Vooruit: socialistisch dagblad

137 0
05 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 05 September. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 09 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/r20rr1qv5f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DrukxteT-Uitgeeftter Sam M. HET LlCHT. | Best.: P. Dr, Visch, Ledeberg.Gentt Red.-Adm.: Hoogpoori t9, Gent. < Orgaan der Belgiache Warklledenpartij - Versehijnende aile dager 34* jear — N. 249 5 eenticmsB p«T xtramner (S 5 d° pir 6 Diusatts) Donderdâg 5 Sept. IS18 Entt irii la West-VIaandsrsR m In Fraskrijk Uit Duitscbe bron. GROOT HOOFDKWARTIER, 3 Sept. (Offic.) : Westelijk oorlogtterrcin Leger; van kroonprins Rupprecht en von Boehn : Tusschen Ieperea en La Bassée inianteriegevechten met goede uitslagen in het voorveld onzer nieuwe stellingen. Tussclien de Scarpe en de Somme zitten de Engelschen hunne aanvallen voort. Ten zuidoosten va i Arras gelukten zij er in om bij middel van sterk overlegen krachten onze langs den «traatweg Arras-Cambrai loopende infanterieHjn in te stooten. la het gebied der lijn Etaing — noorderkant Dury — ten Oosten van Gagnicourt, ten Noordwesten van Quénant, neordkant Noreuil, vingen wij den vijande-lijken stoot op. Herhaalde poglngen van den vijand, om over de hoogten vari Dury en ten Oosten van Ca_5nicourt in ds ricliting van het kanaal verder door te dringen, mlslukten dank aan de matchenkomJt van •nze gereed gestelde reserven. Langs weerskanten van Bapaume warden sterke vijandelijke aanvallen, die hier met pantserwagent, daar bij middel van sterke beachiating door de artillerie ondernomen werdeu, afgeslagen. Ten Noorden der Somme hebben wij na zeer heftige gevechten de hoogten van Sailly-Moislains Aizecourt-le Haut, oostkant Péronne in onze hand gehou '.eii. I.ang»de baan Nesle-Ham sloeg het zich in de laatste gevechten zoo prachtig onderscheidend reaerve infan-terieregiment 271 gister weer verscheidene (rantche aanvallen at. Artdets was er tusschen de Somme en de Oise alleen artillerie werkzaamheid vast t'e stellen. Na sterke verscheidene uren lang geduurd hebbende beschieting door hunne artillerie, vielen d« Franschen ons in den namiddag aan tusschen Oise en Aisne, •terlc ondersteund door marokkaansche en amerikaan-sche afdeelingen. De uit de laagten der Ailette tegen Pierremande en Frolembray ondernomen aanvallen mislukten onder ons vuur, Op enkele plaatsen werden de aanvallers door onze tegenaanvallen teruggeslagen. In de bossehen ten westen van Coucy-le-Château drukte de vijaDd onze voorste lijn wat van de Ailette terug. Tusschen de Ailette en de Aisne zljn sterke en meermaals lierhaalde aanvallen van den vijand mislukt. Gardekuiassiers, lijfkurassiers en het 8e dragondera, 1 ««der leidjng van hunnen kommandant, opperluite-nant Magnis, hebben tôt den dag van g's'er zestien vljandelijke aanvallen afgeslagen en de hen toever-trouwde lijnen ongeschonden in de hand gehouden, Wi) schoten gister 13 vijandelijke ballon* en 5g jliegmachienen in den grond, waarvan 36 boven 't «lag-veld van Arras. Daarvon werden er door het jachtes-kader 3, dat onder leidlng staat van opperluitenant l.orzer, 26 in den grond geschoten. Luitenant Lorzer aalf behaalde dnarbtj zijne 35e overwinning in de lucht. De eerste gcneraal-kwnrtiermeester, LUDHNDOBFF. BERL1JN, 3 Sept. (Officieel). —Avcndberickt •• Tusschen Scarpe en Somme kalme dag. Gister nacht hebben de zich hier ingezette bewegingen planmatig voltrokken. Weerskanten van Noyon werden gedeelte-lijke aanvallen der Franschen afgewezen. Ttfcscben Ailette en Aisne hebben zich's avonds nieuwe gevechten ontwikkeld. ». 9 fit Fransche bron. PARUS, 2 September (Off.) — "s Namiddag» : In set gebied van 't Noordkanaal heftigen artilleriestrijd. Y/i| wezen twee vijandelijke tegenaanvallen op het dorp Campagne af en hielden onze stellingsn. In de omgeviDjj van de Ailette behaalden wij nieùwen voor-uitgànp in de bossehen westelijk Coucy-le-Château en ooîtelijk Pont-St-M«rd. Ongeveer 100 gevangenen bleven in onze handen. In Champagne had een vijandelijke aanval in de omgeving van Auberive geen uit-slag. Van het overige front il geen uitslag van betee-keni» te melden. Avondbericht ; In den loop van den dag rukten onze troepen. die gister avond het Noordkanaal bij Nesle overschreden oostelijk van het Kanaal voorult en vatten op de Westheuvels der hoogte 17 voet. Wij maakten gevangenen. Tusschen Ailette en Aisne zetten wij onzen voorultgang op den plateau ten oosten van Crécy-au-Mont en Juvigny voort. Ondanka verbitter-den weerttand van den vijand bemachtigden wij Leull-lys en Vemy-Sornys. Wij behaalden daarenboven een vooruitgang noordeiijk van Crouy. Op het overige kalme dag. Uit Engelsche bron. LONDEN, 1 September (Officieel), Aïondberîcht: Heden morgen namen de Engelsche troepen Péronne, nedat ze gister avond de vijandelijke tegenaanvallen aa.i den Mont-St-Quentin fonmiddellijk Noordeiijk Péronne) teruggcslagen hadden. Om 5 u. 30 min. dei morgens zetten de Australiër» hun vooruttdnr.gen lu verbinding met den op hunnen linker vleugel veeh-tende Engelsche troepen voort. In het vroege uur hadden de Australiër» de Duitscha «teilingen in het Westen en Noorden van Péronne reeds bemachtigd en onder voortzetting van hun voor-uitdringen en onder hevige gevechten in de straten en puinen de buitenste stadsgedeelten Oostelijk de stad genomen. De Austalische troepen houden Péronne, Flamicourt en St-Denia. Ze maakten daarenboven be-teekenisvollen vooruitgang op de uitloorer* in het Oosten en Noord Oosten van den berg St-Quentin. Links van de Australiérs vielen de Londensche troepen in het Zuidoosten van Comble» aan en bemachtigden de gemeenten Bouchavesnes en Rancourt, evea-zoo 00k de hoogten, die deze gemeenten tôt aan den ingang van het bosch van St-Pierre-Vaa»t bereiken. In den loop van dezen gelukten aanval vonden de Engelsche en Italiaansche troepen levendigen weer-stand, die ze echter overwonnen. Ze maakten naeer dan 2000 gevangenen en veroverden eeniga kanonnen. Op het overige «lagfront gelukten on» plaatselijke ondernemingen op verscheldeise punten inbetzuiden der baan van Arras naar Cambrai. Onze troepen wler-pen den vijar.d van de hoogten bij Morvnl terug an namen Beaulencourt en Frémieourt. Wij zijn den vijand dicht op da hielcn bij Le Tran»loy en veroverden Bullecourt en Hendecoort-les-Cagnicourt. Wij maakten Jn den loop onzer verschillige ondernomin-gen verscheidene honderda gevangenen. Wij slatgtn eenen vijandelijken tegenaanva! tegen de stellingen der Kanadeetche troepen in het noorden van Henaecourt terug. Onze troepen maakten lichten vooruitgang Hs den sektor van Leni. Aan het front der Leie rakten wi) eveneens verder vcoruit. Onze troepen namen Doolieu-la-Venrier en Steenwerk en »taan met den vijand in voeling in Nieuwkerken en Wulverghem. LONDEN, 3 September. (Off.) t Gister avond namen Wallische troepen en troepen oit de ooatelijke graafschappen vr.n Engeland Sailljr- SaiHisel na zwaren strijd in. De Engelsche troepen zijn nader aan Le Transloy en Noreuil aangerukt, waar te een santal gevangenen maakten. Bij Bjercourt-les-C»gnicourt wér-den Dnitcche stellingen zuidelijk van het dorp geda-rende den racht door Engelsche en Schotsche troepen genomen en eenige too gevangenen geœaakt. In de Leie sektpr bereikten onre troepen de Leie-stroom oostelijk Estaifes en bczetten hena. ïleden vroeg vialan Ka-nadeesche en Engelsche troepen, begeleid door tank», langs de baan Arras-Cambrai aan en namen op bree-der tront een deel van het sterk aangelegde verdedi-gingssystemas, die al» Crocourt-Quanant-linie bekend is en zuidelijk d?r Scarpe liet. De vijand hield deze loepgraven met aile kracht en zette aan ons vooruit-rukken beslisten terenstf.nd. Op het ganache aan valseront werd zijn tegenstand met groote vijandelijke ver-lie?.en gebroken. De Kanadeesche troepen namen Dury, Villers-le»-Cagnicourt en Cagnicourt en maakten vooruitgang over deze plaats, Linl.s van hen baanden Britsche troepen zich dtn weg voorwaarts door de Duitscha verdedi-gingslinies. Noord-Oostelijk Eterpignv, aar. den rechter aanvaîsvleugel drongen Engelsche en Schotsche troepen over Riencourt-les-Cngnicourt, in de richting op Quéant vooruit, namen talrijke sterk beveatigde sleHin-gen, het dorp Noreuil in begrepen. Zuidelijk daaivan maakten onze troepen eveneens vooruitgang. In den vroegen namiddag werd een sterke tegenaanvai, die de vijand met groote woede ten Oosten van Vauli-Vrau-court ondernam, algewezen. Engelache troepen bereikten deuitloopers van Beugny en namen Beugny aux-Flos. Harde strijd speelde den ganschen dag om Iva Transloy. Op deze punten werden eveneens vijandelijke aanvallen afgewe en. Engelsche troepen hebben het dorp ingenomen. Tusschen Saillisel en Péronne wier- Een Engelsche en Australische divisies den vtjand uit et St-Pierre-Vaast-bosch en veroverden de dorpen AJ-laines en Haute-Allaines, en Zuidwestelijk van Péronne werden herhaalde Duitscha tegenaanvallen door Australische troepen met zware verliezen voor den vijand at-gewezen. Eenige duizende gevangenen werden in den loop van den dag gemaakt. Onze patroeljen maakten verderen vooruitgang aan de westelijke uitgsngen van l^etn. Aan het Leie-iront wonnen troepen }n enga voe-ling mat den vijand verder terrein. Uit Amerikaansche bron. PARIJS, 3i Oog»t(Off.). Avonberichi : Noordeiijk der Aisne namen onze troepen Juvigny in etorm «fl maakten 150 gevangenen. In de Woevre en in de X'ogezen sloegen zt nieuwe pogingea van den vijand, die poogden onze linies te bereiken, tarug. In den Elzas drongen onze patroeljen in de vijandelijke graven en brachten den vijand verliezen toe. Bê oerles tp dss Itlkti Uit Bulgaarsclie bron. SOFIA, 1 September (Officieel). — Ma«edoniacb front î Westelijk van het Ochrlda-tseer verctrooldan wij vijandelijke verkannersafdeelingaa door vnor.Toa-schen het Ochrida- en het Prespamaer drongen eeniga onzer verkennerstroepen in do vijandelijke loopçra-ven, van waar za met Fransche gevangenen, madden-geweren en andere oorlogsbenoodighede» tentgkeer- den. In de omgeving van Bitolia. op verscheidene plaatsen in da Cernabogeti en ten Westen van Dobro-polje was het artillerievnur op beide 7ijden hisschen-poozend levendiger, Zuidelijk van Huma, op beide zi j den eenige vuurbedrijvigheid. die slechts een tijd-lang tamelijk heftig was. Noordeiijk Ljumoitza drong een onzer aanvalsafdeelingen in de vijandelijke loop-groven door en nam verscheidene Grieken gevangen. Bij Altschak Mahle en Westelijk van dit dorp «tootten onze posten verscheidene vijandelijke storm&fdeelin-sen terne. Di suris; ttssrtu liste h Sutoilk-HKiarlis Uit Oostenrijksclie bron. WEENEN, 3 Sept. (Ofï.): Nergens groote gevaclits-handelitigen. In Klein-Azi§ Uit Turksche bron K.UN5TAN t INUrKU 2 September. (Omaest). Palestine front t Ook gister was de artillerieweriutaam-heid langs weerskanten en over het heele front grooter dan voorheen. Dicht ten westen van den straatwag Jerusalem-Nablua werd eene sterke vijandelijke ver-kennersatdeeling door ons atgewezen. Ruitsrij en in-fanterieafdeelingen des vijands, die van Jéricho uit naar het noorden oprukten, namen wij onder een werkzaam vuur van onze ver dragende kanonnen. In de vijandelijke infanteriekampen en ten westen van Modesse wa» veel beweging merkbasr geworden. De kampen van Abu-Tellol werden door onze artillerie met goede nit-slagen beschoten. Op 28 Oocst konden onze posteerin-gen beletten dat de muitersbenden in den oirtrek van Hedis den 6poorweg van Hedscha onderbroken. !>angs de andere fronten niets van belang. KONSTANTINOPEL, 3 September. (Officieel) t Gerinoe beiderzijdsche artillèriewerkzaamhoid aan het Palestinafront. Van de o\ orige Ironten niet» nieuws. OP ZEE Uit Duitsche bron. BERLIJN, 8 September. (03.) — In het afeiui-tingsçebied rond Engolaitd werden waer 16,000 ton bruttoregisterton etiïeepsruiœta vernield. "De Chef t. d. Adm. der Marine. De Amerikaanecha verlîeslijsten van den i tôt 15 Oogst bevatten 41.867 namen. D» officieel» Engelache verliasiijsten van 1 tôt Oogst wijzen 67 153 namen aan dociles, gekwa&ten «m ver-mfwtan aaa.1 D« annslag op Unhi Deteaatand van Lenln 'via •su tïnm BERLIJN, 3 Seçtembor. — Zoo aie de« Berliner Lokaltinifflgar » oit Moakou verneomt, ttl de toe-stand van Lenin ieta wat verb eterd zijn, nadat de in den hait stekende kogel door eene heelknndige wiMdSwflltirroea'i' Dt noopep apoedige gen«* nng is daaraoor vermeerderd. MOSKOU, t September : 's Avonds (Wiener fe* •n k. Korrespondenzbureau) : De toestand vul Lenin is voorfcdnrend ernstig. evenwel zweeft i», ïieke in geen oogenblikkelijk sterrenajgevaar. D# krints wordt binnen 2 à 5 dagon verwacht. Wat den aanglag aangsat, tilrijke aanhoudingeBi zyngevolgd. daaronder ook deze van Oekranan. Ondanks hun beschefmingsbewijs badden bij d# vroegere burgameester» van Moskou, Urdnew en-Astrow, huiszoekiij^en plaats. De bisschop van Njalsma, Makerins, werd aangehouden. Het uitzicht, van Moskou is kaim. Aensiag ta<3en sinowiew STOCKHOLM, 3 September : Naar hier gemeld (çeworden is, werd kert voor de vermoording van Uritzki in Petersburg voor het Smolny-institùut eea 1 nanslag tegen Sinowiew bodreven, die mislukt is. D« ' daders zijn ontkomen j BERLIJN, 3 September: Uit Petersburg wordt gemeld, dat de Volkskommissaris Sinowiew onmiddel-: ;ijk na de vermoording van Writzki tagen de rereiu-:ionaire personen met groote scherpte vooruitg etrede» s. In den nacht der vermoording van Writzki werden 1 illeen in Petersburg meer dan 500 aanhoudingen ge- ' iaan. Onder de aangehondenen, die bijna doorgaan» :ot de intellektueele klasten toehooren, bevinden xick ' rerhoudingsmatig vele vrouwen. I 80 »/o belasting op de oorlogs- ; winsten in Amerlka } DEN HAAG, 1 Septemb. — Hollandsch Nieuwa» bureau meldt uit Washington : De Kamer keurder een wetsrooritel op verhooging der beiaating op het inkomen goed. Deze verhooging der belartingeiuEQtt eene meerdere ontvangst van 8 miljoen dollar» brengen. Voor ooriogawinsten i» eene beiaating tôt SO pec honderd Toorzien. De beiaating begint met 85 par honderd. De andere inkoicstcn worden volgen»' grootte tôt 65 p. h. belast. IN BELGIE (Belgiache slachtoffers van geallieerde luchtaanvaUenfl WENDUINE. — Vliegeraanval op 14-8-18 : Oedood : Sanasen Alice, van Vlisseghem, 30 jaar. ! Zwaar pcwond > Echtgenoote Mevers Camiel, ge-l boren Irma Wiliaert, van Nieuwmunster, 31 jaaefs Delennoye Camiel-Médard, van Vlisaeghem, iq jaar, i 1 00m en 1 neef in het Belgisch léger. BRUGGE. — Engelsche vliegeraanval ©p 15-8-18: , Oedood : Qaeys Arthur, 48 jaar, 5 neven in 't Belg* ieger; De Graeve Blanche, so jaar, broeder ha hati Opitoii^De Gheselle Edward, 74 jaar, 1 kleinxoo*. in 't Belg. léger; Berghman Florknond, 38 jaar, 1 broe- j der in 't Belg. léger; Van Dooren Victorine, 36 jaar broeder in 't Belg. léger ; Vaa Waiieghem Marcelle, 14. jaar, broeder in 't Belg. léger; Claeys Emiel,' 42 jaar^ t roon in 't Belg. léger; Qaeys Albertine, 20 jaar, broeder in 't Belg. léger ; Lietaert Julius, 64 jaar, f-zoon in 't Belg. leger; Lietaert Leontine, 28 jaar, bro^ der in 't Belg, leger. Ta Antwerpan Natloita&l Komftelt. — Voedingsdienst van 1$ Oogst tôt 8 September «918: 300 gr. maïsvlokken per persoon, 30 centiemen. Wia niet toekomt.... anœpt... De vorige bedeeling van ia tôt 25 Oogst 1918 wa»/

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes