Vooruit: socialistisch dagblad

180 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 20 Maart. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 05 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rf5k932f6m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

asrmaxt'ïvxmtt Prijs ooi nummer : vooï België 3» oestiemen, Tosr den Vresmda § centiemen TalôtGora s Redaoila 241 ■ /4s|:itîsrâist!fss41e2S4§ 32* jsas* — H ru's iè ABONNEMENTSPRIJ? BELGIË Brie tmeasidsn. . » , , ir. 3.29 Zes maande» ...... fr. 6.50 Een jaarfr. 12A0 Mta aoosaeert sskïï ep tüe ^iteartcJe» DEN VREEMDE Oris maanden idagclij!» verssnde»} . . . . . tu 9.TO Drtikster-Uitgeefsta» P,£SK Maatschappij SI ET LICHÎ bestuurder » f>. DE VISCH. Ledebers-Qent . . REDACT5E . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 29. GEN? VER0RDENIN8 J)e navolgende ia hei geïricd van ket Genoraal Gouvernement In België* geldige ver. ordeningen worden voor ..et Etappr-ngebied van het 4e leger in werking gesteld : (Vervolg.) 9) VeroreÈsning. Art, i. Aan onderdanen van het Duitsche rijk cven«ls« aàn zulke Staten, die niet in oorlogstoestand zijn met het Duitsche rijk. kan op aanvraag uitstel, gedeeltelijke bettling, geneele ef gedeeltelijke kwijtschelding van Belgische rechtstreektche belastingen voer den Staat, dePrevincie en de Gemeente toegestaan worden, in geval de belastingschuldigen ten gevolge van da oorlog genood»aakt werd, «ijne Belgische woonplaats of verblijf te verlaten en daardoor ekonomiseh imo aware ichade leed, dat zijne belastbare betaalkracht verminderd blijkt. De aanvraag moet ernstig gewettigd met bijgevoegden belastingsbrief en andere bewiisstukken aan den Voorzitter ,dcr Civilverwaltung) van het burgerlijk Bestuur der provincie gestuurd worden, waarin ée belastingschuldige aangeslagen werd. Art. 2. Voor de belastingschuldigen op wie Art. i toepasselijk if, v/orden de bepalingen van Art. 15, § 1, litt. 1 en Art. 19, litt. 2 der Belgische wet van 12 December 1912 — R 303Î — op het verlies van het recht tot slijten van geestrijke en gegiste dranken evenals op het patentrecht bij het heropenen van zulke slijterij, tot 3o Juni 1915 buiten kracht gesteld. Art. 3. Deze verordening wordt terstond van kracht. De Verwaltungschef (Het Hoofd van Bestuur) bij den GeneraalgouverneuT in België wordt mH de uitvoering ervan belast. Brussel, den 16 Januari 1915. Der Gèheralgouverneur in Belgien, Freiherr von Bi3smo, Generaloberst. 10) Verordening. 1. De invoer van vetzuren en olién, d. i. glycerinevrije oliën, wordt verboden. Uitzonderingen kan het Gencraal-Gouvernement toestasn. ' 9. Deze verordening wordt terstond van kracht. Brussel, den 22 April 1915. Der GencralaouverneuT in Belgien, Freiherr von BISSINO, Generaloberst. 11)Vsrordossina. Worden binnen het Belgisch tolgebied ingivoerde tolplichtige waren den bestemmeling voor uitbetaling van het tolrecht afgeleverd, zoo moet het verschuldigd tolrecht op bevel der bevoegde toloverheid binnen den door haar in elk geval bepaalden tijd betaald worden. Is de gestelde tijd zónder betaling verstreken,zoo wordt de verschuldigde som bij dwangbevel door de toloverheid geïnd. Tegen de uitvoering van het dwangbevel is alleen beroep bij het Hoofd van Bestuur bij den Generaalgouverneur toegelaten. Dit beroep heeft geen schorsende kracht. De bes'isskjg van htt Hoofd van Bestuur is afdoend. Overeenkomstig bovenstaande verordening moet ook in zulke gevallen worden gehsndeld, in welke sedert de afkondiging der bekendmaking van 13 November 1914. (Weten Verordeningsblad N . 13) binnen het Belgische 'tolgebied ingevoerde tolplichtige waren den bestemmeling zonder dat het tolrecht betaald werd, reets ter hand gesteld zijn geworden. Brussel, den 2 Juli 1915. 'Der Oeneralgouverneur in Belgien, Freiherr von BISSING, Generaloberst. 1H2) Vapordening. Allerhande zwarte- en bonte potlooder., bloot of in hout gevat, ook zulke met metalen toppen, worden voor de hand in het Belgisch bezet gebied «onder invoerrecht binnen gelaten. Deze verordening wordt terstond van kracht. Brussel, den 4 Juli 1915. Der G«neralgouverneur in Belgien, Freiherr von BISSING, Generaloberst. 13) VarorcSeriiBg. Het invoeren van allerhand Fransch sigaretpapierin den vorm van vel, bobijnen, boekjes, bladen, enz. ilverboden. Deze verordening wordt terstond van kracht.Brussel, den 25 September 1915. Der Generalgouverncur in JJelgien, Freiherr von BISSIltG, Generaloberst. 1 4) Verordening ,1. De invoer van fotografische platen en fonograafplaten wordt verboden. Uitzonderingen kin het Gencraalgouvernement toelaten. De invoer uit Duitschland valt niet onder het verbod. II. Deze verordening w»rdt terstond van kracht. Brussel, den 11 Oktober 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr v»n Bissino, Generaloberst. 15) Verordening betreffend bestraffing van overtreding der invoerverboden _ l) Wie een invoerverbod overtreedt, wordt, zeover Biet bijzondere strafbepalingen toepassing vinden, met ten hoogste 10.000 mk. boet, evenals met ten hoogste 1 jaar gevangenis of met één van beide gestraft. Ook kan tot aanslaan van de waren worden overgegaan. Bevoegd zijn de krijt;srechfbanken en de" krijgsoverheden. Deze verordening wordt terstond van kracht.Brussel, den 11 Oktober 1915. Der Genera-gouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaloberst. A. H. Q., den 3 Maart 1916. Der Oberbefehlshabe'; Herzog Albrecht von Württem&ers. Verordening betreffend lucifers en andere dergelijke met fo3foor vervaardigde voorwerpen Art. 1. Het bezigen van witten ef gelen fosfoor tot net vervaardigen van lucifers en andere dergelijke voorwerpen is verboden. Lucifers en andere dergelijke voorwerpen, He met - *,'3!» •ijïe'faiosffsej' wvaMd jgd werdtfl,.wçtfen jh« ingevoerd, te koon gesteld, verkocht of op andere wijze in omloop gebraent worden. Bovenstaande bepalingen zijn niet toepasselijk op reepen, die tot het aansteken van veiligheidsmi jnlampen dienen. Art. 2. Wie de bepa'ingen dezer verordening overtreedt wordt met ten hoogste 2500 frank boete of met ten hoogste twee jaar gevangenis gestraft. Naast de strat kan ook verbeurdverklaring,van de in strijd.mct dit verbod vervaardigde, ingevoerde of in omloop gebrachte voorwerpen, evenals bij verboden vervaardiging, van het daartoe gebruikte gereedschap uitgesproken worden. Art. 3. Bevoegd zijn de Duitsche militaire rechtbanken. Art. 4. Deze verordening wordt op 1 Juni a.s. van kracht. E. H. O. den 7 Maart 1916. Der Btappeninspehteur, TOM UsSKR, General der Kavalleris. £ £ $ Bijvoegsel tot de Verordening betreffende de aanmelding van gevallen huisdieren (Y. BI. JS'r. 'ill, bh. 14.4). De uitbating der militaire vilderij te Heurne wordt geschorst. In plaats daarvan is te Gent. Nijverheidsîaan, 117, eene nieuwe groote inrichting voor krengbenuttiging geopend, welke sedert den 7-3-16 in werking is. Aanmeldingen tot het afhalen van krengen zijn dus aldaar in te dienen. E. H. O. den 7 Maart 1916. Der Etappeninspekteur, von UNGER General der KavalUrie Bijvoegsel tot d® Verordening betreffend het verbod hoadtn los is laten loopen (Y. BI. Nr. 30, blx. 41) Het over het etappengebied uitgevaardigd verbod honden los te laten loopen wordt geschorst té beginnen met heden. Alle in bovengenoemde verordening voorgeschrevene bepalingen worden opgeheven. Hierdoor wordt niet getroffen, de onder lid 9 der bovengenoemde verordening roorgeschrevene bepaling, dat alle honden een halsband moeten dragen, welke de naam van den eigenaar vermeldt of vsn een hondeamedmlie. vooreien is. Der Etappeninspektóur, von UNGER General der Kuvallerie. Wijziging der VercrdsnS^g betreffende de vergaderingen en politieke vereenigingen van 22-7-15. (Y. Bi. bh. SSjSS) Artikel I, lid 4 eindigt voortaan ai» volgt: Voor zulke vergaderingen is geene toelating toch wei eene aanmelding noodig. Deze moet 5 dagen voor de vergadering in Gent bij de « Zivilvsrwaltung der Etappen-tnspektion », m het overige district bii de bevoegdo « Etappenkommandantur» worden ingediend. E. H. O., den 9 Maart 1916. Der Etappenkispekteur. ven UNGER General der Kcsvaïlerit. Verordening Het bedrijf van aiie olieslagerijen in het Etappengebied is van heden af verboden. Overtredingen worden met ten hoogste 10.000 Mark boeto of met ten hoogste 6 maanden gevangenis gestraft. Beide straften kunnen tegelijk worden toegepast. Bevoegd zijn de duitsche militaire rechtbanken. E. H.'O., den 10 Maart 1916. Der Etappeninspekteur, von UNGER General der Kavalleria. Besluit De koninklijke besluiten van 10 Augustus 1897 over de tuberculosa bij rundvee en van 22 Augustus 5897 •ver de tuberculose bij varkens zijn voorhand buiten kracht verklaard. Vaa kracht blijven enkel volgende bepalingen : 1)Art. 3, 4, 5 en 6 van het besluit van io ©ogst 1897; 2)Art. g en 10 van het besluit van 10 Augustus 1897, en art. 3 en 5 van het besluit van 32 Augustus 1897, zeoverre deze 4 artikelen de volstrekte beslaglegging op het vleesch van door tuberculose aangetaste runderen en zwijnen betreffen. De schadeloosstellingen voor koeien tot de teelt gebruikt en voor drachtige vaarzen, die vóór het van kracht worden van dit besluit aan de tuberculine gereageerd hebben, worden overeenkomstig art. 26 van het besluit van 10 Augustus 1807 ook verder betaald, wanneer de eigenaar de dieren iaat slachten. De bevoegde veearts moet den veearts-toeziener verwittigen en alle maatregelen nemen voor het betalen van de schadeloosstellingen. E. H. O., den 11 Maart 1916. Der Etappeninspekteur, von UNGER, General der Kavalleris. Uit Duitsche bron Groot hoofdkwartier 18 MaartWestelijk oorlogst err ein: Bij afwisselend zicht was do wederzijdsche gevechtsbedrijvigheid gisteren minder erg. Oostelijk oorlogaterrein: Het artillerievuur in ''t gebied beiderzijds van het Narocz-meer is zeer levendig geworden. Een zwakke nachtelijke Bussisthe aanval noordelijk van het Madziol-meer werd gemakkelijk afgewezen. Balkan-oarlogxterrein: Zuidwestelijk van het Doiranmeer kwam het tot onbeduidende, patroeljeschermutsolingen. Opperste Legerbestttwr, * is * oorlog tusschen Italie il ûtjsiiiirifk-Hûfjgarij UiS ©osteaïijksciie bron WEEN-EN, 18 Maart..— Aan den beneden Isonzo kwam het gisteren slechts bij Selz tot aanvalspogingeii van awakke Italiaansche krachten, die aan ds hindernissen afgev.'ezcn werden. Ook het kanon-, mijnenwerpers- en handgranatenvuur ging niet over do gswone maat. De.-i te levendigsr was de bedrijvigheid der wetierzijdsehe artillerie ia do streek van Talmoin en Flitsch, evenals in 't Fealagebièd. Op 't noordelijk deel ran het Tolmeinsch bruggenhoofd vielon onze troepen aan en veroverden de vijandelijke stelling, namen 449 Italianen, daaronder 16 officieren gevangen en veroverden 3 machiengeweren en 1 mijneawerjier. Aan het tiroölsch front hadden op den MonU Piano, Col di Lana en bij Biva in Judikarie matige artilleriegevechten plaats. # # % R0SSiS6k-P0GlSel]6-6aK6lS6lll PUS Uit Oostenrijjksche bron WEENEN, 18 Maart. — Niets nieuws. * * * Ie aorloi op dra MM id Uit Oostenrijkschè bron WEENEN, 18 Maart. — Niets nieuws. 2$; sfc 7fc Il elriiil in Kieio Az! Ba iïïrsastts van Ermroem Da « Köln. Ztg. » br«ags volgend officieel bericht uit: W. T. B. — KONSTANT1NOPEL, 16 Maart: In bericht van 23 Februari 1916 en in ds volgends berichten sprekea de Bussc-n over de inname ran Exzeroum ala van eene groote overwinning én pralen met d© heduidzaamhöid van deïe," door huil 'voor eene moderne vesting geboud«n3plaats. Wij begrijpen dat de Bussen genoodzaakt zijn, ook voor hunne bondgen®otei!, die naar eene overwinning reikh&lson, \*uzeaëa dagberichten meds t© etaelea. Wij verklaron echter bepaald dat Eraeronin gesn bevestigde plaats is, daar de grond er niet voor geschikt is en wij het da-arom niet voor nuttig hielden 3terker te feavastigen. Do daadzaak alleen dat- wij aehtor ds vervalkn muren der fftad een gr»ot aantal kanonnen, eerwaardige overblijfsels uit den oorlog van 1875 teruggelaten hebben, benevens levensmiddelen voor hoogstens twse dagen, bewijst dat wij niet ten doal hadden Erzeronm ala bevestigd^ plaats te gebruiken. Wat de Russen met groote bluf voor een moderne vesting uitgekreten hebben bestaat uit eenige 12 kilometer van Erzeroum verwijderde veldverschansingen en de ma-chtiga artillerie waarvan ze spreken, uit onbespande en onbruikbaar gemaakte kanonnen. Wij laten aan de russische generale Btaf de zorg om de voerdeelen dia uit strategisch oogpunt de ruiming en prijsgave dez'er plaats kunnen voortkomen, te waardeeren. In tegenspraak met de bewering der Bus3en heeft geen open veldslag aldaar plaats gevonden en zij helsben nergens eene artilierievoorb&reiding getroffen. Des niettegenstaande gelukte het hen niet, zooals zij beweren, in 5 dagen Ersercum te nemen, maar eerst na plaatselijke gevechten welke een maand geduurd hebben. De stad was al twee dagen leeg toen d« Bussen ingetrokken zijn. Wij hebben slechts 300 zware zieken moeten teruglaten. _ Sedert onze terugtocht op nieuwe stei-lingen- hebben de Russen, onder nawerking van huune zware verliezen, nog geen stap verder gedaan. Onze linker- en rechtervleugel zijn ingevolge da nieuwe toestand, na eenige achterhoedegevechten in de nieuwe stellingen ingetrokken zonder een geweerschot af te geven. Tegenwoordig houdt ons leger de stelling bezet welke zich van den linkervleugel van Btttlis-Musch-Aschakalch tot aan de stellingen strekken die zich eenige kilometer westelijk van Ispir en Bisch bevinden. Wij kunnen met recht trots zijn op den moed en zelfverloochening, waarvan de Bussen naar hun eigen bekentenis proeven gekregen hebben en waarmede onze troepen tegen overweldigende krachten gestreden hebben, in het Oosten van Erzeroum en in de stellingen dezer stad. En wij zijn zeker dut zij dezelfde bewijzen van militaire deugden geven zullen zoodra wij, ingevolge eener verandering der toestand, die zich iederen dag ten onzen gunste vervormd, tot de offensieve zullen overgaan. Ons leger is vrij van al de gebreken, welke lasteraars hetzelve opladen willen. De meldingen waarnaar tusseben turksohe en duitsche officieren meeningsrerschilien en misverstanden ontstaan zouden zijn, zijn uit de lucht' gegrepen. (Medegedeeld.) .*. * * AMSTERDAM, 18 Maart: Het « Handelsblad » verneemt dat een torpilleerdur met de geredden van de e Tubantia » op weg is naar Vlissingen. De eerste torpilleerder is met 35 man der bemanning aangekomen. De « Tubantia » had eeu koerier aan keord en eene lading van 700 ton, bestaande uit ballen keopwaren. Volgens eene tijding bij het ministerie ingekomen, is de « Tubantia » op '2 mijlen ten westen van ds phare « Neerdhinder » geaonken. Onder dé passagiers waren, er: 4 Brazilianen, 1 Zwitser, 1 Sus en 1 Chiliaan. MAASSLUIS, 18 Maart: Er waren 87 passagiers aa» boord van de> « ïuban- tfia ». BERLIJN, 13 Maart: Aangaande het verlies van dn t Tubantia » meldt men, dat de « Tubantia » op 15 Maart Amsterdam had verlaten mee 320 man. Onder de passagiers bevond zich de Boliviaansche ambassadeur, Dr Salinas Vega, met «ijne vrouw en drie dochters, de Braïiliaansche geneesheer Antonio De-Dilna-Willo en de Braziliaan Waidemar Lincb, die sinds lang te Berlijn verbleef. De « Tubantia » vervoerde in 't bijzonder onzijdige koopwaren voor Brazilië. Hij werd voor 12 miUioen mark gebouwen. Hij was 164,7 ra. lang, op 51,1 rrj. breed en het ruim 10,8 m. diep. Da snelheid met twee schroeven was 17,6 knoopen in het uur. AMSTERDAM, 18 Maart: Volgens een verslag in den algemeenen staf der zeevaart toegekomen, warden 877 schipbreukolingèn va* de » Tubafitia » aan wal gezet, terwijl er 381 aan boord waren, volgens de inlichtingen van da Lloyd. Men gelooft dat het versohil aan een» vergetelheid te wijten is en dat alle poraonen .werden g^red, Vojgens een bericht uit IJmuiden heeraehte er een lichte mist die losliet op een aîsiand van tier cnjlen te zien. Zoo&ls men uit Vlissingon mededeelt, zijn er schipbreukelingen aangekomen en verklaart msn dat de komman debrug door de ontploffing e»n deel is weggeslingerd. De lackng en de koerier zijn verloren. AMSTERDAM, 18 Maart: De plaatselijke bladen vernemon dat de atoomer « Breda » in den Nieuwen Waterweg is aangekomen mat 200 goreddea en den kapitein van de « Tubantia», dat de stoomer « La Oampine» 60 personen aan boord heeft, en dat de « Qorredi » 27 personen heeft gered. Er waren 65 geredden op de « Nooidhinder ».I>eze 92 persenen werden naar Vlissingen overgebraoht door ele torpilleerders « G-l » en « G-5 » en door den sleper der marine « Sein» ». De « Kakatau » heeft 87 personen aan boord genomen. Het ongeluk gebeurde om 2 u. 30 van den morgen. Het vaartuig is om 5 u. 45 gezonken. Men nwldt uit Vlissingen: Een der geredden vertelt dat de «Tubantia» om 2 uur 's nachts in het midden van het vaartuig werd genomen. Het was uiterst donker en de Te& was woelig. De ontploffing was hevig. Eonige reddingsbooten werden uitgezet, maar werden vernield. Men gelooft dat eenige menschenlevens te betreuren zijn. AMSTERDAM, 18 Maart : Volgens verklaringen van schipbreukelingen werd de gansoho machienkamer vernield. Het voorsta van het schip ging cersjt in de diepte. Wanne>er de « Tubantia » getroffen werd, waran al de passagiers te bed. Er heerschte paniek bij de eerste klas-passagiers, doch de bemanning kon allen spoedig kalmeeren. Men heeft in 't geheel 34 booten in zee gelaten. Op de plaats van het ongeluk zag men verschillige booten en stukken van schepen drijven. Op het oogenblik van het ongeluk was er geen enkel schip in de nabijheid. Dan kwamen de schepen van Vlicsingen ter plaats, de steomers met paddeiwielen der Maatschappij Zeeland, de * Krakatau 9 en de « Banka ». AMSTERDAM, 18 Maart : Een speciale trein heeft talrijke passagiers en leden der bemanning van de « Tubantia » naar Amsterdam overgebracht.Onder dezen bevindt zich M. Schilling, Amerikaansche konsul te Stuttgart, zijne vrouw en dochter. De heer Schilling is vao oordeel dat de «Tubantia» niet getorpedeerd is, maar op eene mijn is geloopen. Wanneer hot ongeluk gebeurde, is de « Tubantia » niet totaal stilgevallen, maar vaarde nog gedurende bijna twee minuten voort. DEN HAAG, 18 Maart : M. Vega, minister van Bolivie, die zich aan boord van de « Tubantia » bevond, met zijne vrouw en drie kinderen, zegt dat hij in de ramp voor 150,000 gulden waarde heeft verloren en dat de officieele stukken der legatie, welke Lij heeft kunnen redden, in de reddingsboot zijn blijven liggen en moeten dus voorloopig aie yerlorea wordça besçhoew4, Sen record In Sawiry (Huntingdonshire) leeft eien' echtpaar, dat onlangs den 67sten \rerjaardaj van zijn huwelijk heeft gevierd en 29 kleinzoons en een achterkleinzoon aan het. frent heeft. .4 do mijnwerkers LONDEN, 15 Maart (Reuter): Op da vraag der regeering hebben de mijneïgenaars co de werkersvereenigingen van ZuidWalles te Londen eene vergadering gehouden. Er werd besloten dat in de toekomst,om nieuwe moeilijkheclen te voorkomen, al do mijnwerkers lid moeten zijn van de oen of andere vereeniging. Do verkoop van ctocmtresïeï's te YrniJïdôit Uit _ IJmuiden schrijft men ;: Zooals Lokend is, heeft de voorgenomen verkoop vaa' een betrekkelijk groot aantel stoomtreüera; naar het buitenland, een krachtigen stoot' gegeven aan de indiening van het wetsontwerp betreffend© een verbod van uitvoer van schepen, 't Bobijnt evenwel met dien verkoop van stoomt rei Iers niet zoo vlot te, gaan, als men wei gedacht had en vreesde.. Van de « verkochte s steomtreilers ie er nog geen naar het buitenland vertrokken, met uiteondering van de naar Denemarken verkochte stoonitreilers « Donald » en « Silvain », waarover de onderhandelingen reeds' gevoerd warden vóór er eenige actie teçea verkoop van schepen werd gevoerd. Thans liggen er in het Noordseekanaal 19 steomtreilers en 2 stoomdrifters, te weten :' 13 steomtreilers van de Maatschappij tot beheer van stoomtreüers, 3 van de Visscherijmaatsehappijen Vigor I, II en III, welke schepen naar doorwegen verkocht heeten te zijn, £ van de steomvisscherijmaatschap-pijen Ernestine. Pauline en j'ohanns, Iien.;, 1' van de Zoevissche'rijaiaataeh&ppîj Bat&vie-r II en 2 stoomdrifters van de maatschappij De Witte Ster. De onderhandelingen over den verkoop van al deze schepen, met uitzondering van die van de Vigor-maatsehappijn, zijn go* roerd met één buitenlandschen kooper. Van' verschillende zijden vernamen we nu, dat het meorendeel van de aan de visscherij onttrokken schepen spoedig weer in de vaart op en van IJmuiden gebracht sal worden, althans dtvfc daar pogingen toe worden'■ aangewend. De overdracht van de schepen schijnt op finanoieele moeilijkheden van de aijde van,' den kooper te stuiten. Dat de schepen tijdens de onderhandeling gen over den verkoop uit de vaarfc genomca' werden, laat zich begrijpen. Het verschil tusschen de koopprijs en de som waarvoor1 de schepen verwe/kerd zijn, was te groot, ora ( de risico van een belangrijke winstderving' te loopen, voor het geval een schip verloren • mocht gaan vóór de overdracht had plaats; gehad. O® isii'voer DEN HAAGj 13 Maart: De uitvoer va«J peper en strooi is verboden. las ü^lfs&rïaiid in het federale parlement ZURICH, 18'Maart: Het Zwitsersehe fe-| derale parlement heeft met 150 stemmen te-j gen 16, de politiek der regeering aangeno»1 men. Wat de mobSiiseerlng kost In den Zwitserschen nationalen raacr heeft het lid van den bondsraad Mctt» meegedeeld dat de kosten voor het leges > met inbegrip van die der mobilisatie tot (' Eebruari j.l. 467 millioen fr. hebben bedra* gen. CyerftrengSrig nan gewenden en zêekeni naar Zwitserland BERLIJN, 13 Maart. (W. B.) De «Nord-, deutecha Allgemeine Zeit'ung» schrijft: «Da< sedert geruirnen tijd reeds gevoerde onder-j handelingen over de overbrenging van de> minder zwaar gekwetste en zieke Duitscbei en Franscho krijgsgevangenen naar Zwitserland zijn eindelijk tot een bevredigend einde gebracht. Tot de onderhandelingen werd, zooals bekend is, de stoot gegeven door den Paus.. Het pauselijk voorstel werd in Zwitserland, voor welks beproefde gastvrijhaidl daardoor een veld van zegonrijken arbeid werd geopend, met groote bereidwilligheid ontvangen. De Duitsche regeering gafi reeds geruimen tijd geleden te kennen,, dat zij principieel ervoor was, eerst than^ echter is het gelukt eenige meeningsver^ schillen uit den weg te ruimen. Ten einde een goede uitvoering van b.etö plan te verzekeren, zullen binnenkort! Zwitsorscbe commissies van geneesheeren; alle Duitsche en Fransche gevangenenkamp pen en hospitalen bezoeken, om daar na^ dere keuringen te doen. Het voorstel vasjj Duiteebiaad («a d« Q?eï*8»komi|ti |gjj£ ggg

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes