Vooruit: socialistisch dagblad

560 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 11 Juni. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 27 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/f18sb3zn3s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

iii r H 'I i» i.j.^BteE^'îBggraKreraaa^.-raMraT^-.ga^.M^aTO^giiyu^.iMAzi^ .■...—».. r»1.. ji- ET* ; = -'*, 32e faaî* ■» F^ 161 Pnis on nommer : troor België 3 «entieraen» root des yresmde S eennemes 1 etotoon .* Sodactîc ?î4"3f » ^«SmiaSstpatie 2845 ^ZorcgSaffi i^ ^ mm Brukster-Uitgeeïetc» s c3a; FAaaîschappij H ET Lî CHT bisîunrder j p, C-E ViSCH. Lcdeberg-Osnt . . REDACTIE . . ÂDJVUM5STRATEE SiOOûFOORT. 29» GENT VOORUIT Offfaan de? Baigische WerkHedenpaptij* YersGhijnende afk dagen. ABQNNEMENTSPRIJS BELQJS Ofie moarîden. . . . . If. 3.2S Ses maanden » . . , . fr. 6 50 Ecn jaar. ..*... tr. 12.50 M en abonnwrt ricft w aile postbnrcel» DEN VREEMDE Drie maanden (dagclijjkt vcrzondeet). . . . . • fr. 6.79 VERORDENING tetrefîende de uitoefening der jacht in 't Eiappen gebied van 't 4e leger ( Eîappenjachtverordeiiinrj) Ter vervanging der verordeningen van 13.8.1; (Verordeningsblad, blz. 52, Nr 39) en van 28.ll.lt (Verordeniugsblad, blx. 118, Nr 91) bestem îk bi. deze als volgt : § 1. — De jaolit mag alleenlijk door Duitsche offi cieren, officieren van gezondheid, ofticieren-veeart-(en, beambten met don rang van ofhcieren en ofh-cicr-dienfctdoen Jer- worden uitgeoefend. Het gebruik v ;i i gergewêren is met toegelaten s 2 — Toi u.toji'cning der jacht is een jachtvertoj noodig, hctweik op aanvraag door het Burgerlijkt Bestuur (Zivilverwaltung) van da Etappen-inspek-tion kostelooè uitgevaardigd wordt en voor den duui viin een }u.c'dj'- o.v (1 Juli tôt 30 Jumj geldig biljît-■Bu uitoefening der jacht moet men het jachtvorioj reeds op zich dragon on het op aanvraag aan de met de toezicht op de jacht gelaste militairen too- ""là — Met de toezicht op de jacht zijn gelast : a) De Voorzitter van het Burgerlijk Bestuur (Zivilverwaltung), b) de Etippen- en Ortskommandanten. c) de veidgendarmen en de militaire politie. d) de jachtbestuurders binnen hunne jachtge- biedeu. Deze <a-d) moeten er op letten, dat de bestemmin-ton der' jachtverordening worden nageleefd, înzon-derheid dat de tijd wanneer de jacht verboden is, waargenomeii wordt. Zij moeten de overtreders toe toehoorende aan de burgerli.jke bevolking ter bestraf-fine asngeven aan de militaire rochtbank, de overtreders toebehoorendo aan het loger aan hunne cnmiddelijke overlieden. . s 4. _ Voor de jaohtbescherming moeten alie jaehtgerechtigden eens jachtgebieds in t belang van tbehoud van den wiidkweek zorgen en ook de bel cische jacht- en veldwachters ertoo aanzetten. _ Indien het mogelijk îs, zullon de jachtgerechtig' éeu eons jachtgebieds ertoe geschikte militairen me) de bijzondore jachtbescherming gelaiten; dezen zai j)ij gebrek van 6en ] aciitvôrloi als bôwijsstuk een t06* Jlatingsbewij ; door'de Zivilverwaltungs worden ver- 5. — Wio een eigen jachlgebied begeert, moet dit vôôr 't begin van 't jachtjaar met nauwkeurige aangilte der grenzeuofmet benoeming aergemeente 'bij de aldaar bevoegde Etappenkommandantur aan-nagen. Deze zal do aanvraag na za oDderzocht te lebuen, samen met iiare meening dit aangaande, aan deZilvilYerwaitung ter beslisaing doorzenden. Wanneer ketzclfde jachtgebied aan verscheidone heerou toegewèzen is, en dezo onder zich eenen jaçktbe-\Kuuydei" nog niet gekozen en bekend gemaakt heb-,ben, zoo moet er een zulke op vôorstel der Komman-tear <door de Zivilverwaltung benoemd worden. De jachtbestuurder regelt de uitoefening der jacht epiee gerneenzaam jachtgebied. Aan zijne bevelen moeten de andere jachtbereeh-'tigden gehoorzamen. .... § 6. — Op gedurig en geheel omheinde eigendom men (tuineu, parken) mag de jacht alleenlijk uitgeoefend worden met toelating van den eigenaar oi vanzijnsn plaattvervanger. § 7. — Het'geschoten wild is het eigendom van 4en belgischen jachteigenaar, het itiagnochtansdoox den jacer (den jachtgercchtigden van 't gebied) aan de vaitgestelde prijzen voor zijn eigen gebruik worden o verge noir. en. Hot wild moet regelmatig dade-lykbij de ovorneming aan den eigenaar of aan zijnen gelaste of, wannoer dit niât mogelijk is, aan den burgemeester der gemeente, op wior grondgebied het wild geschotcn is, betaald worden. Voor het a,an den jachteigenaar overge!aten wild moet hern op aanvraag een bewijs met nauwkeurige ungifte der wildsoort en van 't getal stukken nor-denuitgevaardigd. Ditbewijs zal gebruikt worden als bewijsstukbij den verkoop van 't wild. § g. _ Voor het overgenomen wild moet betaald worden : a) Voor roewild 20.00 mark per stuk. I) Voor liazen 2.40 mark per stuk. c) Voor fazanthanen 2.00 mark per stuk. d) Voor fazanthennen 1.50 mark per ituk. e) Voor eenden 1.20 mark per stuk. f) Voor sneppen 1.50 mark per 6tuk. y) Voor patri,jzen 0.75 mark per stuk. h) Voor konijnen 0.40 mark per stuk. § 9. — Burgerlijke personen welke wild rerhan-delen, moeten zijnen oersprong nauwkeurig kunnen unduiden, zoo niet zal verbeurdverklaring uitge-iproken on eene straf uitgesproken worden. Aan militairen is het streng verbodon wild in den handel ta brengen. 810, — Op volgenûe tijden i» het «chioton rsn *ild toegelaten : a) Reewild — voor het schieten emtn 1% eene bijzondere toelating der Etappen-Inspektion uoodig. ï) Hazen van 16.9 tôt 15.1. e) Patrijzcn ran 20.8 tôt 15.1. c!) Fazanthanen van 16.9 tôt 28.2. e) Fazanthemien van 16.10 tôt 81.12. /) Sneppen van 1.7 tôt 31-3. <7) Eenden van 1.7 tôt 28.2. A) Geheel hst overige waterwild ran 1.7 tôt 31-3. i) Konijnen rçansch het jaar door. § 11. — Voor het begin van de jacht en 14 dagen 'ta het sluiten der jacht voor de betrokken wildsoort, ttag deze niot verkocht of te koop aangeboden worden. In geTal van overtreding zal eene stnf toege-past en Het wild verbeurd verklaard worden. § 12. — Het vangen van wild met netten, etroppan vallen van allen aard is verboden, «jn uitgczon-derd : a) Konijnen, die nochtans niet met stroppen mogen gevangen worden ; b) Fasanthennen. Tôt het behoud ran den wiidkweek kan aan een jachteigenaar het vangen van een bepaald getal hennen worden toegestaan, die na sluiting der jacht in 't gebied terug moeten worden uitgezet. De toelating wordt verleend door de Zivilverwaltung ; c) Lijslcrs. Deze mogen van af 15 September tôt 14 Novcmber met vogelstrikken gevangen worden, miar alleenlijk met een bijzonder toelatingsbewijs van de Zivilverwaltung. S 13. — Overtredingen der bestemmingen dezer >erordening worden met ton hoogsts 3000 mark fieldboete en met ten hoogste 3 jaren of met een iezer itrafien gestraft. ,.§14. — De verordeningen betreffende den bosch-ûiefstal en de wildstrooperij van 25.9.15. (Verorde-nngsblad, blz. 74) en betreffende het vangen van l Wngvogeîen van 23.8.15 (Verordeningeblad, blz, 51) I "lyven voor 't overige van kracht. ( H. O., den 2 Juni 1016. Der Etappeninspehtcw, von UNGER, •jfim?ai (ter Kwatteri*. Sf IEIT00KTELLIK6 ran NUVERHEIO sa KUKST^S ingSfioM is Hst FESSTPALEIS van VOORUlT, SI PisiSISSMnnt, ts Ssî jB@r Open van 11 uur 's morgens tôt "7 uur 's avonds HJ| DE PLECHTIGE OPENING ONZER TENTOONSTELLING van NIJVERHEID en KUNST ' 't Was zonder overdrevene praal noch buitengewone luidruchtigheid dat de opening der Tentoonstelling van Nijverheid en Kunst, in de ruime en kleinere zalen vau den voorbouw van het Feestpaleis «Vooruifc» ingerichb, plaats vond. Deze tentoonstelling welke, zooals onze vriend Coppieters in zijne rede _ terecht ztegde,, gieldt als eene nianifestatie voor den Vrede on den bloei van Handel en Nijverheid, en vooral een bewijs is van initiatief en kunde zoo van meesters als gasten, is inderdaad boven de verwachting der inrichters zelf, uitermate gelukt. Zoowel kunstenaars en vakmannen, pa-troons, hofbouwers, vertegenwoordigera van firmas, als onze partijinrichtingen.heb-ben blijken gegeven van wederkeerige be-kwaamheden.Het bezoek dat we na de officieele opening in aanwezigheid der genoodigden IN VOGELVLUCHT nemen konden, willen we neerschrijven om enkel ala GIDS te dienen voor de duizen-den bezoekers die we tijdans de opening der Tentoonstelling verwachten. De ingang voor de Tentoonstelling is langs de groote poort, St Pietersnieuw-straat. Op het eind© van den gang, — in den Wintertuin dus —, vindt men de BIoo-menteiitooBStelling, onze «Floralies». Na deze bezocht te hebben gaat men den breeden ganr door welke naar de Groote ïeestzaal leieffc. Meû draaiï echter links af, en zoa komt men in de afdeeling der Kleor-nijv(5r)iei:l, — na de vestibule en ontvangst-zaal doorwandeld te hebben —, waar meû de stands der «Vakschool «Ons Huis», Maatschappij « Vooruit », Stedelijke Huis-houdkundige- en Beroepssohool Margare-thastraat, aantreft. De indritk die men bij het betreden dezer eerste afdeeling opdoet is reeds overweldigend. Dan heeît men de afdeeling der Voedingsnsjverlieid eroaast, waar de verschillige inrichtingen der Maatschappij «Vooruit» en ,M. E. Devynck, sui-kerbakker, zijn vertegenwoordigd. JDeze afdeeling verlatend, voljçt mep den weg die naar de Salons der Sehilder», Beeldhoirw- an Bouwkimst leiden, en die het op eerste verdiep zijn ingericht. Dan klimt men hooger op, evenwel niet zonder de wanden te kunnen bewonderen die door nabootsingen vam hout en marner zijn vorsierd, en zonder voor de verzame-ling der Werkcu van de Samenwerkende Maatsichappjj «Vooruit», in miniatuur, in vereering te staan. Op het tweede verdiep treft den bezoe-ker onmiddellijk een kunstwerk : eene met de hand ge&meedde trapleuning, elektrisch verlicht. Ook is er een huis van blaasspeel-tuigen vertegenwoordigd. Om den goeden weg voor de gansche tentoonstelling op 't gemak en met regelma-tigheid te kunnen volgen, gaat men den gang links in, waar men versehillende kleine stands met lîuastsiei'aden, enz. aan-. treft, en waarna> men in de groote afdeeling der Boekii'jvarhcid komt waar ook de Tcxiiel in g©representaerd is. Zoo komt rasn dan in de even groote afdeeling der Bauwnyverheid. Deze verlatend îcan men dan den gang rechts bezoeken, waar de salon der foto-grafie en de stand van het Tooneel kunnen bezocht worden. Men stijkt dan verder den grooten trap op die naar de Domzaal ïeidt, — waar naast de meubcl- en houtnijverheid in 't algemeen, ook het Metaal, Elektrieitcit, . Telefoon, enz. zijn vertegenwoordigd —, en die een diepen indrub op de bezoekers laat. Naast de Domzaal kan men eene ver-versching bekomea. Men keert den kleinea trap af, niet zonder de stands van den Stedelijken Reinig-heids Dienst en van P. Varewijck, koper-gieter, aanschouwd te hebben. Aldus den weg volgend kan men m,et vrucht onze Tentoonstelling doorwande-len, die den bezoeker voor een tweeda en derde bezoek zal aanlokken, en waar men zijne kennis verrijken kan. Van heden af is de Tentoonstelling aile aile dagen open van 11 tôt 7 uro. INGANGPRIJZEN VOOR DE TENTOON STELMN G Zond-ig en Maandag : 26 jontiomeii. Dinsdag en Woensdag: 10 centiemen. Donderdag voormiddag: 25 centiemen. Donderdag namiddag : 50 centiemen. Vrijdag: 25 centiemen. Zaterdag voormiddag : 25 centiemen. Zaterdag namiddag : 50 centiemen. AEONNEMENTSPHIJZEl* Persoonlijke abonnementska&rten worden afgeleverd aan 5 franken. Familiekaarten : 10 franken. (Elk lid eener familie bekomt eene afzonderlijke kaart. Het trouwboekje moet bij de aanvraag voorgelegd worden.) Abonnementskaarten voor de Exposanten 1 frank. (Ontvangstbewijs der Tentoonstelling moet bij de aanvraag worden voorgelegd.)De abonnementskaarten worden afgeleverd aile dagen van 11 tôt 1 ure, aan het winket der Tentoonstelling (Ingangs St-Pietersnieuwstraat.)Pi'ijsvermindcring. — Door tus6chen-komst van de Maatschappij Vooruit, de syndikaten en den Bond Moyson, zullen persoonlijke abonnementskaartsa afgeleverd worden aan 2.50 franken. (Zich aan-bieden met zijn lidboeik aan het winket der Tentoonstelling). Aan de Bevolking nu om te bewijzen dat zij liare eigene Kunsten en Nijverheden lief heeft^ Liigzaai inr zelsr feu piliii weg-op ' Petit à petit Voiseau, fait son nid, zogt een fraïasch spreekwoord dat in 't vlaamsch vertaald wil zeggen : Beetje voor beetje maakt de vogel zijn n est je. Dat gezegde is wonderbaar gosdl van toe-passing op de ontwikkeling van onze partij, onze propaganda en, onder meer en vooral, op de uit'oreiding onzer cooperatieve wer-ken.Onnoodig ia het om van Gent te spreken en de huidige inrichtingen van Vooruit te vergelijken met den bakkelder van de Bel-gradestraat of met het lokaal van Zacheus in 't St-Gillisstraatjc. Al de partijgenooten kennen die formida-bele uitbreiding die de socialistisehe coope-rabie in min den 50 jaar te Gent nam en zijn er terecht fier op. Maar hier rijst er een ander en zelfs bree-der gezichtspunt op. Het voorbeeld van Gent is zoo overweldigend en zoo overtuigend gaweest, dat het algemeen gevolgd is geworden, niet ail een door onze vrienden, maar zelfs door onze vijanden, die aldus verplicht waren eene OBwillekeurige hulde te brengen aan Vooruit. De cooperatie is thans een net geworden over geheel België en in haren federatieven of bondsvorm mogen wij er ailes vrn ver-wachton wat grootsch en krachtig is voor onze partij. Een nieuw voorbeeld daarvan vinden wij ,, ia h»i BtswteblajJ oi Moniteur ya-n den 5" Mei 1916. L'uUnion Verrière», de mach-tige valcvereeniging van de streek van Charleroi, waar meer dan eens het 00g van geheel België o-> gericht was toen zij reus-achtige werkstakingen aandierf en met heldenmoed doordreef, ehwel, dat machtig organisme komt zich als syndikaat ook op samenwerkend gebied in te richten. Do standregelen verschenen in den Moniteur en artikel 1 zegt: De maatschappij néant de oenaming aan : Samemoer/drig L'Union Verrière. Artikel 3 zet als volgt hot doel der nieuw gestichte maatschappij uiteen: De maatschappij heeft voor doel ailes wat de fabrikatie en den handel van het glas in het algemeen betreft en van aile artikels die verbondfen zijn aan de glas-nijverheid ; de kletnhandel van allen aard in het groot en in het klein; de leeningen en de geldplaatsingen. Dat doel wordt verder breedvoerig uit-eengezct en het is volgcns ons breed en stout opgevat. Zulks is des te meer wasur, als men oiver-weegt dat het hier eene der grootste en ge-wichtigste nijverheden van België betreft, waarin het vertegenwoordigd kapitaal zeer aanzienlijk en machtig moet zijn. Als wij verder in de statuten dringen, ontmoeten wij den ondertitel: Bestuur en Toezicht, beginnend met artikel 16, die zegt: De maatschappij wordt bestuurd door eeu raad, samengestold uit minstens vijf ieden en hoogstens uit negen leden, gekozen cloor de algemeene vergadering. En dat die algemeene vergadering ver-trouyrea toont in ba:w ei^ren zelve en diens- volgens ook in de personen die zij kiest als beheerders, bewijst ons het slot Van art. 17, waarin het volgende uitdrukkelijk wordt verklaard: De beheerraad is van heden af ge-machtigd, voor zooveel het noodig is, van obligatiën aan den drager uit te geven tôt beloop van twee honderd vijf-tig duizend! frank, hetzij tôt ontwikkeling der tôt dîj.den voerende middels dor maatschappij, hetzij om belang te stallen in elke gelijkende nijverheid, door in te schrijven voor een getal aan-deelen waarover de beheerraad zal be-slissen.Ziedaar een sehier onbegrensd vertrouwen in een vrij gekozen bestuur, dat wij toch altijd verkiezen tussehen een opzettelijk vit- ten en verdaoht maken. * » * De statuten wij den ook een kapittel aan den Bilan en de Winston, en dit in de volgende termen: Art. 83. — Het eerste maatschappelijk jaar begint den eersten Januari en cin-digt den een en dertigsten September van het jaar negentien honderd en ze-ventien.Art. 34. — Op de winsten en na het amortissement of de dooding wordt er 5 per honderd afgehouden voor de wet-telijke reserve. De algemeene vergadering beslist over de toekenning van den overschot en besluit of' er reden bestaat tôt verdeeling of de gedeeltelijke of geheel de overschot niet moet gewijd worden tôt de vorming van spéciale reserve-fondsen of aan de dooding of gedeeltelijke terugbetaUng der leeningen. Dat ailes is dus geheel practiseh, geheel democratiech en met gezond verstand gere-geld.De algemeene vergadering blijft in ailes ten slotte de baas. Eene bijgevœgde beechikking in de star tuten is van veel belang, want zij zegt het volgende: Art. 37. — Al de leden der maatschappij, handelend zoowel voor hun eigen zelven als voor hunne erfgena-men of rechthebbenden, aanvaarden van al de betwistingen die zij zouden kunnen hebben met de maatschappij, te doen oordeelen, zoowel voor de bepalin-gen hunner rechten als voor de opvat-ting der statuten, door de algemeene vergadering, wier beslissing zonder àe-, roep zijn. Ziedaar de almacht der gemeensohap, der algemeene vergaderde samenwerkers beves-tigd.Met geneegen stelden wij vast, dat er onder de stichters dezer samen-werking van voortbrengst verscheidene soeialisten waren. En dat laat ons toe te hopen dat ook de toe» stand der werklieden die men zal bezigen aan de werlten, zal geregeld worden door een inwendig huishoudelijk règlement, dat hun aile mogelijke voldoening en waarbor-gen zal sehenken, en dat zal opgevat worden in den breedsten menschelijken en sociaal-democratisehen geest mogelijk. Men ziet het, het droombeeldig of uto-pisch socialisme van vroeger wordt stilaan tôt werkelijkheid voorbereid en is het reeds. Aan do kameraden van Charleroi : harte-lijk proficiat ! F. H. Do spssrweitosiiîi J!a HIM Ter gelegenheid van zijn afsterven vertelden de amerikaanEche burgorsbladen het leven van den wereldberoemden spoorwegkoning Jim Hill — dat zou moeten bewij2an dat iedereen i-jjk kan worden als hi.) maar verstandig genoeg is en vverken wil : In het jaar 1850 v: » doodarmo oudei's in San Paul, geboren, werd Jim Hill als kind met de knapen der ' beurt naar de uren ver van de ouderlijke woning naar de Miss>ssippikaaien gezonden om eonig geld te verdienen inc-thct rapen van kolen die bij het ioscen langs den weg waren gevallen. In dezen tijd was San Paul een ellendig stadje waar zoo wat vijf duizend menschen woonaen die veel armoede ledon, aangezien zij erzich voorloopig vestigden in de hoop dat zij weldra een ander gat zouden Vinden om naar het gewenscht fortuin te gaan zoeken. Als in dezen tijd eenige uitgeslapen kapitalisten feldbijeci.'gebrachthaddenomvan San Paul naar et binnenland een spoorweg te leggen, was kuaap Jim Hill een der eersten om een plaatsje aan ta vra-gen in het goederenmagazijn van de'terzelfderti.id gestichte Dabuçme Pttckctcompany, waar hij meen-de gemakkelijker wat meer geld te zullen kunnen verdienen dan met hetrapen van kolen. Jim Hill werd aanvaara als magazijnlooper, werd magazijnknecht, aanteekenaar, hulpklerk, enz. enz. en met den bïik van eeii ziener stelde liij zich won-dersnel op de hoogte van ailes wat hij te huis de « sooorwegzaken » noemde. 3 ri 1869, dus als hij dtriien jaren oudwas, stond Jim Hill alsbestuurder aan het hoofd van de zooge-naamdo Hill a*id GriQgcompany, eene maatschappij die langs den spoorweg een bijzonderen dienst had ingericht voor het « snelvorvoer » van koien naar San Paul, naar de stad die zich op wonderbare manier uitbiQidde. De EiV and Griggcompany had zooveel te doen als zij kor. verdiendo onborekenbaar veel geld en een paar ja. en later gingen de twee jonge bestuur-ders. die nog steeds maar knapen waren, mot do machtigo Red River Transportcomvany een zeer slim opgesteld contract aan voor het ui'tbaten van' gronden tussehen San Paul en Manitoba. In 1373, du3 als hij seventien jaren oud was, be-schikte Jim Hill over ean fortuia van 100,000 pond sterling on daar aarzelde hij niet om îicel zijn ver-mogen op ééne kaart te zetten en het failiiet over te nemen van de maatschappij die den San-Paul-Paci-fic-Railroad gelegd had inaar hot niet langer koa vol houden. Jim Hill nam de noodige ingénieurs in dienst, deed aile noodige veranderingen en verbeteringen invoeren, richtte den spoorweg in zooals het >>•-' hoorde en weldra won hij zooveel geld als hij tellen kon, zoodat hij eenige jaren later in het bezit kwam van een fortuin van 30,000,000 pond sterling en den « spotnaam n kreeg van... spoorwegkoning! Van dezen raadselachtigen man vertellen do une» rikaansche bladen verder dat hij zeer eenzaam en soberkens leefde, dat hij eenvoudig en gematigd was in allés en dat hij als den simpelsten werkman «an te spreken wa3 door iedereen. Jim Hill was ook een hartstochtelijke verdedigor en bevorderaar van de wetenschappen en de kunsten, vooral van de cchoone schilderkunst en in zijn muséum te San Paul had hij voor millioenen dollars meesterwerken van Millet, Ri bot, Daubigny, Dupré. Diaz, Delacroix, Troyou, Fromentin en veel anderaa verzameld. De manier waarop Jiin Hill getrouwd is heeft vssfr van een romsn die nu door aile aœerikaaniche gïzettenlezers gekead is : Als hij nog naar de Mississippikaaien kolen ging rapen, ging hij, als hij eenig geld had, gewoonlijk om den goeden koop wat eten in eene soort van klein hôtel, eene houton loods, waar hij regelmatig besteld werd door een meisje dat ook nog een kina was, Mary Mahezan geheeten. Het medelijdend meisje deed hem steeds wel en Jim eindigde met op Mary te verlieven, om haar eindelijk te zeggen dtt hij met haar zou trouwen van zoodra hij in dû wereld eeno plaats zou veroverd hebben die hem in fctaat ttelde om voor haar en de.... kinders te vrerken. Als Jim Hill een paar millioenen dollars in zijn. bezit had is hij Mary Mahezan in het eethuis der; Mississippikaai waer gaan opzoeken ®n heeft hij haari in een psnsioenaat waar hij dubbel kostgeld betaalde op voorwaarde dat men met dubbele oplettendheid isfn hare algemeene opvoeding zou werkon. Als Jim een paar jaren later met Mary trouwde, bracht hij haar naar een prachtig paleis dat hij had laten bouwen op een heuvel buiten do stad San Paul, van welks overgrooe balcon rij de blikken kondea laten wandelen over do Mississippikaai, op dewelka Jim als kiud kolen geraapt h^d en langs dewelke cok hét eethni? stond waarin M&ry gediend had-— on haren Jim bij elke gelegenheia een grofltw oi beter brokje vrist voor te zetten. Ot niiiëto ïQaruiipng der Oraadioozs Tsieîcnia Veîe zijn van gedacht dat het wonder der draadlooze teletonienogeen hersenschim is otwel dat het nog tôt de studeerkamer behoort. Laten wij hun terstond zeggen dat de jongste zuster der draadlooze telegratie, reeds doorslaande proeven heeft geleverd over haar gebruik en degelijkheid en dat, zoo wij er nu zoo weinig over weteb, het alleenlijk de huidige toe; ,;nd is die dit medebrengt. Inderdaad, in Januari 1Q14 verbaasden de fransche zeeoffiicieren Co'in en Jeai;ce, (welke reeds vroeger een bruiltbaar apparaat voor draadlooze telefonie uitgevon-den hadden) de geleerden met hun verbeterd toestel welke hun toeliet te spreken bij middel der radiofonie', tussehen Voves en Parijs (103 km.), Parijs en Mettrav-bij-Tours (200 km.) en Parijs en Marseille (550 km.*). Maar hoe mcoi ook die uitslag was, toch was hij reeds bekomen en ver overtroffen door den 26jarige italiaansche Br Riccardo Moretti welke in October 191a, zeer duidelijk de spraak overseinde tussehen Rome en1 Tripolis (1000 km.). Hij gebruikte dsarvoor de voortbrenger van eleetri-sche goivingen (voehtige boeg) van 5-ijne uitvinding en de hydraulische microfoon van den italiaansche profes-sor Majorana, verbeterd door M. Yami, bestuurder der italiaansche militaire school van draadlooze te!e-grafie.Nochtans werd die proef niet officieel bevestigd. Maar daarentegen gelukiehet twee andere itaiianep, d# heeren Marzi, vader en zoon, — de vader gewezen tele-foonbestuurder te Rome —, met de krachtvoortbrenger f généra tor) van Moretti te verbeteren en met een door hen uitgevonden microfoon van roodloopende kolen-korrels, de spraak over te seinen van het arsenaal van La Spezzia tôt Messia, dus van het eene uiteindc narr het andere van Italiê, over een atstand van ruim 800 km. In Februari 1914 kwamen deze beide geleerden naar Belgiê.en richtten een draadloos telefoonstation op, in de statie \ an draadlooze telegrafie van den heer Gold. sejimidt, te Laeken, de zoo gekeiide en gewaardeerde belgische T. Z. D.-man. Na eene reeks proefhemingen welke zeer duidelijk te onderscheiden waren hier te Gent, Antwerpen, Oostende, Kortrijk, Luik, Aarlen, enz., werd er eene beslissende proef genomen tussehen IJrussel en Parijs (EiL-ltcren), welke ten voile slaagde. Midderwijl hadden er hier in Europa noggoedge-slaagde proeven plaats tussehen Marseille en Algiers en Oran ( Atrika) wederkeerig 750 en goo km. Maar terwijl men hier in "Europa dapper en onver-poosd doorwerkte en heel wat uitslagen bekwam, toch schijnt het bijna zekerdat de Amerikanen ons daar reedS verre overtreffen. Bij de eerste proeven van William Bubilier met zijn nieuwe draadlooze telefoon (boogsysteem) bereikte hij reeds afstanden van twee, drie, vier honderd mijlen. In 1914 werd dit getal mijlen reeds verdubbeld!! Ook zijn er reeds in de Vereenigde Staten veel kust-vrachtstoomers en gouvernementsbooten met draadlooze telefonie uitgerust, welke verbazende goede uitslagen opleveren. Het getal liefhebbers van draadlooze telefoniestatiet schijnt stilaan die der draadlooze telegrafie te verdrin» gen. \'uor oscilleerende ttroomen van zeer hooge sp.an-ning, volstrekte bestendigheid en gelijkvormi«hei<L de drie hooldzakeiijke eigenschappen, om de gesproken woorden bij middel der radiofor.ie «ver te kunnen seinen, zijn er tôt hiertoe twee middele» s ien eerste d* zingende boog, wier oscilleerende eigenschappen voor> heteerst door den Engelsche geleerdè Duddell ontdekt werden (igoo) en ten tweede de stroomwisselaar van zeer groote frequentie, welke de beroemde Deensch» geleerde Fessenden, de eerste maal gebruikte (1856). Zooals men ziet zijn er hier twee versehillende stel-sels tegenover elkander. In de «erste vinden Vf* Dwddell Simon, Rfru- .

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes