Vooruit: socialistisch dagblad

1888 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 04 April. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 12 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xd0qr4q183/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Drakater-Ultgeefite* Ism: MaatschappiJ H ET L1CHT beatunrdcrt f». DE VISCH. Udcb«r]|-Otilt . . REDACTIE . . k VIJNÏSTRATIE 0Of !»OORT. 29. GgNT VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedenpartij. — Verschijnende alle dagen. ABGNNEMENTSPRUS BELCiC Drie maanden. ••«.*». 3.2S> le» maandes » -, , ( . tr 6 iffi Een jftif *•««»•« Mca abvanecrt ilch »p att« potcfrarcataf OEN VREE.MDE Orie maanden tdaget^ha vcrxondea). •>•<>!& V £ R G R Q £ H I N C betreffer.de hot avertiras®?? van faewooctShc-ùen tier Belgischa prcvlneiRie raden op de Voorzittara van het burgarlijic bestuur. <)i'.der gedeelteiijke buiteiikrachtverklaring van «rtikél 66, lid i, <ler provinciale wet van 30 April 1836 worden de Voorziucrs van het burgerhjk bettuur («Pracsidenten der Ziviiverwaitung ») der orovinciin gemacfitifld, in \ervanging der provincial^ raden, ua raadpieging van de bestendige aivaardiging, de reke-nmgen yen inkomsten en uitgsven voor het rekenjaar 5 vast !e stelîsn en de begrooting der uitgaven voor het bedrijfs aar iqr~ te bepa'.en, evenals over het ienen der vereisch;e midileien te Desiissen. Deze verordening is niet van toepasaing op de pro-vincie West-Vlaanderen; àj wardt onmiddeîlijk van krach t. Bruasei, oea >7 Maure >9»7- Der Generalgouvernear in Belgico, Irtiherr con Bitsinç, Generaloberst, « osnstaande verordening wordt voor het Beïgbch Opérau?- en Etappengebied in werking gesteM. Grosses Hauptquartier, den 17 Msart 1917. Der Generalquartiermeicter. Hahndorff Europeesche Oorlog lu Wssf-Viaandsran m In Frubift Uit Duitsche brou. Westelijk gcvcchtsterrein BERLIJN, 2 April. (G££icieel). —- Tua-echon Atrecht en de Aisne hebben zich gisteren en van morgen opnieuw geyechtea octsponnen, înzoncterheid tusschen de via Bapaume op Croiselles en op Cambrai loo-pexi.de banea, evenals op de beide oevers van de Somme ten Westen van St-Quentin. ' Eugeischen en Franacben gebruiktea eterke krachten, die tengevolge van ona geachufc-vuur meermaals achteruit weken en alechta met a&nziealijke verliezen, 00k van &0 ge-iy&ngenen era eeaige machiengeweren terrein wonnen op onze volgens bevel tercgwijken-do troepen. Ook langs beide zijden van het Oise-Aisne-kanaal, op de hoojgviaJote van ,Vregny, kwamon de Franschen aanvallen, irj de voile werking van onze met bet ter-Tein tôt ?.n de kleinste bijzonderbeden ver-trouwde battenjem, &lechla «en weinig voor-iiit. De Franschen leden hierbij avare verrez en. In Champagne onderdrukte bet vernieti-gicgsvuur van ons geochut op de gereedge-aaâkte loopgraveo, een aanval van d® :Franschen tegen de hoogten ton Zaiden v«o 'Jlipont. Russifsch en Boemeenseh geveeiitstorrela Front gfao. veldm. Prins Leopold van "Beieren: Bij de Duna werd een iiuseische aanval door vuur verijdeld. Ten westen van Luck baalden onze aanvalstroepen, bij ;S>win-JoeBjy, ver&cheidene gevangenea ait 'de vijandelijke loopgraven. Front -eneraaloverste aartsbertog Joeeî : Aan de Loedova, in de Woudkarpatben, yernielden onze verkenners. bij een nunuer fcochten, een door den vijand aangelegd on-dermijnd terrein door het te laten springen. ïegen de grenshoogten langs beide zijden'' 'van het Osz-dal zetteo de Rassen n» hevig igeschutvuur een aanval in over ©en breedta ^van 7 kilometer. Hun stormgolven vielen in ions vuur, op een andere piaats in geveobt ivan man tegen man, ineen. Kleinere aanvalien ter zijde van den hocfdaanvai tais-îukfcen eveneens. Front van ge®.-veldm. tob Ma«kans«R: Siets nieuws. BalkaairoBt In de zee-enarte bereikte een vijaffldelqke Terkenningsaauval geen goeden nitalag voor den tegenstrever. Ten Zuidwestec van het Doiran-meer drong een aanval&troep in de Engelsche àelling, deed een deel van de bezetting sneven eu keerde met versheidene gevange-nen terug. GROOT HOOFDKWARTIER, — Berlijn 2 April (Avowdbericht)• Ambtelijk: Baiten (ie gemelde gevechten in het Somme- en Oisegebied geene bijzondere gebeurtenis-ijf'ntJit Fransche feron. PARIJB, 1 April. — Officieei: Bij de Somme en de Oise nogal hevig geschutge-vecht in de streek van Roupy. Op het front .Eseigny-Benay acherm'it?elingen tusschen pitroeljcs in den sektor Folembray-Coucy-Îs-Chateau. Ten Noorden en ter, suiden van do Ailette kwamen de Franschen tâjdens den lîacbt goed vooruit,inzonderheid ten noord-f|r'Slf;ri van Margival. Pogingen vanwege de ^uitschers op de klei?je Fransche posten ten Kuid-oosten van Craonne, bij Vauquois en in de streek ten westen van den Dooden Man mÎBlukten volkomen. Do Franschen naraen gevangenen. Overai elders rust. PARUS, 1 Apriî. (OfficieeJ). >— Aan de Somme en aan de Oise, tusschenpoozende geschutacties. Tamelijk îevendig geweer-Tuur op de voorposten. De Franschen heb-Pfti Duitscce pntroeljes niteengejaagd en e"mge gevangenen genomen. Besuiden de Ailette liebben de Franschen tijdens een f ink geleide offensieve beweging, van aan do Ailette tôt mo dm weg vao Lao», ver- schiJlende Ioopgravecstelsel6 on stounpun-ten genomen die ingeriebt waren beoo&ten NeuriJie sur Margival. De Duitschers die een kraehfdadig defensief uitvoerden zijii met erostige verliezen teruggeworpen tôt nabij V'auxaillon en Laffaux. 10S gevangenen onder wio 2 officieren, en 4 machienge-weren zijn in de handetx der Franschen a«hi«rgebleven. In Champagne groote bedrqrigheid vstn de wederzijdsche artillerie ten Westen van Maisons de Champagne. De Franschen hebben vijajidelijke contingenten onder vuur genomen, die marebeerend werden op-gemerkt in die streek. Geein belangrijk feit te vermelden op de rest-van het front. Uit Engelsche brou. LONDEN, 1 April. — OffieieeS: De iaat-ate verslagen vaa sir Douglas Haigh vermelden de verovering door de Engelschen van acbt nieuwe dorpein. Het bijzonderste reèultaat van den aanzienlijken vooruit-gang der Engelaehen is de verdieping van de tegenwoordigen boeht naar St-Quentin toe, en het opdringen in de Duitsche vor-dedigingslinie tu£schen Craseiles en den weg Bapaume-Eamerijk. Vrijdag avond veroverden de Engelschen Hardieourt en maakten gedertdien aanzienlijke voorderin-gen beoostan dit dorp. Eveneens namen zij, met geringen tegen stand, de dorpen Marte-vile, Yerroand en Soyécourt en dwongen de Duitschers onder geschutvuur tich uit Ven-dellee terug te trekken Zaterdag werd de Engelsche opmarsch hervat langsheen de bedding van de Cologne en werden de dorpen Jeanoonrt, Hervilly en Heebeeourt genomen.Bi Mkg testa itaiis m esisMjk-Hiipîilt Uit Oosteariiksche bron WEENEN, a April (Ambtelijk): Oam>t-anderd.Uit îtaliaansche bron. ROME, 81 Maart. — Officieei : — Aan het front in Trentino heeft ongunstig weer gisteren opnieuw de artilterie-actie belem-merd.Op den Karst heeft bet vijandelijk ge-sebut onze linies nesi d«n noordrand vaa de hoogvlakte en in het vak van hoogte 144 hevig beseboten. Onze artillerie heeft krach*-tig geantwoord. In het gebied tusschen den Monte Faithi en Costagnevica Jiebben wij een vijandelijke voorpost beaet en er oinni-tie en ander krijgBtuig buitgemaakt. ROME, 1 April: De artilieriebedrijvjg-beid, die in de bergachtige streken door sneeuwval en atorm verhinderd werden, bleef sterker. In het Oosten van Gtorz en op de Karst werden kleine, voor ons gunstig verloopene stormloopen op den vijand van het Tonaie-dal gemeld. In het gebied van Gorz maakte de vijand na de gewoonlijk hevige voorbereiding door artillerie en grar-venmortieren eenen aanval tegen onze linies in het Noorden van Santa Catorina, die ^nel afgeslagen werden. Een zelfde lot on-^derçing ira denzelfden nacbt eene inbreuk-pogmg tegen onse stellingen ter Oosteti van Benodesi-Vertoiba. * 4t * tes&Poeîsete-Sîiie» irrs Uit Russische bron. PETROGRAD, SI Maart. — Officiel: Rxustisch geveehtsterrein Ten Noorden van Illoekst en bij Postawy hebben wij awakken vijandelijke aanvailen afgeslagen. Op de rest van bet front geweervuor tusschen verkenningsafdeelingen. Een onaer vliegtuigen heeft bommea ge-worpen op bet >tation van Wilna. Ten zuiden van Podgaitae hebbea on» luchtvaartvliegerts Wisjiakof en Archangel-pki een Duitsch vliegtuig geveld an de twee inzittende officieren gevangeD genomen, Roemeenick gevechtsierrci* Vunrwi8seling «n verkenningen. Onze artillerie heeft Duitsche monitors : die G&latz naderden, doeltreffend beacbo-ten.Rutsiteh-Turktch gevechttierrmn Gteweervuar ea verkenningen 3^ 3^ Ce Mi n saa Bite Un Bulgaarsche bron SOFIA, 31 Maart. — liacedomscta fronts Over het gansche front slechts zwak artil-lerievuur. Betrekkelijk levaudige vliegers-bedrijvigbeid aan beide zijden. Lui tenant von Eschwge bracht ten Noorden van Xan-ti in een lucbtgevecht een vlieger tôt dalea. Noordelijk van het Doiran-meer schoot een Duitsch vliegeskader een Engelaob kabel-ballon neer. Aan het Roemoen«cb front le rust. SOFIA, ï Apriî. — Tusschen bet Ochrida-en het Prespa-meer vuurwisseîing tusschen patroeljen. Tusschenpoozend kanonvuur. Aan het overige front zwak artiîlerievuur. Alleen in d© Czerna-bocht van tijd tôt tijd Ievendig artiîlerievuur. Van weerskanten levendige vliegersbedrijvigheid aaD 't ganache front, Oostoljjk v«m de VV ardar zoa i u ] een vijaudelijk vfiegitiîg bij Matsehukoro door do artillerie zijn afgeschoten. Luite-naiit Brauneck bracht in de Czerna-bocht zijn derde vijandtiijke kabelballon tot da-len.Aan bet Roemeensche f»x>nt beschotea i?ij Gaiatz. Se Gorisî tïsscliM ! Bcsieiiàjk n RQWIs Uit Oostenriiisfîcàe Dron WEENEN, 2 April (Ambtelijk): Bij bet , legerfrttnt van den geaeraal-overste aarts- 1 hertog Jozef veelzijclig verhoogde gevechfcs- j bedrijvigbeid. In bet Klanicdal werd eea swakke, tes® zuiden van het 'Jz-dal een sterke Eusisiache aanval onder swinzieniijkâ vijandelijke verliezen afgeslagen. In de W oudkarp&tbea werkteu onze verkeiiningsafaetilingn met succès. In Oost-Galicië «sa .Wolhynie geene biizondere gebeurtenissen. la Kiein-Azië Dit TuiïSoCiie bron KONSTANTINOPEL, 1 April. — Aa« bet Tigris-front trokken de Éngelscbem sicb terug, wiens aanval, naar bet legerbericbt van gisteren meldde, met zware bloedige verliezen werd afgeslagen. Een aanval, die de Engelschen tegen onzen uitersten linker-vleugel zuid-oosteiijk Diala onderaaaiea, we(rd gelijktijdig met verliezen voor tàea. fcegenstander afgewezen. Aan bet Sinai-front geene veraûdering. Aan het Kaukasus;£ronfc beerscbte op den rechtervleugel rust. Op den linkervleugel schermutselingen door verkenningspaf.rofj-jen.Van de 'andere frontes i» niete fe««»er-kenswaardig te r^elden. KONSTANTINOPEL, 3 Apni. — «gris-, froîit; De aanval der Engelschen werd onder groofce verliezen voor ben tegengebou-den.Sinai-front; De toestaaad is onveranderd. Kakasusfront : Geene gebeurfcenissea dafe bet melden waard is. Op 30 Maart, rond den middag, scLoot een onzer geveohtsvbeç. rs in bet gebied vas Smyrna twee vijandelijke vliegtuigen neder. De eene is een tweedekker, Farman-etelsei, waarvan de loods en de observateur gevan-gen werden genomen ; de tweede is een Nieuport. Het werd na luchtgevecht in den omtrek van Budscb bij Srnyrna neergesebo-ten. Loods «1 obeervator werden dood op-genomen.In Macedonië onderaamen onxe aan bet Prespa-raeer opereerende troepen eene ver-kennmgsaanval. Zij drongen in de eerate linie van den vijand en veroverden drie snelvuurgeweren, een bommenwerper eo munitie. sk 3k îk IIP ZEE 0e vsrscherpte duikbootoortog LONDEN, 2 April. — De Briteebe admira iifceit deeît mede dat het etoomschip t Brifcta » waarscbijnlijk getorpedeerd is. KRISTIANIA, 2 Aprii. — Volgene een telegram van be» Noorweegache konsulaat te Bordeaux is de stoomer «Merfield I» op 29 Maart door een Duitsche U-boot drie mijlen vcor Houstin (Gironde) getorpe-deerd.AMSTERDAM, 2 April. -, In Dixmtiî-den is de 24 man sterke bemanning van den Noorweegschen stoomer tFeistein» ait Stavanger, die met graan voor het Bel. gisch hulpkomiteit van Philadelphie naar Rotterdam op weg was en ongeveer 70 mijlen van het Terschelling lichtscbip op ©este mijn liep, geland. BERLIJN, 2 April. — De « Kriegszei-tung » nioîdt uit Rotterdam: Uit Londen vvordt g> ineld dat bij de beschieting van Duinkeii n twee vaartuigen der Franache reederij B!om Bordes door voltreffers van Duitsche torpedojagers in den grond ge-boord werden. Beide achepen hadden kolen aan boord. AMSTERDAM, 2 April: Uit Ymuiden wordt aan het «Algemeen Handelsblad» gemeld, dat de motor-tankstoomer < Hestia » (95S ton), die met een uit 14 schepen be-staand convooi wegvoer,vrijdag avond door een Duitsch onderzeeër getorpedeerd werd. Een boot met 13 inzittendon, waaronder 7 Chineeaen, wordt vermist. FRANK FURT a/M., 2 April: Den «Frankfurter Zeitung» wordt uit Kristia-nia gemeld: Volgende zes Noorweegsche schepen werden heden als getorpedeerd gemeld: de zeiler «Urania», (1888 brutoton), in 1891 gebouwd, op de Engelbche vaart in do nabijbeid van Kirkwall; de stoomer O. S. (637 brutot., in 1916 gebouwd), op de reis van Engeland naar Kristiansand in de na^ bijheid van Kirkwall; de stoomer «Tizona» (1020 brutoton), m 1901 gebouwd, op de reis van Engeland naar Kristiania in de Noordzeej de stoomer «Asta« (1146 brutoton) in 1902 gebiuwd, op de reis van Po-maron naar Svansea; de stoomer «Grib» (1474 brutoton), in Iflfiû oaboawd, op de reis van lissabot» naar ITull, waarscbijn-lijk de stoomer «Algol» (9b8 brutoton) m 1896 gebouwd, op de reis van New-Castle naar Bergen. AMSTERDAM, 2 April. — De Noorweegsche stoomer « Lisbeth » (1621 ton), met eeae gemengde lading van Rotterdam naar Swansea onderweg, werd gister vroeg tusschen de lichtschepen « Maas » en c î'oord-hinder > door een Duitsche onderzeeër getorpedeerd. De bemanning, oit 18 koppen be&taacde, is gered. De strijd in 't Westen De « Kola. Volkiaeitung » edirijft; BERLUN, 8 April. — De fcoeswwid op hefc westelijk oorlog»te>rrein is m de laatsce acht dagen op bet front tUË&chen A rraa ec. Aisne niet veranderd. Aan de vleugel der front-iiaies, nameiijk auidelijk van Arras. en Noordwestelyk van Soisaona zijn ^eeue ver-auaderingen gekomen. In de overige sektors wae eiecbté geringe strijdbedrjjvigheid. Om bijzonderhed&n op t« gevec, zij gemeld, dat de Engelschen tôt den 26 Maart voorziehtig wajren. In bunne beriebten meld-den de Engelechen dat zij in 't vuurbereik van verdragende Duitsche kanoncen gekomen waren. Pogingen van vooruittastende Engelsche troepen werden met erge verlie-sen afgewezen. Trots deze gevoelige verliezen is bet de Engelschen alecbts gelukt een weinig vooruit te komen. Noordwestelijk van Bapaume zijn bunne aanvalien in 't gebied van Noreul-Lagnicourt op 26e Maart misiûkt. In de laafcsie dagen daarentegen wonnen zij aan d«a» steenweg Peronae-Cam-brai, in eene breedte van 25-30 kilometera ©eue diepte van 2-3 kilometers terrem. Deze voorwaartsbeweging begon beiderzijds den atesawag van Péro>nne-Cambrai op 27e Maart. Op de zuidelijke oever begon zij op 30 maart en werd op 31 Maart doorçevoerd. De Franschea seboven bunne lime zuide-lijk van St-Quentin een weinig vooruit. Grootere vooruitgang d«den de Franschen in de streek tusschen Oise ea Ailette. Voor ben weken de vooruitgeschoven Duitsche posten uit. Op 27 Maart hebben de Franschen de Unie Sorvaie-Boises be-reikt. Zuidelijk van de Ailette bebben de Franschen erge verliezen geleden. De Mitteasacklea iiù Vrede I Bulgaarsche verklarlng BERLIJN, 3 April. — Den « Bertiner Lokalanzeiger s wordt uit Sofia gemeld : Opperminister Radoslawow heeft zich in de Sobranje, in naam der Bulgaarsche regee-ring, solidàir verklaard met de verklarin-gen van den Duitschen rijkskanselier en den Oostenrijkscben minister van Buiten-landsche zaken, voor wat aangaat buene houding tege®«v«* Eu.<sland en Sot Rusai-acbe voîk. In het Buitenland In Holland Mteuwe oorlogsieenlng AMSTERDAM: De ministar van finan-ciën is voornemens eerlang eene staatslee-ning van vermoedelijk 000 millioen guides ait te geven, wier opbrengst tevens sal die-nen voor de conversie der eerste oorlogs-leening van 276 millioen gulden. De nieuwe leening sa! waarschijnlijk gedelgd worden ait de baten voortspruitende uit de mono-poliseering der leveasverzekeringem on orandverzekeringen. in FranfeHik Monopollseering van den kolenverkoop door (fen 8taat BERNE, 8 April. — Lyonsche bladen melden uit Parijs : Op bevel van den on-derstaatesekretari8 Lencbeur, cal de koien-verzorging in Frankrijk nu op de volgende wijze geregeld worden : Het Zuiden van Frankrijk tôt aan de liin Bayoune-Dijon zal kolen ontvangen uit net Zuiden en uit bet Cantrum des lands. Aile verzendingen van kolen naar Marseille worden gestaakt. Het Oosten van Frankrijk met Parijs zal kolen ontvangen uit het Noorden en Pas-de-Calais. Het overige des landa op het Westen zal niets ander» meer ontvangen dan ingevoerde kolen. Men hoopt door deze maatregèls de criais in het vervoer meester te worden. Ten gevoîge van dezen maatre-' gel zal de Fransche Staat «eldra de aller-eenigste kolenbandelaar des lands zijn. De binnenlandsche kolen, zoowel als de ingevoerde, zullen aldus feitelijk staatseigen-âom zijn. Sis EmjQlasrd De nationale weerpHeht ROTTERDAM, 1 April: De «N. R. C.» verneemt ait Londen dat het aantal aan-ooeldingen voor den nationales weerplicht beden de 200.000 overschrijdt. Toekomende week zullen over heel het land verçaderingen gehouden worden, om tôt de uiterste epaarzaamheid met kunst-iicht aan te manen. Men denkt eraan dr ! theatervoorsteiUneea vieeger te sluitca, j les Cadorna te Rcsn* UIT ZWITSERLAJS'D, S April. — ï Corriere délia fiera > noemt de aaaweaig-heid van Cadorna in deu tweeda«gscbeat iq de Consulta gehoudeu ministerraad »*« groote beteekenis.De opperbevelhebbei otaaa, meerdere malen het «oord en gaf vera^) aan de hem interpelleerende |£1S Sa tosstand BERLIJN, 2 April. — Ou.ireat «le m Iand bestaande fcegengteliingea veiufeesat, de « Vossische Zeitung > het volgend« een Poooiburgschen man von rertra««*i : la de kringen der radikalen ia mon tt uiterst over, ontstemt dat de voorloopig»! regeering, aie buitendien overal aitgekr«-i ton wordt als eene burgerlijke regeenag,! het geld aanneemt dat door burgerhjk* kringen ingezameld wordt. Alleen gedurea-de de laatste dagen heéft de voorloopig* regeering van de axoskowsche beurs âOO.OOOf roebels, van een Petersburgs bankeonaor-tium 500.000, van eene Petersburgsche ggr renfabriek 250.000, en van de Moskowscbs, bank 200.000 roebels ontvangen. Er la tata-schen de beide regeeringen ook oea befti-gen twist ontstaan over de manier «aar» op de slachtoffers der omwentebng zoudea begraven worden. Een nog ergere twist is' tusschen de twee lichamen ontstaan over1 den persoon en de doenwijze van groofc-| vorst Nikolai. De soldatenbond heeft dado-i. iijk na het uitbreken der omwenteling v«r-iangd dat hij zoa aangebouden worden, t«r-i wijl de voorloopige regeering beaa bevw op vrije voeten liet rondloopen en gedarig, met hem in briefwiaseling bîeef. Deze kaa-delwijze deed bij de rsdikalen bet den ontstaan dat de voorloopige regeering in den grootvorst den persoon zag die som kunnea opiraden ait den militairea dikfete-' tor. . BERNE, t April. — «Le Temps > oaeUft uit Petersburg: Het revolutionair werkera-blad c Bravda > doet voort in zijn atrovea om de gedacbten over een dadelijk opge-ven van deo oorlog te verspreideo, terwijl t Iswestie >, het orgaan van den arbeider*-, an soldatonboad, zonder den oorlog goed Ut keureç, in den grond tegen DuJtacklan^ gekant blijft, dat zij as inziens toeb <tm>. ©abtea verovsringsoorlog voerfc. LONDEN, £ April. — « Daily meîdt tût Petersburg : Het Peiterburgach dikaal Arbeiderscomiteit beeft op etgea hand eese eigene veiligheidspolici« ingo-richt voor den dienst in de hoofdstad. beeft daartoe 2.700 werklieden ea meerdfr' re beambten der vroegere regeering dea »ed van trouw latec at'leggen. Er beetaaa au in Petersburg twee zeifstandige polie»-besturen, wat a^nleiding geeft tôt aanboo-deiidsn twist en gekijf. E>® afgezanteo «W verbondenen beproeven bet voort om «an» overeenkomst tôt stand te breogea, PARIJS, S April. — «Le Tetnpa» esa®ï«SS nog : De Arbeiders- en Soldatenbond, d>« reeds voor bet uitbreken der omwentèiing eene belangrijke roi spoelde, breidt sijue werkzaamheden meer ea meer ait, twijl bij in aile groote ateden der ruasiâèhe vincies afdeelingen inriobt. STOCKHOLM, f Apriî. — De ArbeM«». en Soldatenbond heeft in zijne zitting vmb Woensdag besloten de verdere aitgave v«« aile behoudsgezinde dagbladen te verbiw-den._ Volgens de c Nowoje Wremja» foeefe' het in het beeluit woordelijk : Ook de re redore uitgave der c Nowoje Wremja » wordt verboden, , daar bet blad zonder toeiatio^i van onzeo bond opnieuw g®*«& is. LONDEN, 2 April. — De worfoopig® s®-goering i« ks bet boofdkwartier te Mobiiew verschenen. Zij werd ontvangen door gœm®-raal Alexejew, de a generaieustaf van b«6 garnizoen, de leden van de etedelijkc eemstwo ©m eene groote menigie van inwo-ners. Miljokow en Kerenski spraken rode» voeringen uit en werden begroet dwae» leveadige toejuichingen ea betoogingea» PETERSBURG. 2 April. — De vocrioa» pige regeering beeft een voorstel vaa dete bandelsminisier aangenomen, waardoop eenige gernakken worden geschonken nwt de aandeelhoudersmaat8chappijen Maas* deze gernakken zullen oiet geschonken worden aan de Israelieten en de buitenlaaÂ-sche onderdanen De beperkingen die genomen waren ten aanziea van ooderd«° neo der vijandelijke ianden, blijven staan De voorloopige regeering beefî, reeds de doodstraf afgesebaft. KOPENHAGEN, 2 April. — JH«ft voerend komiteit der Doema sprak sicb ti® zijne zitting varj 21 Maart met aile tegen S stemmen tegen het direkt beëindigen va® den oorlog uit. Evenxoo stemde het k®o>5« teit der getnatigde arbeideredelegees, m een vertrouwelijke mededeeling van Guêaeh-kow ove: dén oorlogstoestand en de inzicb^ ten van den vijand ( ? !). met 48 tegen t4 stem mon voor de voortzetting van den log. Verder verklaarden zich, volgena vep-trouwbace berichten Kerenski, Tsrhetdge^ Shobelew en ("anstow voor de voortvoering van een zuiver Uefensieven oorlog. De e*. tremisten evenwel volharden op het ata»4-punt van <»ne diteKte vredesslniting ^ Tengevolge dei alxesoeetta ^ (aar «« N( b3 .*ni» oai oammai : 'ooi Bolgze S efinaemsE. vos» den vraemae5 eean«cau 1 eèefoon : * Âdm^istrstie Sî84b ^ter.sdap 4 April Ittt 4

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes