Vooruit: socialistisch dagblad

502684 0
01 januari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 01 Januari. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 24 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2r3nv99w76/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Drukstcr-U itgecfster •am: Maatschappij HET LICJi? bestunrder» ». DE VSSCH. Ledeberg-Ocnt . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT, 29. GENT VOORUIT Qrgaande? Belgische Werkliedenpartij. — Verschjjnende aie cfaaen. ABGNNEMENTSPRIJS BELGIE - Orie maanden. . , , , fr. 3.25 Zes maande? » , , , . fr. 6.50 Een jaar. t s « . . . fr. 12.50 M en abonneert zic!» op aile postbareeleo - DEN VREEMDE Ûrie maanden (dagciijks ^ verzonden). fr. 6.75 Onze levers hefoben deze week voo!- de B verschenen fcJaden aan onze verkco-psrs18 CENTIEMEN te betaSen. Dat is een centlem meer dan verlecen week, omdat alsdan een des! van een Gentiem te woinig werd betaald. * % # if # # if if $ # $ if $ $if% ## Bekendmaking Aan de geiSteenten Winkel-St-Kruis en Wachtebeke is door het Lf. r-Kommando, op 28-12-'14, wegens verniefing van Duitsche telegraaflijnem, elk eene boet van 3000 mark als straf opgelegd. Dit wordt openbaar gemaakt door den chef van het Burgerlijk Bestuur, den Re-geermgsraad von Keudell. BERIGHT Naar aanleiding van de besluiten geno-men betreffende het afleveren van de reis-passen, van 15 20 en 21 Decemberj; Beveel ifeï overeenkomstig paragraaf 3 van de Kei-zerlijke verordening van 28 December 1899 op de uitzonderlijke rechtsple"ing in oor-logstijd tegenover de vreemdelingen ; dat zij, onder hen, welke die bep^Ii. sn zouden overtreden, namelijk zij die bevon-den worden op wegen of in plaatselijkheden welke hun niet was toegelaten te be . n, gestraft zullen worden met euaâ boete be-loopende tôt 1000 Mark, eene aanhoûding tôt zes weken of eene gevangenzitting tôt éin jaar. Baron von Seckendorff Lieutenant Genera-al Hoopt ! Hebt moed! Onze nieuwjaarwensch aan onze partijgenooten is : Hoopt ! BUsfet fïtoed! 1914 heeft ons vijf maanden van smart en wee, brand en vernieling, bloed en dood gegeven. Geene machten waren sterk genoeg om de vvereldramp tegen te houden, er de menschheid voor te be-hoeden.Wat zal 1915 ons brengen'? Al wat vvij kunnen vooruitzien is : voor een groot deel van het jaar de yoortzetting van de menschelijke uit-moording, vernieling, smart en ellende. 1915 heeft dus een bloedig begin en het « gelukkige nieuwjaar » zal meer dan ooit eene bittere ironie — en dit in 't bijzonvler voor het proletariaat — aan-jien worden. En ondanks de duistere vooruitzichten die ons voor de oogen zweven, roepen wij onze werkzusters en -broeders toe : Hebt tîîocd! Hoopt sn de toekonjst! En voor al wij, Sociaal-demokraten, mogen geen stond onze kalvute, onze energie verliezen. Hoe groot de ramp 00k weze die ons en gansch België op dit oogenblik treft, toch moeten wij het zijn die de vlag van : Hoop en Geloof in de toskOmst, met moed in de hoogte houden. Vreeselijk is het voor ons, Sociaal-de-mokra-ten, te moeten bestatigen dat een oorlog noodig was om onze tegenstre-vers van gelijk welke politieke of filo-sofische denkwijze 00k te doen inzien, dat ze eene misdaad bedreven door ons alleen te laten in onzen strijd tôt ont» wapenittg en wereldwrede. Alleen de Sociaal-demokratie kampte piet vuur en overtuiging tegen elke militaire verzwaring, daar alleen het militarisme : de bewapenlng, een bloedige krijg mogelijk maakt. Alleen de Sociaal-demokratie streed voor de Algemeene Wereldvrede, omdat hierdoor de hoogst menschelijke eisch verwezentlijkt zou worden. De arbeidende klasse. JÏî d!e gansch alleen naar RU FÎT, WELZIJN en VHEDE snakte, werd veracht, bespot, tôt in het slijk vernederd. De ontplooiïng van dien spot en die verachting doet zich nu gevoelen... Het kanon buldert, de shrapnell's ontploffen, iood, ramp en wee worden gezaaid. * * # Het Socialisme werd bespot. De meest gematigde in hunne uitdrukking zegden: het sosiallsmo is eene utopie, is een droombeeld ! Gezellinnen en gezellen, weerom moeten wij herhalen : Vreeselijk is het voor ons, Sociaal-demokraten, te moeten bestatigen dat een oorlog noodig is, om onze tegenstrevers het verkeerde te doen inzien. Ziet rondom u, partijgenooten, wat doet de stad en de provincie? Wat deed de katholieke regeering gedeeltelijk sinds den krijg toen zij nog in België regeerde ? Al wat onmogelijk was in vredestijd voor het algemeen belang, is eene moge-lijkheid, deels eene werkelijkheid ge-worden in oorlogstijd! Midden al de ellende en het wee, mid-den het bloed en de tranen, wordt als een kollektivistische Staat geboren. Dè aankoop en verkoop wordt door de openbare machten gedaan : men wft een eind© steiien aaa de «itbuiting van «îen eenen mensch op den andere. De onterfden, de noodlijdendm worden door de openbare besturen gevoed : er mag niet onverdlend hongs? gelsden worden! ... Ailes wordt door de openbare machten geregeld, in het belang van elkeen. En nogmaals : waarom kon zulks niet in vredestijd? Waarom moest het eerst tôt een Europeesch bloedbad komen? *** Hebt dus hoop en moed in den kamp, partijgenooten. Nimmer heeft een sociaal-demokraat, door zijn beginsel bezield, een oogenblik gewankeld. En nu min dan vroeger mag zulks gebeuren. Prachtiger, grooter en grootscher dan ooit komen onze beginselën in de we-reldschouwing, welke met bloed- en kritiddamp is bezwangerd. De Sociaal-demokratie is de reddende engel die er midden uit oprijst, de gan-sche menschheid1 toeroepende : uit het kwade wordt het goede geboren! De TGEKGMST ES AAN HET SOCEfl-LSSME! LEVE DE 0NTWAPENINC! LEVE DE WERELDVREDE! Onze nieuwjaarwensch voor 1915 aan de partijgenooten is dus : K0GPT! HEBT MOED EN DE TGEK0MST! R. Vercammen. Issupzaliis teestansien lu ¥la^nsSer©n llEStsra ellende — Z©deSij 53® icÊatand te Slossse Bittere ellende \eerscht hier ondor de werklieden. \ Sinds meer dan eeà jaar woedt er in onze jtad eene hevige krisa in de textielnijver-jeid, waardoor verscheidene f brieken tileehts vier h vijf dagerr in Jg week werk-ben. Dit bracht een grooV verlies van loon voor de werklieden raede 0^1 vele gezinnen svaren reeds v66r den oorlogûn de grootste ellende gedompeld. Vele vereenigde werklieden, j,angesloten bij het Werkloozenfonds, haddek het getal dagen uitgetrokken waarop zij W.cht had-den, een bewijs dat zij erg getroffs® waren door de krisis. Van die krisis wilden de patroons bier en daar gebrnik maken om het îoon der verk-(ieden. welke reeds klein genoeg was, nog te verminderen, maar het socialistisch syn-dikaat heeft door ziine warking dit weten jko rass faet voBk te beletten. Dank aan de macht en de waakzaamheid onzer vereeniging, hebben wij weten ons algemeen tarief te behouden, alhoewel wij weten dat onze patroons niet weinig werk-zaamheid aan den dag hebben gelegd om hem te" verminderen. DE TOESTAND Na deze krisis doorworsteld te hebben, komt die zoo schrikkelijke rampzalige oorlog uit te breken welke d» werkende klasse nog in grootere armoede brengt. Van bij het begin van den oorlog vielen er hier en daar fabrieken stil, en het dutr-de niet lang, of aile werkhuizen lagen stil. Nadat aile fabrieken vier weken volledig stil lagen, was er van wegens de socialisti-sche Textielvereeniging gevraagd aan het Syndikaat der patroons en bij middel van afzonderlijke delegaties aan de patroons, of ,. er goen mosreliikheid was drie à vier dagen in de week te werken, zoodoende de werklieden toe te laten wat te verdienen om in het onderhoud van het huisgezin te voor-zien.Enkèle fabriekanten hebben gedurende een viertal weken aan onzen wensch vol-daan, maar vele patroons hebben tôt hiertoe hunne poorten gesloten gehouden en be-kommeren zich niet met het treurig lot der arbeiders. Dagelijlcs zien wij gansche drommen man-nen en vrouwen naar den buiten trekken om voor hen en hunne kinderen eene bete brood te vragen, dus gaan bedelen om het leven te kunnen behouden 1 De burgershuizen worden evenals de boe-ren dagelijks overstroomd met vrouwen en kinderen welke smeeken naar brood of gelijk wat 00k om den honger te stillen ! Waarom volgen de fabriekanten het voor-beeld niet van andere nijverheidssteden met eenige dagen in de week te laten werken, en zooals de werklieden hun hebben voorgesteld? Van in het begin van den oorlog heeft onze stad te lijden gehad aan plundering. De bosschen zijn bijna tot-aal gekuischt, want ailes wat maar dienen kon om te ver-branden was welkom bij de massa. Niet alleen de bosschen zijn geplunderd, maar 00k de statie is totaal ontruimd. Kolen en hout is er met geweld door de menigte uitgehaald en medegenomen van bij de intrede der duitsche legers in onze stad. Zien de patroons dit liever dan wat te laten werken? Wij gelooven het, want hunne handelwijze bewijst het en dat wordt door iedereen be-treurd.DE STEUN Van bij het begin van den oorlog is het gemeentebestuur overgegaan tôt- het stich-ten van comiteiten waaronder een Voe-dingscomiteit, Steuncomiteit en een Cen-traal Comiteit. Dez ecomiteiten bestaan uit eenen afge-vaardigde van elke partij en uit gemeente-raadsleden, alsook uit verschillende bur-gers.Deze comiteiten waren gesticht met het doel de getroffenen va a den oorlog te steu-nen. Het komiteit werkt buiten aile poli-tiek.Er werd een tarief opgemaakt tôt onder-stand welke too liierfoo nog uiet is toege-past, maar welke is gewijzigd en op de vol-gende manier wordt uitgekeerd : Man of vtouw alleen 2 brooden van 1 1/2 kilo, 1 fr. kruidenierswaren, 25 kil. kolen. Twee personen : 3 brooden, 1 fr. kruidenierswaren, 25 kil. kolen. Zes personen : 7 brooden, 3 fr. kruidenierswaren, 25 kil. kolen. Zeven personen : 7 brooden, 3.50 fr. kruidenierswaren, 25 kil. kolen. Op 10 November werd deze tarief ver-hoogd met 1/2 liter soep per hoofd boven de 15 jaar en 1/4 liter per hoofd onder de 15 jaar. Op 23 November werd hij nogmaals ver-hoogd met 1/2 kilo aardappelen per dag en por hoofd boven de 15 jaar en met 5 kilos per maand voor de kinderen van 2 tôt 15 jaar. Dus geniet een huisgezin van 7 personen, waaronder 5 kinderen onder de vijf-tien jaar, als onderstand per week 7 brooden 3.50 à 3.75 fr. kruidenierswaren 33 kilos kolen 16 kilos aardappelen 13 1/2 Uters soep. Deze steun wordt uitsluitelijk toegekend aan de huisheudens welke volledig zonder inkomsten zijn, want wanneer een lid van het Steunkomiteit te weet kan komen dat de vadejr of een kind iets verdiend heeft met werken, wordt de steun niet uitgekeerd.Een huisgezin welke een zoon bij het leger heeft, kan geene kruidenierswaren bekomen. Wanneer de vader van het huisgezin bij het leger is, kan de vrouw alleen soep bekomen voor haar en de kinderen. Op dezen oogenblik worden 1800 huisge-zinnen gesteund door het Comiteit. Dit Comiteit, welke 4 maanden in wer-king is, heeft aan de noodlijdenden voor onderstand 120 duizend frank besteed, of eene wekelijksche uitgave van 10.000 fr. De stad Ronse heeft 23.000 inwoners. Er zijn 75 weverijen met 5500 getouwen; elke wever werkt op 2 getouwen. Er zijn 3 katoenspinnerijen, 3 verwe-rijen en 6 aprêts. Zij telien samen een 6000tal werklieden. Als wij nu weten dat bijna al deze werklieden totaal werkeloos zijn, en zij moeten leven zonder inkomsten, met 1 frank per hoofd en per week, hoeven wij niet te vragen welke schrikkelijke armrede er moet geleden worden onder ons volk. De werklieden loopen zonder ldoefen aan de voeten, evenals hunne kinderen, en voegt daarbij dat zij geen beetje vet hebben om 's middags saus te maken, geen beetje boter of smout om op hun brood te doen ! Gij kunt oordeelen in welken erbâ-r-melijken toestand de bevolking leeîo. Waar zijn dan hunne kleeaeren die zij meer dan noodig hebben, nu dat de winter is ingetreden ? Waarom moeten de arbeiders in derge-Jiike taests.nden. leven, terwijl er million- îairs zijn in de stad, welke zich niet ver-:'oeren en niets doen voor de onschuldige slachtoffers 1 DE K00PEKATIE Onze kooperatie was v66r den oorlog in >loeienden toestand, bakte 4500 brooden per week van 1 kilo 700 grammen, aan den >rijs van 0.45 fr. voor de leden. Gedurende den oorlog heéft de coopera-;ie het brood gebakken zonder winst. Sedert eenige dagen is zij verplicht ge-yeest den pnjs van het brood te verhoogen, jezien den voorschot dien zij genomen lad verbruikt is, en de bloem heden aan ien schrikkelijk hoogen prijs is moeten in-çekocht worden. De prijs is tegenwoordig 60 centiemen )er brood van 1700 grammen. Het Steuncomiteit heeft tijdens den oor-og zelf eene bakkerij opgericht, waar een :eer groot gedeelte der ondersteunden hun >rood moeten gaan halen. Hierdoor bakt le kooperatie 200 brooden per week minier.Het brood welke door het Comiteit voor le noodlijdenden wordt gebakken, heeft neermaals te wenschen gelaten, en diens-langaanae zijn reeds verschillende klach-.en moeten ingediend worden. Er worden zoo 500 brooden per week ge-)akken ; de overige brooden moeten bij 'erschillendo bakkers gehaald worden. A. Démets /roDwen in Ien oorlog Eenige dagen geleden was men in Lon-len, in het paleis van den Lordmeier zelf, ;etuige van een niet alledaagsch feit. )nder het voorzitterschap van dezen magi-itraat ging men er over tôt het stichten ran wat men noemde : een wervingsbureel oor vrouwelijke vrijwilligsters. Die Womcns Voîonteer Kescrve bestond > reeds een paar maanden in kiem en telt op dezen oogenblik reeds vier volledige compagnies, onder de leiding van hare1 «colonelle», de gravin van Castlerough. j In Essex en Hertfordshire zijn verleden 1 week 00k compagnies ingericht en in de ' laatste streek staat als colonelle lady1 French aan het hoofd, de eigen vrouw vaii • maarschalk French. ' Het doel van deze beweging is niet, zoo- j als men dadelijk zou meenen, amazonen. voor het leger aan te werven of vrouwen i af te richten voor het delven van loop-graven. Men wil eenvoudig vrouwenkorp-sen inrichten die in staat zijn om allerhan-' de diensten te bewijzen en die zich in aile omstandigheden ter beschikking van de j legeroversten houden. Die vrouwenkorpsen zullen zich steeds j gereed houden om de hulp te bieden die! zij in staat zijn te bieden. Zij zullen om} zoo te zeggen eene vliegende brigade uit- j maken om het vervoeren van gewonden tej organiseeren, om de vluhtelingen onder dak te brengen. Zij zullen met dit doel voor-wachten inrichten die op verkenning zullen uitgaan om te zoeken naar de plaatsen waar noodloodsen, hospitalen en veldkeu* kens kunnen ingericht worden, waarvoor zij op voorhand al het pereoneel zullen aanstellen. Als eene treffende bijzonderheid wordt gemeld dat meerdere dames zich aange-geven hebben als cyclisten, motocyclisten, autovoerders en zelfs als ruiters — in welker hoedanigheden zij zeker veel solda-ten zullen kurmen vervangen dies naar het front zullen kunnen gaan. Men voegt er bij dat de Engelschen het I de Hongaren afgekeken hebben. Reeds in het begin van den oorlog zouden hongaar-sche vrouwenvereenigingen den minister, van oorlog lastig gevallen zijn met petities waarin zij vroegen om in groep&n naar het front te worden gezonden, waar zij «diensten zouden kunnen bewijzen waartoe de mannen niet in staat kunnen zijn.» li W8sl*yiaandaren ©aa lia '} Noordsn m Fraokrijk Offioiaele teiegrammen : mt ÈBuitseSs© BERLIJN, 28 December (V/olff-bur.). Officieel. Het groote hoofdkwartier meldt beden ochtend : «De Bondgenooten hebben bij Nieuwpoort bun aanvalspogingen hernieuwd zonder eenig resultaat te kunnen bereiken. Zij wer. ien daarbij door geschutvuur van uiô zee ondersteund, hetwelk den Duitschers ech-ter geenerlei schade toebracht; enkel zijn senige inwonersNran Wcstende er door ge-3ood of gewond. Ook de aauvallers op de boeve St-Georges, welke in de cfficieele mededèelingen der Bondgenooten vermeld staat als in hun haudeu te wezen, leden schipbreuk. »Ten Zuiden van Yperen werden loopgra-iren van de Bondgenooten genomen, bij welke gelegenheid eenige doziijnen gevange-aen in handen der Duitschjrs vieleu. »Een aantal aanvallen der Bondgenc ten in de buiirt ten N.-W. van Atrecht v«'erden ifgeslagen. »De uoudgenooten hernieuwden hun aanvallen ten Zuiden van Verdun, eveneens sonder gevolg. >Hetzelfde kan gezegd worden van hun lanvallen, gisteren gedaan, om de hoog-;e 1 ten Westen van Seanheim terug te win-îen.Duitsclie am')te!"»T.e mededecling. — Sroot Hoofdkwartier, £9 December 1914: iij i\ieuwpoort en ten zuiden van Yperen vonnen wij, in kleine gevechten, eenig lerrein. Meerdere sterke fransche aanvallen, ten loordwesten van St-Menehould werden, rnder zware verliezen voor de Franschen, eruggeslagen. Daarbij maakten wij eenige îonderde gevangenen. Een vooruitrukken in het Bois Brûlé, ten vesten van Aprémont, leidde, onder de >eschutting van drie machienengeweren, ■ot ,de inname van eene fransche loop-;raaf.Fransche aanvallen ton westen van ïennheim werden afgeslagen. In Oost-Pruisen en in Polen, rechts van len Weichsel, is geene verandering. Aan !e Bzura en de Rawka rukten wij aanval-end vooruit. In de streek ten zuiden van nowlodz werden sterke russische aanval-en afgeslagen. Het opperste Legerbestuur. ^ J/UlUVvUV lUVUVUVVllllgCU » BRUSSEL, 30-12-'14 : Om de hoeve i St-Georges, ten zuidoosten van Nieuw-poort, welke wij voor eenen overval ruim- j den, wordt nog bestreden. In Oost-Pruisen werd de kavallerie van het russische leger uit Pillkallen terugge- ■ drongen. Het Duitsche offensief ten oosten der, Bzura (Polen) wordt voortgezet. De strijd ten oosten en aan de Rawlra en bij Inowlodz duurt voort zonder verandering.Ilït iSfOffl PARUS, 28 December (Beuter). Hetmid-dag communiqué luidt : ^ «De bondgenooten bleven%en westen van Lambaertzijde vorderingen maken. »De bondgenooten bevinden zich op het oogenlik aan den voet van de duinen waar de Duitschers hun verdedigingslini? orga-niseerden.»Ten zuiden van Yperen verloren 'de bondgenooten een paar loopgraven. »In het Aisnedal en in Champagne wordt het kanonvuur bij tusschenpoozen voortgezet. Het is bijzonder krachtig. »In de omgeving van Reims beproeven de Duitschers in het bijzonder de stellingen , ten westen van Perthes, die do bondgenooten hebben genomen, 'terug te krijgen. »Over het geheele front vallen lichte vorderingen te constateeren »In de Vogezen beschoten de Duitschers het station St.-Dié. De spoorwegdienst werd niet onderbroken.» 4E ^ Ass île Ressiscb Poolsche-Galieische pie USt fba^osa SCërsistçSs te veld® KEULEN, 28 December. (Wolff.) Uit. "-t 1 groote hoofdkwartier hoeft de i-jlnische j Ztg„ enkele mededeelingen over de viering van het kerstfeest aan het front ontvangen. 1 tir fp•" t is pv i .'''avoudig als indruk- > wekkend geweest, zegt het blad ; de Keizer wilde het te midden der soldaten, d'i tôt het groote hoofdkwartier behooren, visren. Daarvoor was veel ruimte noodig, omdat tafels met geschenken voor ongeveer .60 personen moesten worden opgesteld. A'ien, van den Keizer tôt den gewonen landweer-man, kregen een plaats aan de tafels, Waarop op bepaalde afstanden met lichten ver-sierde kerstbooraen stonden. Elke officier en eilce soldaat kreeg .'.clijke peperkoeken appels en noten, ben^vens een portret van ï , iï aaf — iim 1 , Pri]8 per nammor : voor Bolgië 3 ceatiemen. vuoi den /reemde 5 centiemen TeisSoon t &ed*ctie^41 - Mminisitratie tfrs - ex âit« a»* "6-2 Jaituari 15

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie