Vooruit: socialistisch dagblad

310 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 26 Juni. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 30 maart 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gx44q7sh8j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

«■—-- -■ r—.-.-r-; ■ '■■ ; ; i— im il lui' Il nul M lllllllllli'!■■■(!■ 32e |aap — ii. 176 Pnis per wanmer : wor Belgié 3 oentiemen, root don Vmmdeà ceatiemon "telfifo©** î JfîedaotS© 24V 9 ÀiiETtmBsipaic'® * aao^&n'£6""jîi^i'ï"ëti6 Drakater-USîgaetetcr îsa: Maatsclieppjj îiET LiCHT besîsiurder > P. PC VISCH. Leâeberg-Qcnt . . REDACTSE . . ADMINISTRATIF fîûOGPOORT, 29. GËNT VOORUIT Grgaan éer Beiffisém WepkHed&npariij. — Versehijmtade a/le thgen. AB0NNEMENTSPRIJ3 BELGÎE Dîie maanden. , . , , fr. 3.2S Zes maanden • .... fr. 650 Eenjaar. fr. 13^0 M« s abonneïrt ridj ep âtte pcstfeorwto DEN VREEMDE Drlc maanden USegeHjiie vcreonâeR). C.t ft,W VERORDENING Ten einde eerie gelijkmatige verdeeling v*n tlle orraden in 't Etappengebied te verzekeren en met trekking tôt de verordening van 29 Moi v»n dit jaar crordeningablad N° 37 blz. 279-281), bestem ik als Igt : 5 1. Na de inoogsting der granen moet aanstonda t het dorschen en het opzolderen worden begonnen. I uitdorschen moet volgens de voorschriften der bc-igde Kommandantur uitgevoerd en zooveel mogelijk poedigd worden. In geval van nalatigheid zulien ' de nalatigen èn de burgemeesters gestroft worden, ' ir zoover deze niet voor een voldoende toezicht 1 iben zorg gedragen. )e voorraaen gcdorschen graan moeten aan de door burgemeester aan te wijzen raagazijnen worden ge- , srd. De levering moet onmiddellijk, uiterlijk 3 dagen het uitdorschen plaats hebben. Geen landbouwar £ g meer in zijn bénit hebben als hetgeen binnen de agen gedorschen is. Hiervan ie uitgezonderd het igoed : 60 kilo# rogge voor féna hectare; no kilos tarwe voor ééne hectare; 60 kilos gerst voor éér.e hectare; 50 kilos haver voor ééne hectare. ■ )eze hoeveelheden mogen in het bezit van de land-ivrer» blijven, met de vcrplichtinç dat elke landbou-■ aan den burgemeester moet opgeven met welke ^ msoorten en hoeveel hectaren hij in den herfst van c jaar, betrekkelijk in 't voorjaar van het volgende j 1 wil bezaaien. le boekhouding over de ingelev«rdc graanvoorreden ' e taak van het gemeentebestuur (burgemteater ta <j :penen). Ten allé tijde moet de hoeTeelheid der in I magazijnen voorhanden zijnde voorraden uit de « ken blijktn. c 'oor de rege'.matige boekhouding zijn bui-gcm«e«ter c ehepenen verantwoordclijk. an alie graansoortan moeten de gemeenten ten min- _ ïén vierde van den oogst ten laatste op 15 *epte«nber dit jaar, het tweede vierde ten laatste op 1 novem- E van dit jaar, het derde vierde ten laatste op 1 De- ^ ber van dit jaar, eu het overige t6n laatste op i Ja-ri 1917 levercu. p s. Betreffar.de de betaling en het malen van het aan J jemeenten teruggegeven broodgrasn en de verdee- „ van het meel aan de gemeenteleden en bakkera, ;n de Etappenkommandànturen, ni voorschrift van T Etappeninspektion nadere bepalingen uitvaardigen. f 3. De GERST zal door de gemeenten «an eene liog B lejtsamien centrale geleverd en door dere a&n ecn S vast te stellen prijs overgenomen en verdeeld wor- fc o 4. Van de geleverde HAVER zuUcn da burge-tter» voor den tîjd vati 1 Octbber 1916 tôt 3» Mei v ; tén kilo per dag en paard : rond 240 kilos tarug- # den en ervan aan de par.rdenbezitters maandelîjk» eenen door de bevoegde Kommandantur vast te v en termijn het hun toekomende rantsoen uitdselen. g burgemeesters moeten er faagelijks cauwkeurig v t over houcen. H 5. Het RAAPZAAD moet onnrfddelîijk ns de in- b iting gedorschen en aan het gemeentebestuur gele- l worden. De landbouwers mogeii als zaaigoed 10 & i pér hectare terughouden. 6. De opbrengst van den GRASOOGST (eente en :de sneae) moet in de vsrhouding van één derde tôt ~ ! derde geschelden volgens de voorschrift van d« ® ipenkommandanturen opgezolderd of in schelven :stapeld worden. Het eene derde verblijfc aan den li bouwer, de twee andere blijft ter beschikking der g ;emeesters, die voor bchoorfijke bewsring vermt-rdelijk zijn. Voor het gebruik. zullen z« nadere b«-imingen van de. Kommandanturen ontvangcn. etzelfde is 00k voor het stroo toepasselijk, dsarvan en de landbouwers echter de heilt behouden, d# B :de helft blijft ter beschikking der burgemeesters, "■ daarmeds insgelijks volger.s de vcorschriften der • imandanturen moeten handelen. h 7. Betreffende het gebraik der andera ve!drruch- £ mtlen later nadere bestemmingen volgen. t, 8. Vroeger uitgevaardigde verordeningen, die in Mtrijd zijn met dore verordening of met die van sg van dit jaar. worden bij deze opgeheven. , 9. De §§ 6 en 7 der verordening van 19 Mei van aar «laan 00k op deze verordering en op aile vet<- '/ bepalingen der EtappenkommanQanturen en ge- ir Rten, uitge-.'aardigd ten gevoige van deze verorde- rr F . H. 0., den îj Mei 1916. Der Etappeninspalrteor, rt von UNGIÎR, , Y General der Kavallerie. w fjnfcMi : —ti Wsst-ïtato §i! is Ffflk# l t Duitscîie bron v; 800T HGGFDKWARTIEB, 24 Joli, Westwijk oorlogsterrein j p den reohtieroever d«r Msah, na eene n )ende artillerievoorbereiding, hebben w b trc«pen, het regiment Beiersch voet-c n. 100, het cregiment van den koning» oemd en het regiment infanterie der T1 arsche wacht, « Leibregiment > ge-md, een aanval geda-an op den rechter t van Froide Terre en in het oosfcen deze hoogte, nanien in storxnloop <fe Jf lindeerde werken van Thiaumont en, ^ stee<is voorop stellen d, bezetten het îtste gedeelte van het dorp Fleury; renbeven wonnen zij grondgebied ten m len van bet iort Vaux. ot op het huitlige nnr, teld«n w^j, bij het îenigingspunt, 2673 gevangenen, waar- *<• er 60 officier en. p het oyerblijvend-o deel van het front mdige aktie, rnaar geîokaliseerd, lîoor 011 llerie, patroeljes en vliegeniers. va ij Haumont, is een geblindeerde Fran- (^. 3 eendekker tijdens een lnchtgevechfc rgeveld^ Lnitenant Wintgen# heeft bij mont zàjn zevende vijandelijk vliegtuig, franseh tweedekker, hc&rgehaald. vij Oostelijk oorlogsterrein • ^ 1 zuiden van Uluxt en in het noor- jy, van Widsy, mislukten de Rnseen in ee itselnke aanvallen. g" ■en esoader Duitsobe vliegeniers heeft c]e ST?r^ie jVan PcIoczany (ten zuid-westen Dç ' sw, m Oi troepenlandingen bemerkt hadden. Ook werden op de ijzorenweginstellingen ran Luniniec bommen geworpen. i,eger vas geacraal von Llnsîngenj Het offensief werd tôt in de lijn loopen-ie in d© nabijheid van Zubiino Vatyn-Loiniacze en zelfs boven deze lijn voor-B-aartis gebracht. Gewoldigc tegenaanval-en van den vijand werden afgeslagen. Het Wintal ïUissischa krijgsgevangenen is steeds jlimmend. Leger van generaal graaî von Bothmer: Niet« te melcîen bniten eenige weinig be-angrijke ontmoetingen tns3chen vooruit-;ekomèn afdeelingen. Balkanoorlogsterrein : Uiet# Dieu^s. Gp-poratc Logerbestanp (Koln. Tolkezeitung.) [lit Fransche bron PARUS, 24 Juni 1910. (Ambtclijk bericht an Vrijdag namiddag) : In België verniel-le ons vernietigingsvunr Duitsehe werken n de streek der Duinen. In Champagne ielen de Duitsehera bij 't einde van den !s.g,na beschieting van het gebied tusee.hsn îaisons de Champagne en Monte Têtu op en front van 1200 meters, driemaal aan, och werden met handgranaten of door ns spervuur tsruggeslagea ; eenige afdee-Lugen drongen in een vooruitgeaohovem leel, doch werden dinekt door onien bajo-letaanval en onder achterlating van onge-eer tien gevangenen, verjaagd. Overvallen der Duitschers tegen kleine «sten noordoostelijk van don heuvel Le fesnil, worden tijdoae den naeht &i-ewezen. Op den linker Maasoever her-ieuwden de Duitscijers hunne aanvallen. q de streek der hoogte 304 mislukten fcwjei» an<igranatonaacvallen onder ons maehien-e-weervunr. In den loop van naeht ws* de «schieffcing levendig in 't bosch van Avo-ourt en op .Morte Homme. D® gebieden van lianes en Chattanoon rt re«îen heftig beeehoten. Op den rechter-ever wae de bedrijvig.heid der artillerie an de M»as tôt naar Moalain Ville zeer root, bijzonderlijk westeîijk en znidelijk an de vefrSfng van Vauz. Do Duitschers laakten talrijk gsbrttik van tranenteweeg-rongende granaten. Bij Les Epargss misîukbe een kleine Duit-she aaanvaJ. (Âmbtelijk berieht van Vrijdag avond). - ÇJp den linker Maasoever dnurdé d» ba-ïhieting va n de efcreek der hoogte 80*t, ïort Homme, onze Ioopgroven der tweode nie en in 't gebied van Ohattaneourt met ranaton van groot kaliber dsa gaaachen ag voort. Op den rechter oever setten de Dtfitsehens a beftig-a artillerieaanvaLlen tijdens den acht, van af 8 ure 's morgens eeae r®ek3 anvallen in greoto breedte in, ea wol op m front van 5 kiloœeters; ongeveer van d« oogte 321 tôt ooafcaLnk van de batteri} van •amkiHp. De aanvaHen werden met groote ■oepensterkfce de «ene na den andere met roote verbitèering gedaan, trota het »per-iar «n het machiengerweervutîr. Na meer-sre vergeefsefee stormloopen gelukte het de tïitschers onze loopgraven der eerete linie 1 het werk Thiaumont te nemen. Een .achtige Duitsehe aanval die tôt het dorp teury gelukte. Da aanvallen op de fcosschen vu» Vaux, hapitre, Fumin, Le Chenois en op de bat-■ri} van Damloup werden door oôze vuur-erking gebroken en teruggewezen. In de Woevrevlakte tamelijk levendige ■tille.riestrijd in 't gebied van Moula®ville. Î't overige front geene çebeurteaissen. yiiohteorlog : In den naeht op 83 Jtmi >erde ons vîiegwezen meerdere besebio-agsonderaemiïigen la de ctreek noordelijk tn Verdun ait, en van 't station Grand ré, van Longuyon, Mantillois, Andun-Le~ iman, evenals op de kampen in de ufcreek in Azannes en Montfaucon. Zij wierpeu île boramen van groot kaliber. (Koln. Volksïeituaa). i estlsi îiisscM» itaiit §8 OsstterQk-BHfifHs it OostenriikschQ bron WEENEN, 24 J uni : In 't Plochengebied tte de vijand na hoogote steîging van zijn .nonvuur infa®terieaanvallen tegen onze sllingen op de n Lahnerioeh en op den leinen Pol m. Beide aanvallen werden af-geslagen. Andera toestand onveranderd. 1 Het station van Ala stond onder het vuur ' !Z«r Fware kanonnea. 1 (Eo5n. Ztg.) it ïtaliaanseîie bron ! ROME, 88 Juni : In 't B ranci d al bezetten 1 ze troepen nieuwe gteliingen generzijd« < n de Rotninib«efc, oostelijk van de Cima ] Mezzana en op de Ooston di Lora, wes- j ijk van den Monte Pasubio. Wij namen 1 n vijand wapens, mnnitie en buit af. ian het front Posiva-Astaeh was de 1 andelijke artillerie bedrijvig. Wij sloegen ( nvallen van vijandslijke afdeelingen in streek Campiglia en in deze van den < >nt« Spin af. Op het plateau van Schle- \ n !»tten wij onzen druk tegen de vij an- < lijke stellîngen voort. In Cadnie en aan Isonzo _bedrii\dgheid der artillerieën. 1 ze was bijzonder groot aan de Hochhut. c m QAtulof£i»s«a . s» l branden op meerdefe punten der vijande- ! lijke linie teweeg. j (Kol. Voikszeitung.) ^ ^ Bmlscfe-Pools&ht-Baiieisefea irtas I Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 24 Juni : Bij Kimpolung in de Boekowina werd gisteren heftig geetreden. In 't Czaremotzdal drong het omvattend vooruitgaan van Oostenrijk-Hongaarsche troepen den vijand uit de stad Kuty terug. Noordwestelijk van Tarnopo] brak een nachtelijkc Russische aanval onder ons ka-nonvuur af. Bij Radziwillow werden giste-ren morgen nogmaals Russische stormloo-pen afgeslagjen. Bij do geveohtem van eergi»t«r«n noordelijk van J««tad lieeft de uit Neder-Oos- : tenrijk, Opner-Oostenrijk en Salzburg vol-ledigdo eersto landstormbrigade weer proe- ( ven harer tucht afgelegd. O» in Wolhynia vechtendo Duitsehe en Oostenrijkach-Hon-gaarsche strijdkrachten nemen den vijand noordelijk der Lipa, noordoostelijk van Ga-roehow en westeîijk van Torczyn schrede voor schrede terrein af. Aile tegienaanval-len door ten decl© frissehe Russische krach-ten bleven voor den vijand zonder uitslag. ' (Koln. Ztg.) Uit Eiï.ssisch.0 bron ' PETERSBURG, 24 juni. — Wesfcîront. \ — In versohillende frontsectwrs zuideljjk van Riga poogden de Duitschers na artille- < rievoorbereiding aan |e vallen. Zij hadden . evenwel geen uitslag. Gisteron wierpen \ vijandelijke vliegera ongeveer 40 bommen , op da baanwerken v&n Molodecznc. 's Avonds van 21 juni ontwikkelde zich aan 't Oginskykanâal in de streek van Logischin gevech-ten, die ook gi^erea avond no g voortduurdoa. Van beide aijde semaakt» iaspanningen » om het Btegenkanaal t» overachrijden, mis- J lukte. ^ Bij deas gevçehtea werdess <3e dappore c generaal Stegahaann en de kolonoï Ber- 8 ghensteroha gowond, Do laatste is orer- a leden. s Aan bet gansohe front der legers van 1 generaal Braseiloif, plaatselijke geveehten ^ in d<e onde atrijdtermnon en in nie»wp " etreken bijzonder bij Had îiwillôw. Da » vijand werd verder dbor troepen van het ^ Franseh on Italiaansch froxrt vercterkt. In c! de Boekowina, gaat onse aanval voort, Wij < bezetten Gurahumera (31.6 km. suideiîjk * van Rodant») en don aieesweg (26 km. f. westeîijk) van Radafte en Wismitz bij Kuty (1 km. oostelijk op de vervclgiag van de n in d® Karpatbea feragga,-r»den vijand) 'najata vrij gcvasgcaeo. } (vKoln. Vo!kgz,®îtu#e»). ■ Oi asîfef 8jJ i88 Uit Oostenrijk.'ïchs bron ?• WEBNEK", 24 Juni: Onveranderd. ^ (Kola. Ztg.) h îfï ^ ® In Klein-Aziô h Uitt Turksche bron KONSTANTINOPEL, 24 Juni: Het al- gemeen kwartier meldt: Aan het Irakîront d deed zich niais gewiohtigs voor. Onze troo- pen geïa-st met Zuid-Perzië te ontlaeten va<u p den vijand, hebben, den 21 Juni, krachtda- J] dàg de Russen fi ange vallen die zich in den d bergpas van Paifce^c, die langs beid^ zyden p door bergen van 1600 m<îters osnringd is, fs ingoneeteld hadden. b Na er den vijand uit verjaagd te. hebben, di hebben zij hem vorder ver Volga, -en drongen m fcot in de plaats Servi!, die zich op 16 kilo-m et or s ten oosten van dezen bergpas 5a-vind, vooruit. De vijandelijke verliezen, in de verdediging van dezen bergpas, zijn zeer D hoeg berekend. v] Aan het KaukaBusfroat deed sich niets la belaagrijks voor aan den rechter vleugol en te in het centrant. Op 22 Juni, in den morgen, hebben onz© te broepen zich aan den linfeervleugel, na een ei bajo a n e ta an v al, van het groots^e gedeelte st isr vijandelijke et-eunpunten van de meer D dan 2000 meters bergketens, in het Noorden lij raa de îivier Techorok, meester gexnaakt. d( De vijand, die sinds eenigen tijd eene zeer st 5roote werkzaamheid ontwikkeld, heeft ze vt aaar het zuiden zeer versterlît. fo Aldus hebben wij ook onze positie in iezen sector verbefcerd. Gedurende het ge-'echt, dat tôt den avond voortduurde, heb->en de Russ&n groofce pogingen gedaan om Je verlorea posities terug te veroveren, naar zij werden echter telkenmale afgesla- jen, groote vçrliezen lijdende. • ®î Te dezer gelegenheid hebben wij 600 ge- fangeaen, waaronder 5 officieren, gemaait 23 m wij veroverden S mitrailjeuîfn met vol-edige uitruscixig, eene groote hoeveelhieid nateriaal van tenten en levensbenoodig- sa teden. Twee vijandelijke vaartuigen, in de ve »reedte der Dardanellen opgemerkt, wer- Pi len verjaagd door ons artillerievuur. on ïn den morgen van 22 Juni heeft een ge inzer vliegtuigen twee vijandelijke vlieg- w< uigen aangsvalleD die do golf van Saros ivervlogen en vervolgde hen tôt in Imbros. ra Ons artillerievuur heeft een vijandelijken de Qonitor verjaagd die Pocher poogdo te na- * leren. Verders niets bijzondets. dii - - • "m*, £<mmÊÈmkùlJ. & OP Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 24 Juni. — Eenige onzer tor-pedovaartuigen beschoten op 23 Juni aan de Italiaansche oostkust bij Gcilianova eene fabriek en een rijdenden vrachttrein. Door de beschieting ontplofte de lokomotief van den trein ; vier waggons geraakten in brand, meerdere waggons werden bescha-digd. De vaartuigen zijn door den vijand aiet la-stig gevallen en teruggekeerd. Op 23 'r avonds heeft liniescheepsluite-nant Banfield, acht minuten nadat hij tegen eenen ten aanval op Triest vliegenden vijandelijke hydroplan opgestegen was, iezen nog over de zee in luchtgevecht , aeergeschcten waarnomor (Italien) dood, Pilot (ïransehman) gevangen. Het vliegtuig « F. B. U. 12 > werd naar rriest gebracht. 0p 24 juni vroeg heeft een onzer vlieg-fcuiges'^aders spoorwegbruggen en station > i ,'an Ponte di Piave ovenal» de haven van irado met zeer goed gevolg gebombar- ] leerd, in do brug vier volbreffers bereikt. Ûle vliegtuigen zijn trots heftige beschie- f ;ing ongedeerd teruggekeerd. Eon uur later werd een Franseh zeevlieg-;uig, type F. B. U., in do golf van Triest. loor liniescheepsluiténant Banfield in luchtgevecht noergeachoten ; het stortte vier kilo-noter voor Grado in aee. Onder bescherming der vijandelijke bat- £ «rijon gelukte het eene vijandelijk gewa->ende pantsermotorboot het vliegtuig te r tergea, wolks beide inzittenden zwaar ge-?ond moeten zijn. {Vlotenkommando. ' (Koln. Ztg.) ^ Deensshe booisn opgehouden ^ KOPENHAGEN, 24 juni. — De «Ber- I ingake Tidendeï : Da twee Deensche stoo- i»rs «Hébé» en «Nestor», van de Noordzee h omend met eene lading heut, zijn donder- r lag avond door Duitsehe koiitroolbooten angehouden in de Kugebuoht. Kort daar- a werd een schip van Stockholm insgelijks 1 angehouden. De drie stoomers werden dan .aar het Zuideti gsst-auard, waarschijnlijk u 9 Warnemundo, om er onderzoofat te wor- v ea. Een vierde efcomrr wsrd in de hooge v so aaogehonden ; mon kent dezea nationa- c; teit niet. De Deensehs stoomer «Alexan- ^ ra», op zijne beurt» aangehouden, is na eo oponthoud g^ataohtigd zijne reia voort t ec-tten. E In het Buitenland Isa Ua§t0©l8l®Hd J LSeiikneoht voor »t gereoht ^ Het vooronderzoek in 't militai r atrafge- 4' ïchtsproce« tegen Liebknecht is nu geëin-igd. Het koninklijk kommandanturgerecht seft de hoofdverhandeling op Woensdag S Juni, 't morgons, bepaald. De aanklachfc lidt : poglng tôt 00r 1 ogsverraad. k 6n Mtaif l De kweetie dsr sardapp&Ssn m De minister va<n landbouw der Nederla-n- ^ en komt te beslisson' dat hij slechts de toe- , iting tôt den uitvoer van nieuwe aardap-sien gaven zal op het oogenblik dat d8 oMandsche markten zijn vooriien van vol-Dende hoeveelheden aan eon normalen rijs. Do maatregel is genomen tegen de . indbouwers die hoopben hunne voort-rengst aan prijzen te verkoopen hooger m de verkoop.er van op do Hollandsche M arkten va-stgesteld. uj Voor d« isoSontetors f! t* d Een komiteit is gôvormd geworden in se en Haag voor de inrichting van een toe- Ci uchtshuw voor kolonisten van Neder- w; ndsch Indië en de uit het Indische leger lij rugkomende soldatea. Op de eerste bijeenkomst die komt plaats ge hebben was een talrijk publiek aanwezig, ee j werd er besloten onder-komiteiten te st! ichton te Amsterdam en te Batavia. in aarenboven, in afwaehfeing der verweeen- mi king van het volledigo programma, heeft ) vergadering eene motie aangenomen va rekkende tôt het onmiddellijk stichten eei m eene voorschootbank van gerefserv&erde de ndswti aan kolonisten. m( In de Kafner ^ De bespreking van het budget van ma- aj, ne voor 1916, zal lieden maandag in de jlîandsche Tweede Kamer aauvangen. Da lalrijke ondervragingen zijn aangekon. g't gd en het is waarschijnlijk dat de bespre-ng hierdoor verscheidene weken duren J. ka Het nlwwè kafefnet t^e H-et nieuwe Italiaansche kabinet is ver- ] derd. Al de ministers waren aanwezig. zo( M. Meda, 'minister van finaneiën, maakte tjQ rslag over de ekonomische konferentie te trijs volgens de meening door M. Danco, " tslaggevend minister van finaneiën, uit- drukt, en die naar dezé konferentie ge- ul< lest was. kai [n eerstkomeude zittingen zal de minister- j ad zioh nog met des e kwestie bezighou- ^r' n. Or Dp do dagorcle der eerète kamerzitting, \ ; op 28 Juni zal plaats hebben, staan ka: flfefcs dfi yerklftjrin eea .van da nieuw» ta- . geeringen. Nochtans zouden de debatt-en ianger' dan vier dagen kunnen duren. lira Z^rstsorSendl Cewicltiige crswe 'srs BERNE, 24 Juni; De « Petit Parisien »' meidt dat de schade, door geweldige onwe-' ders die aan de Zwitsersch-Franache grens plaats hadden varoorzaakt, millioenon be-loopt ; de hagel heeft groote verliezen ver-svekt.Si3 ifsilë Luchtaanva! op Venetië ROME, 24 Juni (Reuter) : In den vroegoa morgen zijn vijandelijke vliegeniers over d* stad Venetië gevlogen en hebben er 6 bommen geworpen. Zes personen werden ge-iood, eenige anderon licht vejwond en verscheidene gebouwen werden beschadigd. I?i dpànfo In de Kamer Tijdens.de laatste kamerzitting kraeg ©eu ïtaatsmimster eene beroerte toen hij h«t îroord nam. Hij werd ten zijnent overge-)raoht.De dagbladschrijvers verzuhnen nog rteods do kamerzittingen. OF 9E9I BALKAN Isi Het nieuwo kabinet ATHENE, 24 juni. — Men meldt over de amenstelling van het nieuwe kabinet: Voorzitter en buitenlandsehe zaken : M. iaïmis; corlog en marine (vob'rloopig), ;eneraal Callaris ; finantiôn, M. Rhallis; aededeelitigen, M. Nogris; binnenland-cho zaken, kolonel Charalambis; justitie, 'rofessor Monserrator ; openbaar onder-ôjs, M. Lxdoriki; nijverheid en landbouw, I. Calliga3. De pers en de openbare meening, segt et agentschap van Athene, bereiden het ieuwe kabinet een guastig onthaal voor. Bsï TesîffeiJ® rer dbodveirGeriléënng van Ess^d Pacha De Albaneesche leider Essad Pacha is itgenoodigd geworden te Kcnstautinopel oor éen krijgsraad te verschijnen, om ta erantwoord'en aan de beschuldiging met en vijand van Khalifat en Sultanat ge-rerkt te hebben. Essad Pacha heeft de uitnoodiging niet rantwoord, en werd ter dood veroordeeld. 'e «kiosk» van Erkioi, dio hem toebehoorÇ, erd aangeslagen. te Oi! 52?3Chs ÎUV£3»(0 BELFAST, 24 Juni: De bijeenkomst c!èî ationalisten van den Ulster heeft besiis# e voorstellen van Lloyd George te aan-iarden tôt reglementeering van de lersche westie. Dit werd voorloopig gestemd met Jà stem men tegen 265. 9» SkancKnaafsoha konferentie KOPENHAGEN, 84 Juni: De «Berlings-ï Tidende » : Er zal, op 6 Juli, te Kristia-,a- een kongres gehouden worden om de smeenschappeiijke beweging der Noorder-■aten in het ekonomisch terrein te bevbor-îeligen.De kongressisten zijn de afgevaardigdou iv meest belangrijke handelsorgani«me« sr drie Skandinaafseho landen. Orc%ende toestand ssschsn Vcreenigde 3ts»îen en Mexiko. WASHINGTON, 24 Juni (Havas). — De osikaansche gezant heeft aan M. Lansing tleggingen gevraagd betreffende de hou-ng der Amerikaansche troepen te Carri-1. Het agentschap deelt insge'lijks de be-bting mede van Ca<sas Grandes en Nuove isas Grandes door generaal Pershing, it schijnt te beteekenen dat de vijande-kheden begonnen zijn. Men meldt later dat M. Lansing aan rdte zanten der Zuid-Amerikaansohe S ta ten ne nota heeft gericht, waarin hij den toe-md in Mexico uiteenzet. Hij ver kl aar t er dat, indien de vijandelijkheden onver-jdelijk waren, het eenige doel voor de ireenigde S ta ten zijn zou een nieuwen in-1 op hun grondgebied te beletten. De Ver-ligde Staten hebben geen inzicht zich in binnenlandscho zaken van Mexioo te ngea. De « Times > verneemt uit Washington, t de nota van M. Lansing te Carranza : eena uitdaging is aanzien; men aan-îouwt het als de voorbode van eene in-lming van Mexico door de Vereenigdé aten. WASHINGTON, 24 Juni. - De Ameri-insche voorbereidingen duren voort. G»-raal Pershing meent voldoende kradhten hebben om zijne taak te ver vu lien. 3 aar en tegen heeft generaal Funston, ials wij reeds meldden, 60,000 man mili-Lroepen gevraagd, die onmiddellijk den rfst van politie moeten doen. PARIJS. 24 Juni. — Volgens beriohten - New-York ontvangen, zou de Ameri-tnsche konsul te Mal azan vermoord *ijn. ilen meldt van den anderen kant, d»t e Amerikaaneche kanonnen naar Verv tiz zijn gezonden. WASHINGTON, 24 Juni. - De Ameri-mscho konsuls uit het Noorden vau Me-" 0 ma fo Q»t¥MimMUiukmuuiiï^'^~A

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes