Vooruit: socialistisch dagblad

673 0
10 november 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 10 November. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 06 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/tx3513wp7f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

<" IL!.—1 ■ . a r. ■ Saar ■■ K. 3®"8 Pnjs per uummer : voor België 3 centiemen, voor den ifrcemde 5 centiemen « i ii ■ tmi i "ii i m Teiefooift s ^edcciiè 247 - Administratîe 2S46 BwwasffPaBttgA>3agg^J?.gpeg^ ii)lnsdai< HO ftovasst^ec 1314 Dnâkster-Uitgeefstcf jam; Ma»tschappij H ET LÎCHT , bestuurder s P, DC ViSCH. LetScberg-Gercf . . REDACTIE .. ADMSNISTRAT1E HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Qrgaan det* Belgisehe Werkliedenpartjj. — Versehijnende aile dagen. ABGNNEMENTSPulJS BELGIE Drle maandcn. » . , , ut. 3.2S Zes maerideo. . « . . fc. 6.5® Een jaar ft. <2.50 Men abonneert zich op allé post&iyeeJss DEN VREEMDE , , | Drle maanden tâagelijka ' v vcrzontien). « . » .» « fr. 0.79 Een Socialistlscli Gemaentebestuur mm doii Oorlog De fransche stad Toulouse heeft sedert jaren, zo»als de meesten onzer • lezers wel weten, een volledig socialis-tisch gemeentebestuur. Wat dit gemeentebestuur sedert het uitbreken van den oorlog voor de arbei-Jende bevolking gedaan heeft, dat moeten wij hier eens samenvatten uit ;en artikel van kameraad Bedouce, dat reeds samengevat is door ons broeder-nrgaan Vorwarts — dat daartegenover vast stelt hoe weinig andere gemeente-besturen voor de armen doen : Van 12 tôt 31 Oogst, zegt kameraad Bedouce, heeft de stedelijke voedings-inrichting 350.000 schotels oorlogssoep afgeleverd waarmede een man omtrent een dag het leven kan houden, gezien de groote "hoeveelheid vleesch, groenten en boonen die zij bevat. De voedingsinrichting heeft in de stad twintig succursalen waar de kinders van aile behoeftigen twee maal per dag zoovee! melk mogen halen als zij rede-lijk noodig hebben. Aî!e gezinnen van ingeweken vluchte-lingen ontvangen eene ondersteuning van 1.25 fr. per dag uit de gemeente-kas, som die 00k uitbetaald wordt aan al de stadgenooten die bewijzen dat zij volledig werkeloos zijn. Rond de 15.000 werkeloozen krijgen aile dagen in de succursalen het brood dat zij redelijk noodig hebben voor hunne gezinnen. Op dezen oogenblik moeten een paar duizend volwassenen reeds aan het werk zijn om de gronden gereed te leggen waarop volgens een grootsch opgevat plan, werkmanshuizen zullen gebouwd worden. De werklieden die aan de onderne-mjng zullen gebruikt worden, zullen de door de bouwvakvereeniging aangeno-men loonen verdienen en die loonen zullen hen voor den helft uitbetaald worden in zoogenaamde stadskasbons, die in aile winkels zullen moeten aangeno-mei worden voor gelijk welke aankoo-pen.In zijne laatste zitting heeft de ge-meenteraad van Toulouse 00k besloten aile voorhanden zijnde beddegoed en on-derkleederen op te eischen en ailes te verdeelen onder de armsten, die 00k ko's-teloos hout en kolen zullen bekomen in , de maat van het mogelijke. 1 Wat barbaren zijn toch die so'cialis-ten ! ûb msensng van Russlschs Soeiaal-demokraten over iëi oorlog {Vervolg en slot) r De woordvsereler d»r «aind©rheid> die echter in de ï>»emà 7 van <lo 13 *ocialistische ïetels bezet, begon ta verklaren dat zijno partij de Duitsche sociaaldemokratie nog cetzelfde vertrouwen toedraagt als vôor den oorlog. Wij maken, zeide hij, geen révolutionnaire beweging tegen den oorlog, maar indien deze ertoe mocht leiden, dat van Russische zijde Duitschlands grondgebied werd aangetasfc, dan zouden wij ons tegen elke annexatie verzetten ,die stfijdig is met het recht op zelfsehikking der volken. | Ook hij verklaarde, dat aile Russische re-volutionairen de vernietiging van het Czarisme niet verwachten van machten buiten hun land, doch van het Russische proleta-ïiaat zelf : Komen de Duitschers Rusland tiinnentrekken, dan zullen zij door de Rus-Ùsche socialisten niet als vrienden, maar als rijanden worden ontvangen. Dit, zeide hij, geldt zelfs ook voor de Poolsche socialisten. I Te Warschau is door de beide Poolsche so-cialistische partijen en den Jodenbond een 'Komitee opgericht met het doel, den Oosten rijkschen invloed in Polen tegen te gaan. In denzelfden geest handelde de Kàuk'a<-sische sociaaldemokratie in Georgië — de .landstreek, waarvan aJ.le Doema-afgevaar-'digden sociaaldemokraten zijn. Van Jong-Turkscke zijde was haar het voorstel gedaan, indien' de Turksche legers over hun tefcied zouden trekken — 66k al «tegen het | Jzarisrne — om die door te laten; maar Je Partij verklaarde ,een Turkschen inval in hun gebied beslist te zullen tegengaan. Dat deze houding niet voorkomt uit eenige genegenheici voor het Cza-risme of uit con-I cessies door het Czarisme aan de revolu-| tionairen gedaan, is duidelijk. Wel is den Polen en zekere autonomie beloofd ; maar | het majaifest «Aan mijne lieve Joden», ook in onze pers vermeld, noemde mijn zçgsman [ «een Duitsche leugen». Na den slag bij Lem-herg schreef een blad der regeering, dat de gelijkberechtiging der Joden niets meer is dan een fantasie. Vakvereenigingen werden gfidurende den oorlog ontbonden, onze bla-den verboden, arrestatiea van socialisten, ze!fs an soc.-dem. Doemaleden, hadden plaats — de reaktie woedt als naar ge-*oonte.Daarom veroordeelde ook deze partijge-ioot het saniengaan van Frankrijk en Enge-iand met de Russische regeering. c Terwijl de vooruitstrevende, democratische volkeren 'an Europa», zeide hij, hunne hoop bou-op het Czarisme, schenken zij dat een rnoreelen steun, die het allang had verloren. E'i het is vooral die houding van het Czarisme geweest, die het den soc-dem. in de Doema onmogelijk maakte, v66r de oorlogs-kredieten te stemmen. De Russische sociaaldemokraten blijven b'iQ strijd tegen het Czarisme getrouw, ter 2wfder tijd, dat zij weigeren, zijn val als yucht van de overheersching hunner natie ! 00r een andere te aanvaarden. En zij heb-eri daarin gelijk. Indien den Russen de J'Jheid en de démocratie zouden gebracht nnt m1?' n-'et a's yrucht van eigen nationale 1.1 1 maar als opgedrongen ge- vn u van vreem,i»n) zouden d»z» r»eds Isij ■ orbaat vo«r het Russich* volk ver*or«l««li « Dat volk moet zelf dsze gro»te goede-eerst willçn, daarna yerovsr»n en dan strijd, hiervoor te voeren, kan slechts bin-c-en tle Ruasi-'die. uatic zalvc worcien u^ga-streden.Onze Duitsche partijgsnooten doen dan ook beter, voor de motiveering hunner stem v66r de oorlogskredieten te blijven staan op het standpunt der noodzakelijkheid, hun land tegen de Russische legers te verdedi-gen, die op 4 Augustus aan hunne grenzen gereed stonden en dan ook Oost-Pruisen en Galicië zijn binnengedrongen. Het is niemand minder dan Emile Vander-▼elde ,die in een Amerikaansch partijbTad heeft verklaard, «dat zij, indien zij de oorlogskredieten hadden geweigerd, hun land aan de kozakken zouden hebben overgele-rerd».Maar aan de uitingen onzer Russische par-tijgenooten blijkt wel, dat onze Duitsche vrienden beter doen, niet in te gaan op de pra&tjes hunner regeering, dat het doel van dezen oorlog « de ernietiging van het Czarisme» zou zijn. Dit is, nu het zijn twee groote westerbu-ren tegen zich heeft, door en in dezen oorlog voorloopig sterker dan ooit in zijn eigen land. En zelfs een nederlaag in dezen oorlog zal niet het gevolg hebben dien de Japaan-sche-Russische oorlog in 1905 heeft r^ehad. De oorlog iiad voor het Czarisme reeds deze lichtzijde, dat hij het van de hoog op-golvende revolutionairre stakingsbeweging, die van April tôt Juli aile industriegebie-den overstroomde, heeft verlost. De kapitalisten dier industriegebieden zien in den oorlog een middel om zich tegen de industrieele konkurrentie van Duitsch-land te handhaven en dit belang bij de nationale industrie moet zeker op de stemming der industrieele arbeiders ran Rusland en Polen zijn invloed uitoefenen. De oorlog is ditmaal voor Rusland geen dynartisch-irnperialistisch avontuur ver van huis, dat de natio koud liet en het fiasko van een systeem vol korruptie tengevolge had, maar een strijd om het eigen bestaan, na-tionaal en ekonomisch, die tôt heden met kracht en succès wordt gevoerd, zij het ook niet zonder verliezen en nederlagen en waarbij van voldoende voorbereiding blijkt. En daarbij is Rusland in de laatste tien jaren ,ondanks aile tegenstrevende krachten, ekonomisch en politiek genoeg vooruitge-gaan, om zelfs bij een deel der socialistische arbeiders althans de hoop en de verwachting te vestigen, dat — zooals mij de partijgenoo-ten der «minderheid» verklaarden, cdank zij hët opkomen der demokratie in het land zelf dit zich langs den weg der binnenlandsche demokratische hervormingen zal kunnen ontwikkelen », terwijl het in 1905 op een te laag standpunt stond, om daarvan iets te kunnen verwachten. Evenmin als thans reeds te zeggen is,welke gevolgen een over-winning of een nederlaag voor de demokratische ontwikkeding van Duitschland zal hebben, evenmin laat zich hieromtrent iets voorspellen ten opzichte van Rusland. Is het dus van Duitsche zijde onjuist gezien, het defensief karakter van dezen oorlog om te zetten in een offensief tegen Rusland «ter vernietiging van het Czarisme» — even onjuist is het van Fransch-Belgische zijde, voor de Russische socialisten den oor-l#g tegen Duitschland te idealiseeren, zooals Vanderrelde heeft getracht in zijn brief aan de Raïasiach* aocialdemokraten. Daarin wordt «het Russische volk» — dat zijn in dezen de legers van den Czaar — als de noodzakelijke steun voor de demokratiën van het westen beschouwd, die, met deze hulp, «het Pruisische jonkerdom» en «het Duitsche militarisme» de nederlaag moeten brengen. De Russische sociaaldemokraten, die zoo goed weten, dat niet de Duit-schers, doch slechts zij zelve het Czarisme ten val kunnen brengen, zullen ook inzieri, dat niet zij, doch slechts het Duitsche volk zelf, het jonkerdom zijn macht kan ontne-men. Troelstra. 's Morgens vroeg « Zij stiet de vensterluiken open : Een winterdag, een grauwe mist, Daar komen rassche stappen nader : 't Zijn vier soldaten met een kist. Wien dragen zij zoo vroeg ten grave? Een vreemden lcna.ap, een jong soldaat. De markt is leeg en toe de huizen. En niemand, die er achter gaat. Zoo ver van huis alleen gestorven In 't gasthuis eener vreemde stad, En onbeweend naar 't graf gedragen, Terwijl mea ginds zoo lief hem had 1 Virginie Lovelin g. t* — Iirra-O-Cg» " —■* 18 Het Mje " zegt èî lit Socialisme een reddeioos mû is In zijn nummer van 7 November zegt de penneknecht van den vad rlander ! ! Arthur Yerhaegen. dat het socialisme een reddeioos wrak is. ... Men moet dom oî stekeblind zijn om zulks te durven sehrijven. fiët sbcîâlïsiûo ëéh wralc i Te Gent wordt « Vooruit » het meest gele-zen dagblad genoemd. Te Brugge is de burgemsester zoodanig woedend over den grooten invloed van « Vooruit j, dat hij den verkoop ervan in Brugge verboden heeft. • Die burgemeester is rijp om inkwisiteur benoemd te worden. Het socialisme is een reddeioos wrak en intusschentijd wint « Vooruit » aile dagen lezers bij. Knoopt dat nu te zaam ! Als het «Volkske» hef_ zoo verstaat, voor ons kan het niet beter zijn. En wat voor Gent waar is, is ook zoo voor heel de wereld. Maar in het artikel van 't « Volkske » is er nog meer. Het « Volkske » schrijft dat staten en volkeren hadden willen leven en genieten zonder God. Dus België en Oostenrijk ook. Het is dus daarom dat God die katholieke landen straft, volgens 't « Volkske ». Welke afschuwelijke taal ! Maar wat nog gemeener is en dat verwon-dert ons niet van de godlasteraars uit de redactie van 't « Volkske », want daar wordt meer gevloekt dan bij de ketters, dat is als 't « Volkske » zegt, dat het socialisme aan de maatschappij leert het dierlijk leven te be-oogen.Zulks is de gemeenste leugen die ooit werd uitgekraamd. Het socialisme leert integendeel dat aile menschen zich zouden liefhebben als broe-ders en daarin komt het overeen met Chris-tus'leer : Bemint uwen evennaaste als u zelf ! Maar iedereen die nog wat eergevoel be-zit zal na den oorlog socialist worden. Dat zal de logieke conclusie zijn van de gevolgen van dezen wreeden tijd. En dit is ook het gedacht van al uwe volgelingen, <t Volkske ». Wij verzekeren u dat na den oorlog gij aardig zult staan zien, hoe machtig grootsch het socialisme zal opgaan. En gij zij t er zelf zoodanig van overtuigd, dat gij niefi weet wat doen om uwe inwendige woede lucht te geven. Wij weten, « Volkske », dat gij een meester zijt om met srnaad en slijk te vver-pen, maar het socialisme staat hoog boven uw gemeen en lafhartig gedoe. Waar gij bijzonderlijk kwaad sticht, is met den naam van God gedurig ijdellijk te gebruiken. Wij zeggen en herhalen het : Wij zijn en waren nooit tegen den godsdienst op zich zelf genomen. maar #el tëgen den politie-ken godsdienst, welke een ramp is en zijn zal vpor de wereld zoolang die politieke godsdienst blijft bestaan. Het socialisme heeft nooit den zegen ge-vraagd over de wapens en was nooit de schuld dat er een oorlog uitbrak. De ware scliuldigen van dezen oorlog, die nu heel de wereld in ellende en droefheid gedompeld heeft, zijn: Ten eerste: de kapitalisten; ten tweede: de gekroonde hoofden; ten derde: de politieke Kerk die niet bij machte was den oorlog tegen te houden, cri nochtans, volgens de * politieke kristene katholicken », is de Kerk de machtigste eenheid der wereld; ten vierde: het militarisme, dat enkel kan go-dtood worden door het socialisme. En wij vragen hier aan het « Volkske » ons eens uitleg te geven over het volgende: Waarom roepen de Oostenrijksche katholieke priesters God aan 0111 de wapens te zegenen van het Oostenrijksche legerî En waarom doen de Belgisehe katholieke priesters hetzelfde voor het Belgisch legerî Allons, « Volkske », vooruit met een ant-woord ! En hangt den schijnheiligaard niet uit. Geen rond-den-potdraaierij, hoor ! Het is dezelfde God, het zijn dczdfd.e vertegenwoordigers van denzelfden God, en die vertegenwoordigers vragen dat God zou d kanonnen, geweren en bajonnetten zegenen om tegen malkander op te treden en om zooveel mogelijk slachtoffers te maken. Schande! Wij zouden beschaamd zijn moesten wij den naam van God alzoo gebruiken. Ja, «Volkske», het is waar wat over en-kele dagen op den Poel gezegd werd door een katholieken leider: «Wij, katholieken, zijn bezig met onzen eigen odsdienst een onherstelbaar kwaad te berokkenen ! » Wij, socialisten, wij hebben een beter ge- } dacht over den God de» christenen. \ Wij zeggen : als er een God is moet hij tegen den oorlog zijn en kan hij alleen do socialisten goedkeuren die steeds den oorlog bestreden. De oorspronkelijke leer van Christus wordt niet meer toegepast door de katholieke kristenen, want moest de Kerk de leep, toepassen en aanprediken zooals het Christus deed, er greep eene totale omwenteHng plaats onder het christendom. En het is juist omdat die echte christus-leer niet toegepast wordt, dat het toeko-mend geslacht het socialisme zal doen triom-feeren en dat buiten de niet in God geloo-vige socialisten er ook in God geloovige soi cialisten zullen zijn, iets wat het socialisme in zijn liefderijken schoot wel zal kunnen bevatten. Neen, na den oorlog is het socialisme geen reddeioos wrak, maar wel de heldere, klars zon welke heel de wereld met haar vredes-stralen zal verlichten en veroveren ! PETROGRADE. / Europeesche Oorlog m in lasl-lainlereo . 'iNoordsn van Frankrijk llil F^amsc&a© yrois PARIJS, 7 November (Reuter). Officieele kennisgeving van vanmiddag, drie uur : << Do toestand blijft op onzen linkervleu-gel goed. De vijand houdt zich nog steeds op een enkel punt op den linkeroever van de Yser staande. maar bepaalt er zich toe de bpyujfiijii in Je iiiiurt vàn.Ramskapelle zwak te beschieten. » De herhaalde nederlagen van de Duitsche legers in Russisch iJolen schijnen te hebben geleid tôt de overurenging van een deel der troepen, die in België hebben ge-vochten, naar het oostenlijk front. Ër zijn naruelijk troepen gezien aie over Brugge, Gent, Brussel en Leuven in oostelijke rich-ting marcheerden. » Bij Dixmuide hebben marinesoldaten ee??e aanval der Duitschers afgeslagen. » Ten oosten van Yperen is geene veran-deriug ingetreden ; ten uoordoosten van Yperen hebben Eranschen en Engelschen gezamenlijk een buitengewoon hevigen aan* val van korpsen van het actief Duitsche léger, die pas naar die streek waren overge-"bracht, afgeslagen. Ook de andere aanval-len, bij dag en nacht ondernomen, zijn afgeslagen en de bondgenooten zijn in deze streek een weiuig opgeschoten. -» In het centrum zijn de bondgenooten op verscheidene punten gevorderd ; ook heb" ben zij daar eenige dorpen genomen. » Een overval, door de Duitschers ondernomen op de hoogten die den pas van Ste-M'arie (Markirch) beheerschen, is volslagen mislukt. » Oit Ea?ft5©!se!hi@ bron LONDEN. 7 Novmber (Reuter): Gisteren is uit Noord-Frankrijk aan de «Times» geseind : Sedert maandag hebben de Duitschers den strijd met hun geschut gevoerd, doch gedu-rende le laatste dagen is zelfs dit vuur ver-minderd en waren wij in staat onze kanonnen naar incer vooruitgeschoven stellingen te brengen, die 3 mijlen verder oostelijk liggen. Het nieuws van de linie, die zich van de Belgisehe kust tôt Yperen uitstrekt, is eveneens gunstig. In Belgisch Vlaanderen en op de slaglinie ten noorden van Rijssel gaat ailes goed. Ten zuiden van Rijssel en Arras is de toestand nog duister. In de officieele berichten wordt van dit gedeelte van het front weinig melding ge-maakt. Reeds een maand wordt hier hard-nekkig gestreden, blijkbaar zonder dat het een van de partijen voordeelen oplevert, en nog steeds is het een artillerie-duel. Do vijand is te La Bassée. De bondgenooten bieden nog steeds tegenstand aan hun voor-waârtsche beweging naar Boulogne. Er wordt bericht dat de Duitsche granaten op Béthune beginnen te vallen. Dinsdag trof de eerste granaat uit hun groote, ver-dra-gende kanonnen den kerktoren. Het was een schampschot dat geen schade aanrichtte. Woensdag morgend vielen 20 granaten dicht bij het stadhuis en mevrouw Del-piuve, de echtgenooto van den burgemeester, werd gedood. 's Nachts werden een dro-gisterij en een juwelierswinkel vernield, doch er zijn geen menschen meer omgeko-men.De strijc kenmerkte zich verder door de gewone pogingen van den vijand om ons hinderlage'i en verrassingen te bereiden. Men moet ^oegeven dat hij zeer dapper streed en in sommige gevallen zeer nabij de stellingen <i£r hoa.d«enoot«n kwam.; / ' . £ Een huis was vol van de lijken van Duit-J schers, die zoover waren vooruitgedrongea en zich niet hadden kunnen terugtrekken.. Langs de loopgraven van de bondgenooten, in de nabijheid van den spoorweg, waren op enkele plaatsen meubela op elk&ar ge-stapeld, om de borstwering aan te vullen. Mit IlnitstDts® bron BERLIJN, 7 November. (Wolff.) "Offi^ cieele mededeeling van vanochtend uit hetf groot hoofdkwartier : « Onze aanvallen in de richting van Yperen hebben ook gisteren met name ten zuidwesten van Yperen vorderingen ge-maakt. Meer dan 1000 Eranschen zijn gs-* HgeH genomen en drie machinegewere» buii gemaakfc » De aanvallen der Franschen ten westen van Koyen, zoomede op de door ons genomen plaatsen Vailly en Chavonie zijn oq« der zware verliezen roor den vijand afgeslagen.» Het door ons veroverde, slechts zwak bezette dorp Soupir en het westelijk dee^ van Sapigneul,die voortdurend onder zwaai artillerievuur stonden, hebben wij moeten ontruimen. Bij Servon is de vijand terugge" j slagen en in het Argonnerwoud verder te-1 ruggedreven. » * * * j In Oost-Pruisen PETROGRAD, 7 November. (Officié©!.;/ Reuter.) De groote generale Etal deelt mede: j « Op het Oost-Pruisische front onfcwikkel# zich het offensief der Russische troepen met goed gevolg in de streek van het bosch van, Rominten en Lyck. , » De achterhoede der Duitschers, die den' 4 dezer door ons uit Miava is geworpon,! heeft zware verliezen geleden. » Aan de overzijde van de Weichsel bHjflf de vijand terugtrekken. » \ SJif EBisitsche bron BERLIJN, 7 November. (Wolff.Officieel) i « Blijkens de kennisgeving van het groote hoofdkwartier van vanochtend zijn ofT het ! Oostelijk oorlogsterrein drie Russische ca- ; valerie-divises, die boven Kolo de Warte \ waren overgetrokken, yerslagen en over de t rivier teruggeworpen. I » Overigens ziin geene botsingen met "den ! vijand voorgevallen. » Usi "ksch-2f ongaai»: s©Sie iirosi ' WEENEN, 7 November. (Wolff.) Officie^ wordt heden door het hoofdkwartier bekeni gemaakt : « De toestand op het noordoostelijk oor< logsterrein onveranderd. » Jfe & * hm à Oostenrijkscti-Ssryisolie pni Uit f!iast®sîBiijksob«l8ongaar,-! seEi© lîron ' h WEENEN, 7 November. (Wolff.) : Naar j officieel wordt meegedeeld vorderen de aanvallen op de achter boom- en draadversper-ringen verschanste Serviërs in de streek "van Campianina, ten zuiden van SjabatB, langzaam. Gisteren zijn de uit militair 00g- j punt belangrijkste heuvels van Misar geno- ; men. Wij hebben daar 200 gevangenen ge- ' snaakt. » In verband met deze icrijgsverrichting is gisteren ook de aanval op de goedgekozen versterkte stelling bij Kroepanj begonnen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes