Vooruit: socialistisch dagblad

435 0
11 november 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 11 November. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 27 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7d2q52gd2r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

VOORUIT Prijs par naiarner : voor Balgië 1% 69ûtiemoii, voor dea 1/reemde S ceatiemeii Tsisîoosi î ïtadacts© ^4? - 4î2 fiinsstraiîe 284S Êlorsîlorda?? 11 WOVE8IBER 1915 Drukster-U itgeef ster Maatschappij H ET LICHT bestuurder t P. DE VISCH. Ledeberg-Oent . . REDACTÏE . . ADMINISTRATIE HOÛGPQORT. 29. GENT Orgaars der Belgische Werkliedenpû!<tij\ — Vemchîjnende aile dagen. ABONNEMENTSPRIJ3 BELGIE Dric maanden. . . . . fr. 3.25 /les maanden » .... fr. 6 50 Ccn jaar ....... fr. 12.50 M«f» abooneert zicfi op aile postburwle» DEN VREEMDE DHe maanden !dag«4ijk» verzonden). ..... (n 0.79 Bekeiidmakingen De besfcuurders der grootere nijverheids-bedrijven, zooals brouwerijen, stokerijen, suikerfabrieken, mouterijen, enz. in Gent, Uentbrugge, St-Amandsberg, Ledeberg worden hiermede aangezegd aan te geven, in welke menigten en vormen er verwerkt koper, missing, brons in de fabriekbedrij-ven voorradig is. In 't bijzonder zijn,met opgave van groot-te en gewicht bij raming, aan te geven : de koperketels, het kopervaatwerk, zware "uoperrails en wat dies meer zij. Verder zijn aan te geven de voorhanden voorraden aan koper of van uitwisseldeelen. Ieder fabriekbestuurder moet eene bij-zondere samenstelling aan den voor hem bevoegden kommissaris van politie op zijn uilerste binnen 2 dagen na de terhandstel-ling van het formuiier indienen. Oajuiste of onvolledige aangiften worden met geldboete tôt; 20.000 mark of in over-eenstemming daarmede met gevangenis ge-straft: bovendien worden de niet aangege-,ven dee'len of voorraden zonder vergoeding in beslag genomen. Op textielfabrickcn, weverijen, spinne-ri]e:î, enz. is deze verordcning niet van tracht. Gent, den 27 October 1915. De fîtappcn-Kommandant. De verordening, dat geen hond op straat mag rondloopen, zonder voorzien te zijn Van een muilband, blijft, tôt nader bevel, van kracht. De opheffing van dit besluit zal bekend gemaakt worden. Gent, den 2 November 1915. De Etappen-Kominandant. Van af 1 November 1915 moet iedere per-Boon, welke ouder is dan 15 jaar, in bezit van het nieuv/e, bruine eenzçlvigheidsbe-wijs zijn, 't welk door den Burgemeester der gemeente,---of, zooals in Gent, door den politiekommissaris verstrekt wordt. _ De be-zitter moet deze kaart steeds bij zich dra-gen.Met deze kaart is het volgende verkeer vergund : 1) te voet : binnen de gemeente over dag en 's nachts; buiten de gemeente van 5 uur 's morgens tôt 8 uur 's avonds ; binnen het geheele Etappengebied met uitzondering van het grensgebied. Het Etappengebied omvat de volgende 13 militaire distrikten : Gent, Aalst, Oudenaarde, Geeraardsber-gen, Dendermonde, St-Niklaas, Lokeren, Ertvelds, Eekloo, Beernem, Deinze, Thielt, Kortrijk. 2) met rijwiel (velo) : binnen de gemeente (voor Gent met in-begrip van St. Amandsberg, Ledeberg en Gentbrugge) van 5 uur 's morgens tôt 8 uur 's avonds, met onderstelling dat de velo-rijder in bezit is van eene stedelijke belas-tingskaart.3) met den trein en den tram van Gent tôt de halten : Vierweegschesteenweg (Wondelgem) — Vstze reciferlijke inslsilingan îm de seera heen Voordracht geliouden in Ons Huis, op don-derdag 21 Oktober 19lé, door den heer F- Van Eecke. ? (Tweedc vervolg) Zoo werden er zekere heiligdagen en tijden in het jaar aangeduid, waarop niet fflocht gevochten worden. Aan zekere per-sonen, bijvoorbeeld aan sreestelijken, werd 1-et reçht van persoonlijke wraakneming ontzegd; k-srken, kloosters. molens, la-nd-Doinvwerktuigen moesten geëerbiedigd worden,Boudswyn Hapken in Vlaanderen maakte ttiterst strenge wetteri om de vrede in het g'aafschap te herstellen en wist die regle-m&nteii te doen uitvoeren. Zoo 00k werd '"aehtelijke aanval, brandstichting of be-«eiging van brandstichting gestraft met dood. ' oor moord of verwonding bestond do stra van wedervergelding, dat is te zeggen dat de dader dezelfde straf onderging als j'Vj wat hij aan zijn slachtoffer had doen "jden : Had hij hem een 00g uitgestoken, jRet hem werd hetzelfde gedaan ; had hij J'® c'en neus afgebeten, hij onderging het-';f'i'de lot. Dat is wat men noemde : 00g Hor oojr. tand voor tand. - oor misdaden bedrevon door beambten . 0'îi0iRren van den graaf was de straf Jiust dubbel. (Nochtans moet ik natuurlijk wen opmerlcen dat de neus uiet tweemoal aOQ wordea afgebeteji^ Meulestede (einde van lijn 6) — Slooten-dries-Lourdes — de Zwaan — Destelbergen (buurtspoorweg) — Heusden (buurtspoor-w&g) — Melle (einde van lijn 10) — Meirel-beke (kerk) — St.-Denijs-Westrem (staats-spoorweg).In aile andere gevallen is een militairen reispas noodig ; vooral voor het verkeer met rijtuigen buiten de gemeente ; altijd voor het verkeer te voet in de tijd van 8 tôt 12 uur 's nachts en voor het verkeer met de trein buiten het voornoemde gebied. Van 12 uur 's nachts tôt 5 uur 's morgens is ieder verkeer buiten de gemeente verbo-den. Voor dezen tijd kunnen alleen bepaal-de personen, bij voorbeeld geneesheeren, vroedvrouwen, bosch- en veldwachters enz. voor uitoefening van hun bedrijf een bij-zondere reispas verkrijgen. Wie zijn eenzelvigheidsbewijs verliest, heeft dit dadelijk aan het bureel van uitgif-te (burgemeester of politiekommissaris) aan te melden, alwaar — in Gent tegen het ver- sohuldigde bedrag van 2 frank — een nieu-we uitgifte plaats vindt. Gent, den 4 November 1915. De Etappen-Koiumandant. Aan de gemeente Meire, op wier gebied den 6-10-15 het spoorwegbedrijf in gevaar is gebracht, door opleggen van stukken ijzer op do spoorstaven, is op vervoeging van het Armee-Komiùando eene boete van 5000 Mark opgelegd. Als verzwarende omstandigheid kwam hierbij in aanmerking, dafc op het gebied derzelfde gemeente in September telefoon-draden gestolen zijn, waardoor die gemeente reeds toen beboet moest worden. Dit brengt ter operibare kennis de chef van het Burgerlijk Beheer, VON KEUDELL, R«geeringsraad. Praat tegen ien waak 1 Onze partijgenoot, gezel Holemans, schreef Donderdag 7 November een arti-kel in Vooruit, onder titel : De Kork en do Ocricg. In hoofdzaak bewees onze vriend in dat schrijven, dat de Kerk — al de ker-ken overigens — tegenover den oorlog zoo machteloos stond als een pasgeboren kind. Nu dat weet, dat ziet, dat ondervindt elkeen die oogen heeft om te zién en ooren heeft om te hooren. De ma.chteloosheid der Kerk ware nu het minste, evengoed als onze eigene onmacht in dezen oogenblik. Maar dan zouden de kerkmannen zoo eerlijk en zoo mocJig moeten zijn van hunne onmacht te bekennen. Dat doen zij juist niet. Zij verontschul-digen wel is waar hunne machteloosheid tegenover den oorlog en zij geven u de verantwoordelijkheid voor aan God. De bloedige Europeesche krijg is eene kastijding, eene straffe Gods, zooals Dû Kempenaar, een Limburgsch katholiek blad, aangehaald door Holemans, het schreef. Keurt Le 5î®n PubSb die stelling goed, ja of neen, dat is de kwestie. En als hij ons daaromtrent eene dui-delijke verklaring geeft, dan zullen wij weten waaraan ons te houden en als het noodig blijkt ons weten te verantwoor-den.Wij wachten gerust die explikatie af. De Kempenaar, de klerikale confrater van Lo Bien Pubilc, ging veel verder dan zijn Gentsche confrater. 4 Hij stelde de vraag : Wansieea" za! £iïe strïjd ophouden? En hij antwoordde geheel lichtzinnig : Wanneer de woSkereai ootmioedSg den kciie zulien buigcn en do al- Door veel kr&chtdadigheid langs aile kan-ten kwam men stilaan weer tôt een of meer regelmatig gerecht, dat er nochtans nog zeer ver van af was voorbeeldig te zijn. Voor de armon en laten was de rechts-pleg'ing gewoonlijk zeer kort. Het spreek-woord werd meest altijd toegepast : Zoo-gauw gcvangen, zoogauw gehangen. Wan-neer de laat den kasteelheer mi&noegd had, onderstond hij soms de grootste mishande-lingen vooraleer in de onderaardsche ge<-vangenissen geworpen of gedood te worden. Wanneer er nochtans regelmatig ge-vonnisd werd, gebeurde dit volgens de be-staande gebruiken, maar die somtijds van dorp tôt dorp veranderden. Niettegenstaande de dwingelandij der heeren, was in sommige streken de woning onschendbaar en werden de kerken, sommige markteq en hesle steden soms als vrijplaatsen uitgeroepen. En nu over de straffen die in die tijden werden uitgesproken. Vooreerst bleven het Godsoordeel en het rechterlijk duel nog altijd bestaan. Soms deed men de niet-edelen met den stok vech-ten om tôt spektakel te dienen aan den adeldom. In de tweede plaats werd de zoogenaamde pijnbank ingevoerd, die voor twee doelein-den werd gebezigd ofwel om aan den be-schuldigde eene misdaad te doen bekennen ofwel om ziine straf zwaarder te maken. Zoo waren er ter dood veroordeelden die eerst gegeeseld werden, of de vtiisten afge^ kapt, neus of ooren afgesneden, enz. Men had menigvuldige mani^ren van pij-niging waarvan ik eenige u wii aanduiden : 1. a) de duimen werden verpletterd tus-sclien ijzeren schroeven tôt dat de beende-ren kraakten en het bloed e.ruit sprong. b) Men deed den beschuldigde perkamen-ten kousen aan, die eerst natgemaakt waren en die men liet opdroogen en inkrim-_pen. Pil,p.çj£ jjiacht schrikkeliike Diiuen t® macht erkennen van God, Dîen men uit dë naatschappij gebannen en Dien men geiasi&rci en verioochend had. «la, dan eerst zaï vrede en rust op de woreid tenigkseren ï Dat is brutaal, maar 't is duidelijk : de oorlog zal maar emdigen als iedereen ootmoedig den knie zal buigen voor God, en de goedèn die dat reeds doen, moeten het met de slechten bekoopen. Is dat jrechtvaardig, ja of neen? Daar kan iedereen over denken wat hij wil. lets zeggen wij, namelijk : dat er geen enkeie vader of geene enkele moe-der zulke houdmg zal aannemen tegenover hunne kinderen ; zij willen, als het in hunne macht is, de goeden btloonen en de slechten tuchtigen. En God die algofvi» aiwijs en almach-tig is, handelt geheel verkeerd ; hij is onbarmhartig en wreed voor iedereen. Hij treft door en door katholieke lan-den gelijk België, gelijk zekere door en door katholieke streken van Duitschland zooals Beieren, Oostenrijk, enz., naast andere gewesten die protestantsch, ja die zelfs vrijdenkend zijn en aan den katholieken godsdienst eene erge con-currentie aandoen. Zulke onlogieke onrechtvaardige hou-ding is niet goed te keuren, niet te ver-dedigen.En als iedereen katholiek moet worden en den knie buigen voor den godsdienst alvorens er spraak kan zijn van vrede, gelijk Ds Kempenaar zegt, dan mogen wij gerust een wissel op de eeuwigheid trekken. Onze medewerkçr, gezel Holemans, heeft zich dan 00k de vraag gesteld, als die stelling waar zou wezen, waarom dan de oorlogen zoo schrikkelijk gewoed hebben ten tijde dat het katholicisme geheel Europa beheerschte, zooals in de weeg en dit noerurie men het angstschoe!-sel.c) Mon bond elk been tusschen twee plan-ken en dan de twee beenen bij elkaar. Daarna sloeg men tusschen de middenste planken 4 of 8 wiggen, zoodat het jploed en somtijds het merg uit de beenderen sprong. 2. Een andere soort van pijniging : De patient werd met den rug op eene tafel ge bonden, den neus toegenepen en men goot hem zoo eene groote hoeveelheid water, oli€ of azijn in. 3. En dan bij middel van het vuur: a) De patient werd op een en ijzeren stoel gebon-den en men schoof hem dichter en dichter bij een groot vuur, zoodat hij bijna gebra den werd. b) De patient moest laarzen aantrekken van zeer doordringbaar Ieder. Men legde hem dan plat e« begoot aanhoudend zijne beenen met kokend water. c) Men stak hem gloeiende ijzers onder de oksels of legde kokend pik op verschil-lende deelen des lichaams. d) Mon bond hem brandende kaarsen aan de Tfm&ertoppen en liet die tôt het einde toe opbranden. Eene van de grootste pijnigingen was 00k die van honger en dorst. Men had 06k de wipgalg. De beschuldigde werd met de twee handen vastgebonden aan eene koord die over eene katrol liep. Aan de voeten kreeg hij een gewicht van 100 tôt 125 kiiogrammen. Nu haaide men hem op en liet hem weer schieten ; maar eer hij dan den grond raakte. hield men de koord in ; dit gaf eenen schok1 in het lijf dat de beenderen kraakten en dit werd ver-scheidene malen herhaald. Men had 00k de geeseling met eene soort martinet waarvan al de koorden met knoopen waren. Eene van de grootste pijnigingen was 00k de kitteling op verschillende manieren toegepast eu die soms daa dood tea «evplge 12e, 13e en 14e eeuwen, toen de geloo-vigen elkander vermoordden? De vraag is overigens niet moeilijk te beantwoorden, 't is omdat de stoffelijke belangen der Gilden dikwijls in strijd waren met elkander of met hunnen graaf, hertog of koning. Tôt op heden is dat zoo gebleven, zie-dr -.r de waarheid. Een priester-predikant, zegt De Kem-pen&aJ'i bracht in zijn laatste sermoen een vrede-groet, vrede aan de menschen die van goeden wil zijn — den inneriijken vrede, Had Vooruit dat willen verstaan, hij zou dat begrepen hebben, zegt Le Bien Public. Pardon, confrater, wij verstaan dat geheel goed, maar wij aanvaarden het niet. Er is geen innerlijk vrede mogelijk in de droeve tijden als deze die wij beleven. De ouders die hunne zonen bij het le-ger hebben, zijn ongerust, angstig en door verdriet gekweld. Vele moeders hebben hare oogen rood geweend en de akeligste droomen storen haren slaap. Jonge meisjes vreezen hare liefde ge-brolcen, hare toekomst vernietigd. En bij de onzeggelijke zedelijke smart die nagenoeg algemeen is, komt dan de stoffelijke beproeving die algemeen is, en zoowel de midden burgerij als de werkende klasse zoo erg treft. Wilt gij ons ne keer uiteen doen, Bien Publia, hoe er in dergelijke omstandig-heden sprak kan zijn van inneriijken vrede, 't zij gelijk voor wie, zoowel voor vrijdenkers als voor geloovigen? Wij wachten u gerust af op dat gebied en verzekeren u dat gij in 't ongelijk zult gesteld worden. Bien PubJic dat is uwe schuîd, 't ge-volg uwer lichtzinnigheid. Indien gij den godsdienst buiten een maatschappelijk verschijnsel Het, waarin zijne roi altijd machteloos moet zijn en geweest is, dan zouden dergelijke din-gen u niet voorkomen, die eerder ten na-deele dan ten voordeele uitloopen van het godsdienstig beginsel dat gij aan-kleeft.Zekerlijk moogt gij beproeven om ze-schap en belooning hiernamaals, maar voegt er bij : Hier op de wereld zijn wij machteloos om een einde te stellen aan eene ramp, die God ons gezonden heeft als eene vreesclijke kastijding, — zooals de priester van De Kempenaar in zijn missiesermoen verklaarde. 't Is wel een magere troost, maar hij is eerlijk. Al de rest is praat tegen den vaak of spreken om niets te zeggen. F. H. Lesst en versprsidt VOORUIT had. Kan het missen dat men in veel gevallen bekende Zielrs als men onschuldig was om van die verschrikkelijke pijnen ontslagen te zijn? Pijnigingen om ds straf te vergrooten : Somtijds werd men op eene ladder gebon-den en zoo langs de straat naar de straf-plaats gesleurd. Stierf de patient onderweg dan werd de straf voltrokken op het lijk. En nu kom ik nog maar tôt de eigenlijke 3traffen die volgden op de bekentenis. Eene van de geringste was de schand-paal.Men werd eraan vastgebonden met eenen ijzeren halsBeugel aan en zoo gedurende eenen heelen tijd blootgesteld aan de spot-ternij, de beleediging en zelfs de mishan-deling van het volk. Men had 00k de brandmerking op sckou-ders, voorkoofd of wangen bij middel van een gloeiend ijzer. De gevangsnissen der middeleeuwen waren vochtig en ongezond; de gevangenen worden aa,n ketens vastgeklonken, door on-gedierte geplaagd, door ratten aangeva-llen en ze stierven weldra in de vreeselijkste ellende. In de kastcelen waren de gevangenissen diepe onderaardsche holen waarin men geworpen werd bij middel van eene wipplank. Een kasteelheer die zich van eenen vijand wilde ontmaken, noodigde hem sorns zeer vriendelijk naar zijn ka-steel en op het on-verwachts deed hij hem voor goed verdwij-nen in dien diepen kuil, waar hij voor eeuwig vergeten werd. In sommige kloosters werden paters en anderen soms levend in den muur gemet-seld.En nu do doodstraf : De gewone dood-straf was de verhanging aan de galg van den kasteelheer. Later had men nog : 1° Da Jood door kokend ^r^çlè. Het programma van présidant Wiison Er wordt reel gozegd »n gesohreven over den gebruikelijken discours van président) Wilson, uitgesproken bij de plechtige ope-ning der Kamer. De cngelsche bladen houden zich vooral1 bezig met het deel der redevoering waarin spra&k i« van de nationale Terdediging van Amerika dat, zegde Wilson uitdrukkelijk, «nooit zal vergeten dat het aan het hoofd der beschaafde naties moet blijren gaan om het beginsel der scheidsrechtersraden te verdedigen die den internationalen vrede onder de menschen moeten waarborgen. t> » Maar in elk gérai, zoo çing de vrede-voorzitter roort, is het de dringendste nood. za,kelijkheid r»n onzen tijd dat wij door aile middels zorgen roor onz« onb»perkte han-delsvrijheid t« land »n t« ae«, orsr de heele beschaafde w#reld, en dat wij op elk gebied1 zorgen voor de middels die ons in staat moeten stellen om die vrijheid t® verdedigen tegen gelijk welken mededinggr die on» in den weg zou komsn to staan ! » V/ilçon gaf dan in het lang en in het breed uitleggingen over de versterkingeo; van leger en vloot — eooals wij die eenige dagen geleden in breed» lijnen meegedeeld hebben, en uit zijne woordtn bleek nog het volgende : Alhoewel Amerik» hi de allereerste plaats moet rekenen op eene sterke vloot, is het in den huidigen toestand van span-ning en oorlogsgevaar dringend noodzake-lijk dat heti al de krachten mobiliseert waar-over het kan beschikken, dat het zich 00k zorgt voor een sttrk legar te lande en... in de lucht'. Het i» voor een rijk en machtig land als Amerika nog meer eene kwestie van nationale eer, dat het op het land, op de zee en in de lucht een sterk leger bezitte, dat op< elken stond gereed staat om de volledigst'e onafhankelijkheid der nati», de onbeperkt-{ ste handelsrrijheid en da volledigst moge-lijke nijverheidsontwikkeling te verzekeren en ailes te vordedigen tegen gelijk welken mededinger. En om te sluiten haeft de président er bijgevoegd : « En opdat niemand ons verkeerd verata of onze woorden anders uitlegge, voegen' wij er uitdrukkelijk bij, dat onze regeering: er nimmer zal aan denken om door de' macht harer legers een duim grondgebied te veroveren het i* gelijk; langs welken « kant der wereld ! » Volgena do laatste telegrammen zou Bryan zeer ontevreden zijn over de rede-voering van den président en zou hij bekend gemaakt hebben dat hij in aile groote steden openbare volksvergaderingen zal houden «om te bewijzen dat de politiek van Wilson eene gevaarlijk» is voor het land, dat geene de minste wiarborg zal hebben voor zijno veiligheid, zijne handelsvrijheid en zijne economieche entwikkeling. Welko arabischo ravalent» Bryan den amerikaanscho grootkapitalisten aan te bie. den heeft wordt te dez&r gelegenheid niet gezegd, maar als do twes mededingers naar den «troon» elkander zullen uitgekleed heb. ben zullen wij dat 00k wel vernemen. valschmunters ; 2" de dood op den hapbloh of onthoofding bij middel van bijl of zwaardj 3° de dood op den brandttapel; 4° het vierendeelen : men werd vaneenge-trokken door 4 paarden aan beenen en ar-men vastgelegd; in dan beginne deed men dat stillekens om de pijn langer te doen duren ; 1 5° de dood door vervntrging : men werd tegen eenen paal geplaatst met eenen ijzeren halsband, dien men meer en meer toe-haalde;6° De villing : men werd levend het vel afgestroopt ; 7° de verdrinhing in eenen zak; 8° de spieting : een puntige paal weré langs achter in het lichaam geslagen tôt hif* langs voor uitkwam en dan in den grond geplant. Zoo liet men u sterven. Ik vraag u wel verschooning voor a-1 het: akelige dat ik U tôt hiertoe ten gehoore bracht. Laat ons thans een dichten sluier werpen op die sombere tijden die men noemt de middeleeuwen. Gedurende de kruisvaarten kwam hierin> geene verandering. Alleen toen na de kruisraarten de ge-meenten als Gent, Brugge, Ieperen, ens.; zeer machtig werden, maakten zij er gebrftik. van om voorrechten te bekomen en.zich onder andere aan de gruwalijkheden van dit ' gerechtelijk stelsol te onttrekken. Zoo ver-kregen zij het recht om door hiinne gelijken geoordeeld te worden en niet meer door rechters aangesteld door den vorst; zij werden 00k ontslagen v«wi hot Godsoordeel en het rechterlijk duel ; het bewijs door getui-gen alleen wm voor hen geldig. Er waa 00k een hof van beroep voor Vlaanderen samen-gesteld uit afgevaardigden van het Schepe-nenkorps vaa Geji|, ^rugge, Ieperen, Rijset^ en Dowaai. . /SlOt TQtKtJi J si

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes