Thieu, van de koolmSjjn^ntvaaJteehB^pijjvax), Btrépy'-Bi'acqueginies. Een ' -wapctralag" bralc los La de miijn, welk'e f.n weiiniig tijds bijina, gan-seh werd overstroomd. Do streek1 waarin de koolnvij|neti van Sitré-. py JBracquegniea (zetel te Thiewj gieilegeia zijin, biedt deze bijizonderhieûd, dat de kooHaiiar.5 be-(iekt zijn met eene laa.g " dlood» ter rein van ongeveer t-wesliond'erd metetr dikte. D|o wate,rs( zijn in dit dtoodl (erredin opgehouden, zooda-. nig dat de bodJem der mfijnen totaafl droo^ s4aat en dat men het onnuttng oordeedde er poinpen in werloing -te brengen. De arbeiders groeven eene gaanderij, op (>00 meiler diep te ongeveer, toen, !Miaandla.g avond, om 7 % uur, zij. bemerkten dat het liouten bezetsel, dat zij hier en daar hadden geplaatst, op onrustbareude -wijze be* gaf. De hee«r in^enieur Marché, aan s tonds ver-wâttâgd, bovond zich bij de werklieden in de gaauderii,, toen een oorverdOovend ged'fuisch! vorgeliikbaar aan een kanonsrôhot, opsieeu,,. In den wand was eeine gapende opening geslagen, waaruit het water strooende, ee^e onbesbhrijfeliike panôefc vea-oorzakende Uis-sclien al dHe menscheni. Op de kreiten van Reddte z&efo wie kan!" welkte van galerij tôt gaieriji weerklonken, atormden al do arbeddlers naa'r den put oi^i1 eon plaatstken in de ophaaMbakken te verove-ren.Een grQot aantal reeds waren in en bo-venoip oen bak o-peeingepakt, wanneer men hemerkte dlit de kooird, welke de bel in be-weg^ngi zet als s'ein om op te ha'en, sWak gespannen bleef ! Er versreken daa^ eenige angstivolle stond'em voor de ongieiukkige niiijp-werkers.G^.!ukklglijk zette do maoliiiiist, gerucht In mij,n vernemende, een bak in bewegmg. Op de' hoogte van wa»t er beneden gebeurde. ver.-haastte hij het op en neerleten der bak ken en 300 arbeiders werden zoo gered. De laat--ten, die bovenkwaimem, liaddeo tôt aan de borai in het water vertoefd. Neycn verdronkenen Van hen, die w«rktepi in de gaanderij, waar de " waterslag ' narette, koindan vicsr niett tijdig vîuçhten, en vijf, w«rJ<zaam in ver vcfi'Wijderde gaanderijen van den p',ut, werden eveneens door hçt water vea'rîvpt Er blijPt geene hoop een onkel dezer ongeluWd-gen nog fevemd wedei te .zien. Inderdaadi, iiet wetar bereikte m de ver-luohtings- en de uiûhalin.gsputtei) eene hoogte van 80 meter. De gaanderijen, waarin zioh dus de negen arbeiders bevindeit, zijn totaal 5 overscrooimd. * * - ' Ziehier d'e lijst der verong^unrte arbeiders : 1 1 Desneck, Adolf, van Havré ; 2. Desneck, Jan fBaplist, broer van den : vorigie , 8 Vandenlwnde, Vital, van Thiou î 1 4>. MoW-q, CIoahs, van Havrô ;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1907 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes