Vooruit: socialistisch dagblad

695798 1
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Juli. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pg1hh6d22q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Drukater-lHtfeefrter Sam: Maatscbppij H ET LICHT bestuardee» P. DE VISCH, L*4eberg-0ent . . redactie r. administratie S1ÛGGPOORT, 29. CENT VOORUIT Orgaan der Belgische Werkiiedetipartij. — Verschjjnende aile dagen. i ; ABONNEMENTSPRIJS é BELQIE 1 Drie maanden. . » , , fr. 3.23f Zes maanden • » « , . fr. 6'5Œ Eenjaar. fr. 12.50 Mcn abonnecrt zidl op atle po«tt)«retift ' DEN VREEMDE £ Drie maanden (dagelijk» vcrzonden). ..... fr. 0.Î9 • De laatste kiezingen en M. Verhaegen XX* * Er zijn g een Eberaal-socialistische kar-tels géweest voor de laatste kiezingen. ~0a ->rdôor Hebben de liberalen de stem-m en hérwonien der vlottende, der twij-feîathtige kiezers. -. Dat was nadeelig aan de klerikale làrtij, wat rdet belet dat M. Verhaegen laarover zoot gezind is als een kater die -en katinne cen onder zijne klauwen heeft. , En waaror i dat plezier'? Wel eenvoidig omdat het land daar-tîoôr tcont d; t het de overwinning vreest an het liîeraal-socialistisch kartel, J ..vaardoor ro>de politieke chefs aan het •jcwind zLOudcn komen. ■Peins toch ne keer wat malheur! î Er zîjn nu reeds socialistische kamer-leden, senators, gemeenteraadsleden, schepenen en zelfs dienstdoende burge-nec^ters en| ailes gaat regelmatig en iSet'er, dank aan hunnen invloed. _ Met het beetje verstand dat wij bezit-r.én, meenen wij dat het evenzoo zou çaan, hàdden wij socialistische minis-:ers.Wij zijn voor de deelneming der soeia-îisten aan de ministeries, — mits voor-jvaarden, dat spreekt van zelfs. Maar wû verklaren doodeerlijk dat wii op dat ^ebied de koorts niet hebben en kalm en ecrust den geschikten oogenblik zullen ifwachten. M. Verhaegen mag dus voorloopig ge ust zijn en aan zijne gemaakte blijd-sçhap trompeert er zich niemand. De ware; reden van î.?t kontentement ran dien ieet> blijft duidelijk wanneer ûij uitroeot : é>-st-kartei «e»v werpt zijn tfe katholleken verzekerd van y.ser lang het bewind te behou-tien, voor eei» onfospaalden tijd mis-schisn.in andere woorden : het kartel is Jlecht omdat het ons van het bewind zoti kunnen kegelen, met zijne verwerping blijven wij er aan. Een goede verstaander heeft maar een half woord noodig. En dat zal misschien vele tegenstaan-ders van het kartel, — rechtzinnige iegenstaanders, wij bekennen het — van zienswijze doen veranderen, zoowel in het eene karnp als in het andere. Wij hopen het. & * * M. Verhaegen bespreekt de grieven die de katholieken stemmen hebben doen verliezen. Hii legt de volgende woorden in den mond der buitenkiezers : De nisiïwe schoolwet zal ons kin-<?eren afnemen tôt 14 j«ar. De nieuwe militaire wet zal ze ons af-nemen van 19 tôt 21 jaar. Eens hun diensttijd geëindigd huwen zij en de ouders hebben niets meer van hunne ktaderen. M. Verhaegen zegt dat die rede-neering getuigt van eene treurige ik-Kucht.Dat is waar. Maar wie heeft de ik-zucht tôt eene j^aatschappelijke theorie gemaakt, ze a^n de menschen als een levensdoel voorgesteld, ze om zoo te reggen verplichtend gemaakt'? Wie anders dan het kapitalisme dat het : Elk voor zich zelve ! en het : Ver-rijkt U! ten koste van wat het 00k zij, als een evangelie heeft gepr-edikt. En als de kapitalist de ikzucht zoover mag drijven om rijk te worden, waarom tou de landbouwer hem niet mogen na-doen om te leven en zijne pachten te kunnen betalen1? 't ïs ten koste van het onderwijs, de opvoeding zijner kinderen, ten koste der hoogergenoemde vaderlandsverdediging, maar wat geeft dat. Als het kapitalisme duizende kinderen uitbuit, afmartelt, lichaamlijk en zede-lijk doodt in mijnen, werkhuizen en fa-brieken, waarom zou de landbouwer ze niet mogen bezigen aan gezonder en min opgejaagd werk in de open lucht? Ziodaar hoe hst kapitalisme de gevol-gen draagt zijner eigene misslagen en misdaden, van den geest en de opvat-ting waarin het de lagere standen heeft opgevoed of Beter gezegd : vergiftigd. Welnu M. Verhaegen behoort tôt die kapitalistische klasse en hij draagt mede de verantwoordelijkheid harer daden van heden en in 't verleden. M. Verhaegen wil de trapsgewijze toe-passing der wet, om de ouders eraan te gewennen en er de weldaden van te leeren begrijpen. Daar is maar een middel, dat is door het zuiver algemeen stemrecht de ouders het middel in de hand te geven om de beginsels door de wetten gehtildigd te doen toepassen op demokratische wijze, gelijk wij ze hebben opgevat en uiteen-gezet.Al de rest is een plaaster op een houten been. & & 4 De niet vereenigde en dus niet vo'or-uitziende werklieden zijn woedend omdat zij, volgens de nieuwe wet op de sociale verzekeringen, door de Kamer gestemd — nog niet door den Senaat y— verpiicht zullen zijn 24 fr. per jaar te storten om van die verzekeringen te genieten. En M. Verhaegen heeft van twintig kanten te gelijk hooren verklaren — door katholieke werklieden als 't u blieft — dat zij zich voor altijd van de klerikale partij zullen afscheqren indien zij ver-phcht worden die 24 fr. jaàriijks te stor-ten.Dit pleit niet voor de katholieke werklieden en het toont dat het onder deze catégorie is dat men de meest niet voor-uitzienden aantreft. Daar zijn redenen voor met hoopen, te lang om ze hier uiteen te zetten. Enfin de bekentenis en het feit zijn er.. Maar wij denken dat de grootste woede en teleurstelling der werklieden e^ne andere en grondiger oorzaak heeft. Het kapitalisme, het patroonschap zijn vrijgesteld van aile tusschenkomst in de sociale verzekeringen en de Staat draagt niet genoeg bij. Die reden is de juiste, zij is gegrond en wij noemen ze een schandaal. De klerikale partij deed weer half werk, zij deed beter gezegd niemendalle omdat zij het kapitalisme wilde sparen, waarvïin zij de vertegenwoordigster en de slavin is. Wij willen ists bijdragen voor onze maatschappelijke verzekering en verhef-fing in attendant, maar dat is alleen om te komen tôt de volledige kosteloosheid en het gewaarborgd recht op leven en op welstand. Dat alleen is klaar en duidelijk! A ■ir- WV -f> M. Verhaegen — en daarmede sluiten wij voor vandaag — bekent dat de katholieken in de laatste dertig jaren ge-profiteerd hebben van de stemmen van kiezers wie de godsdienstige kwestie on-verschillig lieten, maar die vonden dat het land onder financieel oogpunt goed bestuurd werd. Dus 00k in die groote partij, met een goddelijk en hemelsch ideaal, zijn er kiezers die aan hunne stoffelijke belan-gen den voorkeur geven, boven hunne zielezaligheid. Wij wisten dat' reeds van over lang, maa r het doet niettemin plezier eene stelling van den grooten Karl Marx ver-dedigd te zien door een lutteur van het anti-socialisme. De waarheid eindigt altijd met te triomfeeren, gelijk het licht door de dyisternis breekt. F. H. Een Policiekommissaris van manslag beschuldigd ïlefc parkefc- van Bergen komt een onder-zoek te openen ten laste van een policie-kommiSsaris eener gemeente uit het Cen-ter, beschuldigd den dader te zijn van een ouvrijwilligen doodslag. Deze policieoffieier had zich een achtcal dagen geledan bij eene ongelukkige vrouw begeven, die eene week vroeger bevallen Was van een doodgeboren kind, en had *aa,r naar dô gevamganis van Berge» over- •) doen, omdat zij de middels niet bezat 12 frank te betalen. De arme vrouw was nog niet hersteld van het kinderbed en, met moeite in de gevangenis, moest ze vandaar naar de zie-kenzaal worden gebracht, en dan naar het burgerlijk gasthuis te Bergen, waar zij ' overleed. Qister heeft men op het kerkhof van Bergen tôt de lijkschouwing der armé vrouw doen overgaan, welke moeder is van vier kinderen. Deze zaak maakt groote opschudding, en de manier van handelen is, naar men oor-: deelen kan, _ het--oaderwerp- van - .vele. kri-i-tiskem Het nieuw Feestpaleis TE GENT EEN INTERVIEW VAN GEZEL FRANS DE MEY, TOONEELBESTUURDER VAN DEM MULTAÏl LIKRING. 't Was in «Voor\iit»'s meubelmagazijn dat ik Frans Demey, bestu. rder van den too-neelltring « Multatuli > ging vinden. Ge moet immers weten dat Demey, evenals zijne medekameradcu van den befaamden en reeds zoo dikwerf zegev arenden kring een eenvoudig werkman is, en niets meer dan een stuk lager onderwijs genoten heeft. Beiden waren we op ocn koffer gezeten, terwijl de tooiicclbestuci'dcr van ons nieuw Feestpaleis «VooruiU het zweet, dat hem van :t gezicht en kalen schedel lekte, af-wreef.— Zooals ge in «Voormt» zult gelezen hebben — zoo begonnen wij ons gesprek, — kom ik u eens vragen wat dé inzichten zijn van den « Multatulikring» voor de tooneel-vertooningen in het nicuiv Feestpaleis be-treft.— Ja, ziet ge, Rodi<!f, — antwoordde Demey, — ik en Vandeip;Meulen hebben ons eene groote verantwoordelijkheid op den nek getrokken. ïerwijl'hij deze der feeste-lijkhec^en in 't algemeen te dragen heeft, heb ik deze van het tooneel. Volgens mijn oordeel;-zal het tooneel in de nieuwe schouwburgzaal van overwegend belang zijn. — Gij schikt 12 vertooningen te geven î — Ziehier mijn gedacht. In het oude Feest-lokaal hadden wij 500 abonnenten. Wij kon-den er niet meer plaatsen. Ik vermeen dat wij, zonder overdrijvec, in het nieuw Feestpaleis op meer dan duizend abonnenten mogen rekenen. Daar wij hier op meer inkom-sten aan de kontrool mogen en moeten rekenen, zouden wij de abonnenten in twee reeksen verdeelen : eeno reeks A en eene reeks B, die op twee verschillige achtereen-volgende zondagen zouden komen. De over-blijvende plaatsen zouden heel zeker door kaarten die aan de koatrool gekocht worden, bezet worden. — Meent ge niet daf- zulks zekere moei-lijkheden zou veroorz ,■ 1? — Neen, niet het minste. Het zouden abonnementen zijn van 6 zondagvertoonin-gen. Wij zouden elk stuk tweemaal opvoe-ren, zoodat elke abonnent eenmaal het-zelfde stuk zou zien, maar gelegenheid zou hebben de vertooning eene tweede maal bij te wonen. Bij die reeks van zes zondagvertooningen zouden wij tevens een abonnement van drie maandagvertooningen uitschrijven. — Hoeveel bedraagt de abonnements-priis der twee verschillende reeksen vertooningen 1 — Dit is nog niet vastgesteld ! — Hebt ge reeds een programma der wer-ken opgemaakt welke ge gaat opvoeren ? — Ja! Wij beginnen onze zondagvertooningen met het «Voor 't Volk geofferd », dat door J. Lefevre van dichtwerk in proza is omgewerkt. Dan hebben we « De Grootste Zonde», van Otto Ernst ; «Het dui-zendjarig Rijk», van Max Halbe ; «Lam-brecht Room» van Jef Haugen ; «Wroeging» ; en «Op Hoop van Zegen» van H. Heyer-mans.Voor de maandagvertooningen hebben we : «Allerzielen» van H. Heyermans ; «In de Haven», van Georg Engel en «Veertig» van Schurman. Wat ik u zeggen mag, Rodolf, is dat de vriendinnen en vrienden van den kring met veel geestdrift aan 't werk gaan. Ik mag u verzekeren dat er in den laatsten tijd met tegenzin in het oude «Feestlokaal» gespeeld werd. Ja, ja... deze kereltjes werden wat veeleischend !... Zij waren gewoon geworden groote «scenes» te betreden zooals te Amsterdam en te Antwerpen, waar we zondag weerom optreden in het lyrisch Opéra. — En nu Frans?... — Nu! Dé gewone abonnenten zullen de oude werken niet meer herkennen ! Gij weet het, wij hebben reeds veel gedaan voor het moderne tooneel, dat zeer veel zorgen vergt bij de opvoering. Dit kon in het oude «Feestlokaal» niet voldoende besteed worden.— Dus, dat wij nog puikere opvoeringen zullen hebben dan eertijds? — Zulks mag ik u stellig verzekeren. Nu met die 15 vertooningen zal het niet gedaan zijn. De reeks abonnementvertooningen zullen met Karnaval eindigen en het is natuur-lijk te vroeg om het seizoen te sluiten. Daarentegen hebben we iets anders in het vooruitzieht. Ik heb aan J. Lefevre een ontwerp gegeven van een gelegenheidswerk dat de revue zou vervangen en « 't Gentsch Volksleven » zou getiteld zijn, Wij zouden dit stuk minstens 10 achtereenvolgende ma-len geven, en met verzekerd succès. — 't Is een beetj-e voorbarig, Frans! — Neen, neen, ik heb het meeste ver-trouwen.— En zoudt ge dit ailes doen met de vrienden-partijgenooten en de gezellinnen van den kring? — Het overwegende deel, ja! Maar wij hebben eene groote keus van actrices die wij aanwerven kunnen voor de stukkeQ waar haar element noodig blijkt. Zoo hebben we de dames Dons, Demoor, Den 'Haese, Steegers, Roman, Van Acker. Wij staan dus in voordeeliger voorwaar-den dan een Schouwburgbestuurder die 'met wijls in eene omstandigheid komen kan in zijn gezelschap de noodige elementen niet te vinden die hij noodig heeft. En, om de kunstenaars in hunne waardigheid niet te krenken speelt hij met hen, dikwijls in niet al te beste voorwaarden. Daarbij, wij mogen niet vergeten steeds te moeten afrekenen met het publiek. Wij moeten dringen naar de goede richting, wat voor het persoonlijk belang van den «zak» gaat. — Zeer juist, Frans, maar gij hebt me niets gezegd over de mannenrollen ! — Ja... In feite eene eerste jonge roi hebben we niet... Ik bezag vriend Demey eens ter sluiks, hij glimlachte als tegen zijne goesting in, en vervolgde : — Ik ben het helaas..., niet meer... — Bah, gij hebt uwen tijd gehad, zegden wij lachende. — Ja, enfin! Ik heb dus uitgezien na<ar een tweetal goede elementen die ik gevon-den heb. Verder heb ik het gedacht opgevat bijzon-dere lessen te geven aa* deze vriendinnen en vrienden, die ons als figuranten zullen behulpzaam zijn. Wanneer er onder dezen zijn die aanleg hebben, zullen wij hen prak-tisch onderleggen door eene kleine roi en als het gaat stilaan eene meer belangrijkere roi te geven. Gij ziet dus, dat ik, eens mijn bureel in het «Feestpaleis» is gevestigd, wij ruim ons werk zullen hebben. Ik heb veel hoop en moed op een prachtigen uitslag. — Gij hebt dus evenals onzen vriend Jef Vander Meulen, de beste verwachting? — Het nieuw «Feestpaleis» zal, geloof me rechtzinnig, vriend, onze kunstkringen een nieuw leven schenken. En voor de maand november hebben wij iets buitengewoons. Ik heb vo6r eenige dagen met onze ge-leerde partijgenoote en kunstenares de Roode-Heyermans, van Amsterdam, — de zuster van den zeer gewaardeerden schrij-ver Herman Heyermans — gesproken. Gezellin de Roode-Heyermans is eene kunstschilderes die hare kunst en talent vooral aan het realisme wijdt. In eerste Iijn geven hare werken de ellendige en dieptreffende toestanden weer van den huis-arbeid, de prostitutie en andere wraakroe-pende toestanden en kwalen, die alleen de schuld en de c/orzaak vinden in de kapita listische samenleving. In groote tentoonstellingen der schilder-kunst zijn de werken van gezellin de Roode-Heyermans niet gekend, door de eenvou-dige reden dat ze overal geweigerd worden. De zeer nobele en dikwijls weinig van kunst kennende bestuurders van dergelijke tentoonstellingen kunnen er niet tegen dat de wonden, door hen geslagen en waaraan de wereld lijdt, openbaar vertoond worden. De domper moet er worden opgezet. Welnu, vriend, gezellin de Roode-Heyermans zal hare werken in twee of drie zalen van het nieuw Feestpaleis tentoonstellen, tijdens de week van 1 tôt 8 november aan-staande. Een kleine inkoom zal gevraagd worden. Voor don zaterdag 7 en zondag 8 november, worden twee vertooningen voorbereid en die iets ongewoons zouden zijn. Ecnc reeks schilderijen zouden aanschou-welijk worden voorgesteld door levende beelden, begeleid van deklamatie, zang en muziek. De woorden zijn van den even ge-kenden Adama van Sçheltma. Gezellin de Roode-fieyermans heeft hier-toe hare eigene tooneelschikking en kostu-mes voor een personeel van ruim 120 menschen. En 't is zij zelf die ailes regelen . komt. Door deze levende beelden en met de deklamatie, zang en muziek, wordt ailes verduidelijkt en is het geheele dieproerend en treffend. En deze reeks eindigt met eene hulde aan het Internationale Socialisme ! — Dat is inderdaad overheerlijk, zegde ik tôt Demey, en onder den diepsten indruk verliet ik mijn geïntervieuwde zonder hem te danken, wat ik langs dezen weg en in mijn en in den naam van de duizenden lezers van «Vooruit» doe. Bravo, Hollandsche Broeders !! Waarlijk onze majinen van Holland too-nen praktisclie kerels te zijn en het ernstig op te hebben met de inhuldigingsfeesten van 15 en 16 Oogst, te Gent. Verleden zondag kwamen daarvoor spe-i cdaal uit Amsterdam de partiigenooten P. Joosten, O. Bink en G. H. Pieters, met ons spreken. Er moest namelijk gezorgd worden voor logist, eten, regeling der bezoeken enz. Onze mannen slapen er dus niet op. Het is de partij te Amsterdam die officieel de zaak aangepâkt heeft, na het schrijven ; van den vriend Sterk. Wij bedanken onze vrienden van Holland hartelijk voor hunne medehulp. Van nu af zal Nederland een goed kontin-gent leveren ; zij dachten zelfs het getal te zullen moeten beperken, hetgeen wij hen natuurlijk hebben afgeraden. Het ziet er dus goed uit voor den 15" Oogst ! Wij moeten nu nog Duitschland, Frank-rijk, Engeland, enz. hebben, waarmede wij toch reeds in briefwisseling zijn. Wij moeten op 15 Oogst een internatio-j* naal socialistisch feest hebben. En gij, Gentenaars, Vlamingen en Walen va» gansch het land, gezorgd - yoctr dezç Het groot procès van den Zeemansbond TE ANTWERPEN Vervolg der zitting vaa Maandag 2$ tmd De procureur wll de beschuldiiden het spreken beletten EEN HEVIG INCIDENT Een hevig incident doet zich voor. Halfluid ondervraagd door hunne vardev digers over eene advance-note, wisseleal Mahlman en Schonkeren enkele opmerkin-! gen. De prokureur richt barsch het woord toto Mahlman en wil hem verbieden met gedemp-te stem te spreken. M ter Van der Meeren. — Mahlman is hierj om zijne gedachten te verdedigen en hij' heeft moed genoeg om luidop te spreken, ala-hij het noodig acht. Wat nu aangaat de ongehoorde manier waarop de prokureur den betichte aan-: spreekt wij hebben het recht de betichten te, ondervragen en zij hebben, van hunnen kant het recht ons mee te deelen wat ze willen. 1 Ik heb nooit een prokureur x66 zien handelen.De Voorzitter. — 't Is slechts een misver-stand. > Mter Van der Meeren. — Misverstanden 1 van dien aard doen zich hier maar al te) vaak voor. Dokter De Deken, die indertijd de zeelie-den onderzocht voor de Engelsche schepen, doch sinds de afschaffing van dit genees-kundig onderzoek, weinig of niets meer t* doen had met O'Conner, Wilson en Bethel, zegt, nadat de lezing van zijne vorige ver-klaringen hem het geheugen heeft opge-' frischt, dat 'Wilson, O'Conner en Bethel, hem verklaard hebben, dat ze met den Zee-, mansbond moesten meewerken, wilden jj$ zeevolk kunnen aanwerven. Volgens getuige stonden gedurende het g»-, neeskundig onderzoek voortdurend afge-vaardigden van den Zeemansbond voor zijne woning. Op vraag van den prokureur of die afge-, vaardigden getuige nooit verzocht hebben geen onvereenigden goed te keuren, ontkea^ de getuige dit. Onder eed moet getuige verklaren dat nooit feiten van drukking heeft bijgewoondT De voorzitter doet opmerken, dat de ge-tuigenissen van dokter De Deken, die vani over twee jaare en die van heden, niet aan: een te knoopen zijn. De voorzitter meent dat getuige eertijds, de zaken gezien heeft door een vergrootglas. ; Getuige doet opmerken dat de onder- ' zoeksrechter kan noteeren wat hij wil. M. Barbe komt de eerste getuigenis vae -dokter De Deken herhalen. Hij doet opmerken dat dokter De Deken, : ten tijde zijner eerste verklaring, het ge-; neeskundig onderzoek voor rekening van 1 sommige lijnen had verloren en dat de mansbond hieraan niet vreemd was. Getuige heeft geen feiten kunnen aanha-> len. Mter Rotsaert zegt aan getuige dat hij, j ondanks wat hij denkt, niet veel kent van de havenkwestie. Hij wiss niets van 't bestaan buiten den Zeemansbond. Getuige vraagt beschermd te worden dooti den Voorzitter tegen Mter Rotsaert. Hij herhaalt nu dat de zeelieden moesten deelmaken van den bond om te kunnen aan-monsteren op het Shippings-office. Opnieuw zegt getuige dat hij geene be-. paalde feiten kan aanhalen. Hij heeft niets i gezien. Mter Van der Meeren. — De rechtbaok mag geen rekening houden van «appraei%> ties» van persoonlijke meeningen. Voor eene echtscheiding zou men hefc niflfci do ou. Mter Rotsaert vraagt of Dr De Deken sich nooit voorgesteld heeft als dokter bij den • Zeemansbond. Getuige ontkent. ; Mahlman vraagt of op dit oogenblik^ Schippingsmasters voor Belgische reederijen werkzaam, niet tevens houders zijn van her- > bergen van minder allooi. Getuige bevestigt. De adjunkt Blavier wordt teruggeroepen., Mter Rotsaert verzet zich er tegen dat hij gehoord worde, omdat getuige in de zaaJi was sedert het begin der zitting. Nielsen, ondervraagd, drukt zich uit i» gebroken Vlaamsch, zoodat de Voorzitter hem niet verstaat. De verdedigêrs doen opmerken dat di# een staaltje is van het Vlaamsch, dat de oa-i derzoeksrechter heeft te hooren gekregeni en waarop hij zijne beschuldigingen bouwt.i Steiner, gewezen looper van het Ship-ping-Office, weet geene feiten van drukking aan te halen. Den zeelieden werd gezegxi dat « het best was zich bij den bond aan te' sluiten ». Van Brussel, eveneens runner op hetl Shipping-Office, getugt in denzelfden zin,( ondanks de moeite welke de rechtbank zichl geeft om iets ten laste der betichten te ver-* nemen, hetgeen de Voorzitter aanzefc tei zeggen dat die getuigen kleurloos en zon* der belang zijn. Een derde looper, Smets, destijds bij fllftfaon i.n> * * — 3© Fâar — H. 181 Prîjs per nnmmer : voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen Telefoon : Redaetie 247 - Administrâtes 2845 Woerosdacj 1 Juli 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie