Vooruit: socialistisch dagblad

167 0
02 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 02 September. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 09 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/hm52f7m04t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

———m—————aWL Do Mnsohafflng van ds^Jfrtemen an taohnlxoh Loden Voor het aanschaffen van drijfriemen «n technisch leder. voor de binnen het generaal Gouvernement van Belglé werlcsnd» nijverheden, is de afdeeling lîientgn-besorçing van den Grondstofbekecrraad (Ricmen-Zu weisùn g der Rohstoffverwaltun gsstelle) Kri j esschool, Kamer 212, Telefoon 1370 thans bevoegd. Onder lechnisch leder wordt slechts zulk leder verstaan dat gebruikt wordt voor hst drijven en draaien van maehi»-nen, d. w. z. dat voor het bewerken van grondstoffen onontbeerlijk is, zooals boorden, (manchetten) pomp-kleppen,' stopringen, naai- of bitsdreepen, koppelings-stukken enz. enz., buiten zadelmakers- of «choenma-kersleder. Doet d* behoefte aan drijfriemen ot technisch leder zich voor,dan heeft de betreffende inrichting sich eerst te wenden tôt de Riemen-Zuvmsisufro en de •voorgeschreven formulieren aan te vragen. Deze forrriu-liere* moeten na zorgvuldige beantwoording van aile er in gestelde vragen en vergexeld van «en dringend-heidsbewijs, dat moet afneleverd worden door een belanpheb'oend duitsch bestuur. opgeronden worden naar de Riemen-Zuvselsung, Krijgaschool, Brussel. Daar de toekenning van het materiaal gedaan wordt op prond van de in de formulieren opgegeven beweeg-redenen, hanrçt hetbekomen van de wèzenlijk geschikte benoodieheden in de eerste plaats af van de juiste beantwoording van aile gestelde vragen. Worden deze vragen onvolledig of valsch beant-woord. dan zullen de toezending van ongeschikte be-roodigdheden en de er uit voortspruitende sçhade voor den aanvrager daarvan de onvermijdelijke gevolgen zijn. De toezending van lederraaterinal wordt uitsluite-lijk gedaan uit de stapelvoorraden der Krieçsbfder•' Aktiengesellschaft, Grand Hôtel, Anepachlaan, "2g, 1 Brussel. De aanvragers bckomenbij hun antwoord een bewijs van toekenning van wega de Ricmen Zuwei-sing. Dit bewtjs van toekenning moet in aile omstan-digheden en bij het in ontvangstnemen der betreffende waren van de Kriegslcder-ÂktiettgeseUschaji voor-gelegd worden, daar zooniet onvermi;delijk vertragin-gen zullen moeten ontstaan voor de toezending van riemen, enz. Na de ontvangit van het toekenningsbe-wijs heeit de Riemen-Zuweisung heel haren ta«k vol-bracht en dan moeten ail* verdere onderhandelingen rechtstreeks vooftgezet worden met de Kritgsleder-A ktienjetellschaft, afdeeling Trtibriemen. Gematigd zijn II Uit ons voorgaando artikel bleek reeds, lat de bezittende klasse ailes behalve gema-tigd is in hetgeexi zij haar toeëigent in en «tût)»' de politiek en het onderwijs, en wat-zij aan den werkenden stand overlaat. 1 De toestand op dat gebied is maar de weerspiegeling van de economische verhou-dingen tusschen arbeiders en kapitalistsn. Daar is geen de minste spraak meer van gematigheid.De kapitalist is fcs&ar, alleenheerscher, tyran; de werkman is slaaf, een zielloos wezen, zondet wil, zonder rechfc, niet meer dan een stuk gereedschap, zelfs minder, want het îjzer mekaniek wordt beter ge-emeerd en gekuischt dan dat de werker on-derhouden en gevoed wordt. De roi van den werkman in de voorfc-brengst is in de kapitalistische wereld nnl. Omtrent niets wordt hij geraadpleegd ; " 'elles gebeurt zonder hem en dus over 't al-geraeen tegen hem. De duur van den tijd van werken, van rusten, van verlet, wordt door den patroon bepaald, evenals do loonen, d© strafbepa-lingen en al de mogelijke reglementen. Mag of kan men nu met goed gevoîg en Mehizirmig de w«rkende klasse, dte demo-kratio gematigheid aanprediken, als men niet terzelvertijd de kapitalistische aristocratie op hare plichten wijst, om in den Xverker den mensch te erkenn«n «n hem ala dusdanig te behandelenî Wij zeggen : neen ! die predikatie wordt in dat geval nutteloos en zij krijgt eerder tergend karakter. •Te vergeefsch vragen de georganiseerde werklieden sinds jaren fabrieksraden, Waarin zij rnim zouden vertegenwoordigd ei}a. Daar zouden de behoeften der nijver-;heid, de wijzigingen in de voortbrengst, aan het materieel, aan de werkuren, aan de 'loonen, kortom geheel de gang van het fa-hriek kunnen besproken worden en ton men dikwijls tôt eene vredelievende en bevredi-gende oplossing geraken. Nu is dit onmogelijk en vandaar de werk-Btakingen, den nijdigen strijd tussohen d© georganiseerde arbeiders en de kapitalisten, met al de ruwheid en de rampen van nit-eluiting, onderkruiperij, geweld, bloedige onderdrukkins: en nieuwen haat die da>ar al Wan_ verbcTidcn zijn. Ziedaar ho<* men de werkende klasse het gematigd tijn > moeilijk, ja onmogelijk teiaakt, en hoe de verwijten van overdreven-heid aan de strijdende organisaties van het proletariaat, ongegrond, onverdiend ïijn. Gaat men aandacbfcig den «irijd, gvhedi (de beweging der arbeidende klasse na, d*n , moet men tôt het besluit komen, dat zij I daarin wezenlijk een toonbeeld was van go-' dnld, kalmte en g«matigheid. Er ia haar geen laster, geen lengen, geen verdachtmaking bespaard gebleven, en het waren dan nog do besten onder haar die het koleken moesten uitblazen. Onze klasae v/erd daarenboven gebrood-roofd, vervolgd, voor 1 gerecht gesleurd, in 't gevang geduwen en zelfs vermoord. En waar had zjj dit ailes verdiendt Welke misdaden had zij gepleegdî Hadden zij ge-ttolen, getnoord, gebrandstioht of watî , Neen, maar nj hadden de oooperatie ge-sticht en groot g«maakt, zij hadden den on-derlingen bijstand tôt eene modelorganisar |tie verheven, zij hadden do werkers, jongen en ouderen, geleerder geroaakl door lezing en studie, ao opgevopd hnnnen smaak ver-fijnd, veredeld door kunst op aile gebied. En aldus kwam onze klasse tôt meer wijs-heid en gematigheid, omdat de wanhoop uit hare harten en hersens verdfçven werd, naa,rmate het geloof en de zekerheid m een betere toekomst er zich in vaetankerde. 't Is omdat het socialisme, te midden van de sombere dagen van lijden, te midden van de onverdiende miskenning en het onrecht dat op onze klaase weegt, te midden van de leugen- en lastertaal die zij standvastig te l'erduren heeft, een lichtstraal geworpen heeft in het leven onzer werkera, dat zij hoPen en den moed hebben om den Btrrjd vo'te houden tôt de overwinning toe. ' "'j zijn «r niet tegen dat men de werklie-I de gematigheid en de kalmte aanpre- ' integendeel. Wij zijn er zooveel te min 'jandig aan, omdat wij weten en zeggen , gematigheid de energie of wilskra«ht m ter contrarie. fflaar wat wij eischen is, dsi, ala mou a 34e JaaP « iM. 2S3 5 oeatieœsn par naœxaer : 2Se. per week (6 nammsra) Naan°Dilss^ 2*3 Ssptemb@i* îS1 S VOORUIT Org-aan der Beîpsche Werkliedsnpartij. — VeFSChijnend© aîîe dagen. Drukiiffr- Uitgecfsler 8*m. Mastseh. HST LICE T, Best. : F. De Visch, Ledeberg-Qmi. — Reà-Adm , Eoogpoort, 29, Oent • 'j. ■ ■ • mm | kalmte en gematigheid vanwege de wcrklie-den verlangt, men ook hunne vijanden op de vingers tikke, die in hunne houding te-genover hen al het tnogelijke doen om ze tôt wanhoop, tôt overdreven, uitzinnige en geweldige daden te drijven, en aldus voor aile onderdrukking en aile barbaarschheid eeno excuse te vinden. Wij zullen altijd ailes doen wat mogelijk is om die taktiek te doen mislukken in de toekomst, gelijk in 't verleden. F. H. Europeesche Oorlog *8 Iîî Wast-Vlaandsrsa m in Frankrijk ïTU Duitschs lîron GROOT HOOFDKWART1ER, 3iOogst. (06.): ~Westeli)k oorloasterrein : Legergroepen liroonprins Rupprecht en Bœhn : Voorveldpevechten wederzijdsch van de I-eie. Vijande-lijke verkennersafdeelingen, die over de Lawe voorait-gingen, werden teruggewezen. Op het slagveld ten zuid-oosten poogden de Engelschen gister opnieuw de doorbraak te behalen. Onder sterken inzet van pant-serwagens braken in den vroegen morgen op eene frondbreedte van 20 kilometer Engelsche en Kanadee-«che afdeelingen tusschen de baan Arras-Cambrai en znidoostelijk van Bapaume tôt den aan val vooruit. Wûrttembergsche troepen sloegen zuidelijk der baan den vijand voor hunne Unies af. In de vereeniging met Rheinsche batallon» wierpen ze den Noordelijk van Hendecourt vooruituedrongene vi-and weerom terug. 1 Zuidelijk van Hendecc^irt brachten kavallcrie-schut-tersregimenten den vijandelijken aanval tusschen Vaulx-Vraucourt en Fremicourt tôt mislukking. Zc namen Hendecourt, dat voorbijgaand verloren ging, terug, gingen 11a afwter van den vijand zelf tôt den aanval vooruit, wierpen ze beiderzijds van Bullecourt en over den westrand van het dorp terug. Zuidelijk van Ecoust sloesen West-Pruisiiche regimenten in verbitterden strijd meerdere aanvallen van den vijand af. ^elfstandig ingrijpen van den opptriuitenant Mann met kompagnies van het infanterieregiment n. 175 maakte de terugneming van het voorloopig verloren pegane dorp Ecoust moqelijk. Weerskanten van Bapaume brachten Prc.itische, Saksische en Bayersche regimenten den vijandelijken stormloop tôt mislukken. In den namiddag wierp de vijand weerskanten van .de baan Arrrs Cambrai trissche afdeelingen in den strijd. Vernieuwde massa-inzet van pantserwagens en infanterie zou tôt de beslissing leiden.In den laten namiddag wçs de slag ten onze cunste verloopen. De uit de Seasée-terrein uit over Èterozignjr. Hancourt en zuidelijk der baan uit Vis-Cherisy aanstormende dichte Unie» van den vijand braken in ons vuur in verbitterd handgemeen ineen. Zijne pantserwagen s werden ver-nield, De in'anterie van den vijand !»*d huitPnge»oon hoogeverliezen. Noordelijk der Somme werden Enget 1 sche aanvallen tusschen Morval en Oéry efgewezen. Waar de vijand onze linies bereikte, wierp hem oiuen L tegenaanval in zijne uitgangstellingen terug. 5 Noordelijk der Oise vielen de Franschan dea ka-naalsektor tusschen Libermont en Noordoostelijk van Noyon met starke krcehtwn au. Hunne aanvallen ' kwameo meest reeda op den Westoever in «m voor tôt staan. Uit Chevilly op den Oostelijken oever werd de vijand na hardea strijd teruggeworpen. Meermaals 1 van Noyon uit gevoerde aanvallen mislukten in h«t vuur en door tegenaanval. Hevige artilleriestrijd en infanteriegevechten aan de Ailette. Noordelijk van Soisson» namen wij den tôt Paslykop vooruitspringenden frontsoktor in de korte lijn Juvigny-Bucy-la-Long terug. Juvigny bleef gister bij aanvallen in de vijandelijke hand. Wij schoten in de twee iaatste dagen 5a vijandelijke vliegtuigen neer. Opperluitenant Loerzer behaalde zijne en 33e, luitenant Koenneke zijne 31* en laite-nant Laumann zijne 28» luchtoverwinning. De V* generaal-kivartiermectter, s LUDENDORFF. BERLIJN, 31 Oogst (Officieel). — Avond&cricht : De Engelschman heelt heden de sinds eenige dagen 1 gevolgde verkorting van ons tusschen Ieperen en La Bassé op Hazebrouck vooruitspringend front bemerkt en is onze aaa den vijand overgeistene verkennersafdeelingen over den Kemmel-Bailleul-Neuf Berquin en over de Lawe gevolgd. Zuid-Oostelijk van Arras zijn Engelsche gedeeltelijke aanvallen mislukt. Ge-vichten Noordelijk der Somme. Weerskanten van Noyon en tusschen Oise en Aisne hebben zich in den namiddag na sterke artiîleriegevechten Franschè an vallen ontwikkeld. 1 BERLIJN, 1 September (Offlcied) 1 [ Westelijh oorloasterrein Legergroepen van den kroonprins Rupprecht en °e neraal von Boehn : Tusschen Ieperen en La Bassee, hebben wij ons front verkort door de kromming die op Hazebrouck ging te verlaten, dit door den Kemmel asm den vijand over te laten. De vdôr eenige dagen uit-< gevoerde beweging i> verborgen gebleven. Gister heb-; ben de Engelschen met groote krachten eenen druk uit-gevoerd tegen onze oude linies. Onze gemengde afdeelingen op het voorterrein van de nieuwe posities opge-steld adjn in gevechtsvoeling met den vijand. Deze ' heeft den Kemmel bezet en is voorigegaan langs daar Bailleul-Neuf-Berquin te volgen en door de Lawe over ' te steken. Op de baan Arras Cambrai, ineenstorting der Engelsche iijfanterieaanvallen voor onze lijnen. Geweldige herhaalde stormloopen tôt den avond door den vijand tusschen Ecourt en Vaulx-Vraucourt zijn afgeslagen. Na hardnekkige aanhoudende gevechten zijn Bulle-court en Ecourt in het bezit van den vijand gebleven. Tusschen Morval en Péronne, aanvallen door Engelsche en Austraiische afdeelingen, na een geweldig voorbe-reid vuur. Te Morval en in het Zuid-westen van Beau-court, terugwerpii'g van deze stormloopen; goede te-genaanvallen hebben ons Beuchavesneslaten behouden. Meer teo Zuiden, volgt onze linie, na het einde der gevechten, de baan Bouchavesnes-Péronne. Pogingen door den vijand uitgeoefend om de Somme te Brie en «an St-Clarist over te steken, zijn mislukt. Geweldige Fransche aanvallen tusschen Somme en Oise, tegen de posities van het kanaal en het massief van de hoogten ten Noord-Oosten van Noyon. Fransche afdeelingen d'e 's avonds van weerskanten van de Nesle druk hadden uitgeoefend, bleVen voor onze linies door het effekt van ons vuur weerhouden. Te Crouy terugdrijving van den vijand «n tegenaanval. Veree-nigda aanvallen, rond den middag tusschen Beaulieu en Morlincourt uitgevoerd zijn met zwara vcrliezen voor den vijand ineengestort. 's Avonds, vemieuwing der aanvallen, die eenigermate in afzonderlijke druk-kingen versmolten werden overal elders teruggedron-gen. Sterkere kontingeoten die husnen druk ten Noor-den van Varennes uitoefenden, even ook van daar tôt aan de Oise te Brétigny, werden teruggeworpen. Tusschen Oise en Aisne, gister avond, herneming van den infanteriestrijd na een zeer geweldig artilleri*-vuur. Ten zoiden en in da nabijheid van de Oise, J werden | lerie en onze mitrailleuzen hun loop te voîgen. Weers kanten van Champs is de vijand met groote kontingen-ten uit dalingen der Ailette vertrokken, maar goede teçenaanvallen hebben de oude positie hersteld. Tusschen Ailette en Aisne heeft de vijand zijn aanval door gedeeltelijk drukken doen voorafgaau; de onder officier Haas, der machien^eweer-kompagnie van 1 et 2 isie vervangingsrepiment, heeft er vier vijandelijke pantserwagens buiten geveôht ges'eld en de inzittenden gevan.'jen genomen. 's Avonds ging de vijand met groote kontingenten tôt meer vere-ni ;de stormloopen over. Te Crécy-le Mont en ten zuiden van dezeplaats hebben wi| in tegenaanval den vijand gedeeltelijk te-ruggedrongen. In het oo:-ten, bij Juvigny. deed hij een druk tôt Terny Sorny; . is van daar dat onze plaatse-lijke reserven zijnen vaoïuitgang stremden. In het zuiden, tôt aan de Aisne, mislukking. voor onze lijnen, van meervoudige vijandelijke stormloopen. D<* eerste gcneraal-hwnî'tiermeester, LUDENDORFF. Uit Fransche hron. PARUS, 30 Oogst (Officieel) : 's Namiddags : Op de Somme en in de streek van het Noord-Kanaal. ge-durende den r.acht geene enkele verandering. Tusschen de Ailette en de Aisne, Ivbben wij verscheidene tegen-aanvallen van den vijand terugges'agen ten Oosten van Pasly en onze winst behouden. Op de Ves'e en in Champagne, hebben vijandelijke aanvallen geen enke-len uitslag bekomen. Kaime r.acht op de rest van het front. Avondtericht : In den loop van den dag hebben wij op den Oostrechtoever van het Noord-Kanaal vijandelijke elementen die 105 weerstaan teruggeworpen. Catignyen Sermaize zijn in onze hand. Onzen vooruit-gang voortzettend, heboen wij het kanaal op twee plaatsen overschreden rc:htover Catigny en Beaurains, Chevilly en de zijde 89 qeriomen en zijn in Genvry se-drangen. Meer ten Zuidej, zijn hardnekkige gevechten geleverd ceweest in de streek ten Njorden en ten Oosten van Noyon. Wij houden Happlincourt en den berg St-Siméon. Tijdens deze bewegingen, hebben wij verscheidene honderde gevangenen gemaakt. T usschen de Oise en de Aisne, is de strijd niet min levendig geweest. Op den Noord oever der Ailette hebben wij het dorp Champs veroverd. Ten Noorden Soissons hebben wij Chavigny qenomen en hebben onze lijnen aan de zoom en ten Westen van Crouy gebracht. PARUS, 31 Oogst. (Off.) : '« Namiddag» 1 Gedu-rende den nacht, is de artilleriestrijd levendig geweest in de streek van het Noordkanaal, ten Noorden van Noyon en tusschen de Ailette en de Aisne. Vîjandelijk handgerneen in Champagne hebben geen uitilag opge-leverd.Avondherieht : In den loop van den dag, h de strijd met eene buitenqewoE» havigheid voortgegaan in de atreek van het Noordkantial ea tea Noorden van Sois-•ons. Onze troepen zijn voet voor voet vooruit gegaan en hebben opeenvolgent, de weerstandeenters welke de vijand met hnlstarigheid verdetHgt, genomen. Onze troepen hebben op den Oostelijken oever van het Kanaal C*mpa<îBe genomen. De vijandelijke poging ia bij-zonder geweldig geweest op het dorp Chevillv, dat ten slotte in on» bezit is geblt ven, na tweemaal àoor den vijand hernomtn te zijn ;<!w«ea. Onze troepen bebbea hunne winst verbreed teii Noorden van Happlincourt en van Morlincourt. -, Ten noorden van Soisaor» hebben onze troepen Juvipny en Crouy bij hoogen strijd genomen en hebben de westaoomen van Leury bereikt. Elders niets te raeldan. Ul% lîigeïseiie bron. LONDEN, tq Oogst (Off.) : Onze troepen der zuidelijk der Somme hielden den druk op den vijand ge-dttrende den nacht staande. Zij rukten noordelijk der Somme in westeîijke richtins» tôt in het gebied Fon-taine-les-Croisilies vooruit. De nacht verliep aan het slagfront rerhoudingsmatig kalm. In den sektor schrij-lingi de Scarpe deed de vijand gister avond en in den nacht ooetelijk en zuid-oostelijk van Vi»<n-Arto«s, oostelijk van Boiry, in de nabrjheid van Gravelle sterken tegenaanval. Deze aanvallen werden onder vijandelijke verllezen na zware gevechten afgewazen. In den nacht werden onze westelijk van Oppy ingerichte vooruitgeschovene posten licht teruggenomen als ge-volg van herhaalde vijandelijke aanvallen. Bij de laatste gevechten zuldefijk en noordelijk der Somme namen tanks werkzaatn aandeel bij aile mogelijke gelegenheden en boden zeer kostbare en dappere diensten in het samenwerken met de Infanterie en de andere wapeni. De gevolgrijke aanvallen der vierde, derde en eerste Engelsche armees sinds den 8 Oogst hebben de vijandelijke stellingen op de oude Somme» slachtvelden onhoudbaar gemaakt. Wij hebben den westoever der Somme tegenover Brie en Peronne bereikt en deze plaatse» genomen. Noordelijk van de laatste plaats gaan wij aan de alge-meene linie Combles Morval-Moulencourt-Prentcourt vooruit. Een scherpe strijd had in den loop van den dag op dit front plaats. Vele verliezen werden den Duitsche infanteriekorpsen toegebracht, die onzen vooruitgang poogden cp te houden. Heden morgen namen Nieuw-^eelandsche troepen bezit van Bopau-nie, uit dewelke ze vijandelijke achterhoeden dreven. In den sektor noordelijk van Bapaume poogt de vijand nog sieeds zijne stellingen te houden. Onze troepen maskten na harden strijd in het gebied van Braucourt-Ecoust-St-Mein en Hendecourt-les-Cagni-court vooruitgang en brachten talrijke gevangenen in noordelijk der Scarpe zette een gevolprijk doorgevoerde onderneming onze troepen in den toestand, in de stellingen op den Greenland-heuvel weerom voet te zetten, van waar ze door eenen vijandelijken tegenaanval op den 27n teruggeworpen waren geworden.' Wij wonnen verder terrem gedurende den dag weerskanten van de beek Lawe en noordelijk van Béthune alsook ten oosten van het Nieppe-woud. LONDEN, 3o Oogst (Offic.)— Gezien den vijandelijken weerstand staken onze voorhoeden de Somme in het zuiden en in het westen van Peronne over. Wij namen Clery aan de Somme en Combles. In dit gebied alleen maakien wij meer dan aoo gevangenen eu ver-everden eenige kanonnen. In het noorden van Bapaume verwezenlijkten de troepen van Londen en Lancaster betsekenisvollen vooruitgang in den loep van den namiddag oostelijk van de Sensée. Za «amen na hevige gevechten Bulle-court en Hendecourt-les-Cagnicourt alsook sterke duitsche loopgravenstelsels, die deze plaatsen onde'rsteun-den. Tusschen Hendecourt en de baan van Arras naar Cambrai ontwikkelde'zich een in vroeger morgenuur door Kanadeezsn ondernomer.e aanval op gunstige wijze. Op beide ziiden der Scarpe rukten de Engelsche en Schotsche afdeelingen gister namiddag verder vooruit en namen een belangrijk terrem in de r/chting van Eterpigny, Hamblain-les-Pré» en Plouvaiij. Wij maakten in den loop dezer aanvallen een zeker santal gevangenen. In het dal der Lawe en de Leie gaan onze troepen voort vooruit te dringen. Ot eoriai tusschen Italli p BêsteBiijï-HoBgatp Hit Oostesuiiksche oroa WEENEN, 3i Oogft (OC). — Italiaentch oor- i De Monte Majo (westelijk van den Pasubio) was 1- gister voorbijgaand in het bezit van den vijand. Meer e dan tweeurenlange artillerie- en mijnenvuur bedolf 5- onze bfezetting, waaiop het de Italianen gelukte, in on- ir ze loopgraven binnen te dringen. Onze sektorsreserve- ■s afdeelingen der derde regimenl van de Tiroolsche kei- e zer:3<4frs en de keizerjagerstormbatallons braken on- t- mid ieHn't tôt den tegenaanval vooruit en wierpen door n battcijen der keizerjagersafdeeling der 40 Honved-ar- :t tilleriebrigade waardig ondersteund, den vijand na n korte verbitterde gevechten weer door. Het 20 Bersa- :s glieri-regiment boekte zijne neerlaag met het verlies t- van meer dan 200 dooden en ongeveer 100 gevangenen. n Albanie-. Niets nieuws. I dit Italiaaîisehe bron. '< ROME, 29 Oogst (Off.) — In Judicarie, in de vallei van Concei, na een geiveldig vernielingsvuur, heeft de 'j vijand een levendige aanval tegen onze posities uitgeoefend ; de aanval is door het vuur onzer vooruitge-schoven posten, die een tegenaanval deden, de Oosten-rijkers op de vlucbt gejaagd, hun verliezen toegebracht p en gevangenen gemaakt. Op de heuvels ten Noorden van de AlHslinie en van n den Col del Rosso gelegen, hebben onze patroeljes i- vijandelijke verkenningsafdeelingen aangevallen en n verspreid. Langs het gelieele front, heeft onze artillerie n een krachtig gekoncentreerd vuur op de eerste Oosten-•- rijksche linies en op hunne verbindingswegen uitge ;t voerd. ROME, 30 Oogst (Ofï ): I11 eenige gebergtesektors P en langs de Piave levendige vernieiigingsaktie der artil-)" lerièn. In de Zebru-hoogtedalen, op den rechteroever '• der Etsch, in den Vallarsa, op den Col del Rosso en in het gebied der Grappa poogden vijandelijke aanvals-■e patroeljen aanvallen en voorstoten. Ze werden jjveral 5> door onze vooruitgeschovene posten opgehouden en verplicht terug te gaan, waarbij ze dooden op het n terrem en eenige gevangenen in de hand onzer tôt 5" vervolging uitgezondeae afdeelingen achterlieten. Eene S Britsche afdeeling, die in de vnandelijke linies zuidelijk ['* van Asiago drong, bracht de Oostenrijkers voelbare ver-le liezen toe, vernielde een machiengeweer en bracht '• eeaige gevangenen in. !t Onze vliegeniers en twee onzer bendgenooten heb-,n ben de vijandelijke kampementen in den kom van le Vezzena (plateau van Lavarone) gevestigd, gebombar-deerd en van op kleinen afstand autokarren gemitrail-1. lcerd. Twee vijandelijke vliegers zijn tijdens de lucht-st gevechten neergehaald. I Q§ osrloi ip den Mm "d Uit Bulgaarsche bron. [e SOFIA, 31 Oogst. (Off.). — Macedonische front: In het Opper Skntabi-dal verstrooiden wij door vuur „ Fransche verkennersafdeelingen. Tusschen het Ochrida-e en Prespa-meer drongen onze aanvalstroepen in vijan-,s delijke atellineen door, uit welke lij met Fransche ge-vangenen terugkeerden. Weatelijk van de Cerna bij de j. dorpen Gradnitza en Tarnavm, ahcok ten westen van n Dobropolje korte vuuraanvallen op beide zijden. Van ,n Huma tôt aan den Wardar flakkerde het artillerievuur ,a afwisselend op beide zijden op. ViisndeKjke afdeelin-rt gen poogden tweemaal, onze posten bij Altschalk Mahle te naderen, maar werden bloedig teruggewezen. m Op den oostoever van den Wardar, zuidelijk der dor-_ pec Bogoraditza en Djakovo maakten onze verkenners-te troepen verscheidene Engelsche gevangenen. Op het voorterrein westelijk van Serrez waren patroelje onder-nemingen voor ons gunstlg. 1- OP ZEE * Hit Duitsche broti. BERLUN, 31 Oogst (Off.) « Itl het versperringsge-bied om Engeland werden door onze U-booten 19.000 J* br.-r.-t. getorpedeerd. Do Chef t. d. Adm. der Marine. r- PARUS, 3l Oogst. — « Petit Parisien » publiceert j- het bericht van een korrespondent die bij de torpedee- ;n ring van den Franschen troepentransporter « Balean » te waarbij 500 soldaten hun leven verloren tegen woordig e- wag. De torpedeering gebeurde ter hoogte van Corsica bij donkeren nacht, midden een con. ooi. De stoomer sr zonk binnen eene minuut. Daar hij geen tijd had em 9- het drnadloos gevaaraignaal te geven, werd de torpe- * deering eerst bemerkt toen patroeijeerende watervlieg-le tuigen, drijvende lijken onldekten. Toesnellende tor-e, pedobootvernielers kon:len enkel honderd lijken ber-st gen, die naar de Corsicaansche havenstad Colai ge-!• bracht werden. LONDEN, 31 Oogst. — De Engelsche stoomer " « Wimmea » (8800 ton) botste in de nabijheid der kust ' van Nieuw ^eeland op eene mijn en zonk. 26 passagiers J kwamen om het leven. De Amerikaansche stoomer « Président» (2000 ton) is ten gevolge van eene botsing ;n gazon ken. m PARUS, jt Oogst. — De Fransche Middellaad-:n sche zcehavens zijn verleden dinsdag versperd g"Wor-.t- den. Marseilleesche bladen meiden, dat sinds 1 Oogst 1. aes stoomers op de route Marseille-Port Saïd over tijd le zijn. I De strijd in 't Westen D© uilputtingsslag tusschsn Arres en Noyon 'P De oorlogskorrespondent van « Vorwàrts » Kôster :n schrijft : le n Weiifront, 29 Oocst : Langs een front van meer dan honderd-vijttig kilometers ligt sedert verscheidene dagen het Duitsch westen onder den zwaarsten druk p' van herhaalde aanvallen door drie verschillende En gel-|n sche en drie verschillende Fransche legers, plus eenige 'i Amerikaansche afdeelingen. ;d Dajrmede heeft zich in den tijd van twintig dagen de :r" verrassingsaanval langs weerskanten der Luce zich in-derdaad ontwikkeld tôt wat men den grootsten veldslag van den wercldoorloj moet noemen — en die aldus "n ook voorzegd werd op 6 Oogst door een Amerikaan-i*5 schen atdeelingsoverste en waarvan Clemenceau later e* zegdedat hij nog in den loop van het jaar'18 een einde 't- zou stellen aan den reuzenstrijd, een einde naar zijn n" zin en wenschen. ar Maar de wezenlijke uitslag van dien veldslag is tût •lr hiertoe niets anders geweest dan eene aanzienlijke ver-Çe zwaitking der beide vijanden. Terwijl de Duitschers ten koste van eigen offers het krijgskundig hoofdspel er van hunne vijanden dagelifki opnieuw veri)delen, staat ?S de Entente trots hare ongehôorde krachtdadigheid, ') , trots hare steeds nieuwe legers en verliezen voor het dagelijks herhaalclmi«lukken van al hare piacnen. Trots maarschilk Foch door steeds verdere btzet-cn ting van het rustig zuidelij'k front door Amerikaansche troepen aBengs haast het geheele Fransche leger in den slag kon werpen, en trots drie maanden lang uitge-ruste Engelschen met nog nooit gekende technische en mensehenapparaat opkwamen, heeft de Entente in de nu reeds drie weken durende erge gevechten nauWe-lijks d* helft van die Inbraakbres weer bezet, dat de Duitschers cens in zsvea korte Maartdagen «tormend <r- bestreden. je- Terwijl de slag in *t begîa bij eene gescheiden Fran- IWHM ip— IBS idee bezat, is zij door de laatste ontwikkeliog weer toi een uitputtingsslag geworden, die zijn voorbedbi nh< in de korte, van eene eenige idee gedragen» en doat haar enkel bepaalde Duitsehe offensiefaanvallen van het laatste voorjaar, maar in stompe materiaal en ttit-houdingsslagen der Emettra van verleden jaar hce{t. Juist daarom is oogenbiikkelijk de sl#g wélliïÎK C0& voor Duitschland de grootste en ^éwichtigste van dm ganschen oorlog. Als onze linies houden eu niet door-broken worden, is de slag gewonnen. Aile bijzondere meldingen die van voren komen, laten erkenoen d»t dit met dezelfde nktiviteit geschiedt al» vroeger, de in vcel ongunstiger voorwaarden vochten. Ofsciioon deze slag aïs afweerslag gevoerd moet worden, brengt h>j wellicht juist in zijn zin- en nut-teloosheid den vijand eer en nadrukkelijker tôt bezin-nin?, dan vele vroegere Duitsche overwinaingtn. Ein- 1 deli'jk ia te bedenken dat «chter de strijdende troepen t Duitsche leidlttg lit en denkt. Gelijk de voorjarigedoorbraaîtsla^en van de Entente zal ook de slag tusschen Arras en Noyon bloedig ver-loooen. Met dezen echter is de veldtocht vao het jaar 1918 waariijk nog niet ten einde. BASEL. 30 Oogst. — Het « Journal du Peuple » berient : Clemenceau verzocht de socialistische kamer-fraktie hare interpellatie over den militairen toestand tôt midden Oktober te verdagen. Rond dit tijdstip zoxi er eene militaire beslissing in Frankrijk zijn. »i«» Amerika en het verdrag van LonsSan Keulen, 30 Oogtt. — Volgens de « Kol. Zeitung » bericht ds « Neue Korrespondenz » uit Bern, dat in politieke kringen aldaar net genicht loopt, dat de Amerikaansche regeering weldra eene verklaring zal openbaar maken, die met eene toestemming in het Londensch verdrag gelijk staat. Met grooten na-druk wordt sinds eenigen tijd in da Italiaansche bladen, namelijk in ae « Coniere délia Sera » ver-eis-ht, uat over de positie van Amerika ten opziehte van het Londensch verdrag opheldering zai geg worden. £en « opzienbarende politieke v6Pkla!*ing» der Entente? BERLIJN, 31 Oogit. >— Volgens den « Bediner Lokalanzeiger » getelegrafeerd werd, bericht de « Evening Standard » dat m een der volgende weken de geallleerde regeeringen waarschijalijk eene opzien-barende politieke verklaring zullen doen als uitilag van de te Londen gehouden konferentie der geallieer3e re-geeringen.BERLIJN, 31 Oogtt. — Engelsche bladen meiden dat op «en op 27 September plaats hebbend elgenwen korgres der liberalen te Manchester, Asquith e*M groote rede zal houden. Leidende {«rsoonltjkheden nk beide Kamers zouden dit voorbeeld volgen. De toestand op dlplomatlsoh gebied STOCKHOLM, 17 Oogst. — Ook « Sociaîdemt» kraten » geeft thans in aaaslutting van Lord Cecil» rede toe, dat Soif* politiek goede politiek is; het geldt nu maar om ze in werkelijkheid om te zetten. Het blad vindt dat de woorden van den Engelacfesr blokkademinister den stempel van den duide!i|ken verzoeningawil droegen en maakt bovendien «r op opmerkzaam dat Reuter uitdrukkelijk verklaarde dat Llovd Georges woorden over den oorlog met Daitsch-land na den oorlog enkel tegen een milîtalr ea onver-anderd, maar niet tegen een demokratisch Duitschland gtricht waren. Zelfà het jongsocialistisch blad « Politiken » v»r-klaart dat de rede van Soit gedeeltelijk eene nieuwe orienteering der gezichtapunten gegeven heeft. H et blad maent dat ongetwijfcld de Duitsche kolonisle mi-nister zich tôt toik van de meening van groote deelen der Duitsche nijverheidt- en handelsbourgeoisie gemaakt heeft. Calllaux GENEVE, 29 Oogst. — Naar uit Parijs wordt ge-meldt, zou de gezondbeidstoestand van Caillas* hoogst bedenkelijk zijn. Der'nalve is hij naar het hes-pitaal der gevangenis van Fresneaovergebracht gewop-den. v De toestand In Rusland Generaal Brtissilow ungthovitR MOSKOU, 31 Oogst. — Volgens eene melding der gazet « Mir » zou generaal Brussilow aangehouden en in den Kreml cezet zijn. Generaal Brussilow bovindt zich na zijne bij de onlusten in December opgedan* kwetsuur onder geneeskundige behandellng. Zijne ge-vangenname is waarschijnlijk uit voorzorg gedaan, Het regeerisgsblad m Iswestija » bericht daar^o-tegen dat hij van deelneming aan een tegenre»oto-tionair verbond beticht wordt Er zijn bewijzen van zijne deelname voorhanden, die evenwel niet kttnnes gepubliceerd worden. Aanslag ep Lenln BERLUN, 3t Oogst. — Volgens hier gakoiatn meldingen uit Petersburg werden er gisteren nacht op Lenin verschillende schoten gelost, die hem licht kwetsten. De volkskommissaris voor binnenîandsch» aangelegenheden Uritzki is vermoord. De aanslag*-gers zijn aangehouden. De Poolsche kweatle Weenen, 3! Oogst. — De « Neue Freie Pra»» bespreekt de buitengewone moeilijkheden, die a»' wel de duitsche Yoorstellen *ls de zoogena&rad* aaatro-poolsche oplossing der Potenkwestie moe-brengen en komt tôt het besluit, dat het hier MB der moeilijkste problemas geldt en dat beide opine-singen zonder vooringenomenheid met zakelijk ver stand en vooruitzicht moeten bohandeld word«. Het gowichtigst i» evenwel, zegt hst blad, dat ae Poolsche kwestie niet tôt twiststappel worde. Vaat-heid en wereldpolitieke noodzakelljkheid van het Duitsch-Oostenrijkschbondgenootechap zijn dingen, die veel hooger staan, dan de snelle oplossing te uiterste ingewikkelde Btaatstichtingen, die behoed» zaain moet doorgevoerd worden, opdat_ geea foat begaan worde tôt nadeel der Konarchie, van hst Duitsche rijk en het Poolsche volk. Geene alkool voortbrengst meer In de Vereenlgde Staten WASHINGTON, 3o Oogst. — De Senaat heeft d» wet die de volledige schorsing der voortbrengst en t*n den verkoop van alkoholische dranken na 10 Juni 1^19 voorziet, aangenomen. Men gelooft dat de Kancr te evsneens zal aannemen. "TwUrëiË IN LUIK Mladaad. — Te Baillemont werd eea jonge bede< laar, een weinig simpel van geest, door eene berrfle jongens aangevallen met steenworpen en stolckea, omdat hij «tooverde». De ïukkel werd doodgaslagen, Een tiental nietdeugen îtjn aangehouden. Ongelabkon. — Te Luik is de 4s jerige bandée-reiziger Léon Mathieu, door van den tram te wiBea springen, onder de wielen geraakt en doodelijk ge-kwetst. — Te Hodister kwam het 3 jarig menje Frai-pont, uit de ouderlijke woning geloopen, ton de eiek-trische tram voorblj reed. Zij geraakte er onder en werd gedood. — Do mijnwerker Fourneau, 37 jaar en vader van twee kinderen, ia in de mijn St-Paul, M Givea, onder eene instorting doodgepletterd. — De 80 jarige weàuwe Leroy, boulevard du Nord, te Hoei, ia levend verbrand door over hare keukensto«f te vallen. — Te Thoo h de 17 jarige Etniel Chasseur, zich in de Maas badend, door den stroom raeegesleurd es verdronken. — Te iiUik botsten twee trama «a

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes