Vooruit: socialistisch dagblad

597862 0
22 december 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 22 December. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 01 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/k649p2xv45/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

t.„ n,tw^iammtatÊÊiaÊimÊlÊlÊlÊtammBâ 3ii 'aar — W. 33: MMKfeafcwMMÉMBMMMaMtMMuanMMftMMMteagw1' MIIII —*■ ■ aa.iBMiiTi^iMBUwJtJKt'aïaDBcna^www^M» »aawir^r-icaaa)rao!MB Pnis per nummer : vnor Belgia 3 centiemen, vooi den /reemiie 5 centiemen mrmw, 1 ttevr:'- —*r»-t,■fr+rTgTT'i i ■ \»wmas~snus ;gg«>*CTggS3œ32ZSB^Hai^a&iJMa«-^^ Taleîoon t É?e'i-*oîî© <£47 - lidininislratie «îrf4a B3»^gî^-aaie3i!!CTaggKBGssj^m^ffia>gg^^^asE^j,^"^«anffiagiiBS3aaga3EKarejBg,agKga» * "£'.£ L «oeresker 1^14 Drukster-Uitgeeïster «sm: Maaîschappij H ET 11CHT bestuurder: P. DE VISCH. Ledeberg-Oen) . . REDACTIE . . ADMSNISTRATIE OOGPGORT. 29, GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRCS BELGIE Drfe raaanden. . . , . fr. 3.25 Zes maanden . . , , , fr. 6.5C Eenjaar. ...... fr. 12.50 M'en abonneert zictt op aile postburceleo DEN VREEMDE Drie maanden tdageiijk» verzonden). ..... Àv. 6.Ï Orgaan de? Beiff/sohe WeM'edenpap(y\ — Verschïjnende afle dagen. BELASTINGEN Ik heb nog nooit van m'n leven een mensch gezien die een genoeglijk gezicht trok bij het ontva-ngen van zijn belasting bit jet. Uien clag is niema-nd goed te spreken on Staat o£ gemeente en de braafste spies-bur ger lamenteert en vloekt dien geheeleu dag over de geldver.ipillingen van zijne anders zoo geëerbiedigde overtieid en waarom of hij nu juist dat betalen r~ et. _ Daarentcgen kijkt de arbeider z'-ur ais hij hoort van taksen en rechten op voe-dings- en vcrbuiksartikelen, vant hij weît maar al te goed dat hij ten slotte deger e is die zulke taksen betalen moet en nog wel met opeenten erbij. Zeker, kruideniers en marchands n-oeten dat eerst betalen, maar zij slaan hua prij-zen op en wentelen don taks af op deu veruiuiker. Ook de huiseigenaars lappen 'm dat; men weet wat er gebeurd is met de verhooging van het stadswater : voor de 5 frank pot jaar die dat hun per woniug meér zou gekost hebben, sloegen zij de werkmanswoningen 1/2 frank per week op, hetwelk voor hen een extra siaatje van 21 frank per jaar en per woning uitmaakte-, daarbij nog de sehuld op het gemeentebe-stuur werpende. Dat is juist het gevaarlijke van al 'at-soort taksen. .Nemen wij b. v. eens de ko-len. 'i'wee frank accijns per 1CG0 K-dogr. is niet overmàtdg, dat is per zak van ou kgr. éen kluit. Maar denkt ge nu dat de marchands ook slechts 10 centiemen p„-r zak opslaan 1 Kunt ge begrijpen ! 25 centiemen minstens, als het niet meer is en die met den emmer verkodpen 3 of 4 centiemen op den emmer, zoodat het ten a'ierlaatste do armen zijn die dien taks en nog wel ver-dritdubbeld moeten betalen. En op klachten wijzen zij met veront-waardigd gebaar op het gemeentebestuur livenzoâ gaat het met laksen op levens-ta andere gebruiksmiddelen ; het is slechts een vooiweadtel voor de handeiaars oni huniie medemenschen het vel af te stroo-pi-n, als goédf patriotte-n die ze zijn. /, kar, een straf geneesmiddal tegen die kwaal staat de overheid ter hand . lioogsic prijzcn op al de verbruikswaren vr.st te stcïleii, zoowel in den groot- als h: g n klein-verkoop. En zijn de groot-handelaars koppig door niet te willen verkoopen, dan neme Het ge meentebestuur, en voor de kleinere ge-muoaten het provinciale bestuur, dm ge-heelen handtl in eet- en noodzakelijke ver-bruikswaren in eigen regie! In andere landen, zelf's in de neutrale, is men daarmede druk bezig ; want overal hoeit de ellendige oorlog de leelijkste der menschehjke hartstochten : de winzuent en geldgierighvid in zijne gemeenste ge-daante : de uitplundering der armen, wak-ker gemaakt. * * * Terug tôt de belastingen. Tegeu belasting* op zich zelf, kan niemand in ernst gekant zijn. Men weet dat de moderne Staat en nog meer de moderne gemeenten ontzettend veel geld roodig neo-ben en al wordt nu in vredestijd hier en daar v'eel gezondigd door onnutte uitgaven (daartegen moet de binnenlandsche poli-riek waken), zonder belasting en zelfs véèl belasting kan geen Statelijke oî gemeente-iijke gemeenschap bestaan. En vooral nu, in deze benarde tijden, moeten de gemeenten, die thans in o^tlgie staatjes op zich zelf zijn, over reel geid fcunnen beschikken. Dat voor onze lezers nog uit te leggen ware overbodig. Goede raad is nu duur, en daardoor ver vallen vele Golleges op allerlei, slechts door den nood te billijken belasting-maat vegelen. Sommige, goed gemeend, zullen hoege-naamd niets uitwerken, zooals bljvoor-beeld de «taks op de afwezigen». Eerstens zijn zij « afvvezig » en betalen dus niet, en tweedens zullen die heeren en dames aïs zij na den vrede terugkomen, op gezocht wettelijke gronden die belasting weigeren te betalen, een paar advokaten aannemen en de rechtbank zal wel zorgen dat de stad verliest en bovendien nog de gerechtskos-ten moet betalen. ; Naiuurlijk ontbreckt het niet aan bu tensta-ande projektenmakers, waarondc sommige werkelijk geestige, zooals de pa tijgenoot die voorsteldc een progressie\ taks te leggen op de 2, 3 en 4stemmer Ja-inmer dat men met geestigheid cr ni< komt in deze moeilijke kwestie; het is hi laas (jittere ernst. De eenigstc rechtvaardige belasting, d: niet «afgfcwente'ld» worden ».an, die de la ten naar draagkracht verdeelt en geei cchineezerij» duldt, is do progressif (opkiimmende) belasting op de jaai'lij-scî) inkorosteu en het vaste \ ermogen va:i aïi bnrgors. Dat is volstrelrt geene nicuwigheid ; i aile landen van Europa bestaat dczelv reeds min of mèer jaren en in een of andi ren vorm, alleen het steeds door de kler kale regeering achteruit gehouden Belgi hinkte steëds achteraan met eene krei pcle, gansch verouderde belasting an d< wreekt zich nu. * * * De ruimte gedoogt niet al de inkomster belastingstelsels uit te leggen (ter zijne tijd zullen wij dat voorzeker doen), maa nemen wij de eenvoudigste en meest gebru: keliike zooals b. v. in de eveneens klein landen : Holland, Zwitserland, Noorweger Denemarken, Zweden, Saksen, enz. Van een jaarsinkomen van af 1000 frar ken wordt 1/2 per honderd berekend, va af 2000 fra.nken 1 1/4 t. h., van af 3000 frar ken 2 t. 11., van af 7000 franken 3 t. h. e zoo langzaam opklimmend tôt 50.000 frank met 4 t. h. en hooger tôt 5 t. h. ; da.t is d gewoonlijke taks, hoewel de steden lian: burg, Zurich en anderen tôt 8 en 9 ten hoc derd gaan. Men moet niet vergeten da van het geschatie inkomen 700-1000 fra.nke afgaaa voor de noodzakelijkste i-estaan-b'. hoeften of kinder-aftrok, zoodat een mi betaalde werkman er buiten valt. Maar ste nu nog eens dat hij een paar franke direkte inkomsten-belasting moest betalen ware dat niet beter als dat hij nu aan «ai gew enteide taksen », inkomende rechter accijnzen enzoovôort 70 tôt 80 franke ja.ariijkêch indirekt moet dokken? Natuui lijk aan heeren renteniers, bankiers, fabrie kanten, groothandelaa.rs en aandeelhou ders van rijke maatschappiien zou dat min der bevaJlen ; maar zooals zij dat nu reed in andere landen doen, zullen zij spoedi, de rechtvaardigheid en de goede, nuttig werking inzien. « Maar dat heeft onze partij reeds lang i België voorgesteld », zullen v/etende 'lezer uitroepen, « en voornamelijk onze schepe Anseele heeft vorig jaar voor onze stads financién een dergeiijk projekt gemaakt maar is bij den Minister van Binnenland sche Zaken daarmede kortweg afgcwezen. Zeker, vrienden, dat weet ik dat onz eminente partygenoot door minister Bel ryer met een brutaal «non, pas possible zonder verdere discussie met zijn inkoms ten-belasting-ontwerp doorgezonden is hoewel de taks zeer, zeer matig, ik geloo slechts tôt 2 1/2 t. h., was. Hadde toen de kortziclitige, bekrompei klerikale regeering toegestemd, de burgor waren er aan gewend geraakt, nù had he gemeentebestuur (wegens den noodstand een paar procent (tijdelijk) er op geslagec en het zoo noodige geld ware er geweest zonder die half plagerige, half nuttelooz «chineezerijen» van taksen. Maar nog is niets verloren. Hadde ik -geluk op het Itaadsgestoelte der eere te zit ten, ik zou hem ihterpelleeren : «Schepei Anseele, voert uw cntwerp eener progrès sieve ii.'inmsteii- en vermogcnsbelastin voor tient, met uwe • bekende energie door; de burgerij en niet minder de wer kende klasse zal er u later dankbaar voo zijn». Want het Belgische volk heeft veel doo dezen oorlog geleerd en na het eindigei ervan zal het eene regeering eischen di niet door middeleeuwsche denkbeelden bc zield is. En dan za.1 die nieuwe, frissche vooruitstrevende regeering dankbaar zij: dat haar de weg gebaand is door het ge meentebestuur der stad Gent, tôt een eenige rechtvaardige nationale Progrès sieve Inkoinsteii- en Termogensbelasting. P. Mz: Woorden en Daden VREDE OP AARDE, AAN ALLEN DIE VAN GOEDEN WIL ZIJN /oo klonk de hemelsche boodschap op 35 !)ecember over 1914 jaren geleden, van uit het luchtruim, door de engelen, aan de herders die hunne kudden waakten, hun fcevens de geboort • aankondigende van den verlosser der menschheid. Midden een killen en kouden winter-nacht, ergens in een stal te Bethléem, ver-warmd door den adern van een paar lang-•oorkens, was een kindeken geboren, de messias, van wiens leer en beginselen eene leugenachtige priesterschaar zich later zou meesfcer maken ora de menschheid te ver-'knechten. Op 25 December (Kerstdag) zal die ge bsurtenis door al de kristenen in hunn kerken gevierd worden, waarin eene na bootsing van die geboorte zal gedaan woi den, met dit verschil, dat het arme stalle ken, waar een ijzigen, tôt in het merg de 'jcnderen doordringenden wincl door d spleten schuifelde, vervangen is door rijk tempels, waar de pracht verblindend is. Nog niinmer zal het «Vrede op aarde als deze maal, valscher en holler geklonke: hebben, en al de moeite, welke de gods dienstmannen dien dag in hunne aanspra ken tôt de geloovigen zullen doen, za vruchteloos wezen, want de woedende ooi logsstorm zal de logenstraffing ervan zijn Vrede op aarde! Schoone woorden meer niet. Spreekt eens van «Vrede op aarde» aai de moeder die haar zoon, de zuster haa . het, Vinrl ir.ii n v a t î « de ion.fit wsefiairn-(jziL:a■ framrrTT.,nr.cgr jirvr: t . v. meid haar beminde, met de wanhoop in 't hart naar c oorlogstooneel zagen lieen-gaan en die ze misscliien nimmer zullen terug zien. Ze zullen denken dat gij gek wordt of met hen spot. Gaat eens de arme wroeters in hunne armzalige krotten, waar licht, vuur en r voedsel ontbreken, opzoeken ; spreekt eens van «Vrede op a.arde:v aan hen die rei.v.'.s e maanden werkeloos langs de straten slen-3- tercn, en juist omdat er geene «Vrede» !t bestaat ; 'tgeen gij in hunne van hon ,er koorts verglaasde blikkon zult lezen, zal u 't woord in de keel doèn stikken. f Wat zouden die duizenden die have en goed verloren hebben, die hunne velden en 0 eigendommen verwoest ,;agen door de ® légers, die er als bieënzwermen over >heen streken, wel vau het «Vrede op aarde» t gaan denken1 n «Vrede op aarde» en honderdduizenden, „ doorboord met geweerkogels of bajonnet-steken, aan stukken gerukt door 't moor-" dend uitbraaksel der kanonnen en mitrail- - leuzen, vonden den dood op de onmete-^ lijke slagvelden, liggen met honderden in lt een gemeenschappelijk graf, onder de aarde. van die eens zoo vruchtbare en met rijken oogst bezaaide velden. «Vrede op aarde!s De oorlogskoorts l- heeft de meest evenals de minst beschaafde r la,nden aangcgrepen ; miliioenen menschen r staan elkander naar het leven; de bloem - des volks wordt weggemaaid, milliarden e franken worden in den muil van den oor-, logsmoloch te grabbelen gegooid. De burgerlijke vredepreekers hebben de stem verloren, alleen de (rionifcerende so-11 ciaal-demokratie is en blijft de eenigste en beste ivaarborg voor de internationale n vrede. ^ De burgerlijke maatschappij, gesteund op 't privaat bezit, met hare steeds groo-ter wordende inpalmingszucht, er steeds £ op uit, met sabelgeklettei, een uitgebrei-a der afzetgebied te bemachtigen, heeft den oorlog als onvermijdelijk gevolg. n Halen wij haar spoedig neer ! .! JOS. COOLE. : Een gspan'ssriîe Irein Aage Madelung, de oorlogscores,-''l'''dent s van het « Berliner Tageblatt » in -i- Kar-? pathen, vertelt : « Ik hoor een trein aankomeii. Ik kijk om : il een merkw&ardig, onguur ding schuift voort s over de rails, een wezen, dat naar het 1 sehijnt, ver want is met de reuzen-amphi-bieën, misschien een dier monsters zelf, dat , door donder en bloed gewekt, zijn versteen-de gepantserde Iedematen opgericht heeft. » Het is het gepantserde en vurspuwende 3 dier, de draak van onzen tijd. Spiedend en buit zoekend, glijdt het over de stalen rails » van den spoorweg. Langzaam en toch met angstwekkende kracht. Drie wagens in het geheel met de locomotief in het midden, aile f gesloten, dicht geklonken en geheimzinnig. Gaten zie ik in de pantserhuid, luchtgaten, a waaruit het monster vuur niest, als iemand s het in den weg komt -en grommend bliksem t en wolken loslaat, dat men er akelig vau ) wordt. De pantsertrein houdt juist stil tegenover , de verbandplaats. Wat wil het grijsgroen s geverfde voertuig? Hoe zal het zich thans houden 1 Vol spanning kom ik naderbij. Was t het gisteren of eergisteren geweest, dan zou ik mij wel op een afstand gehouden hebben, j omdat het in den omtrek ervan vuur regen- de. Nu echter ts het gevaar voorbij. j Plotseling, terwijl ik voorwaars v openfc , zich de gepantserde borst van den eersten wagen en uit het monster springt een man r als Jonas uit de buik van den wa.lvisch. Een tweede en derde volgen. De twee eersten r ziijn officieren, de derde is de machinist. Ik i ga op de officieren ax en begroet hen. Zij 3 zien er inderdaad uit als wezens, die uit de diepte plotseling in het daglicht komen, , bleek, vermoeid en zeer ernstig. Zij vragen i of het commando hier is. Neen, dat is meer naar voren. Veel meer wordt niet gespro-3 ken. We staan zwiigend te rooken. Dan vraag ik : « Wel kapitein, hoe is het moge-Iijk, dat gisteren uw luitenant gewond werd ? » j. De kapitein wijst met zijn oegen de hoogte in en ik zie nu een pantserluik in den vorm van een hoed op den breed gewelfden rug e van deh wagen. «Ik had juist uitgekeken, zei de kapitein, en mijn hoofd weder naar binnen getrokken en wilde het luik sluiten, toen de luitenant vroeg ook even te mogen r kijken. Toen hij zijn hoofd er uit stak ging e een kogel dwars door zijn neus en sloeg hem e beide oogen uit. De kapitein zweeg even en zeide toen » nog : « Ze hebben spéciale revolverkanonnen i voor ons medegebracht tegen de kogels, waartegen onze panetserhuis juist nog be-stand is. Het hoofd echter, uit het luik ste-1 ken is gevaarlijk. Goeden morgen. Voor-uit. » Hij en de twee anderen spiingen in deo , wagen, de pantserborst gaat toe, twee ni«î i we stralen stoom stuiven uit de buik van de i locomotief en weer glijdt het gepantserde e dier, la.ngzaam spiedend met zijn ongUre, s incehouden kracht ov^r de rails... » Postverkeer Op 15 december zijn de do r do Etappen-Inspectie met groene plakbrievpn bekend gemaakte (en in ons blad overgenomen) postverkeersvoorschriften in werKin- ge-treden, en door de burgers van Gent zoowel a.ls van de bewoners van de ge^ .men-15jk Etappen gebied, wordt er van de nieu-we inrichting rijkelijk gebruik gemaakt. In 't belang zelf van den briefschnjver, die niet alleen de zekerheid hebben wil dat zijn brief den bestemmeling bereikt, maar er ook waarde aan hecht antwoord te beko-men, moeten de postverkeersvoorschriften \eel zorgvuldiger in acht genomen wordea De huidige censuur stelt vast, dat de briefschrijvers, bijna zonder uitzondering, den bestemmeling over het algemeen niet of niet juist inlichten o^er de wijze, waarop het adres va.n het antwoord dient geschre-ven te worden. N. 9 der postverkeersonderrichtingen, die hierover bepaalde gegevens bevat, luidt « Brieven uit het Gouvernementsgebied België, alsmede uit Duitschland, kunnen aan den inwoner van het Etappengebied verzonden worden, indien bij het adres-seeren op de volgende voorschriften gelet wordt : a) BrieVen uit Duitschland en het srebied va.n het generaal-gouvernement België, moeten van een dubbelen omsla.g voorzien zâjn. Op den binnensten, open briefomslag, moet het adres van den bestemmeling staan, met vcrmelding van de clichtsbijge-legen Ètappenplaats. Bij'voorbeeld : Aan den heer N. N.s Koningstraat, 1, Grammene bij Deinze. De buitenste omslag mag gesloten zijn en moet geadresseerd worden: An die Etappen-Inspektion Gent, Postlagernd, Bruessel. b Brieven uit plaatsen van het etappengebied naar plaatsen van het etappen-ge- ; bied, worden geadresseerd met bijvoeging van : via Etappen-Inspektion Gent. Het is aldus niet mogelijk dat brieven hunne bestemmingsplaats bereiken, die naar Duitschland verzonden en enkel maar va.n het adres van den bestemmeling voorzien zijn. De brieven uit Duitschland, ereu-, als deze uit het gebied vau het algemeen gouvernement van België, moeten onder aile omstandigheden van een tweeden (bui-tensten) briefomslag voorzien zijn, -die maar het opschrift draagt: An die Etappen-Inspektion Gent Bruessel-Poâtlagernd. Briefverzendingen naar Hollandsche , plaatsen z.ijn doelloos, daar eene afha.ling, of het medenemen dezer brieven van daar over de grens verboden en strafbaar is (zie den gelen plakbrief betrekkeliik de voor- ■' schriften over het grensvèrkeer). Verscheidene briefschrijvers wa.ren ook niet opmerkzaam op het feit, dat het brie-j venverkeer nog voor gansch Helgie niet toegelaten kon worden. De plaatsen der! gouvernementsomschrijving, waar de post-' bestelling geschiedt, zijn in de voorschiften-voor het postverkeer, met name opgegeven. Evenzoo kan er in a.lle plaatsen van het Etappen-gebied gecorrespondeerd worden. Daarentegen kunnen brieven voor en van ; Brugge, Oostende, Antwerpen, enz., nog niet aangenomen worden. Over de begrenzing en uitgestrektheidj van de Etappen- en Gouvernementsomschrijving, alsmede op aile verdere vragen, verschaffen de Etappen-commandanturen bereidwillig antwoord. Het postkantoor der Etappen-commajidantuur van Gent, be-vindt zich Kouter, n. U. Het is waar, dat de voorschriften een weinig ingewikkeld zijn, doch men moet be-denken, dat er in het Etappen-gebied nog geenerlei postinrichtingen voor de burgerlijke bevolking ingesteld werden of voor-loopig ingesteld kunnen worden. De huidige postverbinding, die namelijk t.it bevor-dering en heropbeuring der handelsbetrek-kingen dient tusschen de Bel-neche provin-ciën onder elkaar, en tusschen Duitschland en België, wordt uitsluitelijk door militai-■ren bewerkstelligd. Europeesche Oorlog in Wost-VlaaRdersn em sss 'I Noorden m FranKrijk Gfiicieela teiggrammsn : Uit ^siitselhsfs BERLIJN, 19 Dec. (Wolff). Officieel wordt uit het groote hoofflkwartier ge-meld : « In het westen hadden gisteren eene reeks vijandelijke aanvallen plaats. » Bij Nieuwpoort, Bixschote en noorde-lijk van La Bassée wordt de strijd nog voortgezet. » Westelijk van Lens en oostelijk van Albert werden die aanvallen afgeslagien, evenals westelijk van Noyon. » GENT, 20 December. (A. N. B.). — Bij Nieuwpoort en Bixschote hebben de vijandelijke aanvallen opgehouden. Bij la Bas sée is de engelsche aanstoom met verliezen teruggeslagen. Ten zuiden van uethuiie eenige onbeduidende loopgraven verloren. In het Argonnerbosch niet vooruitgu-gaan.In Polen beproeven de Russen thans hait te houden bij Rawka en Nida, doch worden overal aangevallen. Anders nergens verandering. GENT, 19 Deceniber : A. N. B. In het Westen verschillende \ijandelijke aanvallen. Bij Nieuwpoort Bixschote, noord-waarts van La Bassée nog altijd in gevecht westelijk van Lens, oostelijk van Albert, westelijk van Nyon aanvallen afgeslagen. Op de Oostgrens is een russische kaval-lerie-aanval westelijk van Pillkallen t'érusr gewezen. Uil: Fns?ssfîSî€5 isrffîï!} PARUS, 19 Dec. (Reuter). (Communiqué). In België : Wij hebben gisteren het terrein, da-t wij den vorigen dag ten zuiden ran Dixmuiden hadden gewonnen, in orde gebracht. Wij zijn meer dan een kilo-meter rooruitgekomen in de streek van Notre Dame de-Consolation ten zuiden van La Bassée en in de richting van Carency. In de omstreken van Albert zijn wij Donrlerdae uacht. en sisteren onde^ een hevig vuur vooruitgegaan ; wij hebben de linie der vijandelijke loopgraven bereikt. Ten noorden van Marecourt moesten wij een loopgraaf, die wij den vorigen avond genomen hadden, weder opgeven. Wij hebben ons meester gemaakt van verschillende Duitsche loopgraven in de omgeving ; van Mametz (ten Z. W. van Aire) en Li- ' hons. Drie hevige tegenaanvallen zijn afgeslagen, de vijand is door een hevigen aanval eenigszins vooruitgegaan bij St-Hubert. BOULOGNE, 19 Dec. (Reuter): Sedert eenigen tijd komt hier ''s na-chts een trein aan, die geregeld 4 à 500 gewonden aan- ] brengt. De Britsche zware artillerie is in gevecht geweest en onder de gisteren hier aange-! komen gewonden waren een groot aanta-1 artilleristen. _ 1 Elken dag komen met de Britsche ook een groot aantal, meestal zwa&r gewonde Duitschers aan. De Duitschers zijn op-nieuw overgegaan tôt een hevig bombardement van Armentières ; in één nacht vielen van 9 uur 's avonds tôt 7 uur 's ochtends meer dan 1000 granaten in de stad. De Duitschers gebruikten brandgrana-ten, die groote schade toebrachten aan de huizen. In verhouïTing tôt het aantal afge-schoten project-ielen is het verlies van menschenlevens slechts gering. Drie solda-ten en een burger werden gedood. maar een groot aantal menschen gewond. _ Vijf granaten vielen op het militair hospitaal. Zeven personen werden geraakt. & ^ & Âsii ils Russissh-Poelsshs-Galicischs irsus] Ult BERLIJN, 19 Dec. (Wolff.) Officieel wordt uit het groote hoofdkwartier gemeld ; «Aan de Oost-Pruisische grens werd een Russische cavalerieaanval, ten westen van Pilkailen, aîgesiagen. «In Polen wordt de vervolging voortgezet.»Oit OostenHiksehe fer©!! WEENEN, 19 Dec. (Wolff.) Offiftieel : «Onze troepen die over de linie Krosno-Zakliczy opgerukt warer., stuitten gisterea opnieuw op een kracht.igen tegenstand. Ook aan de Beneden-r>unajec wordt hevig ge-( streden. De Russische achterhoeden, die rlarx -arfts^liifcen oever der îivier hard-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie