Vooruit: socialistisch dagblad

270 0
26 februari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 26 Februari. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 19 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7m03x84p7v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

'"T*, JiWijlrïÉtlMBiMMMaMi»^ JL'ÜJL.'JJ.LJJJWB -'J A■! 3 centiemen ner nummer Sfnsdag 26 Fsbrnari 1913 34efssas* •» ft. 56 Orgaan der Belglssfee Werkïiedeïiprtij. — Verschijnende aïie dagen. Dru/iHêr-Uitçeefster Smm. Maatsch. HEI LICÈT, Be$Z. :P. De Visch, Leéeberp-Gent . Nogmaals teren hunne Ideberg volpene studieInte. |en gestuurd licht dat alle kis vervallen ÎRUÎT" [«Vooruit» (uiterst verJruari is het h. 4. Na de loodtchapsde èea, 1het hind. It Prince. [ymfanische lusschenspel Istuk, Offenprenade van avid. — 7, bries, wals, lo. Spaanach pssala, Geyïas. — 13, roi, marsen timer uitge- lige veran- lerie-cinema |om van a[ beroemde len Honny lirdeerd e» 11. jTss. I lene pint " het Cen- voortge-|1 uur en de aamliedebren- >SEN. — J dringend titel CLid- lagen der tot 6 1/2 [EBffi 1.15 ira 0.70 Imaak ea IRE |aat. Gto»i ids laars. (3175 [ww in de ïtstraat, (3245) de Zuid- ; bid appar- j I wenden ; ! 3257 \ IKLEINÉ ÏGAREN.; is en pan, S28S. tusschen op boodgaande fgc, naar terug té 3294. blaats als Int of iets leveren. 33o3 |N, kleine voorkeur rijksche33o3 rond de Jhujs, bij jven; 11, 3308. tNG aan Imen aan-Irschafferi Ibben van1 Herlaad 3309. , belmaker3! Ite bieden Ieders Be SS1S. |n burgers* Charlier,' 33i5 jre, gaande Iphandels-, I, Houtlei.' loogstraat.' 3316 Llven gast 3317 lions ▼an libouwersok alle |ïettesü-aaf -3318 ■urgershuis liedingen '•' 3319 ïopisis Oorlog i \i wisMfliaBdsm m !i Frukrijk git X>uitsche broB. Westell oorlogsterreöet GROOT HWFDKWARTIEE, §ï Feb*. IL Legergroep kroonprins Ruppreeh* ea Pnitscbe kroonprins: Ëngelschen en Franschen ' ontwikkelden op vele plaatsen van .tgjj fron* levendige verkeninàsig»werking. Sterkere Fransche afdeelingen, da* over de Ailette in Chevregny poogden te dringen eerden in tegenaanval voor den zuidelijken (jorpsrand teruggeworpen. Op den westej jKken Maasoever haalden stormèroepen getangenen ait de Fransche loopgraven. Legergroep hertog Albrecht: In de Vogezen gunstige verkenningsgevechten westelijk van Mulbausen vielen Fransche bac£s na heftige vuurwerking beiderzijds I fer Doller ' aan. Hunne aanvallen braken |hij Niederaspach in tegenaan vaL, bij ExIbryche en Nieder-Burnhaupt ia 't vuur van Beiersche troepen af. 14 gevangenen bleven I }n onze hand. Oostelijk oorlogsterren : Legergroep Eichhorn : In Estland gingen' onze troepen, door de bevolking overal vreudig begroet, trots besneeuwde wegen in snellen marsch vooruit, wierpen den op enkele plaatsen zich werenden vijand achteruit en naderen Reval. Bij de inname van iWaik op 22 Februari werd door den koenen aanval van een huzareneskadron de stad Van de afbrading door den vijand gered, 'duizend gevangenen en zeshonderd DoitIJBche en Oostenrijksch'-Hongaarsche krijgsIgevangenén bevrijd, kleine afdeelingen gini'gen gisteren tob Ostrow en braken daar hvijandelrjken weerstand. Saksische troepen ! namen in Balbinowo duizend gevangenen. iTaa Minsk uit werd Borissow bezet. Ook bij de legergroep Linsingen nemen te tob steun der Oekraniërs in hunnen be1 vrijdingskamp ingeleide operaties het .voorIgenomen verloop. In Iskorost zijn Dtdtscbe I troepen gerukt. Een op het station SchepleI 'towko aankomende trein met Groot-Russische troepen werd tegengehouden, de bemanning ontwapend. Italiaansche oorlogsterrein : Oastelijk van de Brenta braken die Italianen 's avonds tot den aanval los op den I Col Caprile. Zij werden afgewezen. Do eerste gefaaraalkwartieKöeestesr, • LUDENDORFF. lïïif Fransch® broa. PABUS, 23 Februari. — Officieel: Ten Ij Noorden van de Ailette hebben de Franschen een inval verwezenlijkt aan de boorden van Chevregny en maakten materiaal buit, alsmede 25 gevangenen, waarlandier 2 officieren. In Champagne zijn Fransche afdeelingenInsgelijks in de vijandelijke loopgraven gef?n. Een tivatal gevangenen zijn in '•na» banden gebleven. Kalme nacht overal elders. Uit Engeische bron. LONDEN, 22 Febr. — Gisteren heeft de ïijand bij 't invallen van den nacht eenen aanval tegen twee onzer posten in de nabijheid der spoorlinie Ieperen-Boeselaere ^ondernomen. Eenigen onzer soldaten werden vermist. Geene andere beduidende gebeurtenissen te melden op het ovenge iront. Gisteren morgen poogde de vijand eenen aanval tegen onze door de Belgische groepen van den sector Marckhem bezetten post. Hij werd door 't vuur onzer artillerie i ea maehzengeweren teruggewezen. iioarluftussÉsalliüsia Qösiüfijkfisggari]» tJit Itaii&anscHe broa. 1ROME, 22 Febr. — Niets bijzonders. in Klein-Anal' /Uit Turkschd bro*. . KONSTANTINOPEL, 21 febr, — OffiJciee-l bericht: Langs het front in Palestina i herhaalde de vijand op 20 Februari opnieuw ' (zijne aanvallen tegen onzen linkervleugel. |De aanvallen konden niet overal afgeIweerd worden. Onze troepen gingen hier jlan daar achteruit in nieuwe stellingen,die loverai op voorhand gereed gemaakt waren. ! Anders geene bijzondere gebeurtenissen. pit Engelsefee bron LONDEN, 22 Februari. — Offieteel : Den 15 Februari hebben onae troepen een overI val gedaan op Dzafrli, benoorden het I Boet kor a-meer, de vijandelijke yoorposI 'en op de vlucht gedreven en de loopgraafI verbindingen vernield I Onze vliegtuigen werkten hierbij mede Idoor het bombardeeren van kanonstand|plaatsen| en loopgraven Er heeft een zware Jaeeuwval plaat« gehad. LONDEN, 22 Februari (Off.): la den morgen van 21 namen onze troepen, die ten S Oosten van Jerusalem opereerden, na een j tocht zonder gebeurtenissen hun vooruül/1 tukken tegen Jericho weerom op. Na geI tingen wederstand rukte om 8 uux 20 min. ! 's morgens Australische kavallerie in het dorp. opIzee ai varscherpte duikbttts9r#§ ! ffit Bnitschft broa. BERLIJN, 23 Febr. — Officieel : Nieuw© I uitslagen voor onze U-booten in de westeüjke streek van de Middellandsche Zee: 22.000 brutte registerton. Een minstens C-O00 ton metende, bewapende, diep geladen vrachtsteamer , met een passagiersdek I w .6ïd uit een oonvooi van torpedojagers en ^isschersloepen geschoten, evenals de bewapende, diep gejlâdien transport-steamer «Maqor» (7.200 t.) die vergezeld .was van een zeer sterk geleide. Tusscben de overige vermelde schepen kon men den bewapenden, eerst in 1917 van stapel gelo-open Franschen steamer «Ville de Verdun» vaststellen, die met aardnoten geladen van Dakar op weg was naar Marseille, De kapitein van dit vaartuig werd gevangen genomen. De chef van den Admiraalsra.f der marine. ÖADIX, 23 Februari. — De steamer «CandiLopes» zette 28. schipbreukelingen aan land die behoorden tot de bemanning van den steamer «Maria Via» ,uit Bübao, die zondag avond door een Duibschen on1 derzeeër in den grond geschoten werd. BEELIJN, 23 Februari. — De zoo onlangs gemaakte en reeds in den grond geschoten steamer «VMle die Verdun» is weer een voorbeeld van het noodlot dat do Fransche handelsvloot sedert het begin van den oorlojg vervolgt. Ware het niet dat het voor ons zoo voordeelig is, wij zouden oprecht medelijden moeten hebben met den beHagenswaardigen ondergang van het Fransch zeebedrijf. In 1914 telde do Fransche handelsvloot 2.500.000 brutto registerton scheepsruimte. In 1916 nog 2.200.000 en in 1917, gaf de onderstaateaeeretaris Lemery ia de Kamer nog slechts 1.250.000 ten op. Dé Verliezen Voor het jaar 1917 werdien door « Faix-Pla-y » van 3 Januari volgens een verslag van de Bousier op meer dan het dubbel van bet jaar 1916 geschat, namelijk op 699.648 ton, tegen 318.580 ton. Alleen in den loop van het laatste jaar werden volgens dit verslag 28 % van de in vredestijd beschikbare schepen ■• vernield, terwijl dit cijfer voor heel den duur van den oorlogstijd bijna op 50 % komt. Zonder den onderstand van Engeland melt 1.300.000 ton en den onderstand van de onzijdigen met 700.000 ton had de Fransche regeering hoegenaamd niet kunnen voorzien in hare behoefte aan scheepsruimte, die door de Money op 29 December 1917 in de Kamerzitting geschat weTd Op 7.500.000 brutto registerton. Van belang is verder het feit dat Engeland nog tob voor een half jaar in staat was om Frankrijk met 2.000.000 ten te onderstounen. Van de boven genoemde 1.300.000 ton heeft Engeland voor zijne eigen dringende behoeften, in den loop van de laatste zes maanden, 700.000 ton moeten terugnemen en het zal onbarmhartig nog meer moeten terugnemen, want wat kunnen de Engelsche machthebbers zich bekommeren om de Fransche moeilijkheden bij het aanbrengen van ruwstodïen, wanneer zij zien dat de anderzeebooiten hunne nijverheden met den ondergang bedreigen! BERLIJN, 23 Februari. " Officieel: Z. M. hulpkruiser «Wolf» is na eene vijftien maanden gedunrd hebbende kruisvaart door den Atlantischen-, den Indischen en den Stillen Oceaan, dank aan de bekwame leiding van zijn commandant, fregattenkapitein Nerger, ©n dank aan den glanzenden dienst van zijne bemanning, gelukkig en met uitslagen bekroond in zijne vaderlandsche haven teruggekeerd. Het schip heeft het zeeverkeer tusschen onze vijanden door de vernieling van scheepsruimte en ladingen op eene bijzondere manier belemmerd en benadeeligt. Meer dan 400 mannen der bezettingen van vernielde .schepen, waaronder er zijn van de verschillendste nationaliteiten, waaronder zich talrijke kleurlingen en blanke engelsche krijgslieden bevinden, zijn door den «Wolf» mee naar Diuitschland gebracht. Behalve veel stukken geschut, die hij buit maakte op de bewapende vijandelijke schepen, heeft de «Wolf» groote hoeveelheden van kostelijke ruwstoffen als rekgom, koper, messing, zink, caeaoboonen, copra, enz., meegebracht, voor eene waarde van veei'millioenen, waarvan later wel de lijst zal opgemaakt worden. De in februari 1917 door den «Wolf» aangehouden en opgeleidde en later als tweeden hulpkruiser uitgeruste engelsche steamer «Turritella», die den naam van «ïlti»» bekwam, hoeft onder bevel van den eersten officier van den duitschen kruiser, den kapiteinluitenant Brandos,, met de beste uitslagen medegewerkt in de golf van Aden, tot op don dag dat hij, door engelsche schepen ingesloten, daair zijne eigen bemanning in den grond geboord werd, eenie bemanning van zeven-en-twintig koppen, die thans in Engeland gevangen gehouden zit. Deze in de moeilijkste omstandigheden, zonder eenig steunpunt, zonder eenige gemeenschap met het vaderland uit gevoerde kruisvaart van Z. M. schip Wolf stelt een der eigenaardigste zeemansfei- ten daar. , De chef v. d. admiraalstaf der marine. Ds opvuilfeg m tiet Fransen frost ? PARIJS, 24 Febr. — Het bij 't oorlogsministerie gevoegd kommissariaat voor Iegerindeeling besloot' 164 troepeneenheden die sinds zeven maanden in de Etappe dienst doen weer naar het front te zenden. Het kommissariaat onderwierp aan heti Hoofdkwartier eene reeks verdere besluiten ter versterking van het front door manschappen uit de gamiezoenen. Het oorlogsministerie bevool dat alle soldaten van het hoofdleger die 'min dan een jaar dienst gedaan hebben, direkt in de oorlogszone gekommandeerd worden. Os EipIsÉi Elfcrcien m ds Me DEN HAAG, 22 Febr. — De «Westminster Gazette» hecht er nogmaals waarde aan, dat de in de Engelsche bladen nagenoeg onderdrukte rede van den vroegeren minister Runciman de houding der liberale partij zeer duidelijk vastgelegd heeft, en voert als werzenlijke volgende punten aan: In geen sector van den oorlog zouden de diplomatische deuren mogen gesloten blijven. De regeering kan nog meer doen dan tot hiertoe, om Duitschland en Oostenrijk te overtuigen, dat Engeland geene zelfzuchtige doeleinden heeft. Hierbij meende Runciman hoofdzakelijk dé noodwendighedd van grootere klaarheid ten opzichte der oorlogsdoeleinden die 't vermoeden toelaten, dat de annexionistische doeleinden onder den dekmantel van onbaatzuchtige princiepen verborgen zijn».Tegenwoordig kan Engeland niet beweren, dat bet het princiep « geene schadevergoeding en geene annexaties» volgt. Wat schadevergoedingen aangaat, zij mogen geen strafkarakter hebben. Runciman acht Balfour's verklaringen niet gelukkig, die gezegd heeft dat het doelloos is, dat vertegenwoordigers der oorlogvoerende machten zich omheen eene tafel zetten, om over den vrede te beraadslagen, zonder eene gemeenschappelijke besprekingsbazis te hebben. Volgens Runciman's inzicht zal tegen 't einde van den oorlog de eenige algemeene bazis de behoefte aan vrede zijn en wel zonder eenige zeer duidelijke voorstelling waarom zich deze vrede draait. Runciman persoonlijk zou alles ervoor willen zien inzetten om de staatsmannen der oorlogvoerende landen daartoe te brengen, dat zij met elkaar spreken. Want wat kan zulke konferentie wel schaden? Het beste voor den vrede is in elk geval dat de leidende staatsmannen gelegenheid bekomen elkaar te naderen en hunne gedachten te wisselen. Runciman verklaarde dat er doorgaans een onderscheid bestaat tusschen Hertling en Czernins houding. Verder is het volgens zijne meening mogelijk een volledig akkoord (complete agreement) over Elzas Lotharingen te vinden en wel nog vóór de vredeskonferentie. Laatst nog kwam Runciman op ''voor de vredesinzichten der Engelsche arbeiders en voor Stockholm UB—»——«»—■■ ■■ llimnHUTOl ■/■■■ Italstftt öBdsftalelaars PETERSBURG, 24 Febr. — Het officieel Russisch legerbericht van 22 Februari meldt dat Rjezyca (noordoostelijk Van Dunaburg) in handen is der Duitschers. Russische onderhandelaars zijn vertrokken. Bij de stad Andanópel ontmoetten zij een Duitschen auto met machiengeweren. Duitschers zonden de onderhandelaars en den kommissaris in een Duitschen auto naar Rjezyca. in ûïmi m\ de ontruiming isr AlaRdseiiagdp door dB Bassin STOCKHOLM, 23 Febr. — Het Zweedsch Telegraafbureau meldt officieel : Onder Zweedscbe bemiddeling is tusschen de Witte Garde en de Russen op Aland, evenals tussbhen de Russen on de bevolking van Aland over de ontruiming der eilandengroep een akkoord getroffen. lia hef Buitenland lil1 ~m—m~mImI» la liiii£s*ltlMf9 De interfraktliofieeie besprekingen BERLIJN, 22 Febr. De nationalliberale fractie zal over de kwestie barer verdere deelneming aan de interfractioneele besprekingen eerst uitspraak doen als het budgetdebat zal afgeloopen zijn. Na het budgetdebat verwacht men ook eene opklaring in de stelling der soeiaaldemocratie in deae aangelegenheid. In üiifttaiitl I*e4 vertrek der Tsarenf aroilSe utt Rusland De Londensch» bladen vernemen uit Petrograd da* het uitvoerend comiteit van de Central© Sojwet aan de afreis der czarenfamilie naar het buitenland geenerlei moeilijkheden meer in den weg zal leggen, In Griekenland! De Crieksche mobilisatie De Zwitsersch bladen vernemen dat de Grieksche regeering vijf verdere lichtingen onder de wapens heeft geroepen. In Engeianfl BASEL, 24 Febr. — «Daily News» meldt: Tusschen Asquith en Landowne hadden in de laatste dagen meerdere besprekingen plaats, die eene overeenkomst over de gewichtigste yredesvoorwaarden zouden bewerkt hebben. De « Easier Nachrichten » melden : Londensche bladen stellen vast, dat de uitspraak tusschen Lloyd George en Asquith tot eene opheldering van den toestand, gevoerd heeft. De politieke krisis is voor deze maal vermeden geworden. Sen plan met hel oog op dte Engelsohe dïKtofeJIÏsaiie Reuter telegrafeert uit Londen dat een Red.-Adm Hoogpóort, 29, &ent mededeeling van het Ministerie van Arbeid aankondigt, dat alhoewel de demobiliseering nog niet in 't vooruitzicht is, de commissie van het oorlogskabinet, tot dit dov;l gevormd, een ontwerp neergelegd heeft tot regeling van den terugkeer der soldaten in het burgerlijk leven. De grondslag van het ontwerp beoogt, na het sluiten van den vrede, de soldaten uit het leger te ontslaan naarmate de burgerlijke behoeften van de vloot en het leger zich doen gevoelen. Het zijn de Arbeidsbeurzen, die de zaak zullea regelen. Deze zullen worden bijgestaan door een centrale arbeidscommissie, waarin in gelijk aantal patroons en syndikaatshoofden zullen zetelen. Plaatselijke commissies, op dezelfde-wijze samengesteld,zullen insgelijks aan de uitvoering deelnemen. Eene zwarte lijst AMSTERDAM, 21 Febr.: Het «Algemeen Handelsblad» verneemt, dat het oorlogshan. delsambt der Vereenigde Staten de eerste lijst der vijandelijke f irmas — ongeveer 1300 — in Zuid- en Midden-Amerika openbaar gemaakt heeft, met dewelke, uitgezonderd deze die eene bijzondere toelating gegeven wordt, de handel verboden is. De handel met de neutrale landen WASHINGTON, 22 Februari (Reuter) ': Het oorlogshandelsambt deelt mede, dat het bereid is, aan Holland en Zweden bestellingen op zekere behoeftige artikels te gemoet te komen, die niet onder het algemeene rationeeringsgebruik, over hetwelk tusschen deze landen verhandeld wordt, afkomen. Deze schrede is een gevolg van het sluiten van tijdelijk beperkte overeenkomsten tusschen Holland en Zweden eenerzijds en de Vereenigde Staten anderzijds. Oorlogsfinantie-maatsshappij . BAZEL, 23 Februari : Volgens eene Wa3hingtonsche Havasmelding stond de finantie-kommissie van den Amerikaansehen Senaat eenstemmig het regeeringsvoorstel over de schepping van eene oorlogsfinantiemaatschappij, met een kapitaal Van 4 1/2 milliarden dollar, ter ondersteuning der oorlogsindustrieën toe. E@p kijkje In é lW«t Ongeveer drie-«E-fadi jS*r duurt nu de earfog. Nadat de eerste maanden van chauvinistische begeestering overal uitgeleefd hadden, kwam men ia alle landen tot het besef, dat die verschrikkelijke losbarsting wel een veel dieperen ondergrond had dan de menigvuldige voorwendsels, die men tls zooveel vlaggen ov«r de wereld deed wapperen. Deze oorlog zea niet een gewoon karakter dragen. Wat we nu beleven is iets dat komen moeit. Deze bewering is geenzins de uitdrukking van eea onverschillig fatalisrae, maar het bewustzijn dat bét op den weg der evolutie lag. We kunnen daarvan als laatste uitgangspunt aangeven : 1870-71, Het is de wording van Duitschland tot een modernen industrieStaat. Dit feit is van een bijaa onoverzienbaren invloed geweest. Met den tijd kwam Engeland'» suprematie in in gevaar. Daaruit moesten onvermijdelijk conflikten groeien, die niet slechte eene economische en politieke dech ooi eene sociale draagwijdte zouden.hebben. De geheele Voorgeschiedenis van Eagelasd's vorming tot economische en politieke wereldmacht meet ons het bewijs leveren dat dit land den «nellen opbloei van het industrieele Duitschland niet met een ledig oog kon aanschouwen. Allengskenshebhen rich over de wereld verschillende machtsgroepen gevormd. Deze zullen hun volmaking en afronding vinden in den tegenwoordigen oorlog. Daarop moet het uitloopen. Het is de onweerstaanbare drang der evolutie. De dringende opgave der democratie is het er voor te zorgen dat de verhoudingen dier machtsgroepen zó eenig A is, won een kételmaker in 1914 per uur : 40 cents ; een modelmaker, 47,5 cents; een werktuigkundige. 39 cents; een gieter, 37,4cents; een gereedschapmaïker, 45 cents. Loonen in de bouwnijverheid, goed georganiseerd: Plafonneerder 75 cents, metser 73,5 cents, timmerman 65 cents, gasfitter 68,7^ cents, loodgieter 68,75 cents, 'kalkdrager 45 cents, ïjzerwerkraonteerder 08 cents,' wittesteenkapper 72,50 cents, cementbewerker 62,50 cents, dienders65 cents. Het leon van den plafonneerder en van den metser, beide sterk vereenigd, was dus bijna nog zeo hoog ah datgene van den ajusteur welke slecht vereenigd was. De bouwarheiders werkten 44 uren per week, vijf dagen S uren, en den zaterdag 4 uren; de metaalbewerkers 49 uren. Nog een voorbeeld in dien aard : In Canada zijn de metaalbewerkers eveneens slecht vereenigd; de bouwarbeideis goed georganiseerd. • Een'ajusteur heeft er 13 schillings (2) per dag, oen plafenneerdersdiender heeft 16 schillings, de schilder » 1 schillings, en de metser 23 schillings. Oavereenigden, dat zijn cijfers en feiten waarover gi| eens goed moet nadenken. Denk nu niet dat die uitslag bekomen is met één slag. De menschen hebben daar jaren in den Vakbond aaaeten vechten;'zij hebben verloren es zij hebben gewonnen. Maari Als zij verloren jjingon zij niet uit hun bead om kletspraatjes te vertellen tegen leiders en Vereeniging! Zoo dom waren zij niet. Als zij de n«erlaag hadden gekregen dan wisten zij dat de oorzaak was : gebrek aan macht. Ea zij werkten harder voor hun vakband. En ten laatste waren zij stérk genoeg, en pinkten dai de vruchten van hun werk. Vele arbeiders zijn niet in deH vakbond omiat zij er het nut niet van begrijpen. Velen hunner waren b. v. vöèr den oorlog liever lid eeaer duivenmaatschappij... om hun zuurgewonnen loon te verspelen. Lid zijn van eene maatschappij om meer loon te verdienen en betere werkvoorwaarden af te dwinjen, 'dat ging boven sommiger vérstand. Dt aannemers naaien dat soort arbeiders allemaal als heel braaf en heel verstandig : zij eeren ea eerbie • digen menschen die niet voer lotsverbetering strijden, maar goed kurmen verdragen dat de : zèn 'ïn 't water schijnt voor de bazen ! Nog een ander klein voorbeeld, niet zoo ver vaa hiei genomen: In 1910 kregen 162,177 bouwarbeiders i» Engeland meer leon per week. Daarvan waren 39,69» verplicht in werkstaking te gaan. De anderen kreges meer loon zonder werkstaking, omdat zij sterk vereenigd waren en de bazen deze sterke vakvereenijing vreesden. Die 162,177 bouwwerkers kregen in dit jaar eenen gezamentlijken opslag van 486,000 fr. per week of 25,308.400 fr. perjara. Dit maakte gemiddeld voor elk van die 162,177 arbeiders eene loensverheoging van meer dan 3 fr. per week. Die bouwwerkers hadden precies niemeadalle gekregen hadden zij zoo brast geweest als'gij ; onvereesig4 te zijn. _ Onvereenigden, overweegt zulks I L. DE VILDER. Een Amerikaünsche cent is sceatiemen. 1 shilling: 1,25 fr. lit BEL6IE IS" BEABAHT Te Brussel DOOD VAN DEN G0EVERNEUR DEI NATIONALE BANK. — M. de Landtw heere, gqeveriieur der Nationale Bank,.i^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes