Vooruit: socialistisch dagblad

524 0
02 december 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 02 December. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 25 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/696zw19q8f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Droksîer-Uiîgeefste» «iaia: Maatschappij H ET LICtiT bestuurderî p, DE VîSCM. Ledeberg-Gent . . REDACTÏE . . ADMÎNÎSTRATIE liOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJS BELGIE Drte maanden. . » , , fr. 3.25 Zes maanden* . ... fr. 6 50 Een jaar . ...... fr. 12.501 Men «bonnccrt rich np aile postbureele» DEN VREEMDE Dris maanden îdagelijk» vertonden). . . . . . fr, 0.75 ! Orgaan der Belgmke WerkHedetipartî/. — Yemchjjnende allé dagen. Bekendmaking ï6 dagen der melditig voor de weerplich-tigfi Belgische onderdanen van 17 tôt 35 vol-le levensjaren, voor de maanid December : 1 December 's voormiddags dis letters La-Lie. 2 December 's voormiddags de letters A - Ban 3 December 's voormiddags de letters Lif - Mal 4 December 's voormiddags de letters Bav - Boq 's namiddags de letters Mam - Moo 8 December 's voormiddags de letters Mop - Mz - N - 0. 's namiddags de letters Bor - Bur 7 December 's voormiddags de letters Bus - Cld 8 December 's voormiddag de letter P i) December 's voormiddags de letters Ole - Cz 's namiddags d© letters Q - S 10 December 's voormiddags de letters Sa-Sj 11 December 's voormiddags de letters Da - Deb 's namiddags de letters Sk - Sz 13 December 's voormiddags de letters Doo - Degg 's namiddags de letters T en U 14 December 's vcormiddags de letters Vad-Vanda 15 December 's voormiddags de letters Degh - Dell ~ 16 December 's voormiddags de letters Vandb-Vandep 's namiddags de letters Delm-Dem 17 Dccember 's voormiddags de letters Vajideq - Vandev 18 December 's voormiddags de letters Den - Der 20 December 's voormiddags de letters Vandew-Vanhi 's namiddags de letters Des - Devl 21 December 's voormiddags de letters Vanhk-Vanm 's namiddags de letters Devm-Dez 22 December 's voormiddags de letters Vann-Vanz 23 December 's vooraoiddags de letters Df - Dz 's namiddags de letters Vao - Vermer 24 December 's voormiddags de letters E en F 28 December 's voormiddags de letter G 29 December 's voormiddags de letters V"~mes - Vz 's namiddags de letters Ha - Hoz 30 December 's vcormiddags de letters W, X, Y, Z 31 Dccember 's voormiddags de letters Hp - Hz, I, J, K De meldingsurem zijn : 's voormiddags van 8 tôt 12 ure; 's namiddags va» 2 tôt 0 tire. Gent, den 21 Augustus 1915. De Et<i-^en-Kommandant, von Wlek. HET VERVAL DER AMBACHTEN XIV jvlen mag niet vergeten, dat de am-I yachtsman, zelfs indien de meerderheid K der fabriek maar bestond in de techniek, ■ hij no£ niet alleen eene gelijke beweeg-I kracht zou noodig hebben, maar ook werkmachienen. i Wij hebben gezien hoe groot het aan-tal dezer machienen was en tôt welk J punt de arbeidsverdeeling gedreven was. Aldus om de serie der goodyear-meka-nieken, die de machienschoenen maken, te bezitten, moet men over 46 duizend franken beschikken. Voegen wij erbij, dat men voor dien prijs alleen het grootste deel dier machienen in huur bekomt. Eene volledige bakkersinstelling kost 25 duizend franken. En zelfs indien de ambachtsman ze kon bezigen, zouden zij hem van geenen dienst zijn. Een bakker van Brussel zette daarom-: trent zijn pedacht uiteen dat verdient otithouden te worden : Voor wat betreft het voordeel der machienen, zegde hij, ik kan voor het oogenblik niet aannemen dat het noodig of nuttig kan zijn voor den kleinen bakker van ze te bezigen, zijne klienteel te klein zijnde. jiKUBmaÊ&BÊsaBBSwt Een schrijnwerker van Luik drukt zich op dezelfde wijze uit, zeggende : opdat een volledig en volmaakt gereedschap voordeelig zij, zijn er talrijke en groote bestellingen noodig. Een tweede middel om den stiel of het ambacht te doen herleven is, volgens de verd'edigers van den middenstand, den terugkeer tôt de kunstnijverheid. Het was voorzeker, zegde de heer Cooreman, een prachtigen uitslag der huidige concurrence, van tegen-over de reusachtige voortbrengst van het machinisme de kunstnijver-heden te zien opbloeien. Kortom, de triomf der kunst in de stielen, gelijk de triomf van 't mekanisme in de nijverheid. De geleerdste beschrijvers der kapita-listische omkeering hebben dit vooroor-deel sinds lang reeds weerlegd. « Sedert 25 jaren, » schrijft Bûcher, « heeft men krachtdadig in die richting gewerkt ; men heeft eene hoeveelheid muséums gebouwd, ook beroeps- en leer-scholen ; men heeft tentoonstellingen en prijskampen ingericht. » Maar de ondervinding heeft weldra getoond, en het Vereln fur Sozialpolitik heeft het bevestigd, dat die pogingen iOe Kunst, i» tan pis! es hars «iMrukking, histsiisci vsrkiasrd Voordracht gehouden in Ons Huis, op Dins-dag 23 November 1915, door gezel J. DE GRAEVE. (Ecrste vervolg) De kiassenstaat en zijne gevolgen voor de literatunr Toen de klassenstaat opkwam, _ ging de fflogelijkheid verloren voor de lifceratuur, om in een beeld het geestelijk leven en de s "piratieg van een gebeel volk te omvatten, I dus iiog iets te geven dat uit aller kracht | voortkwam en tôt allen sprak. De groote literatuur werd, en bleef tôt heden, het bezit van eene betrekkelijke min-derheid, — en gaf de gevoelens, de levens-oeschouwing en de aspiraties van die min-derheid weer. De onderdrukte of dienende slasse trad niet alleen af als deelnemend wn de vorming en opbouw der wereld van j p'-hoonhe!id, maar zij werd ook buiten geslo-I ten van het genot dier schoonfaeid. I De literatuur werd een monopolium der I heersehende klasse. En iedere opkomende I klasse bracht eene literatuur voort die hare I 'wensaanschouwing, dit is haa-r standpunt I 'egenover de natuur en tegen de andere I Cassen der maatschappij verbeeldde. Zulk I klasse kwam op, met, en steunend op I «9ne nieuwe uitbreiding der productie-M-itfa,cbtaa. ee» v»r»ndwiaa Sft» M, wfeiwlt". wijze gegrond op grooter macht van mensch op natuur, en ontstaan uit vermeerderde behoeften. Met iedere nieuw-opkomende klasse, die telkens naar 't ideaal scheen te zullen Ieiden, kwam ook nieuwe bloei der literatuur en naderhand ook verval als de hoop in de nieuwe klasse bedrogen scheen. De literatuur tler onderdrukte klasse Wij hebben gezien dat de onderdrukte klasse heelemaal buiten 't bereik der literatuur viel. Wij vinden dan ook de dichters geïnspireerd enkel door het leven en bedrijf der heersehende klasse, wier gevoelens en ideologie werden verbeeld en verheerlijkt. Wèl kwam de onderdrukte klasse soms voor in de literatuur, maar doorgaans als het belachelijke, als de knecht of de boer, die of nuehtere onnoozelheid of listige geslepen-heid in praktische dingen vetegenwoor-digde.Er komen ecbter wel eens tijdperken waarin wij eene eigene literatuur der onderdrukte klasse vinden. Zoo in tijden van maatschappelijke kentering, wanneer zij door voorgevoelens van omkeer geschokt, steigerde onder het onreeht dat haar ten onder hield en zij tôt opstandige beroering kwam. Dan brak haar eigen innerste leven uit in gezang en bereikte zij eene eigene literatuur: episch-grootseh in balladen van het iniddeleeuwsche Engeland met zijne krachtige kommunistisch-demokratische stroomingen, zijn boerenopstand, enz. ; — lytiek in de geheele middeleeuwsehe volks-poëzie en de liederen der Geuzen; — gewel-dig satyriek en hekelend in Uilenspiegel en Reinaert de Vos. Deze literatuur bezit de bekoring van het natuurlijke. Veel van wat tôt de t groote, deftige, fjwbioaabV» lifce**tuu? beh^Q^rt, i# zoo vol geenszins de zaak der kleine uitbating hebben gebaat. » Sombart, hij ook, heeft in zijn hoofd-stuk Handwcrk en Kunsibedrljf, onweer-legbaar aangetoond, dat de kunststiel den dag van hdeen niet meer bestaat. Terwijl wij de oorzaken ontleden van het verval der ambachten, hebben wij ook het gedacht ontwikkeld, dat de kunst eene der gevaarlijkste vijanden is van den ambachtsman. De hedendaagsche smaak of mode, in zijn gedur^nde beweeglijkheid, ver-eischt bijzondere lichamen, die zich slechts met kunst bezighouden. De ambachtsman die zich met hand-werk, handel, enz., moet bezig houden, heeft noch den tijd, noch het talent,noch de noodige opvoeding om zich aan te passen aan al deze veranderingen. De kunststiel heeft bestaan in de ver-vlogen eeuvven, wanneer de goestingen vaster waren ; heden vindt men hem maar meer terug dan in de fantazij van hen die den waren toestand niet kennen. Voor v/at de kunstsmid betreft, de be-kommering met de kunst mist hij over 't algemeen. Vraagt aan den kunstsmeder van een stuk te maken in een bepaalden stijl, verwacht van hem geene kleine, goede schikking. De glaskunstenaars — aldus genaamd — zijn over 't algemeen noch artisten, noch goede stielmannen. De kleine patroons-meubelmakers van Mechelen ontbreken voor het meerendeel elk begrip van teekening çn hebben slechts een duister begrip van de ge- j schiedenis der kunst. De onvoldoende kennis van hunnen 1 stiel en der stijlen die ze moeten weer- 1 geven, leidt tôt het maken dier ver-schrikkelijkheden, gekend onder den ! naam van gebeeldhouwde eikenhouten 1 meubelen van Mechelen. Onder de voorstellen der verdedigers van de kleine burgerij — in werkeîijk-heid hunne ergste vijanden — moeten \ wij nog het syndikaat onderzoeken. 1 M. Cooreman, minister van Nijverheid t en Werk, zegde den u Tuli i8qq in do» » Kamer : 1 I De kleine voortbrenger moet de wapens gebruiken die zijne concur- 1 renten hebben aangewend, name-lijk : de vereeniging. t c Stellen wij onmiddellijk vast dat het ^ voor de ambachtslieden niet voldoende 5 is van zich te vereenigen om in ataat te zijn van te strijden tegen het fabriek. c De meerderheid dezer laatste bestaat d niet alleen in hare uitbreiding, maar ook v in de verdeeling van de verschillende 0 werken en ambten. Een syndikaat van stieldoenden zou ^ dus aan zijn hoofd handelaars, inge- ° nieurs, enz., moeten hebben. ° Indien men onder hen eene vindt die ^ deze bijzondere geschiktheden bezit,dan is het verschil tusschen hem en zijne col- d legas zoo groot, dat hij er misbruik van d maakt. z j Ziehier wat eene gedistingeerde staat-huishoudkundige, Madame Beatrice Pot-ter-Webb, daaromtrent zegt : Wij zi.en vereenigingen, zooals :1 deze der Wevers van Healy Royd, werkend met ijver, na tvvee jaren 1 tijd beheerscht door een alleenheer-j scher. 2 Wij zien ook vooruitziende stich- 3 ters voorzichtig hun persoonlijken toestand verzekeren als onafzetbare i beheerders. 1 De studie van Mad. Webb toont ons duidelijk dat al de pogingen om vereenigingen van patroons-voortbrengers te , stichten mislukt zijn in Engeland. F.H. 1 De pacifistische propaganda 1 £33 Als eetn feit van bijzondere beteekenis wordt nu uit Londen gemeld dat de zooge-naarnde Federatie van democratische Con-trool voor eenige dagen aldaar vergaderd is om eene buitengewoon belangrijke dagorde 1 te bespreken. Deze vergadering is van zooveal beîaog 1 omdat zij bijgewoond en geleid wordt door de volksvertegenwoordigers Ramsay Mac-i Donald, Jowett, Trevelgan, Dftrrmann en Richardson. die tooh mannen van grootea invloed kunnen genoemd worden en zich sedert lang naam gemaakt hebben als vredesapostels. Als voorname woordvoerders van dit congres noemt men nog de naraen van politie ke mannen als Russel, Zangwill, Hobson, Brailsford en veel anderen, die over even-veel invloed beschikken in hunne bijzondere kringen. De secretaris Tan het congres, de gekende pacifist Morel, heeft. de zitting openemd, verklaard dat er thans in Engeland een-en-zestig gewestelijke groepen bestaan, plus de londensche afdeeling, die twintig onder-afdeelingen telt. Ailes te samen gerekend, telt de Federatie van democratische Controol over heel het land honderd-en-zeven aangesloten groepen met omtrent 300.000 leden, die j, regelmatig bijdragen betalen, de vergade-ringen bijwonen en meehelpen aan de pro-paganda.De eerste dagorde die door de vergadering met algemeene stemmen aangenomen werd, was eene krachtdadige protestatie tegen de moedwillige aanvallen die herhaal-delijk in de pers en in de Kamers gedaan werden tegen de voormannen der organi-satie, in het bijzonder tegen de heeren Mac-Donald, Morel en Ponsonby. Vooral deze drie heeren werden gehul-digd als eerlijke en werkzame propagan-disten voor den wereldvrede, die boven aile verdenking moeten staan en geen ander doel hebben dan het heil der Menschheid. Vervolgens nam de vergadering met algemeene stemmen eene dagorde aan waarin de regeering op uitdrukkelijke wijze uitge-noodigd werd om de Federatie zoo volledig mogelijk in te lichten over de «vredes-voorstellen» die haar gedaan zijn of zouden gedaan worden, niet alleen door de onzij-dig gebleven Mogendheden, maar ook door deze die in den huidigen oorlog betrokken zijq- oonventie en zoo burgerlijk pretentieus-zwaar dat spoedige veroudering niet uit-bljjft. Dat is niet het gevaJ bij een middel-eouwsch volkslied of ballade, evenmin ala bij Homeros. M'aar hoe frisch en aanlrekkelijk die literatuur van de onderdrukte klasse ook is, met hare pathetische klacht, haar treffende spot, hare trotsche en grootsche opstandig-heid, — haar veld is begrensd, gelijk dat der klasse waaraan zij haar wezen en uiting dankt. Zij mist het duidelijk triomfantelijke en veelomvat,tende van de in veel geschik-tere omstandigheden gedijende literatuur der heersehende klassen. Die haar maken zijn de lijdenden en bedrukten, niet die vrijen en machtigen, en de gouden zon van het geluk dat voor de klasse als voor den enkeling in expansie gelegen is, straalt nimmer uit haar. Wij zien het dus ai zeer helder en vast, hoe de literatuur in den grond de weerspiege-ling is, in harer geest en hare uiting, van het maatschappelijk leven, van de verhou-diugen der menschen, der klassen. Wij zullen het verder nagaan en onder-vinden dat zelfs het onbegi-ijpelijkste, wat, oppervlakkig beschouwd, met het maatschappelijk leven hoegenaamd geene betrek-king schijnt te hebben, toch weer niet an-ders dan in de samenleving zijne oorzaak vindt. Terdere iuvloedcn vau het maatwchappeHJk kiren op de literatunr Wie van u eenigszins met de literatunr vertrouwd is, weet hoe de poëzie van naie-ven eenvoud en kristaalhelderheid, a! meer ingewikkeld en duister werd. Wanneer wij met die gang terzelfdertijd de loop der maatschappelijke ovolutie nagaan, vinden , wij spoedia do Iftaiçk© .md&wriœ* i&Sgy&Vto. De oude eenvoudige bouw van het maatschappelijk samenstel, de oude begrijpelijk-heid, waardoor de wereld der menschen scheen wat zij was, was wat zij scheen, ver-dween. De warenproduktie kwam op als ge-volg van de verdeeling van den arbeid en het overschot van het voortgebrachte boven het noodige tôt levens-onderhoud, als prik-kel tôt aile vooruitgang; maar daardoor kwam ook de ondoorgrondelijkheid op voor de menschen van hun maatschappelijk bestaan. Het « waren-volk », de heerschers van de warenproduktie, scheen als een nieuw geslacht van reuzen. Ilet persoonlijk karak-ter van den arbeid verdween, het prestige van den arbeider ging verloren; hij die vroeger zijn gereedschap beheerschte, werd een dienaar ervan, de produktie werd iets heel anders, buiten hem; hij zakte in aan-zien en de dingen groeiden geweldig in aan-zien ; zoo kwam het voor, en niemand ver-stond zich nog aan die hoe langer hoe meer ingewikkeld wordende wereld der warenproduktie.In dien mist zagen de dichters de dingen en zij stonden er zelven in; een fijne, glan-zende nevel scheen aan aile modernen en des te erger, hoe nader zij kwamen tôt onzen tijd, de scherpe en heldere omtrckken der dingen te verbergen. De wereld werd al sa-mengestelder, naarmate de ontwikkeling der techniek, en haar volgde de poëzie; zij ver-loor aan doorzichtigheid wat zij won aan rijkheid van aandoening; zij verloor aan scherpheid van lijn, wat zij won aan rijkheid van geledingen ; zij werd elektrischer, maar tevens onklaarder; zij mengde pijn onder het genot, wekte meer droefheid en verlangens dan kracht en jubelende bewon-dering; zij was onvolda&n en wekte onvol-daanheid op. (Ter volet,* Je Het congres nam ook met algemeene stemmen aan dat het vertegenwoordigers en veralagen zou zenden naar het interna-tionaal congres van Geneve — dat uitge-steld is omdat de amerikaansche vertegenwoordigers niet in tijds konden aanwezig zijn op den eerst gestelden datum. De vergadering hoorde met genoegen dat. de amerikaansche afgevaardigden voor het" internationaai vredecongres zeer talrijk1 zullen^ zijn, onder de leiding van hoogleer- ( aar William Hull, en dat zij groote gelde-' lijke bijdragen zullen storten voor de alge- * meene propaganda. Uit de verdere mededeelingen mag hier nog vermeld worden dat er voor het inter-! nationaal congres afgevaardigden benoemd ' zijn in België, Holiand, Frankrijk, Duitsch-land, Oostenrijk, Italië, Scandinavië, Engeland en Amerika, die allen dragers zullen zijn van zeer belangrijke verslagen. De herinrichting van het Spaansch leger de armste land van de wereld heeft on-, rechtstreeks zwaar geleden onder de ge-ag volgen van den huidigen oorlog,het zad nog or onzeglijk veel te lijden hebben, het zal wel-IC_ dra aan den ranci van den bankroetspoel. en staan —- maar dat belet niet dat de groote ojj kapitalistische kliek hemel en aarde ver-ch zet om eene volledige herinrichting, eene [js rnedernisatie van het spaansch leger te be-komen, eene mod^-nisatie die millioenen1 en millioenen zal moeten kosten ! ie Sedert eenige dagen is men in de Cortès n, aan het bespreken van een kostelijk herin-' n- richtingsplan dat door den minister van re oorlog opgemaakt en ingediend is, maar daar is het reeds van den tweeden dag ge-:1e bleken dat de regeering op ernstigen tegen- d, stand zal botsen. n- Antwoordend op de iuleidende redevoe-, L*s ring van den oorlogsminister heet't niemand r- anders dan de hoofdminister de heer Dato, verklaard dat hij bewuet is van al de ter-a" antwoordelijkheid die in dit- geval op zijn «1 p'ersoon komfc wegen, dat hij ï.ich tegen het ?n herinrichtingsplan zâl verzetten en dat hij 10 niet zal aarzelen om van de kwestie eene; ©• cabinetskwestie te maken. °" Houdt de bende der grootkapitalisten met; deze der chauvinisten lxardnekkig aan de \ herinrichting van het leger, toch is het ze-n ker dat zij koene tegenstrevers zal ontmoe-, Y5 'ten bij de behoudsgezinden, de liberalen, de ' republikeinen en de socialisten. j. Romanonès',-de man der liberalen, heeft c_ reeds voor eenigen tijd de algemeene aan-( dacht gevestigd op andere hervorming»en 1 j. die in het leger zouden moeten doorgevoerd a. worden — om groote besparingen te doen. le Deze geleerde man heeft den lande doori )r verontwaardiging doen ontstaan als hij af- : i. doende bewees dat aile kaders van het leger e- op eene schandelijke wijze overiaden zijn in in verheuding van het getal manschappen, dat 2- het getal der gepensioeneerde officieren en ». generaals aan het ongelooflijke ging gren- 3- zen. >n Door aanhangers van het hervormings-j- plan tegengesproken kwam Romanonès met; feiten en cijfers voor den dag en hij beweea' n dat het ministerie van oorlog alleen in de' hoofdstad zftven-en-twintig generaals en vljf honderd negcntlen officieren in dienBt' — had, die voor hoegenaamd niets te doen, overgroote jaanvedden ontvangen. £. Na bewezen te hebben dat het oorlogs-n ministerie van Duit-schland op verre na niet? r. den helft van dat getal bedienden telde,; e. verklaarde Roma-nès dat het plan, dat welj n eenige goede maatregels bevat, weinig kans, n had om aangenomen en volledig doorge-j. voerd te worden. ir In andere vergaderingen hebben anderej ir liberalen en socialisten gewezen op hervor-3- mingen die vroeger voorgesteld en niet aan-n genomen werden, hervormingen die het le-,' w ger zonder zware nitgaven zouden ten goede z- gekomen zijn en voor gevolg zouden ge-;e had hebben dat de thans gevraagde maatre-e gels overbodig zouden geweesfc zijn. d Maura zelf, de hoofdman van de vasthou-8 derspartij, heeft in de Cortès verklaard dat l" de door den oorlogsminister voorgestelde herinrichting van het leger er poverkens uit- J ziet en menig ka-ns heeft van niet aange- ; r nomen te worden, daar niemand vertrou- J wen heeft in de deugdelijkheid. Spreker meende dat het met deze reeks 11 hervormingen zal gaan zooals het gega-an is ' met de laatste wet over de aanwerving, die 5 nochtans kan aanzien worden als eene wet ° van zeer eenvoudige toepassing. L. Met Romanonès en Maura geraakte de, r voorzitter Dato het ten slotte eens over het gedacht van het aanstellen eener bijzondere, • n onafhankelijke commissie, samengesteld uit n de vakmanneu aller gedachten,die de macht van een staf zou bekomen. ■, Men zal dus het ontwerp een leetje van ! 11 hier naar daar zenden, Maura zal het op| □ Dato steken en omgekeerd, en voor het le- ! 1- ger zal men op de eene of de andere wijze ' !- de noodige millioenen vinden die door de dom en slaafsch gehouden massa' lijdend en zuchtend, zweetend en blcedend zullen op-. gebracht worden l ' ^ —..,.i——i - m»» "iBxripreaw ■» Il i n iiin» inim«i|iMi iimiiiiibbi ' SI aar -- W. 335 per nmnmer : voor België S eentiemec, vooi den Vreemdef» centiemen Teietooil 1 Rédaotie 247 - Adminisfratia 2845 2 ttiGl£MBER 1915

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes