Vooruit: socialistisch dagblad

737 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 16 Juli. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 07 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ns0ks6kt0h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3® ?aaa* - N. 196 Prijs per nummer ; voor België 3 centiemen, voor den tfrcemdo 5 centiemon i'oîefeoiB ï Redactie -247 *< ^dsusîeSstpaiis 2@^*S Oisssîrfs^rlap 1© »Suli 1814 ■ ».— .....m—j■ mw.'y»vi.'«■i-rgitr»1 ■«Jmwii""?*iytsrstss'fa£T?~yragw:i'e=TVW1l ' ^ Drukster-Uitgcefate» lasa: Maatschappij H ET UCHT , bestuurderr P, DE VISCH. Ledeberg-Oent . . REDACT8E . . ADM1NISTRATIE fiôûGPGÛRÏ. 29. C1ENÏ VOORUIT ABONNEMENTSPRJjS BELGIE s Drse maanden. . . . . fr. 3.25 Ses maandsn » , < . • fr. 6 59 Een jaar. ...... fr. Î2.5® M en ahonneerl zicîl op aile postbisreelça DEN VREEMDE Dne maanden tdagcisjks verzonden). » . . . • fr. 6.Ï5 Orgaan der Belffisehe Werkliedenpartij. — Yerschijnendu aile dagen. (four den lO-urigsn arbeidsclag voor È machinisten m sfolers van ta Staaî &edetoering uitgesproken door gezel arthur terschraegen in den protincieraad tan oost- ylaanderen, in zitting tan 14 juli1914. Ziehier de redevoering gister beloofd en <ioor partijgenoot VERSCHRAEGEN uit-gesproken, tôt het uitdrukken van een wenseh in «ion proyincleraad van Oost-Yiaanderen, voor den 10-urendag aan onze stokers en machinisten. Het zijn inzonderheid onze soc-ialistische machinisten en stokers die er propaganda moeten mëdemaken : Mijne Heeren, Ik steun de vraag door mijn vriend He-îkers gedaan en wil er eenige woorden aan joevoegen. Vooreerst wijs ik op het feit van Luxem-tiurg — alwaar een katholieke afgevaardig-de het voorstel doet, dat wij hier neerleggen en dat die ra^d, met eene katholieke meer-derheid dien wenseh stemt. Dat ware voor mij voldoende als ant-woord op al het geen hier in deze vergade-ring zou kunnen ingebracht worden TEGEN ons voorstel. Het is een frappant bewijs, dat de heer Jouret, juïst gevoelt wat wij gevoelen en »ok overtùigd is van de gegrondheid der klachten en eisehen door ons spoorwegpers soneel gedaan. Wij zijn dus niet de eerste die dezen Jrensch zouden stemmen. Ook de gemeente Gilly stemde dien (fcnsch. . . Chatlèroi stemde reeds in de oommissie ■ktï«lfde en straks werdt deze bekrachtigd il don raad. Wat bètreffc de diénsttijd^ dezer verdien-itelijke werklieden, welnu ziehier wat in de bndervraging ter Ivamer van Volksvertegen-troordigers van 3 Maart 1014 dot>r de heeren Daens en Fonteync van de machinisten en stokers gezegd werd. « Het maximum van 13 uren, door do wct Tastge&told, wordt een minimum. » 't Is ongelooflijk maar het is echt. foor velen wordt dit minimum 16, 18 j a 20 Uren. » Is het niet wraakroepeiid 1 't Is nochtans de zuivere waarheid. d Gedurende die lange uren wordt hun een doodelijk en slafîelijk werk opgelegd. » De 10 uren tussclienpoos, door den fitaat opgelegd voor de rust en om in het ùuishouden door te brengen, zijn maar 8 uren niet meer. » Voor die werklieden besta.at geen fanii-lieleven meer. En dikwijls moeten die werklieden, na hunnen arbeid nog verre gaan, want allen wonen niet bij de statiën. » De stokers en machinisten. In den zo-mer ,heeren — wij denken er zoo weinig &an — staan die brave bedienden blootge-steld aan de gloeiende stralen der zon en aan de hitte van het fornuis. In den winter staan zij in sneeuw, regen en koude. Zij bebben een voet in het graf en een voet in het gevang. Als een ongeluk gebeurt dan worden eersfc en vooral stokers en machinisten getroffen ; bij de minste fout worden îij vervolgd, als het sneeuwt^ of dat men geene steke voor zijn oogen ziet door den dikken grauwen nevel, dan staat de machi-Jiist op zijn locomotief met angst en schrik, smdat hij het leven van honderde menschen tn lianden heeft. Men mag dus zeggen dat Aefc leven van deze brave bedienden aan een eijden draadje hangt. » Daarenboven moeten wij niet vergeten fat de diensturen veel te lang zijn": 12, 13 mi 14 uren slafîelijk werk is veel te lang. » En in de dagen van verwarring, van 'eesten en van begankenis, is he1; nog de fflachinist die gedurig en gedurig op zijnen post moet zijn. En men vraagt zich niet ?ens af of die mensch nog vooruit kan ! ^'een, die man moet heug tegen meug voort ferken. ^De machinisten en stokers van Brussel-Xoord hebben een maximum van 12 uren ter dag. Ten minste een uur vôôr den__tijd Moeten zij in de statie komen en als zij er terugkeeren moeten zij er ook één uur of '1/2 uur blijven. Velen onder hen arbeiden <00 werkdagen per jaar. (Dit ailes, waarde Heeren, zegde de Heer Da,ens, die zoo katholiek is als gij allen.) In de redevoering van M. Daens zien wij «ok dat de diensturen op den ijzerenweg ànds 10 jaren vermeerdert zijn met 25 %. Terwijl men dus in de bijzondere nijverheid, 'Q gazinrichtingen enz., den diensttijd ^raoht te brengen op 10 of zelfs op 8 uren, Wijffc de Staat, die vaderlijk zou moeten tiandelen en het voorbeeld1 geven, lange diensten behouden en zelfs 12, 14, 15 en meer uren doen werken. » , Nog vele voorbeelden kunnen wij aanha-*en, waarbij het bewezen wordt dat onze ftaat tèn achteren is, yoor wat betreft, r,e T7nAr- [ AU- Vlsmfuw-'crajLi'ondaiî- ook de machinisten en stokers moeten gere-kend worden. Alzoo heeft GeîU-Tcrueuzen geene werk-dagen van meer dan 10 uren.Ook Mcehelen-Terncuze», Nord-Belge, enz. In vele bijzondere nijverheidsgestiehteE wordt er MIN dan 10 uren gewerkt in an-dere 10 uren, ook elf uren. De groote meerderheid van werklieden in de private nijverheid werkt dus ontegen-sprekelijk MIN uren per dag als de stokers en machinisten van het gouvernement^ Die toesta.nd is dus niet te verdedigen. Ons gouvernement verliest het dus op dit gebiecl tegen de privaat-nijverheid en tegen de ijzerenweg-maatschappijen van Belgic. Ons gouvernement verliest het ook tegen <îe rtadsregiëb, bestuurd door de socialis-ten, of door socialisten met progressisten en liberalen. Niemand zal het tegenovergestelde kunnen bewijzen. Als een enkel voorbeeld willen wij de re-giën aanhalen van Gent, ahvaar aile werken, welke ononderbroken moeten voort-gezet worden, veranderd zijn van 2 ploegen in 3 ploegen. Het is te zeggen dat de werklieden hunne werkuren zagen verminderer van 12 uren tôt 8 uren daags — zondei loonsvermindering — integendeel kreger zij loonsopslag. Aile andere werklieden zagen hunne werkuren verminderen tôt 9 1/2 ure daags zonder loonsvermindering, ja, integendee. met loonopslag. Daarbtj vijf dagen congé met loon per jaar. Ons gouvernement verliest het ook met de andere landen. Zoo bîjvoorbeeld in Nederland mogen de machinisten en leêrling-machinisten (stokers) in. 14 dagen niet langer staan dâri 16? uren. Zij staan gemiddeld 12 à 13 urer daags, doch zij mogen niet langer dan 1( uren per dag. De Rust. — Machinisten en leerling-ma-chinisten mogen niet minder dan 10 urer nachtrust geniet.en. Zij hebben recht op 28 dagen van 30 uren waarvan minstens 13 uren op den zondas moeten vallen. Heeft het personeel eens in de 4 weker 's zondags vrij, dan moeten er 22 uren oj den zondag vallen. Hebben z.«j eens in de 3 weken 's zondags vrij, dan is 18 uren voldoende. De werkuren van de opzichters-maehinis ten zijn naar de omstandigheden. Hunne rust, is om de 14 dagen 's zondag! vrij of meer. Nu met Mei werd dit als volgt gewijzigd Op 28 dagen zal 280 uren gewerkt worden dus de 10 urendag. Nochtans blijft de maximum 16 uren er kunnen de vrije dagen aldus ingehaald wor den. De rust mag niet minder zijn dan 10 urei tusschen de 2 diensten. (En waartegen onze mannen nog voor' protesteeren.) Zij hebben recht op 26 vrije dagen, dez< kunnen gegeven worden om den anderei zondag, doch dan behoeft maar 18 uren sa men te vallen met het maal. Ook kunnen deze worden gegeven op dei zondag om de 3 of 4 weken, doch dan me 13 respeetievelijke zondagen of 10 vriji werkdagen van minstens 30 uren. De zondag van de 3e week moet dan 1 uren en om de 4e week minstens 22 urei samenvallen met het maal van den zondag dag. IN ENGELAND De Werkdag is aan den London and North-Western Co, 10 uren Great AVestern Co, 10 uren. Midland Co, 10 uren. North Eastern Co, 0 uren. De werkweek is pp het Engelsch spoo 6 dagen. Nochtans gebeurt' het dat 's zondags ge werkt wordt,doch dan hebbeâ zij 50 % over loon. Voor overwerk in de week (boven de 1 uren) bekomt men 25 % overloon. Eene minimum rust is verzekerd .va 9 uren tusschen de 2 diensten. Boven dit ailes geven die maatschappije (behalve de «North-Eastern») dus boven d wekelijksche rustdag var. 4 tôt 8 dagen vei lof met loon. IN FRANKRIJK Van 1 Juli 1915 af, op de netten van de Staat, van het Noorden, het Oosten, va Orléans,van Parijs-Lyon-Méditei-ranée, va het Zuiden en den Gordel van Parijs, zal d duur van den arbeid en de rusten der werl tuigkundigen en stokers geregeld worde door het geheel der volgende schikkingeï welke de invoege z.ijnde besluiten zullen a schaffen en vervangen. De werkdag moet gemiddeld bestaan u tien uren werkelijken arbeid, ten meeste,_ e tien uren groote rust ten minste, derwiji dat, negen achtereenvolgende welkdatiig daï*en_i"Lci!c..T?2n roilme._sfite!d vao- Jiuddfi: dan negentig uren werkelijken arbeid en een totaal inhouden van uren groote rust, ten minste geliik aan negentig. Het geheel der termijnen van arbeid en rust begrepen tusschen twee groote rusten moet niet meer beloopen dan twaalf uren werkelijken arbeid en niet langer duren dan vijftien uren. Die duùr wordt gebraeht on zestien uren indien het werk onderbroken is door kleine rusten waarvan er eene eenen onafgebroken duur heeft van ten minste vier uren. ... De dienst zal zooveel mogelijk ingericht worden, derwijze dat de bedienden gedurende een tijdverloop van acht uren een maal kunnen nemen. De tijd verleend voor dat maal zal vermeld worden op de rollin-gen.Aile tien dagen gemiddeld moet er eene rust zijn van ten minste 20 uren, in de ver-blijfplaats.Men telt als werkelijken arbeid al den tijd gedurende dewelke de bedienden op de ma-chien moeten blijven of zich daarvan niet mogen verwijderen, of eenig werk te ver-richten hebben in de statiën, stelplaatsen of werkhuizen IN DlilTSCHLAND Op de spoorwegen van den Pruisischen Staat, bestaat de dag' uit ongeveer 8 of 9 uren arbeid. Meer dan 50 % der machinisten en stokers werken min dan 9 uren per dag. IN ZWITSERLAND Mag de duur van het werk der beambten, bedienden en werklieden de 11 uren niet overtreffen en de Bondschappelijke Raad mag die duur doen verminderen wanneer bij-zonderlijke omstandigheden eene vermin-dering noodzakelijk maken. Wij zien us dat cte machinisten en stokers het in Nederland beter en in 2>itserland, ; Frankrijk, Duitschland en Engeland kolos-saal veel beter stellen dan hier. Waaraan hebben zij dit te danken t ! Aan hunne eigen® groote werkzaamheid, ; aan hunne krachtdajïgheid. Aan hunne ver-eeniging.In Frankrijk heeft men de staking der cheminots gezien en dit hèeft zijne goede ; gevoîgen gehad. In Engeland was het in 1911 ook groote : staking en had het spooi-wegpêrsoneel eene organisatie met 170.000 leden. In. 1913 was het 263.000 en nu is het ge-klommen tôt 285.000 leden wâarbij zich straks de 40.000 lokomotiefvoerders " gaan voegen aldus een leger vormende van 325.000 ; leaen. (Morgen slot) Wf De in'noldigingsfeesten TE 6EOT op IS en 16 Oogsf : Aïs nieuwe bijtredingen voor onze groot-sche feesten van 15 en 16 Oogst kunnen wûj melden : De Soc. Fanfare « De Toorwaciit » , vanNinove. , . iWelkom vrienden. * * # * ' Voorloopig programma van het GR00T RLNSTFEEST ' in het Feestpaîeis der Wereldtentoonstel-ling van 1913 (Park). ; EERSTE DEEL: 1. Kroningsuiarsch, P. Tchaïskowsky. 2. Le trésor des Adieux, openi'ngstuk, Reis-1 siger. t 3. Faust, bloemiezing uit het zangspel, Ch. > Gounod. 4. Fantastiseli openingstuk, Peter Benoit. ^ uit te voeren door de harmonie «De Wer-1 ker», bestuurder : Ivarel Waelpot. TWEEDE DEEL 1. Tusseheuspel en bruidskoor uit het 3e bebriif van «-Lohengriu», R. Wagner. 2. Die Walkiire, fantazij, R. Wagner. 3. TannUailser, openingstuk, R. Wagner, uit te voeren door de harmonie «Vooruit». 4. a) Banierzang. Jef Van der Meulen. b) l'Internationale, De Geyter. uit te voeren door al de aanwezigen. Bestuurder : Jef Tan der Meulen. ° Oood van lai Rooses1 Max Rooses, de gekende Vlaamsche ° kunstschrijver, oud-bestuurder van het Muséum Plantvn, oud-leeraar der Vlaamsche ta-al aan het Atheneum van Gent, is te Antwerpen overleden in den ouderdom n van 75 jaar. n De antwerpsche gemeenteraad zal in n korps de begraving bijwonen. e Onder de bekendste werken van den grooten Vlaamschen historicus vermelden n wij : «Het Plantyn-Museum», «De Ge-i schied'enis der Antwerpsche Schilder-schoob», «Het werk van Rubens», enz. De begrafenis zal Vrijdag plaats grijpen it om 10 1/2 uur. n Bijeenkomst aan het sterfhuis [: Provm-e ciestraat, 83. e Gansch Vlaanderen zal hulde brengen JLaan den yoorstriid«rT^de^.„¥ 1 aamsche Zaak._ irpeso m yaoem EEN RROÏESTANTSCH MEISJE IN EEN KATHOLIEK KLOOSTa--Î ÔPGESLO-TEN TEGEN DEN WIL TAN HEUR TADER. Te Luik pleit men op dit oogenblik een zonderling procès. Een protestantsch meisje Christiane Le Couturier, is door de werking va.n haren tweeden voogd —- vader Le Couturier is weduwnaar — uit het pensionnaat gevoegd b'ij de officieele micidelbare school van den Staat getrokken gewéest en in het klooster van Berlaimont (B'russel) opgesloten. Het gerechtshof van Na-men verleencîe hiertoe machtiging aan den bij-voogd BunauVarilla, eigenaar van «Le Matin» en gekende klerikale voormaji te Parijs. De vader werd van niets verwittigd. Een procès om hem van zijne vaderlijke macht te berooven mislukte. Zijn vaderrecht werd ten voile erkend door het tribunaal van Parijs. Het hof van beroep van Luik zal nu op 23 Juli uitspraak doen. Het eenig verweer der katholieke familie-leden, clie den kinderroof pleegden is, dat het kind den wenseh had uitgedrukt hare eerste communie te mogen doen I Zoo ten minste beweert moeder-overste van het klooster waâr zij opgesloten is. De waarheid nochtans is, zoo bewijst Meester Jourez, die voor den vader pleit, dat het kind een groot fortuin bezit en het alleen om de millioenen te doen is, dat de kerk aldus handelt. Gondarm-moordenaar Twee geudarmen wandelden Dinsdag avond, 9 uur, te Momignies (ilenegouwen). Zij zagen een zekeren Henri Dembraux, een fransenman die uit België gezet was, in het veld. Zij riepen hem : «Handen omhoog». Maar Dembraux vluchtte liever. Een der gendarmen schoot d'en ongeluk-kigen banneling dan dood. Men voncl op hem geen enkel wapen. Het moet uit zij.n met. het dwaze recht dat die ordehandhavers (5?) hebben, ieder zoo maar ter dood1 te veroordeelen. De mïsdaad van Eysdsn EENE POLITIEKE MOORD BLIJFT ONGESTRAFT Onze lezers kennen de kiesmoord van Eysden in 1911 bedreven. Het tribunaal van Tongeren komt nu het « Vrije Volk » en Senateur De Blieck te veroordeelen tôt 500 frank en 750 frank schade-vergoeding, en de noodige inlasschingen, ten voordeeie van den koster Brauns, van Eysden, die beschuldigd werd de misdaad bedreven te hebben. Men herinnert zich de feiten ï In October 1911 werden de klerikalen over-wonnen te Eysden. Des anderdaa-gs werd zekere Tonnissen, die terug kwam van het feest te dier gelegenheid gevierd, den sche-del ingeslagen met eene spade. Voor te sterven had het slachtoffer den tijd Brauns als dader aan te wijzen. Een getuige bevestigde later dat Brauns wel de dader is. Maar later trekt die getuige zijne woorden in en wordt veroordeeld voor valsehe getuigenjssen. Men vraagt zieh af hoe de bladen die dit ailes mededeelden, kunnen vervolgd worden voor eerroof? Gelukkig is er beroep mogelijk — en komt de za-ak nu voor de rechtbank te Luik. mamrm . ■usaiE-OHSft'»' » Automobielbotsing IN FRANKRIJK Te Kassel, in Fransch-\ îaanderen, heeft eene sehrikk.elijke botsing tusschen twee automobiels pla-ats gehad. Eene familie van Bethune was in twee automobiels naar het bosch van Clairmarais gereden en had er den dag doorgebracht. Rond 4 ure van den namiddag keerden de wandelaars. terug huiswaarts. De twee-de auto, gevoerd door den zoon der fami-lie, en waarin zich verscheidene jongelie-den bevonden, botste op een andereri auto-mobiel, die uit tegenovergestelde richting aangesnord kwam.De schok was verschrik-kelijk. Eene juffer werd gedood en vijf andere personen werden erg gekwetst. Een piîeiffiziiiiiip aaslig IN FRANKRIJK Te Jaulgonne, een klein dorp in den om-tr.ek van Château-Thierry, hoorde men dinsdag nacht eene schrikkelijke ontplof-fing. In don hof van een rentenier, Mijn-heer Louis Chalier, 59 jaar oud, was eene flesch vol dynamiet gesprongen. Gelukkjg-lijk werd niemand door de ontploffing gekwetst, doch de stoffelijke schade is zeer aanzienlijk. De gendarmerie werd aanstonds verwittigd en stelde een onderzoek in, cloch kon den dader van den aanslag niet ontdek-ken. In den hof van M. Chalier heeft men nog een aantal glasscherven en twte bran-. deadQ=.wiekiès. gevonden...'v ' mm m eiiiioiis in België EENE REEKS ONGELUKKEN, HEïi GEV0LG DER HITTE PROVINTIE ANTWERPEN Te Waelhein brachten ^ier jongeliagen' de gemeente in opschudding door eene waaglïalzerij, welke doodelijke gevolgen.1, gehad heeft. j Vier jongelingen van 20 tôt 21 jaar, die' naar de kermis te Rumpst waren gewe'est,| en nog op zwier waren, bevonden zich in! eene herberg nabij de brug over de Nethe.| Het gesprek kwam op zwemmen en allen] beweerden dat zij de Nethe, welke daar\ eene zeer groote breedte heeft, gansch ge-, kleed overzwemmen konden. Er werd ten slotte lotje getrokken en zekere L.,\ Hendrickx moest dit waagstuk volbrengen.j Gansch gekleed dus sprong hij in de Nethe J doch pas eenige meters ver, zonk hij in de diepte en vej'dronk. Gister morgend, rond\ 5 ure, werd zijn lijk opgcvischt. L. Hen-i drickx was een der oudste zonen yan een-1 huisgezin van 10 kinderen. ) IN HENEG0UW Te Charleroi voelde de genaamde Désiré) Neefs,- 57 jaar oud, op logist in eaa huis' der place du Nord, zich eergister onpûsse-'^ lijk. Hij klom naar zijne kamer, met de! hoop dat zijne onpasselijkheid wel zoul overgaan. Het was echter niet zoo. Zijn' toestand verergerde integendeel en het duurde niet lang of hij werd door iblocds- ^ opdrang aangedaan en hij bezweek. Te Hyon-Ciply vond een genaamde Emiel'-Delchambre, 30 jaar oud, wonende chemin du Pourcelet, de hitte te drukkend en ging in do Trouille zwemmen. Nauwslijks' bevond hij zich in het water, of h$j werd-door bloedsopdrang aangedaan en zonk. Men haalde hem eilaas ! niet meer levend' boven. j Een metser, Lambiotte genaamd, 51 jaar oud en woonaehtig te Jumet, fcïgisg d<î onvooniichtigheid na geëten te hebben in. de vaart van het Center te gaan zwemmeft. Nauwelijks bevond hij zich in 't wter oî hij zonk. Men haalcle hem nogal spoedig op maar de dood had reeds zijn werk vol-bracht.IN DE PR0TINCIE LUIK j Te Herstal ging de genaamde FeJiK Le^ jeune, 24 jaar oud, wonend rue Maarexhe,! verkoeling zoeken in het water. De onvoor-zichtige, die nochtans een goed zwemmerî is, had eerst kort te voren geëten. Hij; sprong in het water, sloeg eenige keeren^ met de armen en zonk. Men gelukte erin| hem nogal spoedig op te halen, doch hetj was reeds te laat. De dood had reeds-zijai v werk volbracht. * # * HEVIGE ONWEDERS De drukkehde hitte is tôt de onveriDÛjde-i lijke onweders overgeslagen. Te Brussel heeft het gister geweîdig ge-; regend,zoo dat hè-t wat frisscher werd. Te Poppel, in de provintie Antwerpen, | volgden bliksem en donder elkander schier j onverpoosd op. Op het naburig gehucht «Klein Bedaf», onder Baerle-Nassa-u, viel het hemelvuur op dri© pachthoeven en ' stiehtte overal brand. De drie gebouwen werden in asch gelegd. Te Meeswyck (Limburg) werd een gebouw dat opgepropt was met hooi en toehoorde aa.il de weduwe Demandt, den bliksem in brand gestoken en vernield. Te Cothem, insgelijks in Limburg, wer- ' den twee koeien, toebehoorende aan J. Pen-, ders-Houben en aan A. Penders-Beckers, door den bliksem getroffen, beide dieren. waren zoo deerlijk gesteld, dat men moest afmaken. Te Verviers heeft een hevig onweder ge-;' woed. Menige scnouwen werden er vernielcî,, talrijke daken werden beschadigd ; verschei- j dene kelders zijn onder water geloopen. De j tra-ms zijn een halve uur moeten blijven ! stilstaan en de telefoondienst heeft ook feij te lijden gehad. Gelukkiglijk zijn er geene persoonlijke1 ongelukken te betreuren. l5o bliksem is verscheidene keeren geval-len : in de rue Spintay op schoufen, in de. rue de Bruxelles op een electrieken kabel,: in de rue Rogier op eene goot, die gansch gesmolten werd, en in het Parc de la Tourelle op eenen boom. Te Lambermont, Hodimont, Andrimont is; de bliksem insgelijks gevallen. Te DisQn viel hij op cle hoeve van M. Fabry. De zoon van den pac-hter werd om-gewori>en en bleef eenigen tijd bedwelmd. w m* "Vreeselijk ongeluk IN DE VEREENIGDE STATEN Nabij Iiipley werd een automobiel, waar<' in vijf "personen zaten, verrast en verbrijv zeld door een trein. Twee der inzittende» konden nog in tijds pntkomen door uit heS rijtuig te springen. D.e drie anderen ge* raakten onder de loEopagtie^— en .yerdei|' j. letterliik--VèrmoaieId»,_»j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes