Vooruit: socialistisch dagblad

268 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 20 Mei. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 26 februari 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/086348hw86/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

» ».rji»„i . J. ^_. , ^ . ,. . ,,..■ , , -TI1MI. ii^nf1fcM«IMCMW>rWI n Prijs per niimmer : voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen ■—■—WWrTTIMMMUllWTTr———i————— M. m email—Mar mi »i i *r-ia—iieataam ii^' m m ■fc<i*>-wyjrafchg^agBg^>™^^aaBËaiMMBa>aËB»Kattt ^jr©lefoo»^^e^ct^^47^^mimstpa^^284^^ Woensdag 20 Hiel 191.4 OrokiterUltjeehtef L Viaatschappij H ET LICHT , bestuurder » E,E VISCM. Lrtebcrg-Oen» «■t. .. REDACTIE . administrâtes HOOGPOORT. 29. GENÎ VOORUIT Orgaan der Be/cfische Weekliedenpartif. — Verschijnende aile dagen. ABONNEMENTSPRIJS 8ELGIE JJfie maanden. » . , , fr. 3.29 Zea maanden • . , , , fr. 6.5» f.enjaar. ...... fr. 12.50 M en abonr.eert zich op aile postburcelen DEN VREEMDE Orie maanden (dagcHjks vencnden). « . „ . . fe- â.73 voor of tegen God" Als de katholieken hunne slechte actionàire daden, hun bedrog tegen-,er de kiezers, wie zij valschelijk i fr. [a"5 pensioen en nog veel meer beloof-■n°met meer kunnen verdedigen tegen-er de socialisten, die altijd recht in m schoenen gingen, dan doet M. de istoor in de mis, waar nochtans geene Jitiek van pas komt, de laatste slag : t godsdienst is in gevaar ! jfaar, nu vagen de rijke katholieke eren niet alleen ferm hun bolten aan j werstelsels van dien christelijken idsdiertst ; zij hebben er de specialiteit , de meest gehate, machtSge volks-rans hier en daar op te visschen om ze m ide kiezers als kandidaten op te jngen, in de hoop, niet door dezer Ik3geiiefdh3îds rnaar door dezer be-ïiging en dwang eenige stemmen bij te persen of te houden. Als 't nu gebeurt çjat ergens een ver-andig en moedig werkman, vooral op :n buiten, het aandurft tegenover zul-jn volksvijand or te treden, wordt de njd moeilijker. Un 't kanton van 't arrondis- ment Gent-Eekloo is dat gebeurd. Een iderige, maar schrandere, verstandige i koene voîksman . is iar opgetreden als kandidaat op de icialistische lijst. Dat was een straal m- hope voor de uitgebuitenen zijner [eke/'t Feït dat een voîksman zish irfdî stellen tegenover eçn onderdruk-» van 't omlïggende deed de oogen jn velen cpengaan, bracht hoop en e?kte in de harten van anderen. En de itholieksn die zulks voeldan sieurden 'dus weer den godsdienst bij. Verleden rndag zag M. de pastoor den socialis-jchen kandidaat zitten in de kerk, en j wijdde zijne preek niet aan 't evan-Jié, maar aan... de kiezing : «Paro-iianen! (zei hij) de kiesstrijd gaat niet [ssctan dezén of genen kandidaat. Hij pat voor of tegan God ! » ■Maar zullen vele katholieke arbeiders to buitenlieden zich niet beginnen af-fagen: waar gaat dat naartoe en wat luit men met ons ! [Wij zien een rijken uitbuiter, — die, ils hij ter kerke gaat, 't doet om te padeersn, — opkomen en ons, wie hij tanniseert, als kandidaat opgedron-p worden. Daartegenover komt uit us midden een geâcht en geliefd volks-tan op voor onze belangen. Wij weten iet wat hij tegen den godsdienst ooit edreven heeft, wij zien hem naast ons | de kerk zitten. En M. ds pastoor zegt af wij voor den uitbuiter moeten kie-», omdat het voor of tegen God is. De katholieken hebben de SOldaterij srzwaard, ons onze zonen ontrukt, ons «erdare lasten opgelegd, ons 1 frank îags psnsioen beloofd en geweigerd, as dat ailes voor of tegen God? Vragen de rijke katholieke heeren zich af of 't voor of tegen God is, als zij den grond van onder de voeten der arme boeren wegkapen en smeren van 's arbeiders zweet? Vragen zij zich af of 't voor of tegen God is als de rijke grondeigenaars de pachten verhoogen en den armen land-wroeter ten gronde richten? Als zij het A. S. weigeren, 't ware nochtans rechtvaardigheid elk ééne Stem, vragen de katholieke heeren zich dan wel af of 't voor of tegen God is ? Wie kettert hier tegen God? 't Lijkt wel of God tegen ailes zou zijn wat de werkmenschen belangt! Al wat de geloovige Vlaamsche arbeiders en buitenlieden vragen aan de katholieke regeering, wordt hun gewei-gerd.Zij zullen dan wel verstandig en hel-derziende genoeg zijn om te beseffen dat het niet gaat in den kiesstrijd voor of tegen God, maar wel voor Of tegen ds demokratâe, voor of tegen eene slechte jachtwet, voor of tegen het overdreven militarisme, voor of tegen eene slechte sshoolwet, voor of tegen een frank daags pensioen, voor of tegen a!!s andere de-gelijks werkershervormingen, welks de katholieke regeering weîgsrt om de rijke merischen aangenaam te zijn. Geloovige en ongeloovige arbeiders en landbouwers willen goede wetten en meer gelijkheid. Geloovige en ongeloovige rijke fabri- kanten en grondeigenaars zijn daarte-gen-De rijken zijn broederlijk t'akkoord. De liberale ongeloovigen zeiden in 1912 niet : is 't voor of tegen God ; neen, 't is voor of tegen den koffre-fort en zij stemden met de katholieken. De hateiijke militaire toet stemden ongeloovige liberalen samen met gcîîovigô kathoSIsksn ondanks 't verzet t&r socialisten.De arbeiders en buitenmenschen zijn verdeeld en zij zijn gefcpt, De ongeloovige waalsche mijnwer-kers, die tegen de katholieke regeering stemmen, kregen 1 frank daags pensioen. en gij, geiootîige Vlamingen, krsjgt nïemertdalle. Is dat voor of tegen God? Neen, geloovige vrienden van stad en buiten, het gaat niet voor of tegen God in dezen kiesstrijd, het gaat van de verdrukten tegen de uitbuiters en val-sche bsSovGt's, Gij zult het inzien, het overwegen en stemmen voor de socialisten! Uw God kan het u toch niet kwalijk nemen dat gij stemt voor 1 frank daags pensioen, tegen dezen diie 't u weigeren; dat gij stemt tegen de overdreven soldaterïj waardoor iswe zoons u worden ontrukt om verbeest te worden in de kazernen, en om er te leeren moordenS J. D. G. DE SCHRIK î " ^et Volk » heeft schrik op de ons riurende meer dan eene week lang in tikels en afzonderlijk geformuleerde agen betreffende de pensioenkwestie antwoorden. Het scheldt ons weerom wat uit, maar 't is nu eenmaal geen antwoord. Ue leugenaar gaat zelfs verder! Hij weert op onze vragen in verschillige tikels geantwoord te hebben en somt de titels van op. Ziehier deze prach->e( !) verzameling : 't Guderdomspensioen, zaterdag 9 Mei'j Vet smet, maandag 11 Mei ; Schooierij of nïet, woensdag 13 Mei ; Van Snullegem en Kiesverga-derirvg te Cent, zaterdag 16 Mei. Wij dagen «Het Volk» uit te bewijzen het maar één der vragen beant-)ordde welke wij het stelden. «et blad kan zulks niet, omdat het en wHlens liegt. '■ u V°lk8 durft niet iierhalen wat de -rikalen met Huyshauwer en ministers ,n t noofd, in 1912 aan de arme dut-!? hebben beloofd. ;t Wad durft niet spreken over het 0rstel Huyshauwer en waar deze met H1°^ 's gebleven. et blad durft zijne onwetende lezers rr zeggen waarom Huyshauwer en r bij de stemming over den frank Pensioen pieperkenduik hebben îs 6 en waar°m Verhaegen afwezig Het ontbreekt dit verradersblad aan om herhalen wat «Le Bien Pa- blic» van 11 Mei schreef. Het laat zijne dutsen van lezers in den waan, dat de ouderlingen van 65 jaar van af 1915 een pensioen van 120 fr. 's jaars zullen hebben.De lafheid en gemeenheid van dit ver-knechte « kristene werkersblad » grenst aan het ondenkbare. Maar 't is vooral de bewustheid van het slechte dat de klerikale mandataris-sen en partij hebEen gedaan hetwelk hem zoo razen, liegen en bedriegen doet. De domper, weet dat het volk te goed heeft gevoeld hoe het door de klerikalen om den tuin werd geleid, en 't is de schrik die hem doet^, volharden in de boosheid. Partijgenooten, aan u te doen wat de klerikalen niet durven." Gij moet de kristene en andersdenken-de arbeiders inlichten over hetgeen is gebeurd, en zondag zal het klerikalism erg geschokt uit de stemming komen. Hebt vertrouwen in uw eigen zelf en in het rechtvaardige onzer zaak. Nog enkele dagen goed gewerkt, en de uitslag zal hoopvol en versterkend zijn voor onze partii ! Opgepast voor dso Iweéjanpn tiiensttijd Niet alleen dat de klerikalen het volk in 1912 lafhertig hebben bedrogen in zake den algemeenen dienstplicht, er dreigt nu nog iets anders. Allen weten wij dit, de klerikalen den algemeenen dienstplicht hebben inge voerd zonder verminderistg van dieisst tijd, maar wel met ontrooving der ver< goeding van een frank daags. Maar dit ailes is nog niets, met dat' gene waarvan de militaristen voortdu rend droomen. In de militaristische middens maafcl men nu eene andere soep gereed! En a diegenen, welke met bedekte stem spreken van de militaire herinrichting te vol-ledigen, — de eetlust komt terwijl mer de millioenen verslindt —, hebben geen ander doel dan het minimum van défi tiiensttijd op twee jaar te brengen. De rechtzinnige militaristen — en ze zijn schaars — bevestigen dit. Maar de anderen, de volksmenners, die zoe schijnheilig hunne kiesverbintenisser hebben verbroken, leggen de schaam-teloosste stoutmoedigheid aan den dag, dit te looehenen. Hun woord heeft geene waarde. Die gelogen heeft, zal nog liegen. Die bedrogen heeft zal voortgaan met bedriegen en slaehtoffers maken. Kiezers, gij die niet wilt dat de militaire lasten voortdurend verzwaren, die niet wilt dat men u langer al uwe zonen ontneemt, het werk berooft evenals de nijverheid, den ïandbouw en den handel, gij zijt verwittigd! Stemmen \foor de socialisten is stemmen TEGEN den tw&ejarîgen dienstplicht en VOGR de gewapende natie. Stemmen voor de klerikalen of voor hunne verbondene doctrinairen, is de reactionnaire meerderheid versterken, is de stoutmoedigheid der bedriegers aan-moedigen en hen toelaten hunnen slech-ten slag te vervullen dien zij voorberei-den.Indien gij den tweejarigen diensttijd wilt voorkomen, moet gij, door de klerikale meerderheid te vernietigen, haar onmachtig maken. Stemt dus zondag allen voor de socialisten ! Weg met den tweejarigen c8enst° péfchtS mam , ..■ajgV ^» -«aan Sfli@ kiezingj ! «Het Volk» schreef dat het stille kiezing was ! Inderdaad, bij de klerikalen is het nooit zoo stil geweest. Wat het dompersblad zelf aangaat, het heeft volledig de tong verloren. Denkt ge dat het blad maar een woord piept over de beschuldigingen van ver-raad, bedrog en leugen die we tegenover hem en zijne trawanten uitbrach-ten'? Ge zijt er wel mede! — Het is stille kiezing... De klerikalen zijn zoo bewust van het slechte dat ze tegenover het land pleeg-den, dat ze er lood van in de voeten hebben, dat hunne tong van 't lam Gods is geslagen en dat hunne pen maar niets neerschrijven kan. Spijkert deze houding aan den schand-paal, partijgenooten-propagandisten. Aan ons den triomf! Het land moet door zijn stemmental toonen het kleri-kalisme, dat zich steunt op valschheid en bedrog, naar den weerlicht te zenden. Leve de sociaal-demokratische kandidaten!Klerikale bslastingen De klerikalen willen maar altijd ont-kennen dat zij de eerste levensmiddelen van ons volk niet belasten. Stellen zij zich nu voor dat de Belgen zoo verslaafd zijn, dat zij niet meer rekenen kunnen ? Wanneer het vee 15 centiemen per kilo douanerechten moet betalen, is de verbruiker niet getroffen door eene be-lasting'?,Wanneer de Hollandsche kaas 10 centiemen moet betalen aan de Belgische grens, is de verbruiker niet belast op dit levensmiddel ?. Wanneer 100 kilos bloem met 2 fr. zijn belast door de douane, moeten wij dit niet terug betalen? Wanneer de vreemde tabak van 70 tôt 90 centiemen den kilo moet betaald worden aan de grens, is de rooker door de belasting niet getroffen1?, Wanneer de verzekeringsrnaatschap-pijen ten laste van de verzekerden de nieuwe en aanzienlijke taks leggen die dç regeering eischt, worden de verzekerden niet getroffen'? En zoo worden de belgische belasting-schuldigen door eene hoeveelheid on-rechtstreeksche taksen getroffen. De klerikalen verzwijgen nu stil dat, eens de kiezingen voorbij, er 870 millioen franks. zpjlen moeten geleend worden — dus bijna een milliard, om de noodzake-lijkheden van de schatkist te kunnen dekken, die juist op 1 Januari 1914 be-droegen : 670 millioen + 200 millioen van de buitengewoone begrooting voor 1914 of 870 MILLIOEN» Maakt u dus gereed, belastingschul-: digen — werklieden en kleine burgers, ; l de klerikale weerwolf is daar! Maar wilt gij toonen tegen deze poli-tiek van vernietiging en zekeren onder-gang te zijn : Stemt Zondag 24 Mei allen VOOR DE SCG1AAL-DEMQKRAÏEN! De Belgisciis lanliën ' zijn zoe scliitierendL. : Tijdens den kiesstrijd van 1912 zeg- 1 den de klerikale propagandisten, met i den minister de Broqueville aan 't hoofd < op de bemerkingen der socialisten, dat t de toestand der finantiën van België 1 schitterend was. < Zij zegden dat de koers der Staats-fondsen was : 3 t. h.; het russisch goud, 83, 3 t. h., Duitschland, 82, 3 t. h., 1 Nederland, 80; 3 t. h., België, 88. De 2 klerikalen zegden er bij : dat België dus î in bloeiender voorwaarden was dan 1 de andere landen. 1 Wiij antwoordden hen dan : België 1 heeft, voor wat de Staatsfondsen aan- 1 gaat, eene plaats die haar aan bijzon- < dere omstandigheden toekomt : zij heeft noch leger, noch vloot te onder- < houden zooals_ de drie andere staten bij wie gij de vergelijking maakt. c Maar op heden, ondanks deze begun- 1 stigde toestand is de koers der Belgische rente gevallen beneden diegenen welke als voorbeeld hadden gediend : 1 3 t. h. russisch goud, 87,80 ; 3 t. h. - Duitschland, 7g: Nederland, S1,2: e BeSglë, 76,30! c Van dit ailes gebaren de klerikalen r nu niet, zij kunnen het volk niet bedrie- t gen ! ! I Weg met dit schuim! e Leve en stemt voor de socsaaS-demc v kraten l v ■— ^ — Telegraaf m Telefeon- S werklieden, opgepast! s Binnen eenige dagen zult gij ter stem- ^ bus geroepen worden om te kiezen tus-schen de mannen die uwe belangen be-hartigen en degenen die u beladen met valsche beloften. j. Gij zult te kiezen hebben, tusschen t personen die u altoos bijgestaan hebben , in uwen moeilijken strijd tôt lotsverbe-tering en andere die voortdurend op sluwe wijze u weten te bedriegen. Bewijzen zijn er, en u moet zoodus niet twijfelen uwe stem uit te brengen voor uwe bevrijders en weldoeners. Indien u zulks niet doet dan gedraagt gij u als iemand die zijne eigene klàsse (-verraadt en uwe werkmakkers bedriegt. Sedert jaren zijn de klerikalen aan het bewind, die altoos tegenover u stonden J en die zich niet schaamden u en de uwen ' hun leven te laten doorbrengen in de ■ grootste èllende. Indien zij eenige ver-beteringen hebben toegestaan, dan wa- h ren zij door de Werklieden-Partij afge- h dwongen door haar aanfioudend strij- n den in ons aller voordeel en door al de bedriegerijen der regeering in het dag- s licht te stellen. Werkbroeders, herinnert u nog de be- d loften, die de klerikale huichelaars de-den , eenige dagen voor de Kamerverkie-zing van 1912. Overal werden er berich-ten in de Staatswerkhuizen gehangen, ■ meldende dat onze toestand zou verbe- r terd worden. Zulks is reeds twee jaren geleden en wij hebben nog niets bekomen, dan ver-slechting van onzen toestand. Loonsvermindering in stede van loensverhooging. , Achterhouding onzer loonen waarop h wij recht hadden door het overwerk, 0 Verder over de schelmerijen uitwij-den, zou ons te ver leiden. k Wij drukken de hoop uit als dat wij 1< welhaast onze bevrijding mogen begroe- r ten. 0 Werkbroeders, zondag hebben wij het krachtigste wapen in de hand, om ons 11 tegen onze verdrukkers te verzetten. Wij moeten, het de werkersbedriegers ^ betaald zetten. met te stemmen voor de g socialistische kandidaten, de ware ver- D dedigers der werklieden. t VVerkman, Werkmanshnizen De fortuinen der ldoosters worden ge-Bchat op 1 milliard 35 millioen, zegge 1035 millioen. Al die kloosters worden; bewoond door menschen die belofte van irmoede hebben gedaan en die verkondi-gen dat het zoo moeilijk is voor 'nen rijke om in den hemel te komen als voor nen kernel om door de 00g van eene □aald te kruipen. Om te leven volgens hunne leering1 ;ouden de bezitters van deze rijkdom-* nen ze dus aan de armen moeten uit-ieelen.Met dit milliard en 35 millioen, zou nen, gerekend aan 5000 fr. ieder (wat /eel is) 207.000 werkmanshuizen kun-ien bouwen, zegge twee honderd en œven duizend! Als wij voor ieder huis eene geveli îemen van 4 1/2 meters zouden deze îuizen eene lengte beslaan van' 531.500 meters, zegge negen honderd1 :en en dertig duizend vijf honderd me-' ers of van negen honderd een en der-. lig kilometers en half of van ruim [86 uren. Men rekent gewoonlijîc den afstan^f 'an Gent naar Parijs op 60 uren. Men :ou dus eene straat met werkmanshui-:ekens kunnen bouwen van hier naar 3arijs. Dan zouden er nog huizen ge-îoeg overschieten om eene straat langs >eide zijde vol te bouwen van Gent naar 3russel (10 u. x 2 = 20 uren), eene mdere van Gent naar Oostende (14 a. x 2 = 28 uren), en dan nog een an-lere van Gent naar Antwerpen op! Dat is andere peper dan 't straatje [at men zou kunnen bouwen met 't ;eld van ons feestpaleis ! Werklieden ! Laat u niet verleiden door! :lerikale en andere schreeuwers ! - Alom te Gent en in aile steden, dorpen n vlekken verheffen de feestpaleizen, le kerken der katholieken, trotsch hun-ie torens in de lucht, als zoovele zinne-eelden hurmer macht en heerschappij. în u, arme wroeters, u gunt men geen igen lokaal, waar gij u, na lange dagem an afmattend werk, op eene deftige ajze zoudt kunnen vermaken! Geen feestpaleis voor u! Uwen dag brengt gij door in den stank, er fabrieken, uwen nacht in de muffe icht uwer krotten van huizen. Dat is oed genoeg voor u! Geene vreugde voor u! Geene gezel-, ge bijeenkomst ! Geen tooneel waar gij wen geest zoudt ontwikkelen door 't; anhooren van meesterstukken der unst! Dat ailes is goed voor de rijken ! Werklieden! Laat de benijders brullen an machtelooze razernij en afgunst!-[00g de harten ! Weest fier op uwe par-;j en bewijst het uwe vijanden door als én m an voor de socialisten te stemmen. Het stelsel iewan In het papenblad : «Le Bilan du minis-re Segers», staat er in vette letters. «De minister Segers Is de eenige die et stelsel Rowan en voege kan houden.' lij za! het behouden!» Waarom ?, Omdat het de mannen der staatswerk-uizen verdeelt en uitzuigt ; omdat het en verlamt in hunne beweging naar îeer recht, naar bfeter leven. Kameraden van het Arsenaal, men puwt u in 't gezicht. Protesteert er tegen met zondag voor e socïaal-democraten te stemmen. JUDEX. 'ii> #>ju" ' " «TV» * iù8 men onze jaugeas in het leger beMeit Gesellen opstellers, Wetende dat gij altijd gereed zijt waar efc geldt de nederigen te verdedigen, wil et volgende in uw geeërd blad opnemen ver ons leger. Gij moest eens een eetmaal bijwonen in ;fc rijgshospitaal te Bergen. Het is daar al-® om te best ! ! In de hospitalen van ande» 3 garnizoenen is het strengelijk verboden ngekookt water te drinken ; dààr is men er >e verplicht men heeft niets anders om zij-en dorst te lesschen. Ik heb er 15 dagen verfcoefd. Ik had koorts en was verplicht op den oer te blijven gedurende den dag, de kamef luit men [gedurende gelieel den dag, als ten niet ziek van lichaam is moet men al« jd in den hof blijven, regen of niet. Daarbii de voeHinc is er acchLi-slecht.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes