Vooruit: socialistisch dagblad

1647 0
19 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 19 Augustus. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 27 november 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jd4pk0862p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3# iaan* «» W, 230 Prijs per mirnmer : voor België 3 centiemen, voei den \freemde 5 centiemen Tolefoon î iïedact?© 247 - âdminisfratie 2845 Woensdat; 19 Oogst 1914 Drukster-VJ itgeefster iara; Maat$chappij H ET LICHT , bettuttrder » P. DE VISCH. Lcdeberg-Qcnt . . REDACTIE . ADMINISTRATIE rOOGPOORT, 29. CENT VOORUIT Orgaan der Beigische Werkliedenparti/\ — Verschjjnende aile dagen. ABONNEMENTSPRIJS BELOIE | Orie mtandcn. » . , , fr. 3.29 Le» maandcn « « « , . fr« 6 50 Eenjasr.,. . . . . . fr. 12-50 Meo abonneert lich »p *tk potttartttai DEN VREEMDE Drie maanden (dagclijkt verzonden). « % » . . fr. 0.79 Afwachtende houding Van verschillende zij den hebben wij alreeds bittere kritieken gehoord aan 't adres der duitsche sociaal-democraten. Zij hebben namelijk de oorlogskredie-ten ge.steihd ten bedrage van 5 milliar-den ;JQOO milliocn, dus een verpletterend cijfer. Wij verstaan dat die stemmmg een pijnlijkèn iridruk gemaakt heeft op de socialisten van geheel de wereld, wij zelven hebben er onder geleden. Wij kunnen niet ontkennen dat de redevôering van onzen partijgenoot, het kamerlid Haase, volgens ons tegenstrij-dighederi„bevat.Hij zegt terecht : dat de militaristische veroveringspolitiek de verantwoordelijk-heid drage van dezen oorlog, - die de sociaal-democratie verwerpt. Verder geeft hij lucht aan de interna-tionalistïschë gevoelens der duitsche sociaal-democratie, die met de fransche partijgenooten heeft samengewerkt tôt het behoud van den vrede. Haase betreurt de wreedheden en de ellende die de oorlog medebrengt, en hij veroordeelt met dfe Internationale elken veroveringsoorlog. Tôt zoover gaat ailes goed. Maar dan komt het deel der verklaring waarin Haase den oorlog verschoont omdat de russische alleenheerschappij overwonnen moet worden en de duitsche beschaving en ,onafhankelijkheid moeten gevrij-waard worden. Wij zullen 't vaderland in de uren van 't gevaar niet verlaten, verklaart Haase, en daarom zullen de socialisten de 5 mil-jard oorlogskredieten stemmen. Dit laatste vernietigt om zoo te zeg-gen al het goede dat in het eerste deel der verklaring stak. Geen wonder dat de socialisten van hier en elders pijnlijk aangedaan zijn geweest. Die houdirtg wordt vergeleken met deze van Bebel en Liebknecht, die in 1870 niet aarzelden zich krachtdadig tegen den fransch-duitschen oorlog te verklaren. * * * Wij hebben eerlijk en beknopt gezegd wat vele partijgenooten ontroerd en te-leurgesteld heeft over de houding der Duitsche socialisten. Maar wij vragen dat men niet te hâastig oordeele en ver-oordeele. • Zoo gauw de toestanden het toelaten zal het internationaal socialistisch congres plaats hebben. De duitsche socialisten zullen daar geheel zeker vertegenwoordigd zijn. Ongetwijfeld zal hen daar rekening gevraagd worden over hunne houding. Zij zullen natuurlijk den gevraagden uit-leg geven. Zal hij voldoende zijn? Zullen de duitsche socialisten zich weten wit te was--schen ?, Wij moeten hunne verklaringen af-wachten alvorens te oordeelen en ver-' trouwen stellen in onze afgevaardigden die naar het congres zullen gaan. De ergste moordenaars worden niet veroordeed, zonder dat zij gehoord worden, meestal bijgestaan door verdedi-gers. . Men moet aan de duitsche socialisten ten minste hetzelfde recht geven en wij zullen misschien verwonderd zijn over de toestanden en de beweegredenen die hen deden handelen gelijk zij het deden. Laat ons dus eene afwachtende houding aannemen tegenover de duitsche sociaal-democratie, die wij zoo dikwijls bewonderd, toegejuicht en gevolgd hebben. F. H. Europeesche Oorlog De Toestand (Offkieel bericht) I Dinsdag, 12 ure. — Er is niets veranderd sedert maandag avond. De toestand blijft uitmunt,end voor ons leger. Zonder in nadere bijzonderheden te moyen, treden over de stellingen der oorlog-voerders, meenen wij te mogen zeggen dat aile opréUhmg naar het center van het land, voor goed schijnt tegengehouden. Te Ottignies en omtrek heeft men dinsdag geen enkelé vijand gezien. Te Landen heeft men ook geen enhel Duitsùhers aangetroffen. De duitsche rui-terij is er geJeantonneerd tussehen Atten-hoven*-en Velm. In den omtrek van Gembloers heeft men geen évkele troepenhewe.ging waargeno-men. Drie telegraaf t.oestellen Morse zijn er in werking. Dinsdag, 5 nre. — De algemeene toestand blijft goed'. Dinsdag, 10 ure. — De duitsche ruiterij zondag en maandag door onze troepen achte'ruit gedreven is naar het noord-oos-ten teruggetrokken. Voorzichtiger gewor-den door de strengr les hnar toegediend, heeft zij geene enl;ele poging tegen ons leger meèr gedann. —,Ten no or den van de Maas is de toestand met veranderd. -De âwpcKe ruiters. verre van aanvallend ter-un te komen, richten op vele plaatsen "'crschan'singcn op. -v & Nisuw gevecht nabij Dinant Dinsdag morgend hebbeti de duitschers opnieuw gepoogd over de Maas te geraken aan de brug van Houx. Het duitsche voetvolk viel op de brug af en werd gesteund door de artillerie. Hunne kanonballen vielen tussehen K\rehailles en Purmode, zonder doel te raken, terwijl de frilnsche kanons ant-"«'oorden en sehrikkelijke verliezen berok-kpnden aan de duitschers. ifet kanongeschut werd ook hevig ge-richt langs den kant van Dinant. De inwo-ners der. statiewijk van Dinant hebben hunne woning verlaten. De inwoners van Purmode, Evrehailles en Houx hebben ook hunne dorpen verlaten en vertellen weer sehrikkelijke wreed-m ^eSaan door de Duitschers. Te Hôux hebben de duitschers den bur-gemeester en den veldwachter gefusiljeerd, onder voorwendsel dat zii op hen zouden geschoten ,hebben. Maagds^ namiddag^ heeft de duitsche ar tillerie verscheidene kanonballèn gescho-ten op het dorp EvrehailleSi waar talrijke personen gekwetst werdên. Een duitsche patroelie kwam dan z-ien welke verwoestingen er aangericht waren. Zij vonden deze nog niet groot genoeg en verklaarden dat het bombardement 's an-derendaags zou hernomen ;worden. De reden dier beschieting zou zijn, dat een knaapje verplicht werd de duitschers den weg aan te toonen. De jongen zou "de duitschers in eene val geleid hebben, waar zij door de franschmans beschoten werden. De bedreiging der duitschers, het dorp nog meer te beschieten, was misschien maar eene schrikaanjaging. In aile geval heeft de bevolking maandag avond het dorp verlaten. Te Purnode hebben de duitschers de brouwerij van den burgeroeester M. Belot verwoest na al het hier afgedronken te hebben. Da-arna zochten zij den burgemeester op, om hem te fusiljeeren, doch deze was gevlucht. Rond de duitsche mitrailjeuzen te Dinant, heeft men ook champagneflesschcn gevonden, die in huizen van den omtrek gestolen geweest waren. Te Braibant werd de burgemeester M. Prignon verplicht zijne schoonste stalbees-ten af te leveren. Op de baan naar Philipeville is een hou-witser door het venster in een koffiehuis gevlogen. Verscheidene huizen werden te Dinant beschadigd, vooral in de St-Medardwijk, waarvan al de inwoners weggevlucht waren.tir Neerlaag van een duitsch luiterijkorps te Noyille Drie regimenten ruiterij poogden zondag door de beigische rangen heen te dringen te Noville om alzoo naar Waver te kunnen oprukken. Het kwam liun echter duur te staan. Eerst trad onze ruiterij op en dreef de Duitschers uiteen. Onze linietroepen wilden vooruit om den vijand te chargeeren, maar zij vielen op twee verborgen mitraljeuzen. De mitraljeuzen waren vastgemaakt aan motocycletten, gevoerd door soldaten in burgerkleederen, omringd van Duitschers in beigische gendarmen verkleed. Onze manschappen traden vol vertrouwen vooruit en toen zij dicht genoeg genaderd waren. werden de mitraljeuzen in werking gebracht. De Pruisen schoten slechts vier niannen .dood. Een twintigtal onzer "jongens werden gewônd. »„ Ziende hoe gr5ot_he_t^ii:e.taar .wai. iiaf, de.JL "I beigische luitenant onmiddellijk aan zijne manschappen bevel achterûit te trekken. Zulks geschiedde in de bestë orde. Doch de Duitschers, die den aftocht als eene over-winnnig aanzagen, kwameh in voile vaart afgestormd. Eenige hotiwitsers, door onze kanonniers met eene ongeworie juistheid in hun midden gezonden, maaiden volop in hunne rangen. De Pruisen maakten rechts-omkeer en vluchtten als hâzen. Eene duitsche batterij, die vooruitgeko-men was om de vijandelijke ruiterij te steu-nen ,werd na acht sch'o^en onzer troepen tôt zwijgen gebracht en moest vluchten. Het kanon kon nog meegesleept worden, maar de schietvoorraad bleef achter. De duitsche aftocht veranderde spoedig in eene vlucht. Tijdens het gevecht werd eene patroelje van zes uhlanen door acht beigische gendarmen verrast. Twee Duitschers werden ge-dood en twee' gewond. Men heeft ook een ruiter van het 16e huzaren gevangen geno-men.De plaats, waar gevochten werd en die tussehen Noville, Piétrbas, Grez-Doiceau en Longueville gelegen is, is zeer bergachtig en uiterst gesehikt voor eene verdediging. Men treft er ôok menig dennenbosch aan. De duitsche troepen, die gevochten heb-> ben, vormen den linker vleuge] van het leggr, dat sedert tien dagen de Maas over-trekt en zich van ontelbare patroeljes deed voorafgaan. * Een ontsnapte T T ! - 1. Een krijgsgeneesheèr, die zich met onze ruiterij te Noville bevond, was door de duitschers gevangen genomen en korts na-dien op gelukkige wi.jze ontkomen. Toen de beigische ruiters onder het ge-schut der miltrailjeuzen naar onze linies te-rugkeerden, was het paard van den dok-toor gev'allen. Hij zelf viel in eene voor en bleef er twee, drie minuten liggen. Zijn paard, onmiddellijk rechtgesprongen, was reeds ver weg. Terwijl kogels hem boven het hoofd voorbijvlogen, terwijl shrapnells boven hem ontploften en de witte rook zich uiteen spreidde, kroop de doktoor vooruit. Doch opeens hoorde hij paarden-getrappel. Het was ; een schadron uhlanen dat in voile vaart naderde. Hij werd aangehouden, alsmede twee beigische officiers en een tjeutal soldaten, die, evenals de doktoor, gevallen waren. De beigische soldaten werden aan elkander vastgemaakt en weggeleid. Een der officiers was gekwetst en kreeg een paard, de andere moest te voet rnee. Wat de doktoor betreft, deze werd ter plaats gelaten om de gekwetsten te verzor-gen. « Wij zullen u later komen halen », voegde de duitsche officier erbij. De ge-neesheer, die door een duitsGhen soldaat, met een armband aan van het Rood Kruis, bijgestaan werd, verpleegde eenige gekwetsten, terwijl de uhlanen wegreden. Eenige minuten later kwam een peleton van 40 kurassiers aangereden. De officier, die hen aanvoerde, trad naar den doktoor toe. « Zijt ge gewapend ! » vroeg hij. « Ik ben gevangene j, klonk het antwoord. « Ik wacht eene ambulancie en een geleide af. » Opeens begon de beigische artillerie op de duitschers te schieten. Dezen vluchtten weg. Daa.rna bleef de geneesheer eene halve uur alleen «en niemand ziende noch hoo-rend, vermoedde hij dat de duitsche ruiterij gevlucht was. Hij kroop een kilometer ver en kwam eindelijk in eene hoeve, waar twee beigische gekwetsten lagen. Hij was bezig dezen te verzorgen, toen op den koer der hoeve paardengetrappel weerklonk. Het waren drie ulhanen, die den doktoor waren achterna gereden. Zij kekèn eens rond en vluchtten dan. Do oorzaak dezer vlucht was -de aankomst van beigische schutters. De ontsnapte gevangene kwam alzoo in het kamp weer. Hij heeft niet te kla-gen gehad van de duitsche officiers, die inte-gendeel heel beleefd en voorkomend voor . hem waren. * ik. Kleine gevechten ROND DIEST (Brabant) Eenige soldaten van het regiment der hu-zaren van den dood zijn maandag, ten 3 1/2 ure, uit de richting van Tessenderloo naar Diest gekomen. Achter de statie schoten eenige beigische soldaten twee hunner neer en dreven de overigen op de vlucht. De paarden der twee gekwetsten werden gevat en da twee duitschers naar het -gasthuis overgebraeht werden. Een hunner was erg getroffen in den buik en aan den pois. In zijn zak vond men de aanduiding van den weg dien zij moesten volgen : Tessenderloo, Deurne en Beeringen. Tussehen Diest en Leopoldsburg heeft men verscheidene groepen duitsche ruiters op verkenning ontmoet. In den namiddag, rukten zelfs verscheidene honderden uhlanen naar Leopoldsburg op. Men beweert dat zij te Deurne (den noord-oosthoek van Braba.nt) de statie in brand hebben gestoken,doch zulks wordt niet bevestigd. Rond 4 ure zijn 42 uhlanen te Vorst (zuid-" oosten van Antwerpen) in aanraking gekomen met 15 beigische jagers te paard. Na eefaisje geweerschoten gelost te hebben, vluchtten de duitschers weg. ^ ROND GEMBLOERS (Namen) Dinsdag "heeft te Grand-Menil 'eene schermutseling plaats gehad. Fransche soldaten wielrijders werden door uhlanen aehtervolgd. De wielrijders lokten de duitschers in eene hinderlaag. Twee uhlanen werden gedood en de drie anderen doodelijk gekwetst. Te Gembloers werden vier lanciers, die eene brug bewaakten, door een vijftigtal duitschers verrast. Een lancier."werd gedood en de drie anderen werden gewond. Op de brug te Chimay zijn de duitschers handgemeen geworcjen met de fransche zouaven. De duitschers poogden de brug stormenderhand in te nemen, doch de zouaven chargeerden, en dreven de aanval-lers op de vlucht. Te Longueville werd zondag tussehen de duitsche en beigische troepen een artille-riegevecht geleverd. De duitschers onder-gingen groote verliezen, terwijl, langs onzen kant, slechts 2 grenadiers en 5 jagers te paard sneuvelden. Omtrent'15 bel-gen werden gekwetst, niet door het duitsch geschut, maar in 't overspringen van hin-derpalen.Zondag namiddag, rond 2 ure, zijn een 15tàl duitsche ruiters te Gembloers aange-komen. Vier lanciers die langs de spoor-baan op schildwacht stonden, boden een hevigen weerstand1. De duitschers vluchtten dan op een veld, waar zij zich achter de schooveri verborgen en op onze soldaten vuurden. Zekere Dricot, uit Gembloers, die per rijwiel voorbijkwam, werd door een kogel in het hoofd getroffen en op den slag gedood. Na de schermutseling werd het lijk van den ongelukkige, evenals verscheidene gekwetsten, naar het lokaal van het Rood- Kruis overgebracht. De duitschers stolen nog het rijwiel van een burger uit Grand-Leez.Eenige lanciers die men per telegraaf ter hulp gerQepen had, achtervolgden den vijand, die in de richting van Sauvenière wegvluchtte. Ailes was te Gembloers weer rustig, toen, rond 5 1/2 ure, een lOOtal huzaren in de statie aankwamen en de telegraaf- en ie-lefoondraden doorsneden. De duitschers sloten dan al de ingangen. Met springmij-nen vêrnieldert zij ook verscheidene spoor-lijnen.De treinen Brussel-Namen rijden niet verder meer dan Chastre-Villeroux, en die van Tamines op Gembloers bereiken slechts Mazy. M'aandag namiddag waren op den steen-weg van Waver te Gembloers, twee ruiters van het 19e dragonders van Oldenburg op verkenning. Zij werden door de belgen verrast en neergeschoten. Een bosch in brand gesioken 850 duitschers gedood en evenveel gekwest Rond middernacht had de kolonel van een regiment lanciers vernomen dat 2.000 duitschers zich in een dennenbosch, te P... hadden verschuild. Het bosch werd in brand_gestoken en bij de klaarte der vlam-men zag men de vijanden vluchten. De soldaten schoten er op en de duitschers lie-ten er niet minder dan 850 dooden en even-veel gekwetsten. •v- a* -u- DE VLIEGERS Een duitsch vliegmachien was te Thienen ' te bemerken en vloog in de richting van Hasselt. Opeens verscheen een beigische 1 tweedekker. Hij achtervolgde den duit-scher, die weldra ingehaald werd, doch die spoedig begon te klimmen, weeral gevolgd ' door den tweedekker. Ieder der twee vlie-gers poogde boven den andere te kunnen geraken, om eene ontploffingstof te kunnen uitwerpen. Eensklaps duikelde de duitscher.; de tweedekker, die een voorsprong had, vloog op zijn tegenstrever toe. Dezp begon te zwenken langs den linkervleugel, doch verhief zich terzelfdertijd in de lucht. De tweedekker scheen eenigszins de richting verloren te hebben en volgde den duitseher niet meer. Dan, evenwel, begon hij lang-zaam te zwenken en toen scheen hij zijn tegenstrever opnieuw in 't zicht te hebben, want de achtervolging werd voortgezet in de richting van Diest. Eene overtalrijke menigte was toegesneld en stond vol bange verwachting op den uitslag van het nieuwsoortig gevecht te zien. Beide vliegmachienen verdwenen echter uit het zicht en men kent tôt nu toe niet welke de uitslag van het gevecht is geweest. De duitsche vliegmacliienen zijn voor-zien van een soort ijzeren spoor, die vastgemaakt is onder het schuitje. Die spoor wordt losgemaakt en ploft als eene massa op het machien dat zich ônder het bereik van den eërsten vlieger gewaagd heeft en dat letterlijk in twee gescheurd wordt. Een duitsch vliegmachien deed maandag verkennirigen tussehen Dinant en Givet.Meil sehoot het neer te Hastière. Maandag avond, rond 6 Ure, heeft eeri vliegmachien, waarvan men de nationalité^ niet heeft kunnen vaststellen, boven het ko-< ninklijk paleis te Laeken gezweefd.Verscheij dene officieren achtervolgden het per autc^ Men heeft er niet op geschoten. Te St-Pieters-Woluwe heeft de burger* waeht op een duitsch vliegmachien gescho ten. Een oogenblik zag men het eensklap» hellen, doch weldra verdween hij aan dei; gezichteinder. Het machien is dan toch te Sterrebee^ afgeschoten. De vlieger, een duitschen officier, was met drie revolvers van 10 schoterl elk gewapend. Hij had 60 bommen aan boord. De officier, die beide beenen vermoiv zeld werd, wiîde zijne wapens afvuren,maaï men liet er hem den tijd niet toe. In zijn bezit vond men allerlei ikrijgsinlichtingen.ï! Maandag namiddag, rond 6 ure, is eertj duitsche tweedekker zeer hoog boven Diest komen zweven en na eenige stonden terug1 naar de duitsche stelingen gevlogen. ; J&t -ér De neerlaag der Duitschers te Luik door een duitsch soldaat verteld Een Duitsch soldait, die den aanval evpf " Luik heeft medegemaakt, en bij zijria vlucht uit deze stad op Hollandsch gronti-gebied ontwapend werd, schreef een brieE aan zijn verloofde in Schwerin, waarvan/ de tekst door de «Maasbode» wordt over-' gedrukt. Berichten van dezen a-ard, hoewel vani Duitschen kant, worden in Duitschlandi stellig niet geopenbaard, daarvoor zorgen| de overheden wél. Van des te meer belang is het, om eeur en ander uit het stuk over te nemen, omdat er uit blijjcj, welke hevige verliezen de Duitschers voor Luik le den. al tracht men -dit voor de duitsche publies" té verheim»-»' lijken. . - , ' In den brief Ieest men o. a. : ■« Uit de bladen zult gij het verschrikke-f lijk verloop van den eersten aanval ver-j nomen hebben. Gezamenlijk met de artil-l lerie, kavalerie, met het regiment jagerâj en het 25ste regiment wilden wij op dat vesting Luik àftrekken. » Maar 't kwam heel anders uit. Ons re-i gimenten en het 90ste van Rostock waren; zoo ver mogelijk naar voren gedrongen.^ De artillerie kwam niet, en ook de andere: regimenten konden niet handelen. Onge-veer 1000 meter voor ons lag Luik. PlotseJ. ling wer'den wij door de vijandelijke artil-' lerie, die in een fort stelling had gekoH) zen, sterk onder vuur genomen. Rechts e». links vielen de kameîader\ neer. » Naast mij stond een « eenja.riger », met) wien ik nog sprak en die tôt de zes man be-h'oorde, die door één granaat werden neer-, geveld. Ik werd door den luchtdruk weg-; ges-lingerd, kwam eehter weder spoedig tôt) bewustzijn en stormde verder. Van de ze», man stond niemand meer op. » Verder ging het over de lijken der ge-j vallençn, en wij hoorden het gesteun derj zwaar verwonden. > » Wij stortten ons in de stad zonder ver-j moeden van het groote gevaar, dat ons be-dreigde. Midden in Luik viel van uit do» beide huizenrijen een dichte kogélregen op; ons neer. > Het was geen slag maar een sla-chtmg^ » De dichte deuren werden opengeslageni en ailes wat daarachter gevonden werd aan! den dood prijs gegeven. Bij duizenden vielen de gewonden aan weerskanten van de-' straat neer. » Onze beide rnooie regimenten onze; vaandels, ailes vernietigd, aile officiereni dood. Na-uwelijks hadden de weinige o ver-j geblevenen zich weer verzameld, of wsj'; werden aan weerskanten door de vijande-1 lijke artillerie aangegrepen en van achte-1 ren door het infanterievuur vervolgd. » Wij stonden nog met 600 man met de ar~: tillerie tegenover ons. Eén kant was voor | ons nog opén, de richting naar Holland. > Naast mij sloegen de granaten neer en de meeste van de 600 man moesten op deze; vlucht het leven laten. « Vlucht naar Hol-i^ land! » was het laatste bevel van onzen» overste, toen ook hij door een granaat i werd getroffen. * » In wilde vlucht ging 't over velden en wegen in Noord-Oostelijke richtinjM» wl} holden maar voort-, begeleid door 'tgra-naatvuur, in de zekere verwachting elk oogenblik te worden neergelegd. Met één \ man was ik nog over, en slechts met moeitei kon ik hem meeslepen Aile anderen waren; weg. » Er zijn no£ een veertig man van onze > beide regimenten overgebleven. » Tegen vijf uur in den namiddag kwa-men wij aan de Hollandsche grenzen, »aj werden liefderijk door de bewoners opge-i nomen. De grensw.acht ontwapende ons en;' maakte ons krijg.sgevangen. » Van de artillerie weet ik niets, alleen: zooyeel, dat zij ons smadelijk in den steek' heeft-gelaten. Als rij goed geholpen had,, - wr ^iashts. .wsiuiic. jverliezen geÎMwk

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes