Vooruit: socialistisch dagblad

559 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 04 Juni. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 24 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2r3nv9b837/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Drwkster-Uitgeeïstcf Sasn: Maatschappij H ET L1CHT besttiurders P. DE VISCH. Ledcbcrg-Qen» . REDACTIE . . ADMINÏSTRATIE KCOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Qrgaun des* Beigisohe WeM'edenparhj* — Verschjjnersde affe dacjen. ABCNNEMENTSPRIJS CELGIE Dric maar.den. . . , . fr. 3.25 Zes maanden • . « . . fr. 6.50 Een jaar fr. 12.50 M en abonneert zich op a!!c postbureeles DEN VREEMDE Drie maanden (dagclijks verzonden). ..... fr. C.75 Bekendmaking De uitvoer van paarden, ook slachtpaar-den, buiten het gebied der Etappen is zon-der uitdrukkelijke elating van de etap-pen-Inspektie (Paleis van Justicie) verbo-den. Tegenhandelingen zullen met eene boete tôt 500 Mark of met gevangenis gestraft worden, indien volgens de wet geene andere straffen toegepast zijn. De paarden zullen verbeurd verklaard worden. (Et. Bef. 350/8). Gent, den 29 Mei 1915. De Etappenkommandant. ONS ZONDAGSBLAD Na Gustaaf D'hondt, Virginie Loveling; na Virginie Loveling, Cyrieî Buysse en Hector Balieus ; deze week weer een ander Vlaamsch letterkundige wiens faam gevestig^ is, wiens meewerking de waarde onzer wekelijksche uitgave ver-hoogen zal : Lambrecht Lambrechts. Onze lezers zullen gaarne zijn diepgevoelde novelle : Het Portret, lezen. Daarnaast komt het einde der herinneringen, welke Emis! Cailant van Hen-drik Waelput, den machtigen Gentschen toondichter, bewaarde. Volkman leert ons een Amerikaanschen dichter : /ait Whitman kennen ; in Vrede! geeft L. De Neef lucht aan ons aller verzuchtingen ; en Niot is een klein maar fijn gedicht van Guido Gezelle, terecht onder de Vlaamsche perels opge-nomen.Aldus blijft het Zondagsblad de bereikte hoogte bewaren en streeft steeds naar hooger. Daarom durven wij gerust het koopen van ons Bijblad aanbevelen ; derge-lijke letterkundige uitgave heeft hare weerga nie*- in 't Vlaamsche land. Een ontwikkelde anti-socialistische woordenkramer (Slot; Onze onwikkelde anti bespreekt op het einde van zijn artikel, iets dat wel is waar in deze discussie niet van pas kwam, maar dat toch de moeite waard is om besproken te worden. Het Volk schrijft : Sedert den oorlog, zijn wij getui-gen geweest van pogingen door de gemeente-overheden gedaan om, in het algemeen belang, maatregelen te nemen, handel te drijven, werken uit te voeren. Dit ailes was geen op-zettelijk collectivisme, omdat de gemeente-overheden er niet aan dach-ten het collectivism in voege te bren-gen. Het ,trok niettemin op collectivism en «Vooruit» heeft verklaard dat de maatregelen door de steden genomen de rechtvaardiging van 't socialism geweest zijn. •" Aardige rechtvaardiging voor-waar!Dat ailes was geen opzettelijk kollek-tivisme, dat hebben wij ook nooit ge-zesrd.Het trok er niettemin op, zegt onze tegenstrever. Inderdaad, en 't is juist hetgeen wij gezegd hebben. En die vaststelling was van gewicht, omdat niemand een betere oplossing aan het vraagstuk der werkeloosheid en der ellende vond. Het individualisme of het persoonlijk initiatief leverden niets op. De Kerk stond zoo machteloos als een pasgeboren kind. De geleerdheid, de Hoogescholen, wisten niemendalle te vertellen. Al de groote machten van de kapita-listische samenleving stonden met ledige handen, met een ledige geest en met een ledig hart voor dat brandend vraagstuk. Slechts iemand sloeg de hand aan 't werk, dat was het stadsbestuur, het or-gaan der collektiviteit. En dat en niets anders heeft Vooruit doen uitschijnen, geheel terecht, omdat Het onze stelling kwam bevestigen dat de roi der openbare besturen hooger en beter is, dan deze van het kapitalisme onder al zijne vormen. Daardoor wordt bewezen dat de roeping der openbare besturen klimmend moet gaan en over-heerschend zal worden, naarmate de demokratie klimt in macht, in ondervin-ding en verstand. Zullen de anti-socialisten nu verstaan wat Vooruit gezegd heeft en willen doen uitschijnen heeft? Zoo niet dan zullen wij zeggen : Aures habent et non autfient. Zij hebben ooren, maar zij zullen niet hooren. Daar is nu voor den oogenblik niets aan te doen. * * * Het Volk vervolgt i De stad Gept heeft, op twee hoogst verschillende wijze, werken laten verrichten. Van den eenen kant, heeft zij stadsgronden ter beschikking ge-steld van de werklieden om er kleine akkers van te maken en er aard-appelen, erwten, enz. te winnen. Van den anderen kant, heeft zij door de werkloozen delvingswerkep doen uitvoeren aan Port-Arthur. Wanneer er te werken is voor zich zelve, zooals op de kleine akkers, kosteloos door de Stad aan de werklieden toegestaan dan werken de be-langhebbenden met iever. 't Is voor vrouw en kinderen dat ze groenten kweeken. Zij werken voor zich zelve. Zij zijn individualist. Wanneer er te werken is voor het algemeen belang, met het oog op het delven van eene nieuwe kom aan de haven van Gent, dan doen de dui-zende werkers, door de Stad ge-vraagd en betaald, zeer weinig en zeer slecht werk, althans te oordee-len naar de werkschorsing en de strenge maatregelen, welke het schepencollege noodig geacht heeft. Ze verstaan het algemeen belang der samenleving niet. 't Is het socialistische stelsel dat in duigen valt, niettegenstaande den goeden wil der gemeente-over-heid en de aansporingen der socialistische leiders. Hieruit zou eenvoudig blijken dat de werklieden m massa gezien, nog niet rijp zijn om onder den hoogeren vorm van het kollektivisme te arbeiden. En voor een deel der werkende klasse geven wij zulks gereedelijk toe. Maar voor de moeilijkheden die opge-rezen zijn aan Port-Arthur waren er andere redenen. Het loon was aan 50 centiemen per uur, dat was goed betaald, maar het aantal werkuren was slechts van vier uren per dag, zoodat het loon 2 fr. daags en de wekelijksche daghuur tôt 12 f.r be-liep.Het loon was dus in werkelijkheid zeer hoog, maar door de korte werkuren ■scheen het en was het feitelijk gering. Vanwege de stad was er geen kwaden wil, integendeel zij deed ontzagelijke op-offeringen.De vier uren werk waren zoo beperkt omdat de stad, voor een zeer ontzagelijk aantal werkeloozen stond en aan elk iets wilde laten verdienen, door dagelijks drie categorien elk vier uren te laten arbeiden.Daaruit mag men besluiten dat de stad voor een abnormalen en droevigen tijd stond. De kollektivistische vorm was er, maar het beginsel kon niet logiek door-gedreven en in praktijk gesteld worden, door de treurige toestanden waarin men verkeerde. Zijn er een aantal werklieden die dat ! niet begrepen hebben, andere kwaadwil-ligen van natuur die het niet wilden be-grijpen en opzettelijk te weinig of geene voortbrengst leverden, dat heeft voor ge-volg gehad, dat de stad zich verplicht heeft gezien, tôt strenge maatregelen over te gaan. Vooraît heeft de stad moedig ter zijde gestaan, en getoond dat het socialisme orde wilde in den arbeid, terwijl Het Volk lafhertig zweeg of als het iets zegde eer-der ophitste tegen de stad. Onze houding was democratisch in den hoogen verheven zin van 't woord, de houding van Het Volk was deze van een demagoog of volksmenner, een tris-tige type waarmede de wereldgeschiede-nis doorweven is. Door op te treden heeft de stad haren plicht gedaan en getoond dat het kollektivisme in aile omstandigheden den zijne zou doen. Wil onze zeer ontwikkelde domper nu daaruit besluiten dat de werklieden geen socialisten meer zijn, dat hun vertrou-wen verdwenen is, vrij aan hem, het verstand is aan iedereen niet gegeven. Wij zijn eerder overtuigd dat de houding der socialisten door de overgroote meerderheid der bevolking goedgekeurd en toegejuicht is geworden en de beter-schap aan Port-Arthur bewijst het ten voile. Audaces fortiana Juvat, het fortuin be-gunstigt de durvers, en wij voegen erbij : nooit de schijnheiligen of de zwakkelin-gen. F. H. Na Hegsiî kotnî ZooResohijn Waarde Heer Hoofdopsteller, Vele menschen beginnen den moed te verliezen door deze droeve oooâogstijden. Dat mag niet, niet waar'f Onze voorouders waren gekend als een moedig volk. die zich in de grootste onge-lukken wisten herop te werken. Wij ook, Viamifigen van dezen tijd, zullen het erfdeel onzer 'oorouders — Ho.op in de Toekomst — niet uit het oog verliezen. Krachtig en sterk zullen wij naar den ge-zichteinder uitzien en daar zal nog eens zooals vroeger een heerlijke, prachtige ver-sterkende zon ongaan. Aan ons volk dus : Weest moedig ! Houdt u sterk ! En Hoog de Harten. Met hoogachting P. G. Verblnding verbrtjkea Er werd reeds gemeld, dat de telegrafi-sche verbinding tusschen Noorwegen en Engeland verbroken is geworden. Naar in «Tidens Teyn» te lezen ;s, is de kabel tusschen Newcastle en Arendal op eersten Pinksterdag verbroken, en eenige dagen tevoren de kabel tusschen Engeland en Peterhead. Zoover er gebleken was, was de eerste kabel ongeveer 160 K.M. van Arendal en de andere ongeveer halverwege gebroken. Men kan slechts naar de oorzaak gissen. De kabels zijn gebroken hetzij door getor-deerde schepen of door treilers. Van den winter was een der kabels gestoord, waar-op een Noordsch kabelschip hem herstelde, na waarborg van de -ngelsche en Duitsche regeering, dat het schip niet zou worden gehinderd. De Noorsch-Duitschee kabel was toen ook niet in orde. Hij werd onder gelijke voorwaarden hersteld. De Engelsche regeering had nu reeds eenzelfden waarborg gegeven voor het her-stel van de twee gestoorde kabels. Van de Duitsche wachtte men donderdag nog ant-woord.De Noorsch-Duitsche kabel was toen ging voorloopig over Fredericia. Het is ge-lukkig voor ons, zegt «Tidens Teyn», dat de Engelsch-Deensche kabel tegenwoordig minder belast is, nu de EngeJsch-Russische telegrammen meest gaan over den nieuwen kabel naar Alexandroisk. Nog da ofiivolkiRg van Frankrijk Wij hebben een en ander aangehaald van het vele dat de geleerde Richet in de «*.0-vue des deux Mondes» over deze brandende kwestie geschreven had en nu moeten ook samenvatten wat de «Economiste Français» er over zegt: Wat men in de verschillende tijdschrifteii, van de hand van bevoegde mannen, leest over de rransche bevolkingsbeweging en de laatste optellingen,voor den eersten simes-ter van 1914), is niet alleen bedroevend, be-denkelijk, maar in hooge mate verontrus-tend en schrikwekkend. Het getal der v3st.gest.eld0 geboqrto dat weer veel lager is dan dat van den zelfden simester van aile voorgaande jaren, zonder eenige uitzondering, is voor het land min vijf departementen (Aisne, Meuse, Nord, Somme en Calais) niet hooger geklommen dan tôt 331.398 — tegen 335.369 het jaar te voren1 Voor het gedeelte van het land waar de optelling reeds gedaan is heeft men 357.23^ overlijdens vastgesteld, zoodat er 25.8;-menschen meer gestorven zijn dan er gebo-ren zijn — en dat in den tijd van zes maan-den ! En ailes zegt ons dat net niet beter zal gesteld zijn in de ijf nog op te nemen departementen, waar de afname der bevolking sedert jaren -egelmatig grooter werd. Reeds van in het jaar 1911 bleef het getal der geboorten onder de 750.000 en daaruit spruit klaarblijkelijk voort dat, moest Frankrijk bij voorbeeld Linnen dertig jaren een nieuwen oorlog aangaan, het getal der manschappen van de dertig klassen met minstens 15 % zou verminderd zijn. De gegevens der nieuwe volksteiling zeggen ons duidelijk at wij binnen de dertig jaren 700.000 mannen minder zullen hebben voor ons leger, in de eerste plaats ten na-deele van ons eigenlijk krïjgsleger, dit vil zeggen van ons in werkelijken dienst staa^d leger en zijne reservetroepen, waarop wij het meest mogen rekenen. De gegevens der ieuwe volksteiling zeggen ook nog duidelijker dat het misdadig zou zijn voor volk en regeering als zij lan- _• onverschillig toezien en geene radikale maatregels nemen tegen het verschijnsel. Ongelukkiglijk bepaalt het tijdschrift zich. bij deze bittere klachten ionder zelf een maatregel voor te stellea en zonder te spre-ken over het voorstel van Richet, waaiv over wij ons gedacht gezegd hebben. Europeesche Oorlog !o West-VlaandereD en iss 't Noorden wn Frankrijk ClSeisele telsgramsn : Uil USuStscho isi*osa Duitsche ambtelijkc mcldingen. <— Groot Hoofdkwartier 2 Junj 1915. Wcstelijk oorlogsterrein. Bij Bixschoote, noordoostelijk van Steen-sfcraate schoten wij een Engelsch vliegtuig neer ; de inzittenden, een Belgisch en een Engelsch officier werd^n gevangea genomen.De suikerfabriek westelijk van Souchez, waarin de Franschen in den loop van giste-ren namiddag binnengedrongen waren, is door ons weer genomon. Een Fransche aan-val, in don avond op onze stellingen bij en zuidelijk van Neuville werd afgeslagen. Slechts een klein, over den steenweg van Neuville-Ecurie vooruitspringend stuk loop-gracht is door den vijand bezet. In 't Pries-terwoud duurt de 1 andgemeenstrijd voort om enkele loopgravenstukken. Gostelijk oorlogsterein. Bij Neuhausen, 50 kilometers noord-ooste-lijk en bij Shidiki, 65 km. zuidoostelijk van Libau hadden gunstige geveehten tegen kleine Russische afdeelingen plaats, even-zoo verder ten zuiden in de streek van Szwale en aan de Dubissa, zuidoostelijk van Kielmy, evenals tusschen Ugiani en Eira-gola. Bij Szawle maakten wij 500 gevange-nen.Zuidoostelijk oorlogsterrein. Tweo andere bij Dunkowiczky geîegen werken der vestiug Przemysl zijn gisteren bestormd. Na de zege bij Strijj drongen de verbonden troepen gisteren in de richting van Modenice vooruit. In den loop der maand Mei zijn op het Zuidoostelijk oorlogsterrein 863 ufficieren, 268869 man gevangen genomen, 251 kanon-nen en 576 machiengeweren buit gemaakt. Hiervan vallen voor de onder den gene-raaloverste von Mackensen staande verbonden troepen 400 officieren, daaronder twee generaals, 152254 gevangenen, 160 kanon-nen, daaronder 28 zware, en 403 machiengeweren.Inbegrepen het op het oostelijk oorlogsterrein gemaakbe en gisteren bekend gegeven gevangenen aantal bedraagt daar-naar het totaal der in de maand Mei in de handen der verbonden troepen gevallen Iiussen ongeveer 1000 officieren en meer dan 300.000 rnan. Oppcrstc Legerbestuar, SJSt FraraseSie iaron PARIJS, 31 Mei. (Reuter). Het ofîicieele avondbericht luidt : Het hevige artillerie-duel ten noorden van Atrecht duurt voort. Wij hebben een aanval gedaan op het Duitsche veldwerk Labyrintîi geheeten, ten zuid-oosten van Neuville. Wij veroverden nog eenige loopgraven aaa den zoom van hetPriesterbosch. Een vijandelijke aanval op "schnepfenrieth In den Elzas werd afgeslagen. WTB. PARIJS, 3-6-15 : Eerste berlcht : In 't gebied van Arras, ten O. van den steenweg Aix-Noulette-Souchez, hevige strijd. Wij drongen in "ene veldschans. Wij behielden de bovenhand. Op de hoogvlakt-e ten O. van de Lorette-hoogte namen wij eene duitsche schans. Een zeer hevige strijd had plaats ; om de suikerfabriek van Souchez. In de Vogezen, in de n&bijheid van Fcntenelles, werden duitsche aanval-len afgeslagen. Xsxedc bericht ; len N. van Arras had- w den gewichtige geveehten plaats. Trots hevige tegenaanvallen kon de vijand ons niet ver-drijven.Wij behielden onze landwinst ten N. O. der Lorettokapel. De hevige strijd die voor doel had de suikerfabriek van Souchez liep ten onzen voordeele af. Wij namen de suikerfabriek, de vijand her-overde ze, Ten Z. O. van Neuville namen wij nog schanswerk. Aan den zoom van 't Priesterwoud ont-nam ons de vijand een deel der gisteren veroverde loopgraven. Wij behielden hefc overige landgewin. $ # km de Russlsc!i-Pfio!schs^ GaSiciscba pus 513-ft OosfeneîikseSie Oostenrijkselic ambtelijke mcldingen. — Weenen 2 Juni 1915. — Ambtelijk wordt gemeld : Russiseh oorlogsterrein. — De vijand her-haalde zijne sterke aanvallen tegen de oostelijk van de San staande verbonden troepen. Onder nieuwe zware verliezen werden de vertwijfelde aanvallen van den vijand doorgaans afgewezen. Aan het Noorderfront der vesting Przemysl werden twee andere werken bestormd en 't gewonnen terrean behouden. Zuidelijk van den Dniester schrijdt onze aanval gunstig voort. De vijandelijke stellingen tusschen Stryj en Drohobyez werden gisteren bestormd. Sterke Russische krachten die in Zuid-oost-Galicie in de streek van Solofina voor-uitkwamen, leden groote verliezen en trok-ken zich stellingswijze vluchtig terug. In de slagen van de maand Mei werd door de onder de oostenrijksch-Hongaarsch op-perkommanda strijdende verbonden troepen aan gevangenen en buit ingebracht : 863 officieren, 268.869 man, 251 licht en zware kanonnen, 576 ma-chiengeweren en 189 munitiewagen. Hierbij komt talrijk onder oorlogsmateriaal, dat bijv. bij een der Karpathenlegers alleen 8500 artilleriemuni-tie, 5 1/2 miljoen infanteriepatronen, 32000 Russische repeteergeweren en 21.000 Russische blanke wapens bedraagt. IM HEsssiscii® ISS'Oët! PETROGRAD, 31 Mei (Pet.Tel.Ag.) Uit de geveehten op de linie van Gorlice naar de Dunajec blijkt, dat de vijand in eene periode van betrekkelijke rust uit 1500 kanonnen, waaronder vele van gemiddeld en zwaar kaliber en ook van 42 c. M. op onze twee korpsen heeft gevuurd. Alleen gtdu-rende vier uren zijn bij bijzonder hevig vuur, voorafgaande aan de bestorming vr.n den vijand, 700.000 projectielen geworpen van een gezamenlijk gewicht als slechts door meer dan 1000 wagons zou kunnen worden vervoerd. Deze hoeveelheid stukken is twee-maal zoo groot als voor eene belegering vu,n een welvoorziene,groote vesting benoodigd zou iijn.Nog eens 700.000 projectielen waren door den vijand gereed gehouden voor de ontwikkeling van zijn offensief en reeds den 10 Mei, toen de eerste rustpoos in het offensief van von Mackensen intrad, waren zij' blijkbaar verschoten. Over het algemeen gebruikt de vijand Llj den aanval op onze stelliûgen 10 projectielen van gemiddeld kaliber, wegende ongeveer 328 kilo, per man van onze t-railleurs, bezettende anderhalven pas in de eerste linie der loopgraven. Bij den opmarsch ^n generaal von Mackensen van Gorlice over Jaroslaue naar Naglo, ten noordoosten --u Przemysl, kreeg de commandant v-a een: ;e belangrijke posten in korten tijd ongeveer 10.000 granaten toeg^stuurd. Het schijnt werkelijk, dat de Duitschers geput hebben uit den voorraad van Krakau (Krakau is eene Oostecnjksche vesting) en van verscheidene andere van hXinne vestin-S.ea^ ■il «aar -- W. 154 Prijs per nuramer : vooi Belgie 3 centiemen, vooi den reeoide5 centiemen Talsfoan t ffodaciae 241 - Administrât!» 2S45 1H1I | |,, JIM.W l'I' F, 1 îï7^rJ!K7Z.:!'Qt'rï*&rKPl'*!rvr)>?Fi3i*i*¥/>vkr imv. ■■■ ■■■m ■m ■ ■■ 1 — - « .1 J_

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes