Vooruit: socialistisch dagblad

212 0
28 februari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 28 Februari. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 10 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/k35m90379s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

32 aai» -- W. 58 fnis pei BBEmei ; vooi Belgidii centiemen, vooi d6n Vreemdeö» centiemena'siaioön t ütedaotiG 2:47 ■» ilés? ï45 'iisautta* 2& KfiuLAi.l ïbltt f ij* — Verschijnende a/k dagen. UK Maatschappij HET LICHT bestuurder» p. DC VlSCH, Ledcberg-Qcnt ,. REDACTIE . . ADMINISTRATIE H00GPOORT. 29. GENT ABONNEMENTSPRIJS BELGIË Dfi» maande». » , , , ir. 3.29 Zes maanden > . . . . fr. 6.3») Een jaar . ...... fr. 12.59 Mea abonneert des *p alle aaaOurattt» DEN VREEMDS Drie maanden Vagelijk* verzonden). . . . . fr. 4.T5'? SBQ Stedelijk Werklooztifontls SeotsGiien Gsmsenteraatl De gemeenteraadszitting, van vrijdag livond heeft ons — en wij meenen iedereen — genoegen gedaan. De ontwerpen van wijziging aan het %tel-|(el van werkloozenonderstand waren' ge■wichtig■ en hielden de geheeie bevolking, looral de werkende klasse in spanning. I Het eene ontwerp ging uit van wege den er Variez,voorzitter van het WerkloozenIfonds, het andero van onzen partijgenoot », Lefèvre, lid van dit fonds en lid van den Gemeenteraad. Beiden hadden hunne voor- en tegenstaanIers. Welnu, wij moeten eerlijk bekennen dat, pas de discussie vurig en levendig, zij geen ogenblik het karakter van deftigheid en taderzijdsche goede trouw heeft verloren. Er is gevochten met argumenten en zulke |teldslagen doen veeleer goed en wij wonen ) allen gaarne bij. Het eerste wat wij vernamen was eerder freurig. Er was namelijk een schrijven ingekomen ten de Gentscho Bediendenvereeniging, die licü voor het ontwerp Variez en legen dat pan gezel Lefèvre verklaarde. Wij zullen op die spijtige daad terugkonen. M. Van der Ertegen nam de eerste het Uord en begon met te erkennen dat de wellende klasse zeer kalm was geweest. Jammer dat men het voorstel Variez als ■en vijandige maatregel tegen de syndikaten leeft aanzien, een karakter welke het niet beeft. De duur van den oorlog heeft ons bedrogen en wij werden tot besparingen verplicht. De vereenigden genieten een voorrecht, dat ladeel doet aan de niet-vereenigden en dat nag niet. Het is' niet aannemelijk dat de syndikaten feserven vormen op de kosten der staid. De spaarders zijn vermeerderd in getal en wilden in December 1914'een voorrecht leksuden aan de vooruitzienden. Maar wij zijn het eens met het College om fiiegenen niet aan to nemen die zich maar op pet einde van 1914 lieten vereenigen. M. Van der Stegen vroeg ten slott'c om het loorstel Variez aan te nemen. pit de redevoering van Gezel lefèvre Deze Mde was knap en goed doordacht en ■trekt tot eere aan een ouden fabriekwerker. 1 Onzo vriend heeft aangetoond dat het loorrecht der vooruitziende werkers gewetligd was, zelfs dat het als geen voorrecht poest beschouwd worden, maar veeleer als jen veroverd recht. Diepen indruk maakte de voorlezing der |erkersbudgetten, vastgesteld door het Nationaal Comiteit. Lefèvre had geen moeite om aan te toonen |at de baremas veel te laag waren gesteld.. Zeer verstandig stemde onze partijgenoot e, dat de geldelijke toestand der stad alles Behalve schitterend was en dat' de socialis|en|, zulks inziende, gereed waren om tus Içhen te komen in de uitgaven van het (V'erkloozenfonds. ! Daarom bieden wij aan de stad den.helft ■an ons inkomen aan, dat de enorme, som |an 20 centiemen per lid en per week bedraagt. _ Welnu, wij zijn gereed om er u wekelijks P centiemen van af te staan. (Diepen inL -fc.) Briiart hsuplmann ïoordracht gehouden in Ons Huis, op «7 yanuari door gezel J.-P. D'HOEDT. (Derde vervolg) (Slot) I «Hebben we geen vet meer, dan eten we ■roog brood; hebben wij geen brood meer, ■an eten we aardappelen ; en hebben we pen aardappelen meer, dan eten we zwart food», zegt hij tot zijn even geduldige fouw en kinderen. THornig komt vertellen wat er den vorigen rf tePeterswaldau is gebeurd. Ook do jouter, die de zieke vrouw een_ bezoek Pengt, spreekt over die gebeurtenissen, lypeens hcort men, ver verwijderd, de ¥«+ Akluiden - 't Ziindeopstandelingen Iete Achsenbach hun werk van vernielen portzetten. an hoort men ook het gezang ©ener feeds nader komende massa, en nu ook liet hu^ndernoo dat de cproerige wevers naderen, ge- ltfndmet stokken en stangen. laf - v0rtbuitengeroep tot de wevers, lm Zl i ï1huismoetenverlaten en zich bij I Ti ,r'-!eele der gemeenschap. De verdwijning der kapitalisten ware een geluk, een zegen, de verdwijning der werkers ware eene onherstelbare ramp die de wereld in eene woestijn zou herscheppen. F. H. km à mmm ûu . BsoïsgSis SroöMurprij NOG OVER SLETSEN Het is te hopen dat het artikel, verschenen in Vooruit van zaterdag 1.1. getiteld a'Sletsen» en waarin Jos. Coole zoo goed de toestanden en de redmiddels beschrijft, ingang zal vinden in de hoogere kringen. In vele vreemde landen bestaan vereenigingen welke voor doel hebben de «sletscn» uit d*n modderpoel te redden. Men tracht ervan wear eerlijke maatschappijsieraadjeste maken. 'Waarom zouden hier de vrouwen uit de werker-, burger- en adelstand niet de handen aan 't werk slaan om die ongelukkige verdwaald* schepsels op 't goed pad tetrengen? Hoe diep men ook gevallen is, toch is er nog altijd middel om weer recht te komen. Voor alle zonden is er vergiffenis. Kristus itootie A'iaïia.Magdalena n;et weg maar Hij leerde haar een beter leven aan te gaan. Hij veroordeelde die gevallen vrouw niet.Hij vergaf haar. Dat men dus den steen niet werpe naar al de «sletsen» van den tegenwoordige.! tijd. O! wij keuren haar gedrag niet goed. Neen, dat niet! Maar de schuld is ten eerste aan den oonog, aan het militarisme. Armoede, verdriet en ontucht zie- WIJIliiHftSSMMHPa—a -.:■ - „.v,:.-.^...^„ ..-.-'^.v -/• het geloof, noch met de geloovigen. Daarvoor is hij te ernstig. Maar toch is'in zijn maatschappij geen plaats voor het dogma, des gelöofs. Hilse is de eenige godvruchtige perscon die in het drama voorkomt. Hilse is overtuigd' dat, door op aarde te lijden, men na dit leven een vergelding bekomt. Hij doet niet mede aan den opstand, omdat'opstaan tegen zijn meesters in strijd is met zijn geloof. Gansch zijn moraal bestaat in : verduldig lijden. En toch is het juist Hilse die door een kogel van buiten gedood wordt. Heeft da dichter daarmede niet willen aantoonen dat het geloof de oude wereldbeschouwing is, die plaats moet maken voor de nieuwe en dat zijne plaats daarom in het graf is ? Als men den schrijver beschuldigde door zijn drama der ellende de gemoederen des volks te hebben willen ophitsen, teekende hij tegen die beschuldiging formeel protest aan. Volgens zijne verklaring had hij niets anders gedaan, dan het naakte leven der ellende lijdende, uitgezegene massa uit hetsilezische gebergte naar de natuur geteekeud.' Eu zelfs de meeste burgersbladen, die nonhtaris tegen, de opvoering van

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes