Vooruit: socialistisch dagblad

571 0
09 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 09 Augustus. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 22 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zp3vt1j08s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dnikater-Ultgeefxtct Sam; Maatschappij H ET LICHT . bestuarder « P. PC VIS CM. L*debert-Ocnt . . REDACTIE . . ADMIN1STRATIE ilOOGPOORT. 29. CENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJS BELGIE Dri« moanden. ► . , , fr. 12! Zt» maandea • » . , » fr. 6.5f Eenjaar.. . » . . . fr. 12^0 M en abenneert lich os» stle po$tbar*«la» DEN VREEMDE Orte tna&nden «Jagelijkt vcrzondepK fe 6.7$ Orgaan der Belgische Wepkliedenpartjj. — Verschjjnende aile dagen. ÛEWOON KUMNIER Oit nommer telt ZES biadzijden Naarmate belangrijke berichten ons geworden of gebeurtenissen^ zich voordoen, zullen wij, zoo het ons mogelijk is, in den namiddag; bijzondere uitgaven van ons blad doen verschijnen. De nieuwe Belgische overwinning wordt bevestigd : Zeven Duitsche regimeuten paardenvolk zijn ten Hoorden Tan Laiki i bijiia gefeeel vermefigd. — m ■—» In een gevecht rond Libramont met de Franschen zouden de Dnitschers 15,000 dooden hebben gehad. Verstaanbare Moed Wij hooren allerwege den moed der belgische soldaten prijzen. De meesten bekenuen dat zij ïicH aan die dapperheid niet verwacht hadden. Het is nochtans geheel verstaanbaar en natuurlijk. In welken toestand Hevinden zich onze ï soldaten ?, Zij werden opgeroepen om Het bel-g-isçk grondgebied te vexdedigen tegen duitsche indringers. De eerste vraag die zij evenals wij zich stelden was: Wat hebben wij mis-'daan opdat onze onzijdigheid aldus ge-schonden wordt?» Het antwoord was natuurlijk: «Wij hebben niets misdaan tegenover Duitsch-land, niets dan vele zijner kinderen ge-voed door hen te laten werken of handel drijven in vrede. En dat is nu onze be-?ooning!)>Vandaar hunne gewettigde veron'twâar-diging en woede en natuurlijk moed en vastberadenheid om dien laffen inval af te weren en die schennis van 't volken-recht te wreken. De bekomen uitslagen en de verster-"king onzer troepen door fransche en engelsche soldaten, zijn natuurlijk van aard om den moed onzer mannen nog meer aan te wakkeren. België stond in geheel dees geval in de positie van een vreedzamen wande-ilaar, die zonder iets te misdoen al met-eens eene kaaksmeet kreeg van een woesten voorbijganger die hij zelf niet kende. In zulk' geval kan men een oogenblik verbijsterd staan. Maar als men geen geboren lafaard is, zal men geheel zeker al rap het bloed voelen koken en dien kaakslag zal betaald gezet worden aan den aanvaller, al ware hij nog zoo groot. De, woede verdubbelt de kracht., ^ ^ ^ -?F De çonragie onzer soldaten heeft nog eene andere reden. Allen hebben verdriet, de eenen moes- ; ten vader, moeder, broeders en zusters verlaten, anderen hunne beminden, velen zelfs hunne echtgenooten en kinderen, allen hun werk. Allen begrijpen aldus feitelijk de ake-lige gevolgen van den oorlog en hunnen moed krijgt daardoor een karakter van razernij en wraakneming. Vandaar die uitzonderlijke daden van heldenmoed die aan het ongelooflijke grenzen, als men zich geen rekenmg geeft van den gemoedstoestand van menschen die gedwongen zijn te vech-ten zonder de minste vijandelijke daad te hebben gepleegd. En ten slotte zeggen de kalmsten": a Wij staan er voor en wij moeten er door !»" Wat er ook van zij, de duitschers zullen er zich niet aan verwacht hebben aldus onthaald te worden door de kleine Belgen, met wie de pers van Duitschland het air had te spotten. Als wij nu toch moeten vechten, wel-nu dan zien wij liever dat onze soldaten dapper zijn en de faam van België hoog houden. F. H. De dubbele overwlnning van Vrijdag Het nieuws van de overwinning der Belgen op de Duitschers wordt bevestigd. Er waren 7 DUITSCHE REGIMENTEN PAARDENVOLK over de Maas gekomen en zij werden door onze mannen om zoo te zeggen vernield. * * * Een tweede gevecht heeft in de provincie Luxemburg rond Libramont plaats gehad, tusschen Duitschers en Franschen. Het getal dooden langs den kant der Duitschers zou ruim .15.000 MAN BEDRAGrEN". Het Fransch leger is erin gelukt HET DXTITSCH KO EPS TE SOHEIDEN. Geheele pelotons Duitschers sprongen in het water, om aan het geweervuur te ontsnappen. De manschappen verdron-ken of werden door de kogels getroffen. Anderzijds, had de Duitsche ruiterij groote verliezen en was het eene algemeene vlucht. Het was terwijl dit gevecht plaats had dat de hoogere Duitsche krijgsoverheid een wapenstilstand had gevraagd van 24 uren. Ban wisten de Duitsche opperofficieren nog niet, dat het gros van hun korps verslagen was en de rest naar de Duitsche grens uiteenspatte o! gevangen genomen werd. De stad Luik vereerd met het Eerelegioen De Journal Officiel van Frankrijk bevat hefc volgende decreet : Aan den président der rupubliek. Pftrijs, 7 augusti. Op het oogenblik dat Duitschland, met opgezetten zin de onzijdigheid van België schendende, door traçtaten gewa-arborgd, niet geaarzeld heeft het Belgische grondgebied te overrompelen, is de stad Luik, die in de eerste lijn den schok der Duitsche troepen moest doorstaan, erin gelul." in een zoo ongelijken als heldhaftigen strijd het leger der ovërweldigers af te slaan. Dit schitterend wapenfeit is voor Belgie en voor de stad Luik in het bijzonder een trotsche glorietitel, waarvan de regeering der republiek de heuglijke herinnering moet vereeuwigen, door aan de stad Luik het Kruis van het Eerelegioen toe te ken-nen.Diensvolgens heb ik de eer u voor te stel-Ien,te besluiten dat het Kruis van het Eerelegioen aan de stad Luik wordt toegekend. De minister van buitenlandsche zaken, Gaston D cramer gue. De président der Fransche Kepubliek heeft dan ook, op voorstel van zijn minister het Eerelegioen toegekend aan de stad Luik. M. Poincaré, heeft daarbij aan koning Albert het volgend telegram gestuurd : « Ik ben gelukkig aan Z. M. te melden, dat de regeering van de Fransche republiek de stad Luik komt te vereeren met de deco-ratie van het Eerelegioen. Zij wil op die wijze den moed huldigen van de heldhaftige verdedigers der plaats en van ganseh iiet Belgisch leger, met hetwelk het Fransche leger sedert dezen morgend zijn bloed op het slagveld vergiet. » De wapenstilstand werd niet îoegestaan Er wordt bevestigd dat de duitschers vrijdag eene schorsing der vijandelijkheden gevraagd hebben van 24 uren. Om hunne vraag te wettigen haalden zij aan dat zij 20,000 tôt 25,000 maunen buiten gevecht hadden, na de aanvallen van woensdag en donderdag. Het gerucht liep dat deze wa-penstilstand was toegestaan maar op het oogenblik dat aile bladen het nieuw3 gaven, wist men er bij den algemeenen staf niets over. Volgens de Patriote zou de wapenstilstand slechts toepasselijk zijn op de ver-sterkte positie van Luik en niet op het veld-leger.Volgens zekere berichten zou men vier uren wapenstilstand hebben om de dooden weg te halen ; volgens andere berichten zouden de duitschers na drij uren aile on-derhandelingen hebben opgegeven. W ■■ Mmm • TTltK ^ ... ■ Om de Duitschers den weg aî te snijden Men meldt dat de belgische troepen de banen van den ijzeren weg hebben open ge-broken tusschen Aarlen en Virton. De Duitschers zijn aldus in de onmoge-lijkheid gesteld transport van troepen te doen in de richting van Virton. Te Athus ziin de rails ook weggebroken. TE BETER] Volgens ooggetuigen rerzekerea werd Visé niet platgebrand. De moorderijen worden eveoecas tegen-gesproken.ACHT LANSIERS DOODEN VIER-EN-TWINTIG TTHLA-NENEene patroelde van acht lanciers waa op verkenning in den luikschen omtrek, ala zij aan een draai van den weg een troep uhlar nen zagen staan. Zij sprongen van. hun paard en telopen vooruit tôt dat. zij de vijanden binnen schot hadden. Een oogenblik later lagen de vier-en-twintig uhlanen neergeveld. De officier die de duitsche soldaten aan-voerde liet zich naderen, maar als de belgische hoofdman hun wilde ontwapenen dreigde hij met zijn revolver. Op denzelf-den oogenblik zette eien belgische Boldaat hem den loop van zijn geweer in den nek en daarop hief hij de beide handen in de hoogte ten teeken dat hij zich wilde laten gevangen nemen, wat dan ook gebeurde. EEN DUITSCH REGIMENT MET BELGISCHE VLAG Men meldde dat zekere duitsche regimen-ten achter de belgische vlag marcheerden om aldus onze soldaten te doen dwalen. Ter gelegenheid van de komst van den duitschen keizer, hierboven vermeld, werd Albert I, eere-kolonel £ebombardeerd van een duitsche regiment. 't Is dàt regiment dat nu met de belgische vlag voorop tegen België marcheert! Een brief uit het front van ons vechtend leger Os Belgen Msn dapper pvocltten. Ds bergers vertreetelon lie soldaten en helpen Isopgrachtsn dslven Een gedienstige kameraad stelt ons in de gelegenheid den volgenden brief mee te deelen, die door een Vlaming aan zijne vrouw gezonden is Mijne lieve vrouwt Ik heb de toelating gekregen om u een briefje te schrijven. Wij hebben twee uren rust, in afwachting dat andere soldaten ons komen vervangen. Wij hebben goed gevoch-ten en als de anderen doen zooals wij, dan is het zeker dat er binnen acht dagen geen enkele Pruis meer in België is. Ik geloof dat ik er vandaag voor mijn paart 25 tôt 30 gedood heb van op mijn paard, met mijn revolver. Wij hebben dan ook een charge gedaan met de lanciers, maar die duurde niet zeer lang. De belgische soldaten werk-ten maar al te goed en zij verloren geen enkelen man. Ik heb slechts één lancier en negen mannen te voet zien vallen — maar weer opstaan. De Pruisen worden echter bij honderden dood geschoten en gekapt... Wij hebben ons ook zeer te beloven over de burgers. Zij brengen ons te veel van ailes. Zij geven on3 ailes wat zij hebben, tôt kie-kens, lammeren en varkens toe. . Hunne^ H vronwen komen ons soep maken, onze bo-; terhammen snijden, ons vleesch verdeelenj Ik geloof niet dat er ergens zulke bravo' burgers wonen als te Luik en omliggende..« Ik heb" dezen brief toevertrouwd aan e>ea luikschen burger, die naast ons in de loop-» veel rijke menschen die naast ans zijn ko-< graven was komen werken. Aldus zijn et) men staan kappen en doive®, om onze*' paarden te verzorgen, om allés te doen, wat hun gevraagd wordt. En terwijl de hee-' ren ailes doen, moeten wij niets doen dani schieten... Op den oogenblik dat ik mijn brief sluit komen onze mannen nog af met' elf duitsche krijgsgevangenen, maar dioj duivels worden veel te goed behasideld doot < ons en de burgers. \ (Onze lezers moeten dezen brief lezendy overwegen in welken gemoedstoestand onze soldaten zich bevinden als zij door de oor-logsrazernij aangedaan zijn.) "" * • * ™ if Pruisische lieldendaden; in het Gr, H. Luxemburg Hier een verhaal dat door een luxem-, burgschen burger gedaan is aan brussel-J sche dagbladschrijvers : De aanvoerder der duitsche troepen, dis * aan het hoofd zijner bende binnen drong langs de Adolphe Ill-brug, werd aange-! sproken door minister Esschen, die zijnaj auto dwars voor de brug had gesteld. De minister reikte den generaal eenoj copie van het traktaat yan Berlijn en desQ antwoordde: , c Ik ken dat stuk, maar ik heb ander^ orders en die moet ik ten uitvoer hren.4 gen. > Op dezen oogenblik kwam ook de autot der groothertogin ter plaats en nadat zij; dwars over de brug was geplaatst riep dej eigenaarster : «Niemand mag ons grondgebied scheiv-; den... Ik ga dadelijk naar den keizer telo-^ grafeeren om het hem te herinneren. > t Daarop gaf de aanvoerder eenvoudig ton] antwoord: «Rijdt maar liever alleu spoedig naarj huis ! ) Intusschen was ook generaal Van Dycki aangekomen, die algemeenen aanvoerder! van het luxemburgsch leger is, en de Pruisi vond niets beters dan hem den loop yanj zijn revolver op de borst te zetten. Zich omkeerend gaf de Pruis aan de zij-ï nen bevel om vooruit te gaan, waarop mi-ij nister Eisschen, de hertogin en de comman-ij dant zich wel moesten verwijderen. Enkele oogenblikken later hadden de», Pruisen het postbureel afgezet en zich! meester gemaakt van de telegraaf- en tele-j foonbureelen. Vervolgens gingen zij al de schoolgebou-i wen doen ontruimen, waarop zij grootai plakkaten plakten waarop te lezen stond Jï Veldmagazijn. Daarna ma-akten zij zich meester vani het groot « Hôtel de Cologne », dat dade-j lijk vol soldaten was en bewaakt werd doorj sterke wachten. Den volgenden morgend begonnen zij ir| den omtrek ailes te verwoesten : hoeven iri brand te steken en kasteeleo plat te leg-' gen. Te Mericourt hadden de Pruisen twee fransche douaniers aangehouden, die zij ini handen gegeven hadden van fransche boe-i ren, met het bevel ze gevangen te houden.; . De boeren hadden de douaniers laten veW trekken, en als de Pruisen dit eea z> ■*!nrtTaafifMMBMi ai"1 mi aa»ari«.iT^?.'i r - r , i '.noT,"■ S",?,,, , ■«■«.oinilnHaiiif âaap -- N. 220 Prijs p»r nnmmer : voor België 3 centiemen, voor den faemde 5 centiemen Teleftnon t Re«S®ctle 247 - Administratie 2845 Zondagf 9 Oogst 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes