Vooruit: socialistisch dagblad

840 0
15 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 15 Oktober. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 28 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n29p26r882/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

la Wiisl-Vlaar.&fÈB ta is fïistatpt w «_ -w. ATU — »m w *y b rsufcfcjutaa.wawv» t*ml s-c.i j» z ia »•** " w Uit Duitsche bron. Wostelijk gevechtstcrrein : BERLIJN, 13 October. — Officieel : Front gen. veldm. kroonprins Ruppr. van Beie-re'n : De slag in Vlaanderen leefde na korte .onderbreking gisteren opnieuw op. Ditmaal voerden de Engelschen op een smal, onge-veer 10 km. breed front tusschen de wegen Langemarck - Houthulst en Zonnebeke-Moorslede hunne aanvallen uit; de inzet aan gtschut was bijzonder groot. Na her-haalden, vergeefsehen stormloop slaagde de Engelsehe infanterie eriu tussclien het str.ion en het dorp Poelkapelle in het trechterveld door te dringen. jii den ge-heelen dag voortdurende gevechten wer-pen onze troepen den vijand weerszijden der Pendabeek tsrug. Onze stellingen bij en ten zuidén van Poelkapelle werden in den voormiddag en met nieuwe krach ten 's avonds opnieuw tevergeefs aangevallen. Sterke drukking Lag op Passchendaeîe; ook liier moesten de Engelschen zich met een smalle strook "van onze vooruitgeschoven stellingen tevreden stellen. Het dorp is in ons bezit. Ten Oosten van Zo'nnebeke zak-ton de vijadn&lijke aanvallen in elkaar. Ook bij Gheluvelt mislukte een krachtige aanvalspoging. In het geheel bedraagt de met 'Zware, bloedige offers door den vijand betaalde terreinwinst op twee invals-punten ongeveer 1/2 km. grond. Ovoral elders was zijn krachtsinspanning zondor resultaat. Den ganschen nacht door hield de ge-schutstrijd aan. Heden morgen kwam hot weer tôt trommelvuur tusschen de Leie en het kanaal Komeu-Ieperen. Volgens de tot-dusver binnengekomen berichtcn zijn geen nieuwe aanvallen gevolgd. Front van den Duitschen Kroonprins: In eenige vakken van het Aisns-front was ook gisteren de gevechtebedrijvigheid levendig. In het Oostelijk gedeelt® van Chemin des Dames braken, na doeltreffende geschut-voorbereiding onze stormtroepen in de Fransche stellingen ten Noord&n van don molen Vauclerc binnen. Over een breedte sîia 400 moter werden de vijand verscheidene loopgravenlinies ontrulrfc. Talrijke ge-vangenen bleveu in onze ha-nden. Eassisch es ïloeaieenscli gevecMsterrein : Van de Duna tôt den Donau ge-sçe om-vangrijke gevechtsbedrijvigheid. Balkanfi'oet : Buiten Icvendige artilleriebedrijvigheid in de Cerna-bocht en voor de Bulga-ren suk-sesvolle verkennersgevQchten aan het Doi- . 1 ra-n-meer, uiets bijzonders. i Groot Hoofdkwariier. — Avondbericht van 13 Oktober (Off.) In Vlaanderen af-wisselend sterke vuurfoeclrijvigheid. Geene infa n te riegeve cht en. Aan de overige landEront-en niets van be-teekenis.In gemeenzame onderneming van deeleîn van leger en vloot hebben wij op het eiland Oesel (iiigasche meerboeçem) voet gezet. Uit Fransche bron. PABIJ.S, 11 Oktober (Officieel) Avondbericht: In den loop van den dag bedrijvig-heid van beide artillerieën op verscheidene frontpunten, vooral in de omgeving van Epine-de-Ohevrigny ten zuiden van Butte-■du-Mesnil, waar ons vuur vijandeliike troepen, die poogden onze kleine posten te na- . i deren, tôt staan brachten, evenzoo op den rechteroever der Maas. Eene infanterieak-tie volgdé nergens. PABIJS, 12 Oktober. — Officieel: Da nacht werd gekenmerfct door groote bedrij-: vigheid beider artillerieën en een reeks duit-.sche aanvalspogingen op verschillende pun-ten van het front. De F ranschen sloegen een Duitsche overval ten westen van Cerny af, terwijl een plaateelijke operatie die ze ten noordoosfen der hoeve Mogny uitvosrden lien toeliet gevan'genen mee terug te bren-gen.Een duitsche overval ten westen van Maison de Champgne en drie pogingen hunner-s:ijds in de streék Souain-Hurtebise liepen mis. Op den rechter Ma,ascever gaat de artil-leriestrijd in de streek van Eezonvaux voort. Uit Engelsehe bron. L.ONDEN, 11 October (Officieel); In den loop van den dag voerden vijandeljjke aanvallen tegen onze nieuwe stellingen in de nabijheid der spoorbaan Ieperen-Staden tôt een plaatselijk gevecht, sonder eene wezen-lijke verandering in den toestand te bren-gen. Verdere tegenaanvallen van den vijand werden niet gedaan. Onze troepen aan het slagfront waren daarmede gelast, die van hunne gister veroverde stellingen ondanks de grôotte zich uit den toestand van den grond opgeleverde moeilijkheden inrichtten. De artillerie-bedrijvigheid hield van wesers-kanten aan. Wij veroverden eenig veldge-schut, eea aantal machiengeweren en loop-gravenmortieren.Vliegwezen: Op 9 Oktober werden slechts weinige vluchten uitgevoerd, buiten aan het slagfront, waar een groot deel van den ar-beid ondanks den sterken storm en den dik-ken hagel verricht werd. Nieuwe vijandelij-ke geschutstellingen en ' andere passende doelen werden door onze vliegtuigen aan onze artillerie gemeld, die zij onder haar vuur nam. Met onze infanterie werd den ganschen dag voeling gehouden en vijande-lijke troepen bij elke gelegenheid met ma-chjengeweervuur lastig gevallen. In den nacht werden twee tonnen bommen op de statie, van Roeselare, Kort-rijk, Meenen en Led, gnsm neergeworpen. In de luchtge-vechten werden vier Duitsche vliegtuigen neergeschoten. twee anderen stuurloos tôt neerKcmen gedwongen. Twe© onzer vliegtuigen werden vermist. ■ —* i l ii iimiii. il ■■■■■■ ■■ 'i 33e ?aaP" -» N. 287 3 centierntn t>çr nummer fisasîsia^ "2 5 Ocîofeoi* 1917 Orgaan der Belglsche WerklisdenpartiL — Verschipende aile dagen. ^ .j £3 — Druktter- flitqeefster Sam Maatsch. HE7 LICHT, Best. P De Visch, Ledeberg-Gsnt — Red. A dm . Hoogpoori, 20, Gent LONDEN, 12 October (Officieel) : Gister is weerom hevige regen gevallen. De vijan-dëlijke artillerie betoonde gedurende den nacht betrekkelijke bedrijvigheid ten westen van Passchendaele. Verder is niets van bijzonder belang te melden. LONDEN, 12 Oktober. (Officieel). — Wij hebben vanochtend ora 5 uur 25 op een front van ongeveer 6 mijlen (9.6 km.) ten Noordoosten van Ieperen een aanval gedaanMen meldt dat onze troepen bevredigen-den voortgang maken. Vannacht had het zwaar geregend. is. vk & il osrlti mrnrn iliOi fii Ofesîiirfil-îlsiprlSi < Uit Italiaansche bron. ROME, 12 oktober (Officieel). — La-ngs hsel het front is het slecht weer geweest. In de streek van den Col Brion (Travig-Dolo-dal) hehben de Italianen tijdig een floddermijn ontstoken en daannee de wer-ken van den vijand, die op ons aanploeter-de, besçhadigd. Het geschutvuur was tameiijk vinnig in de streek van den Zugna en benoorden Tol-mei-n, waar vijandelijke auto-kolonnes in beweging werden verstrooid. „5- J, Assises - PeeisCÈ8- m §m CJit Oostenriiksehe bron. AVEENEN, 13 Oktober (Off.) — In het Oosten fen in Albanie bij onze troepen niets nieuv/s. Aan de Isonzo en aan het Tiroolsche front kwam het op talrijke plaatsen tôt (e-vendige geschutbedrijvigheid. Ten Noorden van het Pelegrini-dal haalden onze stoot-troepen, door scherpschutters versterkt, gevangenen en oorlogsmateriaal uit de vijandelijke stelling. Uit Bussische bron. PETERSBURG, 12 ojstober. (Officieel); Bezuiden de heirbaaa naar Pskof hebben de Bussen in een tegenaanval de stellingen in den ouden toestand teruggebracht. Het vijandelijk geschut drong voorpostea ten Noorden van dien weg terug. De vijand nam verscheiden schansen in de streek van Bueza-cz. In een tegenaanval werden ze heroverd. De Ruspen verdreven de Turken van een hoogte bezuiden Oormia. yirr »v M uni ci ® Mm «WW '.V -irU B «• gr M VIM Uit Bulgaarsche bron. SOFIA, 13 September (Off.). — Macedo-nisch front: Van t-ijd tôt tijd levendig geschutvuur en trommelvuur tien noorden van Bitolia en ten zuiden van Dobropolie. Ten zuiden van Gheogheli levendig artillerie-vuur. Eene vijandelijke kompagnie, die tegen onze stellingen ten westen van de Wardar vooruittrok, en een» sterke verken-ningsafdeeling ten oosten van de Wardar werd door ons vuur teruggedreven. In het Stroema-dal patroellewerkzaamheid. In het Moglenagebied stortte een door ons geschutvuur getroffen vijandelijk vliegtuig achter onze stellingen neer. Vlieger en waarnemer zijn dood. Front in de Dobroedscha: Bij Tulcea zwakke artilleriebedrijvigheid; ten oosten van Galatz was zij wat levendiger. Uit Fransche bron. PARUS, 10 Okt-ober (Officieel): De artilleriebedrijvigheid is weerom sterker ge. worden, namelijk in het gebied van Doiran-en noord-oostelijk van Monastir. De Brit-çche troepen voerden eenen strooptocht in de Duitsche stellingen bij Doiran uit. # # In Klein-Azië Uit TurKsche bron. KONSTANTINOPEL, 13 oktober (Officieel). — l'erzië : De reeds gemelde strijd met de Russen aan de Perzische grens ver-liep ten onzen gunste. De Russen werden teruggeworpen. In het gebied Revanduz vielen de Bussen de stellingen onzer voor-ste posten aan. Het gelukte hen, in deze stellingen te dringen, evenwel werden ie er in den nacht van 9 op 10 Okt-ober daaruit verdreven. Syrië: Op 9 oktober verscheuen een vijandelijk hulpkruiser en een torpedoboot voor Alexandrette. Een van op dezer schepen opgesteg&n vliegtuig werd door ons afweer-vuur tôt neerdalen gedwongen. De loods en de waarnemer stortten in de zee. Op 11 Oktober verscheen een ander vliegtuig over Alexandrette, dat eveneeus door ons vuur van den grond uit tôt neerdalen gedwongen werd. De piloot viel zwaar, de waarnemer licht verwond in onze hand. Het vliegtuig is in gebruikbaren staat. Aan de overige fronten geene bijzondere gebeurtenissen. * # J|X dP;_ZE'E s s vsrschsrgts duikfeoctooriôg Uit Duitscii® bron. BERLIJN, 12 October. — Officieel : In den Atlantischen Oceaan en in de Noord-zee v.erden door onze U-bootén weerom drie stoomers en drie ï;eilers g&torpedeerd. Daarondsr bevond zich de bewàpende Fransche stoomer « Laiieila alsook de Fran- ! sche drieïnastenbark « Marie Marguerite », ! met koleu geladen en de I ransebe schoe-ner <-. Merceau », verder twee tankstoomers, een daai van van het uitzicht van de « San Eduard » (!j.2£5 ton). Do drie getorpedeer-de zeilers hadden kleurhout geladen. De Chef van den Admiraaistaï tïer Mai'.ae. BERLIJN, 13 October. — Officieel : Nieuwe U-bootuitslagea in het versper-l ingsgebied om Engeland : "21.000 br.r.t. Onder de getorpsdeerde schepen bevonden zich twee diepgeladen stoomers met kolen, verder een JingolScho sehoener met ton-aarde naar Treport en een zeiler, die 3000 vatten machiensmeerolie aan boord had. Aan den Westuitgang van 't Aermelkanaal werden buitendien de Fransche zeiler « Moi-seau » door verscheidene artillerie-treffers zwaar besçhadigd. De* Chef vaii de» Adraîraalstaï der Marine. BERN, 12 October. — De « Dépêche de Lyon » meldt uit Parijs : "De Fransche vier-master « Blanc » is op 19 September in den Atlantischen-Oceaan door eenen Duitschen U-boot aangevallen en na Isng gevecht go-torpedeerd geworden. Een in de munitie* ka-mer ingesla^en. granaat, heeft den kapi-tein en meerdere matro.zen gedood. Slechts 15 overlevendon zijn gsred geworden. ROTTEB..DAM, 13 October. — De «Maas-bode» meldt: De Engelsehe Zvi'&r «Surprime», 1C0 nettoton, werd wrak. Gezonken is de Fransche stoomer « EpOche », ds Ame-ribaansche zeiler Cora », de Engelsehe zeiler « Golley », de Engelsehe sloep « Bri-tannis », de Engelsehe z&iler « Deo Gra-tiae », de zeiler « Johann 'Cari », de Engelsehe stoomer « Itascea », 1417 br.t., de Engelsehe zeiler «John Knox » is getorpe-deerd en verloren. Vermist wordt de Rus. sische sehoener « Ernst Sophie ». In het Buitenland le Ositseliiais^ le ii®itseliiais^ 0a kaiïseîisi' BERLIJN, 13 October. — In de binnen-landsc'he krisis is tôt heden nog geene op-heldering gekomen. Een ontslagverzoek van een of ander der staatsministers ligt, vol-gens het «Berliner Tageblatt» zeker weet te gelooven, nog niet voor. Daarentegen be-staat in politieke kringén de meening, dat de Rijkskanse lier zijne stelling daaruit niet als wankelend houclt en denkt in zijn ambt te blijven. BERLIJN, 13 October, — Volgons de «V. Z. am Mittag» verneemt, heeft Rijkskanse-lier Dr. Michaelis zijne vastgestelde reis naar Koerlapd ook gisteren avond nog niet aangevat. Gapeîle gaat BERLIJN, 13 October. — Volgens de» «Berliner Lokal-A.nze.iger» medeçteelt, heeft de Staatssekretaris van hot Rijksmarine-ambt, von Gapeile, zijn ontslagverzoek aan-geboden.D® sJotrassîutÊc Franscha $ooîal|sten ZWITSERSCHE GRENS, 11 October. -De Fransche pers publiceert de slotresolutie van het socialistisch kongres te Bordeaux. De zeer. lange resolutie stelt het programma der overwegende meerderheid der socialisti-sche partij daar en onderscheidt zich slechts weinig van het programma der minderheid. De resolutie stelt eerst he^ verdedigings-kaxakter van den door Frankrijk gevoerden oorlog vast, die zijne ware beteekenis eerst sincls 't intreden der Vereenigde Staten in den oorlog en sinds 't uitbreken der Russi-sche revolutie gekregen heeft. <tDe sociAlisti. sche partij, heet het, vergeet niet dat het kapitalisme, de kolonieën en de imperialis-tische politiek de bronnen.zijn van aile oor-logsgevaren en verlangt dus dat de vrede op de bazis dér scheidsgerechten, der opper-heerschappij van het redit over 't geweld en op die van den volkenbond opgebouwd woi'de, niet op den wil der regeerenden, maar op dien der proletarische massa. Deze vrede moet niet alleen rechtmatig en van duur zijn, maar ook spoedig komen. « Daarom verlarijt de partij, zoowel van de_ nationale als van de internationale politiek eene energiekee oorlogsvoering. «De Fransche regeering, zegt de resolutie verder, heeft vooral den plicht- door te zet-ten, dat de overige verbondenen, volg-ns het voorbeeld van Frankrijk en Rusland. hunne oorlogsdoeleinden preciseeren en zich het princiep der internationale scheidsgerechten eigen maken. Wat de vredesvdorwaar-den in détails betreft, verwijst de beslissing ook naar het antoord van het partijbestuur op de rondvraag der Hollandsch-Skandi-naafsche kommissie. De partijleiding kreeg de ôpdracht bij de regeering nogmaals de / reispasse» voor Stockholm ta verlanscen en de verhandelingen met de overige organi-. saties der Entente voort te zetten. De resolutie v.endt zich tôt de onafhankclijke so-cialiMe'n en tôt het Duitsche volk in 't bijzonder, met den oproep om de huidige machthebbers in Duitschîand te doen val-len, voor hunne misdaden te straffen en de Duitsche demôkratie op te richten. De Fransche partij waarborgt ervoor, dat,de geallieerden een aan 't ontsttian .zijnde Duiteche demôkratie niet zouden vernieti-gen en verwijst uaar de toezeggingen van Wilson, Lloyd George en Ilibot.» Het binnenlandsch politiek programma der partij omvat volgende hoofdpunten: Bcsliste ondersteuning van de landsverde-diging; aanneming der oorlogskredieten ; ondersteuning der regeering zoolang deze zich niet schuldig maakt aan landsverraad of aan verraad tegen de republick; princi-pièele medewrking in de regeering door 't intreden van socialistische vertegenwoordi-gers in 't ministerie onder de kontrool eener werkende oorlogskommissie ; strenge parlementaire kontrool van ;t leger; uitbreiding I der legertœrusting, namelijk met zware artillerie en vliegtuigen, en ontslaging der oude jaargangen; bescherming der republi-keinsche gewetensvrijheid in 't leger. Ten slotte volgt eene reeks eischen die betrek hebben op het socialistisch economisch programma en do garantieën voor het arbei-dersvereenigingsrecht. g es HsBslssiadi sses Kasssssiasa Isening ï ZWITSERSCHE GRENlS, 10 Oktober.— De «Matin» bericht uit Petersburg ; Het » voorloopig parlement keixrde het aangaan 1 eensr nieuwe oorlogsleening bij den geallieerden ten bedrage van 9 miljarden roe-bels goed. 3 Het vaorloopîg paî-isr^t PETERSBURG, 12 Oktober. — Volgens bladmeldingen verdeelen zich de 120 zetels in 't voorloopig parlement die aan de niet-socialistischo groepen toegekend zijn, als s volgt ; Kadetten 04, partij voor handel en nijverheid 34, Moskowsche politiekers-ko-3 miteit ^15, grondbezitters 7. Het voorloopig parlement zal zijne zittingen eerst opne-men, als deze 120 leden gekozen gijn. j frr'atlCsrs» en Solcîatànt-aad HAAG, 13 Oktober. — Reuter meldt uit Petôrsburg: De recirfcsplegingskommissie, dio een règlement van orde voor 't voorpar-lement ontworpen heeft, geeft' daarin den eisch, dat de regeering binnen de 5 dageh de kwestiës van het voorparlement beant-woorden moet. De afgevaardigden van het voorparlement bekomen dagelijks 15 roe-)x;ls en mogen kosteloos gebruik maken van den spoorweg. Het blad « Iswestia » meidt: S le uitvoerende kommissie van den Arbei-ers- en Soldatenraad zal eenen vertegen-woordiger ter Iîonferentie der Verbondenen, te Parijs, zenden. In aansluiting daar-asjn schrijft het blad : Onze vertegemfoordi-* ger zal de konferentie evenals de overige vertegenwoordigers onzer regeering bijwo-nen. Het feit, dat hij geen officieel mandait bezit, zal zijne woorden meer belang-rijkheid verleenen. Hij zal betoonen, dat de tôt nu toe bestaande verdragen voor oi na den eersten tijd van den oorlog ontstaan_ zijn, en dat wij eene nieuwe overeenkomst* verlangen, eene overeenkomst dio met het oog op den vrede gesloten worden moet. Bïb iakn sa Ds ka&hîetskHsis STOCKHOLM, 11 October. — De koning heeft den landhoofdman Widen, président van de Kamer, gelast met de vorniing van een ministerie. Widen behoort tôt de gematigde liberalen. STOCKHOLM, 12 October. — De kwestie der regeeringsverandering wordt in de Zw'eedsche pers ijverig besproken. De op-dradit des konings aan den voorzitter der tweede Kamer, landhoofdman Widen, het nieuwe ministerie te vormen, vindt bij de bladen aller richtingen vriendelijke bijtre-ding. Widen 'wordt als een man gekaraktee-riseerd die weinig partijpolitiek volgt en bij aile groepen sterke sympathie geniet. Verscheidene bladen, waaronder «Stock-holms Tidningen» en «Social-Demokraten)>, vermoeden dat hij zal pogen eene nieuwe koalitie-regeering met vrijzinnig programma, maar tegelijk met leden uit aile par-tijen saam te stellen, waarbij wellicht ook eenigo vertegenwoordigers van het huidige ministerie in het nieuwe zullen overge-nomen worden. nara Oe PSB'sii m ree'iï Na de afbreuk der betrekkingen tusschen Peru en Duitschîand, kan het interesseeren te vernemen. dat in de Peruaanscha ha-veus zes Duitsche handelsschepen van samen 44.000 ton gebleven zijn; daaronder bevinden zich een groote stoomer van den « Norddeutschen Lloyd » en twee schepen der « Kosmos-linie ». het su.svao m vlaaibebei Men schrijft uit Vlaanderen aan het Vaderïancl van Amsterdam : Aan de boordan van den oïorsiroamcteri Uzer* , Gij slaat hier voor een reusachtig meer. In de verte is het een einue van geknakte boornen en brokkelende muren. O die boomen! Gekloven en gehouwen, gehaakt en gckapt, gespleten en gespijkerd, met droge, verl^mde takken, met stammen die daar blijven staan jechtop nog, kalrn in de ontzetting, als de trouwe wacliters van Moereland... Daij liât dswr de wijde, stille plas, begravend Je kleine smalle IJzer.het kanaal der ÏJperke, de groDte meerschen, veldei», weiden, broeaa^ien van Dr,'c Grachten tôt Nieuwpoort. In de richting va:i I.Iperen, waar de grond stijgf, versmtlt d»; overstrooming tôt ze, bij B jesinge, niet veel meer' is dan eene reke plassen iangs ds IJperiee-rivier en kanaal— en eene dubbetyj|tro ,.e Jo^r-.vaskte, drabbige, onbegaanbare moddergrond. Eigenlijke îoopgrachtpn zijn hier niet ; nog is ds spade geen halve meter diep of daar sijpelt reeds het grondwater in de gracht! Alet zandzakken op zand-zakken zijn Je borslweringen gemaakt, die te verster-ken en 'e hsrste'Jen is een nooit gsëindigde taak. Achter die zakken st.ian de sotdatfn ts waken. Pianken vloeren weren, zooveel mogelijk, het gro idwater.Over de moJderboordïn der innundatie bouv/en op balken, rijshout ea takkeilbosvn, '.oopbruggetjes «passerelles » die als golvendea slangen daar liggen Als mît re- gent. zooalsheJen, dan is het onder de grauwe lage woiken zoo troosteloos, zjoruw, zoo verlaten dat het heimwce door heen de kapote en Ithahi naar 't harte i sluipt. Dan zisn ze als 't ware het leven kwijnen in de _ ij8 modder, met de laatste b'.osm, dan schreidt er hier een ' i grijje weemoed van tranen. Da^r, vroeger het kalme lar.d van stille grac'iten, ri-viertjes, s'.ooten, vijvers, kanalen, greppels, het land van'groenende heuvels en dalen, van vreedzaine blanka hu'.zekens, omlommerd door ralelaars en knotwilgen — daar is nu het land van golvende menschenmassa's i door stormend metaal en vuur; lie; land van neerplof- |j . ïe.)da obussen en granaten, die diep in ds kleigrond j boren, eropenbarsten e.i leem ea zand ten hemel gul-pen, zoodat daar een poos hangt en verschrikkelijke zwarte dikke wol.c, waike op een reusachtige, donkera boomkruin gelijkt, de breed uitslaanda takkenrijza- j ken» met den gron.l; het land waadnderwijze worden geipïven reekssn diep uitgeholde, ru'.ve trechters, dia o,i hunne betirt tôt vestingen wjrden aangelegd, waar-iti de vijand zich schuilt, met geweer en mitrailjeus van onder een gauw aaiigebracht dak van zoden en j plaatijzer. schiet op al wat veroverd, voorbijstormt; j| schiet tôt brandbomuen en handgranaten er aile leven dooden, of gro id- en hemelwater de diepten tôt som-mige kuilen herschept, waar geen mensch het houdt. , j ln de broekagien, tusschen Woumen en Merckem, links van den steen-.veg Yperen Sjéenstrsite Diksmuide, ligt een prachtige vijver, de vee! genoemde Blankaert, overblijfsel van ds Di:;s:nuidsche golt. Bj winterda» J'I beslaat hij eene oppervlakte van ongeveer 150 H. A.; 's zomers krimpt hij tôt de helft. Aan zijne oevers ver-heft zich het merkwaardig kasteel van den heer Ds ji Koninck van Merchtem : de vele lorentjes spitsen bor yen de boomeii uit; daar, westwaarts, in dat nestje van achikantersen bollaerts ot knot-populieren ligt de een- cS denkool, waar talrijke vluchten wilde eenden en wilde ganzen, die hier in den herfst, aanzwermea, worden geloiit naar de zijgracht en gevangen onder de netten. 's Zomers werden op de Blanckaert talrijke, plezie-rige watertochijes ingericht. Menîg't riviertje eindigt zijn laop in 't bed van Rlan-ckaert o. a. de bekende Steenbeek, die niet verre van Ho rthulst ohtspringt en kronkelt langs den noorder-zoom van het door engelsehe vl.egeniers reeds zoo dik- j|| wijls met boomen bestreken Bosch van Houthulsf, laatste overblijfsel van het middeleeuwsch Derucht». « Vrijbosch». Bezuiden de Blanckaert, waar de IJperlearivier, het !: ! IJperleekanaal en de Martjesvaart b.jeenkomen, ligt Drie-Grachten. Tôt hier strekte zich vroeger de Diks-muidensche golt uit, die van Drie Grachten tôt aan Diksmuiden in de gz eeuw bekend was als de Isers Portus. Het innundatie-gebied is er anderhalt'kilom^ breed. Hoo^erop, vooraleer Steenstraeta te bereiken, ligt het, in dczen strijd zoo beroemd geworden Veer-huis, ot Maison du Passeur, en wat verder, even voor-bij Poezele, het boerderijtje — huis in leem, stroo-gedeict, muren witgekalkt — bekend onder den naam van Witte Huis, waar de veerman n in een ouder- | j weisch bootje over het kanaal bracht. Bij Drie Grachten ligt het land laag, om echtar zuiden Noo.'dwaans te Uimmen, zoodat de grond hij |j Houthulst reeds 30 meters boven het zeev.a'c is en door het IJpersche voôrname heuvelkammenloopsn. U;t een dezer — de Frezenberg, ten Westen van Zonneb'eke — ontspringt de Hasnebsek, die voorbij > Si-Juliens en Lange'marck loopt, ten noorden van Bix-schote de St-Jansbeek wordt genoemd, om, te Lange.' ■ wade, de in de communiqué's dikwerf voorkomende Martjesvaart te vormeu. Langewade is de thans zeer bekende naam van een gehucht van Merckem: wie daar, in vroeger eauwen, |J voorbij wou, moest wachten tôt bij laa^ water door de zompe kon waden. Te Langewade staat — liever stond — een d.'r oudste kapellen van Vlaanderen, langs den stéenvveg Yperen-Dixmuiden; op 15 Oogst was zij een uitverkoren plaats tôt bedeyaart. " :;fj | Als men den daareven genoemden steenwag zuid- 8.! waarts volgt d:tn Itgt aan de liftkerhand, op eeii liait | uttrtje van Langewade, Bixschote. En terwijl ik hier zit te schrijven, dondert en bastj j aidoor het offensief in ons arm Vlaanderen, Het ratelt ' en reutelt onophoudelijk; aan den Noord-Ooster hori-' i zontstijgen zwarte wolken naar den grau^en regen- I)1 l^iemel; door die wolken.ûitst en straalt het. Bij nacht is het schouwspel onbesc'nrijflijk. Het is een breede streep vrfur in het Noorde.i en in het Oosten, alsot de grond zelf er in brand stond. De muilen der bommeabrakende kanonnenzijn omringd met een reusachtigcn pturkrans, roodgele aureool om de weghuilcnde bom. De granat-en barsten open als vlammende kraters. De zoeklichten siaan als reusach- |'j tige gouden zwaarden over het slagveld en naar den , !j zivartsn hemel, waar ze voortrennende plassen zon- !] licht geiijken. Alom stijgeii îichtkoge's, drijven schitte-rend helder door de duisternis, dooven uit, terwijl. Ri] Vuurpiilen naar de hooge snorren en er in duizend ster-rekens open stralen. VA 111A ' » i «-.fl-tLiJLi.l. V7AAROM ROOKT DE SOLDAAT ZOO GRAAG î Zonder twijfel wordt tegen woordig meergerooitt daa vroeger, en de hartstochtelijkste rookers zijn de solda-ten. Dit is noch m^de noch zuciit tôt nabootssn. Een Duitsch arts, die langaan het iront geweest is, schrijft: In tegenstelling met alkohol kan de tabak laugen tijd een gunstigen invloed uitoefenen op de arbeidskracht van spieren en zenuwen. Juist aan het front, waar geen gcregelde maaltijden kunnen plaats vinien, neenit iedereen graag zijn toevlucht tôt een niiddel, dat niet alleen opvvekt, maar ook iets is voor smaak-, reuk- en gezichtszenuwen en kalmeerend daarop inwerkt. Zoo is uit menig niet-rooker een hartstochtelijk rooker ge-( worden. Wanneer men van de schadelijkheid van roo-ken spreken wil, moet allereerst de pijp worden verbo-den. In den pijpekop van de lucht tot'verbranding van de tabak slechts beperkt toetreden. Er vormt zich dus veel kooloxyde. Bij sigaren gaat minstens 40 pet. van -dit oxydegas werkeloos de lucht in, terwijl dit percent-tage bsj de pijp hoogstens 6 is. Niet minder dan 92 pet. ' wordt dus door denpijprookeringeademd, terwijl men bovendien bij het ptjprooken veel sterker trekt dan bij een sigaar. Maar over de schadelijkheid vanrookenzal wel sieeds gestreden worden. Het komthier op de ge> woonte aan. Het is herhaaldeiijk vastgesteld, dat harts-tochtelijke sigarettenrookers geen middelzware sigaar kunnen verdragen. Va i het rooken zijn nog niet veel menschen gestorven, al kan het ook de oorzaak zijn van verscheidene ziekten; L'en sterk rooker moet men niet worden van den eenen dag op den anderen; even-min als men het rooken plotseling moet nalaten. Eea yverkehjk genot wordt het rooken pas, wanneer men nietoverdrijft, enacht slaat op de volgende kleinighe-den : een sigarenrooker moet nooit ïergeten zijn sigaar fiink iang af te snijden. Juist de teerproducten van da sigaar bevatten veel nicotine; die teerproducten verza-melen zich hooldzakehjk in de punt en komen met het ; speeksel in de maag en darin. Ket natte rooken en kauwen aan eindjes is inderdaad nadeelig, Bij de pijp zal men goed doen steeds den slechten warmtegeleider, die zich aïs eea dichle laag in de pijp aanzet, te behou-deo. Deze warmtegeleider beschermtde pijp voor ver-hitting en absorbeert rookgasaen en nicotine. De fana- , tieke sigarettenrookers moeteu tusschen iedere nieuwa , sigaret minstens een oogenblik adempauze houdea, zoodat .het organisme tijd Heeft de zuurstof ts verv»fi- ' gea fest.mteRXtim&tà W0r4u

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes