Vooruit: socialistisch dagblad

418 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 06 Mei. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 19 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2804x55x99/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

N. 125 Prijs per nnmmer : voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen TeSafcon ï Sterâaetle 247 » Administrâtse 2845 Woensdag 6 ftflei 1914 DraW®r'Ui{*e L.MaatschappijHET LICHT fcttttittfdcr) , De VISCH. L*d«bcr*-Qent .REDACT1E . . [ A0M!NISTRATIE (iOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Drgaan den Belgîsche Werkli&denpartij* — Verschijnende aile dagen. . ABCNNEMEtiTSPRSJS 6ELGIE Orie maanden. * . , , fr. 3.2$ Zes maanden . , , , . fr. 6 50 Een jaar. ...... fr. *2,5® Men ebonnewt ïicfe op a!1e postbureetça DEN VREEMDE Drie maanden (dage!ijks versontietî). , tu 0."O heeft de boter opgëten {et het naderen van de wetgevende lin? was zulks te verwachten. Wij ten zelfs niet waar het zoo lang bleef. [nseele heeft weeral eene misdaad aan, of ten minste een formidabelen id geschoten. le Courrier de Bruxelles®, het meest ipsche der papenbladen laat niet van hem te zeggen. . le klerikale gazet hennnert dat onze tijgenoot in de Kamer zegde, bij de preking der wet op de maatschappe- » verzekeringen : Indien MM. Van de Vyvere en Siffcr in Gent, denzelfden weg ge-volgd hebben als wij, dan was het, omdat zij naast hen een socialist hadden, die om zoo te zeggen hur» engelbewaarder geweest is en nooit is de superioriteit van het socialisme op het officieel christendom beter bevestigd geworden. Le Courrier» vmdt dat Anseeîe aldus tende, te veel pluimen op zijnen ed st'eekt en geheel zeker het bewijs :ert eener al te ver gaande verwaand-kPeins ne keer ! _ ; De christelijke liefdadigheid, expli-stt de brave apostel, is ver verheven iven het socialisme, en zulks omdat het ïistendom uit zijnen zak geeft en de cialisten willen putten in de staats- Voilà 't is niet moeiïijker dan dat om [bewijzen dat Anseele een verwaan-: domkop is, die er niemendalîe van it. Ehwel, wij vragen ook 't woord. & * # le christenen geven van het hunne, offeren voor hunnen evennaaste en socialisten doen dat niet, die putten I de siaatskas en andere openbare ssen. _ ■ ' " Wm \ ' Eerste grave en gewilde leugen. pe christenen of diegenen die zich' al-|s noemen geven zoo weinig uit hun-® zak, dat zij zelfs hunnen godsdienst ft betalen. De kerk leeft op Staats- en stadskos-«;[Wij, mijnheer de «Courrier», betalen fve priesters, seminaristen, pastoors, Kerpastoors, kanunikken, bisschoppen p geheel de rommelzooi. pelen uwer kloosters van zoogezegde tfdadigheid, mijnheer de paap, gaan jet reusachtige hulpgelden m staat-, [ovincie- en stadswegé weg. Uwekerken, charmante confrater, zijn satsgebonwen, waar de provinciën en ! steden geldelijk htm deel toe bijdra-jn.Wilt gij ons als 't n blieft eens zeg-a uit welke openbare schatkist onze "«s, propagandisten, sprekers, schrij-P- kunstenaars betaald worden'3 Wij wachten u af ! |"'lt gij ons laten kermen Hoeveel sub-iie wij genojen hebben voor de hon-rde lokalen op te bouwen, groot en 5in» die wij ter behoefte onzer pàrtij-Wnisaties hebben opgericht? liiisteren aandachtig ! G'J zijt ons dien nitleg verschuldipd, ®t er gaat geen dag voor'oij fonder t uwe pers zich veroorlooft op onze lazen te schelden, die nochtans de ^ zijn, dbor ons betaald. Jat verandert al geheel de zaak van nzien, hé verwaande blaguent? & * * Ha, de christelijke liefdadigheid geeft p'iaren zak. lardon, eerst en vooral eene kleine "Jciepskwestie. Het christendom en al de godsdiensten genomen, geven niemendalîe. Je godsdienst brengt op de wereld -n koornhalm, dns nog veel minder n brood, zelfs geen korentenboerken ort. Hij spint geen draadje garen en weeft en schoteldoek. ™] timmert geene maizenvai en kapt lr-"e.rn cens stoofhout. aoet niets, absoluut niemendalîe. n a's de brave, rijke christenen wat v'en, oogenschijnlijk uit hunnen zak, in dat een schamoteurstruk, want zakken zijn op voorhand gevuld en ^estolen op den Arbeld van ons en ■jî alleman. e christelijke liefdadigheid dat is •e stelen en een beetje weergeven om autsen te paaien, en ze om den tuin «den, «Coor- rier», dat gij beter uwen bek in uwe pluimen zoudt gehouden hebben,?, * & ^ De christenen geven van het hunne en de socialisten niet. Wat weet gij ervan, woordenkramer'? Wie geeft er voor stakingen ? Gij mis-schien?Wie steunt er onzen strijdpenning'? Gij zeker ? Wie neemt en vexzorgt er de kinderen der strijders? Zij gij het? Wie zijn het die van hun mager loon offeren voor geheel onzen kamp onder allerlei vormen, wie gaat ervoor in het gevang, wie werdt er voor zonder werk en zonder brood gesteld, wie werden er voor vermoord? Zijt gij dat? Is dat uwe klasse, uwe bende, kwezelaar? Er is een verschil, dat is waar, de socialisten blageeren, pochen niet met hunne offerwilligheid, zij maken er zich geen schild van, om er andere misdaden en aftroggelarij achter te verduiken. Zij geven in stilte, uit overtuiging. Zij vragen geene belooning in den hemel, zij doen hun plicht als mensch voor een beter ménschelijk bestaan voor allen, uit liefde en uit solidariteit. Zijt gij nog in staat zulks ten minste te verstaan? Wij twijfelen eraan"! ■& & & Dus, Anseele is een verwaande kerel, met pluimen op zijnen hoed, kortom een soort van pauw of fezant ten minste. Bah, als Anseele een pluimken op zijnen hoed zou steken, v/ij zouden daar nog zooveel graten niet in vinden. Wij zouden geheel wijsgeerig zeggen: vriend, gij hebt dat pluimken toch niet gestolen. Maar v/ij zijn wel gedwongen tegen ons goeste Anseele te vergelijken met andere wezenlijk verwaande personnages en pluimendragers. Als Anseele wilde, dan droeg hij al lang een gepluimde chapeau-claque als schepene, een geborduurd habiet en een degen aan zijne zijde. Hij doet dat niet! Uwe ministers, gouverneurs, burge-meesters en schepenen, al die modeste christene menschen, doen dat wel. Dat keert tegen u en voor Anseele. En zeg eens, professor in nederigheid, hebt gij ooit Anseele ontmoet gelijk uwe nederige discipels van Christus, ge-kleed in rokken van kant, met goud ge-borduurde mantels, met een gouden mij-ter op zijn hoofd, een kostelijk gouden met edelgesteenten bezet juweel in de handen en met geurigen wierook om-ringd ? Wij hebben nog nooit Anseele aldus aangetroeteld gezien. Wel hebben wij vernomen dat hij eene «vette klakke» droeg en tôt het kanailje behoorde, iets wat hij niet wegsteekt, maar waarop hij fier is. Ah, gij zegt dat Anseele gemakkelijk te kloppen is. De klerikalen hebben maar 2 fr. daags pensioen voor te stellen in plaats van I frank, en Anseele en 't socialisme liggen in de patatten. Waarom dat niet beproefd? 't Middel is zoo simpel als bonjour, 't kost niets en 't staat zoo netjes. Voorait ermede! De socialisten zullen allen het voorstel stemmen en hartelijk toejuichen. Ziedaar een uitmuntend middel om het socialisme meens neer te slaan. Helaas, wij vreezen dat er niets zal van komen. Quos sniit perders, Jupiter dementat prius, Wie de Goden verdelgen willen, slaan ze met blindheid. F. H. De sociaiistische parti] en hare pers in Finland Onderi de heerschappij van den russi-sahen knoet maskte de sociaiistische partij in Finland een zondexlingen ontwikke-lingsgang door. Als de partii in 1899 gesticht werd telde men 9,446 regelmatig betalende leden — op eene bevolkitg van 3,000,000 zielen. Na de revolutie van 1906, telde men 85,000 leden en in 1911 was men gedaald tôt 48,406. In 1912 hernam de sociaiistische bewe-ging weer sterk en weldra was men ge-klommen tôt een Ieçje.stai van 51,738, dat verleden jaar nog goed zal toegenomen zijn. Het eigenlijk leven der partij hangt ech-ter van heel andere wetten af en daar geeft men juiste bewijzen van hare betoe-kenia en hare macht, bijzondorlijk door het getal der sociaiistische kringen die het jaar door gesticht en aangesloten worden. In 1899 bestonden er 64 groepen en in 1912 bestonden er 1,552. Van even veel beteekenis noemen wij het getal lokalen dat door de socialisten den lande door gesticht werd — aangezien er in het land geene herbergen of andere inrichtingen met vergaderlokalen bestaan. In 1899 bestonden er 14 zulke lokalen en nu 796 — of veel meer dan kerken. De in 1899 bestaande volksboekerijen bevatten 3,312 boekwerken en de nu bestaande 182,000. In 1899 bezaten de aangesloten groepen een geldelijk vermogen van namelijk 285,000 marken, terwijl zij heden beschik-ken over een kapitaai van 6,256,885 marken.Zooals men ziet is e-r vooruitgang op elk gebied. Dit is ook het geval voor wat betreft de pers en de uitgaven der partij, waarover wij iets meer moeten zeggen : In de zes groote steden Helsingfors, Tammerfors, Abo, Wibarg, Uleaborg en Lachtis verschijnen regelmatig sociaiistische dagbladen. Het hoofdorgaao. der partij, « Tyômies», verschijnt dagelijks te Helsingfors en heeft thans 30,000 abonnentenj een getal dat door geen ander dagblad bereikt is. In tien andere steden verschijnen sociaiistische dag-, week- en maandbladen, die ook duizeaiden abonnenten tellen en allen goede zaken doen. Het vrouwenblad « Tyôlaïsnainen » en het jtngelingsblad .« Tyôlaïsnuarieo » verschijnen wekelîjks, ook in de zweedsche taal overgezet. Een knap humoristisch blad, dat fijn geïllustreerd wordt door goede kunste-ruaars, « Kurrikka », verschijnt aile weken en bekomt overal om te meer bijval. Er verschijnen ook twaalf vakbladen, wa-arvan zes tweemaal in de week en de anderen per week of per maand verschijnen en goede zaken doen. Meer dan eens hebben onio geestver-wanten het beproefd om een wetenschap-pelijk tijdsclirift uit te geven, maar daar de afstanden zoo groot en de wegen zoo moeilijk zijn, hebben zij er geen kunnen in leven houden, al bereikten zij eens 75,000 mschrijvers. Sedert lang geven onze geestverwanten van het « land met zijne duizend meren » voor (Nieuwjaar hunnen « Tyovàen Kaien-tari s en voor het Meifeest hunnen « Tyovàen J oui liai pumi » uit die minstens in honderd duizend handen komen. Sedert jaren houdt de landverhuizing op groote schaal aan en voor de geestverwanten die naar Amerika trekken worden er regelmatig vier dagbladen, twee vakbladen, tweç spotbladen, een vrouwenblad en een jongelingsblad uttgegeven. (In Minnesota telt do Ënlandsche kolo-nie 15,000 leden en te Smithville heeft zij een prachtig lokaal met sociaiistische school. In de amerikaansethe gazetten vindt men nu en dan artikels waarin met uttbundigsn lof gesproken wordt over de ingeweken Finnetn die allen georganiseerd en goed onderwezen zijn.) De opstellers van deze dagbladen en tijdschriften, allen geleerde bollen als Knusinen, Wuk, Hansenstein, Ursin, Oh-man, Lehokas, Tokoi, Keto, Baïno, WaJ-pas, hebben van het laatste congres beko-men dat er eene nieuwe proef zal gedaan worden met een groot wetenschappelijk tijdschrift, dat prachtiger zal geïllustreerd worden door kunstenaars van naam. Als slot mag hier bijgevoegd worden dat onze finlandsche geestverv/anten hunne propaganda met dagbladen, brochuren en andere schrtften het hardnekkigst voeren onder de « torppari », de kleine pachters,. wiens getal geschat wordt op 160,000, menschen die zoo weinig verdienen dat zij hunne pafchten betalen bij middel van « heereodiensten », menschen die echter na de Eevolutie van 1905 in massa in de socialtstische partij komen en weldra tôt den laatste zullen aangesloten zijn. Irief ' ni! Beigiscii-Xongo De < Jacqueline > te Banana Wij komen uit Banana een brief te ont-vangen ons een en ander nieuws meldende over de reis der Oostendsche visschers, aan boord der stoomvisscherssloep «Jacqueline» O. 130, die op 4 Maart onze rijke badplaats verliet. In ons nummer van 7 maart gaven wij een uitvoerig relaas over de uitrusting der bemanning en sloep, het doel der reis, enz. Wij zegden ook dat kapitein Blondé dacht de reis in een 30tal dagen af te leg-gen. Zoo is het dan ook geweest; de « Jacqueline » la.ndde op 4 april te Banana aan. Wij merkten eveneens destijds op dat de burgersbladen allerlei yerkeerdg bejiçhtea, de wereld inzonden... dit schijnt nu weer-om — in algemeenen zin genomen — het geval te zijn. Yerleden week schreven de katliolieke en andere burgersbladen dat ailes om te best ging met de moedige slaven der zee, die duizenden uren van huis weg, vrouw. vader, moeder en kinderen, als wat hun iief en teeder is verlieten om in de Kongoleo-sche wateren te pogen eene « nieuwe nij-verheid » te vestigen welke eene bron van winsten zijn zou niet voor hen, maar voor een handsvol kapitalisten. Volgens deze bladen waren de visschers geestdriftig door al de te Banana verb'ij-vende Europea.nen ontvangen. Zij werden gefeest... Alhoewel deze moedigen dit verdienden is het ganseh anders geweest. Maar, laten wij onzen briefwisselaar aan het woord : Banana, 14 April 1914. Beste Vriend Rouoîf, Eindelijk is het me gegund, hsb i'k de ge-legenheid er toe, U eenige regels over onze reis te schrijven. Met ons aller gezondheid gaat het nogal goed en tijdens het verloop onzer reis hadden wij geene meldenswaardige tegensla-gen van ziekte onder de manschappen. ! Nochtans mag ik U verzekeren dat men van ijzer en staal zijn moet om lie'u werk to verrichten. Wij hebben onzen knappen kapitein, Arsène Blondé, gedurende de reis meer dan eens bewonderd, Wanneer wij ons somtijds een moedeloos woord lieften ont-vallen wist hij ons opnieuw op te wekken. Ik mag u dan ook verzekeren, beste vriend, dat hij uiterst tevreden over de bemanning was, en hij aiets dan lof en dank voor allen over heeft. Hoe het in de machienkamer gesteld is, wat de stokers tijdens eene zeereis te ver-duren hebben moet ik ti niet zeggen, gij weet bij ondervinding wat het is. Nochtans moet ik u zeggen dat wij het nooit durven veronderstellen hebben wat zij gedurende de reis afzagen. Onze stokers en machinisten hebben zffeh aïs helden gedragen. In het maohien hadden wij tôt eene hitte van 52 graden, on-danks de ventilatie waarvoor er gezorgd was. Denk eens na, wat die braven, die men zoo zeer miskent, zoo luttel betaalt, moeten verduren hebben. Ik herinnex mij nog een artikel van onzen pa.rtijgenoot Hardyns over de vreeselijke mijnramp van Courrières, waarin hij over de moedige redders zegde : « hoed af voor die helden ! » Welnu, beste vriend, onze stokers hebben zich gedragen als helden : « hoed af voor hen ! » Zonder de minste voorvallen kwamen wij dus te Banana aan. Gij weet dat er den kapitein voorzegd was geworden dat ons hier eene schitterende ontvangst was voor-bereid.Hoe groot was de teleurstelling van ons allen, eenë ware ontgooeheling. Wij kunnen ons niet anders voorstellen dan dat men ons hier aanziet voor «vagebomlen», nog meer noch min, en volgens wij verna-men is dit hier over het algemeen het geval : de eene blanke betrouwt den anderen niet. Aan land zelf, mijn waarde, is hst voor ons al wat slecht is. De warmte der zonne-stralen is afgrijselijk, bijzanderlijls voor ons allen die er moeten in werken. ' s Nachts is het onuitstaanbaar ; de « mus-kieten » — groote en zelfs gevaarlijke vlieg — zuigen ons het bloed uit en de beten zijn onverdraaglijk. Onze kapitein denkt er aan binnen een paar dagen in zee te gaan, om te trachten wat verbetering in dien toest-and te brengen. Wat het kleine pl&atsje Banana betreft, de negers zijn er nogal handelbaar, doch zijn zeer aan den alkool verslaafd. Zij win-nen gemiddeld 30 fr. per maand, die zij bijna uitsluitelijk aan den alkool verbras-sen. (Dat is ook eene der gevolgen van de Europeesch© — zeg Eeigische — beschar ving.) De vrouss-en en kinderen leven er zeer ongelukkig... Goed dat zij niet veel geld aan hunne kleeding besteden, een lap stof rond de lenden en vooruit zijn ze... Voor het oogenblik,waarde Bodolf, kan ik u weinig meer laten weten, alhoewel ik iets van achter de boterkuip zal halen om u, en onze duizenden broeders en zusters die « Vooruit » lezen, mede te deelen. P. S. — Ik was het bijna vergeten ! De goede kans met de aanstaande verkiezing en inzonderheid in uw arrondissement waar de kameraden Anseele en Lampens met klank moeten passeeren. Ziedaar, beste vriendinnen en vrienden, de eerste brief dien wlij uit het zwarte land ontvingen. Het zal u waarschijnlijk zonderling schij-nen dat het schrijven geen gewaag maakt van het overlijden van den jeugdigen vis-scher-matroos Florimond Blondé, braeder des kapiteins. Dit komt eenvoudig dat de brief reeds verzonden was, toen het treurige voorval plaats had, dat per telegram gemeld is geworden.Langs dezen weg bieden wij de familie Blondé, en inzonderheid zijne jonge we-duwe en zijn ouden vader, onze innige blij-ken van genegenheid. Een tweede bericht, verleden week toe-gekomen, meldj; dat een ander mat-rooa, een der broeders Clausinck, erg ziek is, Wat er van is weten we niet, hopen wij het' beste en wachten wij onze nadere inlich-.' tingen af. R. V. cm... ■«»<» »» IM» Gooperalli is liitssriioi! Alhoewel het jaar 1913 voor hAar ook een zeer ongunstig jaar was, hebben de zwitse?-, sche samenwerkende maatschappijen zich to verheugén in een .beteekenisvollen vooruitgang op elk gebied. Het getal der aangesloten maatschappîje» vermeerderde van 369 in 1912 tôt 387 in 1913. Het getal der led«in, dat nog niet met do nooSige juistheid kan opgegeven worden, zal minstens met 20,000 vermeerderd zijn. De omzet der in Basel zetelende centrale, is van 37,270,000 fr. in 1912 gestegen tôt' 44,400,000 fr. in 1913. Het getal der bezoldigde bedienden der centrale steeg va 359 tôt 520 in hetzelfde' jaar. De grootsfce veuruitgang werd ged&aa door de in 1913 te Basel geopende scàoenen-fabriek, die aile stukwerk afgeschaft heeft en aanzienlijk hooger loonen betaalt dan de fabrikanten en bijna voor een millioen za-' ken dœt. Het voorziemigheidsfonda d«r centrale ten; voordeele van ouderlir gen, weduwen en. weezen, beschikt reeds over een kapitaai van! 1,312,178. fr. voor 1,913 leden. De vier weekbladen, die in het duitsch, ia het fransch en in het italiaausch worden > nitgegoven door de centrale, tellen 6,704,400: abonnonten. De grootste samearwerkonde maaischappij van Zwiteerland, deze van Basel, heeft ook, den grootsten vooruitgang gedaan. Zij telt' nu 35,952 leden en is de grootste handelsin-richting dor streek. Zij ontving gedurende' het laatste dienstjaar 27,115,223 fr. of ruim, een millioen meor dan het jaa-r te voren. De groote baselsche cooperatie vcrkocht. gedurende het afgeloopen jaar : voor 7,260,000 fr. zuivel, voor 5,860,000 fr. krui-' denierswaren, voor 1,930,000 fr. gebak, voor' 1,050,000 fr. wijn, voor 975,033 fr. groensels, voor 873,696 fr. brandstof en voor 803,057 fr. j schoenen. De baaolscha cooperatie heeft 1,141 bedienden. Verleden winter schonk zij 10,000 fr. aan werkeloozen en 6,000 fr» aan welda-digheidsvrerken. Hare leden> ontvingen aan . deel 1,951,357 fr. In al de zwitsersche cooperaties hebben de. bedienden een veel korteren arbeidsdag en veel hooger loon dan bij de handelaars en nijveraars. De zwitsersche cooperaties gaan dus eene gehoone toekomst te gemoet. VAN ALLES Wflf ALK00L-YERBRUII£.— Eene statistiek, — Het klerikale « Fondsenblad » neemt gre-tig volgend nieuwsken over : « Eene buitenlandsche Anti-alkoolischa Bond, heeft de volgende statistiek opge-maakt:Weet men hoeveel geld er jaarlijks, in: elken Staat, voor alkoolische dranken wordt verteerd 1 Duitschland — dat aan het hoofd staat—i verteert niet min dan 5 milliard 800 millioen. De Vereenigde Staten weinig rninder. Daarop volgt Frankrijk met 3 milliard 575 millioen Engeland 2 milliard 900 millioen ; verder, met een aanmerkelijk verschil, Oostenrijk en Italie. Voor Éusland worden geene cijfers opgegeven. î* Hoe die bond nu de statistiek heeft opge-maakt staat niet vermeld. Ons schijnt hij nochtans vrij onvolledig en door een zeer slechten bril gezien. Vooreerst hoe is het verisruik van den, alcohol verdeeld geworden 1 Hoe hoog is het verbruik per hoofd Voorj elk land ? Waarom zijn de kleinere landen er niet in vermeld ? Maar er steekt iets slechts en laf in deze opsomming tegenover den arbeidendeii stand en in 3t bijzonder tegenover diegenen die ijveren tôt lotsverbetering. Volgens den bond zou « de vermeerderlngt van loon der werklieden biina volledig in de-lierbergen teieoîit komen. 't Is eenvoudig weg gemeen, en deze bond, die heel natuurlijk een burgerlijk ele-ment is, doodt hierdoor zelf een ander ver-wijt die mpn de arbeiders toewrijft. Hoe dikwijls werd er immers niet aange-haaid door patroons wanneer arbeiders loonsverhooging vroegen : « maar wat hebfc ge tekort 1 uwe dochters, uwe vrouwen, gij zelf znjt zoo goed gekleed als wij ! Vroeger steldet gij u tevreden met eene klak en een. kiel, of met een voorschoot, eene sjaal of. eene muts, enz. » Op die wijze willende zeggen dat de arbeiders van heden zieh beter kleeden dan vroeger S Wie zou durven beweren, dat het drank-misbruik niet verminderd is onder dit deel der arbeidersklasse dat het best aan zijn brood komt ? ! Zien wij rondom ons niet de ontvoogding van het proletariaat, eener klasse die zich intellectueel en moreel hooger opwerkt dan ze vroeger was? . iWat -is het werk yan de., sociaiistiscae

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes