Vooruit: socialistisch dagblad

102 0
06 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 06 Januari. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 10 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dn3zs2mf2t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3 centiemen nsr nuvnw 34'Jaar S Orgaan der Belgische Werkfieaenparti], ~ f epsctiijsiende ail® dagen. Drukster- Uitgeef ster Sem. Maatsck. HET LICHT. Best . P. Ds Visch, Ledeherg-Gent — Red. Adm HoogpoM. 39, Gewt kommissie langer te laten zetelen, om deze voortdurend gelegenheid te geven zich met de vraagstukken der vredesonderhandelingen bezig te houden. M antvoard Ér BiaüSeerieo AMSTERDAM. 3 Jan. — «Morningpost» meldt dat op 30 December de besprekingen der geallieerden over het aan Rusland te geven antwoord weer begonnen zijn, maar dat het niet vóór 4 of 5 Januari kan worden gegeven. Pa!ea m à VratfesasderliafliialingeR BERLIJN, 3 Jan. — Nopens den wensch der Poolsche regeering om aan de vredesonderhandelingen deel te nemen, wordt meegedeeld dat het aan Polen mogelijk zal worden gemaakt aan de besprekingen van speciale kwesties bij de vredesonderhandelingen van geval tot geval en waarvoïgens den gang der onderhandelingen deskundigen te laten deelnemen. Da Ftefii afvaardiging KOPENHAGEN, 4 Jan. — De Finsehe afvaardiging zal door den minister van Buitenlandsche zaken ontvangen en morgen bij den koning eene audiëntie hebben. Da oüiftekispeü m Finlaad BAZEL, 3 Januari. — Melding der P&tersburgsche Telegrafenagentuur: In zijn antwoord op de vraag van de regeering der Finlandsche Republiek, die aandrong op de erkenning van hare volledige onafhankelijkheid, stelde de algemeene Raad der Russische Volkscommissarissen (ministers), in volledige overeenstemming met het beginsel van zelfbestemmingsrecht der volkeren, het volgende voor, dat zou onderworpen worden aan de algemeene uitvoerende commissie: 1. Erkenning der politieke onafhankelijkheid der finlandsche republiek; 2.. In ovèreômtemjning met de finlandsche regeering zal eene bijzondere commissie gelast worden om de maatregels vast te stellen die zullen dienen genomen te worden voor de toestanden die zullen voortspruiten uit de volledige scheiding tusschen Finland en Rusland. ïdesonsen fusselHQ Rusland m de Mnli De besprekingen in de HoofcJrijksdag- kommissie De richting der mcercierMidspartiJen BERLIJN, 4 Januari. — Woensdag, in de interfractioneele zitting, heeft de afgevaardigde van het centrum, heer Erzberger, eene reeks van richtingen voorgesteld, die voor de besprekingen in de hoofdcommissie der meerderheidspartijen wezenlijk als grondslag moesten dienen. Het debat in de hoofdcommissie zal diensvolgens ook op zulke manier gevoerd worden, dat er eerst zal gesproken worden over den algemeeaen politieken toestand, om dan, daarvan afgezonderd, te spreken over de huishoudkundige noodwendigheden. Langs den kant der meerderheidspartijen wil men voorstellen om de Russen in zoo verre te gemoet te komen, dat men ztch daarover algemeen kan verstaan om het vredeverdrag volgens de wenschen van het russisch volk te voldoen en het in eene russische stad te laten onderteekenen. Het zelfbestemmingsrecht der nationaliteiten in de onbezette gebieden zou men niet door eene eigenlijke volksstemming, maar door de parlementaire lichamen moeten doen bepalen, die echter berusten op een meer democra'tiscfaen grondslag dan het tot hiertoe het geval was in Lithaunië en in Koerland. Het terugtrekken der troepen uit de bezette gebieden zou men, in overeenstemming met de militaire overheden volgens eene vaste bepaling aanvangen, en dit in een tijd die zou moeten gedateerd zijn met het oog op de russische demobilisatie. Het grondstelsel der meerderheidspartijen bestaat daarin, een vrede tot stand te brengen die voor eene toekomstige, met bolschewikistische regeering geeue aanleiding kan geven voor gelijke welke wraaklust. Tusschengevai BERLIJN, 4 Jauuari (Niet officieel) : Zooals de rijkskanselier heden in de zitting van de hoofdcommissie meedeelde, heeft de Russische regeering voorgesteld om de in Brest-Litowsk aangevangen vredesonderhandelingen te doen voortduren in Stockholm. De staatssecretaris von Kühlmann kreeg de opdracht- ova dit voorstel af te wijzen. Verder is uit Petersburg verklaard geworden dat punten 1 en 2 onzer voorstellen, die betrekking hebben op de manier waarop de volksstemmingen moeten gehouden en de terugtrekking der troepen moet geregeld worden, niet kunnen aangenomen worden. Wij kunnen daar echter niet van afzien. Daaromtrent zegde de kanselier Wij kunnen bet gerust afwachten hoe dit tusschengeval zal afloopen. Wij steunen ons voort op onze machtetelling, op onze eerlijke gezind da Vredasvo&ruiiztciitan Berliner Tageblatt schrijft: KOPENHAGEN, 2 Jan. — Een der beste kenners de7 internationale politiek en economie, de Deensche Universiteiteprofessor Dr L. v. Birck, een geleerde die trots zijne jonge jaren langen tijd in de Deensche kamer zat, was zoo vriendelijk zijne meening over de uitzichten der vredesbeweging te zeggen. Professor Birck kent vooral Engeland ook het oorlogvoerend Engeland juist.daar hij onlangs nog enkelen tijd voor studiedoeleinden te Londen vertoefde. Hij is bovendien lid der internationale Berner studiekommissie, waarvan eene afdeeling onder zijn voorzitterschap staat. Hij zegde mij op mijne vra;ag hoe hij over de vredesonderhandeling in 'toosten oordeelt, dat alles eerst ervaa afhangt of Trotzki sterk genoeg is, ofwel juister oi de kadetten en de andere partijen, die ook den vrede noodig hebben, Trotzki het bemiddelaarsambt overlaten. In dit geval is het tot stand komen van den vrede en van gunstige handelsverdragen der middenmaehten met Rusland niet meer te betwijfelen. In elk geval sal in dese handelsverdragen Polen eene gewichtige rol spelen, daar de Poolsche nijverheid de aansluiting naar 't Oosten, dit is aan den Russischen markt noodig heeft en daar Oostenrijk-Hongarije, 't zij het het nieuwe Polen samen met Galicie als derden Bondstaat in eeue dubbele mo- kringen ten minste — de wensch geopperd, n^S9iSjfe»f8î^^jùfi^.^^R|«î be- ^ liever ia filaata vaa deo Rijksdag de hooW beid en op ons goed recht. (Levendig bravo- officieel dekreet de republiek erkend is wast-tflandarai ta ia Fraikrijk Uit Duifcsciie brui». GEOOÏ HOOFDKWARTIER. — Avondbericht van 3 Januari (Off.) : Van de oorlogsschouwplaatsen niets nieuws. GROO"" HOOFDKWARTIER, 4 Jan. : Westelijk oorlogsterrein : Vast langs het hoaie front kwam het tot levendige gevechten tusschen de artillerieën. Klaar vorstweder begunstigde de werkzaamheden. Bij Eugolsche aanvallen ten oosten van leperen en f-on noorden »an het kanaal van La Basses, die volledig mislukten, vüsrütu wij goed geslaagde ondernemingen uit ten zuidoosten van Mœuvres en in Champagne, waar wij eenige mannen gevangen en eenige machiengeweren buit namen Sedert 1 Januari verloren onze vijanden in den tuchtkamp en door beschieting ran op den grond 23 vliegmachienen en 2 observatieballona /pperluitnant Lörzer behaalde zijn 20en zegepraal. -Oostelijk oorlogster rem : Niets nieuw» te melden. Langs het Macedonisch en het Italiaonsch front geene bijzondere gebeurtenissen. De Eerste Generaalkwartiermeester, LUDENDORFF. Uït Fransche bros. PABUS, 2 Januari. — Officieel : Van vandaag niets anders te melden dan tamelijk drukke bedrijvigheid van hst geschut in bet vak van Beaumont-Bois des Caurières. PARIJS, S Januari. — Officieel: Er gelukte ons een aanval in de omgeving ten noorden van Courteebn, waarbij gevangenen ingebracht werden. Vliegwezen : In den nacht van gister werden vier Duitsche vliegtuigen neergeschoten. PARIJS, 3 Januari. — Officieel: Geochutsaktie die tamelijk levendig was, namelijk op het front in de streek van Landricourt en Cavaliers de Courey evenals in den 8ektor van Maison de Champagne en op den rechteroever van de Maas. Twee ovarrompelingspogingen der vijanden de een benoorden de Oise, de andere op den Cornillet zijn geheel mislukt. Uit Engelsche broa. LONDEN 1 Januari (Off.): Avondbericht: De door den vijand vroeg in den morgen onder het schot eener sterke beschieting tegen een onzer posten ten noordoosten van Loos gepoogde aanvallen werden gevolgrijk teruggeslagen. Het getal der door ons in December gemaakte gevangenen bedraagt 1013 waaronder 12 officierai. Terzelvertijd veroverden wrj. daarenboven vier kanonnen, drie loopgravenmortiejrea an 103 tnacbierigeweren. LONDEN, 2 Januari (Officieel): Buiten betamelijke van weerskanten artilleriebe-drijvigheid in de nabijheid van Arleuxen-Gohelle en ten zuid-oosten van Lens is niets belangrijks te melden. LONDEN, 2 Januari. — Officieel: Gisteren avond hebben drie afdeelingen van den vijand onder dekking van een zwaar bombardement de Britsche stellingen in de buurt van Méricourt ten zuidoosten van Leus _ probee ren te overrompelen. Ons artillerievuur ontredderde de afdeelingen, die onze loopgraven niet wisten te bereiken. Britsche patroeljes vielen ze vervolgens in Niemandsland aan. Ze berokkenden veel verliezen en maakten enkele gevangenen. Andere overvallen, door den vijand in den loop van den nacht ten zuiden van Lens, bij heuvel 70, in de buurt van den weg naar Meenen, en ten noorden van Passcbendaele beproefd, werden alle teruggeslagen In deze gevechten namen wij nog enkele vijanden gevangen. LONDEN, 3 Januari (Off.): De vijand poogde gister avond eenen aanval tegen een onzer posten in de nabijheid van Oppy, maar werd teruggedreven, vooraleer hij once loopgraven bereikte. Sa oorlog iHssebaa Italie m Vft 0®8ieart1fesche ©roa WEENEN, 3 Januari (Off.) : Geene bijlondere gebeurtenissen. Uit Engelsche bros LONDEN, 1 Januari (Off.): Onze Italiaansche bondgenooten bleven op het einde van bet jaar in het bezit van hunne ver de digingsstellingen aan de Grappa en in het Bchlegengebied, die ze onvermoeibaar versterkten. Er viel weinig sneeuw Onze troepen voerdon met uitslag kleine aanvallen ait Het overschrijden van de Piave is ba dit jaargetijde eene moeilijke onderneming. Uit Italiaanscbe bron. ROME. 8 Januart (Off.) : BH Zenson (Piave) werd de vijand tengevolge onzen krachtigen druk die op 27 december begon «n «onder onderbreking voortgezet werd, "• denlaatsten nacht onder werking van j paa *j SajnenvattiQ8 van het vuur en i *M®°liaB«i, nadat hij zware verliesen geleden bad, gedwongen, het bruggenhoofd op te geven en weder op den linker stroomoever fce gaan. De gansche sfcroomkrommin* m in onze baad. ROME, 3 Januari. (Off.):Gedurende den dag gewoonlijke artiUeriebedrijvigheid. Italiaansche en Britsche batterijen veroortaakten de ontploffing van twe» vijandelijke munitiedepots. Bij Fontigo en ten Zuiden van Oonegiia vielen Engelsche patroeljes de vijandelijke voorposten aan, brachten hen verliezen toe ■JBgige gevajigeagn^ Jfenjgç -vjj- andehjka troepenafdeelingen die den rechter Piaveoeyer tegenover Intestadura poogden te winnen, werden door ons vuur verstrooid. Vliegers en Engelsche batterijen schoten drie vijandeijke vliegtuigen neer. Twee anders werden in den strijd met Italiaansche en Fransehe vliegers neergeschoten. Gedurende den nacht wierpen vijandelijke vliegers eenige bommen op Mestre en Treviso en bewierpen Bassano. Ook bombardeerde ze Bassano, waar men één doode en vijf gewonden betreurt, benevens zeer lichte schade. Italiaansche luchtsmaldeelen bombardeerden de vliegkampen van Komen en Aviano, waar dientengevolge omvangrijke branden uitbraken. Bewegingen van vijandelijke troepen in het station San Stino di Livenza en belenden loodsen werden door een Italiaansch luchtvaartuig met beste gevolg getroffen. Rassisal-Poelselia-6al!s!scla graas dit Oostenriiksche bros. WEENEN, 3 Januari (Off.) : Wapenstilstand. In Klei nAmè Uit Engelsche bron. LONDEN, 1 Januari (Offic): Generaal Allenby meldt, dat hij zijne linie ten Noorden van Jerusalem verder vooruitgeschoven heeft. Tusschen den 27 en 29 december maakten wij 750 gevangenen, daaronder 39 officieren. Tot nu werden 1008 vijandelijk gevallenen geteld. OP ZEE Ds verscherpte «ukteoeissH&o Uit Duitsche brou. BERLIJN, 3 Januari. (Offioieel): In de kanalen van Saint-George en Brisfol werden door onze onderzeeërs weer zeven stoomers en een zeilschip, metend te samen 27.000 ton, in den grond geboord. Onder deze vaartuigen bevonden zich: De bewapende engelsche sfcoomer «Charleston», geladen met kolen, 4 andere zwaargeladen stoomer» waarvan JdiasrblijfeeBd 8 met munitie geladen waren, daar de ontploffing buitengewoon geweldig was, zoodat zij zoo goed als onmiddellijk zonken. Op den stoomer «Charlestoni, die door de artillerie van den onderzeeër moest afgemaakt worden, hebben de onzen een kanon buit gemaakt, terwijl twee mannen, die het bedienden, gevangen genomen werden. Be Chef v. d. AdüiiraalsSaf der Marine. KRISTIANIA, 4 Jan. — Het zw-aedsch ministerie van buitenlandsche zaken deelt mede : De noorweegsche steamer « Bigri », die van Barry naar Rouen vaarde, is op 31 december vernield. Da kapitein en een man werden gered, terwijl vijf anderen omkwamen. De noorweegsche steamer «Bigri» was voor 2.500.000 kronen verzekerd. De noorweegsche steamer «Tiro», die met kolen, is eveneens vernield en van de bezetting is een man omgekomen De zweedsche steamer «Erik Halm» is in de nabijheid der engelsche kust op 1 Januari in den grond geschoten. De bezetting van 2ü man is gered. De lading van het schip bestond uit 4,200 ton kolen, die bestemd war-a voor de zweedsche spoorwegen. AMSTERDAM, 4 Januari. — Volgens een officieel engelsen bericht zijn er in den loop der laatste week 18 schepen van meer dan 1.600 ton sn 3 schepen van minder in den grond geboord. Verder werden 8 schepen zonder uitslag door de onderzeeërs aangevallen. scherming tegen de ontwikkelde industrie van 't huidig Russisch Polen noodig heeft. De hoofdzaak is echter, dat alle hier 1setrokkene landen het handelsverdrag wenschen en dat Duitschland's nieuwe parlementaire meerderheid wel niet meer zoo hoogagrarisch is, dat zij de invoer van Russisch graan zal willen verhinderen. «En in !t Westen? vroeg ik. In 't pesten, zegde professor Birck, is de vrede eene engelsche vraag. Zeker heeft Engeland een der gunstigste cogenblikken voor den vrede laten voorbijgaan. Dat was toen het Duitsch en Oostenrijksch vredesaanbod samenviel met het toppunt van economische moeilijkheden in de centrale landen. Toen hadde Engeland, dat zullen zelfs zijne vrienden toegeven, moeten onderhandelen. Toen had Lord Lansdowne moeten spreken. Eene minderheid was ook in Engeland reeds toen voor den vrede, eene veel sterkere minderheid dan men in 't Engelsche parlement kan erkennen; zij had echter in Engeland zoomin als in een ander En tenteland den mosd te demonstreeren. Het vredesprogramnia der Engelsche arbeiderspartijen, zelfs der zoogenaamde oorlogsgezinde meerderheid was immer een zeer gematigd; men wilde een koloniaal verdrag voorstellen, dat beteekent het Duitsch ZuidAfrika bij de ZuidAfrikaan-sche republiek voegen en Duitschland daarvoor de Guineakust aanbieden. Waarom het niet tot onderhandelingen kwam? Wellicht heeft maarschalk Haig te zeer aan de militaire beslissing geloofd, wellicht stond ook het akkoord van Engeland met Frankrijk in den weg. Het akkoord nopens E kas- Lotharingen 5 vroeg ik. Ja, over Elzas-Lotharingen. Gelooft gij aan den Elzas-Lotharingsehen eisch nog? vroeg ik. Men moet daar wel aan gelooven, zegde professor Birch, zoolang de huidige regeeringen in 't Westen en in Italië aan 't roer zijn; zoolang zich daarin niets verandert, is er geen vrede in 't Westen of tenzij Duitschland wint of tenzij het op de geëischte grensregeling in Elzas-Lotharingen ingaat; dat beteekent, als het 5 tot 600.000 Duitsehers, die Frankrijk voor Franseken houdt, het recht der zelfhestemming op. grond van gemeen telijire volksstemming geeft. Dus blijft enkel nog de vraag, wierp ik op, ef de huidige regaaring-cn dei Entente, dïe eene andere verstandhouding afwijzen, verder regeeren zullen. - Zeer juist, antwoordde professor Birch, daarop komt het aan. Het eerste vredesteeken kan een rninisterverandering brengen; in Italië moet maar Giolitti weerkomen en in Frankrijk Briand. Ten slotte zegde professor Birch mij nog iets over Engeland : In Engeland ziet professor Birch de regeering of aan de regeering komende persoonlijkheid, die den vrede zou brengen, nog niet. De Engelsche staatsmannen, _ afgezien van de radikalen onder Simon, die zich op afstand honden, hebben te veel beloofd om thans omkeer te kunnen maken, en Engeland zal zelfs als zijne bondgenooten genoeg hebben, immer nog aan de beslissing door Amerika gelooven. 08 Engelsche Arbsidarsparlij aa ée vratiasitiasfie Een kongres STOCKHOLM, 4 Jan. — Volgens «Socialdemokraten» mededeelt heeft de chefsekretaris_ van 't Hollandsen-bkandinaafseh komiteit Camille Huysiuans van de Labour Party eene uitnoodiging ontvangen om aan hun konsrres te Nottingham deel te nemen. Het RussiscbHollandsch-Skandinaafsch komiteit besloot in eene bijzondere zitting dat hij d'uitnoodiging zou aannemen.Bovendien zouden vertegenwoordigers van Denemarken, Noorwegen en zoo mogelijk van Holland toekomende maandag den toestand verder overleggen. — Nopens Huysmans uitnoodiging vernam «Stockholms Tidning» dat op het kongres van Nottingham dat op 25 Januari plaats heeft, vooral den buitenlandschen toestand en de stelling der Engelsche arbeiderspartij ertegenover zou behandeld worden. Wellicht zal zoowel eene direkte actie voor 't bewerken van den algemeen en vrede besloten. Bijemtasf m den Düilscfte® Rijksdag? De kommissie der oudsten van den Rijksdag te morgen namiddag om 2 uren bijeengeroepen geworden, om het daarover eens te worden, of de Rijksdag direkt bijeen zou komen. Er ligt daartoe een voorstel der onafhankelijke sociaaldemokraten voor, die de beraadslagingen der hoofdkommissie ten opzichte der aanstaande verdere vredesonderhandelingen meï Rusland niet voor toereikend en dus eene bijeenkomst vaa den Rijksdag voor noodig aanziet. De frakties van alle partijen suilen morgen zitting houden om over dit voorstel eene positie te kiezen Op 't oogenblik zijn de inzichten nog zeer verdeeld . Er worden daartegen bedenkingen geopperd dat de Rijksdag ir afwezigheid van den minister v. Kuhlmana zetelt Daarbij komt. zegt men. de omstandigheid dat het een en 't ander niet in 't openbaar kan bediskuteerd worden. Daarom is — in zekere parlementaire geroep.) Bovendien verklaarde de kanseliar dat wrj verder zuilen onderhandelen met de m Brest^Litowsk aangekomen afgevaardigden der Ukraine. wsœaa&asiK&siix&um Zereâ'srn 8 «5@rcuasui ï©18 Ja- Do d&ëhiemifig van Gefcranlië BEEST LITOWSK, 4 Jan. — Op I nuan is te Brest-Litowtk üe vredeadelegatie der Oekraansphe republiek, samengesteld uit volgende vier gevolmachtigden, aangekomen : M. F. Lewitzki, N. M. Ljubin&isy, M. M. PpJoso, A. A. Sewrjuh, .nais vied- zijn leden der Ockraansche Ceu* traie Rada (.het Üekraanseae parlement). De afgevaardigden vao Oekraaiie hebbeu alle volmacht der 'regering van Oekranie voor het voeren der vredesonderhandelingen. In het gerprek met. den korresponident van het \V. T. B. hebben de gevolmachtigden verklaard, dat na de nota van het algemeen sekretariaat (d© regeoring van Oekranie, de Oekraansche regeering thans den weg van zelfstandige internationale betrek 1de g-en inslaat. De gevolmachtigden. van üekranië merkten op, dat zij spijtig genoeg gedwongen waren, het feit vast te stellen- dat de Duitsche pers nopens de ware feiten in de Oekraansche republiek zeer slecht ingelicht is, zoo is bijv. ha& Duitsche publiek door da onjuiste en al te fantastische, berichten over de wederzijdsche betrekkingen tusschen Oekranio en Frankrijk en Engeland verward geworden. De Oekraniërs vormden ten tijde der oorlogsverklaring geen staatslichaam en hadden dus geen aandeel aan dé ontketening van den wereldbrand. Nu zij een vasten staat vormen, wenselit het Oekranieeh* volk en spoedigste het sluiten -van eeneo demokratischen vrede, en'het zou moeilijk iemand gelukken hefc van dien weg af te brengen. De Oekraniërs die immer vurig weoschten wat zij thans bereiken, weten dat zij van eenen demokratischen vrede hunne economische en Btaatebeiangen verzekerd zullen zien,'eti eetnen nieuwen tijd voor Oekranie begint, eenen tijd van opbloei der tot hiertoe onderdrukte en ongebruikte levenskrachten van bet van de slaven banden bevrijde volk. De gedelegeerden hoopten in de vredesonderhandelingen solidair met den Raad der Volkskommissarissen van. llusdand te kunnen optreden. In de volgende dagen worden de andere afgevaardigden verwacht, daaronder ook die voorzitter. Litisiii verklaart zijca asafkankaïljkkald BEBLLTN, -3 Januari. — De opperste Litausche nationale raad in Zwitserland, die door_ de gezamenlijke Litausche organisaties in Litauen zelfs, Rusland, Amerika en Zwitserland als opperste vertegenwoordiging van bei Litausche volk beschouwd wordt, hééft zooeven volgende besluit- ge-nomenOverwegende dat Litauen van de 13e tot l&a eeuTonafhankelijk geweest is, dat Litauen na de mot geweld gedaneinlijving aan Rusland niet opgehoudenheeft zijne onafhankelijkheid te edseneQ,zelfs met het geweld der wapenen in de jaren 1830, 1363 en 1905, dat Litauen 120 jaar lang door het ezarisme honend onderdrukt en mishandeld geworden is, dat na de revolutie do voorloopige regeéring zelf van hare nationale gedane eischen geenszins rekening gehoudenheeft, alhoewel Litauen zich onmiddellijkbij de voorloopige regeering na hare instelling aangesloten heeft (verklaring vanApril 1917), dat het tegenwoordige grootste gedeelte van Litauen door de Duitsehers bezet iaen dat gansch Rusland kracht der door delaatste gebeurtenissen geschapen .nieuwen'toesitand zich in de onmogelijkheid bevindt,zijne rechten en plichten tegeno^'Br het Litausche volk waar te nemen, dat 'anderzijds het Litausche volk ondanks de 100 jaren lange ondergane onderdrukking tot opden dag van heden niet opgehoudenheeft',-de verplichtingen tegen den Russischenstaat loyaal na te komen, besluit de opperste Litausche nationale raad, als drager en getrouwe waker der hoogste belangen van net land : ' - Het Litausche volk aanziet zich reedsthans van alle banden tegenover den Russischen staat ontslagen. Onder beroep op het door de machtenerkend princiep, dat allo volken over mmlot zelf te bestemmen hebben, heeft hetLitausche volk het recht en' de plicht zijnlot zelf in handen te nomen en zijne onafhankelijkheid ter erkenning van de machten voor te stellen. 0§ toasfaad la Rusland De kiezin^en vo^r de Konstiiuante BASEL, 3 Januari. — t'Le Matin» meldt uit Stockholm : De kiezingen voor de Konstituante zullen waarschijnlijk den volgen■ den uitslag hebben : 1S5 maximalisten, 40 revolutionaire socialisten der linkerzijde, 75: Oekranische revolutionaire socialisten, 375 revolutionaire socialisten der rechterzijde, 25 sociaaldemokraten, 60 muzelmannen,' 20 joden of vertegenwoordigers van andere talen, 25 kozakken, 10 grondbezitter» der rechterzijde en weer 20 kadetten. Oekranie geeft tse PETERSBURG, 3 Jan. - Volgens mededeeiing der afvaardiging die van Kiew teruggekomen is, om den twist tusschen de macht der Sowjota en der Rada vriendschappelijk bij te leggen, wordt de mogelijkheid gezien dat de twist vriendschappelijk vereffend wordt onder oogpunt der inrichting eener nieuwe Rada van den Sowjet, waarbij de invloedsfeer der Rada vergroot wordt. De Centrale Rada is voornemens aan het ultimatum van den Raad der volkskonimissarissen toe te geven, vooropgesteld dat Oekranio met geld voorzien wordt en een SV-t*4-l ni i-wil t) nl-«An4. J n — - ■ - -.Kt^_T_1 _J. """' '*aS^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes