Vooruit: socialistisch dagblad

177 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 03 Maart. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 19 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bc3st7fx9j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

BERICHT. — BIJ vergissing droeg , s1» bladrljd» van on* nummarvan 1 Maarte 3 centiemen ver nummer Zondags 3 Maart 1918 34esjesip — BI. Sü gister (Zaterdag) den datum : Vr5j- BelffiseiM» W©rkli©denpartij. — Verschijnend© alle dagen« Lvi Druksterüitgeefster Smnt. Maatseh. MEI LICHT, Best : P, De Tisoh, LedebergGmt — tionale Socialistische Konferentde, dat bijna een jaar lang zijn zetel te Stockholm had, naar Berne overgebracht. Men wil op eene neutrale plaats zijn, die zoowel voor de socialisten der Westelijke ententemachten, alsook voor deze der middenmaehten gemakkelijker bereikbaar en tegelijk aan den onmiddellijken invloed der Bolchewikistische propaganda onttrokken is. Vertrek van' den Frette ei Engelsehen pzap uit Psfarsbarg KEULELN, 1 Maart. — De Fransche en Engelsche gezant zijn, volgens de «Kölnische Zeifcung» uit Amsterdam meldt, met hun personeel uit Petersburg vertrokken. 0§ onderhandelingen te Brest-LltovsK to aègeicen BREST-LITOWSE, 1 Maart. — In eene voorloopige bespreking der voorzitters der delegaties van den vierbond met den voorzitter der Russische delegaties Sokolmkow werd overeengekomen dat de vredesonderhandelingen mét de morgen (Zaterdag) voormiddag om 11 uren beraamde zitting beginnen. De Russische delegatie werd in een vorig bericht eenigszins verkeerd opgegeten. Zoo was Suchowlinow als lid genoemd. De Russische delegatie BERLIJN, 28 Febr. — De Russische afvaardiging komt heden namiddag voor 't weer opnemen der vredesonderhandelingen te Brest-Litowsk aan. Zij bestaat uit Sokolmkow als leider, den minister van buitenlandsche zaken Petrowski, Tschitscherin en Karachan als helpers. Joffe, Alexgew, den helper van den minister voor landbouw, admiraal Alwater van den admiralenstaf, Danilow, Adaski en Lipski, van den generalenstaf en Tersterkewtsch evenals het noodig aantaj secretarissen en stenografen. Het programma ran é mm Oekrains De Oekranische afgevaardigden Ostepenke, Saliscyak en Ssewjuk hebben in een interview met een Berlijner vertegenwoordiger der pers de gedragslijnen der jonge Oekranische republiek duidelijk afgebakend. Wat de sociale grondvesten voor den staats, bovenbouw van de nieuwe Oekranie aanbelangt, zoo staat de tegenwoordige regeering op den bodem van dat sociaal-revolutionaire program dat in Noord-Rusland bij voorkeur door Tchernow vertegenwoordigt wordt. Het handelt zich eigenlijk om een agrarisch (landbouw) socialisme, niet om een in. dustrie-socialisme van versterkt© keur. Terwijl de' Bolschewiki zich voornamelijk steunen op de leer van een Bakunin, Krapokin en Alexander Herzen, die eene anarchistische wereldrevolutie predikten, steunen zich de Oakraansche sociaal-revolutionairen op dat gematigd agrarischsocialis-me, zooals het bijzonder door de Tschernowgroep verdedigd wordt. Daarnaar moet eerst een nationaal landbouw-fonds gevormd worden, kroondomeinen en kerkelijk land allereerst onteigend, daarna echter ook het grootgrondbezit opgeheven en in kleingrondbezit worden overgevoerd. Daarbij bemerken de Oekraansche vredesafgevaardigden uitdrukkelijk dat wel Noord Rusland het gemeente-communisme (Alix) als oude russische inrichting kent, niet echter de Oekranie waar zulk een gemeenteso-cialisme iets geheel nieuws is. — «Wij verlangen, zegt Ssewjuk, een socialiseering van den gezamentlijken grond der Oekraine, in zoover dezelve voor landbouw dient, terwijl wij de bossehen en onderaardsche grondstoffen willen nationaliseeren.n De nationale gedachte in den vorm van do eigene, zelfstandige staat is het heerschende grondprinciep van de nieuwe Oekraine. Wat de godsdienst betreft, zoo bekent zich wel is waar de meerderheid der Oekraniers tot de Grieksch-Orthodoxe kerk, waar men streeft er naar de Oekranische kerk onder een eigen aartsbisschop in Kiew te stellen en van de zoogenaamde heilige Synode in Petersburg los te maken, zooals binnenkort j een concilóum zal beslissen. Naar de politieke kant zal de nieuwe Oekraine in de richting der midden-machten georiënteerd zijn. Onder geene bedinging zal zij met de Bolschewiki in eene nauwe politieke verhouding treden, niet eens in die van een federatieven staat, tenzij in de richting van een Tschernow overwon. Evenzoomin zou Oekraine met Noord-Rusland samengaan, al daar weder het tsarisme zou zegevieren. Japan vil in Siberië rukken AMSTERDAM, 1 Maart. — Volgens eene melding der Associated Press uit Washington heeft Japan zich tot de Vereenigde Staten en de Ententemachten gewend met het voorstel om gemeenschappelijk in Siberië ie Oorlog h tfist-masMlirii ia ia Fraakrijk jgit :Ouitsciie broB. Westelijk oorlogsterrein i GROOT HOOFDKWAETIER, 1 Maart. »- (Officieel(). — Legergroep kroonprins Bupprecht: Noordelijk van Poelkapelle mislukten nachtelijke na sterke vuurwerking ondernomene aanvallen van Engelsche infanterie. Aan het overige front flakkerde (Je artilleriebedrijvigheid meermaals in verbinding met kleinere verkennersgevechïen op. Westelijk van La Fère bracht een© gfdeeling van eenen aanval over hot kanaal «enige gevangenen terug. Een vijandelijke ïuchtaanval op Kortrijk veroorzaakte vruchtelooze verliezen onder de Belgische bevol-kingLegergroep van den duitschen Kroonprins: Bij Chavignon drongen aan valstroepen in de vijandelijke loopgraven en namen 10 Amerikanen en eenige Franschen gevangen. In de vroege morgenuren flakkerde de gevechtsbedrijvigheid 'in enkele iaktors van Champagne op. Oostelijk ©orlogsten-ein : Langs de Ukraanschè noordgrens in heb vooruitgaan naar het oosten hébben onze troepen" den Dnjepr bereikt. Bij Rjetschiza Btietten ze op eene sterke uitgebouwde en door den vijand verdedigde bruggenkop. Btad en statie werden in den storm genoejen sn eenige 100 gevangenen gemaakt. In Mosyr hebben wij de Pripjet-vloot — zes pantserbooten, 35 motorbooten, 6 lazaretbooten — veroverd. Bij Eastow en Kasatin «erd de spoorweglijn Kiew-Shmerinka bereikt. De zuid-westelijk van Starokonstantinow in den strijd tegen eene vijandelijke overmacht staande Poolsche legionaren ijlden Duitsche troepen ter hulp. Gemeenzaam werd de vijand geslagene Door de Ukraanschè regeering en bevolking tot ondersteuning tegen vijandelijke benden geroepen, zijn OostenrijkschHon-gaarsche troepen in breede sektors ten i noorden van den Pruth in Ukranië binnen, gerukt. Italiaanscli oorlogsterrein i Op beide zijden van de Brenta was de gevechtsbedrijvigheid gedurende den dag Van het Macedonische front niets nieuws. De eerste generaal-kwartiermeeater, LUDENDORFF. GROOT HOOFDKWARTIER, 1 Maart. — (Avondbencht) : In Champagne evenals tasschen de Maas en Mozel voerden wij È^inere ondernemingen met uitslag door. Yao de andere oorlogsterreinen mete pieuws. Fit Franscht broa. PARIJS, 27 Februari. — Officieel: Nu m dan verwoede geschutsaktieB bij de Butte dus Mesnil en op den linkeroever Tan de Maas. PARIJS, 28 Februari. — Officieel: Fransche patroeljes die in d© streek van Beaumont en Lotharingen in de weer waren hebben krijgsgevangenen meegebracht. \ rij hevig kanonvuur ten Noorden van de tailing 340 (rechter Maasoever). Op de andere punten van het front kalm© nacht. Uit Engelsche bron. LONDEN, 27 Februari. — Officieel : Ten Noordwesten Tan St-Kwintijn, in de buurt Van Bulleconrt en ten Oosten van Vermelles, zijn vannacht vijandelijke overvallen afgeslagen. Tem Noordoosten en ten Oosten van Ieperen heeft de vijandelijke artillerie van oen tend levendig© werkzaamheid ontwikkeld. Een gevolgrijk© aanval, bij dewelke de vijand verliezen toegebracht werden, zonder dat wij verliezen leden, werd heden nacht door Kanadeesche troepen bij Lens jitgevoerd. Os fiorloi tesschei ffsfio a QestaarijkKeagarija Uit Oostenritkschi brom. WEENEN, 1 Maart. — Westelijk van de Brent» mislukte een aanval der Italianen. igssiseh-P&oiselii-Gafïsiscle pis WEENEN, 1 Maart. — Door regeering en inwoners immer meer en in de jongste dagen bijzonder dringend opgeroepen, zijn gisteren troepen van veldmaarschalk Bolmfirmolli in Podoïie binnengerukt en hebten de linie NowoSielitza-Chotin-Kome-ftetz-Podollch bereikt. De aan de banen en gewichtige steenwegen vooruitdringende iifdeelingen hebben voor last in de doorfokken gebieden rust en orde te herstellen en de voor den invoer noodige handelswogen te verzekeren. Tot hiertoe hebben ongeveer 10.000 Russen de wapens neergelegd. Aanzienlijke hoopen munitie, voertuigen en rollend materiaal werd gebor- OP ZEE verscherpte duikbsttosrleg Bit ÖuiUcht broiu BERLIJN, 1 Maart. — In de Middellandjcae Zee werden op den weg naar Alexandrie, PortSaïd en Saloniki zes stoomers to twee zeilers met te samen 22.000 br. » l 8^â£PâdaMdj. Dg esescana beladen, voor een deel bewapend en sterk verzekerd. Do ekef van den Amlraalstaf der marine. BisprekiRps !i Berlijn BERLIJN, 1 Maart: Het «Berliner Tageblatt» meldt uit Munchen : Eene zitting van de Bondsraadskommisie voor buiten -landsche aangelegenheden, zal heden vrijdag onder voorzitterschap van den Beierschen ministerpresident von Dandl in Berlijn plaats hebben. Minister-president von Dandl begaf zich tot dit doel gister avond naar Berlijn. D§ opinie In Frankrijk en Engeland ewr ie Kanseliers-rede GENEVE, 27 Febr. — De groot© burgerlijke pers wil ook in de laatste kanseliersrede gelijk in alle andere batoogen der Rijksregeering enkel weer de gebrekkig verholen taktiek zien, om de Entente, door schoone beloften aan enkele harer leden, te verdeelen. De algemeene opvatting der officieuse bladen is dat Hertling juist dezelfde wegen bewandelt als Michaelis en Bethmann-Hollweg. Het problema van den vrede met de westmachten is ook niet het minst bevorderd. De «Temps» acht het natuurlijk dat Wilson zoowel als de regeering van Le Havre op de tegemoetkomende verklaringen van den Rijkskanselier geenszins zullen ingaan. Het blad herinnert eraan, dat Wilson toch uitdrukkelijk zich op het standpunt gesteld heeft, dat ElzasTLotharingen geene binnenlandsche duitsche, maar een internationale aangelegenheid is; anderzijds zal Wilson uit het duitsch optreden tegenover de russische randvolken toch goed kunnen zien, dat zijne vier vredesprinciepen in Berlijn feitelijk miskend worden. Wat de stelling van België aangaat, heeft de Rijkskanselier zich over de in.iehten der Belgische regeering het best kunnen orienteeren door haar antwoord op de pauselijke nota. «La Liberté» spreekt van een « monument van 't zuiverste annexionisme». «Le Matin» stelt eene zekere matiging vast in den toon van de kanseliersrede en gaat voort: «üuaar voor de Ententeregeeriiigen voldoen deze woorden op verre na niet. Duitschland zal slechts met ons kunnen onderhandelen als het ons zekerder waarborgen biedt dan een© kanseliersrede. Het «JournaL des Débats» meent eveneens: «Hertling heeft ditmaal wel vreedzamer gesproken maar van de Duisohe eischen niets, maar niets opgegeven.» «Le Petit Parisien» zegt : «De rede van Hertling laat alle dingen in den huidigen staat. Zij herinnert woord voor woord aan de kanseliers Michaelis en Bethmann. De opvatting van den vrede met West-Europa is eer nog nevelachtiger dan vroeger. De toon is wel gematigder, maar de toon maakt niet 'altijd de muziek.» Opmerkenswaardig is in tegenstelling met deze stemmen de opvatting van den socialis. tischen exminister Sembat die in «L'Heure» de kanseliersrede als den eersten stap naar vredesonderhandelingen begroet. De omstandigheid dat de rijksregeering de vier vredesgrondslagen van president Wilson aanneemt is toch eene gebeurtenis van allergrootste beteekenis, al moet men ook vaststellen dat de praktische aanwending dezer princiepen, vooral op ElzasLothar-ingen ontbreekt. Zeer sympathiek doet de gematigde spraak van den Duitschen staatsman aan die in eiken zin den toon van den zich zelfbeheerschenden politieker toont, die zich op de kracht der feiten, niet echter op woorden steunt. Hertling heeft aan 't gemakkelijk effekt verzaakt om het Dui sche volk met de veroveringen in 't Oosten te bedwelmen. Des te eer erkent men in deze rede teekens niet der zwakte maar van het tegendeel. Men mag hopen dat Wilson niet nalaten zal deze betooging van zijnentwege spoedig te beantwoorden. AMSTERDAM, 27 Febr. — Bij de bespreking der rede van den Rijkskanselier schrijven de «Daily News» : « Als wij de bewering der Duitsche staatsmannen konden aannemen, zonder op hunne daden te letten, dan ware een hoopst^.al in Hertling's rede te zien. Gelukkiglijk mogen wij betrouwen op de algemeene macht der georganiseerde demokratie. De - zg kan nog lang zijn, maar wij mogen niet toelaten dat Rusland vernietigd worde en onder de Duitsche kontrool komt. » «Daily Telegraph» aanziet den grond der rede van Hertling als in schroffe tegenstelling zijndr '.. ! rlftt wat de E .tente als vredesdoel voorsteiüe. «Morning Post» meent dat het doel van Hertling's rede is België tot een afzonder, lijken vrede te bewegen. «Times» zegt : « Hertling's gansche houding bevestigt het wantrouwen dat president Wilson heeft, dat Hertling in eene wereld leeft die dood en voorbij is. » OTsrbreüginf der toelen van Stockiioitn naar Berne BERLIJN, 1 Maart. — Eerstdaags wordt Reé.Adm H oogpoort, 89, Gent zoo heet het, is ook bereid alleen op te treden, maar zou echter gaarne zien als Amerika en ententetroepen deelnamen. Het geldt voirai de groote voorraden van allen aard die langs de Siberische baan liggen, in zekerheid te brengen. De regeering der dereenigde Staten is met het Japaansch voorstel niet gehesl t'akkoord, maar zal het toch nog in den loop der onderhandelingen goedkeuren. Reuter bericht terzelfdertijd van eene bespreking die -ualfour met den Japaanschen gezant "heeft gehad. Volgens een Pekingsch telegram van de «Times» geldt een ingrijpen van Japan eerst en vooral de in zekerheid brenging van de in Siberië gestapelde 500.000 ton munitie. AMSTERDAM, 1 Maart. — De «Morning Post» bericht uit Shanghai volgens chineesche bladen : Japan mobiliseert zijne troepen om in Siberië te rukken. China zal met 4 divisies deelnemen. stelling ven Japan TOKIO, 1 Maart (Havas) : In antwoord op eene interpellatie in de Kamer • erklaarde burggraaf Wrotano, dat het moeilijk is zich eene scherp omgrensde voorstelling over de draagbreedte van den RussischDuit-schen vrede te maken. D© redenaar voegde er aan toe dat, zoo spoedig de vrede werkelijk gesloten is, Japan zeer doortastende, afdoende maatregelen zal nemen, om in den toestand stelling te nemen; de afreis van den burggraaf Uchida uit Petersburg is door den gevaarlijken toestand veroorzaakt geworden die hier heerscht; maar de afreis beteekent geene afbreuk met Rusland; met Engeland, Amerika en de andere geallieerde landen bestaat volledige overeenstemming over de kwesties van den Russischen afzonderlijken vrede. BERLIJN, 1 Maart : Vijf kruisers, van Japansche, Engelsche en Fransche herkomst, hebben naar toegekomene berichten troepen in Wladiwostock geland en de haven, de bijzondere groote Russische handelshaven in den Stillen Oceaan, bezet. Verder wordt bekend gemaakt, dat de Japaansehe ministerpresident het ingrijpen tegen Rusland in eene geheime zitting der Kamer aangekondigd heeft. ai het Buitenland ■■■IIIWHWI*W»-»PillllMIII—— II Hl I -WIIL'H■«■■—«■ In Spanf» In het ministerie MADRID, 1 Maart (Reuter): Het Spaansebe kabinet is afgetreden. MADRID, 1 Maart (Havas): De koning heeft Garzia Prieto zijn vertrouwen vernieuwd. Het kabinet blijft, uitgezonderd twee, in ambt. Carail vervangt den finantie-mmister^Ventosa en Luis Silvela, die de kommissaris voor levensmiddelverzorging overneemt in plaats van Rodes, de openbare werken. ga ünsSsinel Oe Poolsche troepen Volgens eene Weensche melding van den «Lokal Anzeiger» meldt de Poolsche persaigentu'r : Geïieraa-l Dowbar Musnichi, kommandant der Poolsche troepen, wendde zich aan de Duitsche legerleiding met het verzoek om een verbindingsofficier te sturen tot eenmaking der gemeenschappelijke operaties der Duitsche en Poolsche troepen tegen de Bolschewiki.' Volgens de «Vossische Zeitung» meldt de «Times» uit Petersburg over den Duitschen opmarsch : De Poolsche legioenen schijnen met de Duitschen samen te werken. De stad Minsk werd door Poolsche soldaten in akkoord met de Duitschers bezet. De Duitschers ontwapende 40.000 Russen, maar behandelden ze niet als gevangenen. Zij laten ze loopen zoodra zij' de wapens afgeleverd hebben. Verosrdeeüng van Lazzarl ROME, 1 Maart. — De algemeene sekretaris der socialistische partij Lazzari en de ondersekretaris Bambacci die van eene propaganda aangeklaagd zijn die geschikt is om de weerstandskracht van het- land te verhinderen, werden door 't gerechtshof in Rome de een tot 2 jaren 11 maanden gevan. genis en 3900 lire (franks) boete, de andere tot 2 jaren 4 maanden gevangenis en 2100 lire boete veroordeeld. BERN, 1 Maart: Aan het zwitsersch perstelegraafbureau wordt gemeld: Volgens de veroordeeling van den socialistischen partijsekretaris Cazzari kwam het volgens de «Avanti» woensdag avond te Rome tot betoogingen voor het socialisme. Lazzari nam het vonnis op met den roep: «Leve het socialisme», welke door vele aanwezigen her haald werd, terwijl achter in de zaal geroepen werd : «Leve Italie en het leger, weg met de verraders». De politie moest de zaal doen ontruimen waarop de betoogingen buiten voortgezet werden. De «Avanti» publiceert het portret van Cazzari en schrijft dat de gerechtsdebatten roemrijke bladzijden zijn in ne geschiedenis^ der officielle sogialistisqhe jea4Ü,..vaa Italiëi v Il BELeiE Uit Honsgouwe-n De werkstaking der mijnwerker» h«*ft zich uit' gebreid tot de mijnen van La JLouvière, St-V«snst, Br»y. Houssu. LaHestre, Haine StPau! en Haine-Sc-Pierre. Tengevolge der staking zij» verscheidene werkSsjiien reeds stil gevallen. De werklieden van het gasgesticht van La LeuvüRs hebben ook hun werkopzeg gedaan, meer veeding en loon eisenend. Daar dit gasgesticht ganath het Centrum bedient is de hevolkiag zeer bekemmerd. Moordpoging. — Mad. Wed. Bastin, bandelaarster te Marcinelle, is door een kerel die hij haar iet» kwam kespen, door verscheidene hamerslagen getrofltn en verkeert in stervensnood. Zekere Leon Dépasse is voor dat misdrijf aangehouden. Verdwijning. — De 16 jarige Marcel SauWain, student, te Thuin, die zinnens was zijae ouders te HoudçHgGoegnies te bezoeken, is doer deze niet gezien geweest. Het parket heelt opzoekingen bevolen. Op de oorlog»-Beurzon. — De kolen en de cokes staan nog zeer hoog in prijs, evenals hot ijzer tv, het glaswerk. De waschzeep gaat van 400 tot 800 ir. do 100 kgr., anseldonk go fr. de kgr., leder 175 ir., koffij en cacao 70 ir., erwten C75 17 hr.. witte boenen 8.25 e» 8,50. gekleurde bootsen 7,75. Gezouten en gerookt vleesch stoat aan 26 ir., versch rundvleesch 16 fr., varken* en schaapvleesch 25 ir., paardeavleesch 12 ir. Veor konijnen en katten betaalt men 7 fr. per kgr. De granen en zaden gaan aan ongelooflijke prijzen. Blijft dan nog de waren die men fluisterend verha»delt : 30 Ir. voor een kgr. eoter ; 6 fr. voor een kgr. tarwe ; 10 fr. voor een kgr. witte bloem ea 12,50 fr. voor 25 « damespistolets ». De honger. — Eene kar van de bakkerij « Le Bee, Grain » van Mariemont is is het bosch van dien naam door een greep personen geplunderd. Gesleten. — De scholen te La Louvière tips gettoten : men zal ze gebruiken als lazaretten. ERG ONGELUK IN EEN CINEMA. — 100 gekwetsten. — In de Kursaal ven Bincae, rijde»* ' eene Cinéma voorstelling, is de plankenvloer ingestort. ' Men kan zich voorstellen wat gehuil er opging uit de menigte, de zaal in het duister zrjadtn de paniek wet verschrikkelijk en de zucht naar zelf orwioud zóó greet dat de een de andere vertrapte : er zijnSen honderdtal gekwetste, waaronder verscheidene zeer erg. Een onderzeek is ingesteld om de oerzaak te onder zoeken en de verantwoordelijkheid vest te stelle». Karet. I Wreids msorë tt Meirelbeki Deze week werd de %ijk van de RoiV schaetstraat, te Meirelbe&e, dooa- een© afschuwelijke misdaad in opschudding gebracht. In voornoemde straat woont zekere M. August De Smet, weduwnaar, professor aan de brouwerijschool te Gent, met eene meid, wier coders wonen te Melle, *vijk Vogelhoek. M. De Smet, een mam van meer dan 60 jaren oud, kreeg meermaals het bezcwJÈ van een bloedverwant, wonende Peperstraat te Gent, die betrekkingen met de meid wilde aanknoopen. Woensdag namiddag rond 2 ure, was de bloedverwant, die daags te voren daar ook geweest was, komen aanbellen. De meid moest weg voor het aanhalen van levensmiddelen. Toen zij rond 6 ure 's avonds te huis kwam was zij verwonderd de voordeur alsook de achterdeur open te vinden. Het meisje een oogslag in de plaats werpende, waar haar meester zich gewoonlijk bevindt, zag zij deze levenloos én bebloed in zijnen leunstoel zitten. Terzelfder tijd hoorde zij de voordeur openen en toeslaan. Seffens liep zij om geburen die toesnelden en vaststelden dat de professor vermoord was. De ongelukkige was met eenen hamer, die ter plaats gevonden werd en waar bloed aan^eefde, het hoofd ingeslagen. Het uurwerk van het slachtoffer hing uit de ondervest en zijne kleederen waren los- '. gerukt. De polioie van Meirelbeke was spoedig , ter plaats en deed de noodige vaststellingen. De meid werd onderhoord; hare verkl*. ringen waren zoo zonderling dat de )»»• licie het noodig oordeelde haar voorloepig op te sluiten. Later in den avond verhaalde zij dat binst hare afwezigheid de bloedverwant van haren meester in huis was geweest. Ook was deze laatste door geburen rond 6 ure gezien. De policie van de 2° wijk te Gent, wen! rond middernacht verwittigd. De heer adjunkt rjoliciekoramisswsle. j Willems begaf zich naar de Peperstraat waar hij den vermoedelijke pliobüge van' I zijn bed haalde en in het gevang deed op- ! sluiten. Onder de oorkussen van den verdac&te, vond men geld en waardijen, zooals aktiee ' aan M. De Smet ontstolen. Het schijnt, schijnt dat de vermoorde altijd al geld op zich dToeg. De vermoedelijke dader is 's anderds in tegenwoordigheid van het lijk ge alsook van de getuigen die hem de vine hebban zien nemen. Uit het onderzoek door een geneeeheav gedaan, blijkt dat de ongelukkige onde*». ling den schede} was ingeslagen; de heersenen lagen bloot. De dood moet oogeablikkelijk zijn geweest. De moordenaar moet, nadat hij a^fct slachtoffer van zijn geld had beroofd, offlbj de andere plaatsen der woning hebben •*< gezocht, want al de kassen der meubell waren doorsnuffeld. De aangehoudene is zekere Julien Paft», neconoke, 20 jaar oud, normalist, op h* gist in een huis der Peperstraat, te Gent. Het parket van Gent, vergezeld van ee« wetsgeneesheer is ter plaats geweest om de lijkschouwing te doen. 6ENT TOONEELNIEUWS De Oud-Leerlingenbond « Volksvlijt t', met de medewerking van den « Derail' seanxKring », richt op Woensdag, 17 Maart, in den Nederlandschen Schoa1»-burg, eene Liefdadigheidsvertooning lm, ten voordeele der behoeftige kinderen émt Gemeentescholen van de Dampoort. Deae vertooning zal bestaan uto Het Wieglt,' tooneelspèl in één bedrijf, van E. vmw

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes