Vooruit: socialistisch dagblad

752 0
23 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 23 Januari. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 18 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/m03xs5m27q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

~~ 30 aar «» W. 22 Prijs per riammer : voor Belgia 3 centiemen, voot den tfreemde 5 cantiamen TeSsfoora ; Redacti© 247 » iïdïîîânisîraftî® 2845 ¥5*î'daa 23 «Jzituarï "SS14 Drckstcr-l) Itgeefster Sam: Maatschappij H ET L1CKÎ Verantwoordelijke bestuurder» P. D£ VlSCH. L*deberg-Qent . . REDACTIE .. administratie ROOGPOORT, 29. OENT VOORUIT ABONNEtâENTSPRIJS BELGIE ÎJfic maanden. , . . « fr. 3.2S Zeo maanden . , . . . fr. 6.30 P-snjaar. ,.»... fr. 12.30 Men îbonneert zkh op tiif poslbareeie» OEN VREEMDE Drie maanden îdsgelijks vcroontfen}. . . . „ » fr 6.73 Orgaan der Beîgische WerkliedeMpartij. — Verschijnende die dagen. De kiezingen in Mei ]n de maand Mei aanstaande grijpen de wetgevende kiezingen plaats voor den belft van het land. De algemeene toestand der Beîgische politiek is in 1914 niet meer, hetgeen hij was in 1912. Twee jaar geleden had de !iberaal-so-cialistische oppositie de hoop van de regeering omver te werpen. 'Deze op hare beurt heeft een wanhopi-ge poging gedaan en aile mogelijke mid-delen °aange wen d, die ditmaal ter harer beschikking niet meer staan.' _ . De schrik van het karteî te zien geîuk-ken, heeft vele der gematigde elementen der liberale partij doetf afwijken. Wat meer is, de vlottea.de massa, clie zeer talrijk is en die de uitslagen der kiezingen kan wijzigen, heeft zich 00k naar den kant van de regeering gewend. Wat 'heeft men niet al wijsgemaakt aan die gematigde elementen ? Men heeft hen gezegd en herhaald dat het land voorspoedig is, dank aan de politiek gevolgd, door de katholieke regeering. Men heeft hen gewezen op de geva-ren van eene regeering der linkerzijde met de medehulp en den steun der socia-listen. Het zou, zegde men, den oorlog zijn aan de bezittende klasse, aan wie men ovèrgroote laste zou opleggen door de stijgende belasting op het inkomen. Het "zou na korten tijd, den triomf we-zen der anarchisten, van wie de daden van de Bonnot's en de Garnier's, de erg-ste rampen lieten voorzien. Daarentegen beteekende het behoud dei katholieken aan het bewind, de triom-feerende gematigheia, het was het behoud van den toestand, zoo gunstig aan de weî-stellende en rijke klassen. En aan de grocte kiesmassa, aan de werklieden en aan de boeren, maakte men andersaijds wijs, dat de triomf van het kartel beteekende den algemeenen en persoonlijken dienstp'licht in zake van militarisme, men zou al de zonen nemen eener familie om ze naar de kazerne te sturen, terwijl de brave mijnheer de Bro-queville, zich tevreden hield met het minimum der opofferingen, het is te zeggen: een zoon per familie. Anderziids bc-loofde de klerikale ministers, met M. Hubert aan het hoofd, een pensioen van een frank per dag aan al de oude werkersl # # * Het is in die voorwaarden dat de kies-strijd werd aangegaan. Het is met deze bekommeringen en deze hoop dat de kie-zers naar de stembus togen. Hoe verschillend is de toestand heden ! Er is geen spraak meer van kartel in dezen oogenblik, behalve misschien _ in een of twee arrondissementen. Deze kies-taktiek kan als geen gevaar meer be-schouwd worden door de gematigde elementen der bourgeoisie. In 1912 heeft de regeering meer flan twintig millioen uitgegeven ten gunste van het personeeî van den Staat, voor wat de traktementen, de loonen en de pensioen en betreft. Het gouvernement {îeeft verminderingen toegestaan op de tarieven der ijzerenwegen, aan duizende oud-soldaten, officieren, burgerwachten, ,enz. Er kan ditmaal geen kwestie meer zijn om gebruik te maken dier oneerlijke mid-deltjes, Maar integendeel hoeveel verwij- ten en gfieven" zijn er met tegen de regeering ! Zij die, twee jaren geleden, er zich op beroemde, van slechts een minimum van militaire lasten te vragen, heeft ernstig en gevaarlijk de lasten in geld en man-schappen vermeerderd. Zij die sprak over finantieeîen voor-spoed, over aanzienlijke overschotten, heeft nieuwe belastingen moeten heffen, en aldus de belangen gekrcnkt dierzelfde bourgeoiselementen, die haar gered had-den van de schipbreuk in 1912. Eene andere misrekening is de Congo. De meerderheid der werkende klasse van stad en buiten was vijandig aan de overname van den Congo. Om deze vijandschap en dit wantrou-wen te overwinnen, verklaarde men plechtig in 1908, dat de beîgische las-tenbetalers, nooit zouden moeten tus-schenkomen om welkdanig te kort dezer kolonie te dekken. Men stoefte op de rijkdommen van den Congo, rijkdommen die België gin-gen overstroomen, ten voordeele van al de klassen der bevolking. Dat liedje is nu uitgezongen! Men verwittigt vandaag de lastenbe-talers, geheel beleefd, dat zij eene nieuwe aderlating zullen moeten ondergaan, ten einde de kolonie op hare pooten te houden. De uitslag is dat nieuwe belastingen onvermijdelijk zijn. Dat zal voor na de kiezingen van Mei zijn. De financieele toestand der ijzerenwegen is eveneens treurig gesteld. Het tekort wordt officieel bekend. Het bestaat sedert jaren en men bestudeert eene verhooging der tarieven, voor reizi-gers en koopwaren, hetgeen overigens on-vermijdeîijk is. Ziedaar voor wat de zaken- van stoffe-lijken aard betreft. Voor wat de problemas van zedelijken aard aarigaat, kan men 00k vele grieven tegen het goevernement doen gelden. De regeering boort het openbaar, officieel ,nationaal onderwijs dienstig voor aile kinderen in den grond, om het secta-risch onderwijs der kloosters te bevoor-deeligen en te ontwikkelen en dit ailes met millioenen, genomen uit iedereens zakken en zonder controol. De regeering verdeelt het land door hare taalpolitiek. Het vlaamsch gedeelte van het land, het armste en het minst ontwikkelde, wil het waalsch gedeelte overheerschen. In zekere rniddens, gaat men zoover, van de scheiding in twee kampen te wil-len, van onze kieine natie. Ziedaar de ware gevaren die het land te vreezen heeft. * Ziedaar waarmede het bedreigd wordt. Ehwel wij mogen zeggen, dat de poîi-tieke toestand in 1914 zich geheel anders voordoet dan in 1912. Het is daarom dat wij, trots al de voorspeliingen der klerikale statistiekers, vol hoop zijn, niet van de klerikale reac-tie omver te werpen, maar van hare parlementaire macht te verminderèn. Aldus bereiden wij den eindveldtocht voor, die de grondwetsherziening en de politieke gelijkheid zullen doen triomfee-ren.LOUIS BERTRAND. BEÎEF UIT LONDEN De onrust in Zuid Afrika Alnoewel de telegrafii&genties braaï hun best doen om de wereld te doen gelooven dat in Zuid-Afrika ailes weer in orde is, blijkt het dat de geschoolde arbeiders, behalve de spoorwegmachinisten, uog steeds stand houden. Hunne positie schijnt wel niet fraai te eijn met de massa aanhouding van leiders en etakers, maar dat volhardingsvermogen door aile moeilijkheden heen, wijst op eea diep gevoel van klassebewustzijn. De regeering van Botlia Bcliijnfe nu in te zien wat te ver te zijn gegaan en begint reeds verontschuldigingen te maben. Arbeiders zijn in massas aangehouden om geen andere redenen dan dat zij stakers zijn. Andere arbeiders, die den staat van beîeg ti'otseerep en ond&nkis regeeringsverbod om vergaderingen te houden, toch bijeenkwa-men om den toestand te bespreken, wer-d_en met zooveel als zij de stakersvergade-rmgen bijwoonden, in de gevangenis ge-stopt.In hun ijver zijn de militaire bevelhebbers zelts zoo ver gegaan menschen aan te hou- deo- ÎSKSnSfeSÏL. naeiemaas. goen stauers waren 1 Creawell, do leider.der Zuid-Àhikaansche Arbeiders Partij, blijkt nu te zijn aangehou-den omdat hij verleden week een manifest in 't licht had f-egeven wa^rin de arbeiders aangeraden werden hunne kalmte niet te verliezen maar 00k hunne geslotenheid niet. En dat is oen misdaad in de oogen van Botha. Het meesfc is echter de regeering bekom-merd over den invîoed die de werkstakin-gen op de inlanders hebben. De gekleurde bevolking van Zuid-Afrika, onderdrukt, mishandeld door boeren en mijnbezitters, leert van de witte medearbeiders het verzet tegen verdrukking. Zij worden, voor gelij-ken arbeid, minder betaald dan de witte arbeiders. 2ij worden door de Europeanen mishandeld en als zij dan reeht eisehen bij de reehtbanken en laten zien dat zij beslo-ten zijn zich allés niet meer te laten welge-vallen, dan worden zij omver geschoten zoo-als de Basutos verleden week, en zooals do j Indiërs over eenige weken. In Natal zijn 17.000 Indiërs die door de .planter», al niet beter behandeld worden j dan de kaffers. Het vraagstuk der gekleurde bevolking in Zuid-Afrika is zeer belangrijk. Het aantal gekleurden overtreft verreweg het aantal Europeanen en als de Europeanen niet ver-standig optreden in de toekorast, zullen zij hun laatste leed met de inlanders nog niet gezien hebben. Op dit oogenblik loont het de moeits over de bevolking van Znid-Afrika wat meer te zeggen. Laatst Augustus gaf de Board of Trada een «blauwboek> in het lieht dat een ver-slag bevatte over de handelsbetrekkingen van Engeland met Zuid-Afrika. Dat rapport geeft een overzieht van den handel met Kaap, Transvaal, Natal, Oran-je-Vrijstaat en de protoctoraten Basuto-land, Sv/aziland en Bechuanaland, en geeft inlichtingen over de Eamenstelling der bevolking aan de hand- van de censuscijfers van 1911. Volgens die census is de bevolking van Zuid-Afrika, als volgt samengest-old : t >0 m m -4 s o tj- cs> o cî o H «dS 1- a va & ^ û w o n - o os cm o œ eo «S * cT co r°, ^2 ci K M O- Oi o îH «ï O H lû Û 1—' Tr' O en t-T r* « cl (V a ^ , o S — o eo O ai ifl îj - ® h © i- L ^ CO ).-} (a CO O >0 rH t> j Ç& 0 ^ ^ ^ r-^ ^ i î- bfi ^ tû iO lCÏ of of 09 ' 00 i ©f 2 C5 W 'O Q O œ M O ® fM ^ "q g r-T r-T r-î" ^ ' o" OMTJ > a ^ r* ^ ' 1 frgs.§ s ssg a Cvi CO iTTi |r-< r-^ ^5 CC [O ^ o W o' co" «î <0 h" h h O ^ 00 ^ ço O r-i C9 I—< T-+ H a if SSgSI'8 g 3 S 8 tL £ o o" o" o ! k o o o •£ ? P î- H co 10 j--*—? co <m t- OS 1 I > > S "s a a * O !±J -Cl C rî .. •j3 C "S -2 o © a « cj u o +Î g g œ OS? ~ ^ « *£ ïs? •*» «t? ■> 3 S ^ S? "ÎS^a tj Sg2i> S S 3 a n S, g S | a s-S.-a's <^^.3 § J, l ^ s s s t « Op de vorige eenî>us maaki dat eene be-volkingsvermeercîering van 797,570 of 15,41 %. Van - deze vermeerdering komt 628,134 voor rekening der gekleurden en 159,436 voor rekening der Europeanen of *e-derzijds 80 en 20 %. Van Europeesch sianupunt kan dia toestand weinig bemoedigend zijn. In al de pro-vinties zijn de gekleurden de overgroote meerderheid en blijven dat. In de proteeto-raten zijn nagenoeg geen Europeanen behalve een handvol ambtenaars en handelaars. Slechts 4,171 op -eene bevolking van 639,816. 629,8.10. Terwijl de vorige census van Ï90i weea op een bevolking van 412 inlanders op 100 Europeanen was de verhouding ia 1911, 416 in-landers op 100 Europeanen. En er is lang ■ geen kans voor dat die toestand voor de Europeanen gunstig veranderen sal. De verhouding tusschen ongehuwde mannen en vrouwen is wanhopend. Terwijl er 422,920 ongehuwde mannen zijn boven de 13 jaar, is dat aantal voor vrouwen slechts 240,910. ! Er zijn dus 181,998 meer Europeesch© ongehuwde mannen als vrouwen. Zoolang die verhouding zoo biijft is eene belangrijke wij- ; ziging in de bevolking ten gunste van de ; Europeanen uitgesioten. Geen wonder dus dat de regeering van Botha en met hem de planters en de mijnbezitters angstvallig de teekens van meer verzet onder de inlanders gade slaan. Wie echter een, gerust geweten heeft moet niet vreezen. En een gerust geweten hebben nock de boeren, noeh de mijnbezitters. Zij hebben de inlanders als vee behandeld. Zij hebben er uitgehaald en halen er nog uit wat er uit te halen is, en aile teekens van verzet werden steeds gestraft met den kogel. Uit den arbeid en uit de leveàs van de inlanders halen plantera en mijnbezitters hunne rijkdommen. Hetzelfde bluebook geeft eenigo inlichtingen over de winsten der mijnbezitters in wier beiang Botha nu op-treedt als de brutale onderdrukker. In 1912 hebben dé mijnbezitters als winst aan hunne aandeelhouders uitgedeeld 283.500.G20 franken zonder van de_ groote reservefond-âon te spreken die in die sorn niet begrepen zijn. De verdeeling der winst was voor de verschillende mijnen als volgt : Goudmijnen 207,101,925 frank. Diamantmiinen 9.000.000 frank ; Koolmijnen 7.321,850 fr. ; Tinmijnen 2,717,500 fr. ; Finantieele ondornemingen 57,359,350 frank. En de roovers wenaehpn hua buit te bs-houden.De tijd zal komen dat witte en gekleurde arbeiders sterk genoeg zullen zijn om hun deel te eisehen vau den rijkdom dien zij nu onder onmenschelijke, voorwaarden voort brengen, Saciaal Politisk Overzicht «EDEESLARSD TKSl LA AN ALS BURGEMEESTEK. -HET 00KDEEL VAN « OE LEilïSOHE S0C1AAL-DEM0KRAAT » In < De Leidsche SoeiaabDemokraat > Schrijft de redaktie : < Naar de minister woensdr.g in de Kainer meedeelde, _ is onze partijgenoot K. ter Laan, lid dier Ramer, benoemd tôt burge-meester van Zaandam. Alzoo is in ons land de eerste sociaal-demokraat tôt deze ftinfc-tie geroepen. Waar sederfe de Iaatate verHezingeu de Zaandaamsche gemeenteraad iti meerderheid uit soc-dem. bestond ,gebood de konse-kwentie, dat 00k de voorz. van dien Baad een partijgenoot was en wij zijn van rnee-ning, niet alleen dat de benoemde de opge-dragen funktie dient te aanvaarden, maar 00k dat hij dezen post veel goeds kan doen. Hij dient haar te aanvaarden, om reden onze tegenstanders anders en nu niet-, zoo-aïs bij de portefeuille-kwestie, zonder be-wijs ons het verwijt zouden doen : gij durft de gevolgen niet aan van een groeienrla macht. Hij dient haar te aanvaarden, omdat hij met een meerderheid in den Baad achter zich, in zijn beheer kan toonen, wat zoo'n ambtenaar, zelfs met de beperkte middelea die do tegenwoordige verhoudin-gen van st£.-<ifc tôt gemeente hern veroorlo-von, kan toonen, wat hij als eociaal-demo-kraat 00k op die plaats voor nuttigs k&D verichton voor de arbiedersklasse. En dan zullen de bezwaren, die een zeer enkele onder ons in zoo'n benoeming zien, weî blijken apoken te zijn op klaarlieEten dag. Want zelfs bij konflikten als stakin-gen, zal een soo. dem. burgemeester, door-cîat hij niet zoo verxdoekt partijdig is als een lid der bourgeoisie nu eenmaal altijd is en wozen raoet, veel ellende kunnen voor-fcomen.Wy stappen nu eenmsal maar niet 7,0» van uit «le iiamfaUsÉiwho in do sociàlteiî» sche aiaatstfhappij, dasrtnssehen liggen ial yan OYergftngsvomen, waaria wij <le konse-kwentfcs dienen ta asnvaarden van onze grociende macht, en als zoodanig dient 00k dere benoeînîr.g te worden geboekt. » S8SITSOHUND SE SOCIAAL-ÙEMOKRATIE VERÏfîBST Ï>E MEERDERHEID IN BEN LAND-DAG VAN S CH WARZB U R G Schwarzburg-Rudolatadt is de klein» duitsche bondstaat, die voor het eeist een landdag kreeg met eene socialistisrhe meerderheid. (Schwarzburg telt bij de 100.000 in-woners en is 940 vierkante kilometers groot. De landdag telt er 16 leden.) Bij een tusschentijdsche verkiezing voor den Landdag van Sehwarburg-Eudolfstadt in het plattelandsdistrict Frankenhausen is de landheer Kàmœersr mot 596 tegenover den sociaal-demokraat, die 410 etemmen kreeg, gekozen. Door het verlies van dezen zetel hebben de sociaal-demokraten in den Landdag hun meerderheid verbeurd. Wij betreuren dit verlies alhoewel de be-teekenis van den Schwarzburger landdag niet van beiang is en geen invloed oefent op den algemeenen vooruitgang onzer partij. DE ONDERVRAGING IN DE EERSTE JiA.UER (SENAAT) TAN ELZAS-LO-THARINGEN. -- EENE >0R DE MILITAIRE AFKEURENBE M0TIE AAN-•GENOMEN.In de Eerste Kamer is de interpellatle over de gebeurtenissen te Zabern aan de orde gekomen. Zij luidt: « Wat denkt de stacîhouder te doen om het land de zeker-heid t'e versehaffen, dat de militaire eom-mandanten in het Bijksland zieh roortaan binnen de wettelijke perken hunner be-voegdheid zullen houden ?» Ourtius, président van de Kerk der Augs-burgsche belijdonis, een der onderteeke-naars, zegt dat hij de gevoelens der Elzas-sers deelt en de voorvallen te Z»bern_ be-chouwt als een. poging van het militarisme om den staat van zaken in Elzas-Lotharin-gen to veranderen. Spr. zegt dat het Elzas-Lotharmgsehe volk, demoeratisèh ah het is, zieh nooit zal kunnen schikken in Pruisische theorieën. Staatsseeretaris Zorn von Bulaeh herin-nert in zijn antwoovd dafc de vonnissen der kracht van gewijsde hebben gekregen. De keizerlijke regeering lieeffc haar staudpunt inzake Zabern uiteehgezet in de verklaring der Norddeutsche Allgemeine Zeitung van 15 dezer. De voorzitter léest een bij kora ingekomen motie voor, lnidende: « De Eerste Kamer betreurt het gebeurde te Zabern zonder de buitensporiglieden van burgers en de hou-ding van zekere bladen goed te keuren. Zij is van oordecl, dat de voorvallen vermeden haddèn kunnen worden, indien de supériou-ren der jonge officieren onverwijld de maat-regele7i, om een einde te maken aan de on-waardige, uitdagen.de en de bevolking kwet-sende liouding van sommigo officieren, openbaar hadden gemaakt. Zij is verder van oordeel. dat de militaire commandant zijn bevoegdheden schromelijk te buiten is gegaan en dat de bevolking recht heeft op Elra^-iiotha- | ringen door de militaire overheid sHpt iu: i aeht zullen worden genomen. De Kamer i verzoekt de regeering bij de bevoegde over- > j heden stappon te doen, opdat in dien zin ! beslisingen worden genomen. » j j De afgevaardigda Laland betoogfc dat 1 kabinetsorder van 1320 niet voor Elzas-i • Lotharingen g®ldt, doeb voor de Pruisische! ! regimenten, waar zij «eh ook_ mogen be-! Ivinden, dus 00k ai s zij in Elzas-Lotharingen! zijn. lu elk geval is de kabinetsorder even-1 wel ongerijmd en behoelî herziening. Afgevaardigde Masngr verdedigt het mi-' | litarisma en vèrkiaart rieh tegsn de .inge-, i diendo motie. 3 Dr. Schwaader, burgemeester van,; j Straatsburg, betoogt dat luitenaut von! ! Forstnev gestraft had moeten worden. ' | Nadat nog verscheidene seaatoren heb-î hen gesprokeri, Verklaart staatsseeretaris) i Zorn von Bulaeh dat de stadhouder zieh het' recht, om instruèties te geven aan zijn ge-j volmaehtigden in den Bondsraad, niet zal; laten otitnemen. De rijkskanselier moet-zieh over dat punt onnauwkeung hebben • ïiitgelaten. De ingediende motie wordt ten âîotte mct( 33 tegen 3 stemmen en 2 <mtho-adii»geîj aaa-' génomsn. " mmmtém HET ONISLAG TAN PRIESTER LE MIRE ALS ONDERVOORZITTER DER? KAMER W0RBT ALGEMEEN ALS, EENE « WïJZE DAA.D s AANZIEN. , Pastoor Lemire heeft, naar ik meen, eea goede en eorbied afdwingende daad ver4 richtj een daad, geheel in overeenstemming. met zijn eenvoudige en kinderlijke natuur,; door alsnog aî te zien van het onder-voojr-; zitterschap van de ivamer. Hij kon op hetj eerste oogenblik gemeend hebben, dat doj verkiezing geheel een BympatWebetuiging; van de Kamer was in den smartelijkeni strijd voor burgervrijheid, dien hij tegen de kerkeîijke ftUtoriteitea te doorstaan hadi Maar de eoîrçméntare&j sedert de verkie-ajng voor ni een p"oliti?kn?.et met boven'die» een aotâ-katholieken bijsmaak geweast is. Uit do radicale en sdeiftlisiische pers pers kon hij al dadelijk zien, dat zijn candida-tuur had moeten dienen om aan Briandis-1 tisehe candidaten een hak te zetten. En wi« iuiehto er verder het allermeest aan d« uiterste linkerzijde? De grof antikatholieka « Lanterne 2, die de verkiezing yan pastoos Lemire ah een slag in het g'ezicht van drf katholieke geestelijkheid vierde. Tegenover. deze voor een priester niet bepaald aangei narne lof en vreugde van de « Lanterne ^ stond dan de sehatnpere boosheid van al dé katholieke bladen. Zoo moest pastoor Lemire wel begrijpen,j dat zijn verkiezing vooral een manoéuvree^ ren met zijn persoon was alleen mogelijk geweest, doordat pastoor Lemire bij zeerj vele collega's hartelijke sympathie genoot.j Maar bij zou toch niet, w&aneor het zijn' beurt van presideeren zou zijn, den voorzit-' terszetel beklimmen in die atmosfeer_ vanj vrede, algemeene instemming en sereniteit,' die voor zijn eigen gemoed en in het belangf der Kamer voor de goede mtoefening van. het voorzittersambb gewensehfc was. Voor de vergadering van heden, opgeros-pen ter vervulling van den voorxittersrang/ en aldus onmiddellijk gesteld voor de kon-' sekwentie van hst geval, dat hij tlians met' minder naïveteit bekeek, dan op den dag; der verkiezing, heeft hij, na rijp beraad he-sloten zijn ontslag te nemen. Ten gevolgei van de uitleggingen van verschillende zij 4 den gegeven aan zijn verkiezing, zou het • kunnen zijn ,dat 00k van verschillende zy-den de Kamer de gedachte aan de disciplinaire maatregelen van de geestelijkheid tegenover hem te zeer op zou komen, wannée r hij den voorzitterszetel beklom. Datl lijkt hem niet goed en heeft hij nog heden! zijn ontslag geDomen als onder-voorzitter. Dit ontslag is dus een spontané daad van' pastoor Lemire, liandelend naar zijn gewe-' ten en beteekeat dus 00k niet een onder-> werping a an de geestelijke autoriteiten in het geschil, dat hij met deze heeft. BRlT8GHE-RyS( ORISIS IN HET ENGELSCHE KABINET? De Uaihj Telegraph beweert op hoog ge-j zag te kunnen melden, dat er in het kabinefc' over de vloorpolitiek een ernstigo crisis is1 ontstaan De meerderheid van het kabinet, verzet zich met Lloyd George tegen Chur-chill's begrooting. De verhouding tusschen George en.Churchill is zeer gespannen. Het wordt zeer wel mogelijk geacht, dat eerst-j daags de een of de.ander axireeds. Legt> Churchil het in het kabinet af, dan zal de heele admiraliteit ontslag nemen. Donder-dag zal de zaak in het kabinet grondig worden behandeld, Ook de uniohistisehe pers zet haar vloot-, campagne voort. De Morning Posi beweert, en de Manchester Guo.rdian àcht het wel mogelijk, dat Churchill vier îinieschepeu, op de begrooting wil brengea en Lloyd! George er twee af wil hebben. De vérhour ding van 16: 10 ten opzichte van de Duit-j sche vloot, verleden jaar overschreden, zou daardoisr hersteld worden. Ocb, 't komt er nu niet op 'n paar dro&d-»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes