Vooruit: socialistisch dagblad

854 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 05 Juni. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 13 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/t727942600/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

tr"~"zz: - ■ 1 Drukster-UJtgeefster Sara: JHaaîschappij H ET L1CKT bestuurder : a.DE VIS CM. Lcdcberg-Qent . REDACTÎE . . ADMINISTRATIE HOQGP0ORT, 29. GENT VOORUIT ABCWNEMENTSPR3JS BELGIE Drie maanden. . . , . fr. 3.25 Xes maandeo • . ■ . . fr. 6.50 Ce ri jaar ....... fr. 12.50 Men abonncert rlrfî op aile povtbureelea DEN VREEMDE Drie maanden tdagelijka verzondesi). ..... fr. 0.79 Orgaan der Setyiscke Werkiiedenpcwty. — VerschijtKnde afk dagen. Aaa onze correspondante;) Wij zien met genoegen dat van aile zijden ons briefwisselingen worden ge-stuurd den toestand beschrijvend, klach-tsn veropenbarend, vingerwijzingen ge-vend, enz. Onze correspondenten moeten, — ge-zien wij enkel over vier bladzijden mo- gen beschikken, — zoo beknopt mogelijk schrijven en zich alleen bij feiten bepa-len.Te lange redeneeringen, — die ten an-dere vijf of meer malen in hetzelfde num-mer kunnen herhaald worden. naarma-te de veelvuldighcid der briefwisselingen, — zullen wij gédwongen zijn le schrappen, DE REDACTIE. "Le Bien Public „ over het gebed van den paus De godsdienst, gelijk dewelke, aan-vallen, dat îs juist onze roi niet, het valt er zelfs geheel buiten. Maar het moet ons toegelaten worden van telkens dat er godsdienstige * stel-lingen worden ontwikkeld, van inlichtin-gen te vragen. Het is hetgeen wij ons gaan verstou-ten van aan Le Bien Public te doen, nu onze konfrater weer verschenen is. Het katholiek burgersblad bespreekt het Gebed van den Paus Benedictus XV, aan de geloovigen aangeraden van het te bidden om den oorlog te doen cindi-gen en aldus tôt het herstel van den vrede. Vinden de katholieken dit gebed een meesterstuk, dat is hun recht evenals van het zoo dikwijls te bidden als zij het noodig achten. Maar in het artikel van Le Bien Publie komt er eene stelling voor, die wij mis-schien niet begrijpen daar wij geene gcdsgeleerden zijn. Maar die wij in attendant niet kunnen onderschrijven. Ziehier wat Le Eten Public onder andere schrijft : / Waarbij komt het dat elk gebed, zelfs wanneer het voorwerp ervan aanneembaar is, niet onmiddellijk verhoord wordt? Het gebeurt dat het dat nooit wordt. Een weinig nadenken zal voldoen-de zijn om ons te overtuigen, dat wij het recht niet hebben van eene grief te maken aan God voor deze mislukkingen. Vooreerst het gebed maakt niet vrij van de poging of de inspanning. De student die zich overgeeft aan de luiheid, rekenend op de novenen en de bedevaarten om zijn diploma te veroveren ; De handelaar die, dank aan zijne zorgloosheid en zijn overdreven uitgaven, zich tôt het failliet laat voeren ; De moeder van familie die de op-voeding harer kinderen verwaar-loost en aan God' smeekt om ze op den goeden weg te houden, hebben die reden om zich te beklagen als God hun niet toestaat, alware het door een mirakel, hetgeen zij kon-den en moesten bekomen door de inspanning en het gebed samen te voegen ? Dat God geene gunsten schenkt door het gebed aan degenen die er zelve niets voor doen, dat kan er desnoods nog door. Maar wij geraken in twijfel als wij zien hoeveel gunsten sommige ncnschen genieten, die nooit bidden of gebeden hebben, die zelfs nooit ernstigen arbeid of inspanning, van welken aard het ook zij, verricht hebben. Men moet geen diepen wijsgeer zijn, om daarvan bewijzen aan te treffen bij de vleet. Le Bien Public kent evengoed en zelfs beter dan wij, een groot getal nijve-raars, groot-handelaars, grondeige-naars, ingénieurs, advokaten enz., die franc-maçons of vrijdenkers zijn, die met weinig of geen werk het tôt mil-lioennairs gebracht hebben. Er zijn zelfs menschen die, om het zoover te brengen, slechts de moeite ge-daan hebben van geboren te worden. Zien wij nu eens de keerzijde van de medalie. Wij treffen onder de werkende klasse een massa aan, die hard en veel arbeidt, die al hare krachten inspant, en toch in ellende leeft, trots dat zij al hare godsdienstige plichten vervult en dagelijks nederig bidt : Onze vader die in de hemelen zijt Ceev ons heden ons dagelijksoh brood. En toch worden er zoovelen van hen zoo schrikkelijk teîeurgesteld' m deze eenvoudige en gewettigde smeekbede om een boterham, al ware het een stuk brood zonder boter eerst voor hunne kinderen en dan voor hun eigen zelven. Mogen wij van Le Sien Public eene nadere uitlegging daaromtrent verho-pen?* * * Het gebed geeft niets, zegt Le Bien Public, zonder dat men door hetgeen men verlangt zich persoonlijk inspant. Wij gelooven het zonder moeite en wij zijn eerder geneigd van te gelooven dat het gebed niemendalle geeft zelfs met de grootste persoonlijke inspanning. Veronderstelt dat een man een gela-den steekkar zweetend en biazend voort-stuwt op den effen grond. Maar hij komt aan de Verlorenbrood-straat of aan St. Pietersvrouwstraat en hij moet den berg op. Zijne krachten schieten blijkbaar te kort en hij blijft staan, zijn zweet afvegende. Kent Le Bien Public een gebed om bij de inspanning van dien man te voegen, zijn last verlichtende en hem toelatende op de hoogte te geraken, die voor hem een calvarieberg is geworden? Aan Port-Arthur werken zeker katho-lieke werkmenschen, die de hun opge-legden arbeid verrichten, maar die in deze droeve tijden slechts maar 12 fr. per week kunnen verdienen. Kan de kerk, de paus, haar zichtbaar . oroerhoofd een gebed opmaken, die deze werklieden met genoegen zullen lezen, om van die 12 fr. er 24 fr. te maken? Het ware voor den godsdienst een succès zonder weerga en terecht. Die voorbeelden zonden wij kunnen verhonderdvoudigen, maar onze lezers, eens op den weg gesteld, zullen het zelven doen. Zij zullen geheel zeker besluiten dat al de gebeden die bestaan en nog 7ullen gemaakt worden, nooit in staat zullen zijn, om bij hunne drooge patatten een goed beafsteack van de filet of van de losse ribben te voegen. God, zegt Le Bien Public, staat de gee-stelijke gunsten toe zooveel men wil, zonder voorwaarden. Maar voor de tijdelijke goederen is het anders, die moeten de zaligheid verge-makkelijken of ze ten minste in den weg niet staan. Daar zullen de werklieden mede den gek drijven en terecht, omdat hetgeen zij vragen: recht op leven en op welstand voor hunnen arbeid, in niets hunne zaligheid hiernamaals belemmert. Zooniet dan ware elke rijk geborene of rijk gestolene op voorhand gedoemd. F. H. De woelingen TE L5IISC Seraing, 29 Mei. Om over de stakingswoeling in deze be-langrijke plaats van de wereldnijverheid in het ijzer, zooveel mogelijk juist in te lichten, hebben wij ons tôt onzen partij-genoot Delvigne gewend. Hij is te Seraing de meest gezaghebbende onzer leiders en tezelfdertijd achepen van deze bloeiende en jongmooie stad, met 40 duizend inwoners. Het begin van de stakingsbeweging hier sluit zich onmidlijk aan met de onlusten op 17 Mei ontstaan op den koolput Ste-Mar guerite te Luik en den dag te^voren op de Quai de la Batte in dezelfde stad. Zoo spoedig de heer Kleyer, burgemees-ter van Luik, had vernomen dat de Duit-sche overheid ©en besluit zou uitvaardigen waardoor het brood tegen 50 en het meel tegen 60 centiem per kilo zou worden ver-kocht, liet hij door zijn politie de bakkers verwittigen opdat ze zich niet meer zouden voorzien onder dergelijke voorwaarden, die spoedig konden allernadeeligst werken. Daaruit ontstond het gerucht dat het brood tegen 60 centiemen was gesteld. Ver-schillende bakkenjsn van Luik werden leeggeroofd en al het brood genomen in ruil tegen 50 centiemen het stuk. 's Maan-dags, 17 Mei, ontstonden onlusten in den-zeifden aard in de wiju Sainte-Marguerite. We hebben er in vroegere briefwisseling breedvoerig over gesproken. De bevolking van de beide Maasoevers meenden niets anders dan dat in stad erge opstand was ontstaan. De geesten wonden zich op. In een ommezien -rak de staking los en breidde zich uit-. Zij begon te Seraing, in den put Many, afhahkelijk van de groote metaalwerkhuizen Ougrée-Mari-haye. De werklieden begaven zich naar de Vieille-Marihaye het eerst, naar den put Fanny, naar den Thier Potet, aile van de-zefde vennootschap, daalden af en lieten a-1 hun gezellen boven halen. Van daar begaven zij zich naar den put Collard, in Cockerill, naar den Six-Bon-: niers en eindelijk naar Ougrée, waar ze bij de mijn Michuts een woordenwisseling kregen met den mgenieur Del ville. Het ordewoord was zich te 4 uur te bevinden v66r het stadhuis van Seraang. Onderwege begaf zich de stakerskolom naar de werk-huizen van Ougrée, drong er binnen en joeg de arbeiders weg. Zij klom over den muur, die Ougrée-Marihaye van Oockerill scheidt. Na ook hier ailes te hebben leeg-gejaagd, stroomde zij de rue Cockerill te Seraing binnen, langs de memgvuldige deuren van de veeltailige afdeelingen dezer groote fabriek. De straat was met volk ge-propt. De opwinding had haar toppunt be-reikt. Een groep kwam van boven, sloeg een hoogvenster tôt splmters. Dit was het teeken tôt een çeregelde plundering van bakkerijen, slagerijen en kruidenier'swinkels.Men sioeg zelisde hand aan kleederen- en stofienmagazijnen. Deze baldadieheden bleven niet beperkt bij de rue Oockerill ; ze werden voortgezet in al de wijken van de stad. De Duitsche wach-ten aarzelden tussohen te komen, behalve op één of twee plaatsen. Dit gebeurde rond 4 uur. Verder bleef de àvond zonder andere aanslagan. Ook waren al de maga-zijnen gesloten. Donderdag 20 Mei duurde de staking voort. Afvaardigingen, mfeii weet niet hoe tôt stand gekomen, begaven zich naar de put-ten, naar den burgemeester, naar het stadhuis, waar zij gezel Delvigne troffen en daarna den burgemeester. Deze verschillende afvaardigingen droe-gen uiteenloopende, verwarde en zelfs te-genstrijdige eischen voor, doch eindelijk werd men het eens over de volgende : 1. vermindering van den prijs van het brood en andere levensmiddelen ; 2. verhooging van loon; 3. schorsing van de uitrvoering van de vonnissen, waardoor de niet betalende hunrders een deel van het loon zou worden afgehouden. Ojgomerkt moet worden dat de arbei-dersvereenigingen gaaseh buiten de bewe-ging zijn gebleven. De bazen hebben beloofd een njieuwe arbeidsregeling te onderzoeken en zich verplicht het noodige te doen om brood uit Holland te krijgen. Den vorigen dag had de Duitsche overheid een plakbrief laten ophangen, waardoor de prijs van het brood op 50 en dien van het meel op 60 centiemen werd vastge-steld.De gemeenteraad van Seraing vergader-de bij hoogdringendheid, donderdag, te half drie. Na lange bespreking bracht ùij eenparig een dagorde uit, zeggende : 1. Wensch de Nationale Commissie te zien tusschenkomen bij het Spaanseh-Ame-rikaansch Oomiteit, om het rantsoen brood te vermeerderen ; 2. Wensoh de hoagere overheden maatre-gelen te zien nemea om te verhinderen dat de voorraad levensmiddelen, in de provin-eie voorhanden, zou worden uitgevoerd en alzoo de» prijs ervan zou verminderen ; 3. De Raad verklaart buitendien dat de sch»rsinR van de vonnissen, inhoudende uitzetting van behoeftige huurders en af-houding van loon, zich op iringt ; 4. Hij wijst er verder op dat de huidige moeilijkheden enkel zouden verergeren indien de wandaden van den vorigen dag moesten herhaald worden; 5. De Raad doet een beroep op de koel-bloedigheid van de bevolking, opdat zij in deze benarde omstandigheden zou waardig blijven. Deze dagorde zou worden medegedeeld aan al de geineenten van de provincie, als-mede aan de verschillende overheden. Te 4 uur was de Place Communale en de Place du 17 novembre nog z-vart van volk. V66r de stoep van het stadhuis ston-den tusschen 8 en 10 duizend personen, de beraadslaging van het stadhuis af te wachten. Gezel Delvigne hield er lezing van en legde ze helder uit. Hij eindigde met al de arbeiders aan te zetten onmiddellijk den weg van werkhuis en koolput weder op te gaan. De gezellen van de putten Collard en Fanny hadden toea reeds beslist vrij-dag té hernemen. Op vrijdag 21 Mei, werkte men reeds in Cockerill, behalve in de staalwerkhuizen. Hier verklaarde de dienstoverste aan de werklieden, die zich aanboden : « Gaat wan-delen ; 't is thans lente ». Een onvergeef-lijke onvoorzichtisheid, zal wel elkeen be-kennen.Te 8 uur 's morgens, wanneer gezel Delvigne Seraing verliet, stonden de mij-ners van den put Collard nog steeds op de bevloering buiten en hielden bespreking onder elkaar. Wat uit dit ailes blijktî De overheid heeft opkoopers en inhouders van levensmiddelen al te zeer en al te lang vrijen teugel gelaten. Hoopen geld werden ten nadeele van de werkende klas gewonnen. Hoopen graan en aardappelen — we heb ben het gezien en herhaaldelijk er op ge-wezen — zijn tegen uitzinnige prijzen aan den man gebracht. Ailes bij helder weten van degenen, die niet doortastend zijn tus-schengekomen.De provinciale overheid heeft npchtana in Luik nog vrij streng toegezien. Doch elders?... Wat in Limburg is gebeurd en nog gebeurt — in andere provinciën mogelijk ook al — is, rechtuit gesproken, schandelijk en misdadig. Is er geen, om 't even welke overheid, die den honger naar brood en goud kan doen ophouden? Steven Boersen. Europeesche Oorlog In Wesf-ÏJtanderen cjî In 't Noorden van Frankrijk Gflieiseli telsgrammen : 8111 Oeai&so^e Ihron Groot Hocfdkwarlier, 3 Juni 1915. Westeiyk oorlogsteiTein. Om het door de Engelschen bezette, sterk bevestigde plaats Hooge, ongeveer drie kilometers ten oosten van Yperen, ontwik-kelde zich een gevecht die een gunstig ver-loop voor ons neemt. Wij zagen ons ge-dwongen den toren der Martinuskerk in Yperen, waarop vijandelijke artillerie-waarnemingstoestellen verkend waren, gis-teren te beatoken. In de streek noordolijk van Arras was de strijd op 't front Souchez-Neuville en zuidelijk weer zaer levendig. De Fransohen zetton daar 'a namiddags en in den nacht meermaals groote a-an v ail en in, die op enkele punten tôt verbitterde handgemeengevechten voerden.Overal leden de Frana :hen de zwaarste verliszen, zonder maar ook voordeelen te bereiken. Om 't bezit der suikerfabriek btij Souchez wordt nog voortduretid gestreden. Het vuur der Fransche artillerie op de achter onze stel-lingen liggende plaatsen vorderde onder de Fransche inwoners gisteren weer taJrijke offers, zoo bijv. in Angres, waar vijf man-nen, vijftien vrouwen, tien kinderen en in Moricourt, waar twee vrouwen gedood of gewond werden. In 't Piesterwoud zijn de gevechten nog niet afgeloopen. In de Yogezen wierpen onze vliegers bom-men op de Etappenplaats en ba^anwissel-punt Puenuremont en op vijandelijke troe-penkainpen bij Hohneck. Kleinere pla^tse-lijke gevechten ontstonden heden nacht in de streek van 't Fechtdal béj Metzeral. Oostflijk oorlogst.'îrrcln. De toestand is onveranderd. Zuidoostelijk oorlogsterrein. Do vesting Przemysl is heden vroeg, na-dat in de nachturen de zich nog houdende werken op 't noorderfront bestormd waren, door ons genomen. De buit ia nog niet te overzien. Tegenaanvallen der Rusaen tegen de aanvalskolonnen en onze stellingen 00s-telijk van Jauroslau mislukten volstandig. Het leger van generaal von Linsingen dringt in de richting op Zvdaczow noorde-lijk van Stryj vooruit en strijdt om het Dnestergobied westelijk van Mikolajow. De buit vao den slag bij Struy is op 60 officie-ren, 12175 gevangenen, 14 kanonnen en 35 mav-'hiengeweren gestegen. Opperstc Legerbestuur. Hit FB»ssîsc3se ltB*on PARUS, 1 Juni JHavas). De officieele mededeeling van hedenmiddag S uur luidt: In België, op het Yserfront, artillerie-gevechten.Op den weg van Souchez naar Carency maakten de Franschen zich meester van een molen. Bij de suikerrafinaderij van Souchez maakten de Franschen vorderingen. Op "le rest vaa den weg van Aix-la-Noulette naar Souchez is hevig gevochten. De Franschen drongen een boschje binnen. Een zeer hevig gevecht ontwikkelde zich om de suikerrafinaderij van Souchez. In de buurt van het labyrinth hebben de Franschen, na in den nacht van den 30sten op den 31sten een tegenaanval der Duit-schers te hebben aigeslagon, hun verover-de stellingen georganiseerd. In den loop van den 31sten deden de Duitschers geen aanval meer, maar besehoten ons front uitsluitend met artillerie. PARUS, 1 Juni. (Havas.) Officieele mededeeling van heden avond t Ten Noorden van Atrecht scherpe gevechten. De Franschen hebben de suikerrafinaderij van Souchez bestormd. De Duit sche verdedigingswerken van het labyrinth ten Zuidoosten van Neuville worden genomen. W. T. B. PARUS, 4-6-15. Ecrete bericht: Ten Z.O. van Neuville St-Vaast werden duitsche aanvallen afgeslagen. Tusschen 9 Mei en 1 Juni nam de fransche divisie Carency, Ablain, St-Nazaire en de suikerfabriek van Souchez. Onze divisie verloor aan gewonden en dooden 3200 man. waarvan de 2/3 licht gekwetst zijn. In Champagne vruchtelooze vijandelijke aanval. In 't Priesterwoud wierpen wij 2 aanvallen af. W. T. B. PARUS, 4-6-15. Twecde bericht Ten N. van Arras duurt de strijd voort. Ten Z. O. van Neuville namen wij verschillige loopgraven. In Neuville veroverden wij -ui-zengroepen. Bij Loretto artilleriestrijd. Van eldars niets te melden tenzij dat d9 kathedraal van Reims ^veer erg besehoten werd. Aan de Russisch Poolsche- Galicische grens Uit ©©8t©»iiS?.SGiJa© isron W. T. B. WEENEN, 4-6-15 : Gisteren om 3 u. 30 voormiddag is Przemysl weder in ons bezit. Russiseh oorlogsterrein: Duitsche troe-pen bestormden 's nachts de laatste russi-sche stellingen van 't N.-front van Przemysl en drongen 's morgens om 3 1/2 ure van 't noorden uit in de stad. In 't westen en 't zuiden drong ons 10e legerkorps binnen en bereikte na 6 uren de hoofdplaats der stad. De belangrijkheid van deze inne-ming laat zich nog niet schatten. De aanval der verbonden troepen in 't gebied ten N. van Strije gaat goed voort. Tôt hier-toe namen wij aldaar 12175 gevangenen en veroverden 14 kanonnen en 35 machienge-weren.A ^ o> De oorlog tusschen ltalië en Oostenrijk-Hongarije Het Zuidelijke oorlogsterrein Hit Offlsî«s2E,,i|ks©§ie bron Oostcnrijksche ambtelijke meldingen : WEENEN, 3 Juni 1915. De Italianeo zetten de gevolglooze beschieting onzer vestingen op meerdere punten der Tiroler en Cariuthiër grens voort. Waar vijandelijke afdeelingen in 't vuur kwamen, vluchtten zij. Zoo een Italiaanseh infante-rieregiment op 't plateau van Folgaria, meerdere kompagniën bij Misurina en eene officierenpatrouilje van d'xs-r ons bij Gra-disco overvallen kavalerie- en Bersaglieri-afdeelingen. Uit BtalâaanscSie ROME, 1 Juni (Reuter). Uit het groote hoofdkwartier : Aan gene zijde van de grens van Tirol en Trentino wordt de opmarsch van onze troepen voortgezet. Oneeveer 6 kilometer ten noorden van A'a is de belangrijke hoogte Goni Zugna, die Rovereto be-beheerscht bezet. Op de hoogvlakten bleven wij een krach-tig artillerievuur onderhouden Onze troepen hebben zich op het terrein genesteld. In Val Sugana (in het dal van Brenta) is ons front vooruitgeschoven tôt op ongeveer 8 kilometer van Borgo, waar onze troepen stevig staan op beide hellingen van het dal. Ook de berg Belvedere, die Fiera di Primiero in Cismonedai beheerscht, be-vindt zich in onze handen. Aan de grens van Karinthô heeft ander-half Oostenrijksch bataljon, voorzion van mitrailleurs, zondag bij den pas van de Monte Grpce (in het Cismcyieda}) onze SI - ?aar -- M, 155 Prijs par nommer : voor Bolgiô 3 centiemen, vooi den reemde 5 centiemen Tsîafoon ^odactie 447 - -»3«sis4paîie 3SÔ4Ô £aie5*daB i» «IJi'ifi 1 a

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes