Vooruit: socialistisch dagblad

1291 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 18 April. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 08 december 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sq8qb9wf1q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Drukster-U Itgee* sîc» Maatsehappij H ET L3CH? bcstuarder; p, DE V!SCH, Lsdefccrg-CesîS . . REDACTÎE . . ADMINISTRAT1E HOOGPOORT, 29. GENT ABGNN EMENTSFRIJ3 BELG1E Drie roaanden. . , , . fr. 3.25 Zes ma&nden . . fr. 6.50 Ean jr.ar fr. 12.50 Me» abonneeft zich op &Ue postimreele» DEN VREEMDE Drie maandca td&gelijka veriaudenj. . ..» • ♦ te W5 Or gaan des* Belc/ische Wepkhedetiparî^\ — Yersehffmnde alk dagen. xx De Ccntenaair en Cls zal ons zeker wel ïaten weten hoe de portie, hem door zij-nen broeder in den Heere, Le Bien Public ongediend, hem gesmaakt heeft. Verre van jaloersch te zijn, gaan wij jns gelasten met den dessert door aan onze confraters van 't Ketelvestje te Ïaten weten, hoe Voorust in 1890 over het redmiddel door Le Bien Pubiso opge-geven, dacht. En deze cpinie is tôt op heden aldus gebleven en zij is bevestigd en versterkt geworden door de feiten. Ziehier Yoor&ist's antwoord : Daar hebben wij nu de fameuze redmid-dels. xi a de brutale verkiaring : dat het grootste deel der kleine burgers noodlot-tigerwijze moet geruineerd worden door de groote handelshuizen, zijn de fameuze red-middels wat mager, is 't niet waar ? Op wat komcn ze dan eigentlijk neer? Wel op : Kleine burgers, redt u zelven I ils wetgevers hebt gij van ons niets te ver-wachten ; als kapitalisten zijn wij uwe vij-anden.Maar, Bien Publie, de kleine burgers konden dien onchristelijken « redt u zelven » wel door kun eigen zelven kennen ! Wij weten niet goed wat ons in dit arti-kel het meest treffc : of de schijnheiligheid waarmede de Bien Publie de ergste flauwe-teit opgeeft a-ls redmiddel tegen de vree-selijke crisis die de kleine burgers teistert, of de verachting waarmede hij ze bejegent. Inderdaad, hoe diep moeten de rijke ka-tholieken de middenklasse en de kleine burgers verachten, om te durven zeggen : '« Gij moogt van den Staat niets verwach-ten ! » Vergeet de Bien Public dan dat de kleine burgers van stad en buiten de meerderheid uitmaken van het kiezerskorps voor de Wêtgsvende Kamera en de verpletterende meevderheid voor die der provincie en ge-meente?Vergeet hij dan, dat die talrijke middenklasse en kleine burgers maar hebben te wil!->n, om al die rijke, wereldlijke en ge-zalfde, lcandidaten te doen dansen gelijk zij kleine burgers, schuiÊslen ? Volgens het huidig kiesstelsel, Bien Public, zijn zij de Staat als zij willen ; doen zij er mee wat zij wenschen en wat zij voor de redding hunner klasse noodig achten. En 't is aan hen, die, als zij het maar goed-vind&n wezentlijk meester zijn van het land en van u, dat gij, speelbal in hunne handen, vol verachting komt zeggen : « De Staat, uwe Staat, kan of mag of zal zich uw lot niet aantrekken. » Hoe blind moet gij in uwen trots zijn of hoe laag moet de middenklass3 en kleine burgers zich tegenover u gedragen hebben, om u aldus te laten spreken I «ay •V T* Kleine Burgers, met ruïne bedreigd, de Staat mag u niet helpen, maar de Staat moet het bestaan der priesters verzekeren. De Staat mag de wet op de naamlooze maatschappijen zoo breed, zoo elastiek maken dat de kapitalisten aile gemak hebben hunne millioenen bijeen te gmijten, den kleinen handel te ruïneeren en faillie-ten te maken zonder dat de echte schuldi-,gen geknipt worden ; de Staat mag aan de actionnarissen der Nationale Bank het voorrecht schenken voor 200 millioen franks banknoten uit te geven, die maar waarde krijgen door het vertrouwen dat wij aan die papierkens schenken en aldus op de werkzaamheid van heel het land millioenen door enkele niets doenende kapitalisten laten verdienen ; de Staat mag een minimum van intrest verzekeren om verscheidene fi-nantieele inrichtingen, die het grootkapi-talisme in handen werken en de kleine helpen verpletteren ; de Staat mag bijzondere goedkoope rervoertarieven schenken aan vreemde kolenmijnen, waar enkel groote kapitalisten actionnaris van zijn ; de Staat, och genoeg van den Staat der groote burgers, iedereen weet dat hij altijd maar eene forteres geweest is om de schandaligo voor-rechten tegen de gewettigde eischen der kleinen te verdedigen. « Kleine burgers, g' hebt u altijd hooger geacht dan de werklieden, ge meendet altijd dat de grooten u meer eerbiedigden dan ons, overtuigt u nu van het tegenover-gestelde. gij wordt als wij verstooten met den uitroep : « Laat ons los met uwe klacht, arme dui-vels, wij kunnen niets voor u doen : redt u zeldein 1 s Zien wij nu een a hoe de kleine burgers z:ch zelven moeten redden ! Zij moeten zich veréenigingen en hunne aankoopen in 't groot doen. Dan zijn zij gered, 't ware te hopen, maar helaas, die hoop slaat het kapitalism te niet ! Is het door den lagen prijs hunner wareu alleen of noofdzakelijk daardoor dat de groote kapi-talisten-ma-gazijnen, aan de kleine winkels hunne klante» ontnemen! Verre zij van uaar. I De toeneming der weelde, het verfraaien ider steden. het vjerruken. vaD cki- iàtefeaJUiH-,. gen der magazijnen, 't maken van goedkoope kleurenrijke modeartikelen heeft den hoogmoed bij vele menschen, en 00k bij het werkvolk door ze te verfijnen, en den koo-per schrik, ja schier walg doen krijgen van de donkere, vochtige winkels der kleine, smalle straatjes, waar schier nooit een zonestraal doordringt en aan de uitgestal-de koopwarcn de frischeid, den luister niet schenken kan, welke zij, op de pleinen en boulevards, er zoo mild en rijk als op-strooit.De groote magazijnen, met hooge spiegel-ruiten, verlicht als een schouwburg voor eene galavertooning, met haar legioen hee-ren en juffers om te bestellen, waar mon ailes vindt in eens; deze magazijnen, ge-bouwd op dé pleinen, op de boulevards, in de scboonste straten der groote steden, die 't meest voor wandelplaatsen worden ge-kozen, lokken, trekken de koopers aan, doen het water in den mond komen, de kluiten uit den zak dansen en slepen al de koopers lût de kleine winkels weg, waar zij onmogelijk zelfs door gelijke prijzen en gelijke hoedanigheid kunnen gehouden worden. Tegen deze tooverkracht worstelt de kleine burger, hoe verstandig hij 00k zij, maar met de meeste moeite en hij moet ein-delijk bezwijken. Veronderstellen wij dat de kleine burgers, door hunne vereeniging van aankoop in het groot, aan gelijken prijs inkoopen als de groote kapitalistische inrichtingen, dan moeten zij toch duurder verkoopen. Een groot kapitalistisch kleederenmaga-zijn, dat met 8 of 10 % zuivere winst per jaar sluit, is tevreden, maar kan één kleine burger daar zijne familie me'de opvoeden ? Kan de kleine winkelier de groote ver-scheidenheid van artikclen, den rijken keus aanbieden, de honderde en duizende tin-ten. prijzen en soorten die de groote magazijnen den kooper als naar het hoofd werpen ? Kan do kleine winkelier een of meer ar-tikelen aan inkoopprijs, ja met verlies verkoopen, gelijk al de groote magazijnen doen, om den kooper te lokken en op den grootverkoop dit verlies weer te winnen? Kan de klein-handelaa.r jaarlijks de honderde, de duizende franks uitgeven aan aankondigingen van allen aard, aan mode-journals, aan modebrochuren, aan pracht-rijtuigen, die, in orne dagen, van zulken machtigen invloed op de koopers zijn 1 Kunnen zij met hunnen kleinen verkoop de specialisten van snijders, snijdsters, uit-stallers enz., betalen, die de gemeenste stof eene sneê, een model, een vorm geven die ze dubbel in waarde doen stijgen? Neen, dat kunnen zij niet! En konden zij dit toch, wat zullen zij dan met hunne magazijnen van aankoop in 't groot uitrich-ten, wanneer de groote fabrieken zelven in al de steden dépôts inrichten en daar aan den fabriekprijs verkoopen ? Dan is het de dood onvermijdelijk I » * * Wij hebben nu verondersteld dat het ma-gazijn van aankoop in het groot tôt stand was gekomen maar het zal jaren duren eer dit gesticnt wordt, als dit ooit het ge-val is. Wat de Bien Publie 00k zegge — tôt de verdediging zijner ongelukldge stelling heieft hij het erg noodig — het gevaar voor den machtigen kapitalistischen vijand zal het solidariteitsgevoel bij de kleine burgers in die mate niet ontwikkelen om hen hecl hun verleden en de hoofdeigenschap-pen hunner klasse te doen verloochenen(l). ïnderdaad, van vader tôt kind hebben de kleine burgers het « elk voor zich zelf » g>e-huldigd als de godheid, die over hunne lots-bestemming heerscht en beschikt. Dit beginsel heeft ze van elkander ver-vreemd, zelfs daar waar zij het dichtst op-eengedrongen wonen en schier voor elkander vijandig gemaakt, waar zij zich van op den drempel hunner winkels of van over den toog een goeden dag o'f een lolleken toeroepen. De echte kleine burger zou voor niets ter wereld zijne winst aan een vriend be-kend maken en nog min aan een concurrent; hij schrikt bij het denkbeeld dat men weten zou hoeveel hij koopt, aan welken prijs en aan wie, uit vrees daarnaar zijn budget bekend temaken en zijn familiege-heim te verliezen. Dit gevoel van « elk voor zich zelf », den grondsteen der burgermaatschappij, hoe christelijk en naastenliefhebbend zij 00k schijne, door heel de burgerpers, op school, in de herberg, in de familie repredikt, aan-bevolen en opgehemeld, is in het hart der kleine burgers gekankerd en men denkt ze nu plotselings aan dit ailes te doen ver-zaken, omdat dit in het kraam van den kapitalistischen Bien Public past ! ! 1 Men denkt dat de kleine burgers nu aan elkander zullen bekend maken wat zij jaarlijks berioeven, aan welken prijs zij in-koopen, welke winsten zij doen en aldus heel het heiligdom van het tabernakel der (1) De toestand op heden, 25 jaren later, bewijst dat de redaktie van den tijd juist Dit.alibis bpjgstifid,. burgerfamilie gaan blootleggen 7 Dat zijn droomers, die daarop rekienen 1 Maar de Bien Pubiic weet wel dat zullcs niet voorvallen zal, daarom kent hij te goed de kleine burgers, maar de politieke schurk is van nu ai reeds bezig zich het recht te geven, om de eindelijk geruineerde burgers eens te mogen zeggen: « Vrienden, klaagt niet, niet wij, kapitalisten, maar gij zijt de oorzaak uwer ruino, want gij hebt, onze wijze raadgevingen niet gievolgd. » Het nieuw Japae Wij zijn op onze dagen getuigen va.n een zeer gewichtigen «sprong» in den politieken ontwikkelingsloop van het land der Rijzen-de Zon en dat zal ons doen begrijpen waar-om de Japaneezen, profiteerend van den wereldbrand, zoo aanmatigend optreden in China. Men weet dat gedurende de lange periode van herleving het japaneesch grondwettelijk stelsel niets meer was dan eene fictie, een schijn of een gebaar. In werkelijkheid was de regeerende macht geblevem in de handen van den raad der Genro, een raad die aile uitstekende man-nen des lands rond den mikado Mutsihito ' vereenigde om de natie in den stroom der westersche beschaving em der kapitalistische ontwikkeling te voeren. Na den grooten oorlog tegen China was het priins Ito die de eerste opstond om overal te verklaren dat een dergelijk stelsel, dat gesteund bleef op raadselachtige be-kwaamhedea en geschiktheden, niet vol-doende wasom het gesteld drel te bereiken. Ito bewees do noodzakelijkheid van het bewerken eener veel vollediger politieke ontwikkeling, eener meer wezenlijk grond-wettelijke herinrichting, en zijn streven gaf aanleiding tôt het vormon van eene wezenlijk politieke partij, die zich de Seynkoï noemde. Andere voorkampers werden dan spoedig gewaar dat eeae enkele politieke partij niet voldoende was om het politiek, parlementair leven in een land te bevorderen, dat eene enkele politieke partij relfs niet- veel meer kon doen dan de werkingen van het oligar-chiek gouvernement van enkelen in de meeste omstandighed&n te verlammen en te dwarsboometu. Ailes wat deze laatsten voorspelden deed zich inderdaad spoedig voor na den grooten oorlog tegen China, want er ontstond den lande door eene oogekende volksbeweging tegen de nooit zoo hoog gestegen belastin-gen, waarvan de schuld alleen gelegd werd op de rekening van den raad der Genro — die 00k het ongeluk had gehad van gelijktij-dig verscheidene sijne spitsvoudigste voor-mannen te verliezen. Daar stond dan de andere groote japa~ neesche staatsman Katsura op, die klaar zag in den neteligen toestand, die zijn voordeel wist te doen met dat wat te ondervinden was geweest. Katsura zag in dat men door aile mid-dels de politieke ontwikkeling des lands moest bevorderen, dat men de grondwette-lijke instellingen moest verbeteren, dat er eene tweede politieke partij moest gesticht worden, die machtig genoeg was om op te wegen tegen de Seynkaï en evenwieht ta brengen in het politiek streven. Katsura ondernam dus een reuîenwerk en v66r twee jaren kwam de dood hem verras-sen op den oogenblik dat hij er zoo goed als in gelukt was die tweede politieke partij, de Soshikaï, tôt stand te brengen. Maar Kato, zijn alter ego, die minister van buitenla<ndsche zaken in het cabinet van Okuma, had 00k klaar gezien in de zaak en op eene waardige wijze zette hij het groot-sche werk van zijn meester voort. En Kato verdiende weldra zijne politieke sporen dank aan de onbehendigheid van de Seynkaï die, om de nieuwe partij den pas af te snijd&n, de regeering dwong om de Kamers te ontbinden ten einde eene volks-raadpleging te kunnen doen. In de kiezingen bekwam de nieuwe partij eein onverwacht groot getal stemmen, eene groote overwinning, en daarmede had zij in eens vasten voet met grooten invloed ver-kregen.Aldus is het gekomen dat er nu in Japan twee gevestigde politieke partijen bestaan, twee machten die elkander aan de regee-ringstafel kunnen aflossen en vervangen, twee machten die aan den gang zijn om op elk gebied de politieke ontwikkeling te bevorderen.Het was een zeer belangrijk feit voor de politieke ontwikkeling des lands dat de eerste kiezingen gehouden werden op het ter-rein der buitenlandsche politiek en hier moet herinnerd worden in welke omstandig-heden er aanleiding gegeven werd tôt de botsing tusschen OKuma en de partij der Seynkai : De parlementaire meerderheid verzette er zich geweldig tegen dat er twee krijgsaf-deelingen zouden gezonden worden naar Corea en Mandschourije, bewerend dat het heele volk er tegen was. De minderheid beweerde het tegendeel — en de kiezingen schenen ta bcv-ijzen dat de meerderheid der bevolking verklaarde dat zij was voor eene politiek van werkzaam-heid, van uitbreiding en ontwikkelinsr. zoo-, als de aa.nhangers .van Okuma hadden .yoor-gosteld* ^ ' " • In den strijd tusschen de partijen waren de voorwaarden, die aan China zouden gesteld worden, als een programma aan de orde van don dag gebracht, en zij hadden als een klaroengeschal door het land ge-klonken.En liei kapitalistische Japan was er voor om van den wereldbrand te profiteeren om in China door te dringen en er de grond-slagen te leggen voor eene voor Japan schitterende toekomst. in de Ksrjiaihan De Eussische oorlogscorrespondent Koep-tsjinsky beschrijft de geweldige moeilijk-heden en gevaren van den veldtocht in de Karpathen. Ofschoon in Galicië en Polen algemeen de dooi is ingevallen, zijn de bergpassen nog door sneeuw versperd. De sneeuwbanken liggen er dikwijls meer dan manshoog. Dit maakt Let vervoer uiterst moeilijk. Een enkele misstap kan de manschappen, kanonnen en wapens in een afgrond, welks randen onder de sneeuw bedolvein zijn, doen storten. Een voortrukken van niet meer dan 100 meter staat soms gelijk met het afleggen van mijlen langs gevaarlijke steilten, borgrotsen en passen. Enkel later zal het mogelijk zijn een re-laas tôt in bijzonderheden te geven van wat de Russen aan natuurlijke moeilijkhe-den overwonnnen hebben. Tôt verkenning van de spoorweglijnen, om te zien of zij veilig gebruikt kunnen worden door de treiinen met levensmiddelen en schietvoorraad, beschikken de oorlogvoe-renden over automobielen, die echter weinig voldoen, omdat zij zich aan de wegen moeten houden en door de bevolking vaak be-schoten worden. Voor dezem verkenningsdienst zijn echter gepantserde treinen uitnemend geschikt Locomotieven en wagons zijn met een man. tel van stalen platen voorzien, die voldoende bescherming biedt tegen machien- en in-fanteriegeweervuur geven den treinen eene zekere gevechtwaarde, die het mogelijk maken de verkenning verder uit te strekken dan met automobielen. Ook voor het aanvoeren van levensmiddelen en schietvoorraad zijn de gepantserde treinen te gebruiken, waar de onveiligheid voor de gewone oklonnen te groot is. Zoo heeft men soms vooruitgeschoven cavalerie divisies met het meeste succès van het noo-dige kunnen voorzien. In welke posities een gepantserde trein komen kan, toont het volgende gevaJ : Een trein kreeg de opdracht schietvoorraad ea levensmiddelen vooruit te brengen door een gebied, waar eene vijandelijke vesting lag, die echter volgens ingekomen bericht door den vijand verlaten moest zijn. Tegen twee uur 's namiddags vertrok da trein en vie ruren later kwam hij in de na-bijheid van de vesting. Op twee kilometera afstand daarvan stuitte men plotseling op vernielde rails, wat in de schemering te laat ontdekt werd. Een stuk van zeventig centi-meters lengte was aan eene zijde weggesla-gera. De locomotief kwam er nog overheen, maar de eerste wa-gen liep van het spoor. Nauwelijks was de trein tôt stilstancî gekomen of uit de plaatsje3 en hoevan rechta en links van den spoorweg werden lichtsi-gnalen gegeven en van aile kanten brak in-fanterievuur los, waarschijnlijk van de in. woners. Eenige minuten later opende de ei-tadel van de vesting het vuur uit s ware kanonnen en bestrooide het terrein voor de locomotief. Nu mocsten onder vijandelijk infanterie- en artillerievuur de vernielde spoorstaven hersteld en dan de wagon weer op het spoor gezet worden. Gedurende de twintig minuten, die daar-voor noodig waren, beantwoordde de bezet-ting van den trein het vuur van de inwoners, dat, evenals dat van de citadel, steeds hevi-ger werd. De aanvoerder dacht er nog steeds aan zijn opdracht uit te voeren en voor-waarts te rijden. Toen echter eene stcrke tirailleurslinie den trein naderde, gaf hij zijn plan op en reed langzaam vurend terug. Al kon ook de opdracht niet volvoerd worden, men had toch in ieder geval ontdekt dat de vesting niet verlaten was. ©su Olciseia îsIsgramRîsn : BSÊt SsiilsoSî© Groot Hoofdkwartier, 16 April 1915. — Westelijk oorlogsterrcin : Vuur van vijandelijke torpedobooten voor Oostende-Nieuwpoort spoedig tôt zwijgen gebracht. Aan den zuidrand van Lorette-heuvel nieuwe gevechten. Tusschen Maas en Moezel artilleriegevechten. Vijandige vliegers wierpen op plaatsen achter onze stellingen bommen en doodden en verwond-den in Freiburg verscheidene inwoners, koofdzakelijk kinderen. Oostelijk oorlogsterrcin : In het oosten toestand onveranderd. Bij Kalvaria in kleine gevechten 1040 Russen gevangen, 7 machiengeweren buit gemaakt. WTB. Berlijn, 10-4-15 (Ambtelijk) : Den 14en April 's avonds had een aanval plaats aan de Tyne-monding door een Zeppelin. Verschillige bommen werden geworpen. Het Tuchtschip kwam onbeschadigd terug. De chef der admiraliteit Get. : BEHNCKE Oit Ffansshe foroa PARUS, 14 April (Havas). OfFicieele mededeeling van hedenmiddag drie uur : € De dag van den 13en is langs het ge-heele front kalm geweest. » De Franschen hebben hun stellingen op de verschillende ^unten, waar zij sedert acht dagen opgeschoten zijn, behouden. » Een Zeppelin heeft bommen geworpen op Bailleuil. Een Duitsch vliegtuig dat getroffen werd door het vuur van de voorposten viel bij Ormes (ten N. van Verdun), op zes-honderd meters van de Fransche linies. » Oit EÊî||©Ss©la© bpoet LONDEN, 14 Maart (Reuter). Een tele-gram van 5 dezer van veldmaarschalk Freach meldt, dat 'de Engeleche Verliezen , bij Nieuw-Kapelle hebben bedragen : 190 officieren en 2037 man gosneuveld, S59 offi-cieren en 8173 man gewond, 23 officieren en 1728 man vermist. «s. jy fia n É Hassissii-Poslsc&è-SailsÉg psBs EU Ht OostssiîFsPssGiae israsa WTB. Weenen, 16-4-15 (Ambtelijk) t In Polen werd een Iiussische aanval bij Rlogio, ten O. van Piotrkow afgewezen. Aan de Rida schoot onee artillerie een russische munitiedepot in brand. Verschillige loopgraven der Russen, die door ons beschoten werden, zijn vau den vijand met groote verliezen verlaten pe-worden. In de Karpathen hadden in 't Woudgebergte enkel gevechten plaat . Vooruitrukkende russische infanterie werd onder groote verliezen aigewezen. Wij na-men 450 gevangenen ; bij gedeeltelijke gevechten in StrytaJ namen wij verder 268 gevangenen.1181 HeassïscSao S2i*©Bi ST-PETERSBURG, 13 April (Pet. Tel.-Ag.). Mededeeling van den generalen staf j Zoudag en Maandag werd de strijd in d« Karpathen tusschen de richtingen van Barfc-feld en Stryj buitengewoon hevig. Op de hoogten ten zuiden van Vvoloesat» en vooral in de omgeving van Koziouvka deed de vijand heftige aanvallen met aaa-zienlijke strijdkrachten. In de Boekowina ondernam de vijand op een zeer breed front in de richting van Za-lestchiki in den nacht \^n 11 April onder een siagregen en in ondoordringbare duis-ternis verwoede aanvallen. Op de overige sectoren van het front werden de ontmoetingen tusschen de ver-kenningsafdeelingen veelvuldiger. PETROGRADE, 14 April. (P. T. A.) Offi-cieel bericht uit het groote hoofdkwartier", « In de Karpathen duren de gevechten bij den Uszokpas voort. Pogingen van den vijand om tegen de hftogten ten zuiden van Koziuwka t, 1 in Boekowina, op den rechteroever van de Pruth in de streek van Czernowitz, tôt het offensief over te gaan, zijn mislukt. Op de overige sectoren van ons front il het volmaakt rustig gebleven. Overal zijn de wegen door den ingevallen dooi uiterst slecht. * M 31 * $aar -■ KL I©? Prijs per nammor : voor Belgio 3 contiemen, voor den . reemdo 5 centiemea ^5 K»t2aciie 247 ■ Aîl™lnistrail© 22S4S Zoîîdap 18 Â^BSiL 1A1& .i ■■ il n i ■ ii -> mu ■ il il —mu n ii iinni a ~ii u\-\ -un m i n i ■ mm • |-t- ir1-||i-TiT^trrr-"r-Tn--rr'nnfnrnr~r-n—rTrrrr^TTiniiTiiTîTrrnTTC u i i p » >nn^iTrrnri^T^TlTTrrTriTrrrnrT^TTiTi'Tï,T''*'"r"i'TrT'—nnr"-i—i—r~r~i n rrT~r ri—i r .i 1 "T"

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes