Vooruit: socialistisch dagblad

321 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 03 Juli. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 27 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/804xg9g953/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De leonen in 't Walenland en In Vlaanderan f« IV Een prachtiger beeld over VL-itviîd&ren's Ieliendige to^ùtandea kunnen vjj nipi gs-ven aia het partijgenaot Do Wiaae h et heeft gedaan. in 1U14 war&fl cksrgeiij-ke toaet,'Wjdea in de meeste strekea van Vlaanderen uog met veranderd. De iuvlcsd der socialisien «as er te klein en da wei had nog niet m-gegrepen voor wat do regeiing van den yruuwea- en kinderarbeid ai wat het tiuoksysteeia aangaande de betaliag der loonen batreft. Doorbla-dort maar al de jaargangei. van de « Sociale Week », door Pater Iiutten geschreven, en gij zuit daarin diezelide toestanden aantreffen, 't îs waar op eene andere manier beschreven, maar waarin «nen toch de sociale wetgeving inroept. En om aan te toonen dat wij meer dan gelijk hebben in onze bewijsvoeriag, dat de ievensstandaard van de werkande klas af-haagt van den zuiveren ekonomischea en politiekeà strijd, evenals van opvoeding en onderwijs, zullen wij den heer Seo-bohrn-Rowntree aaa 't woord laten in zijn Bcboon werk : « Comment diminuer la mi-Bère », onder zijne ru'oriek « Nijverheids yoorwaarden »: « Sedert net tijdstip van Karel De Groo. te's regeerîng is de streek, tegenwoordig België genoemi, altijd beroemd geweest voor zijne nijverhordsgestichten, bijzon-derlijk voor de textielnijverheid. Duizende Vlaamsche boeren c.fferden *>ea deei hunner gronden gedurende eeu-,51ren voor den vlasteelt, dien zij in hun toidden gedurende den winter sponnen en waefden, dan hua lijnwaad en de andere voortbrengseieii van de hoeve verkoopende. Maar de invoering der atoommachian -bracht daar eene heele veraadering aan, en heden is de huisnijverheid bijna ganseii verdsvenen, om plaats te maken voor de Eiachien en de îabriek. Van ^ag tôt dag vermindert de hoeveelheid lij.nT.-iad thuis geweven, en de textielnijverkoid zelve,die gedurende rooveel eeuwen op Jsa eergten .rang stond, zal misschien binnon kort plaats moeteai maken voor nieuwe nijver-heid3inrichtingen die gedurende de laat-8te vijftig „'aar tôt stand gekomen zijn. Wel dat de ïandbpuw veel belmgrijker is gebleven dan in Engeland, verhoogt de BijVéï'beid zouder poozen en slorpt zonder Oj-ltouden een groot des! der bevolking op. ïusschen 1846 en 1896 klom deze hoo-veelhaid van 7 tôt 18 p. h., terwijl deze in den landbouw gefcezigd, daalde van 25 tôt 19 p. h. Er is in België geene nijverheid, hoe "weinisç beîangrijk ook, die niet uitgebaat wordt; maar de twee dorden der werklio-den worden in de eene of ander® dar zes "voigende groote nijverheden gebruikt: de Dïîjnen-, da textiel&n-, de metaal-, de bouw-, de kleeding- en da vosdingsiwjyer-lif id. De nijverheden, geboren door de invoering der stoommachienenj worden bîjzon-derlijk in Waalsehe provmciên uitgebaat, in den onxtrek der koolroijnen en der 6meltovens, waar, in dea lopp der laatsta t«aw, zigh grooiie nijverbeidsgeRl:ichten «ntwikkeld hebben, zich van Luik narr •ïlergen en Charleroi uitsbrekkende. De tijzonderste midden3 van dit gebied be-'f in den zich te Luik en zijnen omtrek, en in Kenegouwsn — het « Zwarta land » van België. Daar zijn gansche streken door d» nijverheid opgeslorpb : de reiziger dia dsze 'streken doorkruist, ziet andgra niet daa mijnen, werkhuizen, groote nijverheidiS. dorpen di« zich met snelheid opvolgen en de nitgestrektheid der veldaa vermindert meer en meer. Niettegenstaand-e de Wa-alsche provin-tiën meer dan een haîf millioen werklio-tlen omvat, do eenigs groot© steden die er zich bevinden zijn : Luik (157,760 inwo-r.ers), Verviers (49,037), Seraing (37,845)^ Dooïnijk (36,004) en Namen (31,196) ; geene andere stad heeft eene bevolking van meer 'dan 30,000 inwoners. (De bevolking opge-geven is deze van 1900.) Het feit dat de nijverheidsbôvolking op eene groote uitgestrek-theid verspreid is, jin plaats van in eenige gbeden samenge^ drongen te zijn, heeft een buitengewonen invloed op het leven der ar.beiders. Velen onder hen kunnea een hof onderhoudeo, en zijn oea tel v*a huizen a lia en klein, de inwoners zijn toch niet in krotten op-cengedrongen, toch niet in vergelijking van andere nijwerheidsstedan van andera îanden. H«t evemwiditspunt der Belgische nijverheden heeft zich gansch verplaatst ten gevolge der cmlangs gebeurde veranderin-gen : vroeger bevond het zich in de VI aan-deren, maar heden tellen dezeo niet meer dan 392,000 nijverheidswerklieden, als de ■Waaleché provintiën er 622,000 telien (Bra-bant niet inbegrepea, die de helfi Vlaaansoh, de frelft Waalsch is). Na dezen snêllen sebe-ts op nijverheids-.gebied gog&ven te hebben, bestudeeron wij, nu de grond3xagen, die eene rechtstreek-sche uitwerking op het werkmansleven hebben, zooals de schatting der loonen, den arbeidsdnur en de andere algemeene voorwaarden. De loonkwestie is natuurlijk deze, die gansch het leven van don werk-man overheerscht ; de regeering hfteft or eeno zeer voliedige studie over geda&n m 1896. S,*dert diea tijd zijn do loonen nochtans e.anoierkslijk verhoogd, en, aangerien er geene cmlangs gemaakte oOicieeîe statis- ' tiek vaa beataaA buiten dien der ijssecen-v.-egwcrklieden en postbediendçn, haeft de tipmaker een Lijzonder onderzoék moeten ondernenxen. Het was nattuwl^pc onmogelijk dit on-derzoek te doen op eeno schaal die de klasseering toeliet van aile weuHisden volgens het looo, geïijfe het iB 1806 vas f gedaan, maar d6 bekoma» inliohtingfpo i toonen ons op eene algemeene manier de i gelijkheid der loonen aan in 19013. i S4' taar » 19» 178 4 otatimen per s 2S «. psr wt&k (7 numasrs) S ah# 1918 ôfgaaii der Belgische Werkliede^partij. — VspscMjn^ade ail© ciagen. Drukiter-Uitgtefster Sam. Maaisch. HB1 IJGHT, Best. P. Viach, Ledeberq-Gsnt — Red.-Adm Hoogpoort, 2U, Genl door de onderzoekers die verschillende ' deelen des lands bezochten. In vele geval-len had de patroon de vriendelijlchcid ons zijnen loonboek te toonen ; in andere toonden zij ons de verschillende loonen aan hunne worklieden betaakl, en deze werden zorgvuldig gekontroleerd door de sokretaris-sen der werkerssyndikaten en door andere belangkebbea.de pt-T3onon. In een land zooals België, waar het syndi-kalisme zeer zwak is, zijn de loonen aan de werkiiaden betaald die denzelfden sdel uit-oefenen aanmerkeiijk verschillend, nist al-leenlijk voor de tukwerkers maar ook voor deze die per m. -ebruikt worden. Het on-derzeek der looaLoeken in de verschillende nijverheden toonde ons aan, dat wij on3 zouden bedriegen een middenloon voer het oen of ander anibaoht vast te steilen ; ook droegan de onderzoekers zorg altijd het hcer-sehend loon te nein&n, het i3 te zeggen, het loo^a dat meest aKijd betaald werd. In den loop van dit hoofdatnk, wanneer er sprake is van loon, 'is het altijd het heerschend loon dat in aanmerking komt, het is te zeggen, het loon dat rneest altijd betaald wordt. He1: is dan maar noodîg de bijzoaderste oijfers aaa te haien. Wij moetein eerst en vooral do^n opmer-ken., dai in België, buiten e&nige uï&zon-deringea, de loonen gansch onyoldoencie zijn, rekeaing houdande dat het leven wel goedkooper is dam in Dnitechland en in PTankrife, en een wsinig goecïïcooper dan in Eng-elaiïid. Neanen wij als voor!>eeld de boirwnijY-erheid, waarvan de bedie-aingen si-mpel z>jn o«e een® zu; '®to ioierna- tionale verg'eHjk'cg too be laten ; de loonen der meteers, tiiTirrt'ei'fe<k;n, plafonnoerdors en lootdgiefceM vetrechiîlen van 30 centieman in dp kkine vlaaDosche s bedon, tôt of 50 œntieœen iï} de steden als Brassel, Ant-werpen en Charleroi. De metserd?einers winnon van 25 bot 40 centiemen vol^ens de plaats. Deze loonen vertegeïiwoordigen omtrent de helft van deze, in Engeland betaald; dezelfde'evenre-dierheid basï-aat1 in de loonen voor do me-taalnijverheîd in België. De monteurs, d'o draaiers en de rûodei-makers dier nijvoiheid winnen van 3.7 tôt 55 cantiemen per nur, de smediers 2 of 3 centien-tesQ meer. In de katoeamijverhedd, die bijna uitslui-telijk in da vlaamsche proviutîën wordt uib-g-evoerd, is het vs»rsohil tussehen de B elgi-sclie en de Ëo^jelsoîie loonon aaniaerk«lyle groot. NîeStegaiLstfiande de werkuien 20 p. h. laai^ar zijn da® in Engalasd, x&a de loonen, in het aig-emeen, en voor alîa stèeîen, veei lager (1)-. (ï) Het is zeor moeiigk ©ene international le vargslijking te maken tusechon de loonen in de texiokiijverheden, uit reden van de v&rsoruilsr!>if3 werkwijaen die beat aan in de werkhuizen der vsrschilligo 1 an den. i\otfhtens hebben wij, dank aan ©ea bijeon-(fer ondorzoek in Lanoashire, ons kunnen ovesteigen, dat de losaion die wft vergela-kein werkelijk verge] ijkbaar zijn. 't Is ta zeggan, dat de werk-wijzen waaraan zrj zijn oafcleend dezaslfde zijn, en dat het uitge-voerde w&rk in do twee la.adaa door vol-wassen persœaen eœi met gelijko n.ekauie-ken. aîhoewel d-;2e in 2)ek<;.re belgische fa-' bïieken van een ander stelsel zijn dan in de workhuizsn vaa Laneashi-re waar zij meer modem zijn ingeiicht. De ialictitàagan die dit kapitel bevat zijn onderworpen geweest a&n bevoeg^e expertes, zoow«l in België al« in E»geJan<J, en i«d«re bezigheid dowollie door hea als bijna onvorgslijkoaar werd aanziea, is op de nauw.keuïiâ'sbe wijze nagozias. Voor waî do Bngelsehe loonen bitreft, heeSb de sclH-jj-ver zich bediead van de sta-tisïieken h.®m psa-sconlijk door do pasbroons en door de w&rkiieidea der veï^chiiSesid# s'ursksp. vap Lancssbire gtleverd : kij kaeffc dez.® lievar grkoz&a dan de cijfsrs hem ge-leverd, door hei «Arbeidamtï (Board of Trade Bopoi t 0. D. 4345) iG3&dat d»ze laat-sbo ingezamolcle inlichtinge'a aangaande de loonen betaald in de verschiille--da beros-pen, dlkv.'ijLs moeil'ijk te ve-rgeHjk-ia zijn en nog al aanzienlijk verschillen 1 De inlichbingen van den kant der werk-lieden zijn ons bareidwillig bezorgd ge-Y7orien door don heer William iiarsîand, betaaîd-3 schrijver van de internationale îe-demtie der tesriielfesweçfeers, sea gevolge van eesi owler&oek, Soor hem ingestekl i® 19(K>. . Jan Sainja. \û "MîrMÉîm m ki Fr&^r!:?î Utî Duilsolsf? ôïc Ù. GEOOT HOOFDKWARÏXLR, 30 Juni: Avondheficiit. — Officieel: ISfiets nieuws van do verschillende kampfronten. GEOOT HOO^DXWARTIER, 1 JuK. -Westterrain: Loger van kro&flpr.ins Eupprecht: De werkzaamheden namen des avonds op veol plaafcsen van het kampfront toe. Ook dii draMe bjj do verkenningafdoe-liiagon hield aan. Gôdeelbelijke engolsche a an va lien ton aoorden van Albert werden afgeslagen. Leger va>n den duitschen kroonprins: Tus-sehen Aisne en Marne zeer drukke werk-zaamheid van den vijand. Hier en daar • kwam de infanterie vo&rwaarts op verken-ningRfe5«]bt.ten. In des zuidelijkep omtrek van S»tàifr 4e »p»Bs«èea os /;.r. •..fï geweldige beschieting door hunne artillerie rond cten middag een aanval beproeven. Hij ook werd afgesiagen. Aldus mislukten hier ook eenigo nachtelijke aanvallen van den vijand. Luitnant Lowenhardt behaalde zijne 32e overwinning in de îueht. Na het sluiten der onderzoekingen be-draagb het algemeen getal der gevangenen, die wij seHert het begin van onze laatste aan-vallende veldslagen — sedert 21 Maart 1918 — opgaleid en onder gebracht hebben, niet meegerekend de door do genezingsgestichten terug gezonr'enen, de som van honderd-een-en-negentig duizend; vier honderd-vier-en-vijftig (19!.554) koppen, die als volgt te ver-deelen zijn volgens hilnne nationaliteit: En-geischen: 89.030 gevangenen, n aaionder 4 g-eneraals en omtrent 3.100 officieren. Franschen: 84.939 gevangenen, waaronder 4 generaals en omirent 3.100 officieren. De overi gen zijn te verdeelen onder Por-tugeezen, Belgen en ■ Arcierikanen. Tôt op dezen oogehblik werden er van de verschillende slagveklen 2.476 kanonnen en 16.024 machiengwaren naar de verzamel-ptaatsen van do buit gemaakte voorwerpen gebracht. Be eerste generaal'lcwarUermeeater, LUDENDORFF. BERLIJiJ, 1 Juli. — Officieel: Avondbe»-richt : PiaaUelijta gedecitel'ijke gevochtea te» Zukïon van de Oarcq. TETU Prsuscfes feran, PAEIJS, 30 Jiuai. (Oîf.) : Wij voer<ien versoèteidene aanvallen vooral ten wesben vaa Hangar d en tes zuidffR van Autreche uit ea braehten gevangenen in. Ten zaicfen der Ourcq nanaen wij gister tegea tien u«r, in den'loop vaa een gedeelteMjko operatio, den kam tussohen Molsîay en Passy-en-Va-lois en bslnvamen a!du3 een vooruitmkkea va>n 800 meter op een front van 3 kiîometer. Wij maakten 273 gevangenen, daa.rorKler 3 officieren. In d» Vcgezen wezen wij eenea vijaadeiyken aanval 5.t. Avondhei~icht : Ten rai den der Aisne ver-beterden wij onze sfeetlingon in de omgoving van St-Pierre-Aigla en maakten ongeveer 100 gevangenen. Op het overîge fïont kalma dag. Wît iBfeisek'e brow LŒnDî2àt, 29 Jiini. — Officieel; 's Mor-gens: Het tstal-s getal der door ons bij da gevolgrijke otidernoTning vaai gister tea. Ooaten van het Nie-pps-*'oud gemaa'kte ge. vangenen ovet-gaa.ii 400. la dit geW zijn d» ten Weatea vaa Morris geraaak-to gevangenen niet bejrep&n. Verder werden buitea ee.n aaatai machie®gev/»ren en loopgraveai-morti&ren twee Dmrscha voltlkanannea door ons voroverd. De vijarid'-lijke artdlletie vas bed-rijvig tegenover het Vaipe-Woud. "ton Z. der Somma en l'en Weoten van Tonchy. Ve>r-boogdo wederzijdscho artilleriebeclrijwigheàd la den sektor vaa het Nieppe-woud. LONDSN, 29 J uni : Het gezamenlijk pçe. tel der mansien die door ons gevangea g®-nomen werden bij de goed geslaagda onder-nemiag ten oosten van het bosch van Nieppe overtreft de 40. In dit getal zijn echter niet begrepea dé mannen die door ons gevangsn werden ten weaten van Me-r-ris. Verder werdon door ons e«n aantal machiengworea, loopgrachitmortieren en twee Duitsobe vfld?Jukken buit gemaakt. De vijandelijke artillerie bleaî schieten naar iy-t bosch van Vaire en naa- de front-afdeelingen ten zuiden der Somme en tea v/esten van Te-nchy. Langs weerskanten fcoenem?nde werkzaaœheid der artillerie Iipgs de frontafdeeling van het boscè van Nieppa. Ancl-rs is er buiten de werkzaam-hoid d.er,artillerie langs wesrskanten ni et s te me]den. LONDEN, 30 J uni. — Officieel : Hedea rnorgen vie! d® vijand een onzer postes bij Morris aan en werd na zwareïi strijd terug-geworpen. Bij nienwe patroeljegeveebten maakten wij op verscheideae froorteektors eenige gevangenen. De vijandelijke artillerie ontwikkelde hede-n vroog 's acorgens tegen onze steilingen ton Oosten vaa het ' Kiappe-woud levendige bcdrijvighieid. De VijandeHjke artillerie was giedurende dea nacht, ook in den sîelrtor vaa Albert ten coorden van de Scarpe e® bij FestnBert werkzaam. V/ij maakten hedea vroeg ten ©ostea van Robeoq eenige gevaagenea als uitslag van eenen aanval in de mojgen-sshemoring. Verder niets meer van bffee-kenis te melden. Uit AmerSsaaûsche bron. PARDS, 28 Juni. (Off.): In d" omgeving van Ciiateaa-Th 1 erry verbeterden wij we-derom onze steîlingen ten zuiden vaa Po-roy. Heè getal der door ons op dit punt bij deze ondsriuynàng op 25 Juni gemaakte govangsaea, heeft zich op 309 verhoogd, daaroader 7 officieren. Geen nieuwe voor-nitgang van beteekenis aan de andere door osiza troepen bezeftte piinten. '? serlsg IssssSsB Itaiis 0a (MstsifijUiiarlja Oose&njffiKfscfee &roa WEENEN, 30 Juni. (Officieel): Onze staHingen op de hoogvlakt» der Sieben-Ge--meinden lag gistertsedert 3 ure onder het zwaarste aa-tillerievuur van den vijand, die eenige iyen i&ter st&rk» aaavalUja tegea wMei-'Sosao ea (ien„-Moût«-d5..-ya.l-JéL- la op touw zetta. Tsrwijl de tegen den Col del-Rosso herhaalds aanvallen zonder eeni-gen uitslag blevea,mochten.de Italianen er in gelukken .om na een verbitterd gevecht van man tegen man binnen te dringen in onze eorste verdedigingslijnen, waar zij dank aan een knap uitgevoerden tegenaanval we-der uitgedreven werden door bataillons van 't Hoiigaarsch infanterieregiment 231 en het Warastienerregiment 16. Verdere pogingen om ons aan te vallen en a.fzonderlijke pogin-gen van voorwaarts te komen op den ÎSiso-mol en rond Asiago werdea verijdeld door ons artillerievuur. Verder was er hier en daar minder of meer stork artillerievuur te hooren. WEE5TEM, 1 Juli. — Officieel: Aan het' Piavciront geene bijzondere gebeurteniasen. Ten Ziiid-Oostea van Asiago kwam het op-niouw tôt hevige gevechten. Daar de Col dol Rosso ea de Monte-cli-Valbella zich slechts onder groote offers haddea laten b chou den, werden. <le bezfjfetinjjen dezer punten in de vroegere hot "dst&îlMg in het woud van Stenfla teruggenomen. Ten Zuiden van Ca-nova bij Asiago wezen vrij vijandelijke ver-konningea ai. Onze land- en zeevlie'gers ondernamen in het mondingsgebied der Piave gevolgrijke vluchten t'eg'en militaire plaatsen van dea vijand. Ze keerden vol-tallig terug. Uit ïtalfasusschs brea. ROME, 30 Jaai. — Officieel : Op d'e hoog-vla-kte van Asiago, waar de heldhaftiga wesrstaad onzer teoepsa op 15 Juni dea aaastorm der aan getal o-verwegende vijan-delijke massas gebrokea h ad ea waar Ita-liiiaRsche, Fcanseba aa Eagafeche troepea het dappere 6e armea in dagalijksehen wed-ijvsr aan dopparheîd zîcli iti strijd verbroe-dsrden, flakkerde de strijd gister vroeg door sierk artilleri-evtuïr oaderhoaden ea onclerstcund, door divisie-onderneaiingen der arïilierie ea der troepea, die eaergiek door de geailieewien gevo&rd werdea, weer-om op. Oî»ze troepen vielea dea Honte-di-Valbelta aaa ea het gelukt» hea, hsm den vljaad na hard-sn strijd te ontaemen. Dag ep aacht we.ndan grooto massas van dan vij-vruchjaioos tôt tegeaaaavallea vooruit-goworpea, jRfiar werden door onze infante-?i« terijggedreven ea door gekonceatraerd àEbUlerievuur en door kosna kampvliegers ea maciiiangewerea gedeeiraeerd. De ver-overde sbelling word doôr ons zegerijk ba-houdea. Wij ma-attea 21 officieren en 7S8 mai} g«.va»gén en voroverd&a daarenbovea -kanonasa, mortiersn en talrijk© machienge-vveroa. Meer nair het Oesten tussehea hot Frenzela-dal en de B ren ta nain e&a onzer afdeelin.gea een sterk steunpuat en eenea vijanrialijben waaraenaiagspoât op de Zui'd-heuvels van de Saisso-'Hosso ia aanval ea maakten daarbij twee officieren en 3-1 man als gevangenen. Op hot overige d«el van het front voerds oaze artillerie werkzaaia ver-niolingsvuur uit. •'atroeljeoadememingaa bij Capo Silo braehtea oas gevangeaen ia. Si »tte| s? tel Hn Uit Bulgaarsciie bson. SOFIA, 1 Juli. — Officieel verslag vaa 29 Juni. IAao«doaisclï front: Tussahea d® Oohrida-, de Preapa-Zeeëa ea ia dea omtrek vaa Vitelia werden er langs weerskaa-ten aaavallea oadernomen. Langs de Ostrerna, bijzonderlijk ten oosten vaa het dorp Gradesaitza, was het schietea latngs waerskanten nogal leveadig gewordea. Tea zaidoa vaai ïïuuia seàoten onze bafeterijen een groot vijaBdelijk muai-tiedapot ia brand. Engelsche stornâkoîom-aiaa, die poogden te aaderea voor onze loopgrachten tea oostea vaa Doiraa ea road Dolai-Pervi, werdaa onder o®s vuur uiteen-gajsuagd. Het vijandelijk artillerievuur op oaza Btellingea road de monding van de Struma, nam tijdeljjk zekere heftigheid aan. Uit Fraasefee bien. PARIJS, 30 Juni. — Officieel: Middel-bare artill-eriobedrij'.dgheki op het gansche front, levendiger in do omgevinw van Mo-nastir. De Britsehe vlisgdienst wierp talrij-kg boni mon in het Wardar-dal en op de epoorwegstrook Seres-Draina ; hij schoot een vijand^yk toestel ten Koorden vaa het ©oiran-meer neer. In Klein-Aziê Uit ïurkscfee bron. KONSTANT1SOPEL. 1 Juli. — Officieel : Vûîb de gevechtsfrorjtton nie^s nieuw3. ■ De Luehtoarlog Aanval 0.3 Kaif.sruha KAI1LSRUHE, 1 JuH. — Gister vroeg werd de ope ne stad Karlsruhe andermaal door vijandielijke vliegers aangevallea. Er werden verscheid&ne bommen neergewor-poa, maar di© slechts geringe stoflelijke sebadea veroorzaakten. Menschenverlif^en ziin niet ta batreuren. —— — OP ZEE tache brou. BESSjÏTN, 1 Juli. — Offieieel: Nieuwe TJ-bootuitsiagen in heti v&rsperii-io'gebied o«i Engeland. Na mekliagen dsr van zee te-rugg^-keerde on-d'erzcebootea 13.800 br.-r.-t. De Chef v. (1. Aûmiralcjistaf d. Mariue, KOPENHAGEN, 1 Juli. - Het ministeri» van buitenlandscha zaken maakt bekend,. dat da Deenacha dne-mastsehoener « Caroline » in de Noordzee getorpedeerd gewor< den en de bezeUing te Lond«n geland go. worden ia. Hst patfoeJjcgovschl vôôr OcsîancJo Uit Sn^clsciie bien. LONDEN, 1 Juli. (Reuter.) — De Brit-, scha admiraliteit deelt m-ede : Den avond van 27 Juni zagen v;er Engolsche d&strooi- | ers. terwijl ze aan de Belgische kust pa>- • troeljeerden, acht vijandelijke torpedo-des-i trooiers. Onze destrooiers voeren met ' Ooitelijketn koers en in voile gezwmdheid. Zk vvikkelden den vijand p eenea grootea afstand in een gevecht Na 1/4 uurs strijd, vielen drie andere torpédo vernie! ers op dfea vija nd aan, v aarop zich ons eskader op heti hoofdfront terugtrok. De vijand volgde niet. Het gevecht werd afgebroken. Geen onze» schepen is bagehadigd. («Belgische Xurieri schrijft hierop : Het Duitsche oi't'icieele be-richt had trei'fers op het vijandelijke hoofd-schip en een vijandelijke destrooiar gemeld.) — , - CE STBiJQ IN % WESTEN ROTTERDAM, 29 Juni : De Amerikaan. 3the overheden hebben neutrale pers-oorres-, pondenten uitgenoodigd om zich persoonlijk vaa de omvattende oorlogsvoorbersidingen der Amerikanen in Frankrijk te overtuigen^ De correspondent van de « Nieuwe Rotter-damsche Courant» meldt aan zijn £>lad uit Frankrijk, dat hij, na wat hij tôt hxortoa ia Frankrijk geziea heeft, ervan overtuigd is, dat thans de Amerikaansche periode van den oorlog begonnen is Frankrijk is met Amerikanen en Amerika-nandom doordrongen. Dit vormt een onder-scheid tegenover de Engelschen die enkei dea noordwestelijke hoeken b'ezet houden. Hunna bezetting is wel intensiever, maar mindar uitgebreid. Het is de eerste maal dat Ame-rika en het oude Europa in zoo nauwe be-. roariag met alkander gekomen zijn. Er zija meerdere teekens voor eene werkelijka Entente fcusschen Amerikanen en Frankea. Eea Fransehman zegda aan den korrespondent, dat. de Amerikanen de Franschon betar ver-staan dan de Engelschen. Da Franschen zijn geheej in geestdrift voor de Amerikanen en hunno militaire eigenschappen. De berichlgever schildart' dan de uitgebreide Amerikaansche werkea achter het front. WASHINGTON, 25 Juni. — Geaeraal Pershing zead eea regimbât Amerikaanscha infanterie direkt af, dat zich met de Ita-Iiaansche, Engelsche en FrMschs strijd-kraohten aan hsfc ItaKaansch front moeb ver-1 eenigen. Het doel van deze zeading troepen 1 is op de stemming der Oosten rijkers ta drukken. BakeT, de Amerikaansche oorioga- { frekre,taris verklaarde, dat een der thaas in ■ ' Frankrijk sbaaade regintentea met dit ctoel , uifcgezochb werd, maar merkt evenwel op, dat zulks niet als de maat der groott® vaa ' da Amerikaansche dealnamo aaa heifc Ita-liaaasch fnmt mag aaaziea worden, welbs ' lator zal wordea uitgsvoerd. Il Itssixrf si SiàtriO ^morlkaneB aan H Oosîalîjk ffrenW Japsn Be « Frankfûrter Zeitung « schrijft: BASEL, 29 Juni. — Als Wilsoa thans dafc de Tsekko-Slowakkaa in Rusland ea Weat-Siberië tegea de Sowjets strijden, de vor-. ming van een Tsakko-Slowaksch korps ia, 't kader "fan 't Amerikaansch leger goed-keurt, da® wint de gaaaôhe kwestia der Si-beriseka tusschenkomat raa 't Japaaacii stasdpuat nit eea aieuw zidht. Foitelijkj wordt nu door invloed rijk« liedea ia da Vereenigde Staten propagaada voor 't ia-grijpen van a&n groot Amerikaansch leger in Rusland gemaakt. Ex-president Taft heeft kortelings in ceaa rede ia de Yols-universiteifc het opsteïlea van twee Amerikaansche fronten op beidfil helften van de aarde geëischt ea in doa, Amarikaanschen Senaat zijn leidaade safia-toren voor de heroprichting vaa het oosto» lijk front bij middel van sen groote Ameri-. kaansche troepenmacht en met hulp der Japannera opgekomen. Ook de openbars maening wendt zich, zoo heet, naar dit plan. Over de moailijldieden van da uitvoc-. ring ervan is men het volkomea klaar. Toch zijn die niet greeter daa het zeadea vaa eea miljoea maa aaar Frankrijk. Amerika, zzo wordt geëischt, moefc het leaiuwanaandeel vaa deze nieuwe militairoj onderneming aaa het oosteiijk froat laag* Sib&rië krijgen. ; Of nit dit plan iets *oorkomt, is voorlooi-! pig nog zeer twijîelachtig, maar «nkel' reed3 hot spreken ervaa heeft vcor d» Ja-\ panners iet3 zeer veroatrustends. la JapaaT doet men het zot gepraat der Enteotepcra' over het Duitsch gevaar ia Sibsrië na. Wat' da Japanners ia den groad vaa haa hart, nog meer vroezen, is dat de Amerikanen de> Siberische markt voor zich wianea. Als da.1 Japanners dus neiging voor eene tusschen->{ kemst ,ki Sîberië gevoelen, dan ia dat erop; terug te brengen dat zij daar do Amerikaan-, sche kottkurrentie wiilea voorkemen. Dit> do$l hunner plannen zou in het tegendeef verkeerd worden, als een Amerikaansch la* g?r — tegea het zenden eenor kleine Amerikaanscha troepeamaeht brengen vernuftig® Japanners nièts ia — in Siberië zon optra-den.Ten opziohto van de nieuwe wencjing der aangelegenheid, is de Waehingtonscha Eea-termelding dat Japan weigert in Siberid militair tussehea te komen, geloefwaardig^ Japan wil in geval -ener Siberische tua-acheakomst het militair overwicht hebben-. Ieder ander plan ia voor Japan onaaaaeem-ba.ar. Ook anders schijnen ernstige meo-ningsverschillea tussehea Japaa ea de aaa de taaschenkomst geïnteresseerde krfngem bestaaa. Het anti-bolschewiki komiteit te Char--bin, dat met do hulp vaa Lemenows strijd-macht het reçeeringsgezag in Transbaikalia nastreeft, zO» wel willen dat de Japanneri tusschenkomen, maar het heeft het plan om Traagfcaikaiie ta erganiseeren, twsôii

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes