Vooruit: socialistisch dagblad

541 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 08 Juni. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 07 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qn5z60d764/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

1 öle troon g üSsdi&ctle 247 - administratie 2845 pmtâmm 32efaar - W. 158 „„_■i^ |i1iiT"^~- • de VfSCH. Lcdeberg'Oeirt . . REDACTS E . . ADMINISTRATIE HOOGFOORT. 29. GENT tgen. ABGNN&£iBKTSPRIJ& mmtt Drïe piEanflen. » « » . fr. 3.23 Zes Eiaendcn ■ , , ^ fr, 6.50 Eenjaar. . . . . « ;- fr. 12.33 Men abonneer! zich op aüe pas&arecles DEN VREEMDE Drie maanden (dagelijks vcrzoRdeo). . • „ . fr. 639 ■tajMiiJW ^j^ui^am«aBRMA^^^jav!«MWJ»««aBueCT aBBBB Vrijdag 9 Juni, óm 11 i/2 ure, PLECHTIGE OPENING der IS m VOORUIT, fStPietersnieuwstraat lipte!.. !n Set ©KI 7 SE8"© ?§ m®¥F. L. B « Haronenie ÜS88TFEEST met ^e medewerking van unnyiteky E» Se Bouvre. 0. ¥an êmi B< BEKENDMAKING Van heden af zijn kistjes 'met verklaarde v/aarde toegelaten voor verzending tusschen Antwerpen en Turkeye alsook Hongarie, en verder tusschen Antwerpen en Bulgarie. Do verzendingskosten yoor elk kistje bedraagt voor: Bulgarie 2,50 fr. plus 25 c. ; Turkije 3 fr. plu? CO e. ; Hongarië 1,50 fr. plus 15 o. (Als verzekeringsonkosten voor elke 300 fr. opgegeven waarde.) Het maximum der te verzenden waarde is op 30.000 fr. gesteld. Bij elk te yer«ari-r kisfie moet eené tolverklaring der waa-d'a gevoegd worden. Oütvangstbdwrj zen worden niet afgeleverd.' Spoedbestelling bestaat alleen voor zendingen naar Hoagarié.Verzending tegen remboursement is toegestaan voor Turkije (voor het benrag van 300 m. = 4000 piasters) en Hongane (voor een bedrag van 800 m = 10O0 kro- Dit bericht is niet geldig voor het Etappengebicd.. Gent, 6 Juni 1918. ^ weet dat Le Bien Publie niet wil hooren, dat het kapitalisme schuld heeft in de oorlogen van heden en van ia 't verleden. Argumenten geeft hij zelven niet en die eijner tegenstrevers vergeet hij te beantwoorden, 't zij door onzen vriend Anseele, • !t zij door Vooruit of door anderen. Die rol is gemakkelijk, maar zij ia niet moedig, noch edel, noch eerlijk. Le Bien Publie slaat in zijn laatste artikel over den oorlog en het kapitalisme nu een anderen toon aan, zoo valsch en zoo verward als al de anderen, en wel in de yplgende bewoordingen : De eerste dokters van het socialisme, waren dichter bij de waarheid, _trots hunne overdrijvingen, wanneer zij beweerden, bij het stichten der Internationale, dat zij handelden naar het j oorbeeld van het kapitalisme zelve. Het kapitalisme, zegden zij, kent goene grenzen het betracht niets anuera dan zich te verrijken, gelijk in ■welk land. Tegenover het internationaal kapitalisme, stellen vrij de Werkersinternationale. Dat alles is natuurlijk overdreven, maar het is toch waar, dat de betrekkingen van den internationalen handel voor strekking hebben, van veel . vooroordeelen, veel tegenwerking te doen ophouden, dat zij daarenboven eene gemeenschappelijkheid van belangen doen ontstaan tusschen de volkeren, tusschen al de volkeren en dat zij daardoor tegenstand' bieden aan de overdreven nationalistische propaganda. Op een zeker oogenblik kan er wel een oorlog uitgelokt worden, door de roofzucht der kapitalisten van het een of het ander land, maar het is het internationaal kapitalisme niet, maarzintegendeel het nationalistisch kapitalisme, dat in dit geval de verantwoordelijkheid draagt. Laat on3 probeeren om die verwarde taal klaar te spinnen. De eerste dokters van 't Socialisme zagen dus tamelijk klaar in het internationaal karakter van het kapitalisme, en als zij er de Werkersinternationale tegenover plaatsten. Dat bekent het klerikaal orgaan. Van zoogauw dat Le Bien Public zulks erkent, kan hij de internationale beteekenis van het kapitalisme niet meer ontkennen, of hij vervalt in eene grove tegenstrijdigheid. Evenmin valt het te loochenen dat het internationaal Kapitalisme, niet bezield kan zijn met goede inzichten tegenover de werkende klasse, aangezien het voor doel heeft : Verrijkt Ü ! en dit doel moet het verwazen lijken te midden eener internationale conçui-rentie, die in den grond voor m 's terugdeinst en zonder genade is. En nu 7i.\ iedereen geheel gemakkelijk vatten dat het internationaal kapitalisme te midden van dien verwoeden kamp op laven èn dood, geen rekening houdt of niet houden kan, ran godsdienst, van vaderlandsliefde, van sympathie voor de werklieden, van naastenliefde of van gelijk v/elk ander edel en rechtvaardig gevoel. Dat alles heeft of kan geen beteekenis nebben voor het kapitalisme. En daarvoor kwam de socialistische Internationale der werkers tot stand, om het hoofd te bieden aan die wereldsche stroopersbende. Wij mogen nu toch wel vragen aan Le Bien Public, die erkent dat de eerste stichting onzer Internationale goeds in zich had, waarom hij ze dan zoo hardnekkig en vuil bekampt heeft en waarom hij de tegenwoordige Werkersinternationale noç zoo onverbiddelijk aanvalt? • • • Wij stellen bij Le Bien Public evenals bij den «83rj£a£jHgÜ££ESBfr ,J» Ja fit- Baafs predikte over de sociale kwestie, een zonderling verschijnsel vast. Het kapitalisme is goed, maar het deugt toch niet. De misbruiken dat het medebrengt moeten verdwijnen, zegt M. Coppens. Zekere kapitalisten doen misdadige wenschen opdat de oorlog zou voortduren, en zij strijken reusachtige winsten op, zegt Le Bien Publie. En hij laat er op volgen den volzin^ hooger vermeid, dat roofzuchtige kapitalisten van één land wel een oorlog zouden kunnen uitlokken, zonder dat het internationaal kapitalisme daarvoor iets tusschen is. Dus weeral hetzelfde systeem : de kapitalisten zijn in een land slecht, maar die van andere landen zijn het niet. Maar ziet Le Bien Publie niet dat zijne stelling onhoudbaar en onverdedigbaar is? Als de kapitalisten roofzuchtig zijn m een land, waarom zouden zij elders zoo zacht en onschuldig zijn pis 't lam Gods? 't Is aan de werkende klasse- toch met dat het klerikaal blad eene vijs van zulken kaliber gaat opdraaien. • Le Bien Publie noemt dat oorlogzuchtig kapitalisme, het nationalistisch kapitalisme. Dat is op de woorden gespeeld. Nationalisme wil en moet beteekenen : vaderlandsgezindheid of het beteekent niemendalle. Welnu, het kapitalisme bezit noch vaderlandsgezindbeid noch vaderlandsliefde. Maar het lijdt.over de gansche wereld gezien, aan eene kwaal die alle andere gevoetens~rn het kie verstikt, name- lijk : de gouddorst. En die is onleschbaar ! Nu dat de naties bestaan binnen bepaalde grenzen, kan het wel gebeuren dat een nationaal kapitalisme zich overgroeid heeft, te veel voortbrengt en havens, koloniën en afzetmarkten mist om zijne produkten voordeelig aan den man te brengen. In dat geval kan het zijne vleugels niet meer uitslaan en zijne vlucht is belemmerd en gestremd. Dan aarzelt het niet tot den oorlog te drijven en zijne internationale confraters aarzelen evenmin en rapen de hun toegeworpen handschoen op. Als internationale dievenbende zijn de kapitalisten t'akkoord, maar ais het er op aankomt den buit te verdeelen, komt er al lichtelijk ruzie, dat is overbekend en 't is de waarheid. Jammer genoeg dat de werkende klasse daarvan het grootste slachtoffer is, trots hare compleete onschuld. Le Bien Public kan nu voortgaan de brave (?) kapitalisten te verdedigen, wij benijden hem die grootsche ( ?) taak niet. F. H. Een tigenaardig woorsïel Een vriend stuurde ons een eigenaardig voorstel, dat geheel zeker ernstig en _ volledig bestudeerd is. Daarom geven wij het in Vooruit zoo klaar mogelijk in de hoop dat het vruchten zal dragen. Jfc $ $ De gemeentebesturen zouden moeten gelast worden met het opnemen der aardappelplanten binnen hun gebied. Te dien einde zouden per volgnummer op een bulletijn ingeschreven worden, de familienaam en voornamen der planters, de ligging der perceelen met hun getal en de aanduiding of zij gelegen zijn in het open veld ofwel op afgesloten gronden of in tuinen. Dan zou men komen tot het totaal der perceelen en meteenen tot een nabijkomend totaal der aardappelstruiken zelve die er op geplant zijn. Van dan af kan men op hetzelfde bulletijn een vermoedelijke oogst _ schatten en opgeven en ook de hoeveelheid aardappelen die te leveren zullen zijn, volgens den oogst die men voorziet, wat echter gebeurt door een gewestelijk comiteit, zooals wij later zullen zien. Die fcfulletijns zouden geteskend _ worden door aangestelde agenten en toezichthouders, aan wie het toegelaten zou zijn, al de aanmerkingen te maken die zij noodig achten. Eens het werk afzonderlijk per gemeente gedaan, komen al die bulletijns ten spoedigste in handen van een te benoemen gewestelijk comiteit. Deze comiteiten zouden eenen samenvattende staat of bulletijn opmaken voor al de gemeenten van het gewest of de streek waarvoor zij aangesteld zijn. Deze ptaat yan recapitulatie of samen- vatting zou dan overhwidigd worden aan de toeziehters, die vooral zouden gelast zijn met het inschrijven van het getal perceelen welke door de gemeente vergeten of verwaarloosd zouden zijn en ook als zij verschillen zouden vaststellen van meer dan 10 per honderd in het getal aardappelplanten door de gemeentebesturen opgegeven. De gemeenten zelven zouden overigens verplicht zijn een afgevaardigde te benoemen, die de toezichtsagenten vergezelt en desnoods controleert in al hunne werkingen. Eens hunne werkzaamheden verricht, sturen dio agenten de bulletijns die zij ontvingen en controleerden terug aan het gewestelijk comiteit, dat alsdan in staat is, in ronde cijfers, het getal aardappelstruiken, den vermoedelijken oogst en de levering kan vaststellen op de gemeentebulletijns, zooals wij hooger gezegl hebben. Dit komt ook voor, op den staat of den bulletijn van samenvatting, die het gewestelijk comiteit dan stuurt, naar een middencomiteit, die de toegestane hoeveelheden aanduidt voor elke gemeente, waarvan de verschillende bulletijns hem ook overhandigd worden. $ $ & Dat alles kan niet geschieden ronder eene ernstige medewerking der gemeenten zelve. Daarom zouden zij gelast worden met het opmaken van een tweede bulletijn, meit volgnummers en waarop den naam opgeven van het hoofd van ieder gezin, ook uit h*eveol personen het huisgezin is samengesteld en de hoeveelheid aardappelen die zij voorstellen aan hen toe te kennen. Het gewestelijk comiteit oordeelt dan over dit gemeentelijk voorstel en het middencomiteit beslist in laatsten aanleg, op een staat van recapitulatie of samenvatting hem door het gewestelijk comiteit overhandigd, een staat of bulletijn waarop al de gemeenten voorkomen met de voorgestelde hoeveelheid aardappelen die het gewestelijk comiteit hen zou toekennen. Het voorstel van onzen vriend zegt verder : De landbouwers doen schriftelijk aan de gemeentebesturen eene vraag tot het bekomen van aardappelen voor beestenvoeder. De gemeenten schrijven zulks zorgvuldig in en maken daarvan een bulletijn op dat op gestelden datum aan het gewestelijk comiteit moet gestuurd worden,* om de gegrondheid der aanvragen te oomtroleeren. Het maakt daarvan weer een staat van samenvatting en 't is alweer het middencomiteit dat in laatsten aanleg beslist. Eens voorzien van al die inlichtingen, gegeven door de opvolgende bulletijns, hooger opgegeven, maakt het Midden-Comiteit een algemeenen staat op, waarvan het groot nut zou zijn, dat men de_ behoeften zou kennen der geheelo bevolking en het te kort of te veel van den oogst zou kennen, wat van groot belang is, vooral als er maatregelen te nemen zijn om desgevallend het tekort te dekken. Overigens het «te kort» kan alleen in sommige gemeenten of gewesten voorkomen. Is er elders «te veeb dan kan zulks aan het Midden-Comiteit overgemaakt worden, dat alsdan de tekortkomende gemeenten kan bijspringen, mits dat zij het E. V. L. vervoer betalen. Dit voorstel kan misschien voliedigd en vereenvoudigd worden. Het is niettemin eene ernstige en schoone poging om regeling te brengen in iets waar nu anarchie heerscht of daaromtrent. Maar het kenmerkende in dit ontwerp is dat het nu voorkomt in dezen droeven oorlogstijd. Zeker heeft het nu een dubbel nut, maar het is onbetwistbaar dat het ook in normalen tijd goede uitslagen zou opleveren, want « orde » en regeling zijn altijd goed en 't is daar de groote socialistische strekking. En wij willen doen uitschijnen dat daar maar aan gedacht wordt in tijdstippen van nood en van gevaar. Daardoor zullen wij in niets het goed bestudeerd voorstel van onzen vriend verminderen, daar op alle gebied zich hetzelfde verschijnsel voordoet. Wij willen eenvoudig en met plezier vaststellen dat ons beginsel gewroken wordt door het feit dat men er zijnen toevlucht toe neemt als er niets anders meer te vinden is in het burgerlijk arsenaal. F. ïï. .. üe Ö8

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes