Vooruit: socialistisch dagblad

124 0
20 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 20 Januari. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 10 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5x25b00412/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ummaatUÊMmuiiiamt '^^^mKem^t^mmmuam ■^BgraspgaMttBagBaaaai^^ 'fW'.'.'w^wwwnw 2©3ïs3a§ 2© Jkkeshb15! i®îB r Belgische Werkliedenpartij. — Verschijnend® alle dagen. Druksier-Uitgeefster Sam. Maaisch. HET LICHT, Best . P, De Viach, L$deber§-Qent — Red.-Adm üoogpoort, SÔ, Gent ■■aWWBHBofliWBOnMânaBTi'aTlaWlMilîlMmuiil i i iii i i i i ii i muni■■miniiiiiiiiiiiiiiBiiiiiMiiwn—iiiiiiMiiMTin■■i !■■■ ■iiin—iMi»inu«i >— ia^4^aj-w,«gMfajM i i wast-VliaiHtorai m ia Frankrijk SJit Buitsc&e brms. Westelijk oorlogsterrein GROOT HOOFDKARTIER, Berlijn, 18 /Januari (Off.): Op het grootste deel van het front was de bedrijvigheid gering, levendiger in de omgeving ten zuid-westen an Cambrai. Bij kleinere ondernemingen jten noorden en ten noord-oosten van Proslies werden gevangenen binnengebracht. Oostelijk oorlogsterrein Niets nieuws. Italiaansch front De toestand is onveranderd. De eerste generaalkwartiermee&ter^ LUDENDORFF. GROOT HOOFDKWARTIER. — Avondhericht van 18 Januari (Off.) : Van de oor'logsterreinen' niets nieuws. Uit Fransche broa, PARIJS, 16 Januari. — Officieel: Matige geschutwerkzaamheid op het geheele front. In de streek van Alest en Y_an St-. [Dié is een vijandelijke overval op één der kleine Fransche posten volkomen mislukt. PARIJS., 17 Januari (Officieel) : Kalme nacht op het geheele front, behalve ia den .sektor van Maison de Champagne, evenals in de streek ten Westen der hoogten. Het 'geschut was aan weerskanten tamelijk be'drijvig'. Op den rechteroever van de Maas werd een Duitsche patroelje, die de Franscl o posten in de streek van Samognieux .trachtte te naderen, verstrooid door het ■Fransche vuur. In den avond hebben de f'ranschen een overval ondernomen op de loopgraaf van Calonne (sektor van Eparges), die itfen tot diep in de Duitsche stellingen deed doordringen. Na den aanval zijn êe Franseben voltallig in hunne linies teruggekeerd. Avondbericht : Bedrijvigheid der beide artillerieën in het Zuiden van St. Quentin, in het gebied van Main-de-Massiges. Gedurende den dag op de rest van het front rust. Uit Engelsche bron, LONDEN, 15 Januari (Off.): Een sterke vijandelijk© aanval werd gister morgen ten Noord-Oosten van Armentières teruggewezen. Ten Noorden van Lens drongen wij dezen nacht in de vijandelijke loopgraven. Wij beschoten de vijandelijke schuilplaatsen met granaten en brachten gevangenen en machiemgeweren terug. Niets te melden aan de rest van het front. Geene belangrijke gebeurtenis te melden buiten de gewoonlijke artillerie-werkzaamheid. ' LONDEN, 16 Januari. — Officieel : Van i-het Britsche front niets van belang te jœeJden. lm den loop van een heden morS^a tfoor dea vijand tsgen een onzer posten ten Noord-Westen van 'St^Quentin uitgevoerde aanval verzwonden twee onzer mannen. Geene andere gebeurtenissen te pielden op het gansche front. §s oorlof teiftü ïtilii on 08Sl§Mijicff8i!ari]g ¥** ©estsBriïksefe® &ros WEENEN, 18 Jan. (Off.) : Geene bijzonders gebeurtenissen. Uit Ifcalia&BSche bron* BOME, 15 Januari (Off.) : In de omgeving van de Monte Asolone is de strijd gister namiddag weerom ontbrand. Onze troepen, werkzaam door de artillerie ondersteund, rukten met groote dapperheid vooruit, om hunne linies van het Noorden van Osteria II Lepre tot den uitgang van het .Cesilla-dal te bevestigen. Ondanks den verbitterden weerstand en de zeer heftige reaktie van den vijand konden belangrijke voor. deelen behaald en den vijand zware verliezen toegebracht worden. Wij namen 8 officieren, daaronder eenen opperluitenant, en 233 soldaten gevangen. Aan den heuvel van den Monte Solarolo voerden beproefde troepen werkzaam eene demonstratieonderne,ming, uit en drongen tot in de vijandelijke loopgraven door. Ten Oosten van den Capo 'Sile nebben wij door eene met bewonderenswaardige snelheid uitgevoerde overrompeHngsbeweging_ den bruggonkop vergroot, in flenwelken wij e.rige loopgraven van den vijand namen en in de vroegte zijne herhaaltegenaanvallen bloedig terugsloegen. officieren en 43 soldaten werden gevangen gemaakt, twee loopgravenmortjeren en eenige macüiengeweren werden buit gemaakt. Op de rest van het front levendige artillerie-aktie op beide zijden van het |Brenta-dal en patroelje-botsingen in het dal l'an den Monte della Priula, waarvan de vooruitgang voor ons gunstig was. ROM'E, 16 Januari (Off.) : In de streek ^n den Monte Asolone onderhielden gisteren in den loop van den ochtend zware fuurkoncentraties en herhaalde pogingen va-n den vijand tot het doen van tegenaanvallen felle gevechtswerkzaamheid aan de Italiaansche linies, die in den vorigen nacht voorspoedig verbeterd waren, 's Middags keerde de normale toestand terug. In het vak beoosten de hoogvlakte van Asiago, bij den top van den uitspringendea fronthoek van den Monte Galorado, waren verkennersgroepen aan het werk en brandden kanonnen bij herhaling los. Beoosten Capo Sile is een nieuwe tegenaanval tegen onze stellingen afgeweerd. In den nacht van 14 op 15 dezer en in âen loop van den dag van gisteren heeft de vuurwisseling van het geschut zich tot geheel het kustgebied uitgebreid en is ze op hoog peil gebleven. Langs het gansche front was de vliegersbedrijvigheid groot. Engelsche vliegers schoten in den omtrek van Kaizoia drie vijandelijke vliegtuigen neer. Een vierde toestel ^'erd door onze vliegers in Arsie naar beneden gehaaid. Onze , afweerbafcterijerj, brach- ten een vijfde toestel in Cima Dolmo tot den val. Tfit Turkscbe foroa KONSTANTINOPEL, 18 Jan. — Geene bijzondere gebeurtenissen. OP~ZEE Ëû verscherp!?) auikboste^rid^ Uit Duitse ba broi*. BERLIJN, 13 Jan. (Off.): Een onzer Ubooten heeft onlangs aan de Engelsche westkust vier stoomers, een fransch bewakingsvaartuig, een zeiler en een visschersstoomer getorpedeerd. Het meerendeel der stoomers werd onder vuchtelooze vijandelijke tegenwerking in den voor Ubootaf-wèer bijzonder ingerichtte wateren der Irische zee en van het Bristolkanaal door juiste aanvallen vernietigd. Hier viel ook het Fransch bewakingsvaartuig ten offer. Bijna al de stoomers waren bewapend. Onder hen konden de Engelsche stoomers «Elms Lent» en «Boston City» vastgesteld worden. Van de beide stoomers had de eene kolen, de andere, waarschijnlijk de groote Engelsche stoomer «Egremont Castle» (5294 ton), had boomwol geladen. De visschersstoomer voerde 't merkteeken «B. S. 696». De chef v. d. Admiraalstaf d. Marine DEN HAAG, 18 Jan.: De Engelsche admiraliteit maakt bekend: In de verloopene week werden 6 schepen over dö 1600, 2 beneden de 1600 ton en 2 visscherijvaartuigen getorpedeerd. 5 schepen werden vruchteloos aangevallen. Duitsche aanval qjj de EngeSseha kust ROTTERDAM, 18 Jan.: Reuter meldt officieel uit Londen: Yarmouth werd maandag avond tusschen 10,35 en 11 uur van zee uit beschoten. 20 granaten vielen op de stad, 3 menseben werden gedood, 10 gewond. De stoffelijke schade is niet groot. Il UI .UMI' ' JlLIBjl JKBiSMBaS !b oiderfianÉlisipïï ir itirlMjrgsÉs 'Kommlssf WEENEN, 18 Jan. — Het Weensch K. en K. Korrespondenzbureau meldt uit Brest Litowsk van 17 Januari: Volgens eene door Jen algemeenen konsul Hempel uit Petersburg gekomen melding neemt het tot hiertoe slepend verloop der onderhandelingen der Petersburgsche kommissie in de laatste dagen een gunstigen voortgang. Het gelukte bij de bespreking over de opening van den privaten post en van het dagbladverkeer in Rusland de tot hiertoe van Rusland wege opgedoken moeilijkheden te overwinnen, en er kan reeds tot de formuleering der overeenkomsten overgegaan worden. Voor de onderhandeling nopens de wederzij dschs uitwisseling van artsenij waren werd eene onderkommissie bepaald, die hare besprekingen op 6 Januari begon. Eea Mwèm-van do Bossfsotis tfolkskominissorisson san He MinooBSCiio Regeerlng PETERSBURG, 18 Jan. ^- De commandant van de 49ste legerdivisie deelt ons mede dat de Rumeensche overheden vijandelijke handelingen ondernemen tegen russische soldaten en dat zij geene levensmiddelentransporten doorlaten. Het 194ste regiment der 49ste legerdivisie werd door rumeensche strijdkrachten omsingeld en ontwapend. Ook werd de raadscommissie van het 195ste regiment met oostenrijksehe officieren, die over gekomen waren om de russische officieren te bezoeken, gevangen genomen en opgesloten. De Raad der Volkscommissarissen verlangt do vrijstelling der aangehouden officieren en de bestraffing der burgerlijke overheden die de aanhouding bevolen hebben, met zekerheid en waarborg er bij, dat dergelijke dingen niet meer zullen gebeuren. Indien hij binnen de vier-en-twintig uren geen antwoord hekomen heeft, zal zijne klacht moeten beschouwd worden als een nieuw afbreken en zal hij dé uitdrukkelijkste krijgskundige maatregels nemen. Get. Lenin; Opperbevelhebber Krylenho; Kr'ijgsbevolmachtigde Bodwiski. De zebtaailgtelil van Turkostm STOCKHOLM, 17 Januari. — Het ukrainisch Inlicktingsbureel van Stockholm deelt mede dat de Raad der Natie in Kiew bericht ontvangen heeft omtrent de be-' sluiten van een buitengewoon congres voor de muzelmannen van Turkestan, in overeenstemming met de verscheidene milfïoenen zielen tellende bevolking va» dit land en met het oog op het zelfbestemmingsrecht der volkerea gesteund op de grondbeginsels der russiaehe Revolutie, waardoor op 23 December 1917 het gebied van Turkestan uitgeroepen is a-ïa eeae zelfstandige Republiek in bondgenootschap met do algemeenen federale russische Republiek. Voorloopig werd er door het congres een Natjojjaten Raad gekozen in d'en- welke een derde der zeteb toegekend werd aan de vertegenwoordigers der nietmuzel-maansche bevolking des lands. Het samenkomen van dezen Raad werd vastgesteld op 5 Januari. Het congres heeft vervolgens eene voorloopige regeering gekozen. De wetgevende vergadering, die weldra ook zal samengeroepen worden, zal den bepaalden vorm van het aangenomen zelfbestuur vaststellen. , Oi teestaal in Bestand Uitwijking van Rpmssnsshe overheden uit Rusiand ROTTERDAM, 18 Januari. — De «Daily Chronicle» meldt heden uit Petersburg: De Russische Regoering heeft het in Kischinew opgericht rumeensca Bureel aangezegd dat het op 31 Januari te sluiten heeft. Op deze dagen hebben ook alle thans in Rusland verblijvende rumeensche regeeringsoverheden het russisch staatsgebied te verlaten. VrijsteJiins' van êQn Rus^eenschen afgezant STOCKHOLM, 18 Jan. — Volgens een telegram van de Russische Telegrafenagentuur werd de aanhouding van den rumeenschen afgezant Diamant in den nacht van 15 Januari bevolen wegens gruwzame onderdrukkingsmaatregels die genomen waren tegen russische soldaten. Het heele diplomatisch korps begaf zich op het aandringen van de fransche en de engelsche gezantschappen naar Lenin. De volkscommissarissen stonden de vrijstelling van den aangehoudene toe op het aandringen van den amerikaanschen afgezant, op voorwaarde dat hij in zijn persoonlijken naam aan de rumeensche regeering eene verklaring zou zenden omtrent hare gewelddadige maatregels tegenover de Russische soldaten. Om 3 ure in den morgend werd het bevel afgeleverd om Diamant op vrije voeten te steL len. Vernietiging d-er Russische staatsschuld AMSTERDAM, 18 Jan.: Reuter meldt uit Petersburg: De Raad der Volkskommissarjssen heejit aan de Uitvoerende kommissie der Sowjet een ontwerp tot goedkeuring aangeboden, volgens hetwelke alle buiteniandsche leeningen 'waardeloos en zonder uitzondering voor nietig verklaard zijn. Cs aanslag op LenSn LUGANO, 18 Jan. — Over den aanslag op Lenin bericht de «Corriere della Sera» tersburg: De slag ging van eene vrouw uit, die vier revolverschoten op Lenin loste, zonder hem te treffen. De vrouw ontkwam ongekend. De Maximalistische regeering bewaart het stilzwijgen over 't voorval. Terugtrekking der Russische troepen yit Armenië ROTTERDAM, 18 Jan. — «Daily News» meldt uit Petersburg: De Volkskommissarissen deelden aan de Russische delegatie in Brest-Litowsk mede, dat Rusland ten opzichte van Turksch-Armenië het zelfbestemmingsrecht der Armeniërs in de door Rusland bezette gebieden erkend heeft. Rusland zal zijne troepen uit de bezette gebieden terugtrekken. Eene Armeensche militie zal gevormd worden. loi ûifii rodsvftoriRg fan tsqoltk #AMSTERDAM, 18 Jan. — Volgens een alhier verschijnend blad. spreekt de «Evening Standard» over eene redevoering die op 5 Januari, in eene vol-ksvergadering van de liberale Engelsche partij uitgesproken werd door Asquith, mot het oog op het nieuw programma dat aangenomen was door de Engelsche werkerspartij. De «Evening Standard» vat de verklaring van Asquith als volgt samen : De oorlog nam bij ons zijn voortgang zonder eenigen partijtwist. De liberalen moeten de vooruitstrevende politiek der workerspartij welkom heeten. De werkerspartij moet aan zekere grondregels der liberale partij gelooven en er van overtuigd zijn dat de liberalen houden aan dè. landelijke hervormngen, aan de hervormingen in het onderwijs, alsook aan den vrijhandel met zekere beperkingen. Wat den vrijhandel in heit) bijzonder aangaat, moeten de liberalen van hunnen kant gelooven dat het huishoudkundig toezicht dat tijdelijk noodzakelijk gemaakt werd door den oorlog, nog eenigen tijd na het sluiten van den vrede noodzakelijk zal blijven. De daardoor verbeterd© huishoudelijke beweging verbetert op hare bourt de organisatie van alle bedrijvighedan en zoo ontstaan er ook langs alle kanten verbeterde verkeerswegen en inrichtingen, die veel meer te goede komen aan handel en nijverheid dan een tolwezen da

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes