Vooruit: socialistisch dagblad

57912 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 19 April. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 04 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gq6qz24234/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

msf aar ~wTiÔ8 Prijs per nummer : voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 eentienien Telefoon r Bedactle 247 - 4dminîstratie2845 - Zoîîslaq "39 Aprii 1914 0nlbter.ytt«ee*«tef ifn;/V\aatscbappij H ET UCH i bcattiorder ; , d£ VISCH. Ledeberg-Oent wtm redactie . • ADMINISTRAT^ H00GPOORT, 29, GENT VOORUIT Orgaan der Befffische Werkliedenparty\ — Versehjjiïende a/k ciagen. ABGNNEMENTSPRIJS BELGIE Orie maanden. . . , . fr. 3.29 Zes maanden ..... fr. 6.50 Een jaar. ...... fr. I2.5Û Men abonneert zich op alte postbureele* DEN VREEMDE Drie maanden Idagelijks verzonden). ..... fr. 6.73 DE ALGEMEENE WERKSTAKING en het PETITIONNEMENT ferledefl jaar, dezen tijd, waren wij in emeene werksaking. He strijd was door ons jaarcongres laten door Anseele warm verdedigd dé maand April 1913, danste de op de koord. jet is zoo goed als nutteloos de histo-■ te maken van deze groote en loone poging, om enkelen te kriti-Eren en de duizenden die moedig op bres stonden om het algemeen stem-bt te veroveren lof toe te zwaaien. De ,en hebben het liever niet en de an-en kunnen het missen. Jaar wij denken het noodig deze sode uit onzen langen strijd wit te sschen van het verwijt, dut zij in ts de zaak van het algemeen stem-ht zou gebaat hebben. i Is valsch ! )e algemeene werkstaking had de telling voor gevolg der studiecom-sie der XXXI. lat is een mager beestje, zal men gen, met zoo eene commissie en zes t heeft men eene pint bier. iiderdaad, maar dat belet niet, heeft commissie tôt hiertoe weinig en niets pratisch gedaan, hare instel-> aileen, eene hooge zedelijke betee-is heeft. Inze strijd heeft de regeering vèr-àt van af te zien van hare hoogvaar-e, trotsche houding van zelfs van oe nieuwe grondwetsherziemng cr te willen discuteeren en het meer-dig stemrecht als een onaantast-ir onvergankelijk lets te aanzien. lit was eene zedelijke gedachten om-sïig van het grootste gewicht waar-'ji'ij nu reeds de gevolgen ondervin- fc v. srkliedén die nog besluiteloos en in zake van grondwetsherzie-g, 't zij uit vrees of door eene over-fen zucht naar kalmte en zelfs slen-, hebben hun ongelijk ingezien en hebben geredeneerd, dat als de re-nng er gaçn graten in vond de her-[iiig der kieswetten te laten bestu-ren, ze overtuigd moest zijn, dat er [ronde redenen waren om tôt die her-img over te gaan. ■1 alzoo komt het, dat de commis-der XXXI door de regeering inge-Iti en door ons afgedwongen, dui-ide nieuwe aanhangers én voor de mdvetsherziening én voor het zui-slgemeen stemrecht heeft gewon- :'j heeten dat een vooraitgang ! ! n wij zijn 't akkoord met onzen end Anseele, dat zoo het waar is, de stoutheid, de openhartigheid, » zecîeiijken moed* onzer huisbezoe-r: vef,! bedraagt, -tôt het buitenge 0n wellukken van ons Petitionne-n:> de algemeene werkstaking daar s voor een groot deel tusschenkomt. «crklieden en burgers van aile par-El,V~ buiten ons — weten nu bij her-a'de ondervinding, dat de socialis-] 'astberaden zijn de zaak van het Algemeen Stemrecht niet los te ei1 voor haren volledigen triomf. Wat meer is, zij weten nu, dat de démocratie voor mets zal terugwijken om tôt dieu triomf te geraken. En zij weet 00k dat als die arme, ver-drukte klasse haar werk en haar brood durft offeren, zij desnoods bereid is haar leven ten beste te geven voor het heilig volksrecht. De zedelijke indruk daarvan is groo-ter dan wij wel denken. En iedereen zal wel toegeven, dat zoo wij onzen toevlucht namen tôt de algemeene werkstaking, dit niet was om ons plezier of om lollekens te verkoo-pen, maar dat het was uit overtuiging, van ons goed reclit en omdat men ons aile andere middelen zoo goed als afge-sneden waren. Er bleef nog het Petitionnement en voorgegaan, door onze vrienden uit den vreemde, hebben wij niet geaarzeld er onzen toevlucht toe te nemen. Welnu het publiek, houdt rekening van onze aanhoudendheid en van onzen goeden wil. Zijnen eerbied en sympathie voor onzen rechtvaardigen eisch zijn vergroot en daarin steekt de welwillend-heid en de bijtreding die onze huisbe-zoekers allerwege ontmoeten. Wij zijn er gelukkig om en als de regeering wezenlijk samengesteld is, uit Staatsmannen zullen zij zich niet langer tegen het onvermijdelijke verzetten. Het beste verhopen is nooit een schande en als men zelve goed en recht-vaardig is, dan is men altijd geneigd anderen 00k als dus te beoordeelen. Maar wij hebben reeds zooveel treu-rige ondervindingen opgedaan, dat wij moeten oppassen van tôt geen naieve-teit over te slaan. Ons schrijven, onze meetings, onze manifestaties, zelfs onze algemeene werkstaking en onze houding in de Ka-mer, wel dat ailes was 00k vredelievend. Hebben onze vijanden toegegeven? Neen ! Ten ware, men het meervoudig stemrecht als eene toegeving zou aanzien, wat het niet is. Wat wil dat ailes zeggen? Wel dat als het Petitionnement niet lukt, wij wederom aan de algemeene werkstaking moeten denken. 't Is treurig, onaangenaam, 't is in elk geval wreed. Maar, nood breekf wet, en als men koppig, onhandelbaar blijft is er geen anderen uitweg. Daarom socialisten, maakt meer en meer propaganda door woord, s-chrift en huisbezoek. Organisatie, meer organisatie en altijd organisatie zoowel bij de vrouwen en bij de jeugd, aïs bij de mannen. En gij, vakvereenigingen houdt 't 00g in 't zeil. Weet wel en overweegt wel dat de triomf, als het nog tôt algemeene werkstaking moet komen van U grooten-deels afhangt, door uwe getalsterkte en uwe stoffelijke en zedelijke macht. Dat elk zijn plicht doe en de rest zal volgen. F. H. Het Volkspetltionnement I _ _ HOED mumrn ! I wij gala naar É MoaÉni duizëfid iianMens! ucQeaeeimg door gezei Valider-n'"en °P °ns jaarlijksch Congres ge-over den gang van het Petionne-V ils wel aanmoedigend. j' L00n,: aaji dat, indien de tweehon-' •'■«zendste handteekening nog niet rj°"den is op het bureei van den '/'-lijken Raad, aij geheel zeker al-jds is opgehaald. ^us naar de driehonderckii-pt handteekening! ; „ ^°S'ng gebeurt nu op methodieke ederf !!hrlhfit.land" r,tij " acht dagen is de t ederatie der aa,?e aan '.t. wer^ 511 er is geen twij-1 aat zij den verloren tijd spoe-j,2al mwinnen. 5tiorf nat'0na^e secretaris heeft be-[enhp''jVa~ meer dan eens in de ge-Lrin'a zlJn geweest aa.n de lezers van ; ru(1.te, zeggen, dat als men zich %lfe ^Svs»^zoç>wel p^deî^bai- ten als m de stad, m Vlaanderen gehjk in 't Walenland, het getal handteekens die men krijgt, de stoutste verwachtin-gen overtreft. Indien er overal gewerkt wordt gelijk te Souvret, te Beyne-Heusay, te Moha en te Gent, dan zullen wij een dik mil-lioen handteekens hebben. Wij zullen boven onze hollandsehc vrienden staan, die er 350,000 ophaal-den en zelfs boven de fransche socialisten die er 740.000 inzamelden. Nergens hebben onze huisbezoekers talrijke weigeringen ontmoet. En dan nog weigeren enkelen maar, omdat zij vreezen van door hun handteeken te geven, zonder werk gesteld te worden door een reactîonairen patroon of ver-volgd te worden door overheden of gees-telijken.De verdedigers van het meervoudig 1 -«stelseLzijn nçsc .zeldzamer. Dcjgolitiekc, chefs die zich tegen de herziening verzetten, worden zedelijk verlaten door hunne troepen. Ware het niet dat de vrees voor de grooten hen terughield, schier al de christene werklieden zouden hunnen naam voegen, bij deze van hunne socia-listische broeders, op de bladzijden die de partij aan het parlement zal over-handigen den tweeden dinsdag van No-vember.Overigens, veel christene werklieden teekenen toch, trots die vrees. Ziehier een nieuw voorbeeld daarvan, te Gent voorgevallen. Het was op goeden vrijdag. Onze mannen der Wijkdubs waren 00k op dien dag allen op weg voor het huisbezoek. Twee onzer vrienden kwamen bij een georgariseerden katholieken werkman. Zij stonden voor eene houten deur. De geheele familie was naar de kerk. Onze kameraden wachtten geduldig op den terugkeer der bewoners. Van zoohaast zij gezien hadden dat de men-schen terug waren, klopten zij aan de deur. — Mogen wij binnenkomen? Wij komen voor het Petitionnement. (De chefs der anti-socialisten hebben bevel gege-ven aan hunne leden om aan onze pro-pagandisten den ingang tôt hun huis te verbieden. ) — Komt binnen, antwoordde de vader. Ik ben voor de gelijkheid'. Gij kunt mij-nen naam op uwe lijst zetten. — Neen, antwoordde de chef, der so-cialitische afvaardigmg. Indien ik voor anderen teekende, ware er geene con-trool meer mogelijk. Teeken zelf als 't u blieft. De man aarzelde een oogenblik dan nam hij toch de pen. Op dien oogenblik kwam zijne docher, zij wierp zich op hare kmeëen, roepend « denk aan uwe ziele zaligheid en teeken niet. » Dat was zeker aangeleerd op de patro-nagie..Maar de oude werkman had zijne be-slissing genomen. Hij teekende en zijne vrouw teekende met hem. Deze brave lieden, die kwamen van hunnen God te aanbidden, verstonden geheel goed, dat zij hem niet konden belee-digen, door hunne menschelijke waardig-heid, hun recht op gelijkheid te verdedi-gen.Morgen zullen zij naar de mis gaan, juist gelijk vandaag maar zij zullen ge-trouw blijven aan hunne klasse en eens te meer hebben zij nu bevonden, dat het de socialisten zijn die de belangen ervan verdedigen. km de Komiteiten van A. S.! Herhaalde halen, hebben wij de aandacht geroepen der sekretarissen op de noodzak©-lijkheid de verzendingen der petitionne-mentlijsten voldoende te frankeeren. Ondanks onze verschillende oproepen, zijn wij verplieht'van dagelijks bijtaxen te betalen, beloopende tôt 20, 40 centiemen en meer. Uit dezen hoofde hebben wij reeds eene aanzienlijke som betaald en het is volstrekt noodig daar een einde te stellen. Bijgevolg, verwittigen wij de sekretarissen der plaatselijke komiteiten dat, te be-ginnen van heden, wij aîie verzendingen van petitionnenientlijsten zuUen weigeren, voor dewelke ons eene bijtaks zal gevergd worden.Zij zullen zich gewilligen onze voorgaande omzendbrieven te herlezen, die het middeï aanduiden, om de petitionnementïijsten spoedig en met weinige kosten te verzen-den.Voor het Bureel van den L. R., De Sekretaris, L. Vandersmisseu. M „ m » Een nieuwe mijlpaal In de gemeente Cruybcke, aan den linker-over der Schelde, recht over Hob^ken ge-iegen, bestuurd door klerikale burgers, zîijn sedert eenige jaren een groepje moedige mannen aan het werk om de socialistische gedachten in dit broeinest van klerikale roactie en dwingelandij, ingang te doen vin-den.Al diegenen onder ons die aan het inrich-ten of stichten eener eerste partijafdeeling in eene gemeente of stad hebben mede gewerkt, weten bij ondervinding met welken last en moeilijkheden dit gepaard gaat. Zoo 00k was het in Cruybeke. Wanneer onze jongens iets op touw zetten werden zij tegen gewerkt door groote en kleine burgers. :t Was ailes druk en dwang wat de klok sloeg : Deze werd van zijn werk ontsla-gen, gene moest verhuizen, omdat hij deel maakte van de partij, enz., -om alzoo onze jongens den moed te ontnemen en het opko-mend socialisme van bij z6jn ontstaan den kop in te drukken. Doeh, even a-ls overal elders, nitooht het aa-n onze klerikale -dwingelanden niet xe- lukken de kameraden te ontmoedigen en da-ar men liun steeds aile lokalen weigerde om vergadering of meetings te houden, zoo dachten onze mannen aan een eigen lokaal. Na zich groote opofferingen te hebben ge-troost, zijn zij erin gelukt samen met eenige vrienden van Hoboken, Temsche en Sint-Niklaas, zich een eigen tempel aan te sehaf-fen en terzelfder tijd eene cooperatieve maatschappij van verbruik te stichten. Op Zondag 10 Mei zal dit lokaal plechtig ingehuldigd worden. Dien dag moeten er in Cruybeke honderden Socialisten samen stroomen, om aan deze wakkere jongens te toonen dat ze niet alleen staan in den strijd tôt verheffing van het proletariaat. Aile maatschappij en van het omliggende moeten het zich ten plicht rekenen, de kra-nige strijders, door hunne tegenwoordigheid aan te moedigen om verder te gaan in den strijd en om van deze nieuwe forteres uit, door te dringen in de nog diep verslaafde dorpen van Donker Vlaanderen welke hen omringen; om er hunne ongelukkige werk-broeders voor te lichten en tôt het sonialism te brengen. Dat dus aile ma-atschappijen van Antwer-pen en omliggende gemeentens op 10 Mei naar Cruybeke komen. Het verkeer over Hoboken is zeer gemakkelijk. Dus dat uk-majid zich daardoor late afschrikken. De bijeenkomst der deelnemende maat-schappijen zal plaats hebben om 2 nrc na-middag aan de kerk. De commissarissen zullen zich aan het veer en aan de halten van den st^ointram Antwerpen (Vla-amsch XLoofdj-Temsche be-vinden, om de vreemde partijgenooten te geleiden. Op Zondag 10 Moi allen naar Crnybekc î Het Fcestoomiteit. Sioa*iisnei*t U! Voor de kiezing van 2 juni 1912, ver-klaarden de klerikalen aile verhoogm-gen van miHtaire lasten te verwerpen. M. Vandevyvere, minister van finan-cien, teekende een kiesmanifest, het volgende zeggende : «Wij zullen ons uit al onze krach-ton tegen het stelsel « alie man soïdaat » verzetten. Liberaien en socialisten wilSen de militaire la sten verhoogen en de vergoeding der militianen afschaffen. Wij zullen aan dergelijke politiek weer-stand bieden en het huidige militaire vraagstuk behouden, in het vaordee! van onze bevolking en voor de noodzakelijke verdediging van ons land. » En het is dezelfde minister Vandevij-ver, en 't zijn dezelfde katholieke afge-vaardigden, die zes maanden later den algemeenen dienstplicht stemden, even-als de 15 maanden, de verzwaring der militaire lasten die 47 millioen francs beloopen en de militaire vergoeding af-schaften.Kiezers herinnert u, op 24 mei aan-staande!Est! vnorbeeid van Volksfopperij In Belgie worden de arbeidswetten dagelijks verkracht. Dat is geen nieuws. Nergens leenen zij zich meer tôt overtreding, want nergens zijn ze zoo onvolledig, en zoo duister opgesteld. Zoo menigvuldig zijn die overtredingen, dat men haast zou gelooven dat ze opzettelijk zoo onduidelijk gemaakt worden, in hunnen tekst, om des te beter den geest ervan te kunnen yerdraaien en vervalschen. Reeds honderden malen is daarover ge-klaagd geweest, in de Kamers, in de pers, op meetingen, overal. Nu het niet meer, zooals voorheen, enkel de burgerpartijen zijn, die aan de natie hunne klassewetten opdringen, is er eene merkelijke verbetering waar te nemen. De bespreking van de wetsvoorstellen is nu veel ernstiger, veel grondiger dan ze 't was toen in de Kamers nog geen vertegenwoor-digers van den arbeiderstand zetelden. Zoolang de Kamers samengesteld wai'en uit afgevaardigden alleen gekozen door niet-werkers, werd er weinig of geen be-lang gehecht aan wat er voor de werkende klas te doen was. Veel gewichtiger werd bevonden ailes, dat kon medehelpen tôt het bevorderen van de voorrechtan der hoogere standen en het bestendigen van de macht der Roornsche kerk. Eerst toen de démocratie erin gelukt was hare eigene mannen naar de Kamers te zenden ont er hare zaak te pleiten, kwam eene duidelijke verandering in het bespre-ken der wetsvoorstellen. De tijd was voor-bij, dat men op een draafken, bijna zonder voorafgaande studie, wetten stemde, om er van af te zijn. Wij herinneren ons nog de soms woelige Kamerzittingen, wanneer het een of het ander lid van den socialistischen groep voor JLhet eerst aandrong od bet herzien. het .ver-, betereo of het ophelderen der gebrekkige werkerswetten, vroeger door de burgeriji ingevoerd. Die eerste jaren waren gekenmerkt door soms hevige schermutselingen tusschen de' volksjongens, die de deuren der Kamers voor de arbeiders hadden weten. open te; breken, en de verstokte reactionnairs, die onze mannen aanzagen als indringers, en ze dan 00k verachtten en versmaadden. Destijds werd o. a. minister Nyssens soms tel over den hekel gehaald, toen hij, hoe-wel het Département van Nijverheid en Ar-beid besturende, zich soms aanstelde als de tegenstrever der sociale hervormingen op arbeidsgebied. Zoo was het gevâl, op 34 Maart 1896, tij-, dens de bespreking van het wetsvoorstel over het toezicht van de uitvoering der wet betreffende het betalen der dagloonen. ' Ed. Anseele deed uitschijnen hoe die wet' vatbaar was voor de meest verschillendei opvattingen, en hoe noodig het was denj werkelijken dracht ©n de ware beteekenis ervan te kennen. Die wet was gestemd geweest op 16 Au-gustus 1887, dus enkele maanden na de,' halve revolutie veroorzaakt door het voorl-j durend miskennen der rechten van dem werkman. Zij was door het volk ontrukt ge~! weest aan de alchteruitkruipers der Behou-1 derspartij. Zoo duister was echter die wet, dat meni negen jaar nadat ze in voege was, nog niet, wist in hoeverre ze toepasselijk was op het al of niet afhouden van verzekeringspre-miën op de loonen der arbeiders. Negen jaar reeds bestond ze, en nog was1 er niet wijs te worden uit de misschien wel! opzettelijke duisterheid ervan. Toen Anseele minister Nyssens' meening: erover vroeg, wilde deze geen duidelijk ant-i woord geven, uit vrees dat zijne verklaringj den werkman voordeelig geweest ware. De minister van Nijverheid en Arbeid,, die altijd zou moeten tusschenkomen hebben in ailes wat den werkenden stand voor- • deelig kon zijn, vond het meestal geraad" zaa-m te zoeken naar middelen om de in-vloedrijke ba-zen niet te mishagen. Anseele kloeg erge onregelmatigheden en talrijke overtredingen aan ; hij bewees dat, in het betalen der verzekeringspremiën t»-gen ongevaîlen, de werkman dikwijls be-clrogen fer cl, tengevolge de onduidelijklieitl der wet zelf. Hij deed zien hop wenschelijk het was,, dat de minister eene duidelijke verklaring over die wet zou geven, doch M. Nyssens trok zich achteruit-, Hij ontweek de bespreking, en trachtte nevens de kwestie te blijven. Hij durfde niets zeggen, dat den patroon nadeelig zou geweest zijn. Hij, de: invloedrijke, de machtige, wilde zijn gezagj niet stellen ten" dienste der kleinen. Hij! koos de partij der grooten, der zijne®. E11! toch beweerde hij zich volksgezind ! Dit voorbeeld halen wij aan om een g»» dacht te geven van den zon-derlingervj geest, die vroeger heerschte in ons Parle-,; ment, toen libérale heeren en katholieken heeren er elkaar het bewind betwistten.j doch na iederen twist s amen spanden, oml eerst en vooral hunne eigene klassebelan-! gen te behartigen, en die der werklieden te) verwaarloozen. Het leert ons dat geen betrouwen mag> gesteld worden in de voorgewende demcri rratische gedachten bij de klerikalen en de) liberale rijkaards. Men mag geen geloofj hechten aan hunnen gekunsteiden woorden-praal en hunne eeuwig rond-de-pot-draai-î erij. [ De werkman hoeft geen woorden, Mjj vra-agt oorden ! Daden moeten er zijn, en van wege on»si mannen zijn er geweest. Het manna der machinisten en stokers Met veel brio hebben de klerikale biadeij verkondigd, dat aan het personeel der m»j chienen een nieuw stelsel van premiën wad verleend, wat hun loon zou verhoogen met ongeveer 1 frank daags, noch min, noofc meer ! De brave luidjes die dat lazen, hebbett natuurlijk wederom gezegd : «Die machinisten en stokers zijn toch gelukkige tap-pen !» Inderdaad, eene premie van 10 cqntift-men wordt verleend aan den machinist «SB 5 centiemen aan den stoker voor elken mi-nuut ingewonnen tijd. Stellen wij vooreergi' vast, dat de toestand weder normaal g*. worden is, en sedert het invoege stellen va»i dit bevel, de treinen op het vastgesteld» uur vertrekken, wat vroeger niet^et geval1 was. Maar, aan elke medalie is eene keerzijdc, en het order zegt : dat, behalve voor den! mist, elke minuut vertraging in den gang van den trein evenveel ve'rlies is voor het' personeel van het machien. En, dat is nog al vet l Bij voorbeeld : Een machinist verliesfe 5 minuten van Aalst naar Wetteren uit' oorzaak van een ongeval aan de locomotief ~T te Wetteren moet hij uitwij'ken (ten gevolg^ van die vertraging, om reizigerstreinen tfl laten passeeren)- nemen wij aan voor-één. iLbku. wafe.iiiet raar ,is. Welmu. hii wordti

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes

Collecties

Brugse Poort, Gent