Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

483 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 26 April. Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden. Geraadpleegd op 24 november 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vq2s46j604/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Tondaa 26 en Klaandao 27 Anril 1914 R rnn(ia>MAM QA mm.—.m* ......ta & tVmyiiV'-- 7dm Jaargang ■« M" 229 abonnementen per Jaar : 10 fr. — Zes maanden : 5 fr Drie maanden . 2 fr. 50 20 oentiemen per totfeA aan huis besteU Voor 't buitenland, met bijvoeging der verzendingskosten. Àbonnsinenten worden aangenomen in inl0jjureelen, Baron Joostensstraat, Antwerpen, en in aile postkantorea. TELEFOON 4391 UITGAAF O 0 Volkstribuun Dagblad voor Onafhankelijke Vakbonden Redactie en Administratie : Baron Joostensstraat, S, Al^TWERPERl aankondigingen bladzyde, per kleinen regel . 0.30 Reklaam (onder stadnlsuwt} den regel 1.00 Stadnieuws, den regel • • • • 2.00 Begrafenisbericbt ..«••• 5.00 Voor aankondigingen zich i& wenden tôt onze bureelen Baron Joostensstraat, 2, Antwerpoa TELEFO<).\ 4 a 91 l,u Uitçaaf 2d# Uitgaaf ggjFâS«5aft«H5iMa».llll»iWl<'M iUrtlilim-Mmwa I» IMHHT WT i1WrftiiM-iiaiwilTl«ll-anmM«l»BHaMMI HnWJHIIWmuiH || | — ■ I I IIIII» I . y^Vnawr.iM.T»OraKS " VART EEW ARBEID^ DOKII1EISBAG 30 (Meiavond) Van S tôt 10 uur, GROOT COIVCEIVFO op de Groenplaats, door de Harmonie DE WERKER, onder de leiding van Henri Leemans. 0m 8 1/2 uur, Rluzikale Uitstappcn. — In de 4de en 8st« wijken, door ARBEID EN KUNST ; bijeenkomst in « 0 ns Huis», Montignystraat. In de 5do en 10do wijken, door DE VREDEKRING; bijeenkomst in het lokaal «De Yredekring», bij Schram, Diepestraat. In de 6de wijk en Borgerhout, door DE DAOERAAD ; bijeenkomst in «De gulden Poort », Provinciestraat, 203. In Berchem door VOLHARDING; bijeenkomst in «De Toekomst », Leopoldstraat, Berchem. Om 10 uur, TAlJPTOISs bijeenkomst op de Groenplaats. VRIJDAG 1 miEÏ 0m 9 uur, USijeenkomsten. — In «De Werker ». Diepestraat, 152, voor de deelnemers der 5dn en 10d® wijken en de '® kinderen van het Noord. Op de Plantinlei (W.) aan het Bondsgebouw van den « Antwerpsche Diamanthewerkersbond », voor de leden I van den A. D. B. en de deelnemers der 6de\vijk. In «Ons Huis», Montignystraat, voor de deelnemers van de 8slc wijk, het Kiel en de kinderen van het Zuid ; waarbij zich in de Van Craesbeeck- en Kloosterstraat de vrienden der 4do wijk aansluiten. Om 10 1/2 uur, Algemeene Dijcenkomst op de Handelslei. Om 10 3/4 uur, ^ ^ JS.làL.r*.JL,'"1 o Wegwijzer ; St-Jacobsmarkt, Lange Ste-Anna- j straat. Ossenmarkt, Lange Winkelstraat, lileine Kauwenberg, Paardenmarkt, Klapdorp, Lange Koepoortstraat, Zirkstraat, Hofstraat I Wisselstraat, Groote Markt, Hoogstraat, Oever, Muntstraat, St-AugustijnenstraaL, Nationalestraat, St-Anthoniusstraat, Bogaerdestraat' i Schoyteslraat, Breedestraat, Rogier, Boogkeers, Lange Gasthuisstraat en Arenbergstraat. ° '* Om 12 uur, h~* «fs»* -s. \ i.jl 'jl *u%i in de zaal der K.ONINXLLIJKE HARMONIE. — 1. Muzielf uitvoering door de Harmonie «De Dageraad ; 2. Liederen door Jaak Graré ; 3. Feestrede door Uamiel 3Iuy@»ian^. Om 7 1/2 uur (opening 7 uur), KUJ\TST-GONGER.TO, Bevoigd van I BAT <9 eveens in de zaal der KONINKLIJKE HARMONIE. Ingang langs de Arenbergstraat. Inkoom vrij voor de aangestotenen en hun familie. Kinderen onder de 7 jaar worden niet toelaten. ^ " Algem. Feder. der Vakbonden " en " Werkliedenpartij Il de lÉrilionale ïafaep EngeSand in de Internationale vooraan Terwijl in andere groote Europeescl landen in de laatste jaren eenigermate ee stilstand in den groei van het vakvereen gingsleven te bestatigen valt, neemt in ( oude haard van het ^akvereenigingsweae in Engeland, het aantal georganiseerden c de weerstandskracht der organisaties ne roorid.urend toe. En de ontwikkeling van den organisati /on», gaat in de gewenschte richting, wai terwijl het aantal georganiseerden voortdi rend toeneemt, DAALT het aantal -vakve eenigingen, waaruit blijkt dat meer en ime< In centralisatie de kracht gezocht wordt, Het aantal trade unions, waaronder m< landelijke federaties, gewestelijke vereenigi gen begrijpt., is gédnrende 19d2 tôt 19: tôt 1134 gedaald. MAAill HET LEDEOT/Y DER TRADES UNIONS IS GDDURENP 1912 VAN RUIM 2YZ MILLIODiN TO 3,281,000 GESTKGEN ! Meende men aanvankelijk, dat del buitei gewone toename van het ledental der val vereenigingen in het " onrustjaar " l9lfê a' normaal was geweest, en wel spoedig \ wei verdwijnen zou, dit is onjuist gebleken. M bewooirleremawa^rdîige etnertgie honden de E: gelsche arbeiders aan hunne lorganisatie va en wisten zij te behouden hetgeen eenmaî was bereikt. De mijnwerkers in Groot-'Brittanië zij thans zoo goed als AL/LS georganiseerd bet aantal leden van de Mlijnwerkers-federî lies is r.hans tôt 757,000 gestegen ; in d textielnijverheid en in don scheepsbouw zij elk ongeveer een hall millioen georganiseerf de spoorweg-organisatie is 'tôt over de 200,0; gestegen (en ls thans, naar men weet, reec ver daarboven). De vakvereenigingen in Ei geland groeien dus tôt enorme lichamen, d op het gansche sociale leven in' Engelan grooten invloed oefenen. Engeland blijft voor den strijd der val rereenigingen der arbeiders van aile lande een prachtig bemoedigend voorbeeld. Uift de Fransclie vakbeweging Bezer dagen hebben twee der voorne«iir Ble vakbonden in Frankrijk hun congres g< houden.on Ixet is opnfieuw bûlang'.vekkendl va aen ontwikkelingsgang der Fransche va! vereenigingen kennis te nemen. In de eerste plaats de FEI^EIRATIE VIA; BOUWVA(KA,RB'EIDBRS. Deze vakbond, di in 1910 gevormd werd door samenvoegin van eenige branche-organisaties, en in 191 te boek stond voor 70,9000 leden, bleek i 1913 tôt 46,700 leden te znjn gedaald. Z behoort tôt de mieest révolutionnaire val vereenigingen, die het syndicalistische bi gmscl hoog houdt zoolang zij kan. De sterke achteruitgang in ledental moi twee voorname oorzaken worden to< geschreven. Eerstens aan eenige werkstakii Ier- 1° Parijg, waarbij de arbeiders, zoi der voor voldoende iweerstandsmiddelen g< zorgd te hebben, op een sterk, georganiseer pottroonsverzet stu'tton.en het onvKîrspit moef J°n delven ; em verdir ten gevolge van d 'elle campagne die de anarchisten in de laa ste tijden gevoerd hebben tegen de gesala neerde vakvereenigingsbestuurders, tengevolg J^aarvan deze herhaaldelijk verwisselden, on Hat hen door die aanvallen en het daaru: voortvloeiende wantrouwen, het leven oi "fagelijk werd gemaakt. De punten die op het congres behanael Wer^n, betroffen> dan ook voornamelijk ii wendige aangelegenheden. Van meer alg< ®^ene beteekenis was een débat over de ii y^tionalo ^ vqA'oudingeni, tengevolgi© va e toestrooming van werkkracliten uit Italie e,gië en Spanje, waardoor de loonen de ransehe arbeiders zeer gedrukt worden. ^nt(rr^a^ona^e Secretariaat van bouv an-vereenigingen was vertegenwoordigd doc ug. Winnig uit Haonburg, die op bekwan-.îae de onderlinge gesohillen in de organ1 W \ conSres wist te verzachtcn, c »» bet ncmeu yan goede besluilen vc< Imedewerkte. Winnig hield een voortreffelijk rede, waarin hij in 't licht stelde hoe di verbroedering. der Fransche met de Duitsch i s arbeiders bevorderd moest worden over d hoo^en van de oorlogs-aànhitsers heen, e: ■e daarna zette hij nog een syndicalist, die oj n laatdunkende wijze zich over de Italiane i- uitliet, behoorlijk op zijn plaats. ^e Een. voorstel van anarchistisclie zijde, on bestuurders die. een jaar in functic zijn, j nie n herkiesbiiar .te stellen, daar zij anders ' vei g wateren" werd met . overgroote mieerdorhek verworpen. Het is een verblijdend teeken, da î- deze anarchistisclie wantrouwen-zaaiers ooi it in de Bouwvakarbeiders-fedcratie hun in i- vloed beginrton te verliezen. *- Het tweede kongres was dat van dei •r BOND VAN SPOO'RWEG'BEAiYFjiTEN, vaai over de laatste jaren zooveel te doen is ge >n w eest. Zooalb men weet, behoorde deze vak n- bond jarenlang tôt do reformlstische richting L-3 maâr geJukte het in October 1 '10 d L syndicalistische minderheid, zich in deze or E ganisatie de leiding te verschaffen. Daaroj 3j volgde de zoo noodlottig verloopen spoor wegstaking, die een scheuring in de organi i- satic f.engevolge had. De syndicalistisch t- minderheid scheidde zich af, en een verbit 3- terde onderlinge strijd, volgde. In 1912 i: v het echter gelukt, de eenheid weder te her ît stellen ; er is verbetering gekomen in dei i- toestand, en het ledental, dat in 1911 . to st 15,000 was gedaald, is thans weder tot2 >,00« 1 toegenomen. Iiet congres was thans uiterst rustig, er n de besprekingen hadden een zakelijk karak ; ter. l" Van 4wee NederSan(!sc9ie vakvereeni-n gangen ; Het is verblijdend te z';n hoc kraclitij 0 zich de Nederlandsche moderne vakvereeni s giiigen ontwikkelen. Heboen zij jaren ei i. jaren geleden onder de zwakheid en de ver e vvarring, door het anafchisime en zijnj ver woestenden. invloed gesticht, dé groote meer dorheid der vakvereenigingen zijn van dez' zieKte volkomen hersteld, en door de krach n nge leiding en medewerking vormen 2icl de eenige jaren geleden nog zwakke vak bonden tôt lichamen, die voor den in d ustrieelen strijd der arbeiders inderdaad iet h beteekenen. s- Aan twee vakbonden, wier; jaarverslagei n dezer dagen verschenen zijn, pu die van d< c- nieuwere moderne vakbonden het type ge noemd kunnen worden, die zich aan hc Sî anarchistische moeras hebben moeteh ont e wotrPlfceiLan, en. tlilans op den breeden weg cie; 5 moderne 1 vakbeweging voortmarcheoren, is da 1 duidelijk te zien. n De eerste is de ALG. NED. ^ 'TAALBE j WERKERS'BOND, Zijn ledental is vai» Jan. 1912 tôt het einde van 1913 géstegei î- van 3218 TOT 5 2 8 5. Over deze twee! ja ren heeft de organisatie een groot aanta it stakingen moeten voeren, tengevolge waar i- van voor gezamenlijk 1343 werklieden' col l- lectleve contracten zijn afgesloten. Gedu i- rende 1912 werd voor 5035 arbeiders eei î- loonsverhooging gekregen van fl. 205,418, ei d worktijkverkoutîng van 1381,973 uicn ; ge ?- durende 1913 bedroeg het resultaat : voo e 3993 arbeiders een loonsverhooging vai 112,0g5, en een; werktijdverkorting var - 255,238 uren. e De tweede vakbond, die wij op het oo* i- hebben, ls de ALG. NT3D. TMrF/RJLIEDRN i BOMD. Van 1 Juli 1908 tôt 1 Januari 191 t- is het ledental van dezen bond van 202 TOT; 5 610 GESTEG'RN. Alléén over 191 1 bedroeg de stijging ruim 23 pet. ! Deze vak t- bond alléén zal spoedig zooveel leden tel i- len als N. A. S. in zijn geheel ! Men be i- hoeft niet) to vragen, voor welke zijde di n arbeiders in Nederland in het vraagstuk de] i, richting In de vakbeweging partij gekozei r hebben. Hei einde der mijnwerlcersstaking r in YorksBtis'e e Ongeveer terzclfdertijd waarop in eei vorige kronlek over de Internationale vak n beweging werd geschreven over de stakinf d der mijnwerkers in Yorkshire, werd de be î doelde staking opgeheven. Met 27,259 tegen i 11,393 stemttnen besloten de arbeiders,» om 3 op do voorwaarden gelijk de werkgevers î deze gesteld hebben, den arbeid weder te i hervatten. Deze korte staking heeft 4 mil- ) lioen shilling gekost. Er is thans een com- i missie bezig waarin ook de «mijnwerkers zit-ting hebben, om te trachten, de geschillen i uit den weg te ruimen. ' H. S. t Vaa Otad ©n De rlag der tuberculose Op den dag van de tuberculose van 1 17 Mei aanstaandë zal er een boekdeél-' tje verkoolit worden dat zal versieed. zijn met een prent in kleuren van den gunstig gekenden arlist Ait. Van Nesve 3 en dat een overzicht zal geven der ver- - sehill.ende werken van den Bond tôt be-> strijding der Tuberculose. Er zullen te- ■ gelijkertijd ook doekspelden ten voord'ce-' lo van het werk verkocht worden. Ver-' der zal het, zooals verleden jaaa1, de sa-j men®telling doen kennen van hefc koini-. lei t van het feest en de namen gteven , van de damen en juffers verfcoopsters1 t en van de kommissarisèen. ) Opdat die nameniijsLen volle<lig in de brochuinr zourfen kunnen versehijnen is het wenseheiijk dat de jongelieden die zinnens zijn deel te nemen aan het ïee:t zieli z,oohaast mogelijk laten inschrljven. De inschj'ijvingen kunnen ingezondën worll'en bij M:evr- Rotert Osterrieth 2, î Van Eiyeklei, de voorzitster van het | (lamenkoiiHtoit. De groote legeroeteningen Aan de groote manoeuvers van deea " jaar z'ullen drie legerafdeelingen d'sel nemen. De eene eal uitgaan van het kamp van Beverloo, de andere van Arlon en de derde van Mons. De groote krijgslie . wegingen zullen waarschijnlijlk plaata ? hebben tusschen Leuven en Thienen-Be ni eu v/e helm in het léger De nieuwe helm, die men voor het ■ eerst bij de laatste groote wapen*chou-wing te Brussel (e zien kreeg, is niei in don sonaak gevallen. Ook word het hoofddeksel terug van ' de compagnie waar het gebruikt werd, atgonomen, en zullen er verandoringen ^ worden aangebracht. , Men zou terugkeeren toi het modeld.t in 1911-1*112 werd beproefd. Koninklijk bezook te Aarlen 't Is nu bepaald vastgeeteld, dat het beaook van den Koning en de Koningin te Aarlen zal plaats hebben op 30 Au guslus aanstaandë. Dien dag wordt al daai ook de landbouwtentoonsteiling ge-houden. Daar op dien dtCfum ju.st heel de Ge legeratdceling te Aarlen samenge-trokken is, zal ei kunnen gezorgd worden voor een schitterenden eeredienst. De ouclste vrouw van België overlsden Mevrouw Ruwier geboren Maria-T4ie-resia Jomar, koint te overl'ijàen te Fran-corchainos in 't Luikerland, na den ou derdom van 105 jaar te hebben bereikt De eerbiedwaardige ouderlmge was' de dekening der Belgen. Geboren den 12 September 1 Imw-de zij den 22 October 1 --28 den geneesi heei' Ruwier Z r zag vij1 geslachten ge boren worden. Onze officieren in den vreemde Dooi het aepartement van ooriog wer- - den onlange een zeker gctal otlicieièn - najit Jingeland en Duitschland gezonden om zich aldaar in de kennis der landî taal te ?o!makcn. Daar de proe£ uitstekende uitslage heeft opgeleverd, werd thans door de minister van ooriog bepaald, dat gezej de inaatregel voortaan regelmatig ko nageleetd worden. Geniraal Mans In verband met de gebeurtenissen t Mexico komt herhaaldelijk de naam va generaal Maas te spralce. Er wordt ver zekerd dat generaal Maas van Belgisth afkomst is. Ilij deserteerde toen hij zijn mllitair dienst volbraeht en nam d.ienst in ht Mexicaansche leger Inmiddels werd hei bij geilegenheid eener ajnnestie grati verleend. In de post Eene nieuwe bediening gaat ingesteL worden bij het postbesi ir, deze vaj aangestelde (agrée). Er zal eerlang ee nen prijskamp plaats hebben voor d< nieuwe bediening, waartoe zullen mogei mieedïngen de briefdragers, de helpers de onderontvangers, enz. België op de tentoonstelling te Lyon De inwijding van het nijverheids-pa viljoen van België, op de werefelfoo: van Lyon, zal plaats hebben op 20 Mei Twee dagen voor het bezoek aan de ten toonstelling door den président der Re publiek. Het nijverheidspaviljoen, dat 1200 me ter vierkant besiaa.t, bevat inaeindingiei van de voornaainste Bclgische îirma s Koloniaal heheer Gelijk men weet, is een comniissie be last met de uitwerking van het finan cieele ontwerp van hat beheer on».<er ko lonie. De^ze conimissie, samengesteld ni de neereai Jadot, baron Empain, Gri mard, Thys, Arnold, Cattier en Van d< Vin, is door den minister van koioniëi aangevuW met de heeren Lepreux, di recteur van de Nationale Bank, Franc qui, ondervoorzitter van de Belgisph: Congobank ; Dubois, directeur van he Hoogcr Handelsdnfitit.uut te Antwerpei en Van de Patte, algemeen insjjeçteui aan het minis'terie van financiën. Voor de heperking der bewapeningen Het uitvoerend komiteit van de Inter parlementaire Unie heeft een bij/.onden kominissie ingesteld, welke belast za zijn met het bestudeeren van de moge lijkheid, om op te steiler een ontwerp verdi-ag,, betreffende de beperkiing vai de bewapeningen. Deae komuiissie is sa mengesleld uit de heeren : Mr. M- Tv deman, lid van de Nederl- Tweede Ka mer, v'oorzitter ; Erzberger, lid van dlei Duitschen Rijksdag ; Exnea-, lid van he Oostenrijkseb Heerenihuis ; Neergaard oud-voorzitter van Denemarken ; Messi mv, oud-ministea' van ooriog van Frank rijk ; generaal Sii Ivor Herbert,lid vai het Engelsche Lagerhuis; admiraal Spar re, oud-minister van Noorwegen ; Zwe guintzeff, lie! van de Russisehe Doema en baron Palmetierna.lid van de Zweed sche Tweede Kamer. Prof. Quidde, lid van den BeioTscher Lamldag, die een dergelijk ontwerp-ver rtrag reeds heeft samengesteld, is uitge noodigd, eveneens aan de beraadslagin gen deel te nemen. Croenfen en fruit AVelke zijn de vooruitzichten dit jaai inzake opbrengst van moestuin en boom gaard ? Op 20 April heeft het ministerieel; Landbouwambt daar 7/ju gedaoht ovei gezeid, en die meening luidt : Groententeelt. — De teelt van krop salaad belooft veel in den omtrek var Leuven en Mechelen en in bside Vlaan deren. Zij belooft, of belooft min d meer rond Bruseel, Hoe/ en Namen.Ii de Maasvalle> is de toestand mrâdej hoopvol. Do oogst van de opgejaagd< aspergie is geëindigd. Rond Aaist et I^euven was hij goed, alsmede rond Ant werpen en W est-Vlaanderen- De aspergie in vollen grond laat doo] het heele land het beste vcrhopen.voor al in de Haecht- en Botecomstreek,waa] de aspVwgiemnirkt sinde V ■' dezer l'eed: in vollen gang iS'. De aarbezie in vollen grond onlwik keTt zich nominal in de slreken vai grooten teelt. Ailes laat eene sehooni opbrengst voorzien. Rond Leuven heeft het witloof uitge dietid. Rond Brussel en Meohelën loop het op zijn laatste beenen ; het gaf uit i n u n tend . Rond Brussol heeft de vollevfcîd'-epi natie veel van den vorst geleden.De op brenest is maar aoo en ztoo op zeker plaatsen, tamolijk goed o"p andere'; zi is goed in de arrondissementen Antwer pon, Mechelen en heel Oo.st-Vlaanjderen om z,oo te laten in West-Vlaandoren ei zelfs brin a s'iecht in Luik en Namen. De bioetnkool werd in de beste voor waa.rden gcplanc rond Leuven, Aaist,Me chelen, Dendermonde en Puere. In d, ;- andere gewesiten geschiedde dat in mi d'er gunstige omstamlighedan. Heti kwaj ii weer deed deze plfinting eenigszins 1 a ter dan gewoonte plaats gsrijpen. Rond Brussel laat de steeksalaad, < u ra-d'ijs eai do Milaansche kool veel te we scheai ; de erwten staan schoon roi Dendermonde. Rond Mechelen staat < e rhubarber heerlij'k. ( Fruitboomteolt. — Te Hoevlaert, Ovi IJssche en Terhulpe belooft de druif e e de perzik veel. Le opbrengst van c broeikasdruif "Gros Caijlon" loopt te e einde. ( De krieken, de pruimen, de peren, c |( perzikken in voile luc-ht, alsmede de st } kelbezen dragen vele bloemen in al d centrums van fruitteelt. Indien het wei guustig blijft, mogen wij. op eene pracl tige opbrengst rekenan. l'n de boomgaarden die verleden jaa 1 nietsi oplevea-den, laat ailes dit jaar ovej " vloed en goede hoedanigheid vei-hopei L Overtroefd , — Ik, zei Verpoest, ik ben van niet vervaard ; iic dur in 't diepste van de nacht over een kerkhof loopen. — En ik dan, zegde Spiegels, ik du) , meer dan dat, ik durf in t diepste va don nacht... bij mijn veouw thuis kt i men- * uittçaai s— uii^aai mw^msBsasmmm i^ilw^TWïïw-'iTiOTnTOBm n- liervatting van den arbeid in d. t\veed< t,d gang van den Simplontunnel, waar Vrij il- dag, een week geieden, een staking waj uitgebroken. De meeste arbeiders hebber Le Zatei'dag onvoorwaardetlijk het. werk lier i- vat. d> Dreigende bakkerss^aking te Parij's De bakkersgasten der fransche hoofd stad hie'lden Vrijdagnioï'gen eene verg^--1' dering in de Werkbeurs. Onder meei n stond aan de dagorde de ai'sehafling vur e nacht- en Zondagwerk. n De vergadering gaf volmacht aan hei bestuur der vereeniging zoo noodig de 10 werkstaking naar best oordecien uit te î_ roepen. >r Arbeidsduut* in Noorwegen L. Uit Christiana komt het volgende be-richc : r De Staatsraad is gereed met het wels1-.. ontwerp op den arbeidsdag. Hij heeft t hem vastgesteld op 10 uur, alhoewel de minister van Arbeid den ."'-urigen dag voorstelde. Voor zeker e nijverheden wor-s den echter uitzOndèringen gemaal^t. ue 11 papierfabrieken, de fabrieken van cellulose, (haarkammen, enz.) zulleri maar •f S uren Averken met het ploegensteilsel. n Het nachtwerk wordt verboden aan de i- vrouwen, beperkt voor de mannen en ala over uren vergoed. Oit do Arbeiderswereld i De soldaien en tle werksiakingen in EnjjeEand In het Engelsehe Lagerhuis heeft onze partijgenoot Keir Hardie een voorstel gedaan om het gebruik van soldaten tegen werkstakers enz. voortaan te beiet-^ ten. "Dit voorstel, schrijft de "Lail^ Citizen",, bedoetde niet het gebruiken ; van geweld te bevorderen. Rie® is in-( tegendeel meer geschikt om geweld uit te lokkem dan het stellen van de gewa-pende maeht tegenover arbeiders in el<o-( nomische konflikten- Het antwoord van i minister Asquith was ver van bevredj-k gend- De minister schijnt nog altijid zuî.-. Ue militaire maatregelen te beschouwen als een betreurenswaardige noodzakelijk-heitl. De waarheid is,. dat 4)3 toi. ten betreurenswaardige gewoonte zijn gewor- - den, maar wij gelooven, dat de vastbe-s raden liouding door de Arbeideti-s-partij 1 aangenomen, het voor do regeeringen in • het vervolg moeilijk zullen maken om - het neersehioten van ongewapeude men-schen te veirdedigen." Ovea' hfet voorstel is nog niet bestist. Sasnenwerking van ai<!ieicIersboiBt3eii ils EnyeSand 1 Al reeds lang îl er sprake van een ' nauwere samenwerking tusschen de ver-bonden van mijnwerkers, van spoorweg-beambten en van transportarbeiders, ter verkrijging van betere arbeidsvoorwasir 1 den. Thans is er in Londen een coule-rentie gehouden tusschen de leiders dezer vakbonden, waarin besloten is een eoinmissie te vormen, bestaande uit de voorzittei en secretarissen der vakvereenigingen, die een plan van samen-1 werking zal hebben te ontwerpen, dat dan weer iïi een volgende confeji'entde zal worden. overwogen. Het denkbeeld van een samenwerking, waarbij voornainélijk bedoeld is samenwerking in geval van stakingen, is uit-1 gegaan van den mijnwerkersbond.die van . oordeel, dat de drie grooœ arbeiders-groepen in hun arbeid nauw van elkan-! der afhankelijk zijn, nu ook voortaan bij ■ arbeidsconflicten op wederz-ijdschen steun wilien kunnen rekenen. Bij de naiiona-le mujnwerkersstaking van 2 jaar geleden,gai het de leiders der mijnwerkers . groote ergernis, dat ook na de aluiting : der inijnen het vervoer der kolenvoorra- i den voortduurde. Om zoo iets voortaan ■ te voorkomen kwam de mjijnwerkers-> bond op het denbeeld, een alliantie tus-i schen de drie groote vakbonden vooi te stellen. De beteekenis van zulk een gamenwer- ■ king blijkt uit di. volgende eijfers . De - mijnwerkersbond telt ongeveer 800,000, ■ de nationale bond van spoorwegperso-; neel 300,0 >0, de transportarbeidersbond 250,000 leden. Schoenmakei-sstaking te Londen ' Zaterdag hebben in het Westeinde te ' Londen ruim 500 srhoenmakersgezellen het werk gestaakt. Zij vragen ongeveer , 10 pet- opslag van loon. De patroons zeggen voorloopig, dat het onmogelijk is. De ziaken staan er niet naar.De ge-zeilen zeggen, dat zij niet meer verdie-nen dan, gemiddeld over het heele jaar. , 42 frarik in de week, en dat is voor hei I fijne werk dat zij leveren te weinig. D« stakers zijn in dienst van eerst&-klas-' schoenmakers, die maatwerk leveren.Mer 1 denkt, dat de schoenfabrieken buiten dei strijd zullen blijven. De staking asn den Simpfoniunnel geeiniSiiji » Besprekingen hebben geleid tôt eei TLJii: Meclieleu Verdronken Martin Léon, 16 jaar oud, leurder, wo-nende Jodenstraat, sprong aan den Kluts in de Leuvensche vaart. Toen men hem uit het water haalde had hij opgehouden inet leven. Brand In het landbouwbedrijï van Louis De Coster, te Elewijt, is brand uitgebroken. De schade wordt geschat op G 03 frank. StoeCmakersstaking De voorzitter van het bazens.) nffikaat der Sloelmakers is Zaierdag bij den hr 'Burgeme-esler op het. btadhuis ontboden. geweest. Later zijn de aïgevaardigden der werklieden o'Uboden. Iiet gcvoig zal daarvan naar aile waarschijnlijkheid zijn dat beide partijen eene' bijieenkoinst zullen houden in bijzijn van den heer Bur-geimieester, dat zal missebien aanleidirig gevem tôt het doen op houden van v Ole iiilBopvaîttingen. Komi maar binnen Destad kount in de herstelling van het oud1 hôtel Celeina tussohen voor eene som van fr. 5111.71. Vian de 100 Me-chelaars weten er geen twee waar d'aï oud hôtel straat. Het is een binnengebouw van, het klein Sbrnlnarie, in de BUeekstraat, waar aile jaren, buiten de menschen die er wonen en werftzaam zijn, geen dîrie vreeandelingen komen. Het ligt nu afgesloten van een vôôrgebouw achter eiene houten poort, waarvoor eene ijizeren tra-iepoort zal in de plaats komen die zal toelaten dat men daardoor dit gebouw zal kunnen bekijken, wel te verstaan als er zijn die daarvoor naar de Bleekstraat wilien gaan. In den raad, waar diê som gestem<I is, werd ook ter sprake gebracht omi eons eindelijk over te gaan tôt het hor-stellen van den Lepelaar, het kunslge-boifw op dte Zoutwerf, waar aile jaren duizenide vreeandeHngen komen naar zien en dat iedere Mechelaar kent. No^, geen oordlen er voor ! Daarbij de Lepelaer wordt beweond1 door d.cn eigenaar M1. Palschaerts, een liberaal, en dan veran-derd de k'vvestie en het kunstgevoel van onze katho^eke StladsbeBi!.uurderB. Voor het Seminarie uit de Bleekstraat ! dat is wat anders daar kweel<t men geeste-lijken in en d!ie komen voor het aardsche sïïjik aiet udt, die li'kken niet om het smeer van d'en kandeleer. Werkloozenfotids Volgeins eene nieuwe regeling van het werkeloozemfonds zal iedere vaikvereeni-ging maar recht hebben op eene onder-steuning van twee frank per licl en per1 jaar, eens d>ie som getrokken kunnen de anjdere werkeloozen o.p de kom bijiten-De eea-ste slach lof fers daarvan zijn de socialistieche mietaalbewerkers, die 4n het vervolg v^an dit jaar van hei Werkeloo-zenfonds niet ' meer kunnen genieten de landelijke ceintralen van de Soc. Metaal-bewerkersbonden protesteert. dtiartegen en een rooden plakbrief, waarin ook d'e wensch wordt uitgedrukt dat de andfere vakbondlen daax ook zullen tegen pro-tesSteeren.Dat "ziet van hier ! De katholieke <?n libérale heeren die zulke regeling ge-stemd hebben, den^en fmimers met zulke maatregelen te nemen, dat hunne poli-tie.ke vakbonden aan ledental oullen Hvin-nen. De werkeloozen helpen is voor die ' menschen bijzaak, hunne polilieke w:n-kel dôen draaien hoofdlzaa.k en zood-tende de wei'kliccb'n verdeelen is hun heimeli.jk do ci. Dot kon niet geechiede»n aïs de werklieden aangesloton wnren in eenen i onalhankediilven bond, dan zouden zulW

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1907 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes