Vooruit: socialistisch dagblad

291 0
03 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 03 Februari. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 18 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cf9j38mm5f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

BruksJer-Ultgceïata» §am: Maatschappij H ET LICHT bestuarâart P DC ViSCK. Ledeb«rg-Qeiit . . REDACT1E . . AOMÎNISTRATIB HÛOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Orgaan des1 Be/ffische Weê*kIT&(knpcwty\ — Yerscfijjnmde a!k datjen. ABONNEMENTSPRIjS BELGtE D'*e maanden. . , , . fr. SJKI Isa rnaandca *»= 6 V© Een Jaar fr 12.5*11 M ut abonitcerf dch «p «IV DEN VREEMOC Orlr iB&ande» <«iage Itjka v*i i » rî<1en^. , , o . # «T. lit Posiverke®!» Van heden af zijn ai de gemeenten gela-gen in de omschrijvingen Bastenaken en Marche, evenals in het Belgische arroodie-lernent Zianik, toegelaten tôt het postver-keer met Duitscbland, onverschillig of er in bedbelde gemeenten al daa ai et poet kantoren bestaan. [lOBQt Ml lit West-Vîaaatfirm m [r Fïânkrijk Uit Duitsche bron. Westelijk gevechtsterrebi BERLIJN, 1 Februari. — Offideeï : Op vele plaatsen van het front deden <ianval-len van verkenningsafdeelingau vasustel-lingen v&n wa&rde over den vijand. Etis-siseh gevcchtsterreia Front Prias Leopold van Beiereu : ïen fevolge van zeer sterke koude, alechta op weinige puntea leveaidige govechtabedrij-righeid.Aan de Narajofka, ten Zuidwestea van Lipnica-Dolaa., dronge deelea vau eea Sak-sisch reginiant in de Rua^sche stelling en keerden met 60 gevangenen en 1 machine-geweer als buit terug. Roemeensch gevechlsterrein Frontea aartshertog Jozef en veldm. von ilackenùen : Kleine gevechten op het voor-tarrenc en piaaueiijk gesckutvuur. Baiitanfront Ten Zukiwesten van het Etoirwame>w werden afdeelmgen, die na hevig vuur aanvielen, afgesiagen. <iroot ïïooidkwartier 1 Februari. (Avond-bericht) : Van geen front zijn bijzondere gebeurtenistien geineld. , Uit Fransche bron. PARUS. 31 Januari (Off.): Bjj Wœnre I hebben de Fransche basterijen doeltreffend | de duiw»oiie «teiiingen van de streek Eix-f Abaucourt bebchoton. Ken Duitsche ver-kenning oaslukte in het vuur der Fran-•chen bij Abaucourt. In Loth&ringesn ia «en Fransch detachement ten Zuxdea van Leintrey binnen de aesste linie» en in de tweede ioopgraaf der Duitschera gedron-gen ; de verdediger» werden buiten gevecht gesieid. De Fransehen namen een I& tai vijanden gevangeu. Een overval op den Duitschen post in de streek van Mosel ( î) ftiaagde eveneeng. Fan oit deie streek als-ook van dç Vogezeu en van den Reichsa-«kerkopf worden rele patroeljeontmoetin-gen gemeld. PARUS, 31 .Tan. (Off. avandbeHcfet) : Eenigszins heftig geschutvour op versehil iende punsen van het front, voornamelyk beoosten Reims. Aan den rechteroever van de Maa« gw» Infanfceriestrijd. Uit Engelsc&e bron. LONDEN, 31 Jan. (Off. avoncfberîcht)i Vanochtend vroeg heeft de vijand getracht enkele onzer vooruitgeachoven posten bij Beauoourt en ten Westen van Serre t« overrampeien, doch hij i« toiken» tefng-gegiagen.* * ♦ Bu mïh (tant m Gùsfiprijk-ff^prlli Uit Oostenriiksche bron WESBlîBS, 1 Februari. •— Nîetg beïaag1-rijka t« molden. ÏÏit îtaliaanscha bron. ROME, 31 Jannari. — Officiels! : ïn Tren-tino en Kariathië hier on daar ruurwisse-iing, met nam« aan den kop van het Ca monicadaJ, in de bergstreek ten w^aten Garda en in boven-But, tusechen de® Klei-nen Pal en den Zelleokofel. în het ktisfcland waa gisteren het rsjande-!ijk geschut op den Karst bedrijviger dan gewoonlijk. Onze artillerie heeft krachtig geantwoord en frroepenbewegingee achter i Sût vijandeiijke front belemmerd. Op het geheel# gevecbtsterrein heeracbt ! groote koude, op enkele plaateen veiemb het S8 gra«4. * * * teM-MsMiËMt irens Uit Russische bron. PETROORAD, 31 Jaunarî. — Off!<âeel: Bij Gaenach, aan de kuet van de Oolt vas Riga i* gjgteren avond een Zeppelin ia noordooselijke riehting gevlogen, hei ter-Peia met een zoeklicht beschijnend. Na hevige beechieting bebben Duiteche ^olonoes een aanvai gedoan op onze 8*el-liagen aan bet uiterste uiteinde van het Ti-roelmoeras en langs den linkeroever van de Aa: D« aanvai ig door ong spervunr gantait Na eea beeohwtitig, meeat met gaugraaa-bebben de Dîrrfesoher* onze stellingra •"«M» den w«« Kalutsem-Soholcà aaageiral- len. Ons spervnrtr heeft h en aîgeslageo. Alleen kl één v£ik bij den genoomdon weg zijn onze troepen een werst in noordelijke rwhting teruggetrokken. Hierna hebben de Duitschers hun verbitterde aanvallen voort-geaet, die aile zijn afgeslagen door ona vuur en door tegeoaanvallen. Alleen ki eea klein vak onzer schansen vlak ten oostea van den weg naar Kalutsem hebben de Duitschers zich kunn&n handbaven. Wij hebben bij onze tegenaanvallen gevange-nen gemaakt en machicmgewaren vermees-terd.Van koîonel Pimenof en kolonel Bajenof, die ala regimentskommandanteo de gevechten leiddon, is de eerste gedood, de tweede vermist. ïen westen van Studiny, teu aoord-oos-te® van Kieselin, zija vijandeiijke aanvals-. pogingen afgesiagea. ♦ * * Pi wriai op m Balte Uit Oostenriiksche bron VVEENEN, 1 Februari. — Nieta belang-rijkjs te melden. Uit Bulgaarsche bron Roemeensch gevcchtsterrefa. SOFIA, 30 Jacuari (Off.); Niets van be-lang.Balkao front. SOFIA, 30 Jan. (Off.); Op eenige piaat-sen van het front vuur. Ten Zuiden van Seree patrouillegevecLteo. Di Gorlog tiisschen Oastsnrijk en Rhmé Uit Oostenriiksche bron WEENEN, 1 Februari. — Buitengewoon streng wi„terweer belemmerde op het ganache oo«teii}k iront «ik« Mrijdbedrijvi^-hoid.* * * In Klein-Azië bit Turksclie bron KONSTANTLNOPEL, 30 Januari <OK.): Op het lïgriBtiront zijn oos« dappere patrouilles naa&i onze stelling van Feila-hië tôt de tweede prikkeldraaidversperrin-gen van den vijand doorgedro&gen en de telefoonleiding de* rijandâ doorgesneden.. In een tegenaanval, dien wij den Jan. hebben gedaan, hebben wij drie maehienge-weren en twaalf automatiache gewerec buitgemaakt. In den nacht, voorafgegaan van den Sbe Januari, is er ten zuiden van den Xigrig van beide zijden hevig vu or afgegegeven. Den volgenden morgen bleef de vijand buiten staat 2.ich te ontvnkkelen. In Perzie zijn wij Diz Abad binnenge-trokken. Onze cavalerie set den vijand na, die zich naar Devele Abad terugtrekt. De Turksche kavalerie nadert Ëultan Abad. In Gaiiaë hebben de Russen den 2fa Januari met, «trijdkracbten, die de onze in aaotal overtroffen, de stellingen van ons 16e legerkorps aangevalien. Al hun aanvallen zijn met groote verliezen voor h en afgeslagen. Op één plaats echter kon-den de Russen zich in oàze stelling hand-haven. Een tegenaanval van onze :-ijde bracht dit punt weer in ons bezit. Onze troepen drongen zelîs -door in de isweede vijandeiijke Unie, waarvandaan zij des avonds volgens het ontvangen bevel terug-k»»œMi, net meeneming van 13 gevaoge- OP ZEE Se Suttsohe huîpftrtilscri LONDEN, 1 Februari. — D» «Daily Tele-grapb» verneemt uit Kopenhagec van M^andag: Uit Duitschland zijn hier Asaeri-kaaneehe, Zweedsche en Noorsche matro-zen aangekcmen, die aan boord van de «Jarrowdale» uit het Zuiden van cfen Atlan-tischen Oeeaan naar Swinemûnde waren ge-bracht.In eam gesprek met een vertegenwoordiger van het «Extrablad» deelden zij mede dat 't onjuist was.dat 't Duitscbe kaapschip het Duitache opleidingsschip «Vinetas was. Het kaapochip is een op merkwaardige wyzs vermoinde kruiaer vaa IS.000 ton, die ge-heâi nieuw ia, Naar do cNew-Torksche Finaaciai Cbro-nicle» meldit heeft Japan de Amerikaan-sche regeering den 3 Januari verwittigd dat Japansche koopvaarderg v<>ortaan ter vardedtgiag gewapend zullen wordva. ICrwSsers-ooHog de? U-bootan I/JNDEN, 1 Febmari. — Het iîngeîsche a .s. «Clan Sb&w» (3943 ton) is op een mijn geloopen en gezonken. LOND12N, 1 Februari. — Het Deentche #-a. «Daisy» (1200 ton) ie in don grond ge-boord; de bemauning is gered. L/yNDKN, 1 Februari. — Het, Spaausche s.s. «Pmrta ïea«» (7'?8 tem) is m dea icrond in l>st Wri Isi L'-'asOasssi Sas^now De Oorriere délia Sera verna.tr> ait Rome dat Sasonow welks benoeming tôt gênant in Lonc&eo reeds getneld was geworden, weer fcaruggercepen is geworden, om een gewich-tig arnbt in 't ministerkabinet in te nomea. OP DEN SÂLKAN le De intsnte en Griskenîand LODEjX, 1 FobruarL — De Athoenehc korrespondent van de «Daily Telegraplx» die nog te Rome vertoeft, seinde gisteren : Een lid va a de Russioche iegatie die Grie-kenland Zaterdag had . verlaten deelt mij mede, da4 de legaties dér Entente nog aan boord van de oorlogSBCàepen zijn. Zij wackàen toi de blokkade zal sijn op-geheven, voor zij naar Athene terugkee-ren. Allas wij«t. er op dat de verwikkeiin-gen met Griekealand bijrja ten einde zijn. Onze poUtiek aient nu te zijn : Athene met rust te laten ea te voorkomen dat de Duifc«îche kliek opnieuw gelegenheid krijgt tegen oan te ktiipen door de bewering dat wij trachteo Grieksnland tegan ons in het harnas te jagen. De opheffing der blokkade wordt eerstdaogsch verwasht. las P&rziG P&rzië aan président WStson De voornaarnste leiders van het Pend-sche parlement hebben uit naarn hunner laiKÎgenooteii het volgende telegram aas pre&ideei Wilson gezon<i«® : < De verklaring, die gij doser dagea in den Senaat hebt afgelegd over de rechtea der kleine volken, Iweft in dera boezem vais het Penàsoke volk blijde hoop voor de toekomst van zijn Land wakker geroepea. Wij doen in naam van oua volk op u en ep het ed«l« As&erikaansche volk een be-roep om nw grootea invloed aan te wea-den, ten mmb aan deze oude natie de toe-paesing te verzekeren van de heilige be-ginselen, welks gij, geleid dcor aw nobel® gevoelens van mensohlievendheid, een reehtvaardigo voorwaarde voor «en dutsr zamen wereidvrede aebt. > VerscNrpfe Ps kboaf-oorlog BEGIN VAN EEN ONBEFERKTEK DUIiiBOOTOORLûa BERLIJN, 3! Jannari. — In de bedec gebouden verjadering van de hoofdkommis-sie uit den Rijksdag heeft de rijkskanselieî von Bethmann Uollweg de volgende veckia-ring afg»i«gd: Den lêa Deootw.ber beb îk ia den Rijksds^ de overwegingen ontvouwd, dis tôt ona vre-desaanbod hadden geleid. In hun antwoord daarop hebben wize tegenstanders ronduit verkiaaxd, dat zij wetgeren met ona in vre-deaonderha>ndelinge» te treden, en dat zij alleea wilien weten van «en vrede, dien zàj kunnen voorsohrijven. Daardoor i& de vraag, wieei de s^hcld voor de voortaetting van den oorlog treft, voor d« sebesie wereid beslist. Die schuld treft alleen oose tegeîistandere. Even vast staat nu onze taak. Over de voorwaarden van dea vijand kunnen wij niet spreken, die zou tlecbt«i en voiatrskt versl&^ea volk knn-nea aannera'«n. Daarom meet onae leure mja: «doorveehtee». D® boodsehap van pre&sdeaé Wikon aan bet Congres be^st. dat bij ernstig wenscht den w^reldvrede te nerstellen. Vele der door hem op^estelde b«giasei«» strooken met oa-ze do«^iiidM. t w. de vrijheid der aeeèa, het uit den ruimen van bet stelsel van macht«4svenwiel»t dat steeds tôt nieuwe verwikJbïilinEeo mœt loi dan, recbtsgelijkheid voor aile voikea, de epen dear, Wat ecbter œjn d« vrod^voerwaarden der Entente! Duiteehland'» w«erkracbt moet vernietigd worden, Elza»-Lothar!ngen en onze Ooet-markets moeten we. v<»r!i»zen. de Donaumo-narobie moet vefbrokkeld worden, het stre-ven vaa Balgarije naar nationale eenheid moet no^maals wbrdsa gefnnikt, Turkye moet nit Eurepa worden verdrongen en ta Azië uitcengerukt worden. De vernietigings-eogtnerkea onzer t®s#nsitauders kunnen niet sterker worctsta uitffedrukt. Wij zija uitge-daagd tôt dea aàrijd tôt bet uiterate. Wij nemen die uitdagsng aan ; wij «etten alies op het spel en znllen overwinaen. Door desen staat vaa zaken is de bealie-sing o^er bet voeres van den duikbootoor-log ia haar laaÉete en acute stadium geko-men. Het vraagstuk van den daikbootoorlog heeft ons, naar de heeren zich zullen herin-ne?ea, in des» kommissie driemaal bezig gebouden, al. in Maart, Mei en September van het vorig jaar. Ik heb telkenmale uit-voerig het voor en tegec van de kwestie uit-eenge«et en er telkens den nadruk op gelegd ■ dat ik pro tempore sprak, m. a w. niet als aanhangor of tej«nstander in beginsel van het onbeperkte gebruik van duikbooten, doch — me-i, overweging van den militairen politieken toestaid — steeds uitgaande vaa de vraag: br«ngt ons de onbeperkte duik-bootoorlog den aegeviereoden vrede eader of [ awfei Elk middeî — zcide ik in Maârt — dat ge-sohikt is ora den ooriog te verkorten, is he) meest humaan. Ook bel tneest krasse nuddel, dat ons snel de zege brengt, zeide ik toen, moet worden gebezjgd. De rijkskanselier herinnerde voorts, waar-om hij in Maart en Mei van bet vorige jaan tegen den onbeperktea duikboot-oorlog ù geweest en waarora bet vraagstuk ook in 1 September volgena het eenparige oordeel | van de politieke en militaire leàdipg vooi een beslissimg niet rijp was. Hij wees Mï'diS verband op âjn vroegere uifcing: «Zoodra ik, in overeenstemming met de opperoce le-gerleiding tôt de overtuiging kom, dat de onbekommerde duikbootoorlog ons den &ege vioreaden vrede nadar brengt, zal daartoe wordea overgegaan.» « Dit tijdstip — ging de ksyiselier voort — , is thans gekomen. Den vorigen herfat waa , de tijd nog niet rijp, maar thaoA 13 het 00 genblik getatacrî, waarop wij met de groot-ste kans op welslagen de ondernoming kunnen wagen. Een la ter tsjdstip mog-en wij derhalve ook niet afwachben.» Wat is er in den toeetand gewijaigd ? Het eerst noem ik het belangrijlKte- het aamaî onzer duikbooten is, vergeïekea issj ket vo-rige voorjaar, aanzienhjk uitgebreâd en daardoor is een vaste grondsiagveor »«eees gelegd. Daa komt het tTvtwde pui?t van «Loor-slaand gewicht: d® slechte weraldoojgst van graan. Die plaafcst thang reeds Eng»land, Frankrijk en Italie voor ernstige mo«ilijk-heden. Wij vortrouwen vast, deze moeiliik-heden door dea onbeperkten duikbeotoori<;g t°t ondraaglijk-wordenstoe fee kanaen doen toenemen. Ook dé staenkool-kwestie is ia oorlogstijd een levansvraag. Zij 10 nu reede gelijk u weet. in Frankrijk en Italie krifciek en onze duikbooten :ullen hun den toeetand nog hachelijker makec. Hierbij konst. met name voor Engeiaad, de toevoer vaa ertec.a voor den munitie-aanmaak in den ruitnsten zia en va>s bout voor de steenkooÎHsijnen. De moeilijkkeden onzer vijand^i op otim ge-bieden nsmon nog toe door het stijafe.nd ge-brek aan seheepernirate. Op dit stvk feœft de kruÎ6©rs-©orlog der du&boetea eon be-slissenden slag voorbereid. Onder bet ge brek aan ©aheeperoimte iijdit de Entente in al haar geleddngen. Engeland lijdt er niet n-inder onder dan Frankrijk en Italie. Mogea wij du» de positieve voordeelen vaa den oabeperkten duikbootoorlog aser^veei hooger senatten daa het ronge voorjaar, te-vens ziiff de gevaren, die voor ons uit den duikbootoorlog yoortvloeien, sedert diec tijd afgenomea. De rijkskaaseîier besprak daar®^ witvoe-rig den poliàieken toeetand en ging toen voort: Maarschalk Hindenbnrg heeft îaij en kel® dagen celeden den toeetand als voigt geecfcetet: '(Ons front staat aan ail® kaiitea rotevast. Wij beechikken overal over de noo-dige reaervee ; de stemming der troepen is goed en vol vertrouwen. De gsheeîo toesLand veroorlooft ons aile gevolgsn, die uit dea onbeperkten duikbootoorlog kunnen voort-vloeien, op ons te nemen en daar deze daikbootoorlog onder aile omstandigheden een middel is om onze vijanden ten zeerste te be-nadeelen, nsostea wij er mee begianen m. DE KOTA AAN AMEBIXA BERLIJN, SI Januari. — Aan de reg«e-riug der Vereeaigde Staten is hedea door beojiddeling voti het AmerikaanscJae ge-Kantschap de volgende nota gezondea : « Uwe 53se. beeft de goedheid gehad mij dd. 28 dez«r mededeeling te doeu van de bood&chap die de président der Vereesisg-de Staten dea»elfd«it dag aaa dea Ansea-kaanâchea Senaat heeft geriebt. De kei-zerlijke regeering heeSt van don inhoud dier boodschap «tenais genomen m«t de ernstige aandâobt &e de van hoog verai>t-woocdeiijkheàdsgevoei gedragen uitee&zet-tingea van dea président verdienea. Met groote voidœniag congtateert de keizer-lijka r&geerin^ dat de beginselen dater gewicbtige uitmg in ruime mate overeen-komen met lie groc<fcieilingea en wenuchen van Duitschland. Hierbjj beboort ia «te eerste plaats het rech/t, oas mjn eigen zaken va bereddereu an de re«fetsgol%kfeeki vaa silo naties Met dit begscsei gre»,g iastemmeiiti, aou Dnîteohland opreeJai vtwblijd zijn, wanaeer rolkeo als de Ieren en de Indsèrs, die Djet den zeg&a van de politieke onafhankelyk heid genieten, nu htm vrijbeid verkregen. Ook het Duiisehe volk is gekant tegea bondgenootschappen, die de volkeren doen wedijveren om het verkrijsren van de ma«ht en hen vaagen in het net van.zelfznchtige ktaperijen. Daareiotegeu kan men op zijn opgewektc medewefkiag aan bij aile be-moeiiage», dao voor de toekomst oorlegen wilien voorkomen. De vrijheid feer zee als voorwaarde voor het yrije bestaan en vreedzaam verkeer van de volken heeft. evenals de open deur voor den barwiei van aile aaties, séeede tôt do s tel regels van d<8 Duitsche staatkunde beboord. Des te meer lced doet het ckeizerlijke regering, dat de houding van haar t«gen stand ers, die den vrede v^andig is, de we reld belet, reeds nu de verweieaiçsiia^ van deze verheron oogœerken aaa te vat ten. Duitschland en zijne bondgeDooten waren bereid, terstond vred«sonderbasKle lingen aaa te knoopen en haddea ais grendslag bevestàging van het bestaan, vaa de eer en de ontwikkelingsvrijheid van feun volken aan gage ven. Hun plaaaen wa?«n, naar ze ij; ée noia van 13 Dee<*n»ber 1918 œet nadruk betoogdee. »iet er verbruaa-liait of veraietigins vaa hua te«ea«l*aders gericht en nsar hun oVertniginp tne* às$ teohiien vaa andere uuMta overeen te S ea Wat iuzonderheid Beigië aangaai, 1 ach ic de Vereenigtie Staten in wajane eegetihetd verbaugt, de rgkokacaeiier «ukele weken bevoren verklaard, dat 4a 1 uj»ing vaa feeigje aoeit ;n Dyateciisuid'o 1 bedoekag geiejfea aeerft, Duifcsehlaiid wàlïia i in »ea met Belgie te gluitea vrede sle-iàsa i">rv®er aergon, «ar' «Ut land met de kotsar» l^ce regeenng in geede buurti-ol»a|W}feetr®te« ttia^ets wij leven ea divt teg-etisuandara tear oevwrderiag van vijandaJgke aa>oBΫage« 1 daarvan geen part.y kunnen trekken. Des* vooraorg is d«s te dringsade gebaflei»,, 1 daar vijaadeiyke bewindabWec her»a*kâj> y«k ki redovosrHtgeu, en me-t nétm* ia 'àe b«eluui«n van de et-onoini&oke ïonlereESè» te Parys onverbloemd de bedes îug s«éf-ben te kennen gegoven, Duitschland »a4g aa het her^tei van aea vrede met «ia $*--Ujke reehten hebbeua te erkeaBett, vseieer stelseimafag door te veei»ea. De poging tôt dsa vrede van de vtee bondgenooten he*:ft getaald door de wt* »v»i*iag82ts«kfc der ttagenstaodei*, di« firiS vrede willsn ya-or&akri^Toa. ftet aaifeoaâ* t®it»s»»0f4«»ei ais aitkangfeerd bekWn ze als earUgsdoel «aùiuid, D«utes*.-iand, Ue»i«aryk-M<bngary®, ï«rk?je ea B«î-gar^e m ataskkea m scheurer» ea te oote*--ren. Teg»n<i>ver den wanseh t«t v*rao®MJ3sjjj stolden zij hua wil om te vernisia4;ea. 'U& wiiien dea strijd bet het Aldus ontstoad eea nieuwe «Uuw wïsû aakon, die ook DuiisohJand tôt eisaw» W-si uit en dwingt. Ruim twee en e*sn hajf fiA* misbrpikt Eag«land zija zeemacàt te* «la misdaciige pogjng ora Duitscbiand eUx«- de* hongei te dwingen zich ta ondesw^fpe*, Het volk&areoht bruraal nMaachtend de deor Ëagolaod gt-ieide grœp heèen niet »l!aen dec wetfegen kand»»! *»«î kaar te^cneèanders af, maar aoodzaaiei M ook doer een onverbiddelijken druk â« as*' zijdi ge 3tf>t-sa, eik k a u d ei s v r ke«r, dai b».-»# ri et aan staat. op te -gerea oi dsn ks»é«i naar haar willekeurige voor»«fari<t«B ia m perxaa. îlot AjaMikaafu^ohe volk weofc, wM onderaoïaen is, om Engeland ca t»ea« boadgsnooten tet terngkeer naar vsWr ken en tôt eerbiedi^jiag vaa C.« wa^ vaa de vrqboid ter zee te aewegen. Da E«» {jeisKts r®ge«-,ing biijît bij 4.(h- s»tfeostjs«B-rMigsoorîog, die weliswaar op de v*>rd«<ï£-g»«igBîsaekt vau den tegeiîs&aader g'/«a «si heatt, noaar vrouwen, kinderen, eiekea «» griîsaarde dwmgt ter wilie vaa Ues vjvi®"* laad erBsteg« oatbfcringien te doo-rrsawt, die d? volkakracht in do waagsoliaai afes4» len. Zoo vs-rmenigvaldigt de ïripsefiha heeïWizwefet koelbloedig ket l««d vaa d» wereki, aioh niet bekotanieresid m& pmtàg. gebod van attensobelijkheid, om het proM van de ernstig beaadeeide aeutralea sra ielia om bet snakken naar vrede bij de vai» kea vaa zqn ei^»n boadgenootea. fclke 'ia®, dat de oorlog korter duurt, hou.it Ml beide zijdeit duizenden in het levea. Het leven vaa de dappern sjoldatee is esn weldaad voor het ge«iartel4e atonsais-dom. D© keizerlijke re-geering zou tew WM kaar eigen geweten, voor het Dîsiïïeeba vsis en voor de geschiedenis niet kunnen "•■se-aatwoorden, als ze eenig tràdtleî Mb»-proefd bet «m het eiflde vaa den ©orlc® &espoedig«n Met den pre«doat van é® V#reesigde Staten had ze gehoopi, dit doei bij wege van onderhandelkigea te b*r-«.« k«n. Na de us traders de pogiag ««s vergelijk met de aîk^udiginsg vaa , etrijd beeatwoord bebbea, aseet de kaisses^ lijke regeering, als ze in boogerea i'iu V--& menschdom wil dienen en ï, eb aart JMit? eigen voik niet vergrijpen, dea baar og-uieuw opgettrci^ea strijd om bet baafc»»» voortaetten ea van nu af aaa vaa ail* w«-peus een volledig gebruik raakeu. Ze aswM derhalve beperkiagen opjjevea, die se »kà tôt «iusver bij de aanwe.Biling van fe**? < etrijdiEjddAlen ter iee befft, opgetejd. fVs.» trouwead, dat bet Azaerikaansche vola ®a aijn regeering toegank^Jijk zuiieœ a®esS «je drijfveeren vau dit be<ti«ut e;n de aootfest-kei^khejd dasrvan, hoopt de kesttriîjk© ma» g«eriug,dat de Vereeiiigde StoteB dea aftaa-wen staat van zaken n het heog« punt der onpartijdigbeid recht zitlioa iatea wedervarec en ook voor hun deel m&iebaé-pen om nieuwjsn nood en voor »rov®r s»r-gelijk off ers aaa men sohenlewns te. verisiu-deren. T&rwijl ik ten opzichte der fe^sos»-derheden van de voorgenomen oorlogsiria»È~ regelen ter zee mag va-rwyzen n«tar bet b'c-?-bij gaat'.de mémorandum, mag ik tegel.jjk » hoop aitsproken, dat de AmerikaaaBcba ws g*er»r>g de Aaierxkaansche ,*ob«pa® sv-, waarsohBwen votor het binn.»nioc;x»u ia , hiernevens aangegeven afgesperde gebieôssa alsmede haar onderdanen voor te*- ! vertrouwet van pasatvgiers of wazea as® j »ebep«i, die met h»v«ns in de gvbieden verbinding ot:d«r'(K>Kden. ik maafe 1 van de çelegenheid gebruik cm Uwp Êxoai- ' lentis» de uitdrukkihg van myts l»ijs©i)de^5 ' beogaohïiiïg te vernieuwen. w. g. ZI MMERMANV. •DE MEM9EIK VAN T0EIJCH11N® Va-n dea la Fsbraari 1917 ai wcràt la êa bierwa genoemde blokkade gebi»den igjxwa'-gabiete) om Groot-Sritanié, Frankrijk s® Italiè hesn ea in het Oosteiijk gwieelte raa die Middellandsche Zee, tegen aile vorwe** ter see zoader œser met aile wapeae# ®çt-g»treden Deze Wokkade sfebiedes» s^ss 'iî het N^ordiaa «an atocok am Bnjieiitiià 8s® » ^ nii.r». ' , ■—11 1 1 »i»m iiiiii«ih»m mm irajyiMwa^iiprawsWIWirteiîMWfcMMtMMrMlltatr-rir-r. iiiniii n. m H'1 S3 iaar — N. 38 -ua o« aamm» wi Heigie S oeBiiemea. vooi d®n 1 reemae 5 mmmm 1 «iafdo» » Redaoti« 241 • Administrât!» £8*6 Zcterea & fe6ruarlf817

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes