Vooruit: socialistisch dagblad

291 0
13 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 13 November. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 09 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/d795718t3d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

VOORUIT Orgaaa d©r islgiselie Werkliedeip&rtij. — Verschijnende alîe dagen. Druketer-Uitg*efgter Sam Maatsch H El LtCHT, Best. P Ds Vitoh, Ledeberg-Oent — Red. A dm HcogpooH, 39, Gent nget»Mi && Sa Fnftlfrl% RI tHw'ti1" * ^^3 vil 5*1 ■ f"®53'ù<a A Uit Duitsche bron. Wesleiijk oorlogsterrem GROOT HOOFDKWARTIER, 12 Nov. Legergrœp van kroonprins Rupprecht van Beieren: Het trechterland van Poel-kapelle en Passehendaele was gisteren an-dermaal het tooneel van verbitterden kamp. Verscho afdeelingen voerde de En-gelschman in den kamp, om het hoogland ten noorden van Passehendaele in handen ta krijgen. In diepgeregen gelederon kwa-men zijne regimenten steeds op. In het cea-trum van het aanvaifront drongen zij door in onze af weer streek en bestormden het hooger gelegen stuk grond. Daar werden zij gatroffen door den tegenstoot van pom-merensche en oostpruisische bataillons, die hen sposdig terug sloeg. Tôt vijfmaal toe herhaalde de vijand zijne aanvallen. Onder het a.fweervuur van onze artillerie misluk-ten zij telkens, zelfs voor onze_ verdedi-gingslijnen. Waar de vijand eenig terrein had kunnen winnen, daar sloeg onze infanterie hem met de blanke wapens neder. Brandenburgsche troepen stieten hem dan telkens achtsrna en ontnomen hem gansche deelen van zijne uitgangsstellingen. De artilleriekamp duurda tôt in den avond voort en breidde zich dan uit tôt de stel-lingen die aangesloten waren aan het algo-• msen aanva-lsvtld. Een in den avond van eit Zonnebeke aanstormende gedeeltelijke aanval van engelsch troepen mislukte eveneens. _ . De karupdag van gisteren m deze vlaarn-sche streek heeft den vijand zware verlier zen gekost. Er bleven 100 gevangenen m onze hand. Bij een verkenningstocht ten zuiden van Richelbourg werden 1 officier en 10 portu-geesche soldaten gevangen genomen. Yoorveldgeveohten in Artois en voor Saint-Quentin hadden voor ons goede ait- slagen. . Legergrosp van den Duitschen kroonprins: Voor het bosch van Chaume bleef het vuur den dag door stijgen. Het getal der op 9 November aldaar gevangen geno-fften fransche soldaten heeft zich vermeer-derd tôt 8 ofificieren en 2-80 mannen. Legergrosp van hertog Albrecht: Eenige stormtroepien brachten van goed geslaagde ondernemingen langs den Hartmannwsl-lerskopf 37' fransche jagers ails gevangenen op. Luitnant Wiisthoff behaalde zijn 26en luchtzegepraal. Langs het oostelijk oorlogsterrein en het macedonisoh front nièts bijzonders te mel-den.Italicuinsch. front, Sterke italiaansche krachten wierpen zich op de over Asiago ten oosten voorwaarts dringende afdeslingen van ons leger en koaden ze cip eene plaats wat lang drin-gen. Beiluno îs intusschen door de troepen onzer bondganootea ingenomen. Langs de Neder-Piave heeft de vijand zich Voor den kamp gereed gesteld. TJit Fransche brou. PABIJS, 9 Nov. (Officieel): Eersta avondbericht: Levendige artilleriebedrijvig-heid op het gansche front ten noorden van de Aisne, in den sektor ten zuiden van Cor. beny en in den Elzas in het gebied van Sept. Van de rest van het front is niets te melden. In den nacht op 6 dezer wierpen onze bom-meneskaders 2300 kilogr. ontploffingstof op de staties Thourout, Cortemarck, Roesse-lare en Lichtervelde. Aile doelen werden ge-troffen.Tweede avondbericht: Gedurende den dag artilleriebedrijvighedd op het front aaa het Chaume-woud en in den Opper-Elzas. Over al ver der kalme nacht. PARIJS, 10 November. — Officieel: Op het front ten noordwesten van Reims werd de nacht gekenmerkt door een reeks van duitsche aanvalspogingen op de loopgraven en de kleine Fransche posten, bijzonderlijk in de sektoren van de Oivre-Courcy en van den Godât. Teruggeworpen door het Fransche vuur, konden de Duitschers de Fran-sche Unies op gean enkel punt genaken. Van hun kant zijn de Franschen er in ge-lukt ten Oo®ten van La Neuville in de Duitsche loopgraven te dringen, waarvan zij de schuilhoeken vçrnietigden. Op den rechtieroever der Maas duurde de artilleriestrijd tamelijk hevig voort op het front van het Chaumebosch, waar insge-lijks patroeljes gesignaleerd werden, wat de Franschen toeliet gevangenen te maken. In de Vogezen en in den Elzas, tijdens een inval in de Duitsche liaies, ten Noordwes-t°'i van Senones, ten Oopten van Seffois, hebben de Franschen aan de Duitschers gevoeiige veirliezein toegebracht. Niete te melden op het overige van het front. ITit Engelsche bron. LONDEN, 9 Nov. (Officieel): Gisteren avond voerden wij gevolgrijk een aanval ten oosten van Hargioonrt uit. Verder niets bijzonders.LONDEN, 9 Nov. (Officieel): Avondbericht: Een gevolgrijke aanval, waarbij wij gevangenen en een machiengeweer veroverd hebben, werd heden middag ten noorden van Fresnoy doorgevoerd. Eenige gevolgrijke artilleriewaarnemingsfotos werden door onze vliegtuigen uitgevoerd. Onze laag-vliegende machienen vuurden vele salvos op vijandelijke troepen en transporten. Weinig vijandelijke vliegtuigen werden aangetrof-fen, en werd stuurloos tôt neerdalen ge-bracht. Een vijandelijk waarnemingsballon werd op den grond door een laagvliegend toestel vernield. Een onzer vliegtuigen is nist teruggekeerd. Dt oarlog tussehei Italie en Oostenrijk-Hiiigaîije Uit Italiaansche bron. ROME, 10 Nov. (Officieel): De troepem gaan voort, tôt de opgetrokken etellingea terug te trékken ze vo,or den tegenstand te versterken. Achterhoeden en dekkingsaf-delingen houden den vijand verder dapper onvermoeibaar tegen. De urltg op in Ealkan Uit Bmlgaarsche bron. SOFIA, 11 Nov. — Macedonisch front: Op het gansche front het gewone vernie-lingsvuur. Oostelijk van de Cerna bij Gra-desnica werden sterke vijandelijke verken-ningstroepen vooruitgedreven. In de streek der Magiena en op den linker Wardar-oever droûgen onze aan vais troepen op vele plaatsen in de vijandelijke stellingen en keerden met zegebuifc van verschillenden aard terug. In 't Stroemadal zuidelijk van Armouli werd eene vijandelijke kompa-gnie door onze verkenningstroepen verstrooid, die met gevangenen Engeîschen, daarondcr een officier, terugkeerden. Dobroedukafront: Zwakke vuurwerking. Zuidelijk van Salatz werd eene vijandelijke ! verkenningsafdeeling afgewezen. In Kiem-Aiil Uit Turksche bron. KON STANTINOPEL, 11 Nov. — Kau-kasusfront: Op den linkervleugel werd de poging van een vijandelijken overval afgewezen. Een aantal geweren, handgranaten, evenals vier gewonde gevangenen, vielen in onze handen. Sinaifront: Op 9 November is eene strijd-poos begonnen. Vijandelijke aanvallen ge-beurden er niet. Dt miSitaire Kwfirntie der GeellleeiMe PARIJS, 11 November. — De samen-komst der militaire konferentie der geal-lieerden te Parijs, op 19 November bepaald gie orden. Kerensk! ovir tiei Maximaiisilseh gevaar Maaîregeien tegen de revdutionaire bewegîsig in Petersburg PETERSBURGj fi November. — Melding vaa het Petersburgsch telegrafena^eat-Bchap : Ondèrvraagd over de middels die de voorloopige regeering meerut te kunnen aanwenden om de pogingen der maximalis-ten te verijdelen, die er blijk'oaar op uit zijn om zich het regeeringsgezag toe te eigenejn, hield Kere-nski de volgende korie redevoe-ring in de algemeene vergadering van den zoogenaamden Raad der Republiek: « Hœ meer de dag nadert waarop de wet-gevende vergadering bijeenkomt, zou men zeggen hoe hardnekkiger en hoe stoutmoe-diger worden de pogingen die aangewend worden om deze vergadering tegen te wer-ken, terwijl men er moet bijvoegen dat lia pogingen meer en meer aangewend worden door lieden die er op uit zijn om onze nationale verdediging te verlammen en het vaderland te verradsn. « Deze onwaardige lieden gaan uit van twee heel verschillende vertrekpunt-en, van de uiterste linkerzijde en van de uiterste rechterzijde, en zij stellen zich tôt akkoord daar waar zij het woord kunnen voeren over de artikels van den onverantwoorde-lijken staatsmisdadiger Lenin,.die den spot d.rijft met ailes wat recht en noodzakelijk is. » Wij mceten er met nadruk op wijzen, dat al deze misdadige pogingen volstrekt niet kunnen ten goede komen aan het Duitsche proletariaat — zooals men bewust of onbewust bij elke gelegenheid beweert, — maar dat zij wel ten goede komen aan de klassen en standen die het Duitsche volk overheerschen, aa-ngezien zij er veel toe bij-dragen om onze fronten zonder voldoende verdediging open te zetten voor de troepen van den keizer en zijne bondgenooten. s Met het oog op den strijd die ont s ta an was tusschen den militairen staf van de Voorioopige regeering en de militaire com-missie van den Petersburgschen Arbeiders-en Soldatenbond, ging Kerenski voort: i Onze militaire staf kon onmogelijk de eischen van de militaire commissie van den Arbeiders- en Soldatenraad aannemen als zijnde in overeenstemming met onze be-staande wetten en daarom eischte hij kort-af dat de commissie hare uitdagende beve-len zou intrekken. Aanvankeljk en in schijn ging de commissie dan over to£ het voor-stellen van ondorha-ndeiingen, toonds zich zelfs geneigd om eene verstandhouding te helpen bewerken, maar ter zelfder tijd en in het geheim ging zij over tôt het verdee-len van wapens en schrot onder de werk-lieden die haar genegen waren. « Dit was dan ook de reden waarom ik eien deel van de Petersburgsche arbeiders-bevolking als een oroerig revolutionair leger beechouwde ! Daarop heb ik onver-wijld een streng onderzoek bevolen en de nookzakelijke aanhoudingen laten doen. i> Hier onderbak de heele linkerzijde Kerenski met spottend en schimpend geroep, maar in zijne gewone krachtdadig kalmo hou-ding keerde hij zich naar de schreeu-wers om hen toe te roepen : « De wettelijk aangestekle voorloopige Rœseâatalie regeering zal veel lie ver de dood-straf cndeîgaaii dan de verdediging van eer, veiligheid en oEafhankeliikheid des vaderland s op te gcven ! » Daar het schelden nu opgehouden had, ging Kerenski over tôt de bespreking van het frontleger tegenover de pogingen der maximalisten en hij las verscheidene tele-grammen voor, in dewelke frontsoldaten uitdrukkelijk aandrongen op het nemen van krachtdadige maatregels tegen buiten-sporigheden 's dez,e die weer in de hoofd-stad op touw waren gezet geweest, teg«n dewelke het leger ook gereed was om de regeering op de krachtdadigste manier te ondersteunen. Kerenski sloot zijn antwoord met de ver-klaring dat aile partijen, aile standen, aile volkskiassen al 1 mne krachten te verzame-en hadden voor den wanhopigen strijd tegen de gevaren die het vaderland langs aile kanten bedreigden. In de namiddagzitting van den Raad der Republiek sprak Kerenski opnieuw over de pogingen der maximalisten « die er meer en meer op uit schenen om zich meester te maken van het regeeringsgezag om dan den burgeroorlog te doen uitbreken » en onder den algemeenen bijval van de rechterzijde, het centrum... en de linkerzijde verklaar-de hij : « De partijen die het wagen om in dezen oogenblik de handen te verroeren tegen den wil en de bevelen van het vrijgevoch-ten Russische volk, bedreigen ons ter zelf-dertijd met het overleveren onzer front-legers aan de Duitschers en hunne bondgenooten ! Aile werkingen en ondernemingen om zulke pogingen rechtstreeks of on-rechtstreeks t j ondersteunen, moeten dade-lijk onderdrukt worden ! » De opperminister sloeg dan voor om het voorparlement te gaan raadplegen over de vraag of de voorloopige regeering in den zin van zijne redevoering over zijne volle-dige medehulp kon rekenen en de lezers weten hoe het daar verder afgeloopen is. la het Buâteiilawd lia Inspectîereis van den NederiantJschen mrsisster van oorlog Men meldt uit 's-Gravenhage dat de minister van oorlog, jhr. De Jonge, naar Zeeland en het westelijk deel van Noord-Brabant vertrokken is om eené ifispectié-reis te ondernemen. De minister is verge-zeld van majoor Insinger, chef van de af-deeling generale staf aan het département, en van zijn adjudant, den kapitein van den gïeneralen staf, jhr. W. Roôll. Isa Esi§®laineg Een onderhoud met een Botsohewîstentoider STOCKHOLM, 9 November: De laatste gebeurtenissen te Peteirsburg kwamen voor de hier levende Bolschewisten niet verrassend. Ik had ûen onderhoud met een gezaghebbend maximalist, die in di-rekte telegrafische verbinding met Lenin staat en morgen naar Petersburg aireist. Hij zegdo dat de bezetting der Finsch-Russische grau s door de Bolschewistische soldaten als eerste stap voorgenomen was om aan de emigranien de inwijking mogelijk te maken en de tegenrevolutio-nairo vluchtelingen de vlucht uit Rusland onmogelijk te maken. Verder verklaarde hij dat de Zimmerwald-Konferentie te Stockholm zal plaats hebben, om na af-spraak met de partijgenooten over eenen direkten wapenstilstand en vredesondar-handelingen te beraadslagen. Er ging een telegrafische uitnoodiging aan de Oo&ten-rijksch-Hongaarsche socialisten en de ver-tegenwoordigers der Duitsche minderheid om aan het Kongres deel te nemen. De Duitsche meerderheidspartij is vrij op deze Konferentie te verschijnen. Uitge-noodigd is zij wegens de Wiirzburger be-sluiten niet, zoover zij zich niet beireid verklaart dan godsvrede te breken. Wat de vredesmogelijkheden betreft, verklaarde de Bolschewist, dat de Entente-machten gladweg den oproap tôt een wa-penstilstand zouden afwijzen. Er blijftdus aan Rusland niets anders over, als direkt met de middemaehten te onderhandelen. Lenin is ©an reaalpolitieker die met be. paalde vredesvoorwaarden aan de midden-machten zal optreden in geval van vre-desgiezindheid.Bn Fi^aeîispIjBc Be steiSing van Painlevé wankelt GENEVE, 9 Nov. — De Parijsche Kor-respohdent der Lyonsclie «Dépêche», acht Painlevé's stelling wankelend. Als zijne ge-beurlijke opvolgers worden Thomas en Clemenceau genoemd; zij zouden evenwel weinig uitzicht hebben op eene benoeming tôt het voorzitterschap. Daarentegen geldt eene orienteering naar een ministerie Briand als waarschijnlijker. Sluiting der Fransche grenzen « La Tribune » van Geneve meent te weten dat de Fransche grsns gedurende een maand gesloèen zal blijven. Isi Itali© Cadeena aîgezet ROME, 8 Nov. (Stefani). — Nadat op de Konfetentie in Rapallo de beslissing genomen "was eenen intergeallieerden oppersten politieken raad voor het geheele westelijk front te vormen, wion een bestendige militaire centrale kommissie te zijde zou staan, werden tôt deelnemers aan die militaire kommisde benoemd: generaal Foch voor Frankrijk, generaaJ Wilson voor Engeland, generaal Cadorna voor Italië. Om generaal Cadorna in 't Italiaansch opperkommando te vervangen, benoemt een koninklijk besluit tôt chef van den generaalstaf van het leger den generaal Diaz en tôt onderchefs de ge-neraals Vadoglio en Giardino. In BlsesEand Het toenemen der maeht van de Sowjet ZURICH, 11 Nov. — De zwitsersche dag-bladen melden over Stockholm uit Peters-burg, dat ook in Moskow, na straatgevech-ten die meer dan 5 uren duurden, de maximalisten getriomfeerd hebben. DEN HAAG, 11 Nov. — De «Daily Te-legraph)> meldt: Zooals gemeld wordt wil de bolschewikistenpartij een kabinet aansteL len zonder opperministsr. De leden van het kabinet zouden om de beurt voorzitter van den ministerraad moeten spelen. Aile bla-den houden donderdag weer verschijnen, al was het ook op verkleind formait. BERN, 11 Nov. — De parijsche dagbla-den drukken de petersburgsche draadmel-dingen over onder reusachtige opschriften en zij wijzen vooral op de afzetting van Kerenski. Eenige bladen meldden dat de Kozakken van den Don, der Wolga en van den Kaukasus besloten hebben eene confe-deratie der Kozakken van het zuiden te stichten, om dan over te gaan tôt het vormen van een bepaald Rusland onder de lei-ding van eene nationale oorlogsregeering. De semstwopartij van het voorparlement en de moskowitische politieke partij sloten zich aan bij de Kozakken, die Alexejew als lei-der gekozen hebben. WASHINGTON, 11 Nov. — Het ruesisch gezantschap deelde hier mede dat zij wei-gert het gezag van de maximalistische regeering te erkennen. , Oorlog of Vrede î LONDEN, 11 Nov. — Het «Central News» meldt uit Petersburg: De nieuwe Russische regeering proclameerde heden de samenroeping van eene Russische volksver-gadering die zou beslissen over de kwestie van vrede of oorlog. STOCKHOLM, 11 Nov. — Volgems mel-dîngèn in Zweedeche bladen treedt het ver-langen naat* vrede in Rnsla-nd owral op den vôôrgrohd. Het leger is overal ontoe-reikend verzorgd. Bij de toenemende koude en het voortdurend gebrek aan ailles, kunnen • de soldaten het aan de fronten niet langer volhouden. Bij aile troepen wordt de noodzakelijkheid van een epoedigen vrede besproken. Het oppercommando van het noorderfront is afgetreden. Tôt onder-steuning van den Arbeiders- en Soldatenraad werden 25,000 soldaten naar Petersburg gezonden. Ook het grootste deel van het Tiflisch leger heeft zich voor den Arbeiders- en Soldatenraad verklaard. Daarentegen houdt het westerleger het nog steeds met de oude voorloopige regeering. lia GHekfsiilsnd In het Crieksche leger «Le Matin» verneemt uit Athene dat de Iichting 1916/17 onder de wapens werd ge-roepen. De Hobelprils voor Letterkeede De Nobelprijs voor letterkunde is door de Zweedsche Akademie tusschen Cari Gjelle-rup en Henrik Pontoppidan gedeeld ge-worden.Gjellerup en Pontoppidan, beiden domi-neeszonen en bijna van gelijken ouderdom (zij vierden in Juni en Juli dit jaar hun zestigsten geboortsdag), beiden onder den invloed van Duitsch denken en Duitsche literatuur groot geworden, zijn toch in hun aard kracktige antagonisten of tegenstaan-ders.Henrich Pontoppidan, de zoon van een prediker in de kleine Jutlandsche stad Fre-derica is een scherpe waarnemer van 't Deensch volksleven, bijzonderlijk van de la-gero klassen. Mathematieker en natuurwe-tenschap geleerd van beroep trad hij reeds in zijnen eersten novellenbundel «Stâkhede Vriger» (1881) tôt de onder den invloed van Georg Brandes de verouderde romantiek en al 't konventioneele bestreed. Zijn gemoe-delijke satire, die zich bijzonderlijk in zijne groote romanseries tegen de door de fanta-zij ontstaande levensdwalingen richt, voîgt den noorweegschen satirieker Alexander Kielland. Door tegenoverstelling van prin-cipieele wereld- en levensbeschouwingen wil hij in de kontrastbeelden echte levens-verhoudingen geven. In de latere romans en novellen, bijzonderlijk in «Sandinger Ge-meenten», «Mimosas», «Het beloofde land» (zijn hoofdwerk), «Nachtwacht» en «Lylck Per» komt hij tôt immer sterkere eigenaar-digheid en zelfstandigheid. Zijne vertellin-gen zijn haast aile in 't Duitsch vertaald, (meest bij Diederiehs in Jena verschenen). Cari Gjelllerup, in een landpastoraat op het eiland Seeland geboren, studeerde gods-geleerdheid en kwam over het radikaal He-gelianisme en het Duitsch Idealisme (van Kant en Schopenhauer) tôt eene Indische mystiek en het sterk idealisme van eenen schoonheids- en verlossingszoeker, die evenwel niet den vasten bodem onder zijne voe-ten voelt. Terwijl de zijn land beminnende j vclkswaarmemer Pontoppidan in de deen- ; scke navel le zijn meesterstufe schept, legf Gjellerup zijne wereld-burgerlijke gedach-ton in het draina neer. Zijne tragedio «Woedhoorn» had in Kopenhagen een zeer schitterenda uitslag, zijn legendendrania «De vrouw van den volmaakte» kwam voor den Schiller-prijs in aanmerking en werd | in 't Stuttgarter hoftheater opgevoerd. Zijne romans «De doolaar om de wereld» en «De Pilger Kamanita» spelen ten deele in Indië en behandelen de religieuze proble-mas van het Bopddhisme. «De heuvelmoiaai» en «Rijp voor 't leven» (Gjellerup's hoofd- | | werk) geven eene diepe, ten deele mensck-lievende mystiek. die de groote gedachtcn over dood en eeuwigheid doordenkt. Terwijl Pontoppidan slechts als acht-tienjarig student met zijne vroegere beurs eene voetreis. door Duitschland en Zwit-serland ondernam en later in Rusland enkel als reizigor verbl'Ocf, verhuisdo Gjellerup, die met de dochter van eenen Dresdener turnloc.raar (en nicht van den 1 it-urnvader Zakn) gehuwd is, in 't jaar 1892 naar Dresden en schrijft ook zijne meeste werken in 't. Duitsch (gelijk Pon-toppidan's werlcen verschenen ze bij Diederiehs in Jena). Gjellerup en Pontoppidan, beide mees-' ters der taal en diep menschlieveaid elk in zijn aard, beide vereerders van Duitsche kunst die zij veel dankwijten, dragen, dan Nobelprijs als vertgenwoordigers dar | moderne Deensche dichting. De vroegere Kobelprijzen voor Lltteratuirr Raad s in 't jaar 1904 is de Nobelprijs tusschen twee schrijvers verdeeld gewor-. " den. Dan kregen hem de Spaansche dich-ter Echegaray en de Provençalist Mistral. Van Noordsehe dichters werden be- ' kroond : in 1903 de Noorweger Bjornson, in 1909 de Zweedsche Selma Lagerlôf, in ] 1916 de Zweedsche romanschrijver Werner of Heidenstam; van Duitsclte denketrs en dichters : in 1902 Mommsen (wiens hon-derdjarige geboortedag op 30 November gevoerd wordt), in 1908 Rudolf Euchen, in 1910 Paul Heyse en in 1912 Gorhart Hauptmann. De andere naties zijn als volgt vertegen-woordigd : de Franschen in 1901 met Sully Prudhomme en in 1915 met Romain Rolland; de Italianen in 1906 met Car-ducci ; de Belgen in 1911 met Maeterlmekj, ; de Engelschen in 1907 met Kipling, en de Polen in 1905 met Sienkiewicz. Eenzaara staat de Indisch-Bengaalsche, dichter Rabindranath Tagore, die in 1915 ! den Nobelprijs kreeg. ^ Rond den Oorlog In de laatsite dagen is er, door de gebeur- ' tenissen aan het Italiaansche front, zeer i zeel gesproken over de Tagliamento. Hier-over vinden we volgende korte bijzondêri heden : De Tagliamento, in de Oudheid Tiliaven-, tus geheèten, is een rivier in de Italiaàn-sche provineie Udine in Veûetië, ontspringii op een hoogte van 1203 m. op den berg, Varco di Mauria in de Friauler Alpen, stroomt aanvankelijk oostwaarts, wendt zich daartoe naaa: het zuiden, wordt bij Ce-sarolo bevaarbaar en mondt na een loop van 170 km. uit in de Adriatische Zee. Aan haar mond ligfc de kleine havenplaats Porto, del Tagliajnento. Pli¥E Pi ave in de Oudheid Plavis, een kustri-J vier in Boven-Italië, ontspringt bij den, Monte-Paralba op een hoogte van 2189 m.-in de Karnische Alpen, stroomt door een eng dal in de provincie Beiluno, daarna in de Venetiaansche vlakte door de provincie Treviso, wordt bij Zenone bevaar-baar, ontvangt een aantal kleine rivieren en mondt na een loop van 220 kilom. ten' noordoosten van Venetië, bij Porto di Co-reelazzo, nit in ds Adriatische Zee. IN BELBIE BIKENDE/3A9CING Ministerie van Wetenschappen en Kunsten ; Tweede zittijd van 1917 der middenjnry, belast met het afnemen van de examens van ' hooger onderwijs, op 15 November 1917. Volgende candidaten hebben zich gemeîd voor het afleggen van exaraww voor de mid< denjury (2e zittijd): I. — Faeulteit der wysbeçeerte en lettere» a) Voor het eerste gedeelte van het can- | didaatexamen in de wijsbegeerte en lette- ; ren, voorbereidend tôt rechtsgeleerdheid. Van de Waux Theodoor. Antwerpen; Vi- i tor Renaat, Antwerpen ; Schneider Pierre, ] Neufchateau. b) Voor het eerste en twesde gedeelte van het candidaatsexamen in de wijsbegeerte en letteren, voorbereidend tôt het doctoraat in de Germaansche philologie. Porta Léo. Maeseyck. c) Voor het aanvullend examen in de vak- S ken die geen deel uitmaken van b), tôt ver- i krijging van den candidaatsgraad in da ' wijsbegeerte en letteren, voorbereidend fcot' I de rechtsgeleerdheid. Porta Léo. Maeseyck. II. — Faeulteit der rechtsgeleerdheid. Voor het candidaatsexamen in de rechts- | wetenschap: Peeters Lodewijk. Antwerpen., | III. — Faeulteit der wisJcunde en der natuurw etenschappen Voor het tweede gedeelte van het candi-daatexamen in de natuurwetenschappeni voorbereidend ot het doctoraat. Leeten Werner. Gent. IV. — Fakulteit der Geneeskunde. Voor het eerste en tweede gedeelte van. het apothekersexainen. Notebaert Alfons, Turnhout; Deshayes Henrik, Vorst. Voor het derde gedeelte van het apothe-< kersexamen: Fasbender Alfred, Trooz. Brussel, den 1 November 1917. De Verwaltun.qschej voor Vlaand-eret) j 33° jjaai» » M. SI S 3 centiemen ver nummer Dinsdatg 13 NovemSies1 19117

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes