Vooruit: socialistisch dagblad

581882 0
01 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Augustus. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 27 maart 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4b2x34np5r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3© iaai* -- S. 212 Pnjs per nummer : voor België 3 centicmen, vooi den '/reeinde S eantieihen Toiefoon t Sled^ctle 247 » Administratie 2845 Zaterdap) 1 Oogst 1014 I Drukster-Uitgeeltter gain: Maatschappij H ET LICHT , bestuurder : p. DE VISCH. Ledeberg-Ocn» , . REDACTIE . ADMIN1STRATIE giOOGPOORT. 29, GENï » VOORUIT urgaam aet* ue/ff/SG/ie vwerKHeaenparu/. — verscnf/nenae aise aagen. ABONNEMENTS PR'JS BELGîE;- Orie maanden. . , . f 3.2S Zes maanden ■ . , , . fr. 6.50 Een jaar. .,»... fr. 12.50 Men abonneerî zich op al le postbtirgdsa DEN VREEMDE Drie maanden îdegeiijkî verzonden) tr, Cs MriÉ Sociaal-Democratie vsrlisst barsa hssfdlaider JE AN JAURES is wr"liag svend fe Pariis vermoord JAURES is vermoord ! Dezen nacht werd ons uit Parijs eene vreeselijke tijding getelefoneerd : GEZEL JEAN JAURES ÏS VERMOORD! Met moeite konden wij dit gelooven, maar gezel Anseele verzekerde ons spoedig dat het waar was : hem ook was het wreede nieuws uit Brusse! getelefoneerd. jEm jjtunÈs Jean Jaurès, de machtige leider der Fran-sche sociaal-demokraten, de geleerde en we-reldberoemde spreker, is door een lafaard of een zinnelooze, of een hatelijke chauvinist gedood. Jean Jaurès, de gezaghebbende socialist van Frankrijk en van de gansche wereld, de apostel van den vrede, is gevallen onder de doodende kogels van een lage moordenaar, op het oogenblik dat hij de Fransche regeering aanmaande ailes in het werk te stellen om de wereldvrede te behouden, een Europeesch bloedbad te beletten. Woensdag laatst sprak hij te Brussel zijne laatste geestdriftvolle en vurige redevoering uit, als protest tegen den oorlog en tôt het behoud van den vrede! v De indruk die wij door deze redevoering hebben opgedaan, zal ons steeds bijblijven. Jean Jaurès is getroffen gister, vrijdag avond, om g u. 20 m., toeji hij de bureelen van « L'Humanité » verliet, in gezelschap van een drietal partijgenooten. In de rue des Croissants, aan een koffij-huis gekomen, kwam een onbekende kerel op hem toe en schoot den ongelukkige Jaurès ver-scheidene revolverkogels in het hoofd. Onze partijgenoot stortte ten gronde, werd door de bij hem zijnde gezellen weggebracht, terwijl een geneesheer geroepen werd die slechts den dood kon vaststellen. De moordenaar werd aangehauden en naar het politiekommissariaat gebracht. Hij wei-gert beslist zijne persoonlijkheid te doen ken-nen. Het is een kerel die een 25-tal jaren oud schijnt en zegt stadies gedaan te hebben. Meer Kan men er niet uit,krijgen. De ontroering die de moordaanslag te Parijs verwekte is onbeschrijfelijk. Deze ont roering zal over de gansche beschaafde wereld niet min groot zijn. Met Jaurès verdwijnt een der prachtigste figuren uit de sociaal-demokratie. De wereld verliest in Jean Jaurès een geleerd vredes-apostel voor wiens lijk elkeen met eerbied zijn hoofd ontblooten zal. Jan Jaurès viel op het oogenblik dat hij eene grootsche taak verrichtte: DE MENSGH» HEID VOOR EENE USELUKE UITMOOR-DING TE BEHOEDEN. De rouw die Frankrijk treft, treft de gansche Internationale der sociaal-demokrati-sche partij. In naam der Vlaamsche sociaaî-demokra-ten groeten wij diep ontroerd het kille over-schot van hem die zijn leven aan de vrijma-king van het. proletariaat wijdde. (Zie nadere bijzonderheden over den aanslag : blz. 6.) Jaurès als spreker Met Jaurès verdwijnt een der prachtigste figuren uit de tegenwoordige wereld. Als politikus — en vooral op geschiedkun-dig en koloniaal gebied — staat hij zeer hoog aangeschreven. Als geschiedschrijver heeft hij zeer gedokumenteerde werken geleverd; als spreker was hij het krachtigste, mach-tigste en schoonste figuur van onzen tijd. Over de redevoering door Jaurès woensdag laatst te Brussel ten voordeele van den vrede uitgesproken, schrijft het burgersblad « Le Soir » ir^zijn nummer van gister, vrijdag, het volgende: « De welsprekendhsld van Jaurès. — Op het einde der vergadering was het een ander muziek, grootsch, dat ons vleide. Jaurès sprak. Zijn woord is zacht als een gezang. Dit ge-zang ontwikkelt zich stilaan, regelmatig,edel, en dan schijnt zich eensklaps een soort gehei-ligde begeestering den spreker te overmeeste-ren, en de beelden, de aangrijpende raadsels die hij doet oplossen, doen lachen of wee-nen. » En het blad geeft dan eenige beelden uit de meesterlijke redevoering van Hem die niet meer is. Het genot, het schoone, het leerrijke, het volksverheffende dat uit elk woord van Jaurès sprak, zullen wij niet meer hooren, zal ons niet meer doen trillen, zullen wij niet meer kunnen toejuichen. Zijn leven JAURES JEAN-LÉON is geboren te Castres (Tarn) den 3 September 1859: hij is dus 55 jaren.Hij werd leeraar in de wijsbegeerte aan het gymnasium te Albi, later aan de Universiteit te Toulouse. -O- ,Van in 1885 zetelde hij in de Fransche Ka-mer; hij deed zich eene eerste maal bijzonder opmerken, na de werkstaking van Decazeville, in 1887 bij een débat over de re;chten op het graan. Op zijn initiatief werd alsdan in de Fransche Kamer aangenomen dat er twee zittingen per week zouden besteed worden, uitsluitend aan de bespreking van sociale wetten besteed. ' Den 24 Mei 1889 deed Jaurès eene samen-vatting van het verrichte werk: — Men heeft, zegde hij, nog aan den grond van het sociaal problema niet geraakt. Maar de eerste gestemde maatregelen verzekeren aan de arbeiders onmiddelijke voordeelen en belo-ven, voor de toekomst al de latere overwinnin-gen, die begrepen zijn in het woord « recht ». Jaurès geraakte uit de Kamer yan .1889 tôt 1892. In Januari 1893 moest Carmaux een volks-vertegenwoordiger kiezen : hun man was Jaurès: hij werd met klank gekozen. Het was den eersten keer dat het socialisme buiten de enge grenzen van eenige overtuigde groepen trad, om de aandacht van allen op zich te trekken. in September 1893 hadden algemeene ver-kiezingen plaats en die brachten 50 socialisten in de Kamer: het socialisme was in het Parlement eene sterkte waarmede aile partij en zouden af te rekenen hebben. Bij de heropening \«fen den Kamerzittijd (21, November 1893) was het Jaurès die de socia-listische theoriën kwam uiteenzetten: — Door de uitroeping der Republiek, zegde hij, is aan den werkman eene politieke souverei-niteit toegekend, terwijl hij slaaf blijft in het werkhuis. Zij heeft dus in de twee deelen van zijn leven, eene ondraaglijke tegenstelling gebrachtefc & efc Het was Jaurès die in vredelievenden zin optrad in het konflikt van Elzas-Lorreinen, om die streek «hare bestemming, haren wil» te laten. Hij bestreed krachtdadig het revanche-idee en sprak steeds van eene toenadering met Duitschland. * * # , Op het voorplan der eischen der sociaal-demokraten was het achturenwerk. Een groot débat had daarover in J895 plaats in het Parlement.De ijzerenwegbedienden, vruchteloos aan-dringend op doorvoering van die hervorming, spraken er van, aandeelen der compagnies te koopen om in de administraties zitting te kunnen nemen. Alsdan deed Jaurès een oproep aan de wer-kersglasblazerij van Albi -over te gaan en te toonen dat de geëischte sociale hervormingen wel konden doorgevoerd worden. * % K De fransche socialisten zijn om zoo te zeg-gen voorbeelden geweest van oneenigheid : het strekt ter eere van Jaurès dat hij ailes gedaan heeft wat in zijne macht was om de verschillen-de groepeeringen tôt eenheid te brengen. Hij is et in gelukt, op het einde zijns levens, helaas... Over 14 dagen werd het feest der 102 gekozen geunifieerde socialisten gevierd : de held van het feest was Jaurès. * * Jaurès was een reus van het woord : geen als hij, die zoo de kracht der beelden bezat Maar dens de langdurige periode tôt samenbrengen der verschillende partijrichtingen. — Het i« onvoldoende de twee of drie grond-formules uit te spreken om de vraagstukken op te lessen. De toepassing van deze formulen op het werkersleven, ze stellen tegenover de feiten, bereiden en cntwaken van den geest In het begin van 1899, achtte men de eenheid in de socialistische partij mogelijk; eenige maanden later was ailes in de war, doordat de socialist Millerand in het Ministerie Waldeck-Rousseau trad. Jaurès was in den beginne aan de zijde van Millerand. Doch toen hij zag dat deze niet be-stand was om in het ministerie als socialist te handelen, beoordeelde hij hem streng: Millerand was verloren en werd uit^de partij geslo- ten. ' * $ ♦ De roi die Jaurès in cjfeaak Dreyfus speelde is gekend ; hij wâs bevriend met Zola die den beruchten brief J'Accuse afkondigde. De groote Zola zal in niets verminderd zijn als wij veronderstellen dat, heeft Jaurès aan J'Accuse niet medegewerkt, toch zijne gedachten er in opgenomen zijn. * * * Jaurès heeft altij d eene groote sympathie ge-voeld yoor den strijd der Belgische .Werklie-denpartij. Hij stond in bewondering voor de samenwerkingen door het Belgisch proletariaat gestichf iVan eene studiereis in Frankrijk terugko-mend, zegde hij over de cooperatieven: — Ik aanzie het, voor wat mij betreft, als het hoogste, het heilzaamste werk dat de socialisten kunnen verrichten. Aan de werkende klas een deel der ekonomische macht geven, haar gewennen aan het praktische beheer der groote belangen, aldus de bestuurders voorberei-den voor de toekomstige samenleving en het proletariaat inwijden tôt het collectief leven, het eene zedelijke opleiding gevend en haar een deel der winste'n doen gebrùiken yoor werken van maatschappelijk nut, is yan het communisme eene kloeke macht maken en het groote familie-ideaal. * * * De groote denker en werker is niet meer! Zijn laatste werk was, in de zware gebeurte-. nissen die wij thans beleven, te werken, onver-poosd, voor den vrede. Het was met eene stem trillend van aandoe-ning en tezelfdertijd van genoegen, dat hij, maandag laatst, in de internationale meeting te Brussel de verzekering gaf dat het fransch gouvernement, rechtzirtnig, zonder de minste nevenbedoeling, voor den vrede werkte, aan-dringend bij Rusland. Die woorden sprekend, gevoelde men dat Jaurès daar voor een groot deel den bewerker van was... * * * Jaurès was een der grootste figuren der wereld. Zijn naam zal eeuwig in de socialistische en in de Vredesbeweging gehuldigd blij-ven...

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes