Vooruit: socialistisch dagblad

498 0
22 september 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 22 September. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 01 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9k45q4sq67/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Drukster-UJtgeeïster Sam: Maaîschappij H ET UCHT bestuurder t P. DE VJSCH. Ledcbsrg-0«nt . . REDÂCTIE . . ADMSNISTRATIE HOOGPGORÏ, 29, GENT f - \ ABONNEMENTSPRIJS BELG3E Orie maanden. . . , , fr. 3.2h Ze# maanden . . . . . fr. 6.50 Een jaar. ...... fr 12.5Q Mtn abonnejrt zich *>p aile postburceiea DEN VREEMDE Drie maanden îdagelijk» .verzonden). « . . - . fr. 6.7Î Or gaan der Beiff/sûhe WeMedmpap'ïf ^emeki/nendeaile dagen. Burgerlijke jtiisi @®rf©©l Ons hollandsch partijorgaan H et V olk geeft een paar artikels, van gezel J. Van l.eeuwen, van Utrecht. Zij zijn getiteld: De Wercldoorlog. Wij willen het slot van het tweede artikel aan onze iezers doen kennen. Ilet is waard gelezen en overwo-gen te worden. De hoofdzaak van de strijd is thans de vorsteling tusschen Engeland en Duitschland ; de leidende machten in den strijd zijn thans Duitschland en Engeland. Duitschland is daarbij aangewe-zen op zichzelf ; de hulp van Oostenrijk, in 't begin van den oorlog nog van eenige beteekenis, is reeds gaandeweg vermin-derd ten gevolge van Oosterïrijks eigen moeilijkheden en zal waarschijnlijk om-slaan in de behoefte aan hulp. Engeland daarentegen vindt thans, 'dank zij Duitschland's optreckn, in Euro-pa, Frankrijk, België en Rusland als mc-debestrijders- van Duitschland in voile oorlogsaktie, en slaagde erin Italië's on-zijdigheid te verkrijgen, Japan den oorlog tegen Duitschland te doen beginnen en de Vereenigde Staten van Noord-Ame-rika te bewegen tôt staatkundig-militaire onzijdigheid en financieele ondersteuning van Duitschland's vijanden. ; Dat hierbij Engeland's positie onein-dig veel gunstiger dan die van Duitschland is, spreekt van zeïf; voor de nauw-keurige waarnemer bewijst de gang van zaken dat reeds nu. Tôt hoever Engeland zal kunnen gaan, is natuurlijk op dit oogenblik niet te zeg-gen. Het meest waarschijnlijk is, dat het zich tevredèn z'al stellen met de vernieti-ging van Duitschland's internationaal konkurrentievermogen en met de vaststel-ling van een belangrijke onmiddellijke invloed van Engeland op de gang ,van bi »■ i mii MI—hiw zaken op het vasteland van Europa. Dat is daarom. het meest waarschijnlijk, omdat Engeland steeds een zeer realisli-schc pohtiek heeft gevolgd en een verder-gaan van Engeland zijn bondgenôoten van thaiis lot zijn vijanden zou maken, wat weer aan Duitschland ten goede zou komen, Het is intusschen denkbaar, dat Japan, de Vereenigde Staten van Noord-Ameri-ka en Rusland bij de versterking van En-gelands positie zich niet zullen willen neerleggen en dat daaruit nieuwe verwik-•kclingen zullen voortkomen. Dan zal het van Engeland afhanger., of het door voldoende toegevingen aan d'î eischen dezer machten tijdeiijk de \ve-reldvrede mogelijk zal maken of niet. Wat de sociaal-dernokratie betreft.voor deze macht der toekomst geldt hetzelfde dat. in 't begin van dit artikel aangetoond werd voor de overgeleverde machten uit het verleden te gelden : als ondergéschik-te in kracht is zij uit den aard der zaak meegesleept geworden door de krachtige ailes aan zich ondergeschikt makende be-weging van de groote strijders om de \ve-relamarkt. On-geschiedkundig en dus onrechtvaardig is het, haar daarvan een verwijt te willen maken. Maar ook is het on-geschiedkundig en dus on-juist, in deze medesleeping eene vernietiging der internationale sociaal-demokratie te zien. Straks, wanneer het geweld der wapenen ten einde zal zijn, zal de sociaal-demokratie zich kunnen losmaken uit den over-weldigenden greep van een overmachtige geschiedkundige beweging, en zal zij ge-roepen zijn, geschiedkundig geroepen, om als een internationale macht van groote beteekenis de gang der naaste toekomst te beinvloeden. J. VAN LEEUWEN. !BtMamBiamÊmqmw>xmtassœJB8siïisssixKX3aass!ttxsiix&. Europeesche Oorlog le belgische zending in de Vereenigde Staten fîet antwoord van Voorzitter Wilson Het miaisterie van buitenlandsche zaken geeft den volgenden tekst: M en weet dat Zij ne Majesteit naar Washington eene bijzondere zending afvaardinde, om aan den président der Vereenigde-Staten den pijnlijkcn toestand bekend te maken waarin België zich bevindt. Zij werd door de overheden en de bevolking met 6e-tuigde sympathie ontvangen. Op 15" dezer had zij de ecr door den staats-overste ontvangen te worden en in zijn han-den het eigenhandige schrijven van zijne Majesteit neer te leggen. M. Carton de Wiart, Minister van Justice., nam het woord in naarn der delegatie. Men zal met een gevoel van dank het antwoord lezett dat hem door zijne Excellcntie M. Wilson werd gedaan, en dat een nieuw ' hçwijs van de welwillende strekkingen der yrcote Amerikaansche natie ten opziehte van België. Het is met eene oprechte vrevgde, heeft de voorzitter gezegd, dat ik u ontvang als af-givaardigden van den koning der Belgen. Het volk der Vereenigde-Staten gevoelt voor België eene diepe beuondering en vrrcndschap en voor zijn koning een echte eerbied. Laat mij toe de hoop uit te drukken dai de gelegenheden ons zullen gegeven worden om uwc achting te winnen en te verdie-ncn.De Vereenigde-Staten, zooals ge weet, 6e-mint het recht, zoekt zooals gij den vooruit-ffang en houdt zieh vurig bezig met de rech-ten der menschhcid. 1/c gevoel een groote fierheid van tijdens mjn présidentsch&p zoo een volk te vertegenwoordigen en zijn 6e-middelaar te zijn. 1k aanzie het als eene ecr dat uw koning in deze vren van beproefd-l'cid zich tôt mij wend met den wensch dat U in naarn van het amerikaansche volk de titels iti aanschoiiwing neem van een volk dat zich diep gekrenkt voelt en dat noch-tans recht heeft aan de sumpathie der menschheid. Ik dank u om het document, dat het rçsultaat is der opzoekingen, door een Komiteit gedaan en waarvan dit ver-dag het doel is uwer afvaardiging. 1k zal het ernstig tnzien en ik zal er de grootste v/îarde aan hechten. Gij verwacht, denk ik, dit, tk er meer over zegge. Weldra, ik vraag hu aan God, dat deze oorlog eindige. Als-f'dti lal de dag der regeling der te betalen schuld a<xnbrtien.. *' l)e nattes van Europa zullen zich vereeni-ge-n met het doel de tusschen komsten te be-palen, de ongelijken vast te stellen, er de gevolgen uit te trekken en de verantwoorde-lijkheden vast te stellen. De natiën der wereld hebben met onder-linge verstandhouding eene zulkdanige or-ganisatie ingesteld, die toelaat zulke reke-niv.g vast te stellen en te regelen. De punten die deze organisatie in den schaduui xou kunnen laten, zullen geslecht worden door de openbare opinie, algemcene rechter iti zulkdanige gevallen. Het ware tpeinig wijs en voorbarig van-rcege eene natie alleen te handelen, en dan als zij als deze buiten de vijandelijkheden blijft, ware het de plichten der onzijdigheid te buiten gaan een eindoordeel uit le drukken.Ik heb niet noodig u te verzekeren dat dit besluit met vrijheicl is genomen en dat het is met een gevoel van warme vriendschap. Het verschaft het middel om. het best tusschen ons eene volledige overeenstemming te doen heerschen, gesteund op wederzijdsche vriendschap, bewondering en eerbied. Weest welkomf Het is voor ons een groote eer dat gij ons gekozen hebt als de vrienden aan wie gij eene levenskwe-stie komt onder-werpen, verzekerd dat uwe poging zou ver-staan worden en zou worden béant woord in denzelfden geest die u het geda-cht er van deed opvatten. tmm i. mm Oorlogsgruwelen WAT ER TE T AMINE S GEBETJRBE 432 inwoners werden docdgeschoten Tamines is eene kleine geraeente van 5,400 inwoners, gelegen op den Samber, in de provincie Namen, aan de grens van He-negouwen. Daar zijn zulke verschrikkelijke tooneelen gebeurd dat men voorzeker slechts na den oorlog al de gruwelen en de barbaarschheden die er werden afgespeeld, zal kennen. Een inwoner der gemeente heefb ver-klaard dat 432 personen door de Duit-schers werden doodgeschoten^ die daarna hunne mitraljeuzen gebruikten. Vooraleei ze te dooden, deden de Duitschers drie priesters komen om hen, die het verlang-den, te laten biechten. De oud-burgemeester M. Lecaille evenals k de abt Doca. werden gedo-od. de . vermoorden meldt men ook M. Jos. Gofhn en zijn jongsten zoo'n. De cweg dochterijes van M. Jos. Gofiin woonuïn de uiivoefing • van hunneu vader en broec'cr bij ; zij vlucht-ten zinneloos van sclirik bij goburen. Deze die voor de uitnioording niet we'r-ren aàngeduid, werden geiast om de doo-1 den en zelfs nog levencîe. gekwetsten te begra\en qp dewelke zij iiier de bedrei-ging van den revolver, y or plie Ut waren de aarde te werpen. Een inwoner van Lot ilorp, zekere S..., door een bal sleclits liciit aan het voor-liooid gewond, bail, tenvjjl men dezo arme licc' a mitraijeerde, do. tegenwoordigheid van geest zich U) laten v.Hsa en zich als dood te gabarén : Een zîjner medebr.vgers, erg gekwetst, viol boven op hem en bij bleef in dien toestand iot de. Duitschers aankwamen om de lijken te tellen. De erg gekwetste, op dit oogenbbk een gebaar makende, nam een der beaijen eene bijl en kloof hena den echedel ' îù. S... hoorde het verschrikkelijk .gekraak der beenderen door het ijzer gëspleten, >naar ïoerde niet. Jlij had eenige oogenbli!:ken later het ge-luk éen; zijner vrienden te zien naderko-men die hëm or»am. Met een woord be-duidde hij hem "dat hij Revend v/as en zon-der dat de Duitschers iets bemerkten van dit vluchtig toôneel, hielp hij reeds mede de andere burgers begravçn. Een enkel huis bestaat îïog op den wej die leidt van de iizerenw'egbrug tôt boven Zalisollés, dit wil zeggen; tôt aan het Chalet Iierpin. Dit huis was bewoond door de weduwe Seghin en haar zoon. Hare woning, een weiaig afgelegen zijn-de, had Mad. Seghin het gedacht opgevafc zich met haren zoon te verschuilen in een bijgelegen bazar, ' bewoond door de patro-nes en hare twee meiden. Toen de Duitschers aankwamen, verscholen deze vijt personen zich in den kelder, waar zij eene afgrijselijke dood stierven. Men vond de lijken verkoold terug... Wat het huis van Mad. Seghin betreft, het is het eenige dat de b «.nàxf.ton niet aan-raakten.Had de ongelukkige thuis gebleven met haren zoon, zij waren nog in leven. De inwoners van rneni;;e dorpen, die de Duitschjrs bpbbea- ' S&M, geveft er hua-ue biirgemeesters de Schuld van. Dezen, gevlucht zijnde, hebben zij de Duitschers toegelaten als meesters binnen te vallen, de woningen te slechten en zich aan de plunciering over te geven. In het arrondissement Philippevïlle ziin tairijke gemeenten geheel of gedeeltelijk uitgebrand ; nabij Givet o. a. Niâmes.Dour-bes, Ilomre, Matagne, l'omedous, Surice, Heer, Heremetoy, enz. ^ * * VEBWOESTXNG EN MOOEBEM ÛVEBAIÎ Naar vaste berichten is de belgische nij-; verheid in het Walenls^id niet te erg ge-troffen.Te Charleroi werden 210 huizen in bsrand gestoken, meest langs den boulevard Ardent en den boulevard du Grand Central. Het noorderkwartier heeft ook veel ge-leden.Naarmate men zich naa%r Thuin begeeft, Beairmont en Maubeuge, verandert de streek van uitzicht. Rond Maubeuge is het verschrikkelijk : groote hoeven zijn venvoest. De levensmiddelen worden raar in de streek : niemand kan meer da.n 400 gtram-men grof brood krijgcn, slechts 85 t. h. bloem bevattend. De twee gemeenten Herve en Ba-ttice (prov. Luik) hebben ook veel geleden. De groote verliezen die de duitschers in den omtrek hadden, maakte hun razend. M. Englebert, van He,rve, een ontsna,pte, zegt het volgende : «Een vijftigtal burgers werden opgeeischt om de duitsche soldaten te begraven ; zij hadden vier dagen noodig om clit werk te Verrichten. 'Wanneer zij gedaan hadden, deden de duitschers hnn nog een grooten put maken en moesten ze aan den booid staan. De Duitschers f<îh«teh 48 van de 50 man dood en de twee overbïîjvenden moesten hunne mede-iinvoners met aardo be-dekken... » > M. Englebert was een van beiden ! , Zou men er niet krankzinnig bij worden ? & & ^ DE VERWOESTXNG TE LEUVEM Wij ontvingen onderstaand eenvoudig schrijven, waarvan .wij den stijl niet willen veranderen, daar hij meer dan welkdanige meer letterkundige bijdrage den gemoeds-toestand onzer erg beproefde vrienden aan-geeft : AAN ONZE DUURBARE ACHTERGE-BLE VEXE EN MISilANDELDfi MEDEBUSGER8 Nu wij weg zijn, misschien voor eencn langen tijd, nu bloedt ons bart omdat ons droevig heengaan ons scheidde van vrouw, kinderen en al wat ons duurbaar was. . O. xrccdQ stond., J,oen »\e», onc, oî>taam onze kleine wezens. Ik hoor nog hunne bevende stemmetje's toeu men hun uit onze armen trok, te midden van het geweer-vuur, om ons, mannen als een kudde veeop te jagen. Acht dagen hebben wij in de handen der Duitschers gezeten, aile mar-telingen moedig doorstaan. Maar gij, vrouwen en kinderen, die zoo den steun van vader noodig hebt, wat is er van U geworden 1 O ! Kwelling ! Radeloos dwalen wij van de eei e stad naar de andere om op de bureelen wat nieuws te vérnemen. Soms zweeft een schijn van tevredenheid op ons gelaat bij het vernemen dat de eene of andere vriend of kennis, gespaard is door de gruwelen van den oorlog... Maar dan weer voort, altijd zoekende, altijd donkende wat van U, duurbare wezens, geworden is. Dat zij die door de moorden-de kogels of onder de brandende huizen gevallen zijn en nu rust^h onder de kille aarde, hunne graven beplant worden met vcrgeet-mij-nietjes met hunne blauwachti-ge oogjes dewelke passen bij U, onschuldi-■ge slachtôfîers van het militarisme. Wanneer rijst eens de vrijheidszon welke aan iecler mensch vrijheid en leven schen-ken zal ? Eer aan U, koene strijders, die uwen tijd offerdet om zedelijke ontwikke-ling onder de menschheid te verspreiden, uwe volgelingen houden wacht. O, volkerën seller landen, verniel de ' grenspalen, weest menschen met naasten-Iiefde" bezicld, verjaag het dierlijke wat in U huist en maakt plaats voor de volksbe-schaving, die majestueus moet rijzen boven het hongersnood zaaiend militarisme. In naam van eene groep mishandelde burgers der stad Leuven : Jan Van den Steen, Henri Vleminckx, Jan Boelens, M. Malvoz, Yermeylen Edmond, Demarsins Jozef. Offlcieel Verslag Ds toestand ongewijzigd Autwerpen, 20 Sept., 10 ure 's avonds. Medôdeeliag van het Engelsohe gezant-sehap : Eeu telcfçram van het ministerie van oorlog meldt, dat er geeue wijziging is in den toestand. De tegenaanvallen door de Duitschers, gisteren beproefd, werden ge-makkelîjk afgeslagen. De vijand onderging verliezen. De Duitschers in Oost-Vlaanderen X TE MLST (Van onzen correspondent) Donderdag achtermiddag waren we er nog eens van bevrijd. Edoch, Vrijdag morgend waren ze opnieuw daar en dan nog wel om een bezoek te brengen aan den toren van St. Martenskerk. Wat ze daar te verrichten hadden zullen we god en den maalder laten beslissen, maar 't zou wel kunnen. gebeuren dafc ze zich met eigen oogen kwamen overtuigen of de bewegingen der troepen van op dien hoogen toren niet kunnen afgespied worden.Daarna zijn ze teruggekeerd langs de Brusselschesteenweg naar Assche, waar ze bezig zijn goede verschansingen op te rich-ten.Een automobiel waarin een Duifcscher en een JBelgiselien laiieier zich bevonden, kwam Vrijdag in 't Gemeentehuis gereden. De Duitscher vroeg, om, in verwisseling van den belgischen soldaat — die voorzeker ook een duitsch was — een anderen duitschen krijgsgevangenen uit te wissclen, die volgens hen, in Aalst gevangen was. Men deed die mannen opmerken dat er hier te Aalst geen soldaten, dus ook geen krijgsgevangenen waren en zij zich dus el-ders te wenden hadden. Zij hebben alsdan hunne wapens te Aalst in 't Gemeentehuis afgelegd — de belgische krijgsgevangene had nog wapens... ! — en zijn in de richting van Gent vertrokken. 't Zullen wel een paar spioenen geweest zijn, die bijmiddel van de witte vlag vrij en vrank hun toertje deden. Zondag morgend greep er eene schermut-seling plaats op den Gentschesteenweg (aan den Schaapstal) tusschen eene patrouille Duitsche en Belgische soldaten. Ei>kel een duitscher is er gekwetst ge-woïden ; zij zijn spoedig teruggekeerd door de stad in de richting van Hekelgem en Assche. ^ ^ 5$ DE DUITSCHERS IN DE KEMPEN De Duitsche patroeljen.. doorkruisen nog imnier de Kempen. «i Schrick, Berlaaç^ Borstmeer- beek, hebben zij ook bezocht en verwoest» Te Heydelooy hebben zij de wissels dei spoorbaan vernield en drie gijzelaars medegenomen. Te Betecom werd het rnolenhuis van den maalder Verhelst in brand gestoken en vernield. Te Iioutvenne, ongeveer een hal3 «»< gaan van Bosschot, dwongen zij den zootf van den heer Mees, schepen der gemeent^ den niolen zijns vaders in brand te steken, en lieten zij hem niet eerder naar beneden komen dan wanneer het gebouw totaal ia vlam stond. Ook in deze gemeente namen zij verschillende gevangenen mede. Te Tremeloo staken zij omtrent 220 hui-' zen in brand. Niets mocht uit de brandende huizen (omtrent de helft van het dorpj gered worden. & # & OP DE LIJH HEVER- HOFSTADE-SEMPSl^ Eene schermutseling Mechelen, 20 September, 7 ure 's avonds J — Er had zondag namiddag, ju.ist om 3 1/4 ure, eene schermutseling plaats tusschen', Belgen en Duitschers tusschen Hever-Hof- j stade-Sempst. De sergeant Stobbelaere, op| verkenning met zijne mannen, besloot eeuç klein boschje te onderzoeken dat zich op| 300 meters van de laatste belgische verJ schansingen langs den kant van Sempst bevond. Mets, geene Duitschers. Achter het kleine boschje vielen ds kogels. Onze soldaten schoten terug en d« duitschers verdwenen al kruipende achtel de hoogte van den ijzeren weg. De duiv, schers hadden vele dooden. Bij ons zelii geen gekwetsten. Men onderzocht de eerste woning van| het dorp, die men bezet waande. Niets!-. Men keerde terug en ganseh het dorp werd i terug door de Belgen bezet. De Duitschero j hebben te Sempst ook hunne gewone nielingen gedaan. * # DE DUITSGHEES IN BEABAFf, De Duitschers werpen groote versterkin-/ gen op tusschen Gembloers en Waver, alsni ook tusschen Waver en Leuven. Dezer laatste dagen was er in die streek; eene ongewone beweging. Sedert vrijdag isj het verkeer bovtn Gembloers totaal ondery broken. Zelfs de autos, waarvan de inzittendenj de beste papieren bezitten, oixlerteeken<J door de «kommandantur» te Brussel, wor-V den onverbiddellijk weergezonden. Men gaat niet meer door. * * * De Duitschers zouden de fortes van Luik herstellen voor hun gebruik Een blad meldt : «Men ruimt thans puinen der forten van Luik op om ze weeij to herstellen, ten einde desnoods door; dd' Duitsche troepen gebruikt te worden.» . » ,--i Te Dendermonde na het vierde bombardement'. Nu zijn de Gentenaars bepaaïd hun naan^ van kurieuze-neuze kwijt ! Welhoe, nevens hunne deur (5 uurkensv van Gent, wat is dat!) ir, eene stad vaaij ÎO.CCO inworiiers, omtrent 2000 huizen tel-' . lend, voosr minstens 9/10 verwoest, zijn j groote gebouwen inbegrepen. En de nieuwsgierige Gentenaars vinden dat niet eens de moeite waard te gaaa zie&, want zondag morgend waren wij den eenigs-ten reiziger naar de yi puinen geschot^a ea gebrande stad. Men geraakt gemakkelijk in De; idermon-de : men ;rijdt tôt Schonaerde < wiar me» vlak voor de gesprongen brug over daj Schelde staat) en heeft dan, over Berlaere) en Appels, 1 1/4 uur den steenweg te volgei^ om langs de pooa't van Appels, in puin g»-schoten, in Dendermonde te vallen. Op den trein hadden wij eenig gezeg'i!^'; sc-hap gehaxi : eene brigade werklieden van| den telefoon die te Audegem, de laatstW statie véôr Dendermonde de verbinding; moest herstellen, een meisje dat uit Appela^ was gevlucht en eene vrouw uit Lebbeka,, die, ondanks de gruwelijklieden die dààïi waren gebeurd en die zij deels had bijgen woond, e(r terugkeerde om hare oude mo«-der en hare zuster te ga^in bezoeken, diai niet waren gevlucht. De Duitschers waren nog wel te Lebbeke,'1 maar de vrouw zag er ons energiek genoej uit om zulks te trotseeren. Moederziel alleen trok zij dan den ijzerejf weg op. om, zonder de stad a.aa te dqen, ^ hare gemeente te komen. Wij waren naar Dendermonde getrokfest om drie redenen : ; 1. Bla<ien hadden gemeld dat de Dsife sc'ûer? tfi.Jvassroda, oyer .de. Sch,e.ldo^jraw* 36 Haas* »• W. 264 Prijs per nummer : voor België 3 centiemon, vooi den v'rearade 5 eentiemen TeSafoan r 5.'$g«ctie ^4T■ ftdlSîdstrtrtie'ÈMB Binsdao 22 September 1814 iim—w——»imw iii r.srrs MSWC.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes