Vooruit: socialistisch dagblad

1794 0
17 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 17 Augustus. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 27 november 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sx6445jq62/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

VOORUIT Qrgaan der Belgische Werkliedenpantif — Verschjjnende aile dagen. Drukster-Uitgeefster am: Maatschappij H ET LICHT .bestuurder: P. DE VISCH. Ledeberg-Qent . . REDACTIE . ADMINISTRATIF [500GP00RT, 29, GENT ABONNEA . ^TSPRrjS BEUGIE One maanden. . . , , fr. 3.2S Z.e» maanden fr. 6 '>0 Een jaàr . ........ fr. 12.50 Mcn abonneert zicîi t>p aile postbureclea DEN VREEMDE Orle maanden 'dagelijk* verzonden). fr. 673 t Een grondwettelijk recht, - de vrijheid der pers, - geschorst, niet in Rusland, maar in België ! Censuur! De B uigeineester van G eut heejt van u>ege dcn Gouverneur het volgende schrij-ven ontvangen : Te begimtan van heden is het vanwe-ge rien Heer fWrsister van Oorlog aan de dagbiaderc verboden nieuwstijdingen te ges/en aangaande de bewegingen der Legers. , ER ZAL SLF.CHTS IEDEREN DAC SEME UITGAVE VAN ÏEDER DAC-BLAD MGGEN VERSCHMNEN EN DE ÛRUKPRÛEF VAN DIE IJITGAVE ZAL /OOR MET DRUKKEN, AAN DE ^SMGSOVERHSID ONDERWORPEN «VORDEN. Df.ze zal uitschrappsn al waî de ■(rijgsbewerkingen betrôft. Gs Dagbladen die zich naar die on-rîeirîçhtlngen niet gedragen, zouden door voonîoemrien Hoogeren Officier voorloopig opgeschorst worden, CeSief c'aarvan zender uitstel aan de tiagblac&n in uws plaatselljkhsid kennis ♦.3 gsven» De Gouverneur, (Get.) Baron DE KERCKHOVE. « * # Wij protesteeren legen dien maatregel lie heel de pers treft, al is hij ook het ge-\,olg van de onbescheidenhcid van enkele otganen, en het in het publiek gooien van Undenz-berichten, zooals de aanval op kntwerpe'n en Brussel door de Duitschers, zlq.1 van '.iard was om dehevolking te yer-OKtrusten.iranneer men door de censuur zinnens is hoegenaamd GEENE berichten meer onder het publiek te brengen, dan zal men vrijen teugel geven aan de onheils-nieuws-jes die de een of ander wel zal willen rond strooien,en misschien meer de onge-rustheid en de paniek in de bevolking zul-len slaan, dan een onwaar bericht van een 0'- ander blad, dat des ander en daags moet herroepen, wat het den dag te voren tncldde. & & * Keuren wij dus de censuur beslist af, wij treden voor een groot deel den maat-Ttgel bij : dat er maar êène editie van elk btad zou zijn. De inceste bladen hebben van den oorlog een winstgevend zaakje gemaakt. Het is aan niem'and verboden (jeld te winnen, als de middelen maar eerlijk zijn. Maar, er waren bladen die vier, vijf editics daags hadden die weinig of niet s met clkandcr verschilden : 't was eene ex-ploilatie die wij reeds in onze kolommen hebben gelaakt. Il et schoonste van al was, dat die bladen allen hun jormaat .verkleinden, de sckaarukheid van het papier inroepend, terwijl er hoegenaamd geen gebrek aan papier is, wat ten andere bewezen werd dcor de tallooze spéciale editics dier bladen zelf, die aan eenen prijs verkocht wer-den, — schandelijk hoog! Natuurlijk dat de meest katholieke bladen daar het voorbeeld van gaven! * # * Wij protesteeren dus tegen de censuur, aismede tegen de handelingen dergenen die de roi der pers in de huidige omstan-digheden hebben verlaagd. « VOORUIT ». AAN ONZE LEZERS Door het in voege treden van den tzaris-tischcn maatregel : DE CENSUUR. ZULLEN ONZE LEZERS LATER DAN GE-WOONLIJK HUN BLAD ONT VAN G EN, OOK IN DE PR0V1NCIE. De redac-lic en de administratie zullen al -u't mogelijkc doen oui den dienst van het - <1 zoo regelrrçalig niogclijk te maken. Doeh (îaar WIJ niet volledlg meester isieer zijn van ons blad, ueten wij niet or 'Jîit de gevoelens zullen zijn van degenen j;ie voor taak hehbcn dcn inhoud van ons t»la,d te kontroleerén. Of het eensuur-bevel wel noodzakelijk «as voor «Vooruit» znlleii onze lezers on-i 'Tvinden. bijaldien er witte deelen in ons •)!:'■(! zullen voorkomen. v' y denken dat ziifts niet gebenren zal, en dan zal het bèvvijs cens te meer geleverd zijn dat de maatregel niets anders dan eene nuttelooze plagerij is. S. M. «Het Licht» Al de oorlogsberickten op bladzijde 5 en een klein deel op blz. 6, vcrschenen reeds in onze vorige gentsche oditie. Onze lezers der provincie hoeven dus eerst die berichten te lezen, vooraleer aan de onderstaande te beginnen. Aan onze Abonnenien Zondagntorgcn vvejrden in sommige steden jjeenc brieveu oï dagbladen door de brief-dragers uitgedeeld. Het schijnt dat deze maatregel geduren-de drie dagen zou toepasselijk blijven. Onze abonnenten zullen ons dus wel willen verontschuldigen zoo zij huu blad niet ontvingeu. Een onderhoud met een Duitschen partijgenoot, krijgsgevangene in ons land « Bg Veïksgazet » van Antwerpen geeft het volgende intéressant inter-vieuw van een zijner medewerkeis : Nadat ik mijn regiment vervoegd had, ben ik mee betrokken geweest in een paar schermutselingen rond Luik. Ik moet u eerlijk bekennen dat mijne makkers noch ik groote heldendaden verricht hebben. Aan onze zijde zijn eenige dooden en gekwetsten gevallen en het vijandelijke leger hebben wij ook met :ee een-heden verminderd. We deden ons best, en meer kan mer; al niet doen. Verleden week Donderdag gelukter wij er in 13 Duitsche uhlanen krijgs-gevangen te nernen. Ik werd mee aangeduid ôm ze te be-waken en ze van het oorlogsterrein weg te voeren. In 't begin spraken wij niet tegen onze gevangen vijanden. Zij zelf waren weinig van zeggen. Daar ik duitsch versta en spreek werd ik gelast de bevélen aan de krijgsge-vangenen over te maken. Een dezer, een flink gebouwde kerel, niet heel groot, maar breed geschou-derd, met een mannelijk en fier uiter-lijk, begon met zoo stilaan allerlei vragen te stellen. Hij vroeg mij onder andere : « w/aai1 wij waren », « wat er met hen zou g2-beuren » en « of de Belgische bevolking vertoornd was op de Duitschers ». Ik gaf dien praatzieken uhlaan in 't begin weinig taal. Hij hield echter niet af. Alvorens ik hem nog iets wilde ant-woorden vroeg ik hem « wie hij was5 » « van waar hij kwam en wat hij deed in zijn vaderland». Hoe verstomd stond ik toen hij mij verklaarde bezoldigd bestuurder eener vakorganisatie te zijn, uit een der grootste steden van Pruisen. Ik had hier dus met een vo-oraanstaand partijgenoot te doen. Nu' was het mijne heurt mij bekend te maken en hem uit te hooren. Ik zal hier zoo getrouw mogelijk weergeven wat mijn 'krijgsgevangen partijgenoot mij meedeelde : — Onze partij, begon hij, was volop in een geestdriftige agitatie tegen den oorlog, toen wij gemobiliseerd werden. Meetings en vergaderingen, ja zelf s ru-moerige betoogingen hadden heel Duitschland door plaats. In onze pers verschenen elken dag heftige artikels tegen den oorlog. Ten langen laatste werd door de Vorwàrts nog een beroep ge-dàan op den keizer 0111 den vrede te bewaren. Het baatte niet. De jonker-kliek moest den stnjd hebben. Wie nu het eerst den oorlog vCrklaard heçft, Rusland of ons land, weet ik met, maar wel ben ik overtuigd dat onze keizer en | zijne trawanten hoofdschuldigen zijn van den Europeeschen oorlog. Wij moesten dan welhaast ailes in gereedheid brengen om naar de grens te trekken. Overal waar we kwamen werd ons leger door de opgehitste bevolking luide toegejuicht. Dat bracht mijne collegas in vervoering, mij stemde het integendeel heel droefgeestig. In de steden was het een afwisse'ling \an hoch's aan den keizer en het geroep : Naar Pariis! naar St-Petersburg ! » Waar wij_ng.artoe moesten wisten we niet. I11 Keulen aangekomen weçd ons regiment m twee verdeeld. We trokken naar Aken waar wij twee dagen verble-\ en. Ik had een bang voorgevoel dat wij tegen de Frans'cheti zouden moeten oprukken. Het bericht was hier toege-komen dat Jaurès vermoord en de re-\olutie in Parijs uitgebroken was. Het vernemen van de dood van Jaurès pijnigde mij geweldig. Toen heb ik in stilte geweend, bitter geweend. Want wij hadden liera zoo lief den grooten Jaurès. Hij was de lieveling der Duitsche sociaal-demokraten. Hij was .de man die den broeder'ôar.d tusschen ' Duitsche en Fransche partijgenooten dichter en dichter had toegehauld. Lang liet men mij niet nadenken over dit groote verlies der Internationale. Wij moesten voort en tôt mijn ontzettiag... over de Belgi-jche grens. 'j*oen ik dit zag, stond mijn plan vast: ik zou niet vechten ! Niet, dat ik bang of een lafaard ben, verre van daar. Had men mij naar Rusland gezonden, dan hadde ik tôt mijn laatsten ademtocht gestreden tegen de betaalde soldeniers van den Czaar. Tegen de benden van het land der galgen en knoeten, het land met zijn akelige gevangenissen en moor-dend Siberie ; ja, daar zou ik met leeu-wenmoed kunnen vechten hebben, om-dat ik zou geweten hebben dat het licht mijner geweerschoten de zware duister-nis van dat donker Rusland zou doen verdwijnen hebben, dat de val van den Czaar meebrengt vrijheid en leven voor millicenen in slavenboeien geklonken menschen. Maar nu was ik aangewezen om als lagen indringer sluipmoorden te plegen in een bevriend land, bij een moedig en naarstig volk. In Belgie,waar de zetel der Internationale is, in het land waar Marx en Engels, toen zij overal verjaagd waren, een schuilplaats von-den, in het land der pionniers van de algemeene werkstaking ; neen, dat nooit. 1k heb woord gehouden, kameraad. Nu ben ik uw krijgsgevangene, men mag met mij doen wat men wil, maar over iets-ben ik gerust : « Ik heb miin plicht gedaan jegens de Belgische kamera-den. » In ademlooze stilte had ik den-gevan-gene aanhoord. Hij zei veel meer dan ik hier kan weergeven. Sams kwam hij zoo in vervoering en sprak hij zoo luid en hartstochtelijk, dat ik hem herhaaldelijk moest herinneren waar en in welken toe-stand wij verkeerden. Toen wij scheidden, drukten wij el-kander de hand en hij voegde hij nog toe : «dat zijn vurigste wensch was, dat de oorlog zoo spoedig mogelijk zou gedaan zijn en hij opnieuw met voile kracht zou kunnen gaan werken aan tte organi-satia der arbeidende klasse. En als — en daar legde hij nadruk op, -— als het despotisme van den keizer nu niet ineen-stort, dan zullen wij al doen wat mogelijk is om de militaristiseche benden, die de oorzaak zijn der oorlogen, onschade-lijk te maken. IS HET EENIGSTE BLAI DAT NOG OP 6 BLADSÏJ-DEN VE&SCHIJNT ! Europeesche Oorlog Een roerende (nie! van Uuitscha Partijgenooten Volgende bri.?£ is door Duitsche socialis-ten aan den Engelschen Bond van Menseh-lievendlieid gericht . « Waarde makkers. Eindelijk zijn de wol-lcen gebarsten. Op dit uur moeten wij ons ontliouden u een broederlijken groet tôt heil te brengen, aan u die de ramp welke de onvermijdelijke nederlaag van het despo-ticke militarisme vooraf ging hebt voor-zien, en hetwelke te lang door millioenen arbeiders is geduld geworden. Zich oprichtend, zooals Hyndman, Van-dervelde en Blatchford het sinds lang hebben voorspeld, zien wij den ontembaren tiran, van parasieten omringd, nu tegen de menschheid den wanhopigsten yeldtocht voeren. Wij hebben geen twisten met de arbeiders van andere landen. Wij reiken de hân-den in aile vriendsehap aan de Belgische, Fransche, Engelsche demokratie. Wij weten dat de inwendige revolutie die nu onder ons smeult, den heerscher zal treffen wiens onverzadelijke hoogmoed Euroija met ''s arbeiders bloed doet oyerstroomen. Deze brief wordt u gezonden door tus-sehenkomst van een Hollandsch partijgenoot die zijn leven waagt yoor de volks-zaak. i Bovenstaande vertalen we uit het katholieke blad «Le Patriote». B^t bewijst te meer datons veel waarheid uit het Duitsche rijk verborgen blijft. Wat-'de duitsche kristenen tegen den oorlog beproeven, zegt de «Patriote» niet ! , De toestand Officieelc mededeeling) Ons leger bevindt zich nog altijd in een voordeeligen toestand. De gevechten, wa-ar-uit het zegevierend is gekomen, hebben nog het moraal der troepen verhoogd. In het algemeen zijn de strategische schik-kingen dusdanig dat men, ten slechtste ge-nomen, zou moeten den aanval van den vijand het hoofd bieden, in voordeelige voorwaarden wat ons betreft. Nochtans is het niet onmogelijk dat wij maar weinig volk zouden te bekampen hebben. Men kan nog ,piet bepaald zeggen wat gebeuren zal. Wat zeker is, is dat onze ge-nerale staf al de noodige schikkingen geno-men heelt ojn aan aile voorvallen te kunnen het hoofd bieden. Niet schrikken indien men rechts o£ links een ontploffing hoort. Wij vernielen een en a.nder bij middel van het kruit en men ge-looft gemakkelijk dat die ontploffingen het gebulder zijn van het kanon. Gisteren hebben de Fransche en de Duitsche ruiterij elkander op veel plaatsen ont-moet : de eersten zegepraalden overal. Onze bondgenooten zijn niet ver meer van ons. Onze forten houden nog immer stand en veroorzaken zware verliezen aan de Duitschers; Men haalt aan dat een bevel-liebber van een der forten kogels in de bee-nen gekregen heeft en nochtans zijn dien&t voort waarneemt in een rolstoel. De verha-len der gevechten loopen over van heldhaf-tige feiten der onzen, waarin wij voile ver-trouwen mogen hebben. Seclert het laatste bericht is de algemeene toestand niet verandei'd. Mcn meldt geen enkelc bclangrijke Duitsche troepeu-maeht tegenover de onze. Op geen enkel punt is ons leger in recbt-streeksehe votfling met het front *an dcn vijand. Over het geheel genonien heefr. mon den indruk van een kortstondigen stilstaïul in de krijgsbcwcgingen. i Brussel, Zonday avond, 10 ttre. De Duitschers mak,en eene aanvaliende beweging. Meer sterkere duitsche ruiterij nam de richting van Waver, in Bra-bant. Welhaast moesten zij het vuur onzer voorDosten onder- staan. Na eenige schermutselingen van zeer weinig belang werd de duitsche vooruitruk-kende beweging tegen gehouden. Op een ander punt van het front onzer troepen,deden de: Duitschers insgelijks eene aan-i vallende poging. Ôp de andere ;j. plaatsen van het legerfront • lieerscht de grootste kalmte. Is de groote slag aangegaan? Uit Thienen : ZEEE STKEN-i GE BEVELEN ZIJN AAFi DE ÏKOEPEN GECrEVEN EN NIEMAND MAG NOG TOT DICHTBIJ DE SOLDATES KOMEN. Gevechten oij Thienen Diest, 15 Oogst. — Dezen morgen is een patroelje uhlanen door onze troepen ver-rast geworden ; 15 uhlanen maakten van die patroelje deel. Allen werden gedood. Te Gremde, bij Thienen, zijn 6 uhlanen insgelijks gedood. Eén schermutseling heeft plaats gehatl verleden nacht nabij Lantren.De Duitschera na groote verliezen ondergaan te hebben, zijn teruggeslagen geweest. De Belgen had, den maar weinig gekwetsten. Zaterdagochtend heeft men rond een uui een Duitsch spion door den kop gesehoten te Oirbeeke. Hij werd Vrijdagnamiddag t^ 4 u. aangehouden. Onmiddellijk onder-vraagd heeft hij bekentenisen afgelegd. — Thienen, 4 ure. — Van af 3 ure hoort men kanongebulder in de richting vaii Borst en Hoegaarden. Zeer strenge orieye son gegevan ojmJw niemand meer de liniën aer troepen naj» re. a A * -fv -fr -tr- EEN DUITSCHE VLIEGER GEDOOD TE THIENEN Zaterdagmorgen vloog een Duitscherj vlieger boven de Belgische troepen, nabij' Thienen. Het voetvolk schoot naar hem,; doch trof hem niet. Eene voor werd gegra-ven en eene mitrailleus er in geplaatst. Dit gebeurde met eene verbazende snelheidl en de vlieger werd gedood. & * * Een Duitsch schadron uitge-delgdHet blad «Le National» deelt me'de dat\ Zaterdag een schadron Duitsche ruiterij i nabij Haelen door onze troepen aldaar/ werd overvallen en uitgedelgd. # * * # DE STOUTMOEDIGHEÏD DER DUITSCHE VLIE-GENIERSDe Duitsche vliegeniers komen met eens! ongehoorde stoutmoedigheid over onze' troepen gevlogen. Dit zou hen natuurlijk cens of morgen i duur kunnen te staan komen. Gister vloog een Duitsch vlieger zoo laag over Diest,'dat hij bijna de huizen raakte. ; Het is spijtig, zegde een soldaat, dat] men ons verbiedt op de aero's te schieten. ^ w of HET KASTEEL VAN MARCHE-LES-DAMES (Namen) AFGEBRAND Het kasteel van prins d'Arenberg is eer-j I gister afgebrand geworden. • M.en vertelb dat er zich toestellen van den telegraaf zon« [ dar draad. bommen. enz. in bevonden. ^î^ Teieffoon ; Bedactie 247 » Administratie 2845 asndan 17 Oogst 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes