Vooruit: socialistisch dagblad

304 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 21 Juni. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 18 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8g8ff3n23s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

-.^..r^» ,->, : aten Baü KI■IIW»l«l—«IW—llDlII—IMIÉil amjUWIPMIIMI HitL leietooa t Redactie 241 - Administratie 2845 Pnis oei nammer : voor België 3 centiemen, tooi den Vreemde 5 centiemen — m i iiMwuwM im umi iniMiMiiiiiiMii «iwii w MMiiwii irrn ■www- "■"»» "-HLH.III' Ui urbaan dei* Belgische wwiiBVKiiMUiaasuiMaraNmiammariiMW'WBmit UertVan er- 3 i- r-jraeve w.,304, islaan, Gtto- telaar, _9 y Drukster-Ultgeefstcf Sara: Maatschappij H£T LICHT bestuurder » P. DC VISCH. Lodeberg-Oerrt . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE UOOGPOORT, 29, GENT «SEWO Maatregelen legen den nood in Oent Dat de nood in Gent en omliggende, ja overal klimmend gaat, naarmate de oorlog langer duurt, is eene algemeen gekende waarheid. Die toestand kennen is goed, maar dat brengt ook de verplichting mede om er zoo spoedig mogelijk verzachting aan te brengen als men niet in staat is hem geheel en aJ te doen eindigen. Met het oog daarop zijn wij gelukkig aan onze lezers te magen mededeelen, dat onze afgevaardigden bij het Weldadigheidsfeureel ds gezellen Jan Pancock en Jan De Waele, onze schepenen gezel Anseele evenals onze vrienden Coppieters en Heynderickx, met hunne armen niet gevouwen staan te kijken. Al te zamen doen zij hun best om de openbare besturen en de ondersteuningsinrichtingen te bewegen tot het verleenen van meer onderstand. En wij zijn dubbel gelukkig hier te mogen zeggen, dat onze vrienden welwillend en gunstig aanhoord worden. Zoo doet het Provinciaal Hulp- en Voedingscomiteit de dringendste pogingen om van het Nationaal Comiteit grootere hoeveelheden graan te bekomen om het broodrantsoen te kunnen vcrineerderen,zoo gauw mogelijk. En hst Provinciaal Comiteit heeft de meeste en de beste hoop, dat zijne smeekingen zullen aanhoord worden en misschien nog deze week zal het do blijde boodschap mogen brengen, dat het rantsoen der werklieden merkelijk zal verhoogd worden. Dat nieuws, wij zijn er zeker van, zal door de werkende klasse met blijdschap worden vernomen. 't Is moederkenszalf op de wreede wonde der volksarmoede. Wordt de ellende daardoor niet opgeheven, zij wordt er toch door verzacht. En nu dat de werklieden weten dat onze eigen mannen en de openbare instellingen in blok dapper hun best doen om de ellende t© lenigen, zal zulks hun aansporen om voort te gaan in den weg waar zij tot hiertoe op gebleven zijn, 't is te zeggen : kalm en waardig te blijven in de zware ongelukken die zoo onverwacht en zoo onverdiend over geheel hunne klasse, en, laat het ons maar zeggen, over geheel het land zijn nedergekomen. Wij vragen aan al onze vrienden en aan iedereen dat zij door hun woord en hun voorbeeld zouden medehelpen om de rust te handhaven en iedereen troost en moed in te spreken. Do oorlog zal toch niet eeuwig blijven duren. Vrienden, broeders en zusters, volgtonzen raad en gij zult grooter en sterkeruit dese zware beproeving oprijzen, daarzijn wij van verzekerd.«Vooruit». TËMTOeSSTËLUSa VAN NIJVE In da benoden- en bovenzalen van hst FEESTLOKAAL^ « VOORUIT » •t-Pieiersnieuwstrsat, Gent Wandelingen ier onze Tentoonstelling IV DE BOUWNIJVERHEID Met een zeker ontzag treed ik deze afdeeling binnen, want terwijl de vorig bezochten toch slechts betrekkelijk zeer verrtkeiijke werken voortbrengen, wrocht Bouwnijverheid voor eeuwen ! Al dadelijk valt de stand in het oog der iSamenwerkende Maatschappij « De Bouwwerklieden te Gent. Aannemers en bouwers van openbare en particuliere bouwwerken. Eene werknmnscooperatie die in dat vak eenig in België, zelfs in de wereld, is. In acht groote kaders zijn de photografiën tentoongesteld der huizen, winkels, fabrieken en groote lokaliteiten welke zij f ebouwd hebben,daaronder niet de minste : et Feestpaleis waarin de ïentoonste'ling sich bevindt. Ia 't~jaar 1900 gesticht door eenige metaars, welke bij de groote staking uitgesloten waren, aan hun hoofd Karcl Boutinck, toendertijd secretaris der Metscrsvereeni-ging, van de krachtdadige hulp der Maatschappij Vooruit verzekerd, hebben zij niet alleen bewezen wat eene werklieden-coöperatie onder intelligente, technisch-kundige leiding vermag, maar ook vele goede resultaten eeno zakelijke samenwerking tussohen verbruiksen voortbrengstiooo-peratie_ vermag te geven. In die bijna 16 jaar van hun bestain hebben zij gebouwd: 59 woonhuizen, 9 fabrieken in en buiten de stad, bijna al de winkels van de Maatschappij Vooruit, 9 groote lokalen waarvan 3 buiten de stad, en één hotel. Daarbij aan kleinere herstellings- en lioen franken. Niettegenstaande zij hunne werklieden 5 centiemen per uur méér betalen als andere patroons en zeer solide materiaal bezigen, hebben zij door eerlijke, zuinige administratie een schoon vermogen aan vaste goederen verworven, hetwelk hun de zoo noodige stabiliteit voor de toekomst geeft. Een krachig Bravo! voor die werkliedencoöperatie, haar knappen bestuurder Karcl Bontinck en zijn flink personeel, is voorzeker uit het hart aller bezoekers gesproken. Op hunne kosten hebben zij ook vervaardigd het veel bewonderde model der MODERNE WERKERSWONING. Wedt werkershart gaat niet open bij het zien dier heldere, blinkende keuken, dier stemmige, eenvoudigdeftige voorkamer, zonder het schreeuwerige behang en allerlei prullaria en denkt daarbij niet aan die tallooze misbouwde werkerskrotten ! Laat ons hopen dat, na de vrede, de nationale maatschappij voor werkmanswoningen zal herrijzen en naar dat model ■ zal doen bouwen. Op de'daarin uitgestalde meubelen zal ik later (bij de houtbewerking) terugkomen. Gelijkelijk door de zorgen van de samenwerkende Bouwwsrklieden, zijn nog tentoongesteld : een groot model van een Watertoren in beton-armé,' het bouwmateriaal der toekomst. Het ijzeren geraamte (een kunstig samenstel) is vervaardigd door B. Vau den SompeL evenals het model van een spiltrap. Specimen van verschillende stafwerk (soort van stuc) waarmede op het oogenblik de groote zaal van « Ons Huis » gerestaureerd wordt ; een sneciaal fijn vakwerk, vervaardigd door Th. Cattolr en ïï. v anrentcrgheni. Een recht bevalligen indruk maakt het mooie model van een vijver met rotsen en watervo] eveneens in beton-armé, door den betomverker J. Van Guyse vervaardigd; door denzelfden knappen werker ook eene voorstelling van Trap in gewapend beton, uitgevoerd in de Siiinnerij aan Port-Arthur en een deftig-mooi Grafmonument. Do Soc. Metservereeniging heeft zich niet onbefcoogd gelaten : een in opbouw zijnd huis eerste verdiep, gemetst op 0.10 per meter, zeer natuurlijk hl allo details van een bouw ; een zeer mooi geduldswerkje, door de metsers Ed. De Vilder en J. Moey. kens vervaardigd naar ontwerp en teekening van H. Vanrenterghem. Ik geloof niet dat er eén vak is waarin zulk eene massa allerhand verschilfende artikels in te pas komen, maar als getrouwe reporter verdroot het mij niet ze allen aan te teekenen. (Vervolgt.) afe '%. # TEMTOOHSTELUNQ Alle dagen open van 41 tot 2 ure en van 3 tot 8 ure INGANGPRIJZEN VOOS Dl TENTOONSTELLING Dinsdag en Woensdag: 10 centiemen. Donderdag voormiddag: 25 centiemen. Donderdag namiddag: 50 centiemen. Vrijdag : 25 centiemen. Zaterdag voormiddag : 25 centiemen. Zaterdag namiddag: £0 centiemen. Zondag en Maandag : 25 centiemen. Den Donderdag en Zaterdag namiddag: fifUZIEKALE AUDITIE. In Wtot-Windirin m ia Frankrijk Uit Duitsche bron GROOT HOOFDKWARTIER, 19 JUNI. Westelijk oorlogsterrein : Ten zuiden der belgisch-fransche grens tot in de Somme, duurde het heftig kampen levendig voort. Een fransche aanval met handgranaten in den omtrek van Chavanne, ten oosten van Vailly, werd afgewezen. Het springen eener duitsche mijn op de hoogte van Pille Morte, in de Argonnen, had goede uitslagen voor gevclg. In het Maasgebied ging het geschutgevecht eerst tegen den avond goed aan gang. In den loop van den nacht ging het tot groote heftigheid over in den omtrek van Mort Homme, ten westen van deze hoogte en langs de frontafdeeling van 't bosch van Thiaumont tot in de nabijheid van het fortendorp VauX. Zooals ons naderhand meegedeeld werd, was er in den nacht op 18 Juni een sterke fransche aanval afgeslagen geweest in het bosch van Thiaumont. Andere pogingen om aanvallend op te treden werden gister door ons vuur verijdeld. In de gevechten der laatste dagen zijn hier rond de 100 fransche soldaten gevangen genomen.Vtsrauheidene nachtelijke aanvalscndernemiugen des vijands, op touw gozei in het bosch van Juinin, werden na gevechten met handgranaten afgeslagen. In de nabijheid van ;ens en ten noorden van An,;-- zijn twee engelsche tweedekkers echt naar omlaag geschoten en twee der inzittenden zijn dood. Een fransch vliegmachien werd in het westen der Argonnen naar omlaag geschoten. Een duitsche vliegmachienen eskader heeft de spoorwegstatie en de militaire werkhuieen van Baccarat en Raon-1'Etape aangevallen. Oostelijk oorlogsterrcin : Langs de noordelijke frontafdeelingen hadden geene bijzondere gebeurtenissen plaats. Over de met militaire transporten vol staande spoorwegstreek LjachowitschiLuninisc werden talrijke bommen geworpen. Door de Legergroep van generaal von Linsingen werden langs de Styr, ten westen van Kolki en langs de Stochod, in den omtrek der spoorwegstreek KowelKowno, russische aanvallen, hier en daar gcede uitslagen opleverende tegenaanvallen afgeslagen. Ten noord-westen van Luzk staan onze troepen in gevechten die voor ons eene gunstige wending namen, terwijl het getal der gevangen genomen vijanden en de veroverde buit zich aanzienlijk vermeerderden. Ten zuidwesten van Luzk vielen de Russen in de richting van Gotochcw aan. r Bij het Leger van generaal graaf von Bothmer is de toestand onveranderd gebleven. Balkanoorlogstcrrein : Niets nieuws te melden. Opperste Lcgerbestuur. (Koln. Volkszeitung.) Uit Fransche bron PARIJS, 19 Juni (Bericht van zondag namiddag) : In 't Sommegebied moest eene sterke Duitsche verkenningsafdeeiing, die tegen de Fransche loopgraven van Fay vooruitging, zich terugtrekken onder achterlating van eenige gevangenen. In de Argonnen tamelijk levendige handgranatengevechten in de streek van Vauquois. Bij FilleMorte veroorzaakte eene Fransche mijnontploffing eenen breeden trechter, welks zuidelijken rand de Franschen bezetten. Verdragend Fransch kanonvuur veroorzaakte eenen brand in 't station van Cacheranges (?) waar troepenbewegingen gemeld werden. Op den linker Maasoever vielen de Duitsehers na eene beschieting met buitengewone heftigheid meermaals Fransche stellingen op Mort-Homme aan. Op den rechter oever mislukten eveneens meerdere Duitsche aanvallen tegen onze loopgraven, noordelijk van het werk Thiaumont. Wat verder oostelijk sloegen de Franschen eene© handgranatenaanval ti. In de Vogezen hielden ds Franschen met geweervuur eene Duitsche afdeeling tegen, die eenen overval tegen een onzer werken, twaalf honderd meters zuidwestelijk van Carspach noogde te naderen. De Fransche beschietings-eskaders toonden zich zeer bedrijvig, wierpen bommen op Duitsche depots bij het station Selid ( ?), in de streek van Vouziers, bommen van zwaar kaliber op de fabrieken van Diedenhofen, waar ontploffingen vastgesteld warden, en ongeveer 20 obussen op de vliegwerken van Etain en Tergnier. In dien loop van den nacht wierpen Duitsche vliegtuigen bommen op Pont-à-Mousson, Nancy, Baccarat. (Bericht van zondagnamiddag) : Aan het front noordelijk van Verdun nam de artilleriestrijd in de streek der hoogte 304 en in 't gebied noordelijk van het Thiaumontwerk eene zekere heftigheid aan. Geene infanterieaanval. Op de rest van het front verliep de dag rustig, buiten in de Argonnen waar de mijhenstrijd levendig in do streken van Volane, Vauquois en Fille Morte voortduurde. (Koln. Volkszeitung.) PARIJS, 15 Juni. (Ambtelijk bericht van Maandag namiddag). — In de ötreek van Lihons, zuidelijk van de Somme, mislukte een Duitsche overval. Op den linkeroever der Maas bombardeerden de Duitsehers levendig de zuidelijke helling van MortHomme en de streek van Cbattancourt. De Fransche artillerie antwoordde overal door spervuur en door eene werkzame tegeravoorbereiding. Op den rechter oever werd een Duitsche aanval tegen de Fransche stellingen, noordelijk van punt 321 door ons vuur afgewezen. Vliegwezen : In den nacht van 18 op 19 bombardeerden twee Fransche eskadersachtereen de kazernen en het station vanVouziers, waar men treinbewegingen meldde.(Koln. Ztg.) Uit Engelseiie bron LONDEN 19 Juni. —- Gisteren heerschte groote vliegersbedrijvigbeid tengevolge van het beter weder. Te bemerken was een aangroien der vijandelijke luchtbedrijvigheid. Een Engelsch vliegtuig viel op eenen verkenningstocht acht vijandelijke vliegtuigen aan en dwong twee daarvan, in de vijandelijke linies neer te gaan. Er hadden samen 30 luchtgevechten plaats, maar zonder beslissend gevolg. In 't overige heerschte in do laatste 24 uren rust. (Koln. Volkszeitung.) is Gbsfurijfc-Hengarlli Uit Oostemijksche bron WEENEN, 19 Juni. — Gisteren avond herhaalde zich het zeer heftige vuur der Italianen tegen onze stellingen tusschen de zee en den Monte dei S ei Busi. Eene poging van den vijand om bij Selz vooruitte gaan, werd direkt verijdeld. in 't noordelijk gebied der hoogvlakte van Doberdo kwam het tot levendige mijnenwerper3- en handgranatengevechten. Aan het Dolomietenfrcnt mislukte een vijandelijke nachtaanval bij Rufreddo. Aan het front tusschen Brenta en Astico wezen onze troepen weer talrijke aanvallen der Italianen, daaronder eenen sterken aanval noordelijk van den Monte Meletta af. Zuidelijk van den Busibollo werd de naaste hoogtenrug veroverd. Drie vijandelijke tegenaanvallen mislukten. In deze gevechten werden meer dan 700 Italianen, daaronder 25 officieren, gevangen gencmen,'reven machiengeweren en een mijnenwerper veroverd. (Koln. Volkszeitung). Uit ïtaliaansche bron ROME 19 Juni. — De voortdurende verbitterde strijd om de stellingen die wij langs den zuidrand van het bekken van Sehïegen bezet houd~n, getuigt dat de vijand hardnekkig de oorspronkelijke opvatting van zijn offensiefplan volgt. Zijne voortdurende' taaie aanvallen bewijzen, dat de gebeurtenissen op het oostelijk front de aanvalsbedrijvigheid van dsn vijand op het Trentinerfront niet verminderd hebben, waaruit hij tot hiertoe geenerlei troepenaftrekking deed. Gisteren in den loop van den dag tusschen Etsch en Astach artilleriebedrijvigheid en werkzaamheid onzer afdeelingen, die vijandelijke vooruitgeschoven posten aanvielen en op de vlucht joegen, waarbij zij wapens en munitie veroverden. Zuid wiestelijk van Schlegen herhaalde de vijand nadrukkelijk zijne woedende inspanningen, om zich den weg door onze linies te bannen, hoofdzakelijk tusschen den Monte Lemerle en den Monte Magnaboschi. Tusschen de dalsn van Frenzela en Marcesina duurt het vooruitdringen onzer infanterie voort, dat door het heftige artillerievuur van den vijand en zijne sterk*, in het moeilijke woudterrein ingenestsHe, met talrijke machiengeweren voorziene stellingen bemoeilijkt wordt. In 't Suganadal nieuwen vooruitgang onzer troepen links van d>a Masobeek. Aan den Isonzo artilleriegevechten. In 't gebied van Monfalcone sloegen wij in den naèht van 17 Juni vijandelijke tegenaanvallem terug. (Koln. Volksaeitung). Jfe * * RossbA- Fnüisas-§iIiëlsɧ pas Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 18 JUNI : In de noordelijke Bukowina en in Oost-Galicië geene bijzondere gebeurtenisseia. Noordoostelijk van Lapuszno viel de vijand met groote overmacht onze stellingen aan. Het beproefde infanterieregiment n. 44 sloeg, ondersteund door voortreffelijke artilleriewerking, de negen gelederen diepe stormcolonnea zonder inzet van reserves terug. De vijand leed zware veï'liezen. Ook een in dit gebied gepoogde nachtelijke aanval mislukte. Bij Gorochow en Lokaczy wezen wij sterke Russische tegenaanvallen af. Aan de Oppor Stochod werd terrein gewonnen. (Koln. Volkszeitung.) Uit Russische bron PETERSBURG, 19 Juni: Westfront: Aan het front van het leger van generaal Brussiloff biedt de vijand heftigen weerstand. Hij doet op eenige punten tegenaanvallen, die door onze troepen alle met goed gevolg afgewezen werden. Wij deden op verscheidene punten verderen vooruitgang; wij namen gevangenen en buit. Gisteren namiddag om vier uren namen troepen van generaal Letschitzki het bruggenhoofd van Czernowit* op den linker oever van den Pruth. Na een heftig gevecht bij den overgang van den Pruth, welks bruggen door den vijand ontploft waren, namen wij Czernowit*. Onze troepen vervolgen den vijand, die op de Karpatheu terugtrekt. De troepen van generaal Kaledin wezen verbitterde tegenaanvallen van den vijand, ook van de Duitsehers, die van de Fransche grens aangetrokllen zijn, af. In de omstreek van het dorp Hodemiezo aan den Styr wordt heftig gestreden. De Duitsehers vielen met groote heftigheid het dorp Swidniki op den noordelijken oever der Stochod aan, dat wij hun afgenomen hadden. Wij wezen eenen vijandelijken aanval af, ongeacht het vuur uit eenen pantsertrein. Honderd kozakken van een regiment vielen onder 't bevel van hunnen chef Smirnoff tweemaal den vijand van den flank aan, die tot den aanval vooruitgang. Zij namen twee officieren en een aantal Duitsche soldaten gevangen. Op dea rechter -^ver der Stryga, noor- —-L_1.LL"—■■ . , |j Woensdaq 21 JÜNa U10 ■ 'm i „m ABONNEMENTSPRIJS BELO'E Drie maande». . . , . fr. 3a»7 Zes maanden ■ , , , , Ir. 6.3(1 Een jaar ...*... fr. 1230 M«« abonneert ziek es aHt poittartck» DEN VREEMDEDrie maanden tdageHjaaverzond*»).re, %&[ delijk van Buczacz ging de vijand tot dea aanval over, hij werd evenwel door ons koncentrisch vuur in zijne loopgraven, teruggedreven. Noordwestfront: Noordelijk van hel woudgebied en aan het Dunafront hebben in verschillende gebieden heftige artilleriegevechten plaats. Onze artillerie bracht den vijand in zijne loopgraven en bij zijn» werken in de stellingen bij Dunaburg en zuidwestelijk van het Narace-meer groot*. schade toe. (Koln. Volkszeitung.) * * * Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 18 Juni. Aan de neder Bojua*' in de laatste dagen kanonnengevechten. (Koln. Volkszeitung), Uit Bulgaarsche bron SOFIA, 19 Juni: In 't Wardardai wor* den dagelijks weinig heftige ariüleriegsv echten en botsingen tusschen, pat roei jaa, gemeld. Aan het overige nadeCjk front heerscht rust. Sinds korten tijd vernielde». de Engelschen en Franschen de oogst door brandbommen. Op 16 Juni wierpen vier Fransche vliegtuigen in de omgeving va*' de dorpen Zineai, Tarachmanti en aan d*f, Mestamonding eenige bommen van bijsoEH dere maaksel af, om de oogst in brand t* steken. Zij veroorzaakten branden, dii»" direkt gebiuscht werden. Gisteren avond wierp een vijandelijk vliegtuig vijf bommen1 op Vitolia. Twee burgerspersonen werden, licht gekwetst. De stoffelijke schade ia onbeduidend. Andere vijandelijke vlieger»' wierpen bommen op Walandowo, Gewgboii en Doiran vergeefs af. Onze vliegers be«' wierpen de vijandelijke bivou&kken bij) Kara, Sinantzi, Smol, Kalinowo, Michalowo, het kamp en vliegplaats bij Kukutsofc' met bommen. Al onze vliegers rijn ongedeerd teruggekeerd. (Koln. Volkszeitung.) * & * In Klein-Azië Uit Turksctie bron KONSTANTINOPEL, 19 Juni. — Aan het Irakfront geene verandering. Kaukasusfront : Op dan rechtervleugel! geene gebeurtenissen van beteekenia. In 'o centrum op enkele punten infanterie- en artillerievuurwisseling. Op den linkervleugel bezetten onze verkenningsafdeelingen eenige voorpo«tep~i stelKngen van den vijand, verdreven hens daaruit en brachten hem verliezen toe. Een torpedoboofc en twee vijandelijk* vliegtuigen, die op de zee bij het eiland!' Keusten bemerkt werden, vorden door on»! vuur verdreven. Twee onzer vliegtuigen overvlogen aeti' eiland Tenedos en wienpen gunstig bom-. men op de werken van den vijand. S3f keerden ongedeerd terug. Anders niets nieuws. (Koln. Vplkazeitnngw) W W W O® Hchtboat « MoordhhHter » DEN HAAG, 19 Juni: (Officieel): D*/ lichtboot « Noordhinder > is naar een punt, omtrent 52°4' ooster-breedte en 8°40' ooator-! lengte van Greenwich overgebracht. Gezonken LONDEN, 19 Juni: Lleyd meldt dej d* Engelsche stoomer «Vaffa> 3929 ton metend, tot zinkon is gebracht. Aangespoeld KOPENHAGEN1 , 19 Juni: De bladen melden dat, tijdens de laatste zeestormeh, de Noordzee aan de westkust talrijk» lijfeen aan van het zeegeveiht aan Skagerrak voortkomend, zijn _aangespóéüd. Ook overblijfsels van vaartuigen en eene kisH met munitie. iMinil M FrankpS^k De dood en de oneterfelijken Wegens de dood van den heer Emilo Faguet heeftde Fransche Akademie gisteren hare zitting, als teeken van rouw, opgeheven. Dit nieuw sterfgeval brengt op acht heU aantal zetels welke thans onder de «Coupole» onbezet zijn. Het zijn de eetels van de HH. Jules Claretie, den 23 December overleden; H^nri Poüjon, 1 Juni 19Hoverleden; Jules Lemaitre, 5 Augustua gestorven; g-aaf de Mun, 6 October1914 overleden, Alfred Mezières, 10 October 191» overleden: Paul Hamen* t» Qe-j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes