Vooruit: socialistisch dagblad

548 0
20 augustus 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 20 Augustus. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 02 december 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/m901z4333h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

VOORUIT Drgaan der Belgfecke Werkliedenpartij.\ — Yerschjjnende aile dagen. Drnkater-U itgcefster jam: Maatschappij H ET LICHT beitaardtr: P. DE VISCH. Ledebcrg-Otnt . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOûPOORT, 29. GENT ABONNEMENTSPRIJS BELGIE Orie oiaaadeo. . . , . fr. 3.23 Zes maandca • « • « « fr. 6.50 Een jaar....... Ir. IUO M en abonnecrt dck tp tic pottfearwtai DCN VRCEMDC Oric maandca (dagtiyk» vcrzondea). ..... Ir. 6.TS DE TANDEN Voordraeht gchouden door den heer Dokter Tiesema, taudarts, op 12 Oogst j.l., in de Boekertfzaal van «Ons Huis», ic Gent. Deze voordracht had eene groote menigte toehoorsters(ders) gelokt. De heer dokter Tiesema had er vooral aangehouden deze belangrijke kwestie voor de werkers duide-lijk te maken, daar deze te weinig van de tanden, hunne verzorging en hunne tech-niek afweten. Wij laten dan ook de uiteen-zefcting ervan volgen, wat er toe bijdragen zal om de geestesontwikkeling onzers lezers en lezeressen te verrijken. M. dr. Tiesema begon aldus : Damen en Heeren, De ontwikkeiing der tanden zullen wij eerst bespreken, daar het noodig is die te leeren kennen voor dat wij bij de eigenlijke tandenvormen, tand- en mondziekten stil-staan.Vooreerst moeten wij weten, hoe deze organen in normalen toestand zijn en daar-om zullen wij voorop een korte beschrijving geven. Wij weten dat het gedeelte wat in dsn mond te voorschijn komt, kroon heet, en daarentegen het gedeelte, dat door de kaalc ingesloten is, wortel of wortels heet. Deze gedeelten worden boofdzakeltijk door het tandbeen gevormd, dat aan de kroon door het glazuur, aan den wortel door een andere beenachtige zelfstandiglieid omge-ven is, die men cernent noemt. Als men een dun slijpsel van het tandbeen onder een microscoop legt, ziet men dat het uit kleine buisjes bestaat, die men tandbeenkanaaltjes heet en welke straals-gewijs van het midden van den tand naar den orctrek verloopen. In deze buisjes zijn weer fibrillen, tandbeen - fribillen genoemd, die met het eentraalorgaan van den tand, met de zoo-genaamde pulpa,, in verbinding staan. De pulpa bestaat uit gevoelzenuwen, bloedva-ten en bindweefeel, en ligt in het midden van den tand welke pulpa-holte genoemd wordt. De vorm van die pulpa beantwoordt aan dien van den geheelen tand. Aan den spits van den wortel bevindt îich een kana-al, wortelkanaal genoemd, «aardoor de zenuwen en bloedvaten intre-den en samen de pulpa vormen die, wij weten het allen, zoo gevoelig kan zijn. De pulpa is het eigenlijk levende in den tand; zij is niet slechts de vormingshaard van den tand, van haar uit wordt ook de tand gevoed. Wij gaan nu de scheikundige samen-stelling der tanden mededeelen, die tame-lijk overeenkomt met die der beenderen. Ook de tanden bestaan uit kalkzouten en organische weeke deelen. De phosphorzure KaJk speelt verreweg de gewichtigste roi. Ziehier de chemische samenstelling van het tandbeen : Basis phosphorzure kalk 66.72 Koolzure kalk 3.36 Phosphorznre kalk 1.08 Anorpel 27.61 Zouten 0.83 !Vet 0.40 en enkele sporen van fluorcalcium. Dus, in 't geheel, 38.01 organische en '71.99 onorganische zelfstandigheden. Het buitneste wat rondom de kroon zit heet glazuur, welke aan den spits van den twd het dikste en naar den hais van den tand het dunste is ; daarom ook dikwijls voorkomende tandh&lsrotting. Het normale glazuur is het hardste van !den tand en heeft een glanzende, geelach-wge witte kleur en moet den tand (de kroon) beschermen. Het email in de nabijheid gebracht van oineraal en organische zuren loet zich spoedig op en wanneer het glazuur aange-!ast is, is de verwoesting van den tand spoedig volbracht. Als structuur onderscheidt het zich nogal veel van het tandbeen. Het bestaat^ uit stevige zeshoekige tôt Polygonale zuilen of prisma's. Deze pris-s zijn homogeen en doorschijnend en ,u°or inwerking van zuren kunnen wij deze wamtrepen zien onder de microscoop. «heikundig onderzocht bestaat het glazuur Phosphorzure kalk 89.82 Koolzure kalk 4.37 Phosphorzure kalkaarde 1.34 Zouten 0.88 Knorpel 3.39 Vet 0.20 Sporen van fluorcalcium : Uus 96.51 % onorganische Ml 3.59 % orga-fcsche zelfstandigheden. Het cernent bekleedt den wortel en is het eekste onder de tandzelfstandigheden. i an ?en spits van den wortel is het cernent dikste en loopt naar den tandhals dun-nçr toe. Scheikundig bestaat het uit: Phosphorzure kalk 58.78 ^oolzure kalk 7.22 Phosphorzure kalkaarde 0.99 t°ufcen 0.82 ^norpel 81.81 < ^ 0.93 Sporen van fluorcalcium. Aa^k57'76,?" onorganische en 32.24 % or-zelfBtftodyrheden. HET DOORBREKEN EN DE GROEI i/ER TANDEN Nu zijn wij gekomen tôt het ontstaan en 3en groei der tanden. De aanleg der tanden beginnen reeds voor de geboorte, dus in het vruchtleven (op de 40° dag). De verkalking van de ge-zamenlijke 20 melktanden is reeds in hunne kronen, als het kind geboren wordt, vol-tooid.Evenzoo vormen zich de kiemen der blij-vende tanden nog tiijdens het fœtale leven en nemen hare piaats in nabij de worteltop-pen, en bij de kiezen tusschen de wortels der melktanden, waar zij dan tôt verdere ontwikkeiing komen. Het is algemeen ge-kend dat het kind zonder doorgebroken tanden geboren wordt. Slechts in zeldzame gevallen vindt men reeds sommige doorgebroken, en het bijgeloof der vroegere eeu-wen heeft daarvan dikwerf een buitenge-woon voorSpellingsver mogen vastgeknoopt. Lodewijk XIV zou met doorgebroken onder snijtanden geboren zijn. In den regel heeft het doorbreken der onder midden snijtanden niet piaats, voor de zesde levens-maand. Daarop volgen dan, bij regelmatig verloop, de boven midden-saijtanden, dan de zijdelingsche snijtanden, de eerste kiezen de hoektanden en eindelijk de twee kiezen, zoodat het kind op het einde van het tweede jaar 20 melktanden heeft. Hierbij een meer diudelijker uitleg van het doorbreken der melktanden : 1) Midden snijtanden 6- 8 maand. 2) Zijsnijtanden 8-12 » 3) Eerste melkkiezen 12-16 » 4) Hoektanden 16-20 » 5) Tweede melkkiezen 20-30 » 1 1) 6-8 m. 2 2) 8-12 m. 3 3) 12-16 m. 4 4) 16-20 m. 5 5) 20-30 m. Ik heb hier eene zeer duidelijke voorstel-ling gegeven, daar het zoo noodig is voor de moeders vooral op het kindje zijn tand-jes te letten. Tcgen het zevende Ievensjaar begint de tweede tanden doorbraak, te weten : de melktanden vallen uit en de blijvende bre-ken door. Ook de kaken zijn na evenredig-heid in groatte toegenomen, daar de blijvende tanden ook in omvang grooter zijn dan de melktanden. Tegen het zesde jaar komen de 4 eerste kiezen (men lette goed op het lijstje van de doorbraak), (boven, onder, rechts en links, elk een) te voorschijn, doch, — terloops medegedeeld, — in den regel ook de minst duurzaine. Ik wil hier den opmerkzamen toehoorder aanraden goed op dien eersten kies te letten, daar het dikwijls voorkomt dat te vroeg uittrekken, groote wanverhoudingen voordoen voor de andere nog groeiende tanden. Op het elfde Ievensjaar is de misdee-Hng der melktanden tegen hunne opvolgers gewoonlijk afgeloopen ; later, in het twaalf-de jaar, komen dan nog de 4 tweede kiezen, en eindelijk tusschen het zeventiende en veertigste jaar, de 4 wiijsheidskiezen te voorschijn. Ziehier de doorbraak der blijvende tanden : 2 2) 6-9 j. 3 3) 7-10 j. 5 5) 9-14 j. 4 4) 9-13 j. 6 6) 10-14 j. 1 1) 5-8 j. 7 7) 1-14 j. 8 8) 16-40 j. Waaruit men zeer goed in den mond de volgorde na kan gaan : N° 1 is de eerste groote kies. N° 2 is de groote snijtand. N° 3 is de kleine snijtand. N° 4 is de eerste kleine kies. N° 5 is de hoektand. N° 6 is de tweede kleine kies. N° 7 is de tweede groote kies. N° 8 is de wijsheidskies. Voor dat we gaan spreken over de tand-pijn, wil ik nog een raad geen aan de moeders, bij het doorbreken vam de melktanden.Wij weten allen dat het kind bij moeilijk tanden krijgen, zeer lastig kan ziijn. Die tandjes willen maar niet doorbreken; zelfs is het kind zoo lijdend, dat het stuipen krijgt, geen goeden stoelgang heeft en zich een algemeen lijden voordoet. Zijn er voorzorç?n te nemen bij het op-voeden van een kind? Ja, zeer zeker ! Men zorge vooral den mond van het kind goed schoon te maken. Men neme een schoon lin-nen doekje, winde het om den kleinen vin-ger en met een mengsel va<n 4 gram bicar bonade de soude, opgelost in eene flesch kokend water, wascht men den kleine zijn mond, vooraJ na het gebruik van melk, om het indringen van de bestanddeelen van de melk te voorkomen. Ook de borsten van de voedster moeten zeer zuiver gehouden worden en ook de zuiger van de zuigflesch, welke in kokend water moet gewasschen worden. Afkeurenswaardig is het zuigen van dot-ten (lokken) ; deze zijo zeer sghadelijk voor ■ iU moadbftlijL - HEERF DER TANDEN Het bederf der tanden heeft nu zijne beurt gekregen. Deze ziekte heeit zoowel betrekking op de melk- als voor de blijvende tanden en kiezen. Aile ziekten, waaraan de tanden blootgesteld zijn, kunnen wij hier niet nagaan omdat de tijd daartoe ont-breekt. Wij zullen e rons dus toe bepalen het voornaamste over dat tandlijden mede te deelen, dat het meest voorkomt, namalijk : HET HOL WORDEN DER TANDEN. De tandcanies is eigenbijk eene ziekte welke van buiten uit door chemische inwer-king wordt veroorzaakt. Wat meer dat de tand goed opgebouwd is, wat minder de in werking door bedervende stoffen. Menigermate laten zich die vastheid en duurzaamheid uit hunne Kleur aflelien. Blauwwitte, doorschijnende taoden, hoe schoon zij er ook uitzien, zijn veel meer daargesteld tôt hol worden dan gele tanden, die van eene dikke ^azuurlaag voor-zien zijn. De groei en vormiug tijdens het vruchtleven en het gebruiken van goede vosdsels, heeft daarop eene groote inwerking. Hoe slechter de moeders tijdens de dracht gevoed zijn, hoe minder goede chemische samenstelling van den tand en daaruit spruit dan ook voort : de eigentlijke erfelijkheid. Wij zegden reed-s, dat de kronen der ge-zamentlijke melktanden reeds v66r de geboorte van het kind verkalken. De kronen der blijvende snij-, hoektanden en der eerste waer kiozen, vormen zich ongeveer in de eerste 18 maanden van het leven, dus ongeveer tijdens de melkvoeding.De kronen der overige tanden ootwikkelen zich later bij de vaste voeding. Op de vastheid der melktanden moeten alzoo de gezondheidstoestand en ds eigen-schap van het bloed der moeder invloed heb. ben ; op de duurzaamheid der blijvende snij-hoektanden en eerste ware i.iezen ' ordt, buiten den algemeenen gezondheidstoe" stand van het kind, door de melk van de moeder uitgeoefend, e1 enals de vastheid der overige blijvende tanden vain de latere voeding en den gezondheidstoestand afhan-kelijk is. De vorming van het glazuur gaat eenan abnormalen opbouw te gemoet, wanneer geen goed voedsel tôt zich wordt genomen, en kan men dit later zeer dikwijls in zeke-ren ouderdom aantoonen. Wij weten nu dat de tanden scheikùndig uit kalkzouten bestaan. iJaar nu de organische zelfstandigheid weinig, vooral in het glazuur, zeer gering is, ...an men daaruit verstaan, dat de directe invloed van rot-tingsprocessen op het ontstaan van tand-cariës slechts zeer weinig is, doch dat de zuren den tand veel meer aantasten en het hol worden van tanden moeten beschouwd worden. Ongetwijfeld zullen er velen zijn die den-ken : Dan fs er geene vrees voor mijne tanden te verliezen, want ik eet Lever zoet dan zuur. Zoo eenvoudig is nu de zaak niet ; en om dit eenigszins helder in het ucht te stellen, zullen wij hier daarover eene ver^aring geven : Wij nemen iïi het dagelijksch leven veel zuren tôt ons, bijvoorbeeld azijn en verder bij gebruik van vruchten, in £;eneesmidde-len en ook bij zure dampen welke wij soms inademen, enz., enz. Een gewichtiger zuur waar wij kennis mede moeten maken, is het ;uur wat zich in den mond vormt, als verschillemde stof fen daar lang in verblijven. De sfijsresten welke tusschen de tanden blijveai zitten, verrotten en gaan in zure gdsting over. De invloed van deze zuren hebben meer dan ooit de neiging om zich met andere K-chamen te verbinden. De schadelijke inwerking van suiker op de tanden wordt verklaard door hare om-zetting in melkzuur. Wordt daarentegen na gebruik van suiker de mond zorgvuldig ge-reinigd, dan is suiker, in scheidkundigen zin, voor de tanden niet schadelijk. Het speeksel is in gezonden toestand al-calisch, dus rottingwerend en kan dus niet aanziem worden als ziekte-bevorderend. Dat de ondertanden niet zooveel hol worden als de boventanden, vloeit hier uit voort, dat ze telkens met speeksel omc oeld zijn. Dus bij de aanwezigheid van zuur mood-speeksel en îen onreine mond treft men meer tandcaries. Ziehier een kleine optelling van 1000 tan den die aangetast zijn en wel in volgorde, n.l. : van de tandsoort bovenkaak onderkaak snijtand 1 110 15 snijtand 2 95 17 hoektand 63 22 kleine kies 1 87 41 kleine kies 2 80 50 kies 1 104 95 kies 2 12 82 kies 3 36 31 647 353 Wil men dit nu zooveel mogelijk tegen-gaan, neemt een tandenborstel, niet te hard of niet te zacht, en reinigt 's Ttorgens en 's avonds uwen mond. Wat moet men nemen voor tandpoeder of tandzeepen1 ■ Ik ke>û me^schen wjelkg hunne tasden schoonmaken met Marseilsche zeep, wat niet afkeurenswaardig is, en ~2er goed de tanden afwascht. Het spoelen met gekookt water en eenige druppels pepermunt-olie heeft een zeer goede antiseptische werking. Ook het opsnuiven van menthol is zeer nut-tig v66r het slapen gar a en kost waarlijk zeer weinig. Ook op de scholen vind ik het zeer nuttig dat de onderwijzers er op letten dat de kin-deren met geen vuile tar.den .,unne lessen waarnemen. Komen er onder de werkende klassen meer tandcaries voor dan bij de rijken? Zeer zeker! Waarom? De armen zijn slecht gevoed, slechter gekleed, vooral tijdens dj eerste levensjaren. Aan de groote en kleine kiezen komen meer caries-gevallen voor dan bij de andere tanden. De oorzaak ligt hoogstwaarschijn-lijk hierin, dat de kiezen in het midden kleine overlangsche groeven hebben, waar-in de zuren en overgebleven spijsresten kunnen nestelen, dus ook vroeger verloren gaan. Na deze beschrijving zullen wij overga>an tôt de tandtechniek. (Yervolgt.) Wraakroepende daad TE AALST DE HUISHUURKWESTTE. — EEN 0N-MEN SCHELIJK VONNIS. — EEN OUDERLING VAN 75 JAAR DE STRAAT OPGEZET. — EEN BARAQUE TOT WONING IN OPEN LUCHT! Het feit is gebeurd : maandag morgend is de genaamde Pauwels, beter gekend onder den naam van «Peeken», in het Vrouw-straatje met zijn armzalig boelken de straat opgezet. Het huisgezin bestaat uit den man, 75 jaar, de vrouw 62, een zoon 28 en eene dochter 19 jaar oud. Hun inkomen? 50 centiemen per kop, of twee franken per week van het Nationaal Werkloozenfonds ; 8 kilos brood, 10 kilos aardappelen ©n 4 1/2 liter soep per week van wege het Stedelijk Ondersteunings-comiteit, en dit is ailes. De ouderling ging vroeger met een orgel-ken langs de straat, en zoolang zulks door de overheid niet is verboden geweest, heeft hij regelmatig zijn huishuur be-taald.Hij bewoont hetzelfde huis ineer dan 21 jaar, wel een bewijs dat hij regelmatig be-taalde en hij van onwil niet kon beschul-digd worden. Thans werd hij geroepen voor den heer Vrede( ! 1 !)rechter, en zijn huisbaas eisch-te één frank per week. Vroeger betaalde hij 2,15 fr. huishuur wekelijks. Alhoewel zijn inkomen hem niet toeliet — iets wat eenieder moet erkennen, wanneer men weet, dat hij geen ander inkomen heeft, dan datgene wat hier hooger is vermeld — één centiem huishuur te be-talen, toch wilde hij, om zijn goeden wil te betoonen, wekelijks nog 50 centiemen afstaan van de twee franken die hij van het Nationaal Werkloozenfonds geniet, en den huisbaas was hiermede niet tevreden, hij moest mordicus één frank per week hebben. Dat er schrapzuchtige eigenaars gevon-den worden is ons over bekend, maar dat die schrapzucht dan nog aangevuurd wordt door den heer Vrede( ! ? !)rechter, die er zich toe leent, zulke vonnissen te vellen, die tôt uitdrijving van dergelijke gezinnen besluiten, dat is niet alleen schandalig, maar echt wraakroepend. Immers, is de roi van een Vrederech-ter niet, nu vooral in deze droeve tijden, te onderzoeken in welk een toestand het gezin verkeertî En had hij zulks geda-an, dan zou hij tôt het besluit gekomen zijn, dat 8 kilos brood, 10 kilos aardappelen en 4 1/2 liters soep per week, niet voldoende zijn om vier groote menschen te voeden, en dat er bij brood, aardappelen en soep, nog wat an-ders noodig is, want als de heer Vrede-rechter van de stelling uitgaat, dat een arme behoeftige zijn brood droog moet eten zonder pleksel en zonder koffie, dan kon hij toch niet willen dat menschen hunne aardappelen rauw eten, want voor de varkens worden ze nog gekookt, en dan reeds zijn er houillekolen noodig, en dan nog is er niet de minste saus, hoe armzalig of hoe roager zij ook moge we-zen.Het is voorzeker jammer, dat hij wie dergelijke vonnissen velt, niet kan ge-straft worden om een paar weken zich te moeten voeden met het inkomen van zulk een gezin, aldus zou hij een bewijs hebben en weten hoeveel er van dit inkomen afmag, om aan huishuur te besteden. Indien de goede God, die hij dagelijks aanbidt — want vergeet niet, wij hebben te Aalst een Vrede( 1 ? !)rechter, die dagelijks ter kerke gaat — hem eens dergelijke straf wilde toepassen, dan zou hij een zeer goed werk hebben verricht, maar ongelukkiglijk wij hebben zulks niet te hopen, want zijne dikke, vette jaarwedde is niet voor het minst verminderd, on-danks het oorlog is. DE BARAK IN OPEN LUCHT We zijn een oogsjagj.e gaan nemen, paar .dit armzalig inboedeltje dat maandag morgend door de wet is op straat gezet, en waarlijk 't roept om wraak. Den ganschen inboedel is geen twintig franken waard ! Maandag nacht heeft gansch dit geein de nacht mogen doorbrengeu in de s&raat waar de inboedel stond. Enkele stappen verder is de Houtmarkt, een groot plein, waar geburen dinsd&g on-middellijk de hknden aan 't werk hebb«n geslagen en eene goede ziel het noodige heeft verleend, om eene barak op te tim-meren en met een zeildoek te overdekken, om de ouderling^n toch van onder don bloo-ten hemel te helpen. De barak is zoo wat een drie metera lang op 4 meters breed, en 't is op den blooten aarden grond, dat nu ailes zal mogen berua-ten en het slaapgoed zal worden gelegd. Wij noodigen den heer Vrederechter uit eens een kijkje te komen nemen naar die nieuwe woning, door zijn toedoen in *t leven geroepen. Hij zal zich dan een gedacht kon. nen vormen over de zedelijkheid die in der-gelijk kotje moet heerschen wanneer vadec en moeder, zuster en broeder in een en het* zelfde stalleken moeten slapen. En op enkele stappen vandaar, staat de woning ledig, waaruit dit arm gezin » ver-dreven geworden !... Woningen zonder inwoners en menschen zonder woning stellen ! Wat een mooi werk' voor dien lieftalligen huisbaas, en sqni «complice» den heer Vrederechter. Wij blijven hij ons gedacht, vroeger in «Vooruit» openbaar gema&kt. Onze heer Vrederechter is een man Ta» den «ouden tijd». Hij denkt nu tijdens den oorlog zooals vroeger v66r den oorlog. Hq denkt zich de knecht der grooten en fe du* de man niet om vredelievend. op te tredeo. Zooals de huisbazen willen, wil hij, «onder te onderzoeken, zonder naar de ntoge-lijkheid om te kijkeo, want zijn vonnie ia dees geval is er het klaarste bewijs van. Van een wekelijksch inkomen van twee franken, één frank eischen is meer dan ônredelijk en van twee franken 50 centiemen •willen afstaan is meer dan veraœningsge-zinc! zijn, en wanneer ge in dergelijke gevallen u schaart bij het onredelijke, dan zijt ge den man niet meer om vrede te be-werken, maar om twist en tweedraofat ta zaaien. En juist hierom zouden we willen, dat er hier gebeurt wat er te Brussel mi in andere steden tôt stand is gekomen, 't is te zeg-gen : een raad, samengesteld uit eigenaars en huurders, die zouden te beslissen hebben, in hoever een inwoner kan betalen. > Zulke manier van handelen ware redelijk en zou ons dergelijke onmenschelijke vonnissen sparen. Voor wanneer zoo een raadf X. De strijd om Ain spoarweg Warschau-Ostrolenka Rolf Brandt beschrijffc in de «Norddeofc-sche Allgemeine Zeitung» het forceeren van de spoorweglijo Warschau-Ostrolenka door de Duitschers. Hij schrijft d.d. 5 An»? gustus : Gisteren om 11 uw begon de kraofat3g9| beschieting van de Russische stellingen, : die om half een tôt stormbeschietin® werd. Het heele bosch van Rozan scheen gra-naten te spuwen en tegelijkertijd werd de! hemel bedekt met witte shrapnelwolken, omdat Duitsche en Russische vliegenie» verkenningen wilden doen en de weder-zijdsche afweerkanonnen in werking traw den. Om half een begon de storm van dol infanterie. Ondanks het zware artillerie-vuur, dat urenlang op de Russische stel*| lingen gericht was, bood de vijand hard-j nekkigen tegenstand. Zijn artillerie meng-i de zich met kracht in het gevecht. Spoe-i dig brandden aan Duitsche en Russische zijde de dorpen en hoeven. Eene zwartgrauwe Duitsche Unie springfc over een roggeveld. Nu zijn ze in den doo-' den hoek van den spoorwegdijk. De Russische artillerie schiet onophoudelijk metl voile salvo's. Een korte, drukkende pau-ze, dan zijn zij op de hoogte en duiken] weer naar beneden. Liichtkogels stijgen) omhoog als een teeken voor de Duitschai artillerie, om haar vunr meer naar voreo; te verplaatsen. Toch vermindert het ver-i woede geknetter, dat als een branding aanzwelt, niet. In de kromming van den spoordijk hand-' haven de Russen zich met wanhopige dap-' perheid. Zij weten ook waarom het gaat,' hier valt mede de beslissing over War-schau en over het Russische leger, want geen 30 kilometer in vogelvlucht van hier, loopt de voornaamste terugtochtslijn der Russen, de spoorweg Warschau-Petera-burg. Het is geen toeval, dat tegelijker-tijdd met het gelukken van dezen aanvai het bericht komt van den val van da Blonie-lijn. Deze aanvai langs den weg Rozan-Ostrow bedreigt de Russische ver-bindingslijn zoo sterk, dat nog slechts de keus overblijft tusschen een wanhopigea strijd of het opgeven van Warschau. Dat weten de Russen evengoed als de aanval-lers en de anders zoo spaarzaam werkende Russische artillerie is nu zeer verkwis-tend met ammunitie. Ondanks aile energia -dor Russen ia de ateUnui oçkfew om jiit mu nwfnw-nrjw —.an MiiMii—rniwraafgMttiBH iii—b—a—■chiiikiwi ■ 'fi-r m i i ~iin rwfrii i, im—i—llllii u,\ 5aar — N. 231 Pri]s per nuGimov : voor België 3 centiemen, voor den raemde 5 oeatiaman Telefoon ; fladactia 247 - Ad nînisiratie 284-5 Vriidaa 20 OOGST 1915

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes