Vooruit: socialistisch dagblad

443135 0
05 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 05 Augustus. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 29 januari 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2v2c825v68/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3® jaap — N, 21© Prijs p#r nummer : voor België 3 centiemen, voor den freemde 5 centiemen TsSefosss s Hsdactie 247 - Admînistratie 2845 Woensdag 5 Oogst 191<" Drukster-Uitgeefate* Sain: Maaîschapplj H ET L1CHT ,bestuurder: | p, DE VISCH. Ledeberg-Oent «"V . . REDACT5E . . ADMÏNISTRATIE UOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT Orgaan der Belgische WeMëdenparùj. — VerschijnencSe aile dagen. ABONNEMENTSPRIJS A BELGIE ^ 1 Orle maanden. . . , . ffc G.2f Les maanden * , « , , fr, 6 5(1 Eenjaar.,. ..... fr. .J.58 M«o abonneert zlcf) op aile postbtsrtsJt* DEN VREEMDE J Orte maanden tdagelljk* verzenden), . . . « , fr; C.7! ËEWOON NUMMER {m ure}s morgens) ! Naarmate beiangrijke berichten ons geworden of gebeurtenissen' zich voordoen, zullen wij, zoo het ons mogelijk is, in den namiddag bijzoxidere uitgaven van ons blad doen verschijnen. 1 . • —————— — ; ' ' s } Duitschland heeft den Oorlog verklaard aan België en aan Frankrijk. - De Duitschen betreden het belgisch grondgebied. - De klassen van 1900 en 1899 binnen geroepen Se liâmes* sfemt een krediet vais 2©© ~ De klassen van 1914 en 1915 kunnen elfe -oegentiSik worien opgjeroepen SCHERMUTSELIHGEM TE RODANGE EN BARCHON mm eerste veSdsIag i 40.000 Belgen iegen 40.000 Duitschers.] Ef zoiiden 18 Reigen gedood zip. - De verlSezen der Duitschers zijn niet gekend, doch 80 werien krijgsgevangen gemaakt. . , — ........miw M Doitscli Ultimatum en le! aniwoord fan België ONDER-HANDELINGEN Duitschland bekrachtigt zijn Ultimatum, door op het diwoorâ van België te repli-keeren : « Wij moeten door België passeeren! Wij bieden u aan de koÉteri te betalen! Onze G-ene-rale Staî heeft den tiid niet te wachten! » Be Duitschers dringen aan Nadat de Duitschers in het bezic waren 'an het antwoord heeft M. von Below-Sa-'eske, minist-ei- van Duitschland, opnieuw | Aangedrongen bij M. Davignon opdat België [ )p zijne weigering terugkome. België volhardt België kou zijne aangenomen houding /iiet laten varen, welke, volgens de diplomatie, de eenige mogelijke was. Ai. Davignon heeft bevestigd aan den i ûiiitschen gezant, dat België vast besloten I was zijne onzijdigheid te doen eerbiedigen, 'oowel ten. opzichte van Duitschland als van Frankrijk. * * * Os dip'eiaMe betrekkingei We<i Frankrijk en SwtÉfand sfgebrokeo Ouitschland heeft oîiieel aan Frankrijk en aan België lit oorlog verklaerd Eene dépêché uifc Parijs meldt het ver-I trsk van den Duitschen gezant uit Parijs, 'Maandag om 10 uur 's avonds, met het ge-| wele gezantschapspersoneel. De fransche I fegeeving heeft onmiddellàjk het vertrek [ haren gezant te Berlijn bevolen en de i bescherming der Fransche onderdanen aan ; den Amerikaanschen gezant opgedragen. | wenzoo heeft de Duitsche gezant in Parijs 6&daan. l)c fransche générale staf vertrekt naar s oc grenzen. * J$£ £ Per telegram uit Parij3. I f'(l Duitsche ambassadeur von Schoen, i, Sisteren, voôr hij Parijs verliet aan fransche» niînister Malvy 5e oorlogs-I hçsfèij''1*' van ®u^sc^lant' aan Frantrijk i ï'erzelîdertijd overhandigde Buitsche minister te Brus- sel de oorlogsverklaring aan België, als gevolg der weigering om de Duitschers ons grondgebied te laten betreden. % * * De Doifsofiers zijn in België Om XQ ure, heelt M. Berryer in de wandelgangen der Kamer een telegram uit Luik ontvan-gen, meldend dat de Duitsche troepen verleden nacht Dolhain zijn binnengerukt. De hoofden van den belgischen legerstaî hadden dezen inval voorzien. Ook hebben zii de bruggen der Maas en den tunnel Trois Ponts doen springen. De volksverte-genwoordigers van Luik die te Brussel waren hebben de zit-ting verlaten en zijn naar hun arrondissement teruggekeerd. Het leger, zich op oorlogs-voet bevindend, is den veldslag begonnen te Dolhain. « «5 * Ce siaat van bs!sg De Staat van beleg is uitgeroepen te Luik, Narnen en Antwerpen. «5 ft Twee nieuwo klassen j binnen geroepen DINSDAG M0SG-E1ÎD ZIJN DE OPEOEPEN RONDGEDSELD VOOE DE GEWEZEN MILIOIANEN VAN 1899 EN 1900 (ZIJIfDE DE 14" EN 15" MILIGIE-KLASSEN).Er mag aile oogenblikken wor^en verwacht dat de klassen van 1914 en 1915 zullen binnen geroepen worden. *? * * « Wij zijn gereed > De samentrekking der Belgische troepen voltrekt zich overal met spoed en in goede orde. Men werkt dapper voort aan de ver-sterking der verdedigingswerken. Maandag avond, om 9 ure 45 beeft het département van oorlog de volgende nota aan de pers medegedeeld : « De buitenlandsehe toestand teekent zich duidelijk af. Wij zijn gereed voor iedere cçbeujliikheid. »' Wa! mai) in de duitsche iegatie zegt; < Wij moeten door België ; ; > Wij bieden aan, de schade te betalen ; > De generale staf heeft geen tijd om te j wachten. > Een confrater heeft zich bij de Duitsche Iegatie aangeboden. — Ik wenschte, mijnheôr de raadsheer u het juiste karakter te vragen van net in kwestie zijnde dokument. Is er waarlijk spraak van een ultimatum1? — Er is wel spraak van een ultimatum! — Maar dan is het niet vriendelijk? — Om te beginnen vraagt men ailes vrien-delijk en het belgisch goevernement heeft gè-geweigerd.De Kaadsheer denkt na; maar verwijdert zich vxiendel'jk en wordt terstond vervan-gen door een der sekretarissen der Iegatie, jonger maar niet minder vriendelijk. In eene zuivere fransche taal, zich weldra van landkaarten bedienende, bewijst hij ons dat de duitsche générale staf vele dingen weet. Hij heeft vernomen dat Frankrijk gewel-digo troepenmachten heeft vergaard om Duitschland langs België aan te vallen. — De doorgangen zijn zoo smal voor ons machtig duitsch leger. Wij moeten door ! en het minste tijdverlies in den oorlog is on-herstelbaar. Wij moeten dus de zoogezegde belgische neutraliteit schenden... En het is ze niet verkrachten ! Wij bieden aan aile schade te betalen ; wij vra.gen slechts dat aile bruggen en ijzerenwegen niet worden vernietigd. — Maar moest Frankrijk ons hetzelfde vragen\ — Ge zoudt moeten laten passeeren. De Belgen moeten slechts tussehenkomen als iets tegen hen wordt ondernomen... — Vindt gij niet, heer sekretaris, dat het een weinig laat is ! — Duitschland zou het bestaan van België verzekeren. Het verbindt zich de natio-naliteit ongeschonden te laten, op voorwaar-de dat men den doortocht toelate wat voor ons een geweldig voordeel zou daarstellen. — M'aar, mijnheer de sekretaris, het is J juist met u d^ze toelating te geven dat wij . zouden ophouden onzijdig te zijn ! — Onzijdig?... Ja ik weet, gchijnt onze on- ' dervraagde te denken wiens goede trouw en opvatting over onze onzijdigheid ons be-angstigt. Gij wilt het uit eigenliefde, mis-schien 1 ' . \ — Maar denk dan toch, mijnheer de Secretaris, dat sed'ert vijf en veertig jaren België nog nooit anders zegde ! Altijd hebben wij verklaard trouw te blijven aan deze onzijdigheid door de mogendheden gewaar-borgd, onzijdigheid die ecne der grootste mogendheden ons heden vraagt te schenden ten nadeele der andere mogendheden. Gij hoopt, gij wenscht dat Duitschland over-winnaar weze, het is uw plicht, maar wij, hebben als 'vaderlandsche plicht van ons. daartegen te verzetten. Wat zouden de overwinnaars met ons doen, moest Duitschland geslagen worden, nadat wij voor dit land aan ons woord zouden te kort zijn gekomen, om ons grondgebied te doen eerbiedigen dat men ons onzijdig waarborgt. Wij kunnen, als een klei-ner maar niet minder ernstig land, toch niet zeggen dat deze verbintenissen slechts in vredestijd geldig zijn. Wij hebben alsdan tegen ons Frankrijk, Rusland en wie weet nog meer? Wij mogen niet aarzelen. — Dit is uw standpunt maar niet het onze. De generale staf vernam slechts eer-gister dat de franschen zich versterkten op f de lijn Givet-Na-men. Dit heeft ailes ver- j anderd! — Is nog geen enkel hoekje van België betreden ? — Geen enkel. (dat was dinsdag 4 ure 's morgens. Eedactie.) — Welke was de indruk op zijne Excellen-tie bij het ontvangen van het antwoord van ] België... _ i — Zijne Excellence was bedroefd ! Wij wenschen met de Belgen op goeden voet te } leven... * < 1 Internes* van den minister van Duitschland M. von Below-Saleske, duitsch minister te Brussel, heeft ,aan een redacteur der Havas-agentie, het volgende verklaard, om de houding van Duitschland uit te leggen: — « Indien den doortocht van België noo-dig zou zijn, dan nog kan men er maar een krijgskundige maatregel in zien. Duitschland heeft het inzicht niet aan België kwaad te doen. •Integendeel, de duitsche gevoelens tegenover België zijn altijd sympathiek en volledig vriendschappelijk. Indien de Duitschers België doortrekken dan zal het alleenlijk zijn dat zij ertoe ge-dwongen zijn door de houding van de vijan-den.De minister voegde erbij: — Wij hebben gevraagd te mogen gebruik maken van de wegen én vrijen doortocht te hebben.Wij hebben dit!, gevraagd,omdat wij zeker zijn dat Frankrijk zijne troepen sa-mentrekt op de lijn Givet-Namen, Wij heb ben hierover stellige berichten. Onze generale staf is verwittigd geworden en het is , tegen eene fransche beweging,die onzen rech-tervleugel zou bedreigen, en gevaarlijk zou , wezen voor onze mobilisatie dat wij gedwon- j gen waren onze vraag te doen. ^ Wij hebben geenszins het inzicht de belgi- j sche onzijdigheid te schenden. i Minister von Below loochent krachtda- 1 dig en verzoekt alom bekend te maken, dat Duitschland de forten van Namen ( wilde bezetten. ; Hij verklaarde dat hij erg zou' betreuren moest Duitschland ooit gedwongen worden \ onze grenzen te overschrijden : j — Wij zouden, zegde hij, de schuld er- i van niet willen op ons nemen, alleen de omstandigheden zouden ons dwingen. î # 5{£ î&î ; De laatsie onManifelingen ! ïoor de oor!ogsïerklaring ; Het ultimatum door Duitschland aan 1 ; België gezonden heeft eene telegrammenwis- 1 leling tusschen den Duitschen keizer en ko« ling Albert ten gevolge gehad. L'Etoile belge meent te weten dat Wilhelm il aan onzen koning, Maandag avond heefi aten weten dat het de bestemmmgen en de oekomst van Duitschland was welke hem iiet toelieten eene andere houding aan ta jcmen. De Keizer zou' erbij gevoegd hebben, Het is îog tijd dat ik voor België de vriendschap )eware welke ik steeds voor dit land over-îad.efc « e» i ]s toestand van België voor het Legerhuis in Engeland EENE VERKLARING VANi SIR EDWARD GREY Eene depeche van Londen, meldt dat aI-< j laar het Lagerhuis de zaak der Belgische!; ■nzijdigheid heeft besproken. Maar de depeche die ons dit bericht brengt s van weinig uitdrukking. Zij bepaalt met ' ms het volgende te zeggen : In de zitting van het Lagerhuis die maan-< lag namiddag werd gehouden, heeft sir ïdward Grey verklaard dat het duitsch gou-1 ernement verleden week aan het britseb [oevernement, de vraag heeft opgeworpen)1 im te weten : « of Engeland als voldoende, ou aannemen eene verklaring dat de bel- j fische onschendbaarheid van den grond zoiïi erzekerd zijn NA DEN OORLOG.» De engelsche minister heeft geantwoord! ip deze zonderlinge mededeeling : « dat tet hem niet mogelijk was een welkdanige! lespreking aan te gaan, aangaande het-i :erbiedigen dër Belgische onzijdigheid. » Dat is duister genoeg. Maar deze taal wordt vreemd opgeklaard ' ils men ze vergelijkt met de zending van, tet ultimatum dat België zondag avond toe-:wam.In het Lagerhuis Maan4ng biokJ toi !««««&«£* wrg&derâag Sir Ed. Grey zesde: Tôt op heden îebben geene enkele %eloften gedaan welki lanige diplomatieks atesa Sir Grey sprak vervolgens oveMiet ver->ond dat Engeland met Frankrijk sloot : Jp 22 december 1912 werd door hem een jrief geschreven waarin aangenomen werd lat, moest een of ander gouvernement Frankrijk of Engeland aanvallen, de twe© •egeeringen te samen moesten strijden oa» ien aanval te beletteB. Grey zegde dan dat dit het uitgangspwat vas en- deze verklaring het terrein schoon naakte voor wat de regeling der verplichi ;ingen aangaat. De tegenwoordige krisis îeeft zijn oorsprong niet in eene kwestie die n 't bijzonder Frankrijk betreft. Het werd n het Oostenrijksch-Servisch konflikt g<v irokken door zijne verplichtingen van eer. Engeland en elkeen vraagt zich af welk« le draagkracht der verplichtingen is die de-:e vriendschap medesleept. Volgens hem kan Engeland, indien eene reemde vloot met Frankrijk een oorlog aann ;ing en tegen de kusten der Middellandschf, ;eo zou vechten, niet werkloos blijven. Sir Grey was van oordeel dat Frankrijk iet recht had te weten of, in geval van aanval tegen haar eigene kusten, die niet ba* ichermd zijn, het ja dan neen op onzen En-felsehen steun mag rekenen. Sir Grey heeft zondag avond aan den ge* :ant van Frankrijk do verzekering gegeven lat, indien eene Duitsche vloot in den ïïoordzee of in het Nauw van Calais ging )m de fransche schepen of de kust aan tu rallen, de Engelsche vloot hen uit alla trachten son beschermen. (Levendige toej.J

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie