Vooruit: socialistisch dagblad

447 0
06 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 06 Januari. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 24 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4b2x34np8p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

< ' Drukster-Uitgeefstet »a«i: Maatschappij H ET LICHT beatuurder : f», PE VISCH. Ledeberg-Ocnl , . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT t Orgaan der Be/ff/sche Werkliedenpaphj\ — Verschjjnende aile dagen. ABGNN EMENTSPRIJS BELGIE Orie maanden. . , , , Ir. 3.23 Zet maanden > . , . . fr, 6 50 Een jaar. ...... fr. 12.50 Meo abonneert zich op aile postburcde» DEN VREEMDE. Orie maanden tdagelijk» vcrsonden). * .... h. 4.TS . ; : H BericMan der Administratie Voor de zes « Vooruît's» die deze week aan de lezers besteld worden, zul-len deze een centiem meer moeten be-talen dan verleden week, dus 18 centie-men, dit op het te-kort dat zij verleden week betaalden, te vergoedeo, * •# * Wij berlchten bij deze dat de oplage van den VOLKSALMANAK VOORUIT TOTAAL 1s uitgeput. Aan welkdanige vraag ook kan dus niet meer voidaan worden. * * * De feuiUetonlezer8 worden bertoht dat het volgnummer 274 ontbreekt. Bij vergissing werd van 273 op 275 gespron gen» Enropie Oorlog In West-Vlaanilirin su In Fraikrl|k Uit Duitsche bron. Westelijk oorlogsterrein : BERLIJN, 4 Januari. (Officieel) : De re-gen en de mist bebbem aille werkzaomheid belemmerd. Kussisch oorlogsterrein: Front van gen; veldm. prins Leopoldi van Beieren. — In het Noord-Westen van Duna>-burg, hebben afdeelingen van het 259e re-girnent voetvolk der reserven van Olden-burg de Duna overgetrckken, die met ijs was bedekt, en hebben aldus den Russen een eiland ontnomen. Meer d«n 40 gevan-genen en verscheidene mitrailleuzen werden weggevoerd. front van gen.-kolonel Aartshertog Jo-zef. — In de K^rpathenbosschen zijn Russische afdeëlihgen er in gelukt zich in de meest vcoruitgeschoven positie» ton noorden van Mestecanescd te vestigen. Duitsche en Oostenrijksch-Hongaarsehe troepen hebben in stormloop verscheidene hoogten genomen ten noorden der beuui, van Qitoz en Tan beide zijdçn van de So~ veja (in de Usitavallei) en hebben hen tegen de geweldige aanvalien van de tegenstre-rers behouden. Legergroep van veld-maarschalk generaal von Mackensen. — Over Odobesti (ten nooed-westen van Focsani), is den sektcr van Milcoon veroverd. Ten westen van de monding van den Buzen, hebben effektieve krachten der Russische ruiterij gepoogd vooruit te komen ; zij werden teruggewor-pen. Schouder aan schouder. hebben Duitsche en Bulgaarsche regimenten in storm-looip de plaatsen Macin eo Jijila genomen, welke met wanhoop verdedigd werden. Tôt op heden zijn omtrent 1000 gevangenen en 10 niitrailleuzen genomen. De vijand is dus uit de Dobrcedscha gejaagd, uitgezonderd aan het nauw dat zich bij Galatz uitatrekt, op dewelke .zich nog de achterwachten der Russische troepen bevindea. Baîkanfrofli s Geen emkele gebeurtenis van belang. BERLIJN, 4 -7anuari : In 't Westen en Oosten geene bijeondere gevechtebedrijvig-heid.In Roemenie zijn lange de Sereth ée ge-vechten opgeleefd. Uit Fransche bron. PARIJS, 3 Januari. — Officieel: Tame-lijk levendige artilleriestrijd ten Zuiden van de Somme, in de streek rao Reuvroy en in die van Verdun. Rond de «Dcode Alan» en Bezanvaux, in Champagne, hebben de Fransche patroeljen Duitsche gevangenen teruggebrachi. PARIJS 4 Jan. — Margenbricht. — Ta-melijk levendige artilleriegevechten noorde-lijk en zuidelijk van de Somme, in de streek van Rouvroy en naar Verdun, in de nabij-iieid van Mort Homme en bij Bezonvaux. In Champagne waren onze patroeljes eeer roerig en brachten gevangenen terng. Avondberioht : Gewoon geschutvnur op verschillende punten van het front. Uit Engelsche bron LONDEN, 3 Jan. — Eene kleine vijande-lijke verkenningsafdeeling bereikte ooste-lijk van Vermelles onze linie6, doch werd onder verlies van de helft harer manschap-pen teruggedreven. Onder dekking eener sterke beschieting poogde eene andere vijan-delijke verkenningsafdeeling onze linies noordelijk van ieperen te naderen,wat hun evenwel trots çrge verliezen miglukte. fl-e-voelige artilleriebedrijvigheid tusschen Ancre en Somme en zuidelijk en oostelijk van Ieperen. Wij .antwoordden werkzaam en be-schoten ook de omgeving van Neuve Chapelle en Armentières. * * # K . De eorlog tusschen Italie ee Oosttnrljk-HQapiiii Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 4 Januari; Onveranderd. Uit Italiaansche bron ROME, 3 Jan. — Langs het gansche front de gewone artilleriebedrijvigheid. Geene gebeurtenis van belang. * * * Russissb-Poolscbs- ualicisefti gréas Uit Russische bron ZWriSEKSCl^; GRENS. 3 Januari; Ten Zni'd-westen van Brody, heeft de. vijand onze posities beachoteu in de Btr&ek van Ponikowiûei ten van Dube geveetigd ; hij heeft 15. projektielen met stikgaz gevuld op de eerete dezer plaatsen geworpen. Op het front van Moldavie, heeft de vijand bij herhalingen de hoogten die zich ten Noord-westen van het Bokaszdorp be-vinden (bij de samenvloeiïrig van de Bokasz en Bistritza) aangevallen ; hij is elken keer door ons vuur teruggeworpen. In de streek welke door de Domuk loopfc, heeft de vijand het offensief genomen ten noorden van de- beek die zich in de Domuk bij het dorp Domukpat werpt. De vijand is er in gealaagd onze veldposten van eene hoogte te werpen waar zij gevestigd waren_ Versterkingen in der haast toegekomen, hebben den eersten toestand doen behouden.In de Tatroach-vallei, heeft de vijand het dorp Kotumba aangevallen ; hij is teruggeworpen en heeft groote verliezen geleden. Ploteeliiig heeft de vijand de' omstreken van het dorp Agasul beechoten, dat ten euid-oosten van Kotumba ligt, bijmiddel van Btikgai'-bomrnen. De vijand heeft aaidere aanvalien in dezen sektor uitge-voerd vanaf de Siltscha-vallei tôt de Tscha-bonochrivier. evenals , in de vallei van Dostiany en Citos. Deze aanvalien zijn buitengewoon geweldig geworden en, in deze valleien is de vijand er opnieuw in ge-glaagd lichtelijk onze afdeeling^n naar het Ooeten terug te drijv«m. Op het Roemeensche front heeft de Vijand geweldige aanvalien uitgevoerd op het front dat zich ten noorden en ten zuiden der Kassine-rivier uitetrekt, op acht wer-eten ten oosten Yau de grens van Moldavië, onze troepen hebben hunne ipositie« behouden.Dank aan een naohtelijke maval, heeft de vijand de Roemenen bij de Rimna-bron achteruitgeworpen ; zij eijn, in de .Patro-anu-streek ternggetrokken op twlntig wer-sten ten westen van Focsani. In de streek van Focsani en meer ten zuidoosten tôt aan de Donau, hebben onze afdeélingen gedurende den nacht nieuwe posities bezet, zonder dat de vijand eene drukking heeft uitgeoefend. Bij den dageraad heeft de vijand het offensief op den linker oever van de Buzeu genomen, evenals op de lengte van den spoorweg Buzeu-Brailow. Dit offensief is door het vuur onzer infanterie en van onze artillerie afgeslagen. In den loop van den dag, heeft de vijand gepoogd een offensief te nemen in de streek van Romonoul, op 15 werst van Brailow; door ons vuur teruggedreven, heeft hij zich in wanorde teruggetrokken en rich op een afatand van 800 à 1000 stappen van onze positie verschanst. In de Dobroedsoha, bij den dageraad heeft de vijand het offensief genomen m heeft tôt 20 bataljons tegen onze posities af-gezonden; hij heeft onze troepen achteruii gedreven, die zich op de eerste posities achterwaarte opgeworpen, teruggetrokken. # ^ ^ Se aorloi op den Balkan Uit Oostenrijksche bron. .WEENEN, 4 Januari ; Onveranderd. Uit Bulgaarsche bron SOÏIA, s Jan. — Maoedonisch front; In enkele gebieden van het front levendig ar-tillerievunr. Vcor oos gunstig rerloopen patroeljegevechten noorrlweste-lijk van Bi-tolia, waarbij wij gevangenen namen. Tusschen deai W ardar en het Doiranmeer levendige bedrijvigheid der vijandelijke artillerie. Twiee oorlogsschepen beschoteo vmchtelooe onze stellingen bij Orfana. Rcemeensch front : In de Dobrudscha trok de vijand zich terug op de sterk ver-schanste stelling langs den gteenweg Ma/cin-Jijila-Vacareni. De opmarsch tegen deze stelling duurt voort. Wij bezetten de hoogte 108 oostelijk van Jijila.. Vijandelijke moni-toren beechoten Tuleen. Uit Turksche bron KONSTANTINOPEL, 3 Jan. — Geene gewichtige gebeurtenis aan de fronten. De Oorlog tusschen Oosteririjk en Roemenie Uit Oostenriiksche bron WEENEN, 4 Januari; De Dobrudscha is met uitzonderin.8; der smalle naar Galatz i toe liggende landtong van den vijand gezui-verd. ' In de Roemeensche vlakte buiten vruchte-looze voelingen van Russische kavalerie, geene bijzondere gebeurtenissen. Westelijk van Odebesoi hebbon wij d'en Mileov overge trokken en bij Sonda en aan den Oitoz-steenweg vijandelijke stellingen bestormd. Westelijk van Vaieputra bemeesterden de .Russen een onzer loopgraven. Elders in 't Nx>rdoosten niefe van belang. * * * In Klf in-Azië . Uit Turksche bron KONSTANTINOPEL, 5 Jan. — Aati het Tigrisfront viel de vijand op 81 Deoem-ber een deel onzer stellingen aan; doch werd met erge ver-iezen verdreven. Zijne verliezen worden op >00 tôt 800 man geschat. Op de overige frouten géene gebeurtenis van beteekenis. * * * DP ZEE Kruîsersooricg der U-bootsn BERN 4 Jan. — .Het Fransche zeilsche-pen «Juo Vadis» (1()9 ton) «Marie Louise» (168 ton) en «Oourlii» (181 ton) evenals de visschersstoomsloep L. R- 2162 en de kotter L. R. 1007 werden door U-booten getorpe-deerd.AMSTERDAM, 4 Jan. — Lloyd meldt uit Oporto dat de Noorsche stoorner «Mo-pild» op 1 Jan. daw- aangekomen is met 21 leden der bemaiining van het Noorsch zeilschip «Britannio - 2289 ton, dat jreedg woeger getorpedeerd werd. Isa het Bullenland En Frrjuikpifk POrtugeezon aangekomen Van de W et t grens, 4 Januari. — Naar de t Temps » meldt, zijn 100 officieren en oo-derofficieren van heî Portugeesche leger te Parijs aangekomen. Er worden in 't gaheel 600 offoieren verw^cht, die de voorDerei-dingen der regeling treffen aullen voor de deelneming van het Portugeesche eatpeditie-leger van generaal Tamagniui. 8n Engeland Lloyd George naar Rome LUGÀNO, 4 Januari : De Engelsche mi-nistervoorzitter Lloyd George reist heden nacht naar Rome. lis BtâlEâ Entente-Conferenlle te Rome BERN, 4 Jan. — De Milaneesohe bladen melden uit Rome: Briand, Liautey, Thomas, Lloyd George, Lord Milner, generaal Robertson en de Russische generaal Galit-zin komen morgen te Rome aan. OP DEN BALKAN In Qri®kenland De toestand BERLIJN 4 Jan. — Uit Atheoe wordt van het Berliner Tagsblatt orex eene straatbètoojring bericht: Onder het zingen . der nationale hymne en vooraaa dragen ▼an hert portret- de» konings took eeue volkamassa door de straten, roepend : « Leve de Koning : weg nuet de Entente ! » In de gansche bevoiking heerscht cinds de Entembemoto veropenbaArd we*df eene sterke opschudding. Rond É Vredesmrstellen In Engeland Het antwoord der Entente aan Wtieon aanataande ' ROTTERDAM', Z Januari. — Uit Londen meldt men: De inhoudsopgave der ant-woordnota aan Wilson is gereed en zal bin-nen eenige dagen verzonden worden. Volgens den « Daily Telegraph » zullem de geallieerden in het antwoord op de nota van Wilson, hunne vredesvocywaa.rden in détails omsohrijven en namelijk opgeven wat zij onder nationaliteitoprinoâepen ver-staan.KOPENHAGEN, 3 Januari. - Volgens de Londensche korrespondent van « Poli-tiken » mededeelt, wordt in de laatste Arrierikaansche perskomment^reo over de nota der Entente gezegd, dat de nota niets over de vredesvoorwa-araen bevat. Daartegenover stajat men te Londen op 't standpunt dat met den oisch van de erken-ning van het nationaliteitsprinciep eene klare vredesbazie aanggduid is. In de nota aan Wilson zal men dezen eisch juister, met al zijne gevolgtrekking»en die Italie, Roemenie en Servie betreffen, aangehaald vin den. Een Londensche tefegram in-« Nationa,! Tidende » beweert dat samen met de bin-nen weinige dagen te verwachten Entente-nota aan Wilson ook een kort antwoord op de Skandinaafsche vrede-nota zal uitge-vaardigd worden. AMSTERDAM 4 Januari. — Men ver-neemt dat het antwoord der geallieerden aan Wilson niet zal veropenbaard worden dan nadat zij eenigie dagen in 't bezit van den président is. Het afctenstuk moet nog hier en daar veramderd worden. Men ver-wa^t dat het antwoord aan Wilson de voorloopige vredesvoorwaarden zal aan-duiden, op grond van dewelke de geailieer-d«n bereid zijn te onderhandelen. In Zweden * Een Zweedsoh oordeel STOCKHOLM, 3 Januari. — Volgens de « BelgiscTier Kurier » wijdt « Aftonbladet » aan het antwoord der Entente eene lange bespreking. Hij wijst voor ailes op de hui-cheling in de nota, als daarin van verdedi-ging der volkenvrijheid spraak is. Het blad schrijft: Engeland was een schoone voorvechter naar vrijheid in Zuid-Afrika, Indie, Egypte, Ierland en Italie. De over-▼al op Turkije is nog in frissche. herinne-ring. Japan nam Korea. Bij Rusland moet men slechte aan Polen en aan Finlapd den-ken. De gansche geweldige schending van Griekenland door de Entente wordt door de ongehoordste overvallen op 't zelfde uur getoond, waarop plechtig van de verdedi-ging der vrijheid der kleine volken, van de erkenning van het nationaliteitenprin-eiep en van de verzekering van 't vrij be-staan der kleine volken gesproken wordt. De nota gaat in ,de huicheling zoo ver, j dat zij den eisch eener voldoening voor Belgie zeer uitvoerig behandelt, eene voldoening welker rechtmatigheid Duitschland nimmer bestreden heeft... De oorlogsdoel-einden çingen op reine veroveringen uit. Frankrijk wilde zooals. bekend Elzae-Lo-tharingen, Rusland GaliciS, de Boekowina, Posen, Oost- en West Pruisen, half Silezie en Konstantinopel. Italië anakt naar Zuid-Tirool, latrië en Dalmatië, zoo mogelijk ook naar Albanie evenals naar deelen van Klein Asie. Roemenie strekte de hand uit naar Zevenbergen. Tegenover zulke plan-neo kon men rich in aile geval over het verrwijgen der oorlogsdoeleinden niet ver-wonderen, alhoewel de nota het nationali-teiteoprinciep als leidende gedachten heeft «ohijnt het niet eer zoo, dat «de Entcnte-machten hunne oorlogsdoeleinden achter fraxen duiken, wijl deze doeleinden, zoo zij klaar te voor&ohijn kwamen, het neutrale buitenland de oogen moesten opènen t Zoo werd het antwoord op het vredesaanbod niet eene vredesnota, maar eene oorlogs-nota. De Entente kan wellicht zich en zijne volkeren, doch moeilijk zijne uitgemaakte vrienden bij de neutralen verhelen dat zij de gelegenheid verz^fixnd heeft,door opgave der grondlinie harer eieene voorwaarden de middenmachten tôt net aanhalen der hunne te verplichten. Thans treedt het in-zïcht der Entente-machten, den oorlog in de hoop op zege, kost het ook nog zooveel geld, bloed en tranon, voort te voeren, hel-der te roorsohijn. Het ia hunne nieuwjaar-gave aan de wereld. Internationale en Vrede Uit d'en Bi«n Publie : SoeialrDemokraten, het belangrijk dag-blad der deensche socialieten, houdt zich in eene reeks van artikels ernstig bezig met de voorstellen die linkB en rechts gedaan werden met het oog op de herstelling,der internationale betrekkingen tusschen de verschillende socialistische partijen. In het bijzonder spreekt het socialistisch blad dan ook over de belangrijke eonferen-cie die gehouden werd door de socialigten van het Noorden in de stad Kopenhagen/en waarop met algemeene stemmen besloten werd een nieuwen oproep te zenden aan de partijgenooten der oorlogvoerende landen, hen verzoekend uit al hunne krachten te willen medewerken aan de herstelling van den wereldvrede. Deze oproep, voegt het blad er geestdrif-tig aan toe, is zeer gunstig onthaald ge-weest, zoo gunstig, dat men mag verwachten dat de socialistische partijen der enten-telanden zich ernstig met de Brandende kwestie zullen bezig houden op het congres dat zij binnen kort zullen houden te Londen. Enkele dagen v66r het samenkomen der scandinaviache conferencie, gaat het blad voort, zijn twee invloedrijke vertegenwoor-digers der deensche werkliedenpartij, de heeren Hedebol en Ohristansen, naar Engeland geweest, waar zij gelegenheid gevon-den hebben om betrekkingen aan te knoo-pen met voorname engelsche organisaties, alleen met het oog op de ontworpen bewe-ging voor den wereldvrede. Aie de deensche afgevaardigden in hun land terug kwamen, vonden zij daar reeds eene uitnoodiging om des! te ga«n nemen aan eene conferentie die met de ker»tdagen in Parijs zou samen komen om over eene zulke beweging te sprefeen en de nooaSfft maat regels te nemen. « Daar deze uitnoodiging uit Engeland kwam, zeggen nu de afgevaardigden, en daar zij ten voile beantwoordde aan onze ,-Jdaar bekend gemaakte wenschen, hiastten wij ons om er op te antwoorden en bekend te maken dat ons land zou vertegenwoor-digd worden door çle heeren Karl F. Mad-sen, Byorgbjorg en mevrouw Nina Bang, Jammer dat de fransche regoering geen pasport kon afleveren, zoodat onze af^aar-diging niet naar Parijs kon vertrekken. » Niettemin, zegt Social-Demokraten ver-der, hopen wij dat wij aile misverstand tusschen fransche en deensche socialisten aullen kunnt-n doen ôphouden, op den oogen-blik daS de beweging ten voordeele van den wereldvrede voor goed aan den gang gaat. Ondanks de bovengemelde moeilijkheden zijn wij er in gelukt langs een anderen kant eenige toenadering te bewerken en wij wachten hoopvol op een geschikten oogen-blik voor het aangaan van .eene krachtiga . werkzaamheid om een einde aan den af-schuwelijken oorlog te-stellen — eene werkzaamheid voor dewelke reeds meer dan eens de medewerking der deensche socialisten ingeroepen werd. Langs een anderen kant kan geineld worden, voegt het blad er nog aan toe, dat de conferencie, die onlangs in Den Haag gehouden werd tusschen hollandsche en duitsche socialisten, van groote beteekenis moet : genoemd worden voor de volken der oorlogvoerende landen ; Het aanbod der Centraalmaehten, ge-volgd door de nota van président Wilson, werd op deze conferencie zeer gunstig onthaald door de aanwezige socialisten, waar-onder afgevaardigden waren van de en* tentelanden, en men kan gerust zeggen dat, voor zooveel de moeilijke omstandigheden het toelaten, de pogingen van den amerî-kaanschen voorzitter eerlijk zullen gesteund worden door de socialisten der onzijdige landen. Als besluit zijner artikels toont het socialistisch blad aan dat de duitsche socialisten nietg hoegenaamd verwaarloosd hebben om eene wederkeerige overeenkomst tôt stand te brengen tusschen de socialistische zustor-partijen^n h^t meent dat zuiks een b.'latig" rijk voorteeken is voor een spoedig einde van den oorlog. VARIA Per onderzeeë'r naar den i^oordpool Wat men sedert eenigen tijd te \-erwach-ten waa wordt nu eonder bluf uit New-York gemeld ; « Daily Chronicle» weet met veel bij zonderheden erbij te verzekeren dat de zeer geleerde »n gestudeerde heer profes sor Alfred Riedel een zoo ingenieus a>l& stoutmoedig plan heeft uitgewerkt om dit-ma-al vast en zeker en zonder het minâtc gevaar den Noordpool te bereiken. Professor Riedel gaat zich een groote® onderzeeër laten bouwen volgens de plan nen van eene type waarmede hij geruimen tijd proefnemingen gedaan heeft in de ha-ven van Baltimore — en dç beste uitslagen bekomen heeft op elk gebied. Het is zoo goed als besiist, zegt het eu-gelsch blad, dat de onderzeeër zal ineen-ge&et worden en van het noodige voorzien op Spitzbergen, van waar de professor den door Nansen gevolgden weg zal houden tôt op de plaate waar de «Fram» door de ija-bergen tegengehouden werd. Hier zal het schip duiken en waarschijn-lijk onder water blijven varen tôt aan deu eigenlijke Pool, waarvan de nabijheid zal aaûgekondigd worden door bijzonder ver-nuftige toestellen, waarvan Riedel het ge-heim bewaard heeft. Indien er rond den Pool eene opene zee ligt, heet het verder, zal het schip aan de oppcrvlakte komen, om de opvarenden toe te laten de noodige vaststellingen ie doen... Is de Pool echter omringd van ijs, zooals verondersteld wordt, dan zal men bij middel vam eene door d©n professor uitgevonden, door barnkracht gedreven boormachien een gat in het ijs weten te maken, eene pijp langs dewelke men wel zal trachten naar.boven en onder den open heruel te komen. De geleerde Riedel heeft zijn ontwerp reeds verleden jaar onderworpen aan d» New Yorker « John Hopkins University ». In de beginne vonden de mannen dezer Hoogeschool dat Riedel droomde, maar met verscheidene andere geleerden heeft hij nu eindelijk bewezen dat het de univer-sitymannen waren die droomden. Niet alleen heeft Riedel al de confra-ters van de bovengenoemde «Universty» in zoovar overhaald dat zij zijn plan aange nomen hebben, dat zij hem geldelqk zullen ondersteunen, maar nu gaat hij ook naar Europa komen om voordrachten te geven over zijne plannen en den steun van de ernstige geleerden in te roepen. Leest en verspreidi VOORUIT — . : — 33 jaar «» ^.5 -"rus pei aciEméit : voor Boigio .-j centiemen, voor dea vre6mde5 cennemeu "I etetooa : Bedaciic 24/ ■ Administratie 2845 Zaierdap 6 Januari 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes